NN 65/2023 (16.6.2023.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

Ministarstvo poljoprivrede

1086

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 56 od 26. svibnja 2023. godine, utvrđene su pogreške te se daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA
ZA 2023. GODINU

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (»Narodne novine«, broj 56/23) u članku 14. umjesto riječi: »U članku 52. iza stavka 10. dodaju se stavci 11. i 12. koji glase:« trebaju stajati riječi: »U članku 52. iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:«.

U članku 19. u prvoj rečenici umjesto riječi: »U članku 101. stavku 2. točki a)« trebaju stajati riječi: »U članku 101. stavku 1. točki a)«.

U Prilogu 6. PRIKAZ OCJENE KRŠENJA OBVEZA U INTERVENCIJAMA SP – DOBROBIT ŽIVOTINJA umjesto riječi: »Odstupanje od« trebaju stajati riječi: »Odstupanje do«.

Klasa: 011-01/22-01/86

Urbroj: 525-07/286-23-38

Zagreb, 5. lipnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.