NN 78/2023 (14.7.2023.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1246

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), a u vezi s člankom 8. Zakona o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 21/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. srpnja 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU
MINISTARSTVA FINANCIJA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, br. 97/20. i 101/21.), u članku 2. iza točke 4. dodaje se točka 4.a koja glasi:

»4.a Uprava za trgovačka društva u državnom vlasništvu, koncesije i državne potpore«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. Samostalni sektor za nadzor revizije«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. iza točke 2.1. dodaje se točka 2.1.a koja glasi:

»2.1.a Sektor za normativne poslove«.

Članak 3.

U članku 6. u opisu poslova u točki 2.1.3. iza riječi: »ažuriranje internetske stranice Ministarstva;« dodaju se riječi: »obavlja poslove koji se odnose na objavljivanje i ažuriranje informacija na društvenim mrežama (Twitter, Instagram); poslove informiranja i odnosi s investitorima;«.

Članak 4.

Iza članka 6. dodaje se naslov iznad članka i članak 6.a koji glase:

»2.1.a Sektor za normativne poslove

Članak 6.a

Sektor za normativne poslove koordinira i izrađuje prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva; prati realizaciju planiranih zakonodavnih aktivnosti Ministarstva, pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; koordinira pripremu odgovora na zastupnička pitanja koja se odnose na primjenu zakona, propisa i drugih akata iz djelokruga Ministarstva; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pri izradi odgovora na prijedloge odnosno zahtjeve za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske i suglasnosti drugih propisa s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom za propise iz djelokruga Ministarstva; daje mišljenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; koordinira ustrojstvene jedinice Ministarstva pri izradi procjene učinaka propisa; sudjeluje u izradi prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva; surađuje međuresorno s drugim tijelima ovisno o utvrđenim učincima propisa; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi i izradi mišljenja u postupku procjene učinaka propisa; razmatra primjedbe, prijedloge i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti na nacrt prijedloga iskaza; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za normativne poslove, ustrojavaju se:

2.1.a.1. Služba za izradu propisa

2.1.a.2. Služba za koordinaciju procjene učinaka propisa.

2.1.a.1. Služba za izradu propisa

Služba za izradu propisa koordinira i izrađuje prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva; prati realizaciju planiranih zakonodavnih aktivnosti Ministarstva, pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; koordinira pripremu odgovora na zastupnička pitanja koja se odnose na primjenu zakona, propisa i drugih akata iz djelokruga Ministarstva; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pri izradi odgovora na prijedloge odnosno zahtjeve za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske i suglasnosti drugih propisa s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom za propise iz djelokruga Ministarstva; daje mišljenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.a.2. Služba za koordinaciju procjene učinaka propisa

Služba za koordinaciju procjene učinaka propisa koordinira ustrojstvene jedinice Ministarstva pri izradi procjene učinaka propisa; sudjeluje u izradi prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva; surađuje međuresorno s drugim tijelima ovisno o utvrđenim učincima propisa; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi i izradi mišljenja u postupku procjene učinaka propisa; razmatra primjedbe, prijedloge i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti na nacrt prijedloga iskaza; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 2. točka 2.4.2. briše se.

Dosadašnja točka 2.4.3. postaje točka 2.4.2.

U opisu poslova u točki 2.4.1. iza riječi: »prati sve promjene u poslovnim procesima Državne riznice;« dodaju se riječi: »podnosi naloge za izvršavanje projekata financiranih iz fondova Europske unije za potrebe užeg dijela Ministarstva; prati i koordinira razvoj i unaprjeđenje sustava unutarnjih kontrola; koordinira s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama užeg dijela Ministarstva izradu analize i samoprocjenu funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola; obavlja provjeru sadržaja izjava o fiskalnoj odgovornosti uprava iz nadležnosti; inicira i sudjeluje u izradi internih akata kojima se uređuju postupci, nadležnosti i odgovornosti u svim procesima iz proračunskog ciklusa;«.

Naslov iznad točke 2.4.2. i opis poslova u točki 2.4.2. brišu se.

U naslovu iznad opisa poslova u točki 2.4.3. broj: »2.4.3.« zamjenjuje se brojem: »2.4.2.«.

U opisu poslova u točki 2.4.2. iza riječi: »sudjeluje u godišnjem popisu imovine i obveza;« dodaju se riječi: »vodi analitičke evidencije o troškovima i mjestima nastanka troškova unutar određenih programa, aktivnosti i projekata planiranih u državnom proračunu; evidentira i izvještava o izvršenju projekata financiranih iz fondova Europske unije;«.

Članak 6.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»U Upravi za gospodarstvo i financijski sustav obavljaju se upravni i stručni poslovi vezani za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja bankarskog sustava, platnih sustava, sustava osiguranja, obveznog osiguranja i reosiguranja, ovrhe na novčanim sredstvima, financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, otvorenih investicijskih fondova s javnim ovlastima i alternativnih investicijskih fondova, financijskih konglomerata, propisa vezanih uz preuzimanje dioničkih društava, financijskih usluga, uključujući leasing, propisa vezanih za osiguranje depozita i ulagatelja, propisa o sustavu financijskog izvještavanja, računovodstva i revizije, propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Financijske agencije, Hrvatske agencije za osiguranje depozita, Hrvatske banke za obnovu i razvitak te propisa koji uređuju financijske instrumente, uključujući mjenicu i ček; obavlja poslove vezane za isplatu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja poslove vezane uz koordinaciju zaštite potrošača u financijskom sustavu; obavlja poslove vezane za podršku primjeni koncepta održivosti u financijskom sustavu; poslove koji se odnose na provedbu aktivnosti zelene i digitalne tranzicije i podršku u valorizaciji okolišnih, društvenih i upravljačkih ciljeva (ESG) pri donošenju investicijskih odluka u financijskom sektoru; sudjeluje u provedbi aktivnosti iz područja financijskog sustava u svezi s procesom pristupanja Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za gospodarstvo i financijski sustav, ustrojavaju se:

4.1. Sektor za bankarstvo, računovodstvo i reviziju

4.2. Sektor za financijska tržišta i financijsku pismenost

4.3. Sektor za podršku održivom financiranju.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 15. i članak 15. mijenjaju se i glase:

»4.1. Sektor za bankarstvo, računovodstvo i reviziju

Članak 15.

Sektor za bankarstvo, računovodstvo i reviziju je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja bankarskog sustava, sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava, platnog sustava, osiguranja depozita, ovrhe na novčanim sredstvima, potrošačkog kreditiranja i stambenog potrošačkog kreditiranja, propisa o sustavu financijskog i nefinancijskog izvještavanja, računovodstva i revizije, financijskog osiguranja, propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Financijske agencije, Hrvatske agencije za osiguranje depozita, Hrvatske banke za obnovu i razvitak, analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava, koordinira zaštitu potrošača u financijskom sustavu; priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima vezano uz pitanja iz djelokruga Sektora; prati rad nadležnih tijela Europske komisije i radnih skupina Vijeća Europske unije u području usklađivanja zakonodavstva iz djelokruga Sektora s pravnom stečevinom Europske unije; priprema stajališta Republike Hrvatske o pitanjima iz djelokruga Sektora, priprema materijale i informacije za sastanke Vijeća za gospodarstvo i financije, Odbora za gospodarstvo i financije, Europsko vijeće i Odbora za financijske usluge; izrađuje rješenja, odobrenja i suglasnosti za obavljanje pojedinih poslova u skladu s propisima iz djelokruga Sektora; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Sektora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za bankarstvo, računovodstvo i reviziju, ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za bankarstvo, sanaciju i platni sustav

4.1.2. Služba za računovodstvo, reviziju, financijsko izvještavanje i izvješćivanje o održivosti

4.1.3. Služba za potrošače, licenciranje i praćenje postupaka prisilne naplate na novčanim sredstvima.

4.1.1. Služba za bankarstvo, sanaciju i platni sustav

Služba za bankarstvo, sanaciju i platni sustav obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja kreditnih institucija, sanacije kreditnih institucija, kreditnih unija, osiguranja depozita, financijskih konglomerata, propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za osiguranje depozita, Hrvatske banke za obnovu i razvitak te analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Službe; priprema mišljenja na nacrte sanacijskih planova kreditnih institucija te nacrte grupnih sanacijskih planova; priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima vezano uz pitanja iz djelokruga Službe; sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u dijelu koji se odnosi na zakonodavni postupak i usklađivanje propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom Europske unije; sudjeluje u radu Sanacijskih kolegija; obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja platnog prometa, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac, konačnosti namire u platnim sustavima i deviznog poslovanja; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Službe; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Službe; surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za bankarstvo, sanaciju i platni sustav, ustrojavaju se:

4.1.1.1. Odjel za bankarstvo i sanaciju

4.1.1.2. Odjel za platni sustav.

4.1.1.1. Odjel za bankarstvo i sanaciju

Odjel za bankarstvo i sanaciju priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja kreditnih institucija, sanacije kreditnih institucija, kreditnih unija, osiguranja depozita, financijskih konglomerata te propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za osiguranje depozita i Hrvatske banke za obnovu i razvitak; izrađuje iskaz o okvirnoj procjeni učinka propisa iz djelokruga Odjela, stručno i samostalno daje prijedloge u vezi primjene postojećih propisa iz djelokruga Odjela, surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama oko pitanja iz djelokruga Odjela; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti zakona i provedbenih propisa s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; prati rad i sudjeluje na sastancima radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u području donošenja propisa na razini Europske unije te usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; koordinira i priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; sudjeluje na sastancima sanacijskih kolegija; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.1.2. Odjel za platni sustav

Odjel za platni sustav priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja platnog sustava uključujući institucije za elektronički novac i konačnost namire u platnim sustavima; izrađuje mišljenja u vezi s primjenom postojećih propisa iz djelokruga Odjela; prati rad i sudjeluje na sastancima radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u području donošenja propisa na razini Europske unije te usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; izrađuje iskaz o okvirnoj procjeni učinka propisa iz djelokruga Odjela, surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.2. Služba za računovodstvo, reviziju, financijsko izvještavanje i izvješćivanje o održivosti

Služba za računovodstvo, reviziju, financijsko izvještavanje i izvješćivanje o održivosti priprema nacrte prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja financijskog izvještavanja i izvješćivanja o održivosti, računovodstva i revizije; provodi nadzor nad izradom i objavom nefinancijskih izvještaja; priprema i koordinira izradu prijedloga zakona i provedbenih propisa usmjerenih ka digitalizaciji financijskog izvještavanja i izvješćivanja o održivosti na kojima se temelji proces tranzicije prema održivom financiranju i ulaganju; prati pravni okvir i primjenu Europskih standarda za izvješćivanje o održivosti (ESRS); provodi procjenu učinaka propisa iz navedenih područja; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti zakona i provedbenih propisa s pravnom stečevinom Europske unije; prati rad i sudjeluje na sastancima radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u području donošenja propisa na razini Europske unije te usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; surađuje u pripremi i koordinira izradu projektnih prijedloga i analiza; koordinira i organizira izradu strateške i projektne dokumentacije te koordinira i organizira provedbu projekata iz djelokruga financijskog izvještavanja i izvješćivanja o održivosti, računovodstva i revizije; surađuje s Hrvatskom revizorskom komorom i prati njezin rad; surađuje i pruža administrativnu i tehničku pomoć Odboru za standarde financijskog izvještavanja; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za računovodstvo, reviziju, financijsko izvještavanje i izvješćivanje o održivosti, ustrojavaju se:

4.1.2.1. Odjel za računovodstvo i reviziju

4.1.2.2. Odjel za financijsko izvještavanje i izvješćivanje o održivosti.

4.1.2.1. Odjel za računovodstvo i reviziju

Odjel za računovodstvo i reviziju priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz računovodstva i revizije; koordinira pripremu stručnih mišljenja i analiza o usklađenosti zakona i drugih akata s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga računovodstva i revizije; organizira pripremu mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa; koordinira izradu prijedloga stajališta Republike Hrvatske u vezi s prijedlogom zakonodavnih i drugih pravnih akata Europske unije iz djelokruga računovodstva i revizije, koordinira i priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; prati rad i sudjeluje na sastancima radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u području donošenja propisa na razini Europske unije te usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; surađuje u pripremi i koordinira izradu projektnih prijedloga i analiza; koordinira i organizira izradu strateške i projektne dokumentacije te koordinira i organizira provedbu projekata iz djelokruga računovodstva i revizije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.2.2. Odjel za financijsko izvještavanje i izvješćivanje o održivosti

Odjel za financijsko izvještavanje i izvješćivanje o održivosti priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja financijskog izvještavanja i izvješćivanja o održivosti; priprema i koordinira izradu prijedloga zakona i provedbenih propisa usmjerenih ka digitalizaciji financijskog izvještavanja i izvješćivanja o održivosti na kojima se temelji proces tranzicije prema održivom financiranju i ulaganju; prati pravni okvir i primjenu Europskih standarda za izvješćivanje o održivosti (ESRS); provodi nadzor nad izradom i objavom nefinancijskih izvješća; koordinira pripremu stručnih mišljenja i analiza o usklađenosti zakona i drugih akata s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga financijskog izvještavanja i izvješćivanja o održivosti; organizira pripremu mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa; koordinira izradu prijedloga stajališta Republike Hrvatske u vezi s prijedlogom zakonodavnih i drugih pravnih akata Europske unije iz djelokruga financijskog izvještavanja i izvješćivanja o održivosti; koordinira i priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; prati rad i sudjeluje na sastancima radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u području donošenja propisa na razini Europske unije te usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; surađuje u pripremi i koordinira izradu projektnih prijedloga i analiza; koordinira i organizira izradu strateške i projektne dokumentacije te koordinira i organizira provedbu projekata iz djelokruga financijskog izvještavanja i izvješćivanja o održivosti; surađuje i pruža administrativnu i tehničku pomoć Odboru za standarde financijskog izvještavanja; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.3. Služba za potrošače, licenciranje i praćenje postupaka prisilne naplate na novčanim sredstvima

Služba za potrošače, licenciranje i praćenje postupaka prisilne naplate na novčanim sredstvima obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa u području potrošačkih kredita, stambenih potrošačkih kredita i zaštite potrošača u području financijskih usluga te ovrhe na novčanim sredstvima; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom Europske unije; priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima vezano uz pitanja iz djelokruga Službe; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje i oduzimanje odobrenja prema zakonu koji uređuje potrošačko kreditiranje u prvostupanjskom postupku; obavlja poslove u vezi otpisa kredita za obnovu stambenih zgrada, stanova i gospodarskih objekata u ratom razrušenim područjima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za potrošače, licenciranje i praćenje postupaka prisilne naplate na novčanim sredstvima, ustrojavaju se:

4.1.3.1. Odjel za potrošače i licenciranje

4.1.3.2. Odjel za praćenje postupaka prisilne naplate na novčanim sredstvima.

4.1.3.1. Odjel za potrošače i licenciranje

Odjel za potrošače i licenciranje obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa u području potrošačkih kredita, stambenih potrošačkih kredita i zaštite potrošača u području financijskih usluga; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima vezano uz pitanja iz djelokruga Odjela; sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u dijelu koji se odnosi na zakonodavni postupak i usklađivanje propisa iz djelokruga Odjela s pravnom stečevinom Europske unije; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje i oduzimanje odobrenja prema zakonu koji uređuje potrošačko kreditiranje u prvostupanjskom postupku; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.3.2. Odjel za praćenje postupaka prisilne
naplate na novčanim sredstvima

Odjel za praćenje postupaka prisilne naplate na novčanim sredstvima obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, propisa koji uređuju poslovanje Financijske agencije te analizira i predlaže mjere za poboljšanje tog sustava; priprema mišljenja iz područja provedbe ovrhe na novčanim sredstvima; koordinira i prati sustav provedbe ovrhe na novčanim sredstvima; odgovara na upite iz područja provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; obavlja poslove u vezi otpisa kredita za obnovu stambenih zgrada, stanova i gospodarskih objekata u ratom razrušenim područjima; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima vezano uz pitanja iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 16. i članak 16. mijenjaju se i glase:

»4.2. Sektor za financijska tržišta i financijsku pismenost

Članak 16.

Sektor za financijska tržišta i financijsku pismenost je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, alternativnih investicijskih fondova, financijskih konglomerata, preuzimanja dioničkih društava, skupnog financiranja, oporavka i sanacije središnjih drugih ugovornih strana, paneuropskog osobnog mirovinskog proizvoda, pokrivenih obveznica, sekuritizacije, objava povezanih s održivosti u sektoru financijskih usluga i uspostave okvira za olakšavanje održivih ulaganja, financijske pismenosti, financijskih usluga, uključujući leasing i faktoring, sustava osiguranja i reosiguranja, obveznih osiguranja u prometu, propisa koji uređuju financijske instrumente uključujući mjenicu i ček, propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima te strukovnim udruženjima vezano uz pitanja iz djelokruga Sektora; prati rad nadležnih tijela Europske komisije i radnih skupina Vijeća Europske unije u području usklađivanja zakonodavstva iz djelokruga Sektora s pravnom stečevinom Europske unije; priprema stajališta Republike Hrvatske o pitanjima iz djelokruga Sektora; prati rad međunarodnih organizacija vezano uz pitanja iz djelokruga Sektora; surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; priprema materijale i informacije za sastanke Vijeća za gospodarstvo i financije, Odbora za gospodarstvo i financije, Europsko vijeće i Odbora za financijske usluge; priprema rješenja, odobrenja i suglasnosti za obavljanje pojedinih poslova u skladu s propisima iz djelokruga Sektora; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Sektora; obavlja poslove koji se odnose na isplate državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju; izrađuje suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; koordinira poslove u području financijske pismenosti potrošača te informira javnost o osnovnim značajkama pojedinih financijskih usluga; izrađuje i provodi Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača i akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenost potrošača; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za financijska tržišta i financijsku pismenost, ustrojavaju se:

4.2.1. Služba za financijska tržišta, usluge, fondove i instrumente

4.2.2. Služba za financijsku pismenost

4.2.3. Služba za osiguranje, leasing i faktoring.

4.2.1. Služba za financijska tržišta, usluge, fondove i instrumente

Služba za financijska tržišta, usluge, fondove i instrumente obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, sanacije investicijskih društava, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, alternativnih investicijskih fondova, preuzimanja dioničkih društava, skupnog financiranja, oporavka i sanacije središnjih drugih ugovornih strana, paneuropskog osobnog mirovinskog proizvoda, pokrivenih obveznica, sekuritizacije, objava povezanih s održivosti u sektoru financijskih usluga i uspostave okvira za olakšavanje održivih ulaganja, usluga nebankarskog financijskog sektora, propisa koji uređuju financijske instrumente, uključujući mjenicu i ček, te propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i poslovanje Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; izrađuje iskaze o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Službe; priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom Europske unije; sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u dijelu koji se odnosi na zakonodavni postupak i usklađivanje propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom Europske unije; prati rad međunarodnih organizacija vezano uz pitanja iz djelokruga Službe; surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima te strukovnim udruženjima vezano uz pitanja iz djelokruga Službe; surađuje s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga vezano uz pitanja iz djelokruga Službe; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Službe; obavlja poslove oko isplate državnih poticajnih sredstava za dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja poslove oko isplate državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju; izrađuje suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdaje odobrenja za maloprodaju obrazaca mjenice; sudjeluje u javnoj nabavi obrazaca mjenica; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijska tržišta, usluge, fondove i instrumente, ustrojavaju se:

4.2.1.1. Odjel za financijska tržišta

4.2.1.2. Odjel za financijske usluge, fondove i instrumente.

4.2.1.1. Odjel za financijska tržišta

Odjel za financijska tržišta obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, propisa u području preuzimanja dioničkih društava, paneuropskog osobnog mirovinskog proizvoda, pokrivenih obveznica, oporavka i sanacije središnjih drugih ugovornih strana, te propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i poslovanje Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela s pravnom stečevinom Europske unije; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; surađuje s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga vezano uz pitanja iz djelokruga Odjela; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima te strukovnim udruženjima vezano uz pitanja iz djelokruga Odjela; sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u dijelu koji se odnosi na zakonodavni postupak i usklađivanje propisa iz djelokruga Odjela s pravnom stečevinom Europske unije; prati rad međunarodnih organizacija vezano uz pitanja iz djelokruga Odjela; surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; obavlja poslove vezano uz isplate državnih poticajnih sredstava za dobrovoljnu mirovinsku štednju, a koji se odnose na obradu i analizu podataka te izdavanje naloga za isplatu državnih poticajnih sredstava članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova, obavlja poslove analize isplate državnih poticajnih sredstava za dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja poslove vezano uz isplatu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju, a koji se odnose na obradu i analizu podataka te izdavanje naloga za isplatu državnih poticajnih sredstava stambenim štedišama; izrađuje analizu sustava stambene štednje; na temelju obrade i analize zahtjeva korisnika izrađuje suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.1.2. Odjel za financijske usluge, fondove i instrumente

Odjel za financijske usluge, fondove i instrumente obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, alternativnih investicijskih fondova, propisa koji uređuju financijske instrumente, uključujući mjenicu i ček, skupnog financiranja, sekuritizacije, objava povezanih s održivosti u sektoru financijskih usluga i uspostave okvira za olakšavanje održivih ulaganja; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela s pravnom stečevinom Europske unije; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; surađuje s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga vezano uz pitanja iz djelokruga Odjela, surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima te strukovnim udruženjima vezano uz pitanja iz djelokruga Odjela; sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u dijelu koji se odnosi na zakonodavni postupak i usklađivanje propisa iz djelokruga Odjela s pravnom stečevinom Europske unije; prati rad međunarodnih organizacija vezano uz pitanja iz djelokruga Odjela; surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; izdaje odobrenja za maloprodaju obrazaca mjenice, sudjeluje u javnoj nabavi obrazaca mjenica; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.2. Služba za financijsku pismenost

Služba za financijsku pismenost obavlja poslove iz djelokruga Sektora koji se odnose na aktivnosti u području financijske pismenosti potrošača; izrađuje stručne analize o međunarodnim iskustvima i praksama, izrađuje smjernice za poboljšanje financijske pismenosti; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Službe; ostvaruje kontinuiranu suradnju s međunarodnim institucijama; koordinira pripremu strateških dokumenata financijske pismenosti; koordinira radom operativne radne grupe; surađuje s dionicima uključenim u aktivnosti u području financijske pismenosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj te informira javnost o osnovnim obilježjima pojedinih financijskih usluga i ostalim aktivnostima u vezi financijske pismenosti; izrađuje i provodi Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača i akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača; sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije iz djelokruga Službe; prati rad međunarodnih organizacija vezano uz pitanja iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijsku pismenost, ustrojavaju se:

4.2.2.1. Odjel za koordinaciju operativnih aktivnosti

4.2.2.2. Odjel za unaprjeđenje financijske pismenosti.

4.2.2.1. Odjel za koordinaciju operativnih aktivnosti

Odjel za koordinaciju operativnih aktivnosti obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora koji se odnose na izradu i provedbu Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača i akcijskih planova za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Službe; koordinira radom operativne radne grupe; organizira i koordinira zajedničke aktivnosti operativne radne grupe; sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije iz djelokruga Službe; prati rad međunarodnih organizacija vezano uz pitanja iz djelokruga Službe; ostvaruje kontinuiranu suradnju s domaćim i međunarodnim institucijama; surađuje s dionicima uključenim u aktivnosti u području financijske pismenosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj; predlaže aktivnosti vezane uz unaprjeđenje financijske pismenosti; koordinira pripremu strateških dokumenata financijske pismenosti; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.2.2. Odjel za unaprjeđenje financijske pismenosti

Odjel za unaprjeđenje financijske pismenosti obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora koji se odnose na izradu Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača i akcijskih planova za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača; prati ekonomske pojavnosti koji utječu na financijsku pismenost; predlaže mjere poboljšanja financijske pismenosti; osmišljava i provodi informativne i edukativne kampanje u svrhu unaprjeđenja financijske pismenosti; izrađuje stručne analize o međunarodnim iskustvima i praksama; sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije iz djelokruga Službe; prati rad međunarodnih organizacija u području financijske pismenosti; izrađuje smjernice za poboljšanje financijske pismenosti; ostvaruje kontinuiranu suradnju s domaćim i međunarodnim institucijama; surađuje s dionicima uključenim u aktivnosti u području financijske pismenosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.3. Služba za osiguranje, leasing i faktoring

Služba za osiguranje, leasing i faktoring obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja sustava osiguranja, reosiguranja i obveznih osiguranja u prometu, faktoringa i leasinga te analizira i predlaže mjere za poboljšanje tog sustava; priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom Europske unije; sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u dijelu koji se odnosi na zakonodavni postupak i usklađivanje propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom Europske unije; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Službe; surađuje s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga vezano uz pitanja iz djelokruga Službe; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima te strukovnim udruženjima vezano uz pitanja iz djelokruga Službe; prati rad međunarodnih organizacija vezano uz pitanja iz djelokruga Službe, surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za osiguranje, leasing i faktoring, ustrojavaju se:

4.2.3.1. Odjel za osiguranje

4.2.3.2. Odjel za leasing i faktoring.

4.2.3.1. Odjel za osiguranje

Odjel za osiguranje obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja sustava osiguranja, reosiguranja i obveznih osiguranja u prometu; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela s pravnom stečevinom Europske unije; sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u dijelu koji se odnosi na zakonodavni postupak i usklađivanje propisa iz djelokruga Odjela s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga vezano uz pitanja iz djelokruga Odjela; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima te strukovnim udruženjima vezano uz pitanja iz djelokruga Odjela; prati rad međunarodnih organizacija vezano za pitanja iz djelokruga Odjela; surađuje sa stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Odjela; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.3.2. Odjel za leasing i faktoring

Odjel za leasing i faktoring obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Odjela vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja leasinga i faktoringa; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u dijelu koji se odnosi na zakonodavni postupak i usklađivanje propisa iz djelokruga Odjela s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga vezano uz pitanja iz djelokruga Odjela; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima te strukovnim udruženjima vezano uz pitanja iz djelokruga Odjela; prati rad međunarodnih organizacija vezano za pitanja iz djelokruga Odjela; izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 17. i članak 17. mijenjaju se i glase:

»4.3. Sektor za podršku održivom financiranju

Članak 17.

Sektor za podršku održivom financiranju obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu aktivnosti zelene i digitalne tranzicije i podršku u valorizaciji okolišnih, društvenih i upravljačkih ciljeva (ESG) pri donošenju investicijskih odluka u financijskom sektoru; analizira i predlaže mjere čijom će se provedbom financijski sektor usmjeriti prema održivom gospodarstvu; priprema stručna mišljenja i analize s ciljem aktivnijeg usmjeravanja prikupljenog kapitala prema održivim ekonomskim aktivnostima; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Sektora; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama oko pitanja iz djelokruga Sektora; obavlja stručne i koordinativne poslove vezane uz suradnju s institucijama Europske unije i međunarodnim institucijama (Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj i dr.), prati rad nadležnih tijela međunarodnih institucija, Europske komisije, radnih skupina Vijeća Europske unije te drugih formalnih i neformalnih institucija u području usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i drugih poslova iz djelokruga Sektora; priprema stajališta Republike Hrvatske o pitanjima iz djelokruga Sektora, priprema materijale i informacije za sastanke Vijeća za gospodarstvo i financije, Odbora za gospodarstvo i financije, Europsko vijeće i Odbora za financijske usluge; priprema stručna mišljenja u vezi s djelokrugom rada Sektora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za podršku održivom financiranju, ustrojavaju se:

4.3.1. Služba za podršku održivom financiranju

4.3.2. Služba za koordinaciju primjene koncepta održivosti u financijskom sustavu te za podršku i suradnju u financijskom sustavu.

