NN 100/2023 (30.8.2023.), Pravilnik o institucijama za medijaciju

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1463

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o mirnom rješavanju sporova (»Narodne novine«, broj 67/23.) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O INSTITUCIJAMA ZA MEDIJACIJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o institucijama za medijaciju (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuju se uvjeti za davanje suglasnosti institucijama za medijaciju za provođenje obuke za medijatora i trenera te za provođenje medijacije, način provođenja osnovne i dodatne obuke za medijatora i obuke za trenera, vođenje evidencije polaznika obuke za medijatora i obuke za trenera, sadržaj i način dostave informacija Centru za mirno rješavanje sporova (dalje u tekstu: Centar) od strane institucija za medijaciju o postupcima mirnog rješavanja sporova, njihovu trajanju i ishodu te sadržaj, način vođenja i oblik registra institucija za medijaciju te način upisa u Registar institucija za medijaciju.

II. UVJETI ZA DAVANJE SUGLASNOSTI CENTRA

Članak 2.

(1) Centar će pravnoj osobi dati suglasnost za provođenje obuke za medijatora i/ili za provođenje obuke za trenera ako ima najmanje tri osposobljene osobe za provođenje obuke – imatelja potvrde za trenera za medijatore koji će provoditi obuku u toj pravnoj osobi i koji su upisani u Registar medijatora, odgovarajući prostor za održavanje i provođenje obuke površine najmanje 45 m², kao i usvojeni program obuke.

(2) Centar će pravnoj osobi dati suglasnost za provođenje medijacije ako ima najmanje tri medijatora koji će provoditi medijaciju u toj pravnoj osobi i koji su upisani u Registar medijatora te odgovarajući prostor za provođenje medijacije površine najmanje 12 m².

III. PROVOĐENJE OSNOVNE I DODATNE OBUKE ZA MEDIJATORA I OBUKE ZA TRENERA

Članak 3.

(1) Osnovna obuka provodi se za grupu od najviše 24 polaznika i traje najmanje 40 sati, a provodi se po sljedećem programu:

1. Teorijska nastava o postupku medijacije:

– definicija, načela, ciljevi i stilovi medijacije

– pravni okvir medijacije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

– hrvatski sustav i struktura medijacije (izvansudska medijacija i medijacija pri sudovima)

– teorija i analiza sukoba

– uloge medijatora i razlike prema drugim metodama rješavanja sukoba

– psihološki, filozofski i etički aspekti medijacije

– faze, metode i tehnike medijacije.

2. Praktična nastava – učenje iz iskustva (znanstvene metode):

– igranje uloga i simulacija predmeta

– uvježbavanje sljedećih vještina i tehnika medijacije:

a) aktivno slušanje

b) postavljanje pravih pitanja

c) preoblikovanje

d) neutralnost i višesmjerna komunikacija

e) ohrabrivanje i odavanje priznanja

f) održavanje ravnoteže moći/snaga.

3. Ispit za medijatora polaže se pred povjerenstvom sastavljenim od najmanje tri trenera za osnovnu obuku medijatora, a ispitom se utvrđuje savladavanje gradiva osnovne obuke u odnosu na:

– teorijski pristup i specifičnosti postupka medijacije

– stadije medijacije

– simulaciju vještina i tehnika u postupku medijacije.

(2) Informacije o provedbi ispita (način prijave, obrazac prijave, mjesto i vrijeme održavanja, relevantni propisi i literatura) institucija za medijaciju objavljuje na mrežnim stranicama institucije za medijaciju.

(3) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

(4) Polaznik je uspješno položio ispit ako je ostvario najmanje 70% od mogućeg broja bodova.

(5) Institucija za medijaciju vodi zapisnik o provedbi ispita koji sadrži:

1. datum i mjesto provođenja ispita

2. podatke o polaznicima (ime i prezime, OIB, adresa prebivališta)

3. mogući broj bodova

4. ostvareni broj bodova svakog polaznika

5. ime i prezime te potpis trenera odnosno članova povjerenstva.

(6) Polaznici koji nisu sudjelovali u nastavi u trajanju od 40 sati, nisu nakon nastave pristupili ispitu ili nisu položili ispit za medijatora ne mogu steći potvrdu za medijatora.

(7) Institucije za medijaciju izdaju potvrdu o provedenoj obuci te ju dostavljaju polazniku.

(8) Za svakog polaznika vodi se spis predmeta koji sadrži:

1. obrazac prijave polaznika

2. presliku potvrde o pohađanju obuke

3. zapisnik o provedbi ispita

4. arhivski primjerak izdane potvrde

5. ostale dokumente.

