NN 56/2023 (26.5.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

968

Na temelju članka 8a. stavka 23., članka 21. stavka 7., članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA
ZA 2023. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (»Narodne novine«, br. 25/23. i 51/23.) u članku 2. podstavak 8. mijenja se i glasi:

» – (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 23. riječ: »listopada« zamjenjuje se riječju: »studenoga«.

Članak 3.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za intervencije iz Strateškog plana i IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koje se odnose na površine korisnik može izmijeniti Jedinstveni zahtjev ili odustati od njega u cijelosti ili djelomično prije 1. studenog 2023. godine ako je Monitoringom ili administrativnim provjerama moguće utvrditi ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti.«.

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Izmjene Jedinstvenog zahtjeva i odustajanje od njega u cijelosti ili djelomično nisu dopuštene:

– ako je korisnik obaviješten o namjeri provedbe provjere na terenu od Agencije za plaćanja ili drugih nadležnih tijela

– ako je kontrolom na terenu pronađena nepravilnost povezana s uvjetima prihvatljivosti

– nakon 1. studenog 2023. godine

– u slučaju inspekcijskih nadzora poljoprivredne i veterinarske inspekcije kojeg vode inspektori ovlašteni za inspekcijski nadzor u skladu s člankom 151. Zakona

– u slučaju brze terenske provjere Agencije za plaćanja u svrhu kontrole točnosti ARKOD podataka u skladu s propisom kojim se uređuje evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta.«.

Članak 5.

U članku 14. ispred riječi: »Prijava« dodaje se oznaka stavka (1).

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Za mjeru potpore za mliječne krave iz članka 62. ovoga Pravilnika u slučaju promjena broja grla prisutnih na poljoprivrednom gospodarstvu u periodu od dana kad je korisnik podnio Jedinstveni zahtjev do roka iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika nije u obvezi podnijeti izmjene Jedinstvenog zahtjeva koje se odnose na potporu za mjeru mliječne krave.

(3) Zahtjev za potporu za mjeru mliječne krave iz stavka 62. ovoga Pravilnika koji se podnosi kao automatski sustav za zahtjeve, danom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva smatra se zadnji dan roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva navedenog u članku 10. stavku 2. ovoga Pravilnika.«.

Članak 6.

U članku 17., točka 7. mijenja se i glasi:

»7. iznimno od točke 6. ovoga članka korisnicima koji nemaju minimalno 1 hektar, minimalni iznos proizvodno vezanih izravnih plaćanja iznosi 200 eura,«.

Članak 7.

U članku 31. stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) U slučaju promjene nositelja ili odgovorne osobe poljoprivrednika, potporu u 2023. godini može ostvariti korisnik koji je u Upisniku poljoprivrednika evidentiran kao nositelj ili odgovorna osoba od dana podnošenja jedinstvenog zahtjeva do dana 1. studenoga 2023.«.

Stavci 11., 12., 13. i 15. brišu se.

Dosadašnji stavci 14. i 16. postaju stavci 11. i 12.

Članak 8.

U članku 41. stavak 14. mijenja se i glasi:

»(14) Korisnik koji posjeduje stoku obvezan je u spremištima stajskog gnoja u cilju vezanja amonijaka, primjenjivati adsorbense na pretežitoj bazi zeolita clinoptilolita ili bentonita koji se dodaje jednom godišnje u spremište stajskog gnoja u količini koja odgovara najmanje 0,5 % suhe tvari stajskog gnoja korištenog u ovoj intervenciji, a što dokazuje preslikom računa, koji je obvezan dostaviti Agenciji za plaćanja do 31. prosinca 2023. godine.«.

Članak 9.

U članku 42. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Intervencija obuhvaća uzgoj zrnatih i/ili krmnih leguminoza i/ili leguminoza za zelenu gnojidbu kao glavnih usjeva i/ili sekundarnih usjeva na minimalno 20 % oraničnih površina poljoprivrednog gospodarstva.«.

Članak 10.

U članku 43. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Uzgoj leguminoza kao glavnih usjeva i/ili sekundarnih usjeva u udjelu od minimalno 20 % oraničnih površina poljoprivrednog gospodarstva.«.

Članak 11.

U članku 45. stavku 1. iza riječi: »intervencije« dodaju se riječi: »tijekom proizvodne godine«.

Podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – Provoditi minimalno dvopoljni plodored, odnosno na svakoj ARKOD parceli u godini zahtjeva nakon glavnih usjeva uzgajati sekundarne usjeve«.

Članak 12.

U članku 49. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Grla iz stavka 2. ovoga članka moraju biti upisana u JRDŽ do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve i do tog dana moraju imati u JRDŽ registrirano barem jedno teljenje.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Korisnik koji u skladu s posebnim propisom mlijeko i/ili mliječne proizvode stavlja u javnu potrošnju mora biti registriran za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla najkasnije zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve.«.

Stavak 14. mijenja se i glasi:

»(14) Korisnici koji imaju pet ili više krava u proizvodnji mlijeka ostvaruju PVP ukoliko se do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve grla nalaze u sustavu kontrole mliječnosti HAPIH-a.«.

Članak 13.

U članku 51. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Agencija za plaćanja i Ministarstvo razmjenjuju podatke o korisnicima iz stavka 1. ovoga članka i grlima koja su od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine izlučena iz JRDŽ-a na klanje ili za izvoz (uključujući krizno klanje u slučaju više sile).«.

Članak 14.

U članku 52. iza stavka 10. dodaju se stavci 11. i 12. koji glase:

»(11) Grlo za koje se ostvaruje potpora za intervenciju 32.03. PVP za krave dojilje, nije prihvatljivo za plaćanje za mliječne krave iz članka 62. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

U članku 58. iza stavka 13. dodaje se stavak 14. koji glasi:

»(14) Za potporu nisu prihvatljive površine prijavljene u intervenciji 32.05. PVP za povrće i 32.08. PVP za krmne proteinske usjeve.«.

Članak 16.

U članku 62. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Prihvatljiva grla moraju biti upisana u JRDŽ-u na dan 31. listopada u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

(4) Broj grla koja ostvaruju pravo na potporu ne može biti veći od broja grla prisutnih na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na zadnji dan za zakašnjele zahtjeve.«.

Stavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(6) Korisnici koji imaju pet ili više krava u proizvodnji mlijeka ostvaruju plaćanje za mliječne krave ukoliko se do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve nalaze u sustavu kontrole mliječnosti HAPIH-a.

(7) Agencija za plaćanja za obračun potpore po poljoprivrednom gospodarstvu koristi i provjerava sljedeće podatke:

– životni broj svake krave, pasminu, datum rođenja i datum prvog teljenja na zadnji dan za zakašnjele zahtjeve

– da li je krava u sustavu kontrole mliječnosti na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve

– da li je krava na poljoprivrednom gospodarstvu na dan 31. listopada 2023

– broj grla prisutnih na gospodarstvu korisnika na dan podnošenja zahtjeva u skladu s člankom 14. ovoga Pravilnika.«.

Članak 17.

U članku 71. stavku 16. riječi: »iz članka 236.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 240.«.

U stavku 17. riječi: »iz članka 232.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 236.«, a riječi: »iz članka 236.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 240.«.

Članak 18.

U članku 91. stavku 1. točka 6. riječi: »Tablice 4c. iz Priloga 4. » zamjenjuju se riječima: »Tablice 4b. iz Priloga 4.«.

Članak 19.

U članku 101. stavku 2. točki a) riječi: »iz članka 232.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 236.«.

U točki b) riječi: »iz članka 236« zamjenjuju se riječima: »iz članka 240.«.

Članak 20.

U članku 104. riječi: »iz članka 232.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 236.«, a riječi: »iz članka 236.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 240.«.

Članak 21.

U članku 113. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Evidenciju iz stavka 1. točke 6. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 22.

U članku 116. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Evidenciju iz stavka 1. točke 4. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 23.

U članku 127. stavku 1. riječi: »Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/464 оd 17. ožujka 2021. o neodobravanju ekstrakta kajenske paprike, Capsicum annuum L. var. annuum, skupina longum, kao osnovne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2021/464)« zamjenjuju se riječima »Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/464 оd 26. ožujka 2020. o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznih razdoblja u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice«.

Članak 24.

U članku 131. stavku 1. točki 4. riječi: »točkom (b)« zamjenjuju se riječima: »točkom (a)«.

U točki 5. riječi: »Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/464« zamjenjuju se riječima: »Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/464«.

Članak 25.

U članku 136. stavku 1., točki 4. riječi: »točkom (b)« zamjenjuju se riječima: »točkom (a)«.

U točki 5. riječi: »Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/464« zamjenjuju se riječima: »Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/464«.

Članak 26.

U članku 140. stavku 13. riječi: »iz stavka 116. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 11. ovoga članka«.

U stavku 15. riječi: »iz članka 236.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 240.«.

U stavku 16. riječ: i »iz članka 232.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 236.«, a riječi: »iz članka 236.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 240.«.

Članak 27.

U članku 161. u točki 4. naziv drugog stupca tablice mijenja se i glasi:

»Prihvatljivi minimalni broj UG uzgojno valjanih rasplodnih životinja za svaku pasminu pojedinačno«.

Članak 28.