4.3.1. Služba za podršku održivom financiranju

Služba za podršku održivom financiranju obavlja poslove koji se odnose na aktivnosti vezane za podršku primjeni koncepta održivosti u financijskom sustavu, izrađuje stručne analize o međunarodnim iskustvima i praksama, u suradnji s drugim relevantnim dionicima pruža podršku i daje smjernice o načinu uzimanja u obzir okolišnih, društvenih i upravljačkih ciljeva (ESG) pri donošenju investicijskih odluka u financijskom sektoru, organizira predavanja i edukacije na temu održivosti u financijskom sektoru, analizira i predlaže mjere čijom će provedbom financijski sektor usmjeriti prema održivom gospodarstvu, priprema stručna mišljenja i analize s ciljem aktivnijeg usmjeravanja prikupljenog kapitala prema održivim ekonomskim aktivnostima; ostvaruje kontinuiranu suradnju s međunarodnim institucijama; koordinira pripremu strateških dokumenata vezanih za održivost u financijskom sektoru; koordinira radom foruma za podršku održivom financiranju; surađuje s dionicima uključenim u aktivnosti u području održivosti u Republici Hrvatskoj; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.2. Služba za koordinaciju primjene koncepta održivosti u financijskom sustavu te za podršku i suradnju u financijskom sustavu

Služba za koordinaciju primjene koncepta održivosti u financijskom sustavu te za podršku i suradnju u financijskom sustavu obavlja poslove planiranja, koordinacije, provođenja, usmjeravanja, ujednačavanje rada, unaprjeđenja postupanja vezanih za primjenu koncepta održivosti u financijskom sustavu, surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama oko zajedničkih pitanja koja se odnose na sve ustrojstvene jedinice unutar Uprave; obavlja stručne i koordinativne poslove vezane uz suradnju s institucijama Europske unije i međunarodnim institucijama (Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj i dr.), horizontalno prati rad nadležnih tijela međunarodnih institucija, sudjeluje i/ili vodi izradu pravnog okvira, smjernica, strateških dokumenata vezanih za održivost, sudjeluje u radu Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, Vijeća Europske unije i Europske komisije u području održivog financiranja; usklađuje stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s pravnom stečevinom Europske unije iz svih ustrojstvenih jedinica unutar Uprave; Europske komisije, radnih skupina Vijeća Europske unije te drugih formalnih i neformalnih institucija u području usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije koja se odnosi na sve ustrojstvene jedinice unutar Uprave; priprema stajališta Republike Hrvatske o pitanjima koja se horizontalno odnose na djelokrug rada ustrojstvenih jedinica unutar Uprave, usklađuje materijale i informacije za sastanke Vijeća za gospodarstvo i financije, Odbora za gospodarstvo i financije, Europsko vijeće i Odbora za financijske usluge; priprema stručna mišljenja; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 17.a i članak 17.a mijenjaju se i glase:

»4.a UPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU, KONCESIJE I DRŽAVNE POTPORE

Članak 17.a

Uprava za trgovačka društva u državnom vlasništvu, koncesije i državne potpore utvrđuje postupke i kriterije postavljanja financijskih i nefinancijskih ciljeva trgovačkih društava te prati i analizira ispunjenje istih; provodi sektorske analize na temelju ključnih pokazatelja uspješnosti, analizira tržišne trendove te izrađuje komparativne analize; donosi i ažurira akte o unaprjeđenju godišnjih i srednjoročnih planova i izvještaja o poslovanju; prikuplja i analizira financijske podatke za izradu godišnjeg agregiranog izvješća o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; predlaže Vladi Republike Hrvatske javnu politiku vlasništva pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te koordinira i prati njezinu provedbu; obavlja poslove koji se odnose na izvršavanje vlasničkih ovlasti u ime Republike Hrvatske, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom; predlaže donošenje akata u svrhu unaprjeđenja korporativnog upravljanja u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; nadzire transparentnost poslovanja te uspostavlja sustav izvještavanja; sudjeluje u poslovima planiranja i izrade strateških akata koji se odnose na pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te izvještavanja o njihovoj provedbi; obavlja poslove koji se odnose na vođenje Registra koncesija i praćenja sustava koncesija; analizira se dinamika prikupljanja koncesija i prihoda od naknada za koncesiju i poduzima mjere učinkovitije naplate naknada po koncesijama; obavljaju se poslovi analize i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva; provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora; obavljaju upravni i stručni poslovi vezani za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području koncesija i državnih potpora; analizira stanja vezana za oštećenja imovine i prava uzrokovana elementarnim nepogodama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za trgovačka društva u državnom vlasništvu, koncesije i državne potpore, ustrojavaju se:

4.a.1. Sektor za analizu poslovanja trgovačkih društava

4.a.2. Sektor za korporativno upravljanje

4.a.3. Sektor za koncesije i državne potpore.«.

Članak 11.

Iza članka 17.a dodaju se naslovi iznad članaka i članci 17.b, 17.c i 17.d koji glase:

»4.a.1. Sektor za analizu poslovanja trgovačkih društava

Članak 17.b

Sektor za analizu poslovanja trgovačkih društava uspostavlja sustav izvještavanja; utvrđuje postupke i kriterije postavljanja i ispunjenja financijskih i nefinancijskih ciljeva trgovačkih društava te prati i analizira ispunjenje istih; uspostavlja i nadograđuje interne baze podataka na temelju kojih analizira trend kretanja pokazatelja poslovanja; priprema i analizira financijske i nefinancijske pokazatelje za potrebe makroekonomskih projekcija i utjecaja na državni proračun te za potrebe izrade godišnjeg agregiranog izvješća o poslovanju; analizira potencijalne strateške odluke (uključujući prodaje vlasničkih udjela, dokapitalizacije, spajanja i preuzimanja, zaduživanja, restrukturiranja i dr.); utvrđuje postupke i kriterije postavljanja ključnih pokazatelja učinka za potrebe sektorskih analiza; analizira tržišne trendove te izrađuje komparativne analize; prognozira kretanje ključnih aspekata poslovanja te prati poslovne događaje u sektorima u kojima posluju trgovačka društva; donosi i ažurira akte o unaprjeđenju godišnjih i srednjoročnih planova i izvještaja o poslovanju; prikuplja izjave o fiskalnoj odgovornosti i provodi provjeru sadržaja za pravne osobe iz nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove vezane uz izradu provedbenih propisa koji se odnose na praćenje i analizu trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; prikuplja i analizira financijske podatke za izradu godišnjeg agregiranog izvješća o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za analizu poslovanja trgovačkih društava, ustrojavaju se:

4.a.1.1. Služba za uspostavu, praćenje i analizu financijskih ciljeva trgovačkih društava

4.a.1.2. Služba za uspostavu, praćenje i analizu nefinancijskih ciljeva trgovačkih društava

4.a.1.3. Služba za sektorske analize

4.a.1.4. Služba za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

4.a.1.1. Služba za uspostavu, praćenje i analizu financijskih ciljeva trgovačkih društava

Služba za uspostavu, praćenje i analizu financijskih ciljeva trgovačkih društava uspostavlja sustav izvještavanja financijskih ciljeva te po potrebi provodi nadogradnju; uspostavlja i nadograđuje interne baze podataka na temelju kojih analizira trend kretanja pokazatelja poslovanja; utvrđuje postupke i kriterije postavljanja financijskih ciljeva te prati ispunjenje istih; sudjeluje u postavljanju financijskih ciljeva u suradnji s nadležnim ministarstvom, upravom i nadzornim odborom; priprema i analizira financijske podatke za potrebe makroekonomskih projekcija i utjecaja na državni proračun; sudjeluje u analizi potencijalnih strateških odluka (uključujući prodaje vlasničkih udjela, dokapitalizacije, spajanja i preuzimanja, zaduživanja, restrukturiranja i dr.); analizira usporedbu pokazatelja, izrađuje komparativne analize i prognozira kretanje ključnih aspekata poslovanja; donosi i ažurira akte o unaprjeđenju godišnjih i srednjoročnih planova i izvještaja o poslovanju; priprema i analizira financijske podatke za potrebe izrade godišnjeg agregiranog izvješća o poslovanju; sudjeluje u projektima koji se odnose na utvrđivanje financijskih ciljeva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.a.1.2. Služba za uspostavu, praćenje i analizu nefinancijskih ciljeva trgovačkih društava

Služba za uspostavu, praćenje i analizu nefinancijskih ciljeva trgovačkih društava uspostavlja sustav izvještavanja nefinancijskih ciljeva te po potrebi provodi nadogradnju; utvrđuje postupke i kriterije postavljanja nefinancijskih ciljeva te prati ispunjenje istih; sudjeluje u postavljanju nefinancijskih ciljeva u suradnji s nadležnim ministarstvom, upravom i nadzornim odborom; priprema i analizira nefinancijske pokazatelje za potrebe izrade godišnjeg agregiranog izvješća o poslovanju; sudjeluje u projektima koji se odnose na utvrđivanje nefinancijskih ciljeva; sudjeluje u aktivnostima preoblikovanja pravnih osoba iz nadležnosti Ministarstva te ih koordinira s istima; sudjeluje u donošenju i ažuriranju akata o unaprjeđenju godišnjih i srednjoročnih planova i izvještaja o poslovanju; prikuplja izjave o fiskalnoj odgovornosti i provodi provjeru sadržaja za pravne osobe iz nadležnosti Ministarstva; priprema dokumentaciju za potrebe državne i unutarnje revizije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.a.1.3. Služba za sektorske analize

Služba za sektorske analize sudjeluje u uspostavljanju sustava financijskih i nefinancijskih ciljeva; utvrđuje postupke i kriterije postavljanja ključnih pokazatelja učinka; prati ispunjenje financijskih i nefinancijskih ciljeva; analizira tržišne trendove te prati poslovne događaje u sektorima u kojima posluju trgovačka društva; provodi sektorske analize na temelju ključnih pokazatelja uspješnosti; analizira potencijalne strateške odluke (uključujući prodaje vlasničkih udjela, dokapitalizacije, spajanja i preuzimanja, zaduživanja, restrukturiranja i dr.); analizira usporedbu sektorskih pokazatelja i kretanje ključnih aspekata poslovanja te izrađuje komparativne analize; sudjeluje u projektima koji se odnose na utvrđivanje financijskih i nefinancijskih ciljeva vezano za sektorske analize; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.a.1.4. Služba za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Služba za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja poslove vezane uz izradu provedbenih propisa koji se odnose na praćenje i analizu trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; uspostavlja i po potrebi nadograđuje interne baze podataka; prikuplja izvještaje i godišnje planove o poslovanju; kontinuirano ažurira i vodi bazu prikupljenih podataka kao i podatke o izmjenama vlasničkih udjela; surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u vezi s dostavom dokumenata i podataka; priprema i analizira financijske podatke na temelju kojih izrađuje godišnje agregirano izvješće o poslovanju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.a.2. Sektor za korporativno upravljanje

Članak 17.c

Sektor za korporativno upravljanje predlaže Vladi Republike Hrvatske javnu politiku vlasništva pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te koordinira i prati njezinu provedbu; obavlja poslove koji se odnose na izvršavanje vlasničkih ovlasti u ime Republike Hrvatske, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom; predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje akata u svrhu unaprjeđenja korporativnog upravljanja u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; prati poslovanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u okviru obavljanja poslova iz svog djelokruga; predlaže uvjete i procedure izbora te politiku primitaka za članove uprava i nadzornih odbora pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; vodi baze podataka o članovima organa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te predlaže smjernice za njihov rad; za pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koje se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva predlaže Vladi Republike Hrvatske imenovanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava tih pravnih osoba u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom; nadzire transparentnost poslovanja te uspostavlja sustav izvještavanja o svim relevantnim podacima pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; izrađuje izvještaje za javnu objavu; sudjeluje u poslovima planiranja i izrade strateških akata koji se odnose na pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te izvještavanja o njihovoj provedbi; provodi projekte u suradnji sa međunarodnim institucijama sa ciljem unaprjeđenja korporativnog upravljanja; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za korporativno upravljanje, ustrojavaju se:

4.a.2.1. Služba za izvršavanje članskih prava i vlasničku politiku

4.a.2.2. Služba za unaprjeđenje korporativnog upravljanja

4.a.2.3. Služba za izbor kandidata članova organa društva

4.a.2.4. Služba za nadzor, transparentnost i izvještavanje.

4.a.2.1. Služba za izvršavanje članskih prava i vlasničku politiku

Služba za izvršavanje članskih prava i vlasničku politiku obavlja poslove koji se odnose na izvršavanje članskih prava u ime Republike Hrvatske, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom; kreira javnu politiku vlasništva pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te koordinira i prati njezinu provedbu; analizira prijedloge odluka koje se predlažu na skupštini pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te predlaže način glasovanja predstavniku Republike Hrvatske izabranom od strane ovog Ministarstva sukladno propisanoj nadležnosti; vodi evidenciju o skupštinama pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; koordinira odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i kriterije za određivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; provodi postupke stjecanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; zaprima planove i izvještaje o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u svrhu analiza i daljnjih aktivnosti u okviru poslova iz svog djelokruga; sudjeluje u poslovima planiranja i izvještavanja u okviru obavljanja poslova iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.a.2.2. Služba za unaprjeđenje korporativnog upravljanja

Služba za unaprjeđenje korporativnog upravljanja predlaže i provodi mjere sa ciljem unaprjeđenja korporativnog upravljanja u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; izrađuje, predlaže i provodi postupke donošenja akata Vlade Republike Hrvatske i akata ovog Ministarstva koji se odnose na korporativno upravljanje u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te nadzire njihovu implementaciju; prati propise i regulativu iz područja upravljanja trgovačkim društvima; prati globalne trendove i najbolje prakse iz područja korporativnog upravljanja trgovačkim društvima te izrađuje preporuke za unaprjeđenje regulatornog okvira iz područja korporativnog upravljanja pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; predlaže i nadzire implementaciju dobre prakse i standarda korporativnog upravljanja u skladu sa Smjernicama Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj za unaprjeđenje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima; sudjeluje u izradi strateških i provedbenih akata u svrhu sprječavanja korupcije u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; sudjeluje u koordinaciji rada drugih državnih tijela u svrhu unaprjeđenja korporativnog upravljanja; sudjeluje u aktivnostima uspostave sustava izvještavanja pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; zaprima planove i izvještaje o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u svrhu analiza i daljnjih aktivnosti u okviru obavljanja poslova iz svog djelokruga; surađuje sa međunarodnim institucijama sukladno u okviru obavljanja poslova iz svog djelokruga; sudjeluje u poslovima planiranja i izvještavanja u okviru obavljanja poslova iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.a.2.3. Služba za izbor kandidata članova organa društva

Služba za izbor kandidata članova organa društva provodi postupke izbora kandidata za članove uprava, nadzornih odbora i skupština u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koje se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva; predlaže izmjene i dopune akata koji se odnose na izbor i imenovanja članova organa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; predlaže politiku primitaka članovima uprava i nadzornih odbora te nadzire njezinu provedbu; uspostavlja i vodi bazu podataka o članovima uprava i nadzornih odbora u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; uspostavlja i vodi bazu potencijalnih kandidata za članove uprava i nadzornih odbora; uspostavlja i vodi bazu podataka o ugovorima članova uprave; vodi evidenciju izjava o neovisnosti članova nadzornih odbora i revizijskih odbora; nadzire i vrednuje rad članova nadzornih i revizijskih odbora kroz upitnike za samoocjenjivanje; predlaže donošenje i ažuriranje smjernica za rad nadzornih i revizijskih odbora; provodi aktivnosti u vezi edukacija članova organa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; zaprima planove i izvještaje o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u svrhu analiza i daljnjih aktivnosti u okviru obavljanja poslova iz svog djelokruga; sudjeluje u poslovima planiranja i izvještavanja u okviru obavljanja poslova iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.a.2.4. Služba za nadzor, transparentnost i izvještavanje

Služba za nadzor, transparentnost i izvještavanje nadzire poslovanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u smislu usklađenosti sa zahtjevima za transparentnost poslovanja i pravilima izvještavanja; uspostavlja sustav izvještavanja i osigurava vidljivost rada i rezultata pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; nadzire transparentnost poslovanja pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u smislu objavljivanja godišnjih i kvartalnih izvještaja, sastava nadzornih i revizijskih odbora i uprava, osnivačkih i internih akata, politike primitaka, evidencija o održanim sastancima nadzornih odbora, transakcija s državnom, jamstvima, donacijama, ESG politike, borbi protiv korupcije, ostvarenju javnih ciljeva i dr.; predlaže mjere u svrhu poboljšanja transparentnosti poslovanja pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; zaprima planove i izvještaje o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u svrhu analiza i daljnjih aktivnosti u okviru obavljanja poslova iz svog djelokruga; izrađuje izvještaje za javnu objavu o svim relevantnim podacima o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; izrađuje godišnji agregirani izvještaj o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; sudjeluje u izradi i koordinira provedbu aktivnosti iz nacionalnih programa, akcijskih planova i drugih provedbenih akata u segmentu korporativnog upravljanja u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; nadzire primjenu Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele kroz periodični upitnik; provodi obveze iz zakona koji uređuje transparentnost tokova javnih sredstava; sudjeluje u poslovima planiranja i izrade strateških akata (strategije, planovi i programi) koji se odnose na pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te izvještavanja o njihovoj provedbi; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.a.3. Sektor za koncesije i državne potpore

Članak 17.d

Sektor za koncesije i državne potpore je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja vodi Registar koncesija i prati koncesije; analizira dinamiku prikupljanja koncesija i prihoda od naknada za koncesiju i poduzima mjere efikasnije naplate naknada po koncesijama; obavlja poslove u vezi s analizama i provedbom projekata javno-privatnog partnerstva; obavlja poslove u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom gospodarskih subjekata i primjenama pravila o državnim potporama; obavlja poslove analize i davanja stručnih mišljenja na prijedloge strateških i ostalih investicijskih projekata; prikuplja podatke iz svoga djelokruga koji se odnose na područje koncesija, javno-privatnog partnerstva, državnih potpora i investicija; unaprjeđuje sustav prikupljanja neporeznih prihoda; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu, praćenje i nadzor provedbe politike državnih potpora, izrađuje mišljenja na prijedloge državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost sa smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske i pravilima o državnim potporama; prikuplja podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te izrađuje izvješće za Europsku komisiju te Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor; vodi registar državnih potpora i potpora male vrijednosti; surađuje s nadležnim tijelima vezano za projekte financirane iz fondova Europske unije u odnosu na pitanja državnih potpora i potpora male vrijednosti; sudjeluje u izradi zakonskih propisa u području koncesija, državnih potpora i elementarnih nepogoda; analizira stanja vezana za oštećenja imovine i prava uzrokovana elementarnim nepogodama; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja koncesija; surađuje na zajedničkim poslovima vezanima za misije Međunarodnog monetarnog fonda i programe Svjetske banke; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za koncesije i državne potpore, ustrojavaju se:

4.a.3.1. Služba za koncesije i javno-privatno partnerstvo

4.a.3.2. Služba za državne potpore i elementarne nepogode.

4.a.3.1. Služba za koncesije i javno-privatno partnerstvo

Služba za koncesije i javno-privatno partnerstvo obavlja poslove koji se odnose na vođenje Registra koncesija; analizira stanje koncesija na području Republike Hrvatske, prati kretanje naplata od koncesija i poduzima radnje definirane zakonskim okvirom politike koncesija s davateljima koncesija i ostalim nadležnim institucijama; prati i usuglašava zakonsku regulativu s pravnom stečevinom Europske unije; u suradnji s davateljima koncesija sudjeluje u pripremama koncesijskih projekata u dijelu koji se odnosi na: procjenu vrijednosti koncesije, izradu studije opravdanosti davanja koncesije, izradu dokumentacije za nadmetanje i ostalih elemenata postupka davanja koncesija; predlaže unaprjeđenje i poboljšanje sustava koncesija; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi i davanju stručnih mišljenja na prijedloge propisa iz područja koncesija; obavlja analizu koncesijskih modela i prijedloga dodjele koncesije; obavlja analize projekata javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva; koordinaciju u vezi s realizacijom projekata javno-privatnog partnerstva u odnosu na financijske učinke i procjenu rizika u pojedinim prijedlozima zasnivanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu; predlaže unaprjeđenje i poboljšanje sustava koncesija; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja koncesija; izrađuje mišljenja i prijedloge odluka o dodjeli koncesija; analizira i predlaže koncesijske modele; daje prijedloge i mišljenja na ugovore o koncesijama; sukladno djelokrugu Ministarstva obavlja poslove analize i davanja stručnih mišljenja na prijedloge strateških i ostalih investicijskih projekata, te surađuje s nadležnim tijelima državne uprave u realizaciji investicijskih projekata i praćenju njihove provedbe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za koncesije i javno-privatno partnerstvo, ustrojavaju se:

4.a.3.1.1. Odjel za Registar koncesija

4.a.3.1.2. Odjel za javno-privatno partnerstvo.

4.a.3.1.1. Odjel za Registar koncesija

Odjel za Registar koncesija vodi i kontinuirano ažurira baze podataka Registra koncesija; surađuje s davateljima koncesije; osigurava koordinaciju s Financijskom agencijom i praćenje stanja Registra koncesija; obavlja poslove praćenja i analize koncesija, prihoda od naknade za koncesije; kontrolira i prati stanje duga po osnovi naknada za koncesije; surađuje s nadležnim inspekcijskim službama; koordinira aktivnosti na projektima koncesija kroz funkcije unaprjeđenja sustava koncesija; predlaže unaprjeđenje i poboljšanje sustava koncesija; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te izradu stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga drugih tijela iz područja koncesija; izrađuje mišljenja i prijedloge odluka o dodjeli koncesija; analizira i predlaže koncesijske modele; daje prijedloge i mišljenja na ugovore o koncesijama; predlaže daljnje mjere u svrhu poboljšanja cjelokupnog sustava koncesija; predlaže aktivnosti i provodi mjere kojima se doprinosi stvaranju efikasnog sustava koncesija; obavlja poslove koji se odnose na provođenje politika koncesija, izradu izvješća o provedenoj politici koncesija te vođenju evidencija o planovima davanja koncesija; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.a.3.1.2. Odjel za javno-privatno partnerstvo

Odjel za javno-privatno partnerstvo obavlja poslove koordinacije u vezi s realizacijom projekata javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva; analizira i daje prijedloge primjene različitih koncesijskih i drugih modela javno-privatnog partnerstva i mehanizama financiranja u realizaciji kapitalnih ulaganja; daje mišljenja i suglasnosti na prijedloge projekata javno-privatnog partnerstva s aspekta proračunskih projekcija i planova, proračunskih rizika, učinaka i ograničenja, financijske i fiskalne održivosti te zaštite i osiguranja javnog partnera; provodi analize, ocjene projekata i procjenu rizika u odnosu na provedbu projekata javno-privatnog partnerstva; analizira i prati izvršenje ugovora o javno-privatnom partnerstvu; daje prijedloge mjera za unaprjeđenje praćenja, nadzora i evidencije projekata javno-privatnog partnerstva; surađuje s nacionalnim i inozemnim tijelima, organizacijama i institucijama u svrhu učinkovite provedbe poslova iz djelokruga Ministarstva; daje prijedloge mjera za poboljšanje i unaprjeđenje sustava javno-privatnog partnerstva; obavlja poslove koji se odnose na analizu i davanje stručnih mišljenja u području pripreme i provedbe investicijskih i strateških investicijskih projekata, surađuje s drugim tijelima državne uprave u pripremi i provedbi zakonskih aktivnosti iz područja javno-privatnog partnerstva i strateških investicija; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.a.3.2. Služba za državne potpore i elementarne nepogode

Služba za državne potpore i elementarne nepogode provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora u okviru mjera fiskalne politike Republike Hrvatske; prati pravnu stečevinu Europske unije; izrađuje i sudjeluje u izradi smjernica politike državnih potpora, prijedloga propisa o državnim potporama i potporama male vrijednosti usklađenim s pravnom stečevinom Europske unije te propisa o elementarnim nepogodama; daje mišljenja na prijedloge državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost sa smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske i pravilima o državnim potporama iz pravne stečevine Europske unije; prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge državnih potpora; daje mišljenje na prijedloge državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji i obavještava Europsku komisiju o tome; sudjeluje u radu te surađuje s tijelima Europske unije, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava u poslovima iz državnih potpora i potpora male vrijednosti; ako Europska komisija naloži povrat državne potpore obavještava o tome davatelja državne potpore koji provodi povrat; prikuplja, obrađuje, evidentira i vodi registar o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te analizi učinkovitosti državnih potpora i potpora male vrijednosti; obavlja poslove u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom gospodarskih subjekata i primjenama pravila o državnim potporama; izrađuje godišnje izvješće o dodijeljenim državnim potporama za Europsku komisiju, Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor; pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti radi ispravne primjene i razumijevanja smjernica politike državnih potpora, propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije te prilikom izrade prijedloga državnih potpora i potpora male vrijednosti pruža potporu tijelima u čijoj su nadležnosti razvojni projekti financirani iz fondova Europske unije, posebno pri izradi i provedbi prijedloga projekata financiranih iz fondova Europske unije, strateških i drugih dokumenata koji se na njih odnose osiguravajući ispravnu primjenu i razumijevanje propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije; sudjeluje u osiguranju ispunjavanja ex ante uvjeta u svrhu uspješne provedbe programa financiranih iz fondova Europske unije u odnosu na ispravnu primjenu pravne stečevine Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti te sa svrhom bolje iskorištenosti fondova Europske unije i postizanja ciljeva programa promicanja gospodarske i socijalne kohezije u Republici Hrvatskoj; obavlja poslove u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom gospodarskih subjekata i primjenama pravila o državnim potporama; provodi izobrazbu radi stručnog osposobljavanja i usavršavanja davatelja i/ili korisnika državnih potpora i potpora male vrijednosti, posebno u svrhu ispravne primjene pravne stečevine Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti; analizira stanja vezana za nastanak oštećenja imovine i prava, posebice posljedice elementarnih nepogoda; prikuplja i obrađuje podatke o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za državne potpore i elementarne nepogode, ustrojavaju se:

4.a.3.2.1. Odjel za normativne poslove i politiku državnih potpora

4.a.3.2.2. Odjel za ocjenu usklađenosti državnih potpora

4.a.3.2.3. Odjel za evidencije državnih potpora i elementarne nepogode.

