NN 52/2023 (17.5.2023.), Pravilnik o pristupu sobi s podacima i korištenju podataka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

872

Na temelju članka 124. stavka 10. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18., 52/19. i 30/21.) ministar nadležan za energetiku, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije, donosi

PRAVILNIK

O PRISTUPU SOBI S PODACIMA
I KORIŠTENJU PODATAKA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način pristupa trećih osoba sobi s podacima, visina naknada za ulazak u sobu s podacima, uvjeti korištenja podataka, naknada za korištenje podataka te iznos pristojbi za nadmetanja.

(2) Svi podaci prikupljeni pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemnog skladištenja plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida isključivo su vlasništvo Republike Hrvatske.

II. DEFINICIJE POJMOVA

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. davatelj odobrenja za korištenje podataka znači Agencija za ugljikovodike

2. podaci znače sve 2D i 3D seizmičke podatke, u izvornom i obrađenom obliku, te sve podatke o izrađenim bušotinama, a koji su prikupljeni pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemnog skladištenja plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida

3. primatelj odobrenja za korištenje podataka znači osoba koja je sukladno ovome Pravilniku potpisala ugovor o korištenju podataka

4. treća osoba znači naftno-rudarski gospodarski subjekt ili investitor ili akademska i obrazovna zajednica ili državna institucija koja može pristupiti sobi s podacima i/ili koristiti podatke.

(2) Svi ostali pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi koji se koriste u Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

III. PRISTUP SOBI S PODACIMA I NAKNADA ZA ULAZAK U SOBU S PODACIMA

Soba s podacima

Članak 3.

(1) Pristup sobi s podacima omogućen je fizički u prostorijama Agencije za ugljikovodike i putem mrežnih usluga s udaljene lokacije.

(2) Boravak u sobi s podacima može trajati do deset radnih dana, uz mogućnosti produženja za najviše do pet radnih dana, a prema opravdanom zahtjevu i svrsi pristupa sobi s podacima treće osobe.

(3) Pristup sobi s podacima mogu zatražiti naftno-rudarski gospodarski subjekti i investitori s namjerom procjene potencijala, a sa svrhom sudjelovanja na nadmetanjima za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemnog skladištenja plina i u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida.

(4) Naftno-rudarski gospodarski subjekti i investitori mogu pristupiti sobi s podacima nakon potpisivanja ugovora o čuvanju tajnosti podataka.

(5) Pristup sobi s podacima mogu zatražiti predstavnici akademske i obrazovne zajednice u svrhu znanstvenog i obrazovnog rada te predstavnici državnih institucija za potrebe izrade projekata i strateških studija za nekomercijalne svrhe.

(6) Predstavnici akademskih i obrazovnih zajednica te državnih institucija mogu pristupiti sobi s podacima bez potpisivanja ugovora o čuvanju tajnosti podataka.

Naknada za ulazak u sobu s podacima

Članak 4.

(1) Naknada za pristup sobi s podacima i pregled podataka za naftno-rudarske gospodarske subjekte i investitore koji iskazuju interes za sudjelovanje u nadmetanjima za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika iznosi 2.000,00 eura.

(2) Pristup sobi s podacima i pregled podataka za naftno-rudarske gospodarske subjekte i investitore koji iskazuju interes za sudjelovanje u nadmetanjima za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida je bez naknade.

(3) Pristup sobi s podacima i pregled podataka za predstavnike akademskih i obrazovnih zajednica te državnih institucija je bez naknade.

IV. UVJETI KORIŠTENJA PODATAKA I NAKNADA ZA KORIŠTENJE PODATAKA

Naftno-rudarski gospodarski subjekt i investitor

Članak 5.

(1) Naftno-rudarski gospodarski subjekt i investitor mogu zatražiti od Agencije za ugljikovodike odobrenje za korištenje podataka s namjerom procjene potencijala ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemnog skladištenja plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, a sa svrhom sudjelovanja na nadmetanjima za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

(2) Odobrenje za korištenje podataka je neisključivog tipa.

(3) Primatelj odobrenja za korištenje podataka se obvezuje koristiti podatke isključivo u svrhu procjene potencijala ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemnog skladištenja plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida za područje koje je navedeno u zahtjevu.

