NN 59/2023 (2.6.2023.), Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

MINISTARSTVO FINANCIJA

1003

Na temelju članka 144. stavka 12. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) ministar financija donosi

NAPUTAK

O OKVIRNOM SADRŽAJU, MINIMALNOM SKUPU PODATAKA TE NAČINU JAVNE OBJAVE INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA NA MREŽNIM STRANICAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE TE PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Naputkom propisuje se okvirni sadržaj, minimalni skup podataka te način javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici) i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: izvanproračunski korisnici).

(2) U smislu ovoga Naputka informacije o trošenju sredstava su informacije o isplatama pravnim i fizičkim osobama (u daljnjem tekstu: primatelji sredstava) iz proračuna odnosno financijskog plana po bilo kojoj osnovi, izuzev informacija koje predstavljaju klasificirani podatak prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka i informacija čija bi objava bila protivna posebnim propisima.

Članak 2.

Obveznici primjene ovoga Naputka su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunski i izvanproračunski korisnici.

II. OBUHVAT OBJAVE PODATAKA

Članak 3.

Ovim Naputkom definiraju se sljedeće kategorije primatelja sredstava:

– Kategorija 1: Tijela javne vlasti, trgovačka društva, zadruge, udruge, ustanove, zaklade i druge pravne osobe, međunarodne organizacije, međunarodne institucije, tijela EU, inozemne vlade, obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), fizičke osobe koje od obveznika iz članka 2. ovoga Naputka ostvaruju bespovratna sredstva, sredstva od sponzorstava, donacija i pomoći temeljem javnih poziva i/ili javnih natječaja te fizičke osobe koje isporučuju dobra i usluge obveznicima iz članka 2. ovoga Naputka,

– Kategorija 2: Ostale fizičke osobe.

Članak 4.

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su minimalno objaviti skup podataka prema kategorijama primatelja sredstava iz članka 3. ovoga Naputka:


Kategorija 1Kategorija 2

Naziv primatelja

(naziv pravne osobe/ime i prezime fizičke osobe)

DA

(ako je primjenjivo)

NE
Osobni identifikacijski broj (OIB) primatelja

DA

(ako je primjenjivo)

NE
Sjedište /Prebivalište (grad ili općina) primatelja

DA

(ako je primjenjivo)

NE
Način objave isplaćenog iznosaUkupan iznos isplate po primatelju sredstava u razdoblju izvještavanja u službenoj valuti Republike HrvatskeUkupan iznos zbirne isplate po vrsti primanja u razdoblju izvještavanja u službenoj valuti Republike Hrvatske
Naziv isplatiteljaDADA
Vrsta rashoda/izdatka (šifra i naziv ekonomske klasifikacije razine odjeljka sukladno pravilniku kojim se uređuje sustav proračunskog računovodstva i računski plan)


DA


DA


(2) Obveza objave Naziva primatelja odnosno imena i prezimena fizičke osobe primatelja sredstava ne odnosi se na maloljetne osobe.

(3) Obveza objave osobnog identifikacijskog broja (OIB) primatelja sredstava iz Kategorije 1 ne odnosi se na obrte i obiteljska poljoprivredna gospodarstva registrirana na fizičku osobu, fizičke osobe koje od obveznika iz članka 2. ovoga Naputka ostvaruju bespovratna sredstva, sredstva od sponzorstva, donacija i pomoći temeljem javnih poziva i/ili javnih natječaja, fizičke osobe koje isporučuju dobra i usluge obveznicima iz članka 2. ovoga Naputka te strane fizičke i pravne osobe koje nisu obveznici osobnoga identifikacijskog broja.

(4) Obveza objave Sjedišta/Prebivališta (grad ili općina) primatelja sredstava iz Kategorije 1 ne odnosi se na fizičke osobe iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 5.

Uz minimalni skup podataka iz članka 4. ovoga Naputka, obveznici iz članka 2. ovoga Naputka, mogu objavljivati i širi skup podataka o trošenju sredstava ako je objava u skladu sa zakonom koji uređuje pravo na pristup informacijama i zakonom koji uređuje provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka.

III. NAČIN JAVNE OBJAVE

Članak 6.

(1) Obveznici iz članka 2. ovoga Naputka dužni su javno objavljivati informacije o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama.

(2) Ako proračunski korisnik odnosno izvanproračunski korisnik nema svoju mrežnu stranicu, dužan je javno objavljivati informacije o trošenju sredstava na mrežnoj stranici nadležnog ministarstva ili drugog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno na mrežnoj stranici nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunski korisnici državnog proračuna mogu na svojim mrežnim stranicama objavljivati i informacije o trošenju sredstava proračunskih i izvanproračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

(4) Ministarstvo financija može na svojoj mrežnoj stranici objavljivati informacije i o trošenju sredstava proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za isplate izvršene putem jedinstvenog računa državnog proračuna.

(5) U slučaju iz stavaka 3. i 4. ovoga članka smatra se da je proračunski i izvanproračunski korisnik ispunio obvezu objave informacija o trošenju sredstava.

Članak 7.

(1) Informacije o trošenju sredstava moraju biti objavljene na način da su lako dostupne, pretražive i strojno čitljive kako je definirano zakonom koji uređuje pravo na pristup informacijama.

(2) Informacije o trošenju sredstava moraju se objavljivati najmanje jednom mjesečno i to do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Objavljene informacije o trošenju sredstava temeljem ovoga Naputka moraju biti raspoložive najmanje u razdoblju od 10 godina od dana objave.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Obveznici iz članka 2. ovoga Naputka dužni su prve informacije o trošenju sredstava u skladu s odredbama ovoga Naputka objaviti najkasnije za mjesec siječanj 2024., do 20. veljače 2024. godine.

Članak 9.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-02/23-01/33
Urbroj: 513-05-02-23-1
Zagreb, 31. svibnja 2023.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.