4.a.3.2.1. Odjel za normativne poslove i politiku
državnih potpora

Odjel za normativne poslove i politiku državnih potpora provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora u okviru mjera fiskalne politike Republike Hrvatske; prati pravnu stečevinu Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti; izrađuje prijedloge smjernica politike državnih potpora koje slijede politiku državnih potpora Europske unije te ciljeve za koje se daju državne potpore prema pravnoj stečevini Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa o državnim potporama i potporama male vrijednosti usklađenim s pravnom stečevinom Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa o državnim potporama i potporama male vrijednosti u odnosu na njihovu usklađenost sa smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske; pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti radi ispravne primjene i razumijevanja smjernica politike državnih potpora, propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije te prilikom izrade prijedloga državnih potpora i potpora male vrijednosti; pruža potporu tijelima u čijoj su nadležnosti razvojni projekti financirani iz fondova Europske unije, posebno pri izradi prijedloga projekata financiranih iz fondova Europske unije, strateških i drugih dokumenata koji se na njih odnose osiguravajući ispravnu primjenu i razumijevanje propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije; sudjeluje u radu te surađuje s tijelima Europske unije, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava u poslovima iz državnih potpora i potpora male vrijednosti; surađuje s nadležnim tijelima uključenima u provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije u odnosu na pitanja državnih potpora i potpora male vrijednosti; sudjeluje u osiguranju ispunjavanja ex ante uvjeta u svrhu uspješne provedbe programa financiranih iz fondova Europske unije u odnosu na ispravnu primjenu pravne stečevine Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti te sa svrhom bolje iskorištenosti fondova Europske unije i postizanja ciljeva programa promicanja gospodarske i socijalne kohezije u Republici Hrvatskoj; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.a.3.2.2. Odjel za ocjenu usklađenosti državnih potpora

Odjel za ocjenu usklađenosti državnih potpora daje mišljenja na prijedloge državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost s pravilima o državnim potporama iz pravne stečevine Europske unije; prati pravnu stečevinu Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu i sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa o državnim potporama i potporama male vrijednosti usklađenim s pravnom stečevinom Europske unije; prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge državnih potpora; daje mišljenje na prijedloge državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji i obavještava Europsku komisiju o tome; sudjeluje u radu te surađuje s tijelima Europske unije, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava u poslovima iz državnih potpora i potpora male vrijednosti; ako Europska komisija naloži povrat državne potpore obavještava o tome davatelja državne potpore koji provodi povrat; pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti radi ispravne primjene i razumijevanja propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije te prilikom izrade prijedloga državnih potpora i potpora male vrijednosti; pruža potporu tijelima u čijoj su nadležnosti razvojni projekti financirani iz fondova Europske unije, posebno pri izradi i provedbi prijedloga projekata financiranih iz fondova Europske unije, strateških i drugih dokumenata koji se na njih odnose osiguravajući ispravnu primjenu i razumijevanje propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije; sudjeluje u osiguranju ispunjavanja ex ante uvjeta u svrhu uspješne provedbe programa financiranih iz fondova Europske unije u odnosu na ispravnu primjenu pravne stečevine Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti te sa svrhom bolje iskorištenosti fondova Europske unije i postizanja ciljeva programa promicanja gospodarske i socijalne kohezije u Republici Hrvatskoj; provodi izobrazbu radi stručnog osposobljavanja i usavršavanja davatelja i/ili korisnika državnih potpora i potpora male vrijednosti, posebno u svrhu ispravne primjene pravne stečevine Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti; obavlja upravne i stručne poslove vezano uz izradu stručnih mišljenja na prijedloge propisa iz područja restrukturiranja gospodarskih subjekata u svrhu usklađivanja nacionalnih zakona i podzakonskih propisa s pravnom stečevinom Europske unije na području restrukturiranja poduzetnika u teškoćama; izrađuje informacije i izvješća o odobrenim Planovima restrukturiranja gospodarskih subjekata za interne potrebe Ministarstva i ostale potrebe koje se odnose na suradnju s međunarodnim institucijama; surađuje s ostalim tijelima državne uprave na području restrukturiranja gospodarskih subjekata; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.a.3.2.3. Odjel za evidencije državnih potpora i elementarne nepogode

Odjel za evidencije državnih potpora i elementarne nepogode prikuplja, obrađuje, evidentira i vodi registar o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te analizi učinkovitosti državnih potpora i potpora male vrijednosti; izrađuje godišnje izvješće o dodijeljenim državnim potporama za Europsku komisiju, Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor prema europskoj metodologiji prikaza podataka o državnim potporama; surađuje s nadležnim tijelima vezano uz uvid u registar državnih potpora i potpora male vrijednosti, posebno u sklopu provedbe regionalne/kohezijske politike Europske unije; sudjeluje u radu te surađuje s tijelima Europske unije, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava u poslovima iz državnih potpora i potpora male vrijednosti; ako Europska komisija naloži povrat državne potpore obavještava o tome davatelja državne potpore koji provodi povrat; pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti i provodi izobrazbu radi ispravne primjene i razumijevanja propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije, posebno u vezi izrade godišnjeg izvješća o državnim potporama; pruža potporu tijelima u čijoj su nadležnosti razvojni projekti financirani iz fondova Europske unije, posebno pri izradi i provedbi prijedloga projekata financiranih iz fondova Europske unije, strateških i drugih dokumenata koji se na njih odnose osiguravajući ispravnu primjenu i razumijevanje propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti iz pravne stečevine Europske unije; sudjeluje u osiguranju ispunjavanja ex ante uvjeta u svrhu uspješne provedbe programa financiranih iz fondova Europske unije u odnosu na ispravnu primjenu pravne stečevine Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti te sa svrhom bolje iskorištenosti fondova Europske unije i postizanja ciljeva programa promicanja gospodarske i socijalne kohezije u Republici Hrvatskoj; analizira stanja vezana uz nastanak oštećenja imovine i prava, posebice posljedice elementarnih nepogoda; prikuplja i obrađuje podatke o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda; sudjeluje u procjeni i predlaganju primjerene pomoći područjima koja su zahvaćena elementarnim nepogodama; sudjeluje u radu povjerenstava i radnih grupa iz područja elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 12.

U članku 18. stavku 2. iza točke 5.8. dodaje se točka 5.9. koja glasi:

»5.9. Sektor za unaprjeđenje, razvoj i informatičku podršku Državnoj riznici.«.

Članak 13.

U članku 19. stavku 1. riječi: »sudjeluje u razvoju procesa strateškog planiranja kontroli strateških planova, izrađuje strateški plan Ministarstva, sudjeluje u izradi dokumenata europskog semestra-nacionalnog programa reformi i programa konvergencije;« zamjenjuju se riječima: »sudjeluje u izradi provedbenog programa Ministarstva; sudjeluje u izradi programa konvergencije;«.

U stavku 2. točka 5.1.4. mijenja se i glasi:

»5.1.4. Služba za razvoj procesa planiranja proračuna«.

U opisu poslova u točki 5.1.1. riječi: »izrađuje i daje potrebne upute glede planiranja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika;« brišu se, a riječi: »sudjeluje u izradi smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje, uputa za izradu državnog proračuna u skladu sa smjernicama;« zamjenjuju se riječima: »sudjeluje u izradi limita ukupnih rashoda proračunskih korisnika za trogodišnje razdoblje, uputa za izradu državnog proračuna;«.

U opisu poslova u točkama 5.1.1.1., 5.1.1.2. i 5.1.1.3. riječi: »Službom za strateško planiranje« zamjenjuju se riječima: »Službom za razvoj procesa planiranja proračuna«.

U opisu poslova u točki 5.1.2. riječi: »sudjeluje u izradi smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje;« zamjenjuju se riječima: »sudjeluje u utvrđivanju viška/manjka izvanproračunskih korisnika za trogodišnje razdoblje;«, a iza riječi: »upravljanja državnom imovinom« stavlja se zarez i dodaju riječi: »područja željezničkog prometa«.

U opisu poslova u točki 5.1.3. riječi: »sudjeluje u izradi smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje;« zamjenjuju se riječima: »sudjeluje u izradi limita ukupnih rashoda proračunskih korisnika za trogodišnje razdoblje;«.

Naslov iznad točke 5.1.4. i opis poslova u točki 5.1.4. mijenjaju se i glase:

»5.1.4. Služba za razvoj procesa planiranja proračuna

Služba za razvoj procesa planiranja proračuna u suradnji sa Službom za pripremu proračuna države, obavlja poslove koji se odnose na razvoj procesa povezanih s planiranjem proračuna, predlaže unaprjeđenja postupka pripreme, planiranja i izrade proračuna, sudjeluje u razvoju novih rješenja za učinkovitiji i transparentniji proces pripreme i izrade proračuna, surađuje sa informatičkom podrškom sustavu Državne riznice, priprema procedure i upute vezano uz proces pripreme i izrade proračuna, surađuje s proračunskim korisnicima i iznalazi rješenja tekuće problematike vezano uz proces planiranja proračuna, sudjeluje u integriranju novih procesa u postojeći proces pripreme i izrade proračuna, osigurava stručnu podršku i edukacije proračunskim korisnicima i djelatnicima Sektora, analizira provedene poslove i utvrđuje ciljeve poslovanja za naredno razdoblje, sudjeluje u izradi državnog proračuna, surađuje s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i fondove Europske unije u izradi prijedloga propisa kojim se uređuje proces izrade pojedinačnih srednjoročnih strateških planova proračunskih korisnika državnog proračuna koji će se koristiti kao podloga za izradu Nacionalnog programa reformi, sudjeluje u izradi provedbenog programa Ministarstva, sudjeluje u izradi izvješća o provedbi provedbenog programa Ministarstva, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 14.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Sektor za izvršavanje državnog proračuna obavlja poslove platnog prometa i izvršavanja nacionalnih te prekograničnih i međunarodnih platnih transakcija za državni proračun i proračunske korisnike; izrađuje projekcije financijskih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; prati kretanje stanja sredstava na računima državnog proračuna i proračunskih korisnika; analizira dinamiku ostvarenja prihoda i primitaka i izvršenja rashoda i izdataka državnog proračuna prema proračunskim klasifikacijama; izrađuje račun financiranja državnog proračuna za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine te izmjene i dopune računa financiranja državnog proračuna; sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna; obavlja poslove područne riznice Ministarstvo financija-ostali izdaci države; obavlja poslove unaprjeđenja sustava izvršavanja državnog proračuna; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja fiskalne odgovornosti; sudjeluje u financijskoj kontroli zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz područja fiskalne odgovornosti; sudjeluje u definiranju i unaprjeđenju poslovnih procesa i procedura iz djelokruga Sektora; pruža poslovnu podršku proračunskim korisnicima u izvršavanju državnog proračuna i poslovanju preko jedinstvenog računa državnog proračuna; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; izrađuje plan i izvještaje o radu iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa o izvršavanju državnog proračuna te u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za izvršavanje državnog proračuna, ustrojavaju se:

5.2.1. Služba za planiranje financijskih tokova državnog proračuna

5.2.2. Služba za platni promet

5.2.3. Služba za financijske analize izvršavanja državnog proračuna

5.2.4. Služba za poslovno-operativnu podršku izvršavanju državnog proračuna.

5.2.1. Služba za planiranje financijskih tokova državnog proračuna

Služba za planiranje financijskih tokova državnog proračuna analizira prihode i rashode te primitke i izdatke državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; analizira i izrađuje projekcije strukture, visine i dinamike izvršenja rashoda državnog proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna; izrađuje projekcije rashoda državnog proračuna prema proračunskim klasifikacijama; izrađuje projekcije proračunskih prihoda u suradnji s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom za makroekonomske analize; prati kretanje stanja sredstava na računima državnog proračuna i proračunskih korisnika; prati i evidentira izvršavanje mjesečnog, tjednog i dnevnog plana likvidnosti (prijedloga plaćanja) državnog proračuna; izrađuje račun financiranja državnog proračuna za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine te izmjene i dopune računa financiranja državnog proračuna; analizira strukturu, visinu i dinamiku ostvarenja primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izvršenja izdataka za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja; izrađuje mjesečno izvještaje o ostvarenju primitaka te izvršenju izdataka; analizira i utvrđuje kategorije prijenosa sredstava državnog proračuna i proračunskih korisnika iz prethodne i prijenose sredstava u narednu proračunsku godinu; sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna te izrađuje polugodišnji i godišnji izvještaj Račun financiranja; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa o izvršavanju državnog proračuna te u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje upute iz djelokruga Službe i upute za rad područnim riznicama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za planiranje financijskih tokova državnog proračuna, ustrojavaju se:

5.2.1.1. Odjel za planiranje financijskih tokova prihoda i rashoda državnog proračuna

5.2.1.2. Odjel za planiranje financijskih tokova primitaka i izdataka državnog proračuna.

5.2.1.1. Odjel za planiranje financijskih tokova prihoda
i rashoda državnog proračuna

Odjel za planiranje financijskih tokova prihoda i rashoda državnog proračuna analizira i izrađuje projekcije strukture, visine i dinamike izvršenja rashoda državnog proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna; izrađuje projekcije rashoda državnog proračuna prema proračunskim klasifikacijama na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini na temelju financijskih planova proračunskih korisnika, rezervacije sredstava, ispostavljenih računa/zahtjeva za plaćanje te drugih informacija dostavljenih od proračunskih korisnika; izrađuje projekcije proračunskih prihoda u suradnji s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom za makroekonomske analize i planiranje na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; prati kretanje stanja sredstava na računima državnog proračuna i proračunskih korisnika; prati i evidentira izvršavanje mjesečnog, tjednog i dnevnog plana likvidnosti (prijedloga plaćanja) državnog proračuna; sudjeluje u definiranju i unaprjeđenju poslovnih procesa i procedura; surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; sudjeluje u definiranju i unaprjeđenju poslovnih procesa i procedura; izrađuje upute iz djelokruga Odjela i upute za rad područnim riznicama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.1.2. Odjel za planiranje financijskih tokova primitaka
i izdataka državnog proračuna

Odjel za planiranje financijskih tokova primitaka i izdataka državnog proračuna izrađuje račun financiranja državnog proračuna za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine te izmjene i dopune računa financiranja državnog proračuna; analizira strukturu, visinu i dinamiku ostvarenja primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izvršenja izdataka za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja; izrađuje mjesečno izvještaje o ostvarenju primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izvršenja izdataka za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja; analizira i utvrđuje kategorije prijenosa sredstava državnog proračuna i proračunskih korisnika iz prethodne i prijenose sredstava u narednu proračunsku godinu; sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna te izrađuje polugodišnji i godišnji izvještaj Račun financiranja; surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; sudjeluje u definiranju i unaprjeđenju poslovnih procesa i procedura; izrađuje upute iz djelokruga odjela i upute za rad područnim riznicama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.2. Služba za platni promet

Služba za platni promet obavlja poslove platnog prometa i izvršava nacionalne, prekogranične i međunarodne platne transakcije za državni proračun i proračunske korisnike u nacionalnoj i stranoj valuti; obrađuje zahtjeve za plaćanje proračunskih korisnika u nacionalnoj i stranoj valuti; odobrava zahtjeve za plaćanje; prosljeđuje platne naloge pružateljima platnih usluga na izvršenje; zaprima informacije o statusu platnih naloga u platnom prometu; analizira nacionalne, prekogranične i međunarodne uplate ostvarene u nacionalnoj i stranoj valuti i u suradnji s proračunskim korisnicima izvršava raspored prihoda, primitaka i ostalih priljeva; osigurava pokrića za plaćanja u stranoj valuti (konverzije valuta); na zahtjev proračunskih korisnika izrađuje suglasnosti Ministarstva za otvaranje, korištenje i zatvaranje transakcijskih računa posebnih i poslovnih namjena; vodi evidencije otvorenih transakcijskih računa; izrađuje suglasnosti za plaćanja predujmom; izvršava povrate pogrešno ili više uplaćenih sredstava inozemnim uplatiteljima; surađuje s pružateljima platnih usluga analizira obrazloženja izvršenja aktivnosti i projekata proračunskih korisnika; izrađuje kvartalna i godišnja izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe; sudjeluje u poslovima unaprjeđenja procesa izvršavanja državnog proračuna; pruža poslovnu podršku proračunskim korisnicima u izvršavanju državnog proračuna i poslovanju preko jedinstvenog računa državnog proračuna; obavlja poslove u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; obavlja poslove u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za platni promet, ustrojavaju se:

5.2.2.1. Odjel za poslove platnog prometa i izvršavanja nacionalnih platnih transakcija

5.2.2.2. Odjel za poslove platnog prometa i izvršavanja prekograničnih i međunarodnih platnih transakcija.

5.2.2.1. Odjel za poslove platnog prometa i izvršavanja
nacionalnih platnih transakcija

Odjel za poslove platnog prometa i izvršavanja nacionalnih platnih transakcija odobrava zahtjeve za plaćanje u nacionalnom platnom prometu; formira datoteke s platnim nalozima; izvršava plaćanja u zemlji na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; prosljeđuje platne naloge pružateljima platnih usluga na izvršenje; zaprima informacije o statusu platnih naloga u nacionalnom platnom prometu; analizira neraspoređene i neprepoznate nacionalne uplate, dostavlja proračunskim korisnicima informacije o zaprimljenim neraspoređenim i neprepoznatim nacionalnim uplatama i u suradnji s proračunskim korisnicima izvršava raspored prihoda, primitaka i ostalih priljeva; na zahtjev proračunskih korisnika izrađuje suglasnosti Ministarstva za otvaranje, korištenje i zatvaranje transakcijskih računa posebnih i poslovnih namjena; vodi evidencije o otvorenim transakcijskim računima proračuna i proračunskih korisnika; izrađuje suglasnosti za plaćanja predujmom; izrađuje kvartalna i godišnja izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe; obavlja poslove unaprjeđenja procesa izvršavanja državnog proračuna; pruža poslovnu podršku proračunskim korisnicima za poslovanje preko jedinstvenog računa državnog proračuna; surađuje s pružateljima platnih usluga u nacionalnom platnom prometu; izvršava poslove izrade uputa iz djelokruga rada Odjela; pruža stručnu pomoć korisnicima državnog proračuna; analizira obrazloženja izvršenja aktivnosti i projekata proračunskih korisnika; izrađuje polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju državnog proračuna; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izvršava poslove u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.2.2. Odjel za poslove platnog prometa i izvršavanja prekograničnih i međunarodnih platnih transakcija

Odjel za poslove platnog prometa i izvršavanja prekograničnih i međunarodnih platnih transakcija odobrava zahtjeve za plaćanje u prekograničnom i međunarodnom platnom prometu; formira datoteke s platnim nalozima; izvršava prekogranične i međunarodne platne transakcije na temelju zahtjeva za plaćanje; prosljeđuje platne naloge pružateljima platnih usluga na izvršenje plaćanja; utvrđuje i raspoređuje prekogranične i međunarodne uplate za državni proračun i proračunske korisnike; analizira neraspoređene i neprepoznate prekogranične i međunarodne uplate ostvarene u nacionalnoj i stranoj valuti, dostavlja proračunskim korisnicima informacije o zaprimljenim neraspoređenim i neprepoznatim prekograničnim i međunarodnim uplatama prihoda, primitaka i ostalih priljeva ostvarenih u nacionalnoj i stranoj valuti i u suradnji s proračunskim korisnicima izvršava raspored prihoda, primitaka i ostalih priljeva; zaprima informacije o statusu platnih naloga u prekograničnom i međunarodnom platnom prometu; osigurava pokrića za plaćanja u stranoj valuti (konverzije valuta); obrađuje zahtjeve za opoziv naloga na temelju zahtjeva banke uplatitelja; dostavlja informacije proračunskim korisnicima o izvršenim prekograničnim i međunarodnim platnim transakcijama; surađuje s pružateljima platnih usluga u prekograničnom i međunarodnom platnom prometu; izvršava povrate pogrešno ili više uplaćenih sredstava inozemnim uplatiteljima; predlaže unaprjeđenje procesa izvršavanja državnog proračuna; pruža poslovnu podršku proračunskim korisnicima za poslovanje preko jedinstvenog računa državnog proračuna; sudjeluje u definiranju i unaprjeđenju poslovnih procesa i procedura; sudjeluje u izradi uputa iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.3. Služba za financijske analize izvršavanja
državnog proračuna

Služba za financijske analize izvršavanja državnog proračuna analizira dinamiku izvršenja rashoda državnog proračuna po svim proračunskim klasifikacijama (organizacijska, programska, funkcijska, ekonomska i lokacijska te izvori financiranja); izrađuje izvješća o izvršenju proračuna po pojedinim kategorijama; izrađuje mjesečna izvješća o stanju izvršenja državnog proračuna te sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna; analizira dinamiku izvršenja rashoda državnog proračuna iz fondova Europske unije i sredstava učešća; sudjeluje u razvoju novih rješenja za učinkovitiji i transparentniji proces izvršavanja državnog proračuna; sudjeluje u provedbi financijskih kontrola zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz područja fiskalne odgovornosti; pruža poslovnu podršku proračunskim korisnicima u izvršavanju državnog proračuna i poslovanju preko jedinstvenog računa državnog proračuna; surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje upute iz djelokruga Službe i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi publikacija Ministarstva; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijske analize izvršavanja državnog proračuna, ustrojavaju se:

5.2.3.1. Odjel za financijske analize izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

5.2.3.2. Odjel za uspostavu sustava praćenja i koordinacije izvršavanja državnog proračuna iz fondova Europske unije.

5.2.3.1. Odjel za financijske analize izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

Odjel za financijske analize izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna analizira dinamiku izvršenja rashoda državnog proračuna po svim proračunskim klasifikacijama (organizacijska, programska, funkcijska, ekonomska i lokacijska te izvori financiranja); izrađuje mjesečna izvješća o stanju izvršenja državnog proračuna; sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna; analizira izvršenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka; izvršava prijenos neutrošenih vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka; analizira izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna; sudjeluje u provedbi financijskih kontrola zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz područja fiskalne odgovornosti; sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna; pruža poslovnu podršku proračunskim korisnicima u izvršavanju državnog proračuna i poslovanju preko jedinstvenog računa državnog proračuna; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje upute iz djelokruga Odjela i upute za rad područnim riznicama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.3.2. Odjel za uspostavu sustava praćenja i koordinacije izvršavanja državnog proračuna iz fondova Europske unije

Odjel za uspostavu sustava praćenja i koordinacije izvršavanja državnog proračuna iz fondova Europske unije analizira dinamiku izvršenja prihoda i rashoda državnog proračuna iz fondova i ostalih programa Europske unije; koordinira financijske poslove vezane uz izvršavanje sredstava financiranih iz Europske unije; analizira dinamiku izvršenja rashoda državnog proračuna iz sredstava učešća; izrađuje mjesečna izvješća o izvršenja državnog proračuna iz fondova Europske unije i sredstava učešća; obavlja delegirane zadaće u sklopu provedbe nacionalnih projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova i ostalih programa Europske unije; surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje upute iz djelokruga Odjela i upute za rad područnim riznicama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.4. Služba za poslovno-operativnu podršku izvršavanju državnog proračuna

Služba za poslovno-operativnu podršku izvršavanju državnog proračuna obavlja poslove područne riznice Ministarstvo financija-ostali izdaci države; zaprima i provodi formalnu kontrolu naloga za plaćanje; evidentira rezervaciju sredstava i unosi zahtjeva za plaćanje u informacijski sustav državne riznice; izrađuje izvješća o izvršenim plaćanjima; vodi dodatne analitičke evidencije; zaprima zahtjeve za povrat sredstava pogrešno ili više uplaćenih u državni proračun; obavlja kontrolu zaprimljenih zahtjeva za povrat; u upravnom postupku u prvom stupnju izrađuje rješenja o povratu sredstava koja su pogrešno ili više uplaćena u državni proračun; izvršava povrat uplata koje nemaju karakter prihoda; mjesečno izrađuje dodatna analitička izvješća o izvršenju državnog proračuna; obavlja unos i ažuriranje matičnih podataka inozemnih dobavljača i inozemnih banaka; upravlja bazom matičnih podataka dobavljača; analizira obrazloženja izvršenja aktivnosti i projekata proračunskih korisnika; predlaže unaprjeđenja procesa izvršavanja državnog proračuna; sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa o izvršavanju državnog proračuna te u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 15.

U članku 21. u opisu poslova u točki 5.3.2. u stavku 2. točka 5.3.2.2. mijenja se i glasi:

»5.3.2.2. Odjel za analizu i podršku poslovnim procesima knjigovodstva državnog proračuna.«.

Naslov iznad točke 5.3.2.2. i opis poslova u točki 5.3.2.2. mijenjaju se i glase:

»5.3.2.2. Odjel za analizu i podršku poslovnim procesima knjigovodstva državnog proračuna

Odjel za analizu i podršku poslovnim procesima knjigovodstva državnog proračuna obavlja stručne poslove vezane za analitiku i izradu izvješća iz djelokruga Službe, daje prijedloge za unaprjeđenje knjigovodstvenog sustava Glavne knjige državnog proračuna, sudjeluje u razvoju sustava računskog plana za proračunsko računovodstvo; analizira podatke iz Glavne knjige državnog proračuna, predlaže mjere uklanjanja nedostataka; prati ispravno evidentiranje sukladno proračunskim klasifikacijama; u suradnji sa Odjelom za knjigovodstvo državnog proračuna kontrolira i knjigovodstveno evidentira devizne izvode, devizne naloge za uplatu i isplatu, obračunske transakcije nastale zbog usklađenja ili sličnih transakcija (tečajne razlike, otpisi i slično); prati knjiženje i usklađenje između Glavne knjige i analitičkih evidencija; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama na uspostavljanju analitičkih evidencija i veza s Glavnom knjigom državnog proračuna; prema uputi vodi potrebne pomoćne evidencije Glavne knjige državnog proračuna; sudjeluje u pripremi i pregledu dokumenata za knjiženje; sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 16.

Iza članka 25.a dodaju se naslov iznad članka i članak 25.b koji glase:

»5.9. Sektor za unaprjeđenje, razvoj i informatičku podršku Državnoj riznici

Članak 25.b

Sektor za unaprjeđenje, razvoj i informatičku podršku Državnoj riznici je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za primjenu informatičkih rješenja u Državnoj riznici, poslove projektiranja, optimizacije, analize, unaprjeđenja i standardizacije poslovnih procesa i procedura unutar sustava Državne riznice i područnih riznica; uspostavlja aplikativna rješenja po pitanju poslovnih procesa državnog knjigovodstva, pripreme i izvršenja državnog proračuna, praćenje izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, poslove vezane uz uspostavu tehnološkog jedinstva cjelovitoga sustava Državne riznice i potpuno povezivanje informatičkog sustava Državne riznice s financijsko-informacijskim sustavima svih tijela državne uprave; upravlja matičnim podacima sustava Državne riznice; obavlja poslove vezane uz izvođenje informatičkih projekata i optimizaciju postojećih informacijskih sustava; provodi te prati provedbu projekata unaprjeđenja poslovnih procesa u Državnoj riznici financiranih iz sredstava proračuna i sredstava fondova Europske unije; koordinira poslove aplikativne i operativne podrške poslovnim procesima sustava Državne riznice; surađuje na pripremi specifičnih izvješća i simulacija za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora, surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama oko pitanja iz djelokruga Sektora, osigurava izobrazbu korisnika i stručnu pomoć korisnicima; nadzire tehničko-operativne poslove na aplikacijama te poslove u vezi s autorizacijom, sigurnošću i zaštitom podataka, daje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za unaprjeđenje, razvoj i informatičku podršku Državnoj riznici, ustrojavaju se:

5.9.1. Služba za unaprjeđenje i razvoj procesa Državne riznice

5.9.2. Služba za informatičku i operativnu podršku Državnoj riznici.

5.9.1. Služba za unaprjeđenje i razvoj procesa
Državne riznice

Služba za unaprjeđenje i razvoj procesa Državne riznice obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za optimizaciju, unaprjeđenje i razvoj poslovnih procesa Državne riznice i njihovu integraciju na informacijsku infrastrukturu, obavlja poslove analize i prati razvoj poslovnih procesa, provodi izobrazbu korisnika; prikuplja podatke i izrađuje stručne podloge, analize i izvješća, sudjeluje u izradi propisa te u provođenju mjera sigurnosti i zaštite informatičke infrastrukture, aplikacija i podataka, surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezano uz poslove iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.9.2. Služba za informatičku i operativnu podršku
Državnoj riznici

Služba za informatičku i operativnu podršku Državnoj riznici obavlja stručne poslove iz djelokruga Sektora vezano za uspostavljanje i osiguranje kontinuiranog i stabilnog rada informatičkog sustava unutar Državne riznice, koordinira radom na tehničko operativnoj podršci drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Državne riznice, koordinira poslove automatske razmjene podataka između sustava riznice i informacijskih sustava korisnika, nadzire rad vanjskih pružatelja usluga, koordinira procesom izvođenja informatičkih rješenja i optimizacije postojećih informacijskih sustava; koordinira radom na aplikativnom i poslovnom help desku i uspostavi rezervnog sustava, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 17.