U članku 162. stavku 1. točki a) riječi: »iz članka 232.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 236.«.

U točki b) riječi: »iz članka 236.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 240.«.

Članak 29.

U članku 166. riječi: »iz članka 232.« zamjenjuju se riječima; »iz članka 236.«, a riječi: »iz članka 236.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 240.«.

Članak 30.

U članku 167. stavku 1. riječi: »Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/464« zamjenjuju se riječima: »Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/464«.

Članak 31.

U članku 168. stavku 4. riječi; »iz članka 227.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 231.«

Članak 32.

U članku 171. stavku 1. točki 5. riječi: »točkom (b)« zamjenjuju se riječima: »točkom (a)«.

U točki 6. riječi: »Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/464« zamjenjuju se riječima: »Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/464«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 8. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Jedinični iznosi potpore za Prijelaz na ekološki uzgoj i Održavanje ekološkog uzgoja jesu:

– za višegodišnje nasade:

a) orah i lijeska 516,00 EUR/ha

b) masline i vinova loza 754,00 EUR/ha

c) ostale voćne vrste, koje ne uključuju vrste orah i lijeska 1.074,00 EUR/ha

d) mješoviti nasadi ostalih voćnih vrsta 1.074,00 EUR/ha

– za oranice 235 EUR/ha

– za trajne travnjake 157 EUR/ha

– za povrće 480 EUR/ha.«.

Članak 33.

U članku 173. stavku 25. riječi: »članak 226. ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »članak 230. ovoga Pravilnika«.

Članak 34.

U članku 229. iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Administrativne kazne za prekoračenje prijave ne primjenjuju se na Mjere državne potpore za iznimno osjetljive sektore. ».

Članak 35.

U članku 230. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Kod korisnika koji imaju prijavljeno do 100 (uključujući 100) životinja – ako je razlika između prijavljenih i utvrđenih životinja tri ili manje i neutvrđene životinje vrstâ govedo, ovca ili koza moguće je pojedinačno identificirati bilo kojim sredstvom predviđenim u sustavu identifikacije i registracije životinja, neće se primjenjivati administrativna kazna i utvrđen broj životinja se koristi za izračun potpore.«

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Kod korisnika koji imaju prijavljeno od 101 pa naviše životinja – ako je postotak razlike između prijavljenih i utvrđenih životinja 3 % ili manje, a neutvrđene životinje vrstâ govedo, ovca ili koza moguće je pojedinačno identificirati bilo kojim sredstvom predviđenim u sustavu identifikacije i registracije životinja, neće se primjenjivati administrativna kazna i utvrđen broj životinja se koristi za izračun potpore.«

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ako je razlika između prijavljenih i utvrđenih životinja veća od navedenog u stavcima 5. i 6. ovoga članka ili neutvrđene životinje vrstâ govedo, ovca ili koza nije moguće pojedinačno identificirati bilo kojim sredstvom predviđenim u sustavu identifikacije i registracije životinja primjenjuje se smanjenje potpore i to na način:

a) ako utvrđeni postotak nije veći od 20 %, iznos potpore se smanjuje za utvrđeni postotak,

b) ako je utvrđeni postotak veći od 20 %, ali manji od 30%, iznos potpore se smanjuje za dvostruki utvrđeni postotak,

c) ako je utvrđeni postotak veći od 30 %, potpora se ne odobrava,

d) ako je postotak veći od 50 %, potpora se ne odobrava, a korisnik podliježe administrativnoj kazni u iznosu plaćanja ili potpore koji odgovara razlici između prijavljenog broja životinja i utvrđenog broja.«.

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 8. i 9.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Administrativne kazne za prekoračenje prijave ne primjenjuju se na Mjere državne potpore za iznimno osjetljive sektore.«.

Članak 36.

Članak 231. mijenja se i glasi:

»(1) Utvrđenom površinom smatra se i površina za koju nisu ispunjene sve obveze propisane za svaku od intervencija/podintervencija/operacija, ali uz primjenu smanjenja potpore.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka utvrđenom površinom ne smatraju se površine iz članka 47. stavak 1., članka 143. stavak 4., članka 145. stavak 4., članka 149. stavak 2., članka 153. stavak 2. i članka 156. stavak 2. i površine koje premašuju propisane postotke iz članka 35. stavak 1.

(3) Utvrđenim grlom smatra se i grlo za koje nisu ispunjene sve obveze propisane za svaku od intervencija/podintervencija/operacija ali uz primjenu smanjenja potpore.

(4) U slučajevima kršenja jedne ili više obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Strateškog plana ili intervencije eko shema primjenjuju se umanjenja potpore.

(5) Kod kršenja jedne ili više obveza ukupni iznos potpore koji je dodijeljen ili koji se treba dodijeliti se umanjuje ovisno o opsegu i/ili trajanju i/ili ponavljanju utvrđenog kršenja obveza.

(6) Smanjenja iznosa potpore za kršenje obveza kod IAKS mjera ruralnog razvoja iz Strateškog plana određuju se u postotku u skladu s Tablicom 8.a iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, a ocjene kršenja obveza po pojedinoj intervenciji/operaciji prikazane su u Prilogu 6. ovoga Pravilnika.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka za intervenciju 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja smanjenje iznosa potpore za kršenje obveza određuje se u postotku s obzirom na ocjenu kršenja obveza i prikazano je u Prilogu 6. ovoga Pravilnika.

(8) Smanjenja iznosa potpore za kršenje obveza kod Intervencija Eko shema određuju se u postotku u skladu s Tablicom 8.b iz Priloga 4. ovoga Pravilnika a ocjene kršenja obveza po pojedinoj intervenciji prikazane su u Prilogu 6. ovoga Pravilnika.

(9) Ako se kontrolom utvrdi više slučajeva kršenja obveza propisanih za pojedinu intervenciju/operaciju čiji opseg utječe na intervenciju/operaciju, smatrat će se da se radi o jednom slučaju kršenja obveza s najvećim stupnjem kršenja u smislu primjene umanjenja.

(10) Ako se kontrolom utvrdi više slučajeva kršenja obveza propisanih za pojedinu operaciju/intervenciju na jednoj ARKOD parceli smatrat će se da se radi o jednom slučaju kršenja obveza s najvećim stupnjem kršenja u smislu primjene umanjenja.

(11) Ako se kontrolom utvrdi više slučajeva kršenja obveza propisanih za pojedinu operaciju/intervenciju na više ARKOD parcela, za svaku ARKOD parcelu se primjenjuje propisano umanjenje za kršenje obveze.

(12) Ako se kontrolom utvrdi kršenja obveza propisanih za pojedinu operaciju/intervenciju čiji opseg utječe na intervenciju/operaciju i na prijavljenu površinu ARKOD parcele, umanjenje će se primijeniti prvo na površinu ARKOD parcelu, a potom na intervenciju/operaciju.

(13) U slučaju ponavljanja kršenja iste obveze primjenjuje se propisano umanjenje. Za ponavljanje kršenja obveze s opsegom koji utječe na prijavljenu površinu ARKOD parcele, primjenjuje se umanjenje neovisno na kojoj ARKOD parceli je utvrđeno prethodno kršenje obveze.

(14) Iznimno od stavka 6. ovoga članka za intervenciju Dobrobit životinja ocjena kršenja obveza i smanjenje iznosa potpore za kršenje obveza određuju se u postotku u skladu s Prilogom 6.

(15) U slučaju kršenja višegodišnjih obveza koje se odnose na smanjenje površina i smanjenje broja uvjetnih grla, iznos potpore se povlači u cijelosti.

(16) Povlačenje potpore u cijelosti podrazumijeva vraćanje već isplaćenih iznosa potpore u prethodnim godinama trajanja obveze.

(17) Ako se iznos potpore iz stavka 12. ovoga članka odnosno administrativna kazna za kršenje višegodišnje obveze ne može u cijelosti naplatiti tijekom tri kalendarske godine koje slijede nakon kalendarske godine utvrđivanja administrativne kazne, preostali iznos administrativne kazne se poništava.«.

Članak 37.

