NN 51/2023 (12.5.2023.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

850

Na temelju članka 8a. stavka 23., članka 21. stavka 7., članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (»Narodne novine«, br. 25/23.) u članku 10. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Korisnik podnosi Jedinstveni zahtjev i prijavu namjere proizvodnje, održavanja i uzgoja u poljoprivredi u razdoblju od 6. ožujka do 31. svibnja 2023. godine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka zahtjevi se mogu podnositi i u roku za zakašnjele zahtjeve do 26. lipnja 2023.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/86
Urbroj: 525-07/279-23-25
Zagreb, 11. svibnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.