U članku 31. stavku 2. točka 7.4. mijenja se i glasi:

»7.4. Sektor za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije«.

Članak 18.

U članku 32. u opisu poslova u točki 7.1.2. iza riječi: »poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti;« dodaju se riječi: »vodi baze podataka za obveznike provedbe mjera i radnji za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma iz nadležnosti Financijskog inspektorata; sukladno sklopljenim sporazumima o suradnji od tijela nadležnih za licenciranje obveznika redovito zaprima podatke koje ta tijela prikupljaju po službenoj dužnosti u postupku licenciranja obveznika; donosi rješenja o brisanju i upisu obveznika u registar;«.

U opisu poslova u točki 7.1.2.2. iza riječi: »iz djelokruga Financijskog inspektorata;« dodaju se riječi: »vodi baze podataka za obveznike provedbe mjera i radnji za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma iz nadležnosti Financijskog inspektorata; sukladno sklopljenim sporazumima o suradnji od tijela nadležnih za licenciranje obveznika redovito zaprima podatke koje ta tijela prikupljaju po službenoj dužnosti u postupku licenciranja obveznika; donosi rješenja o brisanju i upisu obveznika u registar;«.

U opisu poslova u točki 7.1.2.2. u stavku 2. iza točke 7.1.2.2.2. dodaje se točka 7.1.2.2.3. koja glasi:

»7.1.2.2.3. Odjel za vođenje registara, baza podataka i evidenciju obveznika.«.

U opisu poslova u točki 7.1.2.2.1. riječi: »obavlja poslove vezane uz unos, ažuriranje i korištenje podataka i informacija iz uspostavljenih baza podataka;« brišu se.

Iza opisa poslova u točki 7.1.2.2.2. dodaje se naslov i opis poslova koji glase:

»7.1.2.2.3. Odjel za vođenje registara, baza podataka
i evidenciju obveznika

Odjel za vođenje registara, baza podataka i evidenciju obveznika vodi baze podataka za obveznike provedbe mjera i radnji za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma iz nadležnosti Financijskog inspektorata; obavlja stručne poslove vezane uz unos, ažuriranje i korištenje podataka i informacija iz uspostavljenih baza podataka; sukladno sklopljenim sporazumima o suradnji od tijela nadležnih za licenciranje obveznika redovito zaprima podatke koje ta tijela prikupljaju po službenoj dužnosti u postupku licenciranja obveznika; za sektor pravnih i fizičkih osoba koje se bave prometom plemenitim metalima i dragim kamenjem te sektor pružatelja usluga povezanih sa trustovima i trgovačkim društvima obavlja upravne i stručne poslove vezane uz vođenje i ažuriranje registara obveznika; donosi rješenja o upisu obveznika u registar; donosi rješenja o brisanju obveznika iz registra; prikuplja podatke od drugih nadležnih tijela potrebne za utvrđivanje fit and proper kriterija obveznika; po potrebi obavlja druge poslove vezane uz evidencije obveznika; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

U opisu poslova u točki 7.1.4. iza riječi: »uređuje devizno poslovanje« stavlja se zarez, riječ: »i« briše se, a iza riječi: »platni promet« dodaju se riječi: »i elektronički novac«.

Članak 19.

Naslov iznad članka 35. i članak 35. mijenjaju se i glase:

»7.4. Sektor za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova
Europske unije

Članak 35.

Sektor za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije obavlja koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti između tijela u AFCOS-sustavu, a s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije te s tim u vezi neposredno surađuje s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF); izradu strateških dokumenata i drugih odgovarajućih akata vezano uz funkcioniranje AFCOS-sustava i zaštitu financijskih interesa Europske unije; razmjenu informacija o nepravilnostima i prijevarama s tijelima u AFCOS-sustavu i s OLAF-om; provođenje administrativnih provjera; izvještavanje OLAF-a i Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o utvrđenim nepravilnostima u korištenju pretpristupnih programa Europske unije u skladu s primjenjivim propisima Europske unije i Republike Hrvatske; izvještavanje OLAF-a o utvrđenim nepravilnostima u korištenju bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s primjenjivim propisima Europske unije i Republike Hrvatske; izvještavanje o nepravilnostima u korištenju bespovratnih sredstava u okviru Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora te Švicarsko-hrvatskog programa suradnje; izvještavanje o nepravilnostima u korištenju bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost; izradu analitičkih izvještaja o prijavljenim nepravilnostima; osiguravanje podrške OLAF-ovim istražiteljima tijekom planiranja i provođenja OLAF-ovih istraga na području Republike Hrvatske; koordiniranje nadležnih institucija s ciljem što žurnijeg postupanja po prijavama potencijalnih nepravilnosti; razvijanje programa stručnog usavršavanja zaposlenika tijela u AFCOS-sustavu u suradnji s OLAF-om i pružanje organizacijske potpore u njihovoj realizaciji; koordinaciju upravljanja rizicima nepravilnosti i prijevara na razini AFCOS-sustava; sudjelovanje u radu tijela i radnih skupina Europske unije vezano uz zaštitu financijskih interesa Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije, ustrojavaju se:

7.4.1. Služba za izvještavanje o nepravilnostima i analitiku

7.4.2. Služba za pravne poslove i suradnju s tijelima AFCOS-mreže

7.4.3. Služba za upravljanje rizicima i vezana horizontalna pitanja

7.4.4. Služba za provođenje administrativnih provjera

7.4.5. Služba za izobrazbu, pripremu i provedbu projekata.

7.4.1. Služba za izvještavanje o nepravilnostima i analitiku

Služba za izvještavanje o nepravilnostima i analitiku obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje i analizu podataka o prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama; razmjenu informacija o prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama s predstavnicima tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima) i predstavnicima OLAF-a; zaprimanje izvješća o nepravilnostima u korištenju fondova Europske unije od tijela sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima), kontrolu njihove usklađenosti s propisanim pravilima i njihovo odobravanje s ciljem slanja Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF); zaprimanje izvješća o nepravilnostima u korištenju pretpristupnih programa Europske unije od tijela sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima), kontrolu njihove usklađenosti s propisanim pravilima i njihovo podnošenje Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje radi odobrenja i slanja Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF); izvještavanje o nepravilnostima u korištenju bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije u okviru podijeljenog upravljanja; izvještavanje o nepravilnostima u korištenju bespovratnih sredstava u okviru Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora te Švicarsko-hrvatskog programa suradnje; izvještavanje o nepravilnostima u korištenju bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost; u suradnji sa Službom za pravne poslove i suradnju s tijelima AFCOS-mreže; sudjelovanje u izradi Smjernica o upravljanju nepravilnostima; u suradnji sa Službom za pravne poslove i suradnju s tijelima AFCOS-mreže, sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i drugih odgovarajućih akata vezano uz funkcioniranje AFCOS-sustava i zaštitu financijskih interesa Europske unije; aktivno sudjelovanje u procesu konzultacija s predstavnicima tijela u AFCOS-mreži s ciljem utvrđivanja nadležnosti za postupanje u konkretnom slučaju; praćenje povrata nepravilno ili nezakonito isplaćenih sredstava iz fondova Europske unije putem elektroničkog sustava za upravljanje nepravilnostima i registara nepravilnosti; administriranje na nacionalnoj razini informacijskog sustava za upravljanje nepravilnostima kojeg uspostavlja OLAF; pružanje korisničke podrške tijelima sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima) u korištenju elektroničkog sustava za upravljanje nepravilnostima; izradu analitičkih izvješća o prijavljenim nepravilnostima; vođenje registra nepravilnosti; sazivanje i vođenje sastanaka s predstavnicima tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima); vođenje registra osoba zaduženih za nepravilnosti/koordinatora za nepravilnosti u sustavima upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima); pripremu materijala iz nadležnosti Sektora vezano uz sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima i radnim skupinama Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.4.2. Služba za pravne poslove i suradnju s tijelima
AFCOS-mreže

Služba za pravne poslove i suradnju s tijelima AFCOS-mreže obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti između tijela u AFCOS-sustavu te s tim u vezi neposrednu suradnju s OLAF-om; izradu strateških dokumenata i drugih odgovarajućih akata vezano uz funkcioniranje AFCOS-sustava i zaštitu financijskih interesa Europske unije; izradu Smjernica o upravljanju nepravilnostima; osiguravanje podrške OLAF-ovim istražiteljima tijekom planiranja i provođenja OLAF-ovih istraga na području Republike Hrvatske; praćenje i izvještavanje nadležnih tijela o provedbi ciljeva i mjera iz nacionalne strategije suzbijanja prijevara za zaštitu financijskih interesa Europske unije i pripadajućeg akcijskog plana; kontrolu usklađenosti nacionalnih propisa s propisima Europske unije u području zaštite financijskih interesa Europske unije; zaprimanje prijava potencijalnih nepravilnosti i koordiniranje nadležnih institucija s ciljem što žurnijeg postupanja po tim prijavama; održavanje sastanaka s predstavnicima tijela u AFCOS-mreži i s predstavnicima tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima) s ciljem utvrđivanja nadležnosti za postupanje; vođenje registra predstavnika tijela u AFCOS-mreži; pripremu materijala iz nadležnosti Sektora vezano uz sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima i radnim skupinama Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.4.3. Služba za upravljanje rizicima i vezana horizontalna pitanja

Služba za upravljanje rizicima i vezana horizontalna pitanja obavlja poslove koji se odnose na izradu metodoloških dokumenta za upravljanje rizicima nepravilnosti i prijevara u tijelima ­AFCOS-sustava; koordinaciju upravljanja rizicima nepravilnosti i prijevara u tijelima AFCOS-sustava; utvrđivanje i procjenu rizika na razini Sektora i predlaganje mjera za njihovo ublažavanje; izradu izvještaja o upravljanju rizicima nepravilnosti i prijevara u tijelima AFCOS-sustava koji uključuje rezultate procjene rizika tijela ­AFCOS-sustava i mjere za njihovo ublažavanje; praćenje provedbe mjera za otklanjanje utvrđenih rizika i vođenje registra rizika; Služba poslove upravljanja rizicima obavlja u suradnji s tijelima sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima) i s tijelima AFCOS-mreže; u suradnji sa Službom za izvještavanje o nepravilnostima i analitiku, sudjeluje u izradi analitičkih izvješća o prijavljenim nepravilnostima, u suradnji sa Službom za pravne poslove i suradnju s tijelima AFCOS-mreže, sudjeluje u izradi strateških dokumenata i drugih odgovarajućih akata vezano uz funkcioniranje AFCOS-sustava i zaštitu financijskih interesa Europske unije te u izradi Smjernica o upravljanju nepravilnostima; pripremu materijala iz nadležnosti Sektora vezano uz sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima i radnim skupinama Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.4.4. Služba za provođenje administrativnih provjera

Služba za provođenje administrativnih provjera obavlja poslove koji se odnose na izradu metodologije rada neophodne radi osiguravanja provođenja administrativnih provjera; pokretanje odgovarajućih administrativnih provjera na temelju naloga ministra financija, zaprimljenih informacija i prijava o sumnjama na nepravilnosti i prijevare te rezultata procjene rizika; izrade izvještaja o rezultatima provedenih administrativnih provjera koji mogu sadržavati preporuke financijske i/ili pravne naravi te njihovo slanje nadležnim tijelima sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima) i AFCOS-mreže na daljnje postupanje; suradnju s nadležnim tijelima sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima); suradnju s nadležnim tijelima AFCOS-mreže; suradnju s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF) te osiguravanje provođenja neposrednih istraga OLAF-a na području Republike Hrvatske, vezano uz zaštitu financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.4.5. Služba za izobrazbu, pripremu i provedbu projekata

Služba za izobrazbu, pripremu i provedbu projekata zadužena je za izradu planskih dokumenata za provođenje izobrazbe tijela u AFCOS-sustavu u području upravljanja nepravilnostima i zaštite financijskih interesa Europske unije, što uključuje izradu analize potreba za izobrazbom u tijelima AFCOS-sustava i izradu godišnjeg plana izobrazbe za tijela u AFCOS-sustavu; organiziranje seminara i radionica iz svoje nadležnosti (zaštita financijskih interesa Europske unije, funkcioniranje AFCOS-sustava i suradnja s OLAF-om, izvještavanje o nepravilnostima) za tijela AFCOS-sustava i s tim u vezi suradnja s nadležnim nacionalnim institucijama i OLAF-om; vođenje registra izobrazbe; suradnju s mrežom osoba zaduženih za informiranje i komunikaciju u tijelima sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima); izradu promotivnog materijala s ciljem predstavljanja uloge Sektora i AFCOS-sustava sa svrhom zaštite financijskih interesa Europske unije i redovno održavanje internet stranice Sektora; planiranje i provedbu projekata u području zaštite financijskih interesa Europske unije s ciljem jačanja kapaciteta tijela AFCOS-sustava i unaprjeđenja AFCOS-sustava u Republici Hrvatskoj; izradu projektnih prijedloga i njihovo podnošenje Europskoj komisiji, koordinaciju provedbe odnosno provedbu projektnih aktivnosti te izradu izvješća o fizičkom i financijskom napretku projekata; pripremu materijala iz nadležnosti Sektora vezano uz sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima i radnim skupinama Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 37. i članak 37. mijenjaju se i glase:

»9. SAMOSTALNI SEKTOR ZA NADZOR REVIZIJE

Članak 37.

Samostalni sektor za nadzor revizije je unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja poslove koji se odnose na nadzor i druge postupke nad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima te ostalim subjektima nadzora utvrđenim Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 537/2014); izriče nadzorne mjere i poduzima druge radnje usmjerene ka uklanjanju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti; obavlja poslove koji se odnose na izdavanje i ukidanje odobrenja za rad ovlaštenim revizorima, revizorskim društvima i drugim subjektima utvrđenim Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014; obavlja poslove koji se odnose na izdavanje drugih odobrenja, suglasnosti i registracije sukladno Zakonu o reviziji, Uredbi (EU) br. 537/2014 i drugim propisima; vodi propisane registre; izdaje potvrde; procjenjuje i obavlja ostale poslove u vezi s dobrim ugledom; surađuje s Hrvatskom revizorskom komorom i obavlja upravni nadzor nad radom Hrvatske revizorske komore u dijelu obavljanja povjerenih javnih ovlasti; obavlja poslove koji se odnose na stalno stručno usavršavanje; sudjeluje u izradi zakonom propisanih pravilnika; procjenjuje jednakovrijednost uvjeta propisanih za treće zemlje do stupanja na snagu odluke o jednakovrijednosti koju donese Europska komisija; sudjeluje u postupcima Europske komisije u vezi s usvajanjem Međunarodnih revizijskih standarda; obavlja poslove koji se odnose na članstva u međunarodnim tijelima i organizacijama; izrađuje upute, smjernice i druge objave kojima se obavještavaju određene skupine subjekata nadzora i drugi adresati o objašnjenju ili načinu primjene određenih propisa; surađuje, dostavlja izvješća i skupne informacije Odboru europskih tijela za nadzor revizije (u daljnjem tekstu: CEAOB) i ostalim nadležnim tijelima Europske unije; pruža stručnu pomoć i surađuje u postupcima nadzora i provodi druge oblike suradnje s nadležnim tijelima drugih država članica i trećih zemalja odgovornih za odobrenje, registraciju, nadzor osiguranja kvalitete rada i nadzora ovlaštenih revizora i revizorskih društava glede zakonske revizije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Samostalnom sektoru za nadzor revizije, ustrojavaju se:

9.1. Služba za nadzor revizorske profesije

9.2. Služba za provjeru osiguranja kvalitete rada revizorskih društava koja revidiraju subjekte od javnog interesa

9.3. Služba za provjeru osiguranja kvalitete rada revizorskih društava.

9.1. Služba za nadzor revizorske profesije

Služba za nadzor revizorske profesije obavlja poslove koji se odnose na provjeru postupa li i na koji način ovlašteni revizor i revizorsko društvo u skladu s odredbama Zakona o reviziji i ako je to primjenjivo, Uredbe (EU) br. 537/2014, poslove izdavanja, ukidanja i nadzora odobrenja za rad ovlaštenih revizora i revizorskih društava i drugih subjekata utvrđenih Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014; obavlja nadzor nad stalnim stručnim usavršavanjem ovlaštenih revizora; obavlja poslove koji se odnose na izdavanje drugih odobrenja, suglasnosti i registracije sukladno Zakonu o reviziji, Uredbi (EU) br. 537/2014 i drugim propisima; donosi rješenja kojim se subjektu nadzora izriču odgovarajuće nadzorne mjere propisane Zakonom o reviziji za nezakonitosti i/ili nepravilnosti utvrđene u postupku nadzora; surađuje s drugim nadzornim tijelima; surađuje s Hrvatskom revizorskom komorom i obavlja upravni nadzor nad radom Hrvatske revizorske komore u dijelu obavljanja povjerenih javnih ovlasti; procjenjuje jednakovrijednost uvjeta propisanih za treće zemlje do stupanja na snagu odluke o jednakovrijednosti koju donese Europska komisija; obavlja poslove suradnje s trećim zemljama; surađuje s CEAOB-om, nadležnim tijelima država članica imenovanim u skladu Uredbom (EU) br. 537/2014 i ostalim nadležnim tijelima Europske unije; sudjeluje u izradi zakonom propisanih pravilnika; vodi registre propisane Zakonom o reviziji; izrađuje i objavljuje godišnji program rada i godišnje izvješće o radu; obavlja postupke vezane uz prekršajne postupke; obavlja poslove koji se odnose na članstvo u međunarodnim tijelima i organizacijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2. Služba za provjeru osiguranja kvalitete rada revizorskih društava koja revidiraju subjekte od javnog interesa

Služba za provjeru osiguranja kvalitete rada revizorskih društava koja revidiraju subjekte od javnog interesa provodi neposredni i posredni nadzor nad revizorskim društvima koja revidiraju subjekte od javnog interesa radi provjere osiguranja kvalitete rada ovlaštenih revizora i revizorskih društava koja revidiraju subjekte od javnog interesa te ocjene pridržavanja odredba Zakona i (EU) br. 537/2014, važećih revizijskih standarda i zahtjeva neovisnosti, kvantitete i kvalitete angažiranih sredstava, zaračunatih revizorskih naknada i sustava unutarnje kontrole kvalitete revizorskog društva, potkrijepljen odgovarajućim testiranjem odabranih revizorskih spisa; provodi druge postupke nad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima te ostalim subjektima nadzora utvrđenim Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014; provodi analizu i procjenu rizika kojima su subjekti nadzora izloženi ili bi mogli biti izloženi u obavljanju revizorskih usluga te rizika kojima su izloženi ili bi mogli biti izloženi revidirani subjekti; donosi plan nadzora revizorskih društava koja revidiraju subjekte od javnog interesa; predlaže izricanje odgovarajućih nadzornih mjera subjektu nadzora za nezakonitosti i/ili nepravilnosti utvrđene u postupku nadzora i/ili daje preporuku; predlaže odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu kada utvrdi postojanje osnova sumnje o počinjenom kaznenom djelu ili prekršaju; predlaže pokretanje prekršajnog postupka protiv subjekata nadzora iz svog djelokruga; sudjeluje u postupcima Europske komisije u vezi s usvajanjem Međunarodnih revizijskih standarda; sudjeluje u izradi zakonom propisanih pravilnika; predlaže izvješća o provedenim nadzorima i poduzetim mjerama nad subjektima nadzora Službe; obavještava određene skupine subjekata nadzora i druge adresate o objašnjenju ili načinu primjene određenih propisa; u slučaju zakonske revizije subjekata od javnog interesa može zatražiti razrješenje revizorskog društva; u okviru svog djelokruga obavlja poslove suradnje s drugim nadzornim tijelima; dostavlja CEAOB-u skupne informacije o izrečenim nadzornim mjerama; obavlja poslove u vezi s prikupljanjem i dostavljanjem radne dokumentacije revizorskih društava koja revidiraju subjekte od javnog interesa; provodi nadzor ostalih subjekata nadzora utvrđenih Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3. Služba za provjeru osiguranja kvalitete rada
revizorskih društava

Služba za provjeru osiguranja kvalitete rada revizorskih društava provodi neposredni i posredni nadzor radi provjere osiguranja kvalitete rada ovlaštenih revizora i revizorskih društava te provjere pridržavanja odredba Zakona o reviziji, važećih revizijskih standarda i zahtjeva neovisnosti, kvantitete i kvalitete angažiranih sredstava, zaračunatih revizorskih naknada i sustava unutarnje kontrole kvalitete revizorskog društva, potkrijepljen odgovarajućim testiranjem odabranih revizorskih spisa, obavlja nadzor osiguranja kvalitete rada ostalih subjekata nadzora utvrđenih Zakonom o reviziji; provodi druge postupke nad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima te ostalim subjektima nadzora utvrđenim Zakonom o reviziji; provodi analizu i procjenu rizika kojima su subjekti nadzora izloženi ili bi mogli biti izloženi u obavljanju revizorskih usluga te rizika kojima su izloženi ili bi mogli biti izloženi revidirani subjekti; donosi plan nadzora revizorskih društava iz svog djelokruga, predlaže odgovarajuće nadzorne mjere propisane Zakonom o reviziji, daje preporuku subjektu nadzora za nezakonitosti i/ili nepravilnosti utvrđene u postupku nadzora; predlaže odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu kada utvrdi postojanje osnova sumnje o počinjenom kaznenom djelu ili prekršaju; predlaže pokretanje prekršajnog postupka protiv subjekata nadzora iz svog djelokruga; sudjeluje u izradi zakonom propisanih pravilnika; sastavlja prijedlog izvješća o provedenim nadzorima nad subjektima nadzora iz svog djelokruga i poduzetim mjerama; uputama, smjernicama i drugim vrstama objava; obavještava određene skupine subjekata nadzora i druge adresate o objašnjenju ili načinu primjene određenih propisa; obavlja poslove u vezi s prikupljanjem i dostavljanjem radne dokumentacije revizorskih društava; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 21.

U članku 42. stavku 1. točka 1.2. mijenja se i glasi:

»1.2. Sektor za informiranje, strategiju i zaštitu osobnih podataka«.

Iza točke 1.2. dodaju se točke 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. i 1.2.4. koje glase:

»1.2.1. Služba za informiranje

1.2.2. Služba za digitalnu komunikaciju

1.2.3. Služba za strateško planiranje i upravljanje kvalitetom

1.2.4. Služba za nadzor zaštite osobnih podataka«.

Točke 1.4.1. i 1.4.4. mijenjaju se i glase:

»1.4.1. Služba za koordinaciju, edukaciju i suradnju s poreznim obveznicima

1.4.4. Služba za osobni identifikacijski broj i registar stanovništva, obitelji i kućanstava«.

Iza točke 1.4.9. dodaje se točka 1.4.10. koja glasi:

»1.4.10. Služba za fiskalizaciju, lokalne poreze i ostala javna davanja«.

Iza točke 1.6.4. dodaje se točka 1.6.5. koja glasi:

»1.6.5. Služba za nadzor sprječavanja pranja novca i nadzor administrativne suradnje u području poreza«.

Iza točke 1.7.3. dodaje se točka 1.7.4. koja glasi:

»1.7.4. Služba za istraživanje prikrivene imovine i izbjegavanja plaćanja poreza«.

Točka 1.8.4. mijenja se i glasi:

»1.8.4. Služba za sustav osobnog identifikacijskog broja i registre«.

Iza točke 1.8.6. dodaje se točka 1.8.7. koja glasi:

»1.8.7. Služba za fiskalizaciju, sustav evidencije podataka bitnih za oporezivanje i porezne potvrde«.

Članak 22.

Naslov iznad članka 44. i članak 44. mijenjaju se i glase:

»1.2. Sektor za informiranje, strategiju i zaštitu osobnih podataka

Članak 44.

Sektor za informiranje, strategiju i zaštitu osobnih podataka obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose informiranje medija i javnosti odnosno odgovaranje na novinarske upite, pripreme javnih istupa, koordinaciju sa službama za odnose s javnošću drugih državnih tijela te poslove press clippinga; poslove koji se odnose na pripremu sadržaja za izradu informacijske baze podataka Pozivnog centra i odgovaranje na telefonske upite građana; priprema informacije i dokumentaciju i donosi rješenja kojima se odlučuje o pravu na pristup informacijama; organizira Internet/Intranet sustav i ažurira Internet/Intranet sadržaje; predlaže i provodi unapređenje vanjske i unutarnje komunikacije; obavlja poslove strateškog planiranja i upravljanja kvalitetom, predlaže izmjenu postojećih organizacijskih i operativnih rješenja te sudjeluje u funkcionalnom upravljanju ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave uz osiguravanje operativne podrške za upravljanje promjenama u organizaciji; izrađuje sporazume i druge pravne akte s drugim tijelima za potrebe Porezne uprave koji se odnose na međusobnu suradnju i razmjenu podataka te o istima vodi evidenciju; sudjeluje u planiranju i prioritizaciji razvojnih projekata ustrojstvenih jedinica Porezne uprave i izrađuje portfelj projekata Porezne uprave; surađuje s međunarodnim poreznim upravama i međunarodnim organizacijama radi usporedbe i implementacije najboljih praksi; u dijelu nadzora zaštite osobnih podataka informira i savjetuje voditelja obrade podataka i zaposlenike Porezne uprave o njihovim obvezama utvrđenim važećim zakonodavstvom iz područja zaštite osobnih podataka.