U Prilogu 1, Tablici 1. Šifre i nazivi kultura iza reda:

4426krmno biljesmjesa leguminoza i žitarica 
200smjesa leguminoza i žitarica

dodaje se novi red, koji glasi:

4428krmno biljesmjesa leguminoza i biljnih vrsta iz drugih porodica200smjesa leguminoza i biljnih vrsta iz drugih porodica

U Tablici 2. Šifre i nazivi potpora u biljnoj proizvodnji red za intervenciju 31.01. Intenzivirana raznolikost usjeva mijenja se i glasi:

31.01.Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina31.01.01.Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površinasve kulture iz Tablice 1. Šifre i nazivi kultura

U Tablici 2. Šifre i nazivi potpora u biljnoj proizvodnji redovi za intervenciju 31.05. Minimalni udio leguminoza od 20 % unutar poljoprivrednih površina mijenjaju se i glase:

31.05.Minimalni udio leguminoza od 20 % unutar poljoprivrednih površina31.05.01.Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina konvencionalnisoja, soja za stočnu hranu, grahorica jara, grahorica ozima, lupine, stočni grašak, djeteline, bob, esparzeta (grahorka), lucerna, grahor satrica, grah, slanutak, grašak, bob, stočni bob, leća, vigna grah, smjesa leguminoza i biljnih vrsta iz drugih porodica, smjesa leguminoza i žitarica, smiljkita,
31.05.02.Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina kombinacija s 31.04soja, soja za stočnu hranu, grahorica jara, grahorica ozima, lupine, stočni grašak, djeteline, bob, esparzeta (grahorka), lucerna, grahor satrica, grah, slanutak, grašak, bob, stočni bob, leća, vigna grah, smjesa leguminoza i biljnih vrsta iz drugih porodica, smjesa leguminoza i žitarica, smiljkita,
31.05.03.Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina ekološki uzgojsoja, soja za stočnu hranu, grahorica jara, grahorica ozima, lupine, stočni grašak, djeteline, bob, esparzeta (grahorka), lucerna, grahor satrica, grah, slanutak, grašak, bob, stočni bob, leća, vigna grah, smjesa leguminoza i biljnih vrsta iz drugih porodica, smjesa leguminoza i žitarica, smiljkita,
31.05.04.Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina ekološke pčelinje pašesoja, soja za stočnu hranu, grahorica jara, grahorica ozima, lupine, stočni grašak, djeteline, bob, esparzeta (grahorka), lucerna, grahor satrica, grah, slanutak, grašak, bob, stočni bob, leća, vigna grah, smjesa leguminoza i biljnih vrsta iz drugih porodica, smjesa leguminoza i žitarica, smiljkita,

U Tablici 3. Šifre i nazivi potpora u stočarstvu naziv zaglavlja tablice mijenja se i glasi:

ŠIFRA INTERVENCIJEINTERVENCIJAŠIFRA PODINTERVENCIJA/OPERACIJEPODINTERVENCIJA/OPERACIJEŽIVOTINJE
OBUHVAĆENE INTERVENCIJOM

U Tablici 7. Ekološki značajne površine (EZP) za Intervenciju 31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina red 8. mijenja se i glasi:

8. Rubni pojasevi duž vodotoka (i druge vode), uključujući rubne pojaseve pod trajnim travnjakom1 metar rubnog pojasa = EZP površina od 15 m2

Tablica 8. Minimalno proizvedena i isporučena količina sjemena mijenja se i glasi:

KulturaMinimalna proizvodnja sjemena kg/ha konvencionalna proizvodnjaMinimalna proizvodnja sjemena kg/ha ekološka proizvodnja
Bijela gorušica714,00500,00
Blitva1.210,00847,00
Cikla1.652,001.157,00
Crvena djetelina241,00169,00
Engleski ljulj, Ljulj utrinac500,00350,00
Grah600,00420,00
Grah mahunar400,00280,00
Grah mahunar niski400,00280,00
Grašak900,00630,00
Klupčasta oštrica444,00310,80
Konoplja273,00191,00
Krastavac22,0015,00
Krmna ogrštica1.025,00718,00
Krumpir16.653,0011.657,00
Kukuruz hibrid*900,00630,00
Kukuruz linija*900,00630,00
Kukuruz šećerac*540,00378,00
Kupus bijeli180,00126,00
Lucerna250,00175,00
Luk1.153,00807,00
Mačji repak423,00296,00
Mrkva480,00336,00
Paprika54,0038,00
Stočni grašak-jari1.418,00993,00
Stočni grašak-ozimi950,00550,00
Suncokret819,00573,00
Talijanski ljulj, Mnogocvjetni ljulj420,00294,00
Uljana tikva335,00234,00
Vlasulja livadna370,00259,00
Vlasulja nacrvena289,00202,00
Vlasulja trstikasta326,00228,00
Češnjak3.169,002.218,00
Facelia (facelija)358,00250,00
Kukuruz kokičar*835,00585,00
Krmna repica1.698,001.188,60
Postrna repa330,00231,00
Predivi lan, Uljni lan1.440,001.008,00
Stočna koraba750,00525,00
Uljana repica952,00667,00
Uljana (uljna) rotkva431,00302,00


* Napomena za proizvodnju sjemena kukuruza.

U slučaju kada referentni minimalni urod nije ostvaren, a takva je situacija uzrokovana agroklimatološkim uvjetima na koje Prijavitelj/Proizvođač nije mogao utjecati prihvatljiv će biti i ostvaren rezultat proizvodnje gdje je ostvaren urod manji od referentnog, a uz dostavu podataka o oborinama i temperaturama zraka tijekom vremena oplodnje usjeva (srpanj/kolovoz) s meteoroloških postaja najbližih lokaciji proizvodnje.«

U Tablici 11. Popis domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja, iza rednog broja 12. dodaje se novi red 13. koji glasi:

13.Heljda – Fagopyrum esculentumVaraždinska heljda

Dosadašnji redovi od 13. do 62. postaju redovi 14. do 63.

Tablica 17. Dozvoljene količine stajskog gnoja za intervenciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama (Eko shema) mijenja se i glasi:

Vrsta stajskog gnojaMinimalna količina stajskog gnojaMaksimalna količina stajskog gnoja
t/hat/ha
Goveđi1430
Od kopitara11,525
Ovčji i kozji919
Svinjski11,525
Kokošji4,510
Brojlerski25
Goveđi kompost37
Goveđa gnojovka17 m3/ha *37 m3/ha*
Svinjska gnojovka14 m3/ha *30 m3/ha*

* Vrijednosti u m3/ha odgovaraju t/ha.

Iza Tablice 18. Godišnja količina dušika u stajskom gnoju i količina stajskog gnoja po UG dodaju se riječi:

»Količine gnojovke (goveđe, svinjske) u m3 odgovaraju vrijednostima tona stajskog gnoja godišnje po UG za goveda i svinje«

Članak 38.

U Prilogu 4. OBRAZAC 5. Evidencija o provedbi eko sheme Intervencije 31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV), mijenja se i glasi:

1. DIO – OPĆI PODACI ZA INTERVENCIJU
31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE:
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA:

1. Ako se travnjak održava košnjom, ovisno o regiji, dozvoljena je najviše jedna košnja u skladu s sljedećim terminima:

– Kontinentalna nizinska regija: od 1. kolovoza do 15. rujna

– Brdsko-planinska regija: od 20. srpnja do 15. rujna

– Mediteranska regija: od 15. srpnja do 15. rujna.

ARKOD IDDomaće imeRegijaNačin košnje – ručno/strižnom kosilicomVremenski period košnje2. Ako se travnjak održava košnjom – ispaša je dozvoljena nakon košnje do kraja godine zahtjeva, stoka se mora napasivati na cijeloj površini ARKOD parcele.

3. Ako se travnjak održava napasivanjem – dozvoljeno je najmanje 0,3, a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara

(Goveda/kopitari – dozvoljena je ispaša najviše 1 goveda ili kopitara po hektaru travnjaka, a najmanje 1 govedo ili kopitar na 3 hektara travnjaka; Ovce/koze – dozvoljena je ispaša najmanje 2, a najviše 6 ovaca ili koza po hektaru travnjaka)

ARKOD IDDomaće imeVremenski period ispašeBroj grla životinjaVrsta životinjaNapomena

U Obrascu 22. Evidencija o provedbi Mjere 11, podmjera 11.1., Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP) i Intervencije 70.04., operacija Prijelaz na ekološki uzgoj, 3. dio, u točki 4. riječi »Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/464« zamjenjuju se riječima »Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/464«.

U Obrascu 23. Evidencija o provedbi Mjere 11, 11.2., Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO) i Intervencije 70.04., operacija Održavanje ekološkog uzgoja, 3. dio, u točki 4. riječi »Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/464« zamjenjuju se riječima »Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/464«.

Tablica 6.a Iznosi potpore za Intervenciju 70.06., Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu mijenja se i glasi:

Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu
KategorijaPodručje dobrobitiZahtjevIznos €/UG
ODBIJENA PRASADPoboljšana skrb – Korisnik ostvaruje potporu ako kombinira ovaj zahtjev s područjem dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja.Sprječavanje oštećivanja repova20,77
Poboljšani uvjeti smještaja – Korisnik ostvaruje potporu ako ispuni oba zahtjevaPovećanje podne površine za 15 %24,12
Obogaćivanje ležišta39,07
KRMAČE I NAZIMICEPoboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA, moraju se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za Poboljšanu skrb ili Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvorenoPlan hranidbe5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju krmače i nazimice
Kontrola plijesni i mikotoksina19,74
Poboljšana skrbPoboljšani uvjeti prasenja29,54
Poboljšana skrb u prasilištu30,32
Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka46,04
Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima raspršivanjem vode22,44
Poboljšani uvjeti smještaja – Zahtjev Povećanje podne površine za 15 % mora se kombinirati s jednim od zahtjeva za smanjenje toplinskog stresa ili zahtjevom za obogaćivanje ležištaPovećanje podne površine za 15 %84,18
Obogaćivanje ležišta54,00
Pristup na otvorenoPristup ispustu84,66
SVINJE ZA TOVPoboljšana skrb – Korisnik ostvaruje potporu ako kombinira ovaj zahtjev s područjem dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja.Sprječavanje oštećivanja repova6,09
Poboljšani uvjeti smještaja – Korisnik ostvaruje potporu ako ispuni oba zahtjevaPovećanje podne površine za 15 %12,77
Obogaćivanje ležišta40,50
Pristup na otvorenoPristup ispustu23,16

