NN 33/2023 (24.3.2023.), Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Hrvatski sabor

578

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. ožujka 2023.

Klasa: 011-02/23-02/26

Urbroj: 71-10-01/1-23-2

Zagreb, 22. ožujka 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19., 138/20., 39/22. i 113/22.) u članku 38. stavku 4. riječi: »31. ožujka 2023.« zamjenjuju se riječima: »31. ožujka 2024.«.

U stavku 5. riječi: »31. ožujka 2023.« zamjenjuju se riječima: »31. ožujka 2024.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., 130/15., 1/17., 41/17., 128/17., 1/19., 1/20., 1/21., 73/21., 41/22. i 133/22.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 3.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2023.

Klasa: 022-02/23-01/14

Zagreb, 17. ožujka 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.