NN 46/2023 (28.4.2023.), Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 77. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22)

HRVATSKI SABOR

788

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 210. stavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 21. travnja 2023. donio je

ODLUKU

I.

Ne daje se vjerodostojno tumačenje članka 77. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.).

II.

Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Odredba članka 77. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.) nedvojbeno određuje kako pravo na godišnji odmor ima radnik za svaku kalendarsku godinu u trajanju od najmanje četiri tjedna, a u trajanju od najmanje pet tjedana ima samo maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja. Trajanje godišnjeg odmora duže od propisanog, kao i broj radnih dana koji se uračunavaju u godišnji odmor mogu se utvrditi kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, tako da nema dvojbi oko primjene navedene odredbe u praksi.

Sukladno navedenom nema potrebe za davanjem vjerodostojnog tumačenja navedene odredbe.

Klasa: 021-03/23-05/01
Zagreb, 21. travnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.