(4) Podaci obuhvaćeni odobrenjem za korištenje ne prelaze u vlasništvo primatelja odobrenja za korištenje podataka.

(5) Primatelj odobrenja za korištenje podataka pristaje na čuvanje tajnosti podataka sukladno odredbama ugovora o korištenju podataka.

(6) Primatelj odobrenja za korištenje podataka se slaže da će podatke i njihove kopije koristiti za internu upotrebu i da ih ne smije prodavati, trgovati njima, otkriti bilo kojoj trećoj strani ili na bilo koji način učiniti dostupnima.

(7) Davatelj odobrenja za korištenje podataka ne daje jamstva, niti izričito niti prešutno, u pogledu kvalitete, točnosti i potpunosti podataka koji se daju na korištenje.

(8) Primatelj odobrenja za korištenje podataka mora potpisati ugovor o korištenju podataka s Agencijom za ugljikovodike temeljem kojeg će Agencija za ugljikovodike izdati račun za uplatu naknade za korištenje podataka.

Akademske i obrazovne zajednice i državne institucije

Članak 6.

(1) Predstavnici akademskih i obrazovnih zajednica te državnih institucija mogu zatražiti odobrenje za korištenje podataka u svrhu izrade znanstvenog i obrazovnog rada te za potrebe izrade projekata i strateških studija u nekomercijalne svrhe.

(2) Zahtjev za korištenje podataka u svrhu izrade znanstvenog i obrazovnog rada te za potrebe izrade projekata i strateških studija u nekomercijalne svrhe mora biti potpisan od strane odgovorne osobe znanstveno-istraživačke, odnosno obrazovne ustanove te državne institucije.

(3) Agencija za ugljikovodike izdaje odobrenje za korištenje podataka.

(4) Predstavnici akademskih i obrazovnih zajednica te državnih institucija potpisuju izjavu o čuvanju i postupanju s podacima.

Naknada za korištenje podataka

Članak 7.

Naknada za korištenje podataka u svrhu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika iznosi:

1. 2D seizmički izvorni podaci – naknada iznosi 10,00 eura po km

2. 2D seizmički obrađeni podaci (stck/mig) – naknada iznosi 50,00 eura po km

3. 3D seizmički izvorni podaci – naknada iznosi 500,00 eura po km2

4. 3D seizmički obrađeni podaci – naknada iznosi 1.000,00 eura po km2

5. Podaci o bušotinama – naknada iznosi 500,00 eura po bušotini.

Članak 8.

Naknade za korištenje podataka u svrhu istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemnog skladištenja plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida iznose:

1. 2D seizmički izvorni podaci – naknada iznosi 5,00 eura po km

2. 2D seizmički obrađeni podaci (stck/mig) – naknada iznosi 10,00 eura po km

3. 3D seizmički izvorni podaci – naknada iznosi 40,00 eura po km2

4. 3D seizmički obrađeni podaci – naknada iznosi 80,00 eura po km2

5. Podaci o bušotinama – naknada iznosi 50,00 eura po bušotini.

Članak 9.

(1) Naknada za ulazak u sobu s podacima i naknada za korištenje podataka prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na jedinstveni račun riznice, koji se nalazi u depozitu Hrvatske narodne banke.

(2) Naknada za ulazak u sobu s podacima i naknada za korištenje podataka izražene su bez poreza na dodanu vrijednost koji će biti obračunat prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

V. IZNOS PRISTOJBI ZA NADMETANJA

Članak 10.

(1) Naftno-rudarski gospodarski subjekt koji podnosi ponudu za nadmetanje za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika dužan je uplatiti pristojbu za nadmetanje u iznosu od 5.000,00 eura za istražni prostor za koji podnosi ponudu.

(2) Naftno-rudarski gospodarski subjekt koji podnosi ponudu za nadmetanje za istraživanje geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, dužan je uplatiti pristojbu za nadmetanje u iznosu od 2.000,00 eura za istražni prostor za koji podnosi ponudu.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 392-01/22-01/69
Urbroj: 517-07-3-2-23-7
Zagreb, 2. svibnja 2023.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.