U Sektoru za informiranje, strategiju i zaštitu osobnih podataka, ustrojavaju se:

1.2.1. Služba za informiranje

1.2.2. Služba za digitalnu komunikaciju

1.2.3. Služba za strateško planiranje i upravljanje kvalitetom

1.2.4. Služba za nadzor zaštite osobnih podataka.

1.2.1. Služba za informiranje

Služba za informiranje obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na komunikaciju s medijima i prezentaciju aktivnosti Porezne uprave; obavlja poslove vezano za planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije informiranja i odnosa s javnošću; obavlja medijsko, promidžbeno i drugo prezentiranje aktivnosti Porezne uprave; priprema i koordinira istup ravnatelja, zamjenika i drugih službenika Porezne uprave u javnosti; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama te neposredno odgovara na medijske upite na temelju važećih propisa Republike Hrvatske, obavlja poslove suradnje s Uredom za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske, osobama ili službama koje obavljaju istu ili sličnu djelatnost u vladinim i nevladinim organizacijama; obavlja poslove u vezi s razmjenom informacija od javnog interesa; obavlja poslove press clippinga; odgovara na upite građana; obavlja poslove koji se odnose na pripremu sadržaja za izradu informacijske baze podataka Pozivnog centra; odgovara na upite poreznih obveznika o fiskalizaciji, OIB-u, oslobođenjima/olakšicama/izdacima, godišnjem obračunu poreza na dohodak za građane; pruža stručnu pomoć kako postati korisnik elektroničkih usluga Porezne uprave; zaprima prijave poreznih prekršaja, pohvale i pritužbe na rad službenika Porezne uprave i prosljeđuje ih nadležnim ustrojstvenim jedinicama; koordinira radom web servisa Porezne uprave »Pišite nam« namijenjenog komunikaciji s građanima i poduzetnicima; organizira i upravlja radom Pozivnog centra i izobrazbu službenika za rad u Pozivnom centru; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema informacije i dokumentaciju za davanje ovlaštenicima prava na informacije; donosi rješenja kojima se odlučuje o pravu na pristup informacijama; vodi Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama; obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama te Zakonu o medijima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.2.2. Služba za digitalnu komunikaciju

Služba za digitalnu komunikaciju predlaže primjene novih tehnologija radi unapređenja vanjske i unutarnje komunikacije; organizira Internet/Intranet sustav i ažurira Internet/Intranet sadržaje; izrađuje redakcijski pročišćene propise objavljene na Internet stranicama; objavljuje Internet/Intranet sadržaje na zahtjev ovlaštenih službenika Središnjeg ureda i područnih ureda Porezne uprave; predlaže, i po odobrenju Sektora za normativnu djelatnost, ažurira i razvija središnje baze znanja Porezne uprave (sustavni prikaz poreza i doprinosa po vrstama poreza i poreznim obveznicima); vodi evidencije o zaprimljenim odlukama jedinica lokalne samouprave i iste objavljuje na Internet stranici Porezne uprave; koordinira područne urede i ispostave u izgradnji sustava unutarnje digitalne komunikacije; ažurira sadržaje iz nadležnosti Porezne uprave za Središnji državni portal; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.2.3. Služba za strateško planiranje i upravljanje kvalitetom

Služba za strateško planiranje i upravljanje kvalitetom obavlja i koordinira poslove strateškog planiranja i upravljanja kvalitetom u vezi s unaprjeđenjem rada Porezne uprave i u sklopu službe djeluju koordinator za strateško planiranje Porezne uprave, nadležan za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja u Poreznoj upravi, i voditelj upravljanja kvalitetom u Poreznoj upravi, nadležan za obavljanje i koordinaciju poslova upravljanja kvalitetom u Poreznoj upravi; obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti: predlaže izmjenu postojećih organizacijskih i operativnih rješenja te sudjeluje u funkcionalnom upravljanju ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; daje stručna mišljenja na pitanja od zajedničkog značaja za rad Porezne uprave i osigurava operativnu podršku za upravljanje promjenama u organizaciji; predlaže nove i izmjenu postojećih propisa te podzakonskih općih akata iz svoje nadležnosti; izrađuje sporazume i druge pravne akte s drugim tijelima za potrebe Porezne uprave koji se odnose na međusobnu suradnju i razmjenu podataka te o istima vodi evidenciju; sudjeluje u planiranju i prioritizaciji razvojnih projekata ustrojstvenih jedinica Porezne uprave i izrađuje portfelj projekata Porezne uprave; izrađuje izvješća iz svoje nadležnosti za državna tijela Republike Hrvatske te međunarodne i domaće institucije; surađuje s međunarodnim poreznim upravama i međunarodnim organizacijama radi usporedbe i implementacije najboljih praksi; surađuje s poslovnim zajednicama u vezi s uslugama poreznim obveznicima; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.2.4. Služba za nadzor zaštite osobnih podataka

Služba za nadzor zaštite osobnih podataka informira i savjetuje voditelja obrade podataka i zaposlenike Porezne uprave o njihovim obvezama utvrđenim važećim zakonodavstvom iz područja zaštite osobnih podataka, na zahtjev službenika Porezne uprave ili na vlastitu inicijativu daje preporuke u vezi primjene provedbenih propisa iz područja zaštite osobnih podataka i razvoja i unapređenja sustava zaštite osobnih podataka, prati primjenu propisa PU u odnosu na zaštitu osobnih podataka, surađuje s ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave, nadzornim tijelom i drugim državnim tijelima u svom djelokrugu rada, vodi evidenciju aktivnosti obrade podataka na temelju informacija koje su dostavile ustrojstvene jedinice Porezne uprave odgovorne za obradu podataka, na zahtjev voditelja obrade savjetuje ga u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenja njezina izvršavanja, sudjeluje u donošenju tehnoloških rješenja iz područja zaštite osobnih podataka, djeluje kao kontakt točka za ispitanike u pogledu svih pitanja povezanih s obradom njihovih osobnih podataka i ostvarivanje njihovih prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka te pruža podršku voditelju obrade u rješavanju zahtjeva ispitanika.«.

Članak 23.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Sektor za normativnu djelatnost, edukaciju i međunarodnu suradnju obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena nacionalne i zajedničke porezne politike, politike na području doprinosa te ostalih javnih davanja u nadležnosti Porezne uprave. S tim u vezi u Sektoru se izrađuju nacrti prijedloga zakona i provedbenih propisa u vezi s porezima i doprinosima te drugim javnim davanjima iz nadležnosti Porezne uprave; sustavno se prati primjena nacionalnih i zajedničkih poreznih propisa; osigurava se jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa; izrađuje upute u primjeni poreznih propisa i propisa o doprinosima te o drugim javnim davanjima; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja; predlaže promjene nacionalne i zajedničke porezne politike, poreznih propisa, propisa o doprinosima i drugih propisa radi unaprjeđenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa; daje očitovanja u vezi donošenja stajališta Porezne uprave koja se odnose na dokumente Europske unije u području oporezivanja. Kroz suradnju sa strukovnim udrugama, izdavanjem obvezujućih mišljenja te davanjem mišljenja o primjeni poreznih propisa osigurava kontinuiranu edukaciju poreznih obveznika.

U Sektoru za normativnu djelatnost, edukaciju i međunarodnu suradnju, ustrojavaju se:

1.4.1. Služba za koordinaciju, edukaciju i suradnju s poreznim obveznicima

1.4.2. Služba za porez na dodanu vrijednost

1.4.3. Služba za doprinose, porez na dohodak i porez na dobit

1.4.4. Služba za osobni identifikacijski broj i registar stanovništva, obitelji i kućanstava

1.4.5. Služba za porezni i prekršajni postupak

1.4.6. Služba za igre na sreću

1.4.7. Služba za zabavne i nagradne igre

1.4.8. Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju

1.4.9. Služba za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

1.4.10. Služba za fiskalizaciju, lokalne poreze i ostala javna davanja.

1.4.1. Služba za koordinaciju, edukaciju i suradnju s poreznim obveznicima

Služba za koordinaciju, edukaciju i suradnju s poreznim obveznicima obavlja stručne poslove vezane uz organizaciju sustava kontinuirane suradnje s interesnim skupinama poreznih obveznika, komorama, udrugama poslodavaca i strukovnim udrugama; sudjeluje u radu kod donošenja propisa iz nadležnosti drugih institucija, vodeći računa o utjecaju na porezne propise; brine o edukaciji poreznih obveznika na razini pojedinih djelatnosti odnosno struka; bavi se sustavnim praćenjem trendova i novih pojavnosti u gospodarstvu u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te organizira analiziranje istih vezano uz porezni aspekt; organizira i koordinira postupak izdavanja obvezujućih mišljenja, vodi evidencije te priprema podatke za druge zemlje za ona obvezujuća mišljenja koja imaju prekogranični učinak; organizira i provodi edukacije djece i mladih u području poreza kao i u promicanju financijske pismenosti; priprema vodiče za pojedine skupine poreznih obveznika radi olakšavanja u ispunjavanju poreznih obveza kao i ostvarivanju prava; daje očitovanja na nacrte prijedloga zakona drugih javnopravnih tijela, te koordinira aktivnosti drugih službi u dijelu pripreme cjelovite analize dostavljenih prijedloga nacrta zakona. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4.2. Služba za porez na dodanu vrijednost

Služba za porez na dodanu vrijednost obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga zakona i drugih propisa iz područja poreza na dodanu vrijednost i posebnih poreza; sustavno prati primjenu propisa o porezu na dodanu vrijednost i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaže donošenje i izrađuje upute u vezi primjene propisa o porezu na dodanu vrijednost; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; daje mišljenja i odgovore o primjeni poreznih propisa koji uređuju porez na dodanu vrijednost i posebne poreze, daje očitovanja na zakone drugih tijela državne uprave u dijelu iz nadležnosti poreza na dodanu vrijednost, daje očitovanja na Prijedloge odluka Vijeća Europske unije kojom se pojedinim državama članicama dopušta odstupanje od odredbi Direktive Vijeća 2006/112/EZ; daje očitovanja u vezi donošenja stajališta Porezne uprave koja se odnose na dokumente Europske unije u području oporezivanja porezom na dodanu vrijednost; sudjeluje na sastancima radnih grupa koji se održavaju u tijelima Europske unije te drugim međunarodnim organizacijama koje se bave poreznim pitanjima; svakodnevno prati i proučava zakonodavne propise i stručnu literaturu na području poreza na dodanu vrijednost u Europskoj uniji. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4.3. Služba za doprinose, porez na dohodak
i porez na dobit

Služba za doprinose, porez na dohodak i porez na dobit obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinosa; sustavno prati primjenu poreznih propisa i propisa o doprinosima; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama i osigurava jedinstveno postupanje Porezne uprave u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaže donošenje i izradu nacrta uputa u primjeni poreznih propisa i propisa o doprinosima; daje mišljenja i odgovore o primjeni propisa o porezu na dobit, poreza na dohodak te propisa o doprinosima; daje očitovanja na zakone drugih tijela državne uprave u dijelu iz nadležnosti poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinosa; sudjeluje na sastancima radnih grupa koji se održavaju u tijelima Europske unije te drugim međunarodnim organizacijama koje se bave poreznim pitanjima; svakodnevno prati i proučava zakonodavne propise i stručnu literaturu na području dobiti, dohotka i doprinosa u Europskoj uniji; daje očitovanja u vezi donošenja stajališta Porezne uprave koja se odnose na EU dokumente u području oporezivanja porezom na dobit, porezom na dohodak i doprinosa. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4.4. Služba za osobni identifikacijski broj i registar stanovništva, obitelji i kućanstava

Služba za osobni identifikacijski broj i registar stanovništva, obitelji i kućanstava obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja osobnog identifikacijskog broja i registriranja stanovništva, obitelji i kućanstava; sustavno prati primjenu propisa o osobnom identifikacijskom broju i iz područja registra stanovništva, obitelji i kućanstava; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaže donošenje i izrađuje upute u vezi primjene propisa o osobnom identifikacijskom broju i iz područja registriranja stanovništva, obitelji i kućanstava; daje mišljenja i odgovore o primjeni poreznih propisa u pojedinačnim poreznim predmetima; izvještava nadležna tijela, daje očitovanja na zakone drugih tijela državne uprave u dijelu iz nadležnosti osobnog identifikacijskog broja i registriranja stanovništva, obitelji i kućanstava, daje očitovanja u vezi donošenja stajališta Porezne uprave koja se odnose na dokumente Europske unije u području osobnog identifikacijskog broja i iz područja registra stanovništva, obitelji i kućanstava; sudjeluje na sastancima radnih grupa koji se održavaju u tijelima Europske unije te drugim međunarodnim organizacijama; prati i proučava zakonodavne propise i stručnu literaturu na području osobnog identifikacijskog broja i iz područja registriranja stanovništva, obitelji i kućanstava u Europskoj uniji. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4.5. Služba za porezni i prekršajni postupak

Služba za porezni i prekršajni postupak obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa (pravilnika, uputa) iz područja Općeg poreznog zakona, poreznog postupka i prekršaja; sustavno prati primjenu poreznih propisa, prati i analizira učinke primjene zakona i drugih propisa te predlaže mjere s ciljem unaprjeđenja sustava oporezivanja navedenih područja; izrađuje upute, smjernice, izvješća, mišljenja i obrazloženja o primjeni propisa koji uređuju postupak oporezivanja; izrađuje upute, smjernice, izvješća, mišljenja i obrazloženja o primjeni propisa koji uređuju prekršajni postupak, priprema nacrte mišljenja na dostavljene nacrte prijedloga propisa drugih ministarstava i tijela državne uprave, izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika u vezi s primjenom poreznih propisa; suradnju s nadležnim tijelima u provođenju poreznog i prekršajnog postupka; postupa, poduzima te koordinira radnje o procjeni učinka propisa. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4.6. Služba za igre na sreću

Služba za igre na sreću obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja igara na sreću; provodi evaluaciju pozitivnih propisa koji reguliraju područje igara na sreću radi unaprjeđenja priređivanja igara na sreću i učinkovitije naplate naknada; izrađuje upute i mišljenja radi jedinstvenog postupanja službenika Porezne uprave i poreznih obveznika u provedbi zakona i podzakonskih propisa koji reguliraju igre na sreću; obavlja poslove edukacije ovlaštenih službenika Porezne uprave u vezi primjene zakonskih propisa koji reguliraju igre na sreću; provodi natječajne postupke za dodjelu i oduzimanje prava priređivanja igara na sreću; vodi i ažurira registar priređivača igara na sreću; izdaje mišljenja o prijedlozima propisa iz područja igara na sreću drugih zemalja članica Europske unije koji su u postupku notifikacije; izdaje odobrenja u vezi s priređivanjem igara na sreću; vodi evidencije o plaćanju naknada iz područja igara na sreću; statistički prati i analizira poslovanje priređivača igara na sreću i kretanja na tržištu igara na sreću; sudjeluje u radu radnih skupina iz područja igara na sreću pri tijelima Europske unije te drugim međunarodnim organizacijama; sudjeluje na međunarodnim radnim sastancima regulatora iz područja igara na sreću. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4.7. Služba za zabavne i nagradne igre

Služba za zabavne i nagradne igre obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zabavnih i nagradnih igara; provodi evaluaciju pozitivnih propisa koji reguliraju područje zabavnih i nagradnih igara i inicira njihovu izmjenu; izrađuje upute i mišljenja u vezi s primjenom propisa; pruža stručnu pomoć područnim uredima radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; obavlja poslove edukacije ovlaštenih službenika Porezne uprave u vezi primjene zakonskih propisa koji reguliraju zabavne i nagradne igre; organizira edukacije službenika koji putem aplikacije ispunjavaju evidencijske markice za zabavne igre te formiranja dosjea o svim automatima i priređivačima zabavnih igara; koordinira i razmjenjuje podatke sa djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova, državnoodvjetničkom organizacijom, te nadležnim sudovima, a u vezi nadzora zabavnih igara; izdaje nadzorne markice za označavanje automata za zabavne igre; vodi evidencije i izrađuje statistike o izdanim i utrošenim nadzornim markicama; izdaje odobrenja u vezi s priređivanjem zabavnih i nagradnih igara; vodi evidenciju o naplati naknade od priređivanja nagradnih igara. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4.8. Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju

Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju obavlja stručne poslove koji se odnose na djelovanje u okviru Europske unije u području poreza i međunarodnih institucija u području administrativne suradnje. Predlaže nove i izmjene postojećih zakonskih i podzakonskih propisa te uputa iz područja administrativne suradnje u području poreza na temelju pravne stečevine Europske unije i iz područja automatske razmjene informacija na temelju međunarodnih sporazuma. Služba je zadužena za provedbu aktivnosti u okviru programa Fiscalis te druge stručne i koordinativne poslove vezane uz ispunjenje obveza koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji iz područja poreza. Obavlja upravne i stručne poslove na međunarodnoj razini u cilju razvijanja mreže ugovora u svrhu razmjene informacija i ostalih oblika suradnje u porezne svrhe. Služba predstavlja jedinicu za provedbu projekata Porezne uprave koji se financiraju iz programa i fondova Europske unije; kontinuirano koordinira poslove vezane za projekte Porezne uprave u sklopu fondova Europske unije; aktivno surađuje na pripremi i provedbi projekata obavljajući poslove vezane uz proces programiranja te pripremu natječajne dokumentacije, sukladno propisanim pravilima. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4.9. Služba za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

Služba za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja obavlja stručne poslove predviđene Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremanje i vođenje pregovora za sklapanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s drugim državama te drugih međunarodnih ugovora; izrađuje upute i mišljenja u vezi s primjenom ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja radi pravilnog i jedinstvenog postupanja te sprječavanja izbjegavanja plaćanja poreza i porezne utaje u prekograničnim transakcijama; predlaže nove i izmjene postojećih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja izbjegavanja dvostrukog oporezivanja; izrađuje upute o postupanju, priručnike i metodologije rada na temu izbjegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja; prati učinke primjene mjera BEPS na ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te sudjeluje pri izradi godišnjih izvještaja i dubinskih analiza OECD-a za Republiku Hrvatsku vezano za ispunjavanje OECD standarda iz BEPS mjera; razvija i provodi strateške ciljeve i programe za unaprjeđenje suradnje s OECD-om; predlaže nove i izmjene postojećih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja izbjegavanja dvostrukog oporezivanja; izrađuje upute o postupanju, priručnike i metodologije rada na temu izbjegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave po pitanju izbjegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja; na temelju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja razmjenjuje obavijesti s nadležnim tijelima drugih država; provodi postupak zajedničkog dogovaranja te postupke međunarodne suradnje kod nadzora transfernih cijena primjenom međunarodnih ugovora; surađuje s međunarodnim institucijama i drugim državama ugovornicama; surađuje s drugim ministarstvima; sudjeluje na godišnjim skupštinama, radnim skupinama, forumima i seminarima EU-a, UN-a, OECD-a i drugim međunarodnim sastancima. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4.10. Služba za fiskalizaciju, lokalne poreze
i ostala javna davanja

Služba za fiskalizaciju, lokalne poreze i ostala javna davanja obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja fiskalizacije, nekretnina, lokalnih poreza i ostalih javnih davanja; sustavno prati primjenu propisa o fiskalizaciji, nekretninama, lokalnim porezima i ostalim javnim davanjima; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaže donošenje i izrađuje upute u vezi primjene propisa o fiskalizaciji, nekretninama, lokalnim porezima i ostalim javnim davanjima; daje mišljenja i odgovore o primjeni poreznih propisa u pojedinačnim poreznim predmetima; izvještava nadležna tijela, daje očitovanja na zakone drugih tijela državne uprave u dijelu iz nadležnosti fiskalizacije, nekretnina, lokalnih poreza i ostalih javnih davanja, daje očitovanja u vezi donošenja stajališta Porezne uprave koja se odnose na dokumente Europske unije u području fiskalizacije, nekretnina, lokalnih poreza i ostalih javnih davanja; sudjeluje na sastancima radnih grupa koji se održavaju u tijelima Europske unije te drugim međunarodnim organizacijama; prati i proučava zakonodavne propise i stručnu literaturu na području fiskalizacije, nekretnina, lokalnih poreza i ostalih javnih davanja u Europskoj uniji. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 24.

U članku 48. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sektor za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na analizu, planiranje i izvješćivanje u predmetima poreznog nadzora i nadzor po drugim zakonima iz nadležnosti prema posebnim propisima; koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora pojedinih poreznih oblika, te nadzora primjene odredbi drugih zakona iz nadležnosti prema posebnim propisima; suzbijanje PDV prijevara i porezno kaznenih djela; poslove administrativne suradnje i razmjene informacija o porezu na dodanu vrijednost i ostalim porezima između država članica Europske unije i trećih zemalja.«.

U stavku 2. iza točke 1.6.4. dodaje se točka 1.6.5. koja glasi:

»1.6.5. Služba za nadzor sprječavanja pranja novca i nadzor administrativne suradnje u području poreza.«.

Iza opisa poslova u točki 1.6.4. dodaju se opis poslova i naslov iznad koji glase:

»1.6.5. Služba za nadzor sprječavanja pranja novca i nadzor administrativne suradnje u području poreza

Služba za nadzor sprječavanja pranja novca i nadzor administrativne suradnje u području poreza obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje nadzora provedbe mjera, radnji i postupaka za sprječavanje pranja novca kod priređivača igara na sreću i nadzora financijskih institucija i drugih obveznika provođenja dubinskih analiza u svrhu utvrđivanja nepravilnosti i ispunjenja obveza u skladu s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i Zakona o automatskoj razmjeni informacija u području poreza, te koordinira obavljanje poslova nadzora provedbe mjera, radnji i postupaka za sprječavanje pranja novca kod priređivača igara na sreću u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama. Služba sudjeluje u izradi planova nadzora, izrađuje potrebne analize, evidencije i izvješća, sudjeluje u izradi uputa, smjernica i provođenju edukacije iz područja sprječavanja pranja novca i administrativne suradnje u području poreza; prati primjenu i daje prijedloge za izmjenu propisa iz područja sprječavanja pranja novca i administrativne suradnje u području poreza; predlaže organiziranje stručnog usavršavanja službenika Porezne uprave iz djelokruga rada Službe nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici za stručno usavršavanje; u suradnji s ostalim službama razvija aplikativne sustave iz djelokruga rada Službe, osigurava daljnje praćenje i ažuriranje istih; sudjeluje u radnim grupama i stručnim tijelima Porezne uprave, sudjeluje u radnim tijelima i na stručnim radionicama u zemlji i inozemstvu (IOTA, FISCALIS i dr.) iz djelokruga rada Službe. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 25.

U članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Samostalni sektor za financijske istrage obavlja poslove analize i financijskog istraživanja prvenstveno u predmetima u kojima postoje ozbiljne naznake organiziranog kriminaliteta, koruptivnih kaznenih djela i kaznenih djela subvencijskih prijevara na štetu sredstava Europske unije, kao i u cilju otkrivanja poreznih dužnika koji izbjegavaju plaćanje značajnog poreznog duga, prikrivaju stvarno vlasništvo imovine, u okviru čega poduzima zakonom predviđene radnje iz svoje nadležnosti, a osobito prikuplja, kontrolira i analitički obrađuje podatke iz baza tijela državne uprave, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravosudnih tijela, kreditnih i drugih financijskih institucija, podatke prikupljene od subjekata koji su predmet istrage, povezanih subjekata i drugih dostupnih izvora bez ograničenja u rokovima zastare propisanim odredbama Općeg poreznog zakona; razmjenjuje podatke bitne za oporezivanje s obavještajnim agencijama i tijelima kaznenog progona; surađuje i pruža stručnu pomoć i potporu tijelima kaznenog progona radi otkrivanja i suzbijanja svih oblika poreznih prijevara, utaje poreza, porezno kaznenih djela, utvrđivanja imovine značajne vrijednosti koja je stečena na nezakonit način, svih oblika izbjegavanja plaćanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te drugih kaznenih djela povezanih s time; dostavlja prikupljene i obrađene podatke nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave i drugim nadzornim tijelima radi pokretanja upravnih (poreznih) postupaka; na temelju obavljene financijske istrage podnosi izvješća, optužne prijedloge i kaznene prijave; obavlja poslove klasificiranja i deklasificiranja podataka; surađuje s inozemnim jedinicama istog ili sličnog djelokruga poslova; prati propise, pravnu stečevinu i sudsku praksu Europske unije iz područja za koje je ustrojen. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

U stavku 2. iza točke 1.7.3. dodaje se točka 1.7.4. koja glasi:

»1.7.4. Služba za istraživanje prikrivene imovine i izbjegavanja plaćanja poreza.«.

Iza opisa poslova u točki 1.7.3. dodaje se naslov i opis poslova koji glase:

»1.7.4. Služba za istraživanje prikrivene imovine i izbjegavanja plaćanja poreza

Služba za istraživanje prikrivene imovine i izbjegavanja plaćanja poreza prikuplja, kontrolira, analitički obrađuje i razmjenjuje podatke u cilju otkrivanja poreznih obveznika koji zlouporabama pravnog sustava i prividnim pravnim poslovima izbjegavaju plaćanje značajnog poreznog duga, prikrivaju stvarno vlasništvo imovine koristeći povezane fizičke i pravne osobe; pokreće financijske analize i istrage bez ograničenja u rokovima zastare iz Općeg poreznog zakona na temelju obavijesti Sektora za naplatu i ovrhu, obavijesti i zahtjeva drugih tijela, predstavki građana te javno dostupnih izvora podataka; u provođenju postupka prati i pretražuje elektroničke baze podataka i evidencije Porezne uprave, dostupne baze podataka drugih tijela i sustav za razmjenu podataka s Europskom unijom; prikuplja podatke o novčanim transakcijama od nadležnih kreditnih institucija, podatke o transakcijama s kriptovalutama od osoba koje pružaju usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružaju skrbničke usluge novčanika, kao i podatke o ulaganjima od ovlaštenih pružatelja investicijskih usluga; radi utvrđivanja relevantnih činjenica prikuplja poslovnu i drugu dokumentaciju od pravnih i fizičkih osoba; po potrebi obavlja izvide i provjere na terenu vezane uz analizu imovine; na temelju obavljene financijske istrage sastavlja obavijesti i izvješća te podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave uz prijedlog za oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi; u slučaju potrebe za pokretanjem upravnih (poreznih) postupaka ili dodatnih mjera ovršnog postupka izvješća o obavljenim financijskim istragama dostavlja nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave i drugim nadzornim tijelima; po nalogu nadležnog državnog odvjetništva provodi dokazne radnje sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku i propisima iz nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove klasificiranja podataka prikupljenih po zahtjevima tijela kaznenog progona i obavještajnih agencija i deklasificiranja podataka na zahtjev istih tijela; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti osobito surađuje sa Sektorom za naplatu i ovrhu; surađuje s inozemnim jedinicama istog ili sličnog djelokruga; ustrojava odgovarajuće evidencije i periodično izvještava o rezultatima provedenih postupaka; priprema povratne informacije u postupcima koji su pokrenuti na temelju obavijesti drugih tijela; prati propise i sudsku praksu Europske unije iz svoje nadležnosti; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 26.

U članku 50. stavku 1. iza riječi: »evidencija poreznih obveznika,« dodaju se riječi: »uspostave registara,«.

U stavku 2. točka 1.8.4. mijenja se i glasi:

»1.8.4. Služba za sustav osobnog identifikacijskog broja i registre«.

Iza točke 1.8.6. dodaje se točka 1.8.7. koja glasi:

»1.8.7. Služba za fiskalizaciju, sustav evidencije podataka bitnih za oporezivanje i porezne potvrde«.

Naslov iznad točke 1.8.4. i opis poslova u točki 1.8.4. mijenjaju se i glase:

»1.8.4. Služba za sustav osobnog identifikacijskog broja i registre

Služba za sustav osobnog identifikacijskog broja i registre prati zakone, porezne i druge propise bitne za rad Službe; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; definira projekte za aplikativna rješenja i ustroja evidencije osobnog identifikacijskog broja (u daljnjem tekstu: sustava OIB) registra poreznih obveznika, registra samostalnih djelatnosti, registra stanovništva, obitelji i kućanstava i pomoćnih registara u ISPU te ostalih općih evidencija (porezne kartice, prekršajni postupak), preuzimanje i razmjenu podataka od drugih tijela i praćenje rada sustava OIB, registra stanovništva, obitelji i kućanstava te ostalih registara; obavlja poslove koji se odnose na: određivanje, dodjeljivanje, korištenje i poništavanje osobnih identifikacijskih brojeva, izdavanje potvrda o određenim i dodijeljenim osobnim identifikacijskim brojevima; prati i analizira podatke u registru poreznih obveznika, registra stanovništva, obitelji i kućanstava, pomoćnim registrima i ostalim općim evidencijama, daje prijedloge i mjere za ažuriranje kojim bi se postiglo bolje funkcioniranje međuovisnosti između registara i aplikacija ISPU; definira projekte za izradu portalskih aplikacija za sustave iz nadležnosti Službe; sudjeluje na projektima Porezne uprave vezanih za poslove iz djelokruga Službe; surađuje i sudjeluje u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave iz područja svoga djelokruga te drugim područjima bitnima za rad Službe; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave vezano za poslove evidentiranja podataka u registrima te izvještava područne urede i ispostave o novim funkcionalnostima postojećih aplikacija i o novim aplikacijama u ISPU; izrađuje upute o radu aplikacija iz nadležnosti Službe i organizira edukaciju za njihovu primjenu u suradnji s APIS IT-om; definira i provodi razmjenu podataka između Porezne uprave i drugih državnih tijela vezano za registre, druge opće podatke i sustav osobnog identifikacijskog broja. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Iza opisa poslova u točki 1.8.6. dodaje se naslov i opis poslova koji glase:

»1.8.7. Služba za fiskalizaciju, sustav evidencije podataka bitnih za oporezivanje i porezne potvrde

Služba za fiskalizaciju, sustav evidencije podataka bitnih za oporezivanje i porezne potvrde prati zakone, porezne i druge propise bitne za rad Službe; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; definira projekte za aplikativna rješenja ustroja sustava Evidencije podataka bitnih za oporezivanje (u daljnjem tekstu: PBZO), sustava fiskalizacije i poreznih potvrda u suradnji s APIS IT-om; definira projekte za izradu portalskih aplikacija za sustave PBZO, fiskalizaciju i potvrde; sudjeluje na projektima Porezne uprave vezanih za poslove iz djelokruga Službe; surađuje i sudjeluje u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave iz područja svoga djelokruga te drugim područjima bitnima za rad Službe; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave vezano za poslove iz nadležnosti Službe te izvještava područne urede i ispostave o novim funkcionalnostima postojećih aplikacija i o novim aplikacijama u ISPU; izrađuje upute o radu aplikacija iz nadležnosti Službe i organizira edukaciju za njihovu primjenu u suradnji s APIS IT-om; izrađuje statističke izvještaje iz djelokruga Službe te sudjeluje u izgradnji postojećeg sustava izvještavanja (u Cognosu i na Portalu), prati aktivnosti koje se odnose na nove pojavnosti u fiskalizaciji i analizira iste kroz analizu rizika; definira i provodi razmjenu podataka između Porezne uprave i drugih državnih tijela vezano fiskalizaciju. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 27.

U članku 60. opis poslova u »Odjelu za građane« mijenja se i glasi:

»Odjel za građane obavlja upravne i druge stručne poslove za građane kao porezne obveznike, a koji se odnose na utvrđivanje i razrez poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u; za porezne obveznike građane obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; za porezne obveznike građane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju, obavlja poslove ažuriranja evidencija koje prate podatke o stanovništvu, kućanstvima, obitelji, imovini i prihodima. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 28.

U članku 89. stavku 2. točke 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»8. Sektor za obavještajnu analitiku, unutarnju reviziju, nadzor i kontrolu

9. Služba za strateško planiranje, analize i informiranje«.

Članak 29.

Naslov iznad članka 98. i članak 98. mijenjaju se i glase:

»8. SEKTOR ZA OBAVJEŠTAJNU ANALITIKU, UNUTARNJU REVIZIJU, NADZOR I KONTROLU

Članak 98.

Sektor za obavještajnu analitiku, unutarnju reviziju, nadzor i kontrolu obavlja poslove unutarnje revizije sustava, revizije usklađenosti, revizije uspješnosti poslovanja i financijske revizije; kontinuirano procjenjuje praksu upravljanja poslovnim procesima; pruža podršku unutarnjim ustrojstvenim jedinicama izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, obavljanjem pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s usvojenim planovima; prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije; provodi postupak unutarnjeg nadzora nad zakonitošću rada i pravilnom primjenom propisa iz nadležnosti Carinske uprave, u suradnji s ostalim stručnim službama unutar Carinske uprave, s namjerom otklanjanja utvrđenih nepravilnosti te ujednačavanja prakse rada; na temelju izvješća o obavljenom nadzoru daje preporuke i predlaže korektivne mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i korektivnih mjera navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenog vanjskog i unutarnjeg nadzora rada Carinske uprave; evidentira i analizira podatke i informacije iz istih; za inspekcije tradicionalnih vlastitih sredstava koje provodi Europska komisija vrši organizaciju rada i koordinira odnose sa službama koje su uključene u inspekciju; poduzima mjere kontrole i nadzora koje se odnose na utvrđivanje i stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava; na zahtjev Europske komisije obavlja dodatne inspekcijske mjere, sudjeluje u svojstvu promatrača i u svojstvu upućenih nacionalnih stručnjaka u inspekcijama Europske komisije u drugim državama članicama; provodi postupke unutarnje kontrole s namjerom otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja kršenja zakonitosti rada i pravila službe od strane službenika i namještenika Carinske uprave; provodi radnje radi utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti primjene ovlasti službenika Carinske uprave; izrađuje akte za pokretanje postupaka zbog povreda službene dužnosti u Carinskoj upravi; nadležnim tijelima podnosi prijave i optužne prijedloge za prekršajna djela i prijave za kaznena djela radi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje, provjerava i razmjenjuje obavještajne i druge podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima, koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; izvješćuje ravnatelja Carinske uprave o uočenim pojavnim oblicima nezakonitog postupanja carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, odnosno drugih fizičkih i pravnih osoba; izrađuje potrebne obavještajne i druge analize i izvješća, uključujući i analize o izloženosti korupciji, te prodorima pripadnika organiziranog kriminala spram carinske službe, trendovima, rizicima i potrebnim preventivno-represivnim mjerama na području poreznih, carinskih i trošarinskih prijevara, te predlaže mjere za unaprjeđenje sustava unutarnje kontrole; prikuplja relevantne podatke, osmišljava i koordinira provedbu antikorupcijskih aktivnosti, izvješćuje o antikorupcijskim aktivnostima, te surađuje s nadležnim tijelima državne uprave po pitanju provedbe antikorupcijskih aktivnosti iz djelokruga Carinske uprave; prikuplja relevantne podatke za izvješćivanje o antikorupcijskim aktivnostima Carinske uprave; surađuje s povjerljivim savjetnicima i etičkim povjerenicima te daje prijedloge za unaprjeđenje etike u carinskoj službi; izvješćuje ravnatelja Carinske uprave o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje planove i izvješća o radu; razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim službama drugih država; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije.

U Sektoru za obavještajnu analitiku, unutarnju reviziju, nadzor i kontrolu, ustrojavaju se:

8.1. Služba za unutarnju reviziju

8.2. Područna jedinica – Služba za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Zagreb

8.3. Područna jedinica – Služba za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Rijeka

8.4. Područna jedinica – Služba za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Osijek

8.5. Područna jedinica – Služba za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Split

8.6. Služba za obavještajnu analitiku.

8.1. Služba za unutarnju reviziju

Služba za unutarnju reviziju u okviru djelokruga i poslova Službe obavlja unutarnju reviziju cjelokupnog poslovanja Carinske uprave, odnosno poslovnih procesa koji se odnose na carinska, trošarinska, vanjskotrgovinska, devizna, porezna i ostala davanja iz nadležnosti Carinske uprave, uključujući informacijski sustav, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima te računovodstvene i opće poslove i druge poslove iz svoga djelokruga; predlaže planove rada unutarnje revizije; obavlja revizije usklađenosti kroz koje utvrđuje razinu usklađenosti postupanja i poslovanja s obvezujućom regulativom (zakonskom i podzakonskom), standardima, planovima, ugovorima, politikama i procedurama koje definiraju područje koje se revidira; obavlja revizije uspješnosti poslovanja kroz koje procjenjuje ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost aktivnosti, procesa, projekta i programa; daje stručna mišljenja i savjete u cilju poboljšanja gospodarenja i upravljanja rizicima; pruža podršku unutarnjim ustrojstvenim jedinicama izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, obavljanjem pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s usvojenim planovima; na temelju činjenica utvrđenih u okviru provedbe revizije koja ukazuju na sumnju na postojanje nepravilnosti podnosi pisano izvješće ravnatelju; na temelju nedostataka utvrđenih kroz obavljanje svih vrsta revizija daje preporuke u svrhu postizanja bolje učinkovitosti, ujednačavanja i podizanja kvalitete provedbe svih procesa; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija i o tome izvješćuje ravnatelja; obavlja revizije na zahtjev ravnatelja; izrađuje i podnosi ravnatelju godišnje izvješće o obavljenim revizijama, te pojedinačna ili povremena izvješća na zahtjev ravnatelja; izrađuje propisana izvješća o radu Službe; surađuje s Državnim uredom za reviziju, unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva za unutarnju reviziju te drugim vanjskim institucijama; prati provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju i nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva za unutarnju reviziju; u suradnji s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva za unutarnju reviziju usklađuje plan rada za Carinsku upravu; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.2. Područna jedinica – Služba za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Zagreb

Područna jedinica – Služba za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Zagreb sa sjedištem u Zagrebu nadležna je za Središnji ured i područje Područnog carinskog ureda Zagreb, a provodi postupke unutarnje kontrole s namjerom otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja kršenja zakonitosti rada i pravila službe od strane službenika i namještenika Carinske uprave; provodi radnje utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti primjene ovlasti službenika Carinske uprave; analitički prati i provodi raščlambu slučaja nezakonitosti postupanja, primjene ovlasti i rada carinskih službenika, ustrojava i podržava baze podataka, sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja i jedinstveni model obrade podataka; izrađuje akte za pokretanje postupaka zbog povreda službene dužnosti u Carinskoj upravi; nadležnim tijelima podnosi prijave i optužne prijedloge za prekršajna djela i prijave za kaznena djela radi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje, provjerava i razmjenjuje podatke i informacije obavještajnog karaktera te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira pojave koje pogoduju nastanku i razvitku nezakonitosti i prevara, osobito onih koji upućuju na sumnje o počinjenju ili pokušaju činjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta, vezanog uz poslove carinske službe, te postupa po prikupljenim saznanjima samostalno ili u koordinaciji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; predlaže načine otklanjanja uzroka neprofesionalnog i nezakonitog postupanja carinskih službenika i namještenika te upravlja rizicima i potrebnim preventivno-represivnim mjerama prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po potrebi provodi porezni nadzor, porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po nalogu pomoćnika ravnatelja Sektora postupa po predmetima neovisno o teritorijalnoj nadležnosti; po potrebi provodi poslove sprječavanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim službama drugih država; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe. Služba provodi unutarnji nadzor unutarnjih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja i podizanja kvalitete rada svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; izrađuje izvješća o obavljenom unutarnjem nadzoru te daje preporuke i predlaže korektivne mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i korektivnih mjera; izrađuje godišnja izvješća o radu; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje sa Službom za unutarnju reviziju; sudjeluje u revizijama i kontrolama koje provodi Inspekcija Europske komisije.

8.3. Područna jedinica – Služba za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Rijeka

Područna jedinica – Služba za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Rijeka sa sjedištem u Rijeci nadležna je za područje Područnog carinskog ureda Rijeka, a provodi postupke unutarnje kontrole s namjerom otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja kršenja zakonitosti rada i pravila službe od strane službenika i namještenika Carinske uprave; provodi radnje utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti primjene ovlasti službenika Carinske uprave; analitički prati i provodi raščlambu slučaja nezakonitosti postupanja, primjene ovlasti i rada carinskih službenika, ustrojava i podržava baze podataka, sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja i jedinstveni model obrade podataka; izrađuje akte za pokretanje postupaka zbog povreda službene dužnosti u Carinskoj upravi; nadležnim tijelima podnosi prijave i optužne prijedloge za prekršajna djela i prijave za kaznena djela radi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje, provjerava i razmjenjuje podatke i informacije obavještajnog karaktera te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira pojave koje pogoduju nastanku i razvitku nezakonitosti i prevara, osobito onih koji upućuju na sumnje o počinjenju ili pokušaju činjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta, vezanog uz poslove carinske službe, te postupa po prikupljenim saznanjima samostalno ili u koordinaciji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; predlaže načine otklanjanja uzroka neprofesionalnog i nezakonitog postupanja carinskih službenika i namještenika te upravlja rizicima i potrebnim preventivno-represivnim mjerama prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po potrebi provodi porezni nadzor, porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po nalogu pomoćnika ravnatelja Sektora postupa po predmetima neovisno o teritorijalnoj nadležnosti; po potrebi provodi poslove sprječavanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim službama drugih država; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe. Služba provodi unutarnji nadzor unutarnjih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja i podizanja kvalitete rada svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; izrađuje izvješća o obavljenom unutarnjem nadzoru te daje preporuke i predlaže korektivne mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i korektivnih mjera; izrađuje godišnja izvješća o radu; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje sa Službom za unutarnju reviziju; sudjeluje u revizijama i kontrolama koje provodi Inspekcija Europske komisije.

8.4. Područna jedinica – Služba za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Osijek

Područna jedinica – Služba za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Osijek sa sjedištem u Osijeku nadležna je za područje Područnog carinskog ureda Osijek, a provodi postupke unutarnje kontrole s namjerom otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja kršenja zakonitosti rada i pravila službe od strane službenika i namještenika Carinske uprave; provodi radnje utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti primjene ovlasti službenika Carinske uprave; analitički prati i provodi raščlambu slučaja nezakonitosti postupanja, primjene ovlasti i rada carinskih službenika, ustrojava i podržava baze podataka, sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja i jedinstveni model obrade podataka; izrađuje akte za pokretanje postupaka zbog povreda službene dužnosti u Carinskoj upravi; nadležnim tijelima podnosi prijave i optužne prijedloge za prekršajna djela i prijave za kaznena djela radi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje, provjerava i razmjenjuje podatke i informacije obavještajnog karaktera te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira pojave koje pogoduju nastanku i razvitku nezakonitosti i prevara, osobito onih koji upućuju na sumnje o počinjenju ili pokušaju činjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta, vezanog uz poslove carinske službe, te postupa po prikupljenim saznanjima samostalno ili u koordinaciji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; predlaže načine otklanjanja uzroka neprofesionalnog i nezakonitog postupanja carinskih službenika i namještenika te upravlja rizicima i potrebnim preventivno-represivnim mjerama prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po potrebi provodi porezni nadzor, porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po nalogu pomoćnika ravnatelja Sektora postupa po predmetima neovisno o teritorijalnoj nadležnosti; po potrebi provodi poslove sprječavanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim službama drugih država; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe. Služba provodi unutarnji nadzor unutarnjih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja i podizanja kvalitete rada svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; izrađuje izvješća o obavljenom unutarnjem nadzoru te daje preporuke i predlaže korektivne mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i korektivnih mjera; izrađuje godišnja izvješća o radu; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje sa Službom za unutarnju reviziju; sudjeluje u revizijama i kontrolama koje provodi Inspekcija Europske komisije.

8.5. Područna jedinica – Služba za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Split

Područna jedinica – Služba za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Split sa sjedištem u Splitu nadležna je za područje Područnog carinskog ureda Split, a provodi postupke unutarnje kontrole s namjerom otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja kršenja zakonitosti rada i pravila službe od strane službenika i namještenika Carinske uprave; provodi radnje utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti primjene ovlasti službenika Carinske uprave; analitički prati i provodi raščlambu slučaja nezakonitosti postupanja, primjene ovlasti i rada carinskih službenika, ustrojava i podržava baze podataka, sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja i jedinstveni model obrade podataka; izrađuje akte za pokretanje postupaka zbog povreda službene dužnosti u Carinskoj upravi; nadležnim tijelima podnosi prijave i optužne prijedloge za prekršajna djela i prijave za kaznena djela radi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje, provjerava i razmjenjuje podatke i informacije obavještajnog karaktera te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira pojave koje pogoduju nastanku i razvitku nezakonitosti i prevara, osobito onih koji upućuju na sumnje o počinjenju ili pokušaju činjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta, vezanog uz poslove carinske službe, te postupa po prikupljenim saznanjima samostalno ili u koordinaciji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; predlaže načine otklanjanja uzroka neprofesionalnog i nezakonitog postupanja carinskih službenika i namještenika te upravlja rizicima i potrebnim preventivno-represivnim mjerama prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po potrebi provodi porezni nadzor, porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po nalogu pomoćnika ravnatelja Sektora postupa po predmetima neovisno o teritorijalnoj nadležnosti; po potrebi provodi poslove sprječavanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim službama drugih država; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe. Služba provodi unutarnji nadzor unutarnjih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja i podizanja kvalitete rada svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; izrađuje izvješća o obavljenom unutarnjem nadzoru te daje preporuke i predlaže korektivne mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i korektivnih mjera; izrađuje godišnja izvješća o radu; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje sa Službom za unutarnju reviziju; sudjeluje u revizijama i kontrolama koje provodi Inspekcija Europske komisije.

8.6. Služba za obavještajnu analitiku

Služba za obavještajnu analitiku nadležna je za prikupljanje podataka i obavijesti u vezi stanja zakonitosti u primjeni carinskih ovlasti, povreda radne discipline, neetičnog, neprofesionalnog ili nezakonitog obavljanja poslova i ponašanja; prati i unaprjeđuje problematiku rada s izvorima; ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i područnim jedinicama – službama za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu pruža stručnu pomoć iz djelokruga svoga rada te koordinira i usklađuje njihov rad; izrađuje potrebne analize i izvješća; analizira obavještajne informacije i saznanja o nezakonitom, neprofesionalnom i neetičnom postupanju carinskih službenika i namještenika; predlaže načine otklanjanja uzroka nezakonitog, neprofesionalnog i neetičnog postupanja carinskih službenika i namještenika; predlaže optimalne oblike edukacije i preventivne mjere; ustrojava i podržava baze podataka; podržava sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja i jedinstveni model obrade podataka; vodi brigu o provođenju obavještajno analitičkog ciklusa (planiranje, prikupljanje, procjena, obrada, analiza i razdioba); kao jedinstvena točka ulaska podataka provodi poslove pohranjivanja, indeksiranja i obrade podataka; kod najsloženijih kriminalističkih istraživanja na nacionalnoj razini sudjeluje u obradi prikupljenih podataka, daje preporuke za poduzimanje daljnjih mjera i radnji; vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka; surađuje sa Sektorom za nadzor i Sektorom za mobilne jedinice u razmjeni i korištenju podataka; obavlja i druge poslove iz svojeg područja rada.«.

Članak 30.

Naslov iznad članka 99. i članak 99. mijenjaju se i glase:

»9. SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, ANALIZE I INFORMIRANJE

Članak 99.

Služba za strateško planiranje, analize i informiranje izrađuje i koordinira izradu strateških dokumenata te na temelju prikupljenih pokazatelja sa stručnim sektorima definira strateške ciljeve iz područja nadležnosti Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave vezano uz izradu strateških dokumenata iz područja nadležnosti Carinske uprave; izrađuje akcijske planove i smjernice za provedbu strateških dokumenata na nacionalnoj i međunarodnoj razini; nadzire, analizira i procjenjuje izvršenje aktivnosti ostvarivanja strateških ciljeva zadanih od strane Ministarstva i institucija Europske unije, provodi izvještavanje i mjerenje uspješnosti poslovanja carinske službe prema kriterijima Europske komisije, sudjeluje u provođenju statističkih i analitičkih istraživanja u relevantnim segmentima rada s javnim tijelima, zavodima i institucijama; predlaže dopune ili izmjene utvrđenih strateških pravaca i dokumenata; izrađuje stručne podloge (izvješća, analize, elaborate, studije i drugo); priprema analize i izvješća za ravnatelja Carinske uprave; obavlja poslove u vezi upita, predstavki i pojašnjenja građana, gospodarstva, drugih tijela državne uprave, obavlja poslove u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama; obavlja poslove koordinacije s drugim nadležnim tijelima u informiranju javnosti i prezentacije rada carinske službe putem medija i drugih oblika komunikacije, publikacija i informiranja; priprema i provodi poslove vezane uz odnose sa sredstvima javnog priopćavanja i poslove održavanja i ažuriranja javnih i internih web stranica Ministarstva financija Carinske uprave, obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 31.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu financija prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, br. 97/20. i 101/21.), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika u Ministarstvu financija, koji je prikazan u tablici u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Članak 32.

Ministar financija, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija s odredbama ove Uredbe u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 33.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/20
Urbroj: 50301-05/16-23-3
Zagreb, 13. srpnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA

Redni
broj
Naziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj
službenika i
namještenika
1.KABINET MINISTRA11
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
neposredno u Glavnom tajništvu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE I INFORMIRANJE1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.1.SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE7
2.1.2.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE7
2.1.3.SLUŽBA ZA INFORMIRANJE7
SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE I INFORMIRANJE – ukupno23
2.1.aSEKTOR ZA NORMATIVNE POSLOVE1
2.1.a.1.SLUŽBA ZA IZRADU PROPISA7
2.1.a.2.SLUŽBA ZA KOORDINACIJU PROCJENE UČINAKA PROPISA5
SEKTOR ZA NORMATIVNE POSLOVE – ukupno13
2.2.SEKTOR ZA JAVNU NABAVU, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE1
2.2.1.SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU7
2.2.2.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE6
2.2.2.1.Pododsjek pisarnica11
2.2.3.SLUŽBA ZA SIGURNOSNE, OBRAMBENE I TEHNIČKE POSLOVE20
SEKTOR ZA JAVNU NABAVU, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE – ukupno45
2.3.SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.3.1.SLUŽBA ZA PRIPREMU I PROJEKTIRANJE7
2.3.2.SLUŽBA ZA IZVOĐENJE RADOVA I ODRŽAVANJE7
SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA – ukupno16
2.4.SEKTOR ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO1
2.4.1.SLUŽBA ZA PRORAČUN I FINANCIJE10
2.4.2.SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO7
SEKTOR ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO – ukupno18
2.5.SEKTOR ZA INFORMATIKU1
2.5.1.SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU7
2.5.2.SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU7
SEKTOR ZA INFORMATIKU – ukupno15
GLAVNO TAJNIŠTVO – ukupno132
3.UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJE1
neposredno u Zavodu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.1.1.SLUŽBA ZA FISKALNA ISTRAŽIVANJA I PLANIRANJE1
3.1.1.1.ODJEL ANALIZA I PROJEKCIJA PRORAČUNSKIH PRIHODA5
3.1.1.2.ODJEL FISKALNIH ANALIZA I ISTRAŽIVANJA5
3.1.2.SLUŽBA ZA PRORAČUN EUROPSKE UNIJE1
3.1.2.1.ODJEL ZA VLASTITA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE4
3.1.2.2.ODJEL ZA PRORAČUN I PRORAČUNSKU PROCEDURU EUROPSKE UNIJE4
3.1.3.SLUŽBA ZA MAKROEKONOMSKA ISTRAŽIVANJA I PROGNOZE1
3.1.3.1.ODJEL MAKROEKONOMSKIH ISTRAŽIVANJA5
3.1.3.2.ODJEL MAKROEKONOMSKIH PROGNOZA5
3.1.4.SLUŽBA ZA FISKALNU STATISTIKU I STATISTIČKU METODOLOGIJU1
3.1.4.1.ODJEL FISKALNE STATISTIKE5
3.1.4.2.ODJEL ZA STATISTIČKU METODOLOGIJU I INFRASTRUKTURU5
ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJE – UKUP­NO45
3.2.SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.2.1.SLUŽBA ZA SURADNJU S EUROPSKOM UNIJOM1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.2.1.1.ODJEL ZA KOORDINACIJU VIJEĆA EUROPSKE UNIJE ECOFIN4
3.2.1.2.ODJEL ZA KOORDINACIJU ODBORA I PODODBORA VIJEĆA EUROPSKE UNIJE4
3.2.2.SLUŽBA ZA SURADNJU S MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.2.2.1.ODJEL ZA SURADNJU S EUROPSKIM RAZVOJNIM INSTITUCIJAMA4
3.2.2.2.ODJEL ZA SURADNJU S MEĐUNARODNIM RAZVOJNIM INSTITUCIJAMA4
3.2.3.SLUŽBA ZA MEĐUNARODNO PRAVNE POSLOVE I BILATERALNU SURADNJU1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.2.3.1.ODJEL ZA MEĐUNARODNO PRAVNE POSLOVE4
3.2.3.2.ODJEL ZA BILATERALNU SURADNJU3
3.2.3.3.ODJEL ZA ORGANIZACIJSKO-LOGISTIČKE POSLOVE3
3.2.4.SLUŽBA ZA PROJEKTE I FINANCIJSKO PRAĆENJE1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.2.4.1.ODJEL ZA PROJEKTE4
3.2.4.2.ODJEL ZA FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH UGOVORA3
SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE – ukupno43
3.3.SEKTOR ZA KOORDINACIJU PRAĆENJA PROVEDBE NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI1
3.3.1.SLUŽBA ZA PRAĆENJE PROVEDBE AKTIVNOSTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI15
3.3.2.SLUŽBA ZA IZVJEŠTAVANJE I ANALIZU PROVEDBE NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI14
SEKTOR ZA KOORDINACIJU PRAĆENJA PROVEDBE NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI – ukupno30
UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE – ukupno


120

4.UPRAVA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJSKI SUSTAV1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.SEKTOR ZA BANKARSTVO, RAČUNOVODSVO I REVIZIJU1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.1.SLUŽBA ZA BANKARSTVO, SANACIJU I PLATNI SUSTAV1
4.1.1.1.ODJEL ZA BANKARSTVO I SANACIJU3
4.1.1.2.ODJEL ZA PLATNI SUSTAV3
4.1.2.SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJU, FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I IZVJEŠĆIVANJE O ODRŽIVOSTI1
4.1.2.1.ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU3
4.1.2.2.ODJEL ZA FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I IZVJEŠĆIVANJE O ODRŽIVOSTI3
4.1.3.SLUŽBA ZA POTROŠAČE, LICENCIRANJE I PRAĆENJE POSTUPAKA PRISILNE NAPLATE NA NOVČANIM SREDSTVIMA1
4.1.3.1.ODJEL ZA POTROŠAČE I LICENCIRANJE3
4.1.3.2.ODJEL ZA PRAĆENJE POSTUPAKA PRISILNE NAPLATE NA NOVČANIM SREDSTVIMA5
SEKTOR ZA BANKARSTVO, RAČUNOVODSVO I REVIZIJU – ukupno25
4.2.SEKTOR ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA I FINANCIJSKU PISMENOST1
4.2.1.SLUŽBA ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA, USLUGE, FONDOVE I INSTRUMENTE1
4.2.1.1.ODJEL ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA3
4.2.1.2.ODJEL ZA FINANCIJSKE USLUGE, FONDOVE I INSTRUMENTE3
4.2.2.SLUŽBA ZA FINANCIJSKU PISMENOST1
4.2.2.1.ODJEL ZA KOORDINACIJU OPERATIVNIH AKTIVNOSTI3
4.2.2.2.ODJEL ZA UNAPRJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI3
4.2.3.SLUŽBA ZA OSIGURANJE, LEASING I FAKTORING1
4.2.3.1.ODJEL ZA OSIGURANJE3
4.2.3.2.ODJEL ZA LEASING I FAKTORING3
SEKTOR ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA I FINANCIJSKU PISMENOST – ukupno22
4.3.SEKTOR ZA PODRŠKU ODRŽIVOM FINANCIRANJU1
4.3.1.SLUŽBA ZA PODRŠKU ODRŽIVOM FINANCIRANJU7
4.3.2.SLUŽBA ZA KOORDINACIJU PRIMJENE KONCEPTA ODRŽIVOSTI U FINANCIJSKOM SUSTAVU TE ZA PODRŠKU I SURADNJU U FINANCIJSKOM SUSTAVU7
SEKTOR ZA PODRŠKU ODRŽIVOM FINANCIRANJU – ukupno15
UPRAVA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJSKI SUSTAV – ukupno64
4.aUPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU, KONCESIJE I DRŽAVNE POTPORE1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.a.1.SEKTOR ZA ANALIZU POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA1
4.a.1.1.SLUŽBA ZA USPOSTAVU, PRAĆENJE I ANALIZU FINANCIJSKIH CILJEVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA7
4.a.1.2.SLUŽBA ZA USPOSTAVU, PRAĆENJE I ANALIZU NEFINANCIJSKIH CILJEVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA7
4.a.1.3.SLUŽBA ZA SEKTORSKE ANALIZE7
4.a.1.4.SLUŽBA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE5
SEKTOR ZA ANALIZU POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – ukupno27
4.a.2.SEKTOR ZA KORPORATIVNO UPRAVLJANJE1
4.a.2.1.SLUŽBA ZA IZVRŠAVANJE ČLANSKIH PRAVA I VLASNIČKU POLITIKU7
4.a.2.2.SLUŽBA ZA UNAPRJEĐENJE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA7
4.a.2.3.SLUŽBA ZA IZBOR KANDIDATA ČLANOVA ORGANA DRUŠTVA7
4.a.2.4.SLUŽBA ZA NADZOR, TRANSPARENTNOST I IZVJEŠTAVANJE5
SEKTOR ZA KORPORATIVNO UPRAVLJANJE – ukupno27
4.a.3.SEKTOR ZA KONCESIJE I DRŽAVNE POTPORE1
4.a.3.1.SLUŽBA ZA KONCESIJE I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO1
4.a.3.1.1.ODJEL ZA REGISTAR KONCESIJA5
4.a.3.1.2.ODJEL ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO5
4.a.3.2.SLUŽBA ZA DRŽAVNE POTPORE I ELEMENTARNE NEPOGODE1
4.a.3.2.1.ODJEL ZA NORMATIVNE POSLOVE I POLITIKU DRŽAVNIH POTPORA5
4.a.3.2.2.ODJEL ZA OCJENU USKLAĐENOSTI DRŽAVNIH POTPORA5
4.a.3.2.3.ODJEL ZA EVIDENCIJE DRŽAVNIH POTPORA I ELEMENTARNE NEPOGODE5
SEKTOR ZA KONCESIJE I DRŽAVNE POTPORE – ukupno28
UPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU, KONCESIJE I DRŽAVNE POTPORE – ukupno84
5.DRŽAVNA RIZNICA
neposredno u Državnoj riznici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.1.SEKTOR ZA PRIPREMU I IZRADU PRIJEDLOGA PRORAČUNA DRŽAVE1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.1.SLUŽBA ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE1
5.1.1.1.ODJEL ZA ANALIZU PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ PODRUČJA UNUTARNJE I VANJSKE POLITIKE5
5.1.1.2.ODJEL ZA ANALIZU PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI I LJUDSKIH PRAVA5
5.1.1.3.ODJEL ZA ANALIZU PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA, REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE5
5.1.1.4.ODJEL ZA PRIPREMU FINANCIJSKOG PLANA OSTALIH IZDATAKA DRŽAVE5
5.1.2.SLUŽBA ZA PRIPREMU FINANCIJSKIH PLANOVA I ANALIZU IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA5
5.1.3.SLUŽBA ZA PROCJENU FISKALNOG UČINKA5
5.1.4.SLUŽBA ZA RAZVOJ PROCESA PLANIRANJA PRORAČUNA5
SEKTOR ZA PRIPREMU I IZRADU PRIJEDLOGA PRORAČUNA DRŽAVE – ukupno38
5.2.SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.2.1.SLUŽBA ZA PLANIRANJE FINANCIJSKIH TOKOVA DRŽAVNOG PRORAČUNA1
5.2.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE FINANCIJSKIH TOKOVA PRIHODA I RASHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA5
5.2.1.2.ODJEL ZA PLANIRANJE FINANCIJSKIH TOKOVA PRIMITAKA I IZDATAKA DRŽAVNOG PRORAČUNA5
5.2.2.SLUŽBA ZA PLATNI PROMET1
5.2.2.1.ODJEL ZA POSLOVE PLATNOG PROMETA I IZVRŠAVANJA NACIONALNIH PLATNIH TRANSAKCIJA5
5.2.2.2.ODJEL ZA POSLOVE PLATNOG PROMETA I IZVRŠAVANJA PREKOGRANIČNIH I MEĐUNARODNIH PLATNIH TRANSAKCIJA5
5.2.3.SLUŽBA ZA FINANCIJSKE ANALIZE IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA1
5.2.3.1.ODJEL ZA FINANCIJSKE ANALIZE IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA5
5.2.3.2.ODJEL ZA USPOSTAVU SUSTAVA PRAĆENJA I KOORDINACIJE IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE5
5.2.4.SLUŽBA ZA POSLOVNO-OPERATIVNU PODRŠKU IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA7
SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA – ukupno42
5.3.SEKTOR ZA DRŽAVNO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA1
5.3.1.SLUŽBA ZA UREĐENJE RAČUNOVODSTVENOG SUSTAVA PRORAČUNA1
5.3.1.1.ODJEL ZA RAZVOJ RAČUNOVODSTVENOG SUSTAVA PRORAČUNA5
5.3.1.2.ODJEL ZA UPRAVLJANJE SUSTAVOM FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA I REGISTROM PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA5
5.3.2.SLUŽBA ZA DRŽAVNO KNJIGOVODSTVO1
5.3.2.1.ODJEL ZA KNJIGOVODSTVO DRŽAVNOG PRORAČUNA5
5.3.2.2.ODJEL ZA ANALIZU I PODRŠKU POSLOVNIM PROCESIMA KNJIGOVODSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA5
5.3.3.SLUŽBA ZA NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO I IZVJEŠTAVANJE5
5.3.4.SLUŽBA ZA ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PRORAČUNA I PODRŠKU STATISTIČKOM IZVJEŠTAVANJU PREMA EUROPSKOJ UNIJI1
5.3.4.1.ODJEL ZA PODRŠKU STATISTIČKOM IZVJEŠTAVANJU PREMA EUROPSKOJ UNIJI5
5.3.4.2.ODJEL ZA ANALIZU I UNAPRJEĐENJE KVALITETE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA5
SEKTOR ZA DRŽAVNO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – ukupno39
5.4.SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.1.SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EU FONDOVIMA6
5.4.2.SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EUROPSKIM FONDOM ZA REGIONALNI RAZVOJ I KOHEZIJSKIM FONDOM1
5.4.2.1.ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EUROPSKIM FONDOM ZA REGIONALNI RAZVOJ4
5.4.2.2.ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE KOHEZIJSKIM FONDOM4
5.4.3.SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EUROPSKIM SOCIJALNIM FONDOM I FONDOM EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBNIJE1
5.4.3.1.ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EUROPSKIM SOCIJALNIM FONDOM4
5.4.3.2.ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE FONDOM EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBNIJE4
5.4.4.SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE MEHANIZMOM ZA OPORAVAK I OTPORNOST6
SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA – ukupno32
5.5.SEKTOR ZA HARMONIZACIJU RAZVOJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.5.1.SLUŽBA ZA KOORDINACIJU RAZVOJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA7
5.5.2.SLUŽBA ZA KOORDINACIJU RAZVOJA UNUTARNJE REVIZIJE7
5.5.3.SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU IZOBRAZBE5
SEKTOR ZA HARMONIZACIJU RAZVOJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA – ukupno21
5.6.SEKTOR ZA PODRŠKU SUSTAVU FINANCIRANJA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE1
5.6.1.SLUŽBA ZA SUSTAV EVIDENCIJA, ANALIZU PRORAČUNA I ZADUŽIVANJE7
5.6.2.SLUŽBA ZA PROVEDBU DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA I FISKALNO IZRAVNANJE7
SEKTOR ZA PODRŠKU SUSTAVU FINANCIRANJA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – ukupno15
5.7.SEKTOR ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE DRŽAVNE RIZNICE1
5.7.1.SLUŽBA ZA NORMATIVNE POSLOVE DRŽAVNE RIZNICE7
5.7.2.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE DRŽAVNE RIZNICE1
5.7.2.1.ODJEL ZA PRAVNU PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI5
5.7.2.2.ODJEL ZA GRAĐANSKO-PRAVNE POSLOVE5
SEKTOR ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE DRŽAVNE RIZNICE – ukupno19
5.8.SEKTOR ZA ANALIZU POTROŠNJE SREDIŠNJE DRŽAVE1
5.8.1.SLUŽBA ZA NAKNADNU OCJENU UČINAKA PROVEDBE PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA1
5.8.1.1.ODJEL ZA OCJENU I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA5
5.8.1.2.ODJEL ZA NAKNADNE ANALIZE RASHODA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA5
5.8.2.SLUŽBA ZA PRAĆENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA5
SEKTOR ZA ANALIZU POTROŠNJE SREDIŠNJE DRŽAVE – ukupno17
5.9.SEKTOR ZA UNAPRJEĐENJE, RAZVOJ I INFORMATIČKU PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI1
5.9.1.SLUŽBA ZA UNAPRJEĐENJE I RAZVOJ PROCESA DRŽAVNE RIZNICE7
5.9.2.SLUŽBA ZA INFORMATIČKU I OPERATIVNU PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI7
SEKTOR ZA UNAPRJEĐENJE, RAZVOJ I INFORMATIČKU PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI – ukupno15
DRŽAVNA RIZNICA – ukupno240
6.UPRAVA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.SEKTOR ZA ZADUŽIVANJA I UPRAVLJANJE RIZICIMA1
6.1.1.SLUŽBA ZA ZADUŽIVANJA7
6.1.2.SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA7
6.1.3.SLUŽBA ZA EVIDENCIJU I PLAĆANJE OBVEZA PO JAVNOM DUGU7
SEKTOR ZA ZADUŽIVANJA I UPRAVLJANJE RIZICIMA – ukupno22
6.2.SEKTOR ZA DRŽAVNA JAMSTVA, OBVEZE I POTRAŽIVANJA PO JAVNOM DUGU1
6.2.1.SLUŽBA ZA DRŽAVNA JAMSTVA7
6.2.2.SLUŽBA ZA KREDITE ODOBRENE PO POSEBNIM PROGRAMIMA7
SEKTOR ZA DRŽAVNA JAMSTVA, OBVEZE I POTRAŽIVANJE PO JAVNOM DUGU – ukupno15
6.3.SEKTOR ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE1
6.3.1.SLUŽBA ZA NAKNADU7
6.3.2.SLUŽBA ZA OTKUP NACIONALIZIRANIH I KONFISCIRANIH STANOVA7
6.3.3.SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE7
SEKTOR ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE – ukupno22
6.4.SLUŽBA ZA PRAVNU I INFORMATIČKU PODRŠKU7
UPRAVA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM – ukupno68
7.UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.FINANCIJSKI INSPEKTORAT1
neposredno u Financijskom inspektoratu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.1.SEKTOR ZA NADZOR FINANCIJSKIH SUBJEKATA1
7.1.1.1.SLUŽBA ZA KREDITNE INSTITUCIJE I PRUŽATELJE PLATNIH USLUGA1
7.1.1.1.1.ODJEL ZA KREDITNE INSTITUCIJE5
7.1.1.1.2.ODJEL ZA PRUŽATELJE PLATNIH USLUGA5
7.1.1.2.SLUŽBA ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE I FINANCIJSKO POSREDOVANJE1
7.1.1.2.1.ODJEL ZA OVLAŠTENE MJENJAČE5
7.1.1.2.2.ODJEL ZA FINANCIJSKO POSREDOVANJE5
7.1.1.2.3.ODJEL ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE5
SEKTOR ZA NADZOR FINANCIJSKIH SUBJEKATA – ukupno28
7.1.2.SEKTOR ZA NADZOR NEFINANCIJSKIH SUBJEKATA, PROCJENU RIZIKA I SURADNJU1
7.1.2.1.SLUŽBA ZA NEFINANCIJSKE SUBJEKTE1
7.1.2.1.1.ODJEL ZA SAMOSTALNE PROFESIJE5
7.1.2.1.2.ODJEL ZA OSTALE NEFINANCIJSKE SUBJEKTE5
7.1.2.2.SLUŽBA ZA PROCJENU RIZIKA I MEĐUNARODNU SURADNJU1
7.1.2.2.1.ODJEL ZA PROCJENU RIZIKA I IZVJEŠĆIVANJE5
7.1.2.2.2.ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I POMOĆ OBVEZNICIMA5
7.1.2.2.3.ODJEL ZA VOĐENJE REGISTARA, BAZA PODATAKA I EVIDENCIJU OBVEZNIKA5
7.1.2.3.SLUŽBA ZA DEVIZNI NADZOR I MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU1
7.1.2.3.1.ODJEL ZA DEVIZNI NADZOR5
7.1.2.3.2.ODJEL ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU5
SEKTOR ZA NADZOR NEFINANCIJSKIH SUBJEKATA, PROCJENU RIZIKA I SURADNJU – ukupno39
7.1.3.SLUŽBA ZA PREKRŠAJE U PODRUČJU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA7
7.1.4.SLUŽBA ZA DEVIZNE I PLATNOPROMETNE PREKRŠAJE7
FINANCIJSKI INSPEKTORAT – ukupno83
7.2.SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.2.1.SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA1
7.2.1.1.ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR TIJELA DRŽAVNE UPRAVE5
7.2.1.2.ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA KOJE SU PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA5
7.2.2.SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I NJIHOVIH PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA1
7.2.2.1.ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE5
7.2.2.2.ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE5
7.2.3.SLUŽBA ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I FINANCIJSKI NADZOR ROKOVA ISPUNJENJA NOVČANIH OBVEZA1
7.2.3.1.ODJEL ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA5
7.2.3.2.ODJEL ZA FINANCIJSKI NADZOR ROKOVA ISPUNJENJA NOVČANIH OBVEZA5
7.2.4.SLUŽBA ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA, NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA TE PLAN I ANALIZU NADZORA1
7.2.4.1.ODJEL ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA5
7.2.4.2.ODJEL ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA5
7.2.4.3.ODJEL ZA PLAN I ANALIZU NADZORA5
7.2.5.SLUŽBA ZA NADZOR ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE7
SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR – ukupno58
7.3.SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU I UNUTARNJI NADZOR1
7.3.1.ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU5
7.3.2.ODJEL ZA UNUTARNJI NADZOR5
SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU I UNUTARNJI NADZOR – ukupno11
7.4.SEKTOR ZA KOORDINACIJU SUSTAVA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA U KORIŠTENJU FONDOVA EUROPSKE UNIJE1
7.4.1.SLUŽBA ZA IZVJEŠTAVANJE O NEPRAVILNOSTIMA I ANALITIKU5
7.4.2.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I SURADNJU S TIJELIMA AFCOS-MREŽE5
7.4.3.SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA I VEZANA HORIZONTALNA PITANJA5
7.4.4.SLUŽBA ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNIH PROVJERA5
7.4.5.SLUŽBA ZA IZOBRAZBU, PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA5
SEKTOR ZA KOORDINACIJU SUSTAVA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA U KORIŠTENJU FONDOVA EUROPSKE UNIJE – ukupno26
UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR – ukupno180
8.SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
8.1.SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POREZNI POSTUPAK I ZASTUPANJE1
8.1.1.ODJEL ZA POREZE I DOPRINOSE8
8.1.2.ODJEL ZA POREZ NA PROMET NEKRETNINA5
8.1.3.ODJEL ZA LOKALNE POREZE I PREKOGRANIČNO OPOREZIVANJE5
8.2.SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK U PREDMETIMA CARINSKOG I TROŠARINSKOG NADZORA, OVRHU I ZASTUPANJE1
8.2.1.ODJEL ZA CARINSKI I TROŠARINSKI NADZOR5
8.2.2.ODJEL ZA ZASTARU I OVRHU5
8.3.SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK U POREZNIM NADZORIMA I ZASTUPANJE1
8.3.1.ODJEL ZA VOĐENJE DRUGOSTUPANJSKOG POSTUPKA U VELIKIM I SREDNJIM NADZORIMA6
8.3.2.ODJEL ZA VOĐENJE DRUGOSTUPANJSKOG POSTUPKA U MALIM NADZORIMA5
PODRUČNA JEDINICA RIJEKA – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI3
PODRUČNA JEDINICA SPLIT – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI5
PODRUČNA JEDINICA OSIJEK – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI3
SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK – ukupno56
9.SAMOSTALNI SEKTOR ZA NADZOR REVIZIJE1
9.1.SLUŽBA ZA NADZOR REVIZORSKE PROFESIJE5
9.2.SLUŽBA ZA PROVJERU OSIGURANJA KVALITETE RADA REVIZORSKIH DRUŠTAVA KOJA REVIDIRAJU SUBJEKTE OD JAVNOG INTERESA5
9.3.SLUŽBA ZA PROVJERU OSIGURANJA KVALITETE RADA REVIZORSKIH DRUŠTAVA5
SAMOSTALNI SEKTOR ZA NADZOR REVIZIJE – ukupno16
10.URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA1
neposredno u Uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1.SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-OBAVJEŠTAJNU ANALITIKU1
10.1.1.ODJEL ZA ANALIZU SUMNJIVIH TRANSAKCIJA8
10.1.2.ODJEL ZA SLUČAJEVE SA SUMNJOM NA PRANJE NOVCA I FINANCIRANJE TERORIZMA7
10.2.SLUŽBA ZA STRATEGIJSKE ANALIZE I INFORMACIJSKI SUSTAV7
10.3.SLUŽBA ZA PREVENCIJU I NADZOR OBVEZNIKA1
10.3.1.ODJEL ZA PREVENCIJU5
10.3.2.ODJEL ZA NADZOR OBVEZNIKA5
10.4.SLUŽBA ZA MEĐUINSTITUCIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU6
URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA – ukupno42
MINISTARSTVO FINANCIJA (UŽI DIO) – ukupno1013
  
POREZNA UPRAVA 
 
 
 
1.SREDIŠNJI URED 
1.1.URED RAVNATELJA5
1.2.SEKTOR ZA INFORMIRANJE, STRATEGIJU I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA1
1.2.1.SLUŽBA ZA INFORMIRANJE5
1.2.2.SLUŽBA ZA DIGITALNU KOMUNIKACIJU5
1.2.3.SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM5
1.2.4.SLUŽBA ZA NADZOR ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA5
SEKTOR ZA INFORMIRANJE, STRATEGIJU I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA – ukupno21
1.3.SEKTOR ZA POSLOVNE PROCESE, UNUTARNJU REVIZIJU I UNUTARNJI NADZOR1
1.3.1.SLUŽBA ZA RADNE POSTUPKE I POSLOVNE PROCESE U ISPOSTAVAMA10
1.3.2.SLUŽBA ZA ANALIZU RIZIKA13
1.3.3.SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU7
1.3.4.SLUŽBA ZA UNUTARNJI NADZOR13
 
SEKTOR ZA POSLOVNE PROCESE, UNUTARNJU REVIZIJU I UNUTARNJI NADZOR – ukupno44
1.4.SEKTOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST, EDUKACIJU I MEĐUNARODNU SURADNJU1
1.4.1.SLUŽBA ZA KOORDINACIJU, EDUKACIJU I SURADNJU S POREZNIM OBVEZNICIMA7
1.4.2.SLUŽBA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST10
1.4.3.SLUŽBA ZA DOPRINOSE, POREZ NA DOHODAK I POREZ NA DOBIT12
1.4.4.SLUŽBA ZA OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ I REGISTAR STANOVNIŠTVA, OBITELJI I KUĆANSTAVA5
1.4.5.SLUŽBA ZA POREZNI I PREKRŠAJNI POSTUPAK9
1.4.6.SLUŽBA ZA IGRE NA SREĆU9
1.4.7.SLUŽBA ZA ZABAVNE I NAGRADNE IGRE7
1.4.8.SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU7
1.4.9.SLUŽBA ZA IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA14
1.4.10.SLUŽBA ZA FISKALIZACIJU, LOKALNE POREZE I OSTALA JAVNA DAVANJA6
 
SEKTOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST, EDUKACIJU I MEĐUNARODNU SURADNJU – ukupno87
1.5.SEKTOR ZA NAPLATU I OVRHU1
1.5.1.SLUŽBA ZA NAPLATU13
1.5.2.SLUŽBA ZA OVRHU12
1.5.3.SLUŽBA ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE8
 
SEKTOR ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno34
1.6.SEKTOR ZA NADZOR1
1.6.1.SLUŽBA ZA ANALIZU, PLANIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE12
1.6.2.SLUŽBA ZA POREZE I PODRŠKU NADZORU13
1.6.3.SLUŽBA ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA12
1.6.4.SLUŽBA ZA RAZMJENU INFORMACIJA9
1.6.5.SLUŽBA ZA NADZOR SPRIJEČAVANJA PRANJA NOVCA I NADZOR ADMINISTRATIVNE SURADNJE U PODRUČJU POREZA11
 
SEKTOR ZA NADZOR – ukupno58
1.7.SAMOSTALNI SEKTOR ZA FINANCIJSKE ISTRAGE1
1.7.1.SLUŽBA ZA OTKRIVANJE I FINANCIJSKE ISTRAGE ORGANIZIRANIH POREZNIH I GOSPODARSKIH PRIJEVARA9
1.7.2.SLUŽBA ZA OTKRIVANJE I FINANCIJSKE ISTRAGE NEZAKONITO STEČENE IMOVINE10
1.7.3.SLUŽBA ZA SURADNJU S TIJELIMA KAZNENOG PROGONA I OBAVJEŠTAJNIM AGENCIJAMA9
1.7.4.SLUŽBA ZA ISTRAŽIVANJE PRIKRIVENE IMOVINE I IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA8
 
SAMOSTALNI SEKTOR ZA FINANCIJSKE ISTRAGE – ukupno37
1.8.SEKTOR ZA RAZVOJ APLIKATIVNIH RJEŠENJA I INFORMACIJSKOG SUSTAVA1
1.8.1.SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA11
1.8.2.SLUŽBA ZA POREZNE EVIDENCIJE9
1.8.3.SLUŽBA ZA POREZNU STATISTIKU I IZVJEŠĆIVANJE8
1.8.4.SLUŽBA ZA SUSTAV OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA I REGISTRE7
1.8.5.SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI SUSTAV14
1.8.6.SLUŽBA ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU POSLOVNIH RJEŠENJA10
1.8.7.SLUŽBA ZA FISKALIZACIJU, SUSTAV EVIDENCIJE PODATAKA BITNIH ZA OPOREZIVANJE I POREZNE POTVRDE7
 
SEKTOR ZA RAZVOJ APLIKATIVNIH RJEŠENJA I INFORMACIJSKOG SUSTAVA – ukupno67
1.9.SEKTOR ZA FINANCIJE, PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA1
1.9.1.SLUŽBA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA8
1.9.2.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE9
1.9.2.1.ODJEL – PISARNICA9
1.9.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE7
1.9.4.SLUŽBA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO18
1.9.5.SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU8
1.9.6.SLUŽBA ZA SLUŽBENIČKE POSLOVE17
 
SEKTOR ZA FINANCIJE, PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA – ukupno77
 
SREDIŠNJI URED – ukupno430
2.PODRUČNI URED ZAGREB1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.1.SLUŽBA ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA1
2.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA I9
2.1.2.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA II10
 
SLUŽBA ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA – ukupno20
2.2.SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST1
2.2.1.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I19
2.2.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II20
2.2.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST III20
2.2.4.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST IV20
 
SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST – ukupno80
2.3.SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA1
2.3.1.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA I19
2.3.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA II20
 
SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA – ukupno40
2.4.SLUŽBA ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU1
2.4.1.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU I12
2.4.2.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU II11
 
SLUŽBA ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU – ukupno24
2.5.SLUŽBA ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA1
2.5.1.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA I17
2.5.2.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA II17
 
SLUŽBA ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA – ukupno35
2.6.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
2.6.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE14
2.6.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU I23
2.6.3.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU II23
2.6.4.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU III22
2.6.5.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU IV22
 
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno105
2.7.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK30
2.8.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE23
2.9.ISPOSTAVA CENTAR1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.9.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK16
2.9.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I14
2.9.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II14
 
ISPOSTAVA CENTAR – ukupno48
2.10.ISPOSTAVA ČRNOMEREC1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.10.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK16
2.10.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT17
 
ISPOSTAVA ČRNOMEREC – ukupno37
2.11.ISPOSTAVA DUBRAVA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.11.1.ODJEL ZA GRAĐANE11
2.11.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT20
2.11.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK15
 
ISPOSTAVA DUBRAVA – ukupno50
2.12.ISPOSTAVA MAKSIMIR1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.12.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK17
2.12.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT20
 
ISPOSTAVA MAKSIMIR – ukupno41
2.13.ISPOSTAVA MEDVEŠČAK1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.13.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK18
2.13.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT20
 
ISPOSTAVA MEDVEŠČAK – ukupno42
2.14.ISPOSTAVA NOVI ZAGREB1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.14.1.ODJEL ZA GRAĐANE15
2.14.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I18
2.14.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II18
2.14.4.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK19
 
ISPOSTAVA NOVI ZAGREB – ukupno74
2.15.ISPOSTAVA PEŠČENICA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.15.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK12
2.15.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT19
 
ISPOSTAVA PEŠČENICA – ukupno35
2.16.ISPOSTAVA SESVETE1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.16.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK18
2.16.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT15
 
ISPOSTAVA SESVETE – ukupno37
2.17.ISPOSTAVA SUSEDGRAD1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.17.1.ODJEL ZA GRAĐANE11
2.17.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT26
2.17.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK16
 
ISPOSTAVA SUSEDGRAD – ukupno57
2.18.ISPOSTAVA TREŠNJEVKA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.18.1.ODJEL ZA GRAĐANE14
2.18.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I22
2.18.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II22
2.18.4.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK22
 
ISPOSTAVA TREŠNJEVKA – ukupno84
2.19.ISPOSTAVA TRNJE1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.19.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK16
2.19.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT25
 
ISPOSTAVA TRNJE – ukupno45
2.20.ISPOSTAVA ZA NEREZIDENTE1
2.20.1.ODJEL ZA NEREZIDENTE – PRAVNE OSOBE16
2.20.2.ODJEL ZA NEREZIDENTE – FIZIČKE OSOBE16
 
ISPOSTAVA ZA NEREZIDENTE – ukupno33
 
PODRUČNI URED ZAGREB – ukupno944
3.URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA I11
3.2.SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA II11
3.3.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU4
3.4.SLUŽBA ZA NADZOR I11
3.5.SLUŽBA ZA NADZOR II10
3.6.SLUŽBA ZA NADZOR III11
3.7.SLUŽBA ZA NADZOR IV11
3.8.SLUŽBA ZA ANALIZU RIZIKA6
3.9.ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE OSIJEK11
3.10.ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE RIJEKA11
3.11.ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE SPLIT11
 
URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE – ukupno110
4.PODRUČNI URED OSIJEK1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
4.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA4
4.1.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST16
4.1.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA8
4.1.4.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU5
4.1.5.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA6
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno40
4.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
4.2.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE6
4.2.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU14
 
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno21
4.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK6
4.4.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE4
4.5.ISPOSTAVA BELI MANASTIR15
4.6.ISPOSTAVA DONJI MIHOLJAC10
4.7.ISPOSTAVA ĐAKOVO21
4.8.ISPOSTAVA NAŠICE13
4.9.ISPOSTAVA OSIJEK1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
4.9.1.ODJEL ZA GRAĐANE13
4.9.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT22
4.9.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK19
 
ISPOSTAVA OSIJEK – ukupno58
4.10.ISPOSTAVA VALPOVO11
 
PODRUČNI URED OSIJEK – ukupno201
5.PODRUČNI URED PAZIN1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
5.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA7
5.1.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I13
5.1.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II13
5.1.4.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA13
5.1.5.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU8
5.1.6.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA12
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno67
5.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
5.2.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE8
5.2.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU18
 
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno27
5.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK9
5.4.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE7
5.5.ISPOSTAVA BUZET9
5.6.ISPOSTAVA LABIN13
5.7.ISPOSTAVA PAZIN14
5.8.ISPOSTAVA POREČ – PARENZO1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.8.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK16
5.8.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT13
 
ISPOSTAVA POREČ – PARENZO – ukupno32
5.9.ISPOSTAVA PULA – POLA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
5.9.1.ODJEL ZA GRAĐANE14
5.9.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT24
5.9.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK20
 
ISPOSTAVA PULA – POLA – ukupno62
5.10.ISPOSTAVA ROVINJ – ROVIGNO1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.10.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK11
5.10.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT7
 
ISPOSTAVA ROVINJ – ROVIGNO – ukupno21
5.11.ISPOSTAVA UMAG – UMAGO1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.11.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK15
5.11.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT14
 
ISPOSTAVA UMAG – UMAGO – ukupno32
 
PODRUČNI URED PAZIN – ukupno295
6.PODRUČNI URED RIJEKA1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
6.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA7
6.1.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I13
6.1.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II13
6.1.4.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA13
6.1.5.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU8
6.1.6.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA12
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno67
6.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
6.2.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE8
6.2.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU27
 
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno36
6.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK9
6.4.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE9
6.5.ISPOSTAVA CRIKVENICA17
6.6.ISPOSTAVA DELNICE11
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – ČABAR1
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – VRBOVSKO1
 
ISPOSTAVA DELNICE – ukupno13
6.7.ISPOSTAVA KRK1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
6.7.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK16
6.7.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT7
 
ISPOSTAVA KRK – ukupno26
6.8.ISPOSTAVA MALI LOŠINJ11
6.9.ISPOSTAVA OPATIJA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
6.9.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK13
6.9.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT9
 
ISPOSTAVA OPATIJA – ukupno25
6.10.ISPOSTAVA RAB9
6.11.ISPOSTAVA RIJEKA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
6.11.1.ODJEL ZA GRAĐANE16
6.11.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I19
6.11.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II19
6.11.4.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK I16
6.11.5.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK II17
 
ISPOSTAVA RIJEKA – ukupno91
 
PODRUČNI URED RIJEKA – ukupno315
7.PODRUČNI URED SPLIT1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
7.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA8
7.1.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I18
7.1.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II19
7.1.4.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA18
7.1.5.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU11
7.1.6.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA17
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno92
7.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
7.2.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE11
7.2.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU I14
7.2.3.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU II13
7.2.4.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU III13
 
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno52
7.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK12
7.4.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE11
7.5.ISPOSTAVA HVAR13
7.6.ISPOSTAVA IMOTSKI11
7.7.ISPOSTAVA KAŠTELA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
7.7.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK12
7.7.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT6
 
ISPOSTAVA KAŠTELA – ukupno21
7.8.ISPOSTAVA MAKARSKA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
7.8.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK17
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – VRGORAC1
7.8.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT7
 
ISPOSTAVA MAKARSKA – ukupno28
7.9.ISPOSTAVA OMIŠ15
7.10.ISPOSTAVA SINJ16
7.11.ISPOSTAVA SOLIN19
7.12.ISPOSTAVA SPLIT1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
7.12.1.ODJEL ZA GRAĐANE16
7.12.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I23
7.12.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II23
7.12.4.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK I14
7.12.5.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK II15
 
ISPOSTAVA SPLIT – ukupno95
7.13.ISPOSTAVA SUPETAR13
7.14.ISPOSTAVA TROGIR17
7.15.ISPOSTAVA VIS6
 
PODRUČNI URED SPLIT – ukupno423
8.PODRUČNI URED ZADAR1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
8.1.1.ODJEL ZA NADZOR I17
8.1.2.ODJEL ZA NADZOR II16
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno34
8.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU22
8.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU9
8.4.ISPOSTAVA BENKOVAC10
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – GRAČAC1
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – OBROVAC1
 
ISPOSTAVA BENKOVAC – ukupno12
8.5.ISPOSTAVA BIOGRAD NA MORU15
8.6.ISPOSTAVA ZADAR1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
8.6.1.ODJEL ZA GRAĐANE18
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – PAG1
8.6.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT23
8.6.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK I13
8.6.4.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK II14
 
ISPOSTAVA ZADAR – ukupno73
 
PODRUČNI URED ZADAR – ukupno167
9.PODRUČNI URED ZAGREBAČKA ŽUPANIJA1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
9.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA5
9.1.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST17
9.1.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA9
9.1.4.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU6
9.1.5.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA8
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno46
9.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
9.2.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE7
9.2.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU17
 
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno25
9.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK7
9.4.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE6
9.5.ISPOSTAVA DUGO SELO14
9.6.ISPOSTAVA IVANIĆ-GRAD12
9.7.ISPOSTAVA JASTREBARSKO14
9.8.ISPOSTAVA SAMOBOR1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
9.8.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK18
9.8.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT16
 
ISPOSTAVA SAMOBOR – ukupno38
9.9.ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA10
9.10.ISPOSTAVA VELIKA GORICA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.10.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK17
9.10.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT12
 
ISPOSTAVA VELIKA GORICA – ukupno32
9.11.ISPOSTAVA VRBOVEC13
9.12.ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.12.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK14
9.12.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT9
 
ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ – ukupno26
 
PODRUČNI URED ZAGREBAČKA ŽUPANIJA – ukupno245
10.PODRUČNI URED BJELOVAR1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1.SLUŽBA ZA NADZOR12
10.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU9
10.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU7
10.4.ISPOSTAVA BJELOVAR1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.4.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK17
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – ČAZMA2
10.4.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT10
 
ISPOSTAVA BJELOVAR – ukupno32
10.5.ISPOSTAVA DARUVAR15
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – GRUBIŠNO POLJE1
 
ISPOSTAVA DARUVAR – ukupno16
10.6.ISPOSTAVA GAREŠNICA9
 
PODRUČNI URED BJELOVAR – ukupno87
11.PODRUČNI URED ČAKOVEC1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.1.SLUŽBA ZA NADZOR14
11.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU8
11.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU9
11.4.ISPOSTAVA ČAKOVEC1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
11.4.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK18
11.4.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT15
 
ISPOSTAVA ČAKOVEC – ukupno37
11.5.ISPOSTAVA MURSKO SREDIŠĆE10
11.6.ISPOSTAVA PRELOG12
 
PODRUČNI URED ČAKOVEC – ukupno92
12.PODRUČNI URED DUBROVNIK1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
12.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
12.1.1.ODJEL ZA NADZOR I13
12.1.2.ODJEL ZA NADZOR II13
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno27
12.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU15
12.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU13
12.4.ISPOSTAVA DUBROVNIK1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
12.4.1.ODJEL ZA GRAĐANE9
12.4.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT18
12.4.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK19
 
ISPOSTAVA DUBROVNIK – ukupno50
12.5.ISPOSTAVA KORČULA13
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – BLATO1
 
ISPOSTAVA KORČULA – ukupno14
12.6.ISPOSTAVA METKOVIĆ12
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – PLOČE1
 
ISPOSTAVA METKOVIĆ – ukupno13
 
PODRUČNI URED DUBROVNIK – ukupno134
13.PODRUČNI URED KARLOVAC1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.1.SLUŽBA ZA NADZOR13
13.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU8
13.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
13.4.ISPOSTAVA DUGA RESA11
13.5.ISPOSTAVA KARLOVAC1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
13.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK16
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – OZALJ1
13.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT10
 
ISPOSTAVA KARLOVAC – ukupno30
13.6.ISPOSTAVA OGULIN10
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – SLUNJ2
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – VOJNIĆ1
 
ISPOSTAVA OGULIN – ukupno13
 
PODRUČNI URED KARLOVAC – ukupno85
14.PODRUČNI URED KOPRIVNICA1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
14.1.SLUŽBA ZA NADZOR12
14.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU10
14.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU7
14.4.ISPOSTAVA ĐURĐEVAC14
14.5.ISPOSTAVA KOPRIVNICA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
14.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK19
14.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT7
 
ISPOSTAVA KOPRIVNICA – ukupno29
14.6.ISPOSTAVA KRIŽEVCI17
 
PODRUČNI URED KOPRIVNICA – ukupno91
15.PODRUČNI URED KRAPINA1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
15.1.SLUŽBA ZA NADZOR13
15.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU7
15.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU9
15.4.ISPOSTAVA DONJA STUBICA13
15.5.ISPOSTAVA KRAPINA14
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – PREGRADA1
 
ISPOSTAVA KRAPINA – ukupno15
15.6.ISPOSTAVA ZABOK18
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – KLANJEC1
 
ISPOSTAVA ZABOK – ukupno19
15.7.ISPOSTAVA ZLATAR10
 
PODRUČNI URED KRAPINA – ukupno88
16.PODRUČNI URED SISAK1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
16.1.SLUŽBA ZA NADZOR15
16.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU11
16.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
16.4.ISPOSTAVA KUTINA15
16.5.ISPOSTAVA NOVSKA10
16.6.ISPOSTAVA PETRINJA10
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – GLINA2
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – VRGINMOST2
 
ISPOSTAVA PETRINJA – ukupno14
16.7.ISPOSTAVA SISAK1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
16.7.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK14
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – DVOR1
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – HRVATSKA KOSTAJNICA1
16.7.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT7
 
ISPOSTAVA SISAK – ukupno26
 
PODRUČNI URED SISAK – ukupno101
17.PODRUČNI URED SLAVONSKI BROD1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
17.1.SLUŽBA ZA NADZOR13
17.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU9
17.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU7
17.4.ISPOSTAVA NOVA GRADIŠKA15
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – OKUČANI1
 
ISPOSTAVA NOVA GRADIŠKA – ukupno16
17.5.ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
17.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE11
17.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT10
17.5.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK15
 
ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD – ukupno39
 
PODRUČNI URED SLAVONSKI BROD – ukupno86
18.PODRUČNI URED ŠIBENIK1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
18.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
18.1.1.ODJEL ZA NADZOR I10
18.1.2.ODJEL ZA NADZOR II9
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno20
18.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU13
18.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU9
18.4.ISPOSTAVA KNIN12
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – DRNIŠ2
 
ISPOSTAVA KNIN – ukupno14
18.5.ISPOSTAVA ŠIBENIK1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
18.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE14
18.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT15
18.5.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK19
 
ISPOSTAVA ŠIBENIK – ukupno52
 
PODRUČNI URED ŠIBENIK – ukupno110
19.PODRUČNI URED VARAŽDIN1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
19.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
19.1.1.ODJEL ZA NADZOR I10
19.1.2.ODJEL ZA NADZOR II9
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno20
19.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU12
19.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU12
19.4.ISPOSTAVA IVANEC13
19.5.ISPOSTAVA LUDBREG11
19.6.ISPOSTAVA NOVI MAROF11
19.7.ISPOSTAVA VARAŽDIN1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
19.7.1.ODJEL ZA GRAĐANE10
19.7.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT16
19.7.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK13
 
ISPOSTAVA VARAŽDIN – ukupno43
 
PODRUČNI URED VARAŽDIN – ukupno124
20.PODRUČNI URED VUKOVAR1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
20.1.SLUŽBA ZA NADZOR16
20.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU11
20.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU10
20.4.ISPOSTAVA VINKOVCI1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
20.4.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK20
20.4.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT7
 
ISPOSTAVA VINKOVCI – ukupno30
20.5.ISPOSTAVA VUKOVAR1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
20.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK14
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – ILOK1
20.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT7
 
ISPOSTAVA VUKOVAR – ukupno24
20.6.ISPOSTAVA ŽUPANJA17
 
PODRUČNI URED VUKOVAR – ukupno110
21.PODRUČNI URED GOSPIĆ1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
21.1.SLUŽBA ZA NADZOR7
21.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU4
21.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU4
21.4.ISPOSTAVA GOSPIĆ17
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – KORENICA1
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – NOVALJA1
 
ISPOSTAVA GOSPIĆ – ukupno19
21.5.ISPOSTAVA OTOČAC10
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – SENJ1
 
ISPOSTAVA OTOČAC – ukupno11
 
PODRUČNI URED GOSPIĆ – ukupno47
22.PODRUČNI URED POŽEGA1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
22.1.SLUŽBA ZA NADZOR6
22.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU4
22.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU4
22.4.ISPOSTAVA POŽEGA1
 
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
22.4.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK21
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – PAKRAC2
22.4.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT7
 
ISPOSTAVA POŽEGA – ukupno33
 
PODRUČNI URED POŽEGA – ukupno49
23.PODRUČNI URED VIROVITICA1
 
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
23.1.SLUŽBA ZA NADZOR9
23.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU8
23.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU5
23.4.ISPOSTAVA SLATINA17
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – ORAHOVICA1
 
ISPOSTAVA SLATINA – ukupno18
23.5.ISPOSTAVA VIROVITICA1
neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
23.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE – DOHODAK13
 
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – PITOMAČA1
23.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT6
 
ISPOSTAVA VIROVITICA – ukupno23
 
PODRUČNI URED VIROVITICA – ukupno65
POREZNA UPRAVA – ukupno4399
 
CARINSKA UPRAVA
 
SREDIŠNJI URED 
 
URED RAVNATELJA5
1.SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV1
 
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
1.1.Služba za carinske postupke11
1.2.Služba za carinske procedure11
1.3.Služba za provoz, granične procedure, potrage i zaključenje postupaka i robe koje su predmet zabrana i ograničenja1
1.3.1.Odjel za provoz i granične procedure5
1.3.2.Odjel za potrage i zaključenje postupaka14
1.3.3.Odjel za robe koje su predmet zabrana i ograničenja5
1.4.Služba za carinsku tarifu, zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku, TARIC i kvote2
1.4.1.Odjel za carinsku tarifu, agrarnu i trgovinsku politiku13
1.4.2.Odjel za TARIC i kvote13
1.5.Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo1
1.5.1.Odjel za carinsku vrijednost5
1.5.2.Odjel za podrijetlo robe7
1.6.Služba za carinski laboratorij2
1.6.1.Odjel za poljoprivredne i prehrambene proizvode, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića12
1.6.2.Odjel za industrijske proizvode, naftne derivate i ugljikovodike11
 
SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV – ukupno120
2.SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE1
 
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
2.1.Služba za duhanske prerađevine i alkohol1
2.1.1.Odjel za duhanske prerađevine5
2.1.2.Odjel za alkohol5
2.2.Služba za energente i električnu energiju11
2.3.Služba – Trošarinski ured za vezu i analizu trendova trošarinskog postupanja8
2.4.Služba za posebne poreze8
 
SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno44
3.SEKTOR ZA NADZOR1
 
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
3.1.Služba za upravljanje rizicima14
3.2.Služba za analitičku podršku12
3.3.Služba za inspekcijski nadzor i provjere10
3.4.Služba za operativnu komunikaciju i podršku28
 
SEKTOR ZA NADZOR – ukupno69
4.SEKTOR ZA MOBILNE JEDINICE1
 
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
4.1.Služba za operativnu podršku mobilnih jedinica i analitiku16
4.2.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Zagreb46
4.3.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Krapina12
4.4.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Varaždin31
4.5.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Rijeka35
4.6.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Pula-Pola10
4.7.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Osijek20
4.8.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Vukovar20
4.9.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Slavonski Brod17
4.10.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Split32
4.11.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Zadar18
4.12.Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Dubrovnik19
 
SEKTOR ZA MOBILNE JEDINICE – ukupno282
5.SEKTOR ZA FINANCIJE1
 
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
5.1.Služba za obvezna davanja9
5.2.Služba za osiguranje duga i ovrhu8
5.3.Služba za računovodstvo1
5.3.1.Odjel područne riznice7
5.3.2.Odjel za proračunsko računovodstvo7
5.4.Služba za nabavu i upravljanje imovinom1
5.4.1.Odjel za nabavu8
5.4.2.Odjel za upravljanje imovinom7
 
SEKTOR ZA FINANCIJE – ukupno53
6.SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE, EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU1
 
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
6.1.Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i Carinski centar za izobrazbu15
6.2.Služba za opće i tehničke poslove19
6.3.Služba za pravne poslove8
6.4.Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju7
6.5.Služba za projekte sufinancirane sredstvima Europske unije8
 
SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE, EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU61
7.SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV1
 
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
7.1.Služba za informacijske tehnologije11
7.2.Služba za aplikativna rješenja, carinske i trošarinske evidencije i statistike1
7.2.1.Odjel za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja5
7.2.2.Odjel za carinske i trošarinske evidencije i statistike5
7.3.Služba za INTRASTAT3
7.3.1.Odjel za prikupljanje podataka i podršku korisnicima35
7.3.2.Odjel za nadzor izvještajnih jedinica8
 
SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV – ukupno72
8.SEKTOR ZA OBAVJEŠTAJNU ANALITIKU, UNUTARNJU REVIZIJU, NADZOR I KONTROLU1
 
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
8.1.Služba za unutarnju reviziju7
8.2.Područna jedinica – Služba za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Zagreb8
8.3.Područna jedinica – Služba za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Rijeka8
8.4.Područna jedinica – Služba za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Osijek8
8.5.Područna jedinica – Služba za unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu Split8
8.6.Služba za obavještajnu analitiku8
 
SEKTOR ZA OBAVJEŠTAJNU ANALITIKU, UNUTARNJU REVIZIJU, NADZOR I KONTROLU – ukupno52
9.Služba za strateško planiranje, analize i informiranje12
 
SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, ANALIZE I INFORMIRANJE – ukupno12
 
SREDIŠNJI URED – ukupno770
 
1.PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB1
 
neposredno u PCU izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
1.1.Služba za carinsko-prekršajni postupak i prodaju robe1
1.1.1.Odjel za carinsko-prekršajni postupak14
1.1.2.Odjel za prodaju robe6
 
SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK I PRODAJU ROBE – ukupno21
1.2.Služba za nadzor1
1.2.1.Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak44
1.2.2.Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija11
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno56
1.3.Služba za upravljanje ljudskim potencijalima26
 
SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA – ukupno26
1.4.Služba za financije1
1.4.1.Odjel za obvezna davanja28
1.4.2.Odjel za računovodstvo15
 
SLUŽBA ZA FINANCIJE – ukupno44
A.CARINSKI UREDI 
1.Carinski ured Zagreb1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
1.1.Služba za nadzor1
1.1.1.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja58
1.1.2.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza58
1.2.Služba za robno granične procedure Jankomir i Slobodna zona37
1.3.Služba za robno granične procedure Zapadni kolodvor13
1.4.Služba za robno granične procedure Žitnjak25
 
CARINSKI URED ZAGREB – ukupno196
2.Carinski ured Krapina1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.Služba za nadzor22
2.2.Služba za robno granične procedure Krapina i Slobodna zona23
 
CARINSKI URED KRAPINA – ukupno47
3.Carinski ured Varaždin1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
3.1.Služba za nadzor1
3.1.1.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja32
3.1.2.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza16
3.2.Služba za robno granične procedure Varaždin18
3.3.Služba za robno granične procedure Čakovec10
 
CARINSKI URED VARAŽDIN – ukupno83
4.Carinski ured Koprivnica1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
4.1.Služba za nadzor26
4.2.Služba za robno granične procedure Koprivnica11
4.3.Služba za robno granične procedure Bjelovar10
 
CARINSKI URED KOPRIVNICA – ukupno50
5.Carinski ured Sisak1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.Služba za nadzor15
5.2.Služba za robno granične procedure Sisak10
 
CARINSKI URED SISAK – ukupno27
6.Carinski ured Karlovac1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Služba za nadzor18
6.2.Služba za robno granične procedure Karlovac10
 
CARINSKI URED KARLOVAC – ukupno30
B.GRANIČNI CARINSKI UREDI 
1.Granični carinski ured Jasenovac70
2.Granični carinski ured Zračna luka i Pošta105
 
PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB – ukupno762
 
2.PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA1
 
neposredno u PCU izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
2.1.Služba za carinsko-prekršajni postupak i prodaju robe1
2.1.1.Odjel za carinsko-prekršajni postupak5
2.1.2.Odjel za prodaju robe5
 
SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK I PRODAJU ROBE – ukupno11
2.2.Služba za nadzor1
2.2.1.Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak13
2.2.2.Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija8
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno22
2.3.Služba za analizu rizika20
 
SLUŽBA ZA ANALIZU RIZIKA – ukupno20
2.4.Služba za upravljanje ljudskim potencijalima15
 
SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA – ukupno15
2.5.Služba za financije1
2.5.1.Odjel za obvezna davanja8
2.5.2.Odjel za računovodstvo8
 
SLUŽBA ZA FINANCIJE – ukupno17
A.CARINSKI UREDI 
1.Carinski ured Rijeka1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.1.Služba za nadzor1
1.1.1.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja33
1.1.2.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza17
1.2.Služba za robno granične procedure Luka Rijeka88
1.3.Služba za robno granične procedure Škrljevo17
 
CARINSKI URED RIJEKA – ukupno159
2.Carinski ured Pula – Pola1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica13
2.1.Služba za nadzor1
2.1.1.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja24
2.1.2.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza20
2.2.Služba za robno granične procedure Luka Pula-Pola25
2.3.Služba za robno granične procedure Pazin8
 
CARINSKI URED PULA – POLA – ukupno92
3.Carinski ured Gospić1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.Služba za nadzor8
3.2.Služba za robno granične procedure Gospić8
 
CARINSKI URED GOSPIĆ – ukupno18
B.GRANIČNI CARINSKI UREDI 
1.Granični carinski ured Ličko Petrovo Selo76
 
PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA – ukupno436
 
 
3.PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK1
 
neposredno u PCU izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
3.1.Služba za carinsko-prekršajni postupak i prodaju robe1
3.1.1.Odjel za carinsko prekršajni postupak7
3.1.2.Odjel za prodaju robe4
 
SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK I PRODAJU ROBE – ukupno12
3.2.Služba za nadzor1
3.2.1.Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak24
3.2.2.Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija6
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno31
3.3.Služba za upravljanje ljudskim potencijalima18
 
SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA – ukupno18
3.4.Služba za financije1
3.4.1.Odjel za obvezna davanja12
3.4.2.Odjel za računovodstvo9
 
SLUŽBA ZA FINANCIJE – ukupno22
A.CARINSKI UREDI 
1.Carinski ured Osijek1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.1.Služba za nadzor1
1.1.1.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja16
1.1.2.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza10
1.2.Služba za robno granične procedure Osijek i Slobodna zona16
 
CARINSKI URED OSIJEK – ukupno45
2.Carinski ured Vukovar1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.Služba za nadzor16
2.2.Služba za robno granične procedure Vukovar i Slobodna zona9
2.3.Služba za robno granične procedure Vinkovci6
2.4.Služba za robno granične procedure Županja7
 
CARINSKI URED VUKOVAR – ukupno40
3.Carinski ured Slavonski Brod1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.Služba za nadzor1
3.1.1.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja19
3.1.2.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza8
3.2.Služba za robno granične procedure Slavonski Brod i Slobodna zona10
3.3.Služba za robno granične procedure Požega7
 
CARINSKI URED SLAVONSKI BROD – ukupno47
4.Carinski ured Virovitica1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.Služba za nadzor12
4.2.Služba za robno granične procedure Virovitica6
 
CARINSKI URED VIROVITICA – ukupno20
B.GRANIČNI CARINSKI UREDI 
1.Granični carinski ured Bajakovo115
2.Granični carinski ured Erdut51
3.Granični carinski ured Ilok98
4.Granični carinski ured Slavonski Brod133
5.Granični carinski ured Županja55
6.Granični carinski ured Stara Gradiška106
 
PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK – ukupno799
 
4.PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT1
 
neposredno u PCU izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
4.1.Služba za carinsko-prekršajni postupak i prodaju robe1
4.1.1.Odjel za carinsko prekršajni postupak12
4.1.2.Odjel za prodaju robe9
 
SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK I PRODAJU ROBE – ukupno22
4.2.Služba za nadzor1
4.2.1.Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak16
4.2.2.Odjel za inspekcijski nadzor u području koncesija19
 
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno36
4.3.Služba za upravljanje ljudskim potencijalima18
 
SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA – ukupno18
4.4.Služba za financije1
4.4.1.Odjel za obvezna davanja13
4.4.2.Odjel za računovodstvo9
 
SLUŽBA ZA FINANCIJE – ukupno23
A.CARINSKI UREDI 
1.Carinski ured Split1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.1.Služba za nadzor1
1.1.1.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja20
1.1.2.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza17
1.2.Služba za robno granične procedure Split41
1.3.Služba za robno granične procedure Zračna luka Split17
 
CARINSKI URED SPLIT – ukupno99
2.Carinski ured Šibenik1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
2.1.Služba za nadzor18
2.2.Služba za robno granične procedure Šibenik16
 
CARINSKI URED ŠIBENIK – ukupno41
3.Carinski ured Zadar1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
3.1.Služba za nadzor1
3.1.1.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja17
3.1.2.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza9
3.2.Služba za robno granične procedure Zadar31
 
CARINSKI URED ZADAR – ukupno65
4.Carinski ured Ploče1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
4.1.Služba za nadzor15
4.2.Služba za robno granične procedure Ploče32
 
CARINSKI URED PLOČE – ukupno52
5.Carinski ured Dubrovnik1
 
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
5.1.Služba za nadzor1
5.1.1.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja11
5.1.2.Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području trošarina i posebnih poreza7
5.2.Služba za robno granične procedure Dubrovnik19
5.3.Služba za robno granične procedure Korčula7
 
CARINSKI URED DUBROVNIK – ukupno50
B.GRANIČNI CARINSKI UREDI 
1.Granični carinski ured Kamensko70
2.Granični carinski ured Vinjani Donji69
3.Granični carinski ured Metković135
4.Granični carinski ured Karasovići94
 
PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT – ukupno782
CARINSKA UPRAVA – ukupno3549
 
MINISTARSTVO FINANCIJA – ukupno8961