(9) Institucije za medijaciju vode upisnik izdanih potvrda o provedenoj osnovnoj obuci za medijatora.

Članak 4.

(1) Dodatna obuka provodi se za grupu od najviše 24 polaznika koji su upisani u Registar medijatora. Dodatna obuka traje najmanje 20 sati, a provodi se po sljedećem programu:

1. Teorijska nastava o postupku medijacije:

– sudjelovanje više izmiritelja u postupku medijacije (komedijacija)

– višestranačka medijacija (tri i više stranaka u postupku)

– medijacija sa skupinama (stranke su različite interesne skupine).

2. Praktična nastava – učenje iz iskustva (znanstvene metode):

– igranje uloga i simulacija predmeta komedijacije, višestranačke medijacije i medijacije sa skupinama

– primjena vještina i tehnika medijacije.

(2) Institucije za medijaciju izdaju potvrdu o provedenoj obuci i dostavljaju je polazniku.

(3) Za svakog polaznika vodi se spis predmeta koji sadrži:

1. obrazac prijave polaznika

2. presliku potvrde o pohađanju obuke

3. arhivski primjerak izdane potvrde

4. ostale dokumente.

(4) Institucije za medijaciju vode upisnik izdanih potvrda o provedenoj dodatnoj obuci za medijatora.

Članak 5.

(1) Obuci za trenera mogu pristupiti osobe koje su upisane u Registar medijatora te su sudjelovale u najmanje deset postupaka medijacije u svojstvu medijatora, o čemu će se od medijatora zatražiti potvrda.

(2) Obuka za trenere provodi se za grupu od najviše 12 polaznika i traje najmanje 40 sati, a provodi se prema sljedećem programu:

1. Oblikovanje treninga i vještine prezentacije:

– načela poučavanja odraslih

– ciklus treninga

– razumijevanje potreba za treningom

– određivane svrhe i ciljeva treninga

– odlučivanje o sadržaju treninga

– priprema materijala za trening

– karakteristike učinkovite prezentacije

– oblikovanje i razvoj prezentacije.

2. Metode poučavanja odraslih:

– razlike između metoda i stilova učenja

– razumijevanje različitih potreba sudionika

– utvrđivanje potreba polaznika treninga

– korištenje uputa

– metode poučavanja odraslih: predavanje, rasprava, igra, simulacija, igra uloga, studija slučaja, prezentacija, vježba

– radionica kao metoda iskustvenog učenja

– prezentacija stečenih vještina.

3. Vještine facilitacije, izrada programa treninga, evaluacija:

– vještine facilitacije

– povratne informacije

– izrada programa treninga u skladu s metodama učenja i područjem učenja

– vježbanje aktivnosti

– evaluacija treninga.

4. Ispit za trenera polaže se pred povjerenstvom sastavljenim od najmanje tri trenera i ispitom se utvrđuje je li savladano gradivo obuke za trenera u odnosu na:

– plan treninga

– didaktiku

– korištenje alata.

(3) Informacije o provedbi ispita (način prijave, obrazac prijave, mjesto i vrijeme održavanja, relevantni propisi i literatura) institucija za medijaciju objavljuje na mrežnim stranicama institucije za medijaciju.

(4) Uspjeh polaznika na ispitu ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

(5) Polaznik je uspješno položio ispit ako je ostvario najmanje 70 % od mogućeg broja bodova.

(6) Polaznici koji nisu sudjelovali u obuci u trajanju od 40 stati, nisu pristupili ispitu ili nisu položili ispit za trenera ne mogu steći potvrdu za trenera.

(7) Osobe koje su stekle potvrdu za trenera mogu samostalno provoditi obuku nakon položenog ispita u okviru institucije za medijaciju upisane u Registar institucija za medijaciju u skladu s ovim Pravilnikom.

(8) Institucija za medijaciju vodi zapisnik o provedbi ispita koji obvezno sadrži:

1. datum i mjesto provođenja ispita

2. podatke o polaznicima (ime i prezime, OIB, adresa prebivališta)

3. mogući broj bodova

4. ostvareni broj bodova svakog polaznika

5. ime i prezime te potpis trenera odnosno članova povjerenstva koje je provelo ispit.

(9) Polaznici koji nisu sudjelovali u nastavi u trajanju od 40 sati, nisu nakon nastave pristupili ispitu ili nisu položili ispit za trenera ne mogu steći potvrdu za trenera.

(10) Institucije za medijaciju izdaju potvrdu o provedenoj obuci i dostavljaju je polazniku.

(11) Za svakog polaznika vodi se spis predmeta koji sadrži:

1. obrazac prijave polaznika

2. presliku potvrde o pohađanju obuke

3. zapisnik o provedbi ispita

4. arhivski primjerak izdane potvrde

5. ostale dokumente.

(12) Institucije za medijaciju vode upisnik izdanih potvrda o provedenoj obuci za trenera.

IV. DOSTAVA INFORMACIJA O MEDIJACIJAMA

Članak 6.

(1) Institucije za medijaciju dužne su Centru elektroničkim putem, svaka tri mjeseca, dostavljati informacije o medijacijama.

(2) Informacije o medijacijama iz stavka 1. ovoga članka su:

– broj zaprimljenih prijedloga za medijaciju

– broj prihvaćenih prijedloga za medijaciju

– način na koji je stranka saznala za mogućnost rješavanja spora medijacijom

– vrsta spora za čije rješavanje se predlaže medijacija te je li u odnosu na spor u tijeku sudski postupak

– jesu li stranke u medijaciji imale opunomoćenika

– trajanje medijacije i način dovršetka medijacije.

(3) Institucije za medijaciju dužne su Centru elektroničkim putem dostaviti i druge podatke koje Centar zatraži.

V. REGISTAR INSTITUCIJA ZA MEDIJACIJU

Članak 7.

(1) Registar institucija za medijaciju (dalje u tekstu: Registar) vodi Centar.

(2) Registar je javan.

(3) Svatko ima pravo uvida, bez dokazivanja pravnog interesa, u podatke upisane u Registar.

(4) Registar se vodi u elektroničkom obliku.

(5) Radi dostupnosti informacija o institucijama za medijaciju Centar objavljuje Registar na svojoj mrežnoj stranici.

Članak 8.

(1) Nakon pravomoćnosti rješenja o davanju suglasnosti za provođenje osnovne obuke i napredne obuke za medijatora, i/ili za provođenje obuke za trenera, i/ili za provođenje medijacije, Centar po službenoj dužnosti upisuje instituciju za medijaciju u Registar.

(2) Nakon pravomoćnosti rješenja o opozivu suglasnosti za provođenje osnovne obuke i napredne obuke za medijatora, i/ili za provođenje obuke za trenera, i/ili za provođenje medijacije, Centar po službenoj dužnosti briše instituciju za medijaciju iz Registra.

Članak 9.

(1) U Registar se upisuju sljedeći podaci:

1. registarski broj upisa u Registar

2. datum upisa u Registar

3. naziv institucije za medijaciju

4. osobni identifikacijski broj institucije za medijaciju (OIB)

5. sjedište institucije za medijaciju

6. podatak o rješenju na temelju kojeg je izvršen upis

7. datum pravomoćnosti rješenja na temelju kojeg je izvršen upis

8. podatak ima li institucija za medijaciju suglasnost za provođenje obuke za medijatora, za provođenje obuke za trenera i/ili za provođenje medijacije

10. promjena podataka upisanih u Registar

11. brisanje institucije za medijaciju iz Registra

12. podatak o rješenju na temelju kojeg je izvršeno brisanje

13. datum pravomoćnosti rješenja na temelju kojeg je izvršeno brisanje.

(2) U Registar će se za instituciju za medijaciju koja je dobila suglasnost za provođenje obuke za medijatora odnosno za provođenje obuke za trenera upisati i podatke o trenerima koji provode obuke u toj instituciji, a upisani su u Registar medijatora.

(3) U Registar će se za instituciju za medijaciju koja je dobila suglasnost za provođenje medijacije upisati i podaci o medijatorima koji provode medijaciju u toj instituciji, a upisani su u Registar medijatora.

(4) U Registar će se na zahtjev institucije za medijaciju upisati određeno područje medijacije kojim se institucija za medijaciju bavi.

Članak 10.

(1) Institucija za medijaciju dužna je o svakoj promjeni podataka upisanih u Registar pisanim putem obavijestiti Centar, radi upisa nastale promjene.

(2) Centar može pribaviti podatke o promjeni i promjenu provesti i po službenoj dužnosti.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Registar će se uspostaviti u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 12.

Institucije za medijaciju koje su dobile suglasnost iz članka 10. stavka 1. Pravilnika o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (»Narodne novine«, broj 59/11.) Centar će upisati u Registar iz članka 7. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 13.

(1) Institucije za medijaciju koje su dobