NN 63/2023 (12.6.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1046

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. lipnja 2023. godine.

Klasa: 011-02/23-02/46

Urbroj: 71-10-01/1-23-2

Zagreb, 7. lipnja 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (»Narodne novine«, br. 145/22.) u članku 6. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Sredstva planirana na pozicijama Ministarstva financija, tekućem projektu T767069 Provedba projekata mogu se, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, preraspodjeljivati tijekom proračunske godine bez ograničenja za pokriće troškova čije financiranje je bilo predviđeno iz sredstava Europske unije i za pokriće troškova vezanih za nastavak obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.«.

Članak 2.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se preraspodjeljivati bez ograničenja do visine utvrđene odlukom Vlade o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Sredstva na izvoru financiranja 5765 Fond solidarnosti Europske unije – refundacija sredstava osiguravaju se preraspodjelom sredstava s izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici bez ograničenja unutar financijskog plana proračunskog korisnika, a do visine naknadno odobrenih prihvatljivih troškova za financiranje iz Fonda solidarnosti Europske unije.«.

Članak 3.

U članku 23. stavku 4. riječi: »(»Narodne novine«, br. 102/20., 10/21. i 117/21.)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine«, br. 21/23.)«.

Članak 4.

U članku 26. iznos: »10.617.824,67« zamjenjuje se iznosom: »13.272.280,84«.

Članak 5.

U članku 33. stavku 2. riječi: »(»Narodne novine«, br. 127/17. i 138/20.)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine«, br. 127/17., 138/20. i 151/22.)«.

Članak 6.

Iza članka 33. dodaje se članak 33.a koji glasi:

»Članak 33.a

(1) Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave dodijelit će se pomoć tijekom 2023. godine, iz razdjela 025 – MINISTARSTVO FINANCIJA, koje su zbog pada broja stanovnika prema posljednjem popisu iz 2021. godine ostvarile manji iznos sredstava fiskalnog izravnanja za 2023. godinu u iznosu većem od 25% u odnosu na iznos koji bi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dobile da u izračunu dodjele sredstava fiskalnog izravnanja za 2023. godinu nije primijenjen broj stanovnika iz popisa stanovništva iz 2021. godine.

(2) Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje na temelju izračuna ispunjavaju kriterije iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se jednokratna pomoć u 2023. godini u visini od 50 % manjka iznosa sredstava fiskalnog izravnanja iz stavka 1. ovoga članka, a koji je u izračunu rezultat isključivo promjene broja stanovnika prema popisu 2021. u odnosu na popis iz 2011. godine.

(3) Na temelju kriterija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ministar financija donosi odluku kojom utvrđuje iznos pomoći za pojedinu općinu, grad i županiju kojima su zbog pada broja stanovnika smanjena sredstva fiskalnog izravnanja za 2023.

(4) Odluku iz stavka 3. ovoga članka ministar financija donosi najkasnije do 31. srpnja 2023. godine.«.

Članak 7.

U članku 47. stavku 1. iznos: »5.512.853.598,00« zamjenjuje se iznosom: »5.906.828.484,00«.

U stavku 2. iznos: »3.698.141.697,00« zamjenjuje se iznosom: »4.410.280.863,00«.

U stavku 3. iznos: »399.915.971,00« zamjenjuje se iznosom: »359.478.299,00«.

Članak 8.

U članku 54. stavku 5. iznos: »39.816.843,00« zamjenjuje se iznosom: »48.816.843,00«.

Članak 9.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»Za temeljni kapital, udio u kreditima i jamstveni fond Hrvatske banke za obnovu i razvitak sredstva se osiguravaju u Proračunu na aktivnostima A544005 Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a) – poticanja izvoza, infrastrukture i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva, A544001 Program povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a i A544011 Osiguranje izvoza – garantni fond.«.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/20

Zagreb, 7. lipnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.