Tablica 8.a Umanjenja za kršenja obveza kod IAKS mjera ruralnog razvoja iz Strateškog plana mijenja se i glasi:

»Tablica 8.a Umanjenja za kršenja obveza kod IAKS mjera ruralnog razvoja iz Strateškog plana, osim za intervenciju 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja

OpsegOzbiljnostTrajanjeUmanjenje za prvo kršenje %Umanjenje za prvo ponavljanje %Umanjenje za drugo ponavljanje %Umanjenje za treće ponavljanje %
Na intervenciju/operacijuMalaPopravljivo153045100
SrednjaPopravljivo305090100
VelikaPopravljivo50100100100
Trajno100100100100
Na prijavljenu površinu ARKOD parceleMalaPopravljivo153045100
SrednjaPopravljivo305090100
VelikaPopravljivo50100100100
Trajno100100100100

«

Iza Tablice 8.a Umanjenja za kršenja obveza kod IAKS mjera ruralnog razvoja iz Strateškog plana, osim za intervenciju 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja dodaje se nova Tablica 8.b koja glasi:

»Tablica 8.b Umanjenja za kršenja obveza za intervencije Eko shema

OpsegOzbiljnostTrajanjeUmanjenje za kršenje %
Na intervenciju/operacijuMalaPopravljivo15
SrednjaPopravljivo30
VelikaPopravljivo50
Trajno100
Na prijavljenu površinu ARKOD parceleMalaPopravljivo15
SrednjaPopravljivo30
VelikaPopravljivo50
Trajno100

U Tablici 16. Moguće kombinacije eko shema i klimatsko okolišnih intervencija, umanjuju se iznosi potpore u kombinacijama za iznose:

– umanjenje za 47,70 EUR za kombinaciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama 31.04.01. ostala područja i klimatsko-okolišne intervencije 70.04. Ekološki uzgoj 70.04.01. / 70.04.07. Prijelaz / Održavanje – oranice

– umanjenje za 121,41 EUR za kombinaciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama 31.04.01. ostala područja i klimatsko-okolišne intervencije i 70.04. Ekološki uzgoj 70.04.06. / 70.04.12. Prijelaz / Održavanje – povrće

– umanjenje za 23,89 EUR za kombinaciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama 31.04.02. područja ranjiva na nitrate i klimatsko-okolišne intervencije 70.04. Ekološki uzgoj 70.04.01. / 70.04.07. Prijelaz / Održavanje – oranice

– umanjenje za 97,52 EUR za kombinaciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama – 31.04.02. područja ranjiva na nitrate i klimatsko-okolišne intervencije 70.04. Ekološki uzgoj 70.04.06. / 70.04.12. Prijelaz / Održavanje – povrće.

Dodaje se riječ: »DA« u kombinaciju eko sheme 31.06. Konzervacijska poljoprivreda i klimatsko okolišne intervencije 70.04. Ekološki uzgoj 70.04.06. / 70.04.12. Prijelaz / Održavanje – povrće.

U Tablici 17. Moguće kombinacije eko shema i IAKS mjera ruralnog razvoja (M10 i M11) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., umanjuju se iznosi potpore u kombinacijama za iznose:

– umanjenje za 47,70 EUR za kombinaciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama 31.04.01. ostala područja i M11 Ekološki uzgoj 11.1 PLAĆANJA ZA PRIJELAZ NA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDNE PRAKSE I METODE I 11.2 PLAĆANJA ZA ODRŽAVANJE EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNIH PRAKSI I METODA 11.1./11.2. Prijelaz / Održavanje – oranice

– umanjenje za 121,41 EUR za kombinaciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama 31.04.01. ostala područja i M11 Ekološki uzgoj 11.1 PLAĆANJA ZA PRIJELAZ NA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDNE PRAKSE I METODE I 11.2 PLAĆANJA ZA ODRŽAVANJE EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNIH PRAKSI I METODA 11.1./11.2. Prijelaz / Održavanje – povrće

– umanjenje za 23,89 EUR za kombinaciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama 31.04.02. područja ranjiva na nitrate i M11 Ekološki uzgoj 11.1 PLAĆANJA ZA PRIJELAZ NA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDNE PRAKSE I METODE I 11.2 PLAĆANJA ZA ODRŽAVANJE EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNIH PRAKSI I METODA 11.1./11.2. Prijelaz / Održavanje – oranice

– umanjenje za 97,52 EUR za kombinaciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama 31.04.02. područja ranjiva na nitrate i M11 Ekološki uzgoj 11.1 PLAĆANJA ZA PRIJELAZ NA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDNE PRAKSE I METODE I 11.2 PLAĆANJA ZA ODRŽAVANJE EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNIH PRAKSI I METODA 11.1./11.2. Prijelaz / Održavanje – povrće.

Dodaje se riječ: »DA« u kombinaciju eko sheme 31.06. Konzervacijska poljoprivreda i M11 Ekološki uzgoj 11.1 PLAĆANJA ZA PRIJELAZ NA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDNE PRAKSE I METODE I 11.2 PLAĆANJA ZA ODRŽAVANJE EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNIH PRAKSI I METODA 11.1./11.2. Prijelaz / Održavanje – povrće.

Članak 39.

U Prilogu 5. Prikaz ocjene kršenja obveza u M10 i M11 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u tablici za M 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode – EKOP briše se red:

Upotrjebljena količina bakra u sredstvima za zaštitu bilja na osnovi bakra ne prelazi 6 kg/ha godišnjeUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelika 0 – 50 %Trajno
Vrlo velika >50 %

U tablici za M11.2. Plaćanja za održavanje ekološke poljoprivredne prakse i metode – EKO briše se red:

Upotrjebljena količina bakra u sredstvima za zaštitu bilja na osnovi bakra ne prelazi 6 kg/ha godišnjeUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelika 0 – 50 %Trajno
Vrlo velika >50 %

Članak 40.

Prilog 6. zamjenjuje se novim Prilogom 6. koji je tiskan u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 41.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/86
Urbroj: 525-07/283-23-33
Zagreb, 23. svibnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 6.

PRIKAZ OCJENE KRŠENJA OBVEZA U INTERVENCIJAMA SP – EKO-SHEME

 
OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
Proizvodno nevezana plaćanjaOBVEZEOPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
31.01. – Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina

Korisnik je prema ukupnoj površini poljoprivrednog zemljišta obvezan ispuniti jedan od tri uvjeta:

Do 10 ha – najmanje dvije različite vrste (kulture) usjeva/nasada i/ili različite vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta

Od 10 do 30 ha – najmanje tri različite vrste (kulture) usjeva/nasada i/ili različite vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta

Više od 30 ha – najmanje četiri različite vrste (kulture) usjeva/nasada i/ili vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta

Utjecaj je ograničen na intervencijuVelikaTrajno
Završena izobrazba ili individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 satiUtjecaj je ograničen na intervencijuSrednjaPopravljivo
Evidencija svih propisanih obveza vođena putem Jedinstvenog zahtjeva je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na intervencijuSrednjaPopravljivo
31.02. – Ekstenzivno gospodarenje pašnjacimaKorisnik provodi obaveznu ispašu stoke u vlasništvu i/ili posjedu, s 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca i/ili koza i/ili goveda i/ili kopitara.Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Ispaša se provodila do 1. listopadaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Izrađen godišnji Plan pašarenja za svaku ARKOD parcelu pašnjaka i krških pašnjaka u okviru obveznog individualnog savjetovanja poljoprivrednika.Utjecaj je ograničen na intervencijuVelikaTrajno
Korisnik dostavlja Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom obrascuUtjecaj je ograničen na intervencijuSrednjaPopravljivo
Pašnjaci nisu zasijavaniUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Pašnjaci nisu gnojeni mineralnim gnojivom ili stajskim gnojemUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Na pašnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu biljaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Hidromelioracijski zahvati nisu obavljaniUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Neželjena vegetacija je ručno odstranjivanjaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
31.03. – Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površinaEkološki značajne površine prisutne su na najmanje 10 % poljoprivrednih površina gospodarstvaUtjecaj je ograničen na intervencijuVelikaTrajno
Završena izobrazba ili individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 satiUtjecaj je ograničen na intervencijuSrednjaPopravljivo
Evidencija svih propisanih obveza vođena putem Jedinstvenog zahtjeva je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na intervencijuSrednjaPopravljivo
31.04. – Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinamaPropisane analize tla su napravljeneUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Propisane analize stajskog gnoja su napravljeneUtjecaj je ograničen na intervencijuVelikaTrajno
Izrađen je plan gnojidbeUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Korisnik dostavlja Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom obrascuUtjecaj je ograničen na intervencijuSrednjaPopravljivo
Završena izobrazba ili individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 satiUtjecaj je ograničen na intervencijuSrednjaPopravljivo
Količina korištenog stajskog gnoja odgovara primjeni dušika iz stajskog gnoja od najmanje 70 kg N/ha do najviše 150 kg N/ha uz izuzetak iz stavka 10. članka 41.Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Korisnik je primijenio stajski gnoj unutar 48 sati od iznošenja na oraničnu površinuUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Korisnik propisano primjenjuje adsorbenseUtjecaj je ograničen na intervencijuVelikaPopravljivo
Stajski gnoj je pokrivenUtjecaj je ograničen na intervencijuVelikaPopravljivo
31.05. – Minimalni udio leguminoza od 20 % unutar poljoprivrednih površinaLeguminoze se kao glavni i/ili sekundarni usjevi uzgajaju na minimalno 20 % oranične površineUtjecaj je ograničen na intervencijuVelikaTrajno
Zabrana uporabe mineralnih gnojiva i dozvola uporabe samo organskih gnojiva i/ili gnojiva i poboljšivača tla odobrenih u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, navedenih u Prilog II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/1165.Utjecaj je ograničen na intervencijuVelikaTrajno
Leguminoze uzgojene za pčelinju pašu pokošene su nakon 1. kolovozaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Završena izobrazba ili individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 satiUtjecaj je ograničen na intervencijuSrednjaPopravljivo
Korisnik dostavlja Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom obrascuUtjecaj je ograničen na intervencijuSrednjaPopravljivo
31.06. – Konzervacijska poljoprivredaKorisnik radnim zahvatima ne prevrće tloUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Provodi se dvopoljni plodoredUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Tlo je pokriveno biljnim ostacima ili zelenim pokrovom.Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Poljoprivredna površina se održava od korovne vegetacije prema principima integrirane zaštite bilja uz obvezu primjene mehaničkih mjera.Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Završena izobrazba ili individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 satiUtjecaj je ograničen na intervencijuSrednjaPopravljivo
Korisnik dostavlja Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom obrascuUtjecaj je ograničen na intervencijuSrednjaPopravljivo
31.07. – Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)Završena izobrazba ili individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 satiUtjecaj je ograničen na intervencijuSrednjaPopravljivo
Travnjaci nisu gnojeni mineralnim gnojivom ili stajskim gnojemUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu biljaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Travnjaci nisu zasijavaniUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Hidromelioracijski zahvati nisu obavljaniUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Travnjaci su košeni isključivo ručno ili strižnim kosilicamaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Travnjaci su košeni najkasnije do 15.9.Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Košnja u kontinentalno-nizinskoj regiji obavljena je nakon 1. kolovozaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Košnja u brdsko-planinskoj regiji obavljena je nakon 20. srpnjaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Košnja u mediteranskoj regiji obavljena je nakon 15. srpnjaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Travnjak se koristi za napasivanje na cijeloj površini ARKOD parceleUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Travnjak se koristi za napasivanje s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitaraUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Gusti sklopovi biljaka Asclepias syriaca L. (prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica) mehaničko su uklonjeni (ručnim alatima ili strojno – strižnim kosilicama, rotacijskim kosilicama i/ili malčiranjem) najkasnije do 1. kolovozaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Korisnik dostavlja Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom obrascuUtjecaj je ograničen na intervencijuSrednjaPopravljivo


PRIKAZ OCJENE KRŠENJA OBVEZA U INTERVENCIJAMA SP – IAKS MJERE

INTERVENCIJA 70.01. Smanjenje korištenja zaštitnih sredstava u višegodišnjim nasadima
OPERACIJA 70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK)OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na Obrascu 17.Utjecaj je ograničen na operacijuSrednjaPopravljivo
Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na operacijuMalaPopravljivo
Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti povezano uz provedbu ove operacije, u trajanju od najmanje 6 satiUtjecaj je ograničen na operacijuSrednjaPopravljivo
Feromonske, vizualne ili hranidbene klopke postavljene su najkasnije do:Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
– trešnjina muha – 15. travnja
– šljivina osica – 1. travnja
– orahova muha – 30. lipnja
– maslinina muha – 1. lipnja
– ostali štetnici – 15. travnja
Klopke su ostavljene na površini najmanje do:Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
– trešnjina muha – 30. lipnja
– šljivina osica – 31. svibnja
– orahova muha – 31. kolovoza
– maslinina muha – 31. listopada
– ostali štetnici – 15. rujna
Postavljen je propisani broj klopki po površini ARKOD parceleUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaPopravljivo
Klopke su pregledavane dva puta tjedno u periodu:Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaPopravljivo
– trešnjina muha – 15. travnja do 30. lipnja
– šljivina osica – 1. travnja do 31. svibnja
– orahova muha – 30. lipnja do 31. kolovoza
– maslinina muha – 1. lipnja do 31. listopada
– ostali štetnici – 15. travnja do 15. rujna
Korištene klopke i mamci su uskladišteni i čuvani na siguran način do 31. prosinca tekuće godineUtjecaj je ograničen na operacijuVelikaTrajno
 
OPERACIJA 70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima – MKŠOCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na Obrascu 18.Utjecaj je ograničen na operacijuSrednjaPopravljivo
Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na operacijuMalaPopravljivo
Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti povezano uz provedbu ove operacije, u trajanju od najmanje 6 satiUtjecaj je ograničen na operacijuSrednjaPopravljivo
Feromonski dispenzeri su postavljeni najkasnije do 1. svibnjaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Feromonski dispenzeri su postavljeni u gornju trećinu krošnje, grma ili trsaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaPopravljivo
Postavljen je propisani broj feromonskih dispenzera po površini ARKOD parceleUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaPopravljivo
Stari dispenzeri iz prijašnje sezone su odstranjeni prije postavljanja novih dispenzeraUtjecaj je ograničen na operacijuSrednjaPopravljivo
  
OPERACIJA 70.01.03. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada – MUKOCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na Obrascu 21.Utjecaj je ograničen na operacijuSrednjaPopravljivo
Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na operacijuMalaPopravljivo
Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti povezano uz provedbu ove operacije, u trajanju od najmanje 6 satiUtjecaj je ograničen na intervenciju/operacijuSrednjaPopravljivo
»Zaštićeni prostor« unutar redova (dio prostora koji se nalazi između debla, čokota i armature) je bez korovaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
U »zaštićenom prostoru« nisu primjenjivani herbicidiUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
 
INTERVENCIJA 70.02. Očuvanje bioraznolikosti i okoliša na trajnim travnjacima i oranicama 
OPERACIJA 70.02.01. Zaštita ptice kosca (Crex crex)OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na Obrascu 9.Utjecaj je ograničen na operacijuSrednjaPopravljivo
Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na operacijuMalaPopravljivo
Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti povezano uz provedbu ove operacije, u trajanju od najmanje 6 satiUtjecaj je ograničen na intervenciju/operacijuSrednjaPopravljivo
Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivomUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu biljaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Travnjaci nisu zasijavaniUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u operacijiUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Površine parcela su košene isključivo ručno ili strižnim kosilicamaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Košnja je obavljena na minimalnoj visini od 10 cm iznad tlaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaPopravljivo
Košnja je obavljena isključivo u periodu od 1. kolovoza do 15. rujnaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Na parcelama većim od 1 ha ostavljena je uz rub nepokošena trakaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleMalaPopravljivo
Površina nepokošene trake iznosi 5 %Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleMalaPopravljivo
Košnja je obavljena od sredine parcele kružno prema van ili s jedne strane parcele prema drugojUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Ispaša je provođena isključivo u periodu od 1. kolovoza do kraja tekuće godineUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Travnjak se koristi za napasivanje na cijeloj raspoloživoj površiniUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaPopravljivo
Travnjak se koristi za ispašu s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitaraUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaPopravljivo
 
OPERACIJA 70.02.02. Zaštita leptira na trajnim travnjacimaOCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na Obrascu 10.Utjecaj je ograničen na operacijuSrednjaPopravljivo
Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na operacijuMalaPopravljivo
Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti povezano uz provedbu ove operacije, u trajanju od najmanje 6 satiUtjecaj je ograničen na intervenciju/operacijuSrednjaPopravljivo
Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivomUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu biljaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Travnjaci nisu zasijavaniUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u operacijiUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Travnjaci su košeni isključivo ručno ili strižnim kosilicamaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaPopravljivo
Prva košnja je obavljena isključivo u periodu prije 15. lipnja ili nakon 15. rujna svake ili svake druge godine za vrste leptira Močvarni plavac (Phenagris alcon alcon), Zagasiti livadni plavac i Veliki livadni plavac (Phenagris naustithous i Phenagris teleius)Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaPopravljivo
Košnja je obavljena tek nakon 15. rujna isključivo na 1/3 površine parcele svake godine za vrstu leptira Močvarni okaš (Coenonymha oedippus)Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaPopravljivo
Košnja je obavljena najkasnije do 1. listopadaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Ručno je odstranjen nadzemni drvenasti dio pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača) do 1. travnjaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaPopravljivo
Ispaša je provođena isključivo u periodu od 16. rujna do kraja tekuće godineUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Travnjak se koristi za napasivanje na cijeloj raspoloživoj površiniUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaPopravljivo
Travnjak se koristi za ispašu s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitaraUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaPopravljivo

  


OPERACIJA 70.02.03. Uspostava poljskih trakaOCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na Obrascu 11.Utjecaj je ograničen na operacijuSrednjaPopravljivo
Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na operacijuMalaPopravljivo
Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti povezano uz provedbu ove operacije, u trajanju od najmanje 6 satiUtjecaj je ograničen na intervenciju/operacijuSrednjaPopravljivo
Uz rub parcele su uspostavljene cvjetne trake koje se siju svake druge godine i sadrže propisane cvjetne vrsteUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Cvjetne trake se kose dva puta godišnje (umjesto jedne košnje dozvoljeno je malčiranje): u srpnju i nakon cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada)Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaPopravljivo
Cvjetne trake su zaorane najranije 1. listopadaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaTrajno
Cvjetne trake se ne koriste kao put ili prolazUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaPopravljivo
Širina cvjetnih traka je najmanje 5 mUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaPopravljivo
Dužina cvjetnih traka je najmanje 100 mUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaPopravljivo
Cvjetna traka ne zauzima više od 30 % površine ARKOD parceleUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaPopravljivo
Na cvjetnim trakama se ne primjenjuju pesticidiUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Travne trake su posijane isključivo uz rub parceleUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaPopravljivo
Travne trake se ne koriste kao put ili prolazUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaPopravljivo
Širina travnih traka je najmanje 5 mUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaPopravljivo
Dužina travnih traka je najmanje 100 mUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaPopravljivo
Na parceli su uspostavljene travne trake koje sadržavaju propisane vrste travaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Travne trake su pokošene dva puta godišnje, prva košnja je obavljena u prvoj polovici travnja (za jesensku sjetvu) ili u drugoj polovici travnja (za proljetnu sjetvu), druga košnja je obavljena u listopaduUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaPopravljivo
Travna traka ne zauzima više od 30 % površine ARKOD parceleUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaPopravljivo
Na travnim trakama se ne primjenjuju insekticidiUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
INTERVENCIJA 70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja
 
OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na Obrascu 14.Utjecaj je ograničen na intervencijuSrednjaPopravljivo
Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na intervencijuMalaPopravljivo
Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti povezano uz provedbu ove operacije, u trajanju od najmanje 6 satiUtjecaj je ograničen na intervencijuSrednjaPopravljivo
Uzgaja ugrožene izvorne pasmineUtjecaj je ograničen na intervencijuVelikaTrajno
Provodi uzgojni program uz dostizanje uzgojnih ciljeva navedenih u programuUtjecaj je ograničen na intervencijuVelikaTrajno
Držati životinje u skladu sa zoohigijenskim i drugim uvjetima držanja i korištenja životinja (životinje moraju biti pod nadzorom, imati primjeren smještaj, dostupnost hrane i vode)Utjecaj je ograničen na intervencijuVelikaTrajno

INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj
OPERACIJE Prijelaz na ekološki uzgoj i Održavanje ekološkog uzgojaOCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na Obrascu 22. i 23.Utjecaj je ograničen na operacijuSrednjaPopravljivo
Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na operacijuMalaPopravljivo
Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti povezano uz provedbu ove operacije, u trajanju od najmanje 6 satiUtjecaj je ograničen na intervenciju/operacijuSrednjaPopravljivo
Završena dodatna izobrazba za prijelaz na ekološki uzgoj u trajanju od dodatnih 4 – 6 sati individualnog savjetovanjaUtjecaj je ograničen na intervenciju/operacijuSrednjaPopravljivo
Koristi gnojiva koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s Provedbenom uredbom komisije (EU) 2021/1165, Prilog IIUtjecaj je ograničen na intervenciju/operacijuVelikaTrajno
Koristi sredstva za zaštitu bilja koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s Provedbenom uredbom komisije (EU) 2021/1165, Prilog IUtjecaj je ograničen na intervenciju/operacijuVelikaTrajno
Pri proizvodnji se koristi ekološki proizvedeno sjeme ili vegetativni reprodukcijski materijal ili ima odobrenje za korištenje iz neekološke proizvodnjeUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaPopravljivo
Pri proizvodnji se ne koristi GMO, niti proizvodi proizvedeni od GMOUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Prilikom uzgoja u stakleniku/plasteniku ne koristi se hidroponski uzgojUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
  
INTERVENCIJA 70.07. Očuvanje obilježja krajobraza
OPERACIJA 70.07.01. Očuvanje suhozidaOCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na Obrascu 15.Utjecaj je ograničen na operacijuSrednjaPopravljivo
Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na operacijuMalaPopravljivo
Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti povezano uz provedbu ove operacije, u trajanju od najmanje 6 satiUtjecaj je ograničen na intervenciju/operacijuSrednjaPopravljivo
Tijelo suhozida je kontrolirano minimalno dva puta godišnje, najkasnije do 1. listopada tekuće godineUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleMalaPopravljivo
Tijelo suhozida se održava korištenjem tradicionalnih materijala što podrazumijeva slaganje isključivo od okolnoga kamena, tradicionalnim načinom izrade bez korištenja veziva i drugih materijalaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaPopravljivo
Tijelo suhozida nije obraslo neželjenom vegetacijomUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleMalaPopravljivo
Neželjena vegetacija se uklanja ručno bez primjene herbicidaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
 
OPERACIJA 70.07.02. Očuvanje živicaOCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na Obrascu 16.Utjecaj je ograničen na operacijuSrednjaPopravljivo
Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na operacijuMalaPopravljivo
Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti povezano uz provedbu ove operacije, u trajanju od najmanje 6 satiUtjecaj je ograničen na intervenciju/operacijuSrednjaPopravljivo
Tijelo živice (izgled i stanje živice) je kontrolirano minimalno jednom godišnje najkasnije do 1. listopada tekuće godineUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleMalaPopravljivo
Živica se održava orezivanjem jednom u dvije godine kako bi zadržala oblikUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleMalaPopravljivo
Živica se ne orezuje u periodu od 1. ožujka do 31. kolovoza tekuće godineUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Dijelovi živice koji nedostaju nadosađeni su propisanim autohtonim ili udomaćenim vrstama drveća i grmljaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaPopravljivo
Površine uz rub živice do širine najmanje jednog metra su prekrivene prirodnom vegetacijom, ne koriste se sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojivaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
  
INTERVENCIJA 70.08. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka i maslinika
OPERACIJA 70.08.01. Očuvanje ekstenzivnih voćnjakaOCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na Obrascu 12.Utjecaj je ograničen na operacijuSrednjaPopravljivo
Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na operacijuMalaPopravljivo
Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti povezano uz provedbu ove operacije, u trajanju od najmanje 6 satiUtjecaj je ograničen na intervenciju/operacijuSrednjaPopravljivo
Parcela nije gnojena mineralnim gnojivimaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Kruti stajski gnoj primjenjivan je isključivo ispod krune stablaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleMalaPopravljivo
Korištena su isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnjiUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Površina voćnjaka se održava košnjom najmanje jednom godišnje (uključujući i košnju ispod stabala) najkasnije do 1. listopadaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaPopravljivo
Postavljena 1 nastamba za solitarne pčele po 1 ha površineUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaPopravljivo
Odumiruća stabla su nadomještena sadnicama ugroženih izvornih i tradicijskih sorti voćaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaPopravljivo
Površina voćnjaka se održava ispašom s maksimalno 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda ili peradiUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaPopravljivo
  
OPERACIJA 70.08.02. Očuvanje ekstenzivnih maslinikaOCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na Obrascu 13.Utjecaj je ograničen na operacijuSrednjaPopravljivo
Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na operacijuMalaPopravljivo
Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti povezano uz provedbu ove operacije, u trajanju od najmanje 6 satiUtjecaj je ograničen na intervenciju/operacijuSrednjaPopravljivo
Parcela nije gnojena mineralnim gnojivimaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Kruti stajski gnoj primjenjivan je isključivo ispod krune stablaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleMalaPopravljivo
Korištena su isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnjiUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaTrajno
Površine maslinika se održavaju ispašom (ovce ili koze) ili mehaničkom obradom ili košnjom trave ili zadržavanjem svih tanjih grančica ispod krošnje nakon rezidbeUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleVelikaPopravljivo
Površina maslinika se održava ispašom s maksimalno 1,0 UG/ha ovaca ili kozaUtjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parceleSrednjaPopravljivo


PRIKAZ OCJENE KRŠENJA OBVEZA U INTERVENCIJAMA SP – DOBROBIT ŽIVOTINJA

Za sve operacije intervencije 70.06.

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA OBVEZAUmanjenje plaćanja za prvo kršenje obvezeUmanjenje plaćanja za prvo ponavljanja kršenja iste obvezeUmanjenje plaćanja za drugo ponavljanja kršenja iste obvezeUmanjenje plaćanja za treće i četvrto ponavljanje kršenja iste obveze
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom Obrascu u skladu s odabranim zahtjevimaEvidencija nije ažurna i potpunaPlaćanje se smanjuje za 15 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 45 %Nema plaćanja
Evidencija se ne vodiPlaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 50 %Plaćanje se smanjuje za 90 %Nema plaćanja
Korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjevIzobrazba nije završenaPlaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 50 %Plaćanje se smanjuje za 90 %Nema plaćanja

OPERACIJA Dobrobit životinja u govedarstvu – DŽG

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA OBVEZAUmanjenje plaćanja za prvo kršenje obvezeUmanjenje plaćanja za prvo ponavljanja kršenja iste obvezeUmanjenje plaćanja za drugo ponavljanja kršenja iste obvezeUmanjenje plaćanja za treće i četvrto ponavljanje kršenja iste obveze
MLIJEČNE KRAVE
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 25. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna službaNema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Analiza krmiva na aflatoksin najmanje dva puta godišnje te postupanje u skladu s nalazomNapravljena samo jedna analizaPlaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 50 %Plaćanje se smanjuje za 90 %Nema plaćanja
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazomNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Osigurati najmanje 6,6 m² podne površine po mliječnoj kraviOdstupanje od 0,060 m2 podne površine po mliječnoj kraviSmanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 30 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeNema plaćanja
Odstupanje veće od 0,060 m2 podne površine po mliječnoj kraviNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
U ležište postaviti najmanje 3 kg stelje/slame dnevno po mliječnoj kravi ili postaviti madraceU ležištu nema madraca ili 3 kg stelje/slame dnevno po mliječnoj kraviNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Držanje mliječnih krava na ispaši najmanje 120 dana godišnjeIspaša od 100 – 119 danaPlaćanje se smanjuje za 50 %Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Ispaša manje od 100 danaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Provedba koprološke pretrage dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja.

Uzima se jedan uzorak na 20 krava te treba postupiti u skladu s nalazom

Analiza nije obavljena u rokuPlaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 50 %Plaćanje se smanjuje za 90 %Nema plaćanja
Napravljena samo jedna analiza ili nije uzet dovoljan broj uzorakaPlaćanje se smanjuje za 50 %Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazom ili nisu tretirane sve životinjeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Držanje mliječnih krava na ispustu najmanje 150 dana godišnjeIspust od 120 – 149 danaPlaćanje se smanjuje za 50 %Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Ispust manje od 120 danaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
TOVNA JUNAD
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 27. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna službaNema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Osigurati najmanje 2,75 m² podne površine po tovnome junetuOdstupanje od 0,025 m2 podne površine po tovnom junetuSmanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 30 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeNema plaćanja
Odstupanje veće od 0,025 m2 podne površine po tovnom junetuNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
U ležištu postaviti najmanje 3 kg slame ili 3 kg stelje dnevno po tovnom junetu ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25 % površine poda u stajiU ležištu nema 3 kg stelje/slame dnevno po tovnom junetu ili nije postavljena gumena podloga na najmanje 25 % površine poda u stajiNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
RASPLODNE JUNICE
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 29. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna službaNema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Analiza krmiva na aflatoksin najmanje dva puta godišnje te postupanje u skladu s nalazomNapravljena samo jedna analizaPlaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 50 %Plaćanje se smanjuje za 90 %Nema plaćanja
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazomNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Osigurati najmanje 2,75 m² podne površine po rasplodnoj juniciOdstupanje od 0,025 m2 podne površine po rasplodnoj juniciSmanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 30 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeNema plaćanja
Odstupanje veće od 0,025 m2 podne površine po rasplodnoj juniciNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
U ležištu postaviti najmanje 3 kg slame ili 3 kg stelje dnevno po rasplodnoj junici ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25 % površine poda u stajiU ležištu nema madraca ili 3 kg stelje/slame dnevno po mliječnoj kraviNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Držanje rasplodnih junica na ispaši najmanje 120 dana godišnjeIspaša od 100-119 danaPlaćanje se smanjuje za 50 %Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Ispaša manje od 100 danaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Provedba koprološke pretrage dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja.

Uzima se jedan uzorak na 20 rasplodnih junica te treba postupiti u skladu s nalazom

Analiza nije obavljena u rokuPlaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 50 %Plaćanje se smanjuje za 90 %Nema plaćanja
Napravljena samo jedna analiza ili nije uzet dovoljan broj uzorakaPlaćanje se smanjuje za 50 %Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazom ili nisu tretirane sve životinjeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Držanje rasplodnih junica na ispustu najmanje 150 dana godišnjeIspust od 120 – 149 danaPlaćanje se smanjuje za 50 %Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Ispust manje od 120 danaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
TELAD
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 31. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna službaNema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Osigurati podnu površinu u skladu s težinom teleta:

– za telad do 150 kg žive vage od najmanje 1,65 m²

– za telad od 150 – 220 kg žive vage od najmanje 1,87 m²

– za telad od 220 i više kg žive vage od najmanje 1,98 m²


Odstupanje od

– 0,015 m2 podne površine za telad do 150 kg žive vage

– 0,017 m2 podne površine za telad do 150 – 220 kg žive vage

– 0,018 m2 podne površine za telad od 220 i više kg žive vage

Smanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 30 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeNema plaćanja

Odstupanje veće od

– 0,015 m2 podne površine za telad do 150 kg žive vage

– 0,017 m2 podne površine za telad do 150 – 220 kg žive vage

– 0,018 m2 podne površine za telad od 220 i više kg žive vage

Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
U ležište postaviti najmanje 1,5 kg stelje/slame dnevno po teletu ili gumenu podlogu na minimalno 25 % površine poda u stajiU ležištu nema 1,5 kg stelje/slame dnevno po tovnom junetu ili nije postavljena gumena podloga na najmanje 25 % površine poda u stajiNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Osigurati teladi pristup ispustu iz staje ili smještaj u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom pri čemu je podna površina u skladu s težinom teleta:

– za telad do 150 kg žive vage od najmanje 1,5 m² – za telad od 150 – 220 kg žive vage od najmanje 1,7 m²

– za telad od 220 i više kg žive vage od najmanje 1,8 m²

Do 5 % manja podna površina od propisane (ispusta ili smještaja u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom)Plaćanje se smanjuje za 50 %Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Preko 5 % manja podna površina od propisane ili nije osiguran pristup ispustu iz staje ili smještaj u natkrivenim boksovima s vanjskim prostoromNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaOPERACIJA Dobrobit životinja u svinjogojstvu – DŽS

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA OBVEZAUmanjenje plaćanja za prvo kršenje obvezeUmanjenje plaćanja za prvo ponavljanja kršenja iste obvezeUmanjenje plaćanja za drugo ponavljanja kršenja iste obvezeUmanjenje plaćanja za treće i četvrto ponavljanje kršenja iste obveze
ODBIJENA PRASAD
Najmanje 90 % životinja ima neoštećen repManje od 90 % životinja ima neoštećen repNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Osigurati najmanje 0,23 m² podne površine za svu prasad do 20 kg težine

Odstupanje od 0,003 m2 podne površine

za svako prase do 20 kg težine

Smanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 30 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeNema plaćanja

Odstupanje veće od 0,003 m2 podne površine

za svako prase do 20 kg težine

Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
U ležištu postaviti najmanje 0,8 kg slame dnevno po životinji ili osigurati jedan predmet za obogaćivanje (viseći objekti kao npr. prirodno uže, drveni predmeti, gumene cijevi, plastične/gumene lopte, plastični/gumeni predmeti i slično) na 10 životinja.U ležištu nema 0,8 kg slame/stelje dnevno po životinji ili jednog predmeta za obogaćivanje ležišta na 10 životinjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
KRMAČE I NAZIMICE
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 35. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna službaNema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Analiza krmiva na zearalenon i deoksinivalenol u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti sukladno nalazu.Napravljena samo jedna analizaPlaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 50 %Plaćanje se smanjuje za 90 %Nema plaćanja
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazomNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Prasilište mora imati zatvoreno gnijezdo površine najmanje 0,75m² i visine najmanje 45 cm te obvezno postaviti sustav grijanja s kontrolom temperatureOsigurano zatvoreno gnijezdo koje ima sustav grijanja s kontrolom temperature, ali dimenzija manjih od propisanePlaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 50 %Plaćanje se smanjuje za 90 %Nema plaćanja
Nije osigurano zatvoreno gnijezdo ili nije postavljen sustav grijanja s kontrolom temperatureNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Osigurati najmanju podnu površinu u skladu sa brojem životinja:

– od 10 do 39 životinja po jednoj životinji od najmanje 1,89 m²

– za 40 i više životinja po jednoj životinji od najmanje 1,73 m²

Odstupanje od

– 0,065 m2 podne površine po životinji za raspon od 10 do 39 životinja

– 0,050 m2 podne površine po životinji za 40 i više životinja

Smanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 30 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeNema plaćanja

Odstupanje veće od

– 0,065 m2 podne površine po životinji za raspon od 10 do 39 životinja

– 0,050 m2 podne površine po životinji za 40 i više životinja

Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
U ležište postaviti najmanje 3 kg slame/stelje dnevno po životinjiU ležištu nema 3 kg slame/stelje dnevno po životinjiNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 1,3 m² po krmači ili nazimiciDo 5 % manja površina ispusta od propisanePlaćanje se smanjuje za 50 %Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Preko 5 % manja površina ispusta od propisane ili nije osiguran pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sataNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
U stajama za krmače tijekom razdoblja prasenja osigurati prisustvo poljoprivrednog osoblja najmanje dva puta po dva sata, unutar perioda od 16 satiPoljoprivredno osoblje u stajama za krmače nije prisutno najmanje dva puta po dva sata, unutar perioda od 16 satiNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Radi smanjenja toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka, u stajama za krmače/nazimice, potrebno je osigurati ugrađeni ventilacijski sustav s mogućnošću kontrole brzine protoka zraka ili ugrađeni sustav za hlađenje ulaznog zraka u objektuNije ugrađen niti jedan od predviđenih sustava hlađenja pojačanim protokom zrakaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Radi smanjenja toplinskog stresa u ljetnim mjesecima raspršivanjem vode, u stajama za krmače/nazimice, potrebno je osigurati ugrađeni visokotlačni ili niskotlačni sustav raspršivanja vodeNije ugrađen niti jedan od predviđenih sustava hlađenja raspršivanjem vodeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
SVINJE ZA TOV
Najmanje 90 % životinja ima neoštećen repManje od 90 % životinja ima neoštećen repNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Osigurati podnu površinu u skladu sa težinom životinja:

– za svinje više od 20 do najviše 50 kg žive vage od najmanje 0,46 m² po svinji

– za svinje više 50 do najviše 110 kg žive vage od najmanje 0,75 m² po svinji

– za svinje više od 110 kg žive vage od najmanje 1,15 m² po svinji

Odstupanje od

– 0,006 m2 podne površine za svinje više od 20 do najviše 50 kg žive vage

– 0,010 m2 podne površine za svinje više 50 do najviše 110 kg žive vage

– 0,015 m2 podne površine za svinje više od 110 kg žive vage

Smanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 30 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeNema plaćanja

Odstupanje veće od

– 0,006 m2 podne površine za svinje više od 20 do najviše 50 kg žive vage

– 0,010 m2 podne površine za svinje više 50 do najviše 110 kg žive vage

– 0,015 m2 podne površine za svinje više od 110 kg žive vage

Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
U ležištu postaviti 1 kg slame/stelje dnevno po životinji za svinje za tov do 60 kg težine ili najmanje 1,5 kg slame/stelje dnevno po životinji za svinje za tov iznad 60 kg težine ili osigurati jedan predmet za obogaćivanje (viseći objekti kao npr. prirodno uže, drveni predmeti, gumene cijevi, plastične/gumene lopte, plastični/gumeni predmeti i slično) na 10 životinja.U ležištu nema propisanih kg slame/stelje dnevno po životinji ili jednog predmeta za obogaćivanje ležišta na 10 životinjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 0,55 m² po tovljenikuDo 5 % manja površina ispusta od propisanePlaćanje se smanjuje za 50 %Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Preko 5 % manja površina ispusta od propisane ili nije osiguran pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sataNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaOPERACIJA Dobrobit životinja u
peradarstvu – DŽP

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA OBVEZAUmanjenje plaćanja za prvo kršenje obvezeUmanjenje plaćanja za prvo ponavljanja kršenja iste obvezeUmanjenje plaćanja za drugo ponavljanja kršenja iste obvezeUmanjenje plaćanja za treće i četvrto ponavljanje kršenja iste obveze
BROJLERI
Tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne piliće na područje za hranidbu postaviti papir za piliće (Chickpaper)Nema postavljeni papirNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Osigurati u bilo kojem trenutku gustoću naseljenosti od najviše 30 kg mase brojlera/m2.Gustoća naseljenosti je veća od 30 kg mase brojlera/m2 izražene kao godišnji prosjekNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
NESILICE
Nesilicama je zabranjeno skraćivati kljunoveNesilicama su skraćeni kljunoviNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Osigurati po nesilici najmanje 660 cm² korisne površine u kavezuOdstupanje od 6 cm2 korisne površine po nesilici u kavezuSmanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 30 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeNema plaćanja
Odstupanje veće od 6 cm2 korisne površine po nesilici u kavezuNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Osigurati gustoću naseljenosti od najviše 8 nesilica po m² korisne površine u kavezuGustoća naseljenosti veća od 8 nesilica po m2 korisne površine u kavezuNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
U kavezu osigurati jedno gnijezdo za najviše 6 nesilica ili treba osigurati 1 m² površine gnijezda za najviše 118 nesilicaU jednom gnijezdu više od 6 nesilica ili na 1 m2 površine gnijezda više od 118 nesilicaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Po nesilici osigurati prečku dužine najmanje 20 cmPo nesilici nije osigurana prečka dužine najmanje 20 cmNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
PURANI
Tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne puriće na područje za hranidbu postaviti papir za piliće (Chickpaper)Nema postavljeni papirNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Osigurati gustoću naseljenosti od najviše 50 kg/m² ili 23,5 kg/m² za alternativni uzgojGustoća naseljenosti veća od 50 kg/m2 ili 23,5 kg/m2 za alternativni uzgojNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Osigurati ispust od najmanje 5m² po puriDo 5 % manja površina ispusta od propisanePlaćanje se smanjuje za 50 %Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Preko 5 % manja površina ispusta od propisaneNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja


OPERACIJA Dobrobit životinja u
kozarstvu – DŽK

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA OBVEZAUmanjenje plaćanja za prvo kršenje obvezeUmanjenje plaćanja za prvo ponavljanja kršenja iste obvezeUmanjenje plaćanja za drugo ponavljanja kršenja iste obvezeUmanjenje plaćanja za treće i četvrto ponavljanje kršenja iste obveze
KOZE
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 41. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna službaNema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Osigurati najmanje podne površine po životinji

Koze – 1,32 m²

Jarčevi – 3,30 m²

Jarad – 0,55 m²

Odstupanje od

– 0,120 m2 podne površine za koze

– 0,030 m2 podne površine za jarčeve

– 0,050 m2 podne površine za jarad

Smanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 30 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeNema plaćanja

Odstupanje veće od

– 0,120 m2 podne površine za koze

– 0,030 m2 podne površine za jarčeve

– 0,050 m2 podne površine za jarad

Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Držanje životinja na ispaši najmanje 150 dana godišnjeIspaša od 120 – 149 danaPlaćanje se smanjuje za 50 %Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Ispaša manje od 120 danaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Provedba koprološke pretrage dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja.

Uzima se jedan uzorak na 20 životinja te treba postupiti u skladu s nalazom. Potrebno je izvršiti i pregled na papcima dva puta godišnje pri čemu je prvi pregled potrebno obaviti do 1. travnja, a drugi do 1. listopada 2023. godine i intervenciju na papcima (po potrebi)

Koprološka analiza nije obavljena u rokuPlaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 50 %Plaćanje se smanjuje za 90 %Nema plaćanja
Napravljena samo jedna analiza ili nije uzet dovoljan broj uzorakaPlaćanje se smanjuje za 50 %Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazom ili nisu tretirane sve životinjeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Pregled i intervencija na papcima nije obavljena u rokuPlaćanje se smanjuje za 50 %Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Nisu obavljena oba pregleda i intervencije na papcima (po potrebi)Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Držanje životinja na ispustu tijekom cijele godine pri čemu je najmanja podna površina ispusta:

Koze – 2,40 m²

Jarčevi – 6,00 m²

Ispust od 300 – 364 danaPlaćanje se smanjuje za 50 %Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Ispust manji od 300 danaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Do 5 % manja podna površina ispusta od propisanePlaćanje se smanjuje za 50 %Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Preko 5 % manja podna površina ispusta od propisane ili nema ispustaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

OPERACIJA Dobrobit životinja u ovčarstvu – DŽO

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA OBVEZAUmanjenje plaćanja za prvo kršenje obvezeUmanjenje plaćanja za prvo ponavljanja kršenja iste obvezeUmanjenje plaćanja za drugo ponavljanja kršenja iste obvezeUmanjenje plaćanja za treće i četvrto ponavljanje kršenja iste obveze
OVCE
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 43. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna službaNema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Osigurati najmanje podne površine po životinji

Ovce – 1,32 m²

Janjad – 0,55 m²

Ovnovi – 3,30 m²

Odstupanje od

– 0,120 m2 podne površine za ovce

– 0,050 m2 podne površine za janjad

– 0,330 m2 podne površine za ovnove

Smanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 30 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeNema plaćanja

Odstupanje više od

– 0,120 m2 podne površine za ovce

– 0,050 m2 podne površine za janjad

– 0,330 m2 podne površine za ovnove

Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Držanje životinja na ispaši najmanje 150 dana godišnjeIspaša od 120 – 149 danaPlaćanje se smanjuje za 50 %Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Ispaša manje od 120 danaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Provedba koprološke pretrage dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja.

Uzima se jedan uzorak na 20 životinja te treba postupiti u skladu s nalazom. Potrebno je izvršiti i pregled na papcima dva puta godišnje pri čemu je prvi pregled potrebno obaviti do 1. travnja, a drugi do 1. listopada 2023. godine i intervenciju na papcima (po potrebi)

Koprološka analiza nije obavljena u rokuPlaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 50 %Plaćanje se smanjuje za 90 %Nema plaćanja
Napravljena samo jedna analiza ili nije uzet dovoljan broj uzorakaPlaćanje se smanjuje za 50 %Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazom ili nisu tretirane sve životinjeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Pregled i intervencija na papcima nije obavljena u rokuPlaćanje se smanjuje za 50 %Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Nisu obavljena oba pregleda i intervencije na papcima (po potrebi)Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Držanje životinja na ispustu tijekom cijele godine pri čemu je najmanja podna površina ispusta:

Ovce – 2,40 m²

Ovnovi – 6,00 m²


Ispust od 300 – 364 danaPlaćanje se smanjuje za 50 %Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Ispust manji od 300 danaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Do 5 % manja podna površina ispusta od propisanePlaćanje se smanjuje za 50 %Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Preko 5 % manja podna površina ispusta od propisane ili nema ispustaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja