NN 68/2023 (23.6.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o popisu trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1121

Na temelju članka 56. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017, 130/17, 14/19 i 30/23) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POPISU TRGOVAČKIH NAZIVA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

Članak 1.

U Pravilniku o popisu trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture (»Narodne novine«, broj 6/23) članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Ako za pojedini znanstveni naziv vrste ili porodice postoji više trgovačkih naziva vrste ili porodice na hrvatskom jeziku, dovoljno je koristiti jedan naziv.

(2) Ako u ovom Pravilniku nije naveden znanstveni naziv za pojedinu vrstu koja se stavlja na tržište tada je potrebno navesti trgovački naziv porodice na hrvatskom jeziku kojoj vrsta pripada te uz nju pripadajući znanstveni naziv vrste.«.

Članak 2.

U članku 5. iza vrste znanstvenog naziva Merluccius paradoxus dodaje se novi redak koji glasi:

»Merluccius productuspacifički oslić«

Iza vrste znanstvenog naziva Mylopharyngodon piceus dodaje se novi redak koji glasi:

»Mytilus chilensisčileanska dagnja«

Iza vrste znanstvenog naziva Scophthalmus aquosus dodaje se novi redak koji glasi:

»Scophthalmus maximusveliki romb«

U retku znanstvenog naziva vrste Scorpaena notata, uz trgovački naziv crveni bodeč dodaje se zarez i riječ »škrpinica«.

Članak 3.

U članku 6. u retku znanstvenog naziva porodice Scophthalmidae, trgovački naziv porodice, odnosno riječ »oblići« mijenja se i glasi »rombovke«.

U retku znanstvenog naziva porodice Triglidae, uz trgovački naziv porodice štitoglavke, dodaje se zarez i riječ »kokoti«.

U retku znanstvenog naziva porodice Ulvaceae, trgovački naziv porodice moske salate mijenja se i glasi »morske salate«.

Članak 4.

Proizvodi ribarstva i akvakulture koji su stavljeni na tržište kao i sama pakiranja (ambalaža) koja je već označena prije datuma stupanja na snagu ovog Pravilnika i ne udovoljavaju nazivima propisanim ovim Pravilnikom, mogu se nalaziti na tržištu do isteka zaliha.

Pakiranja (ambalaža) koja ne udovoljava odredbama ovog Pravilnika može se koristiti 6 mjeseci nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika i može se nalaziti na tržištu do isteka zaliha.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/34

Urbroj: 525-12/781-23-22

Zagreb, 6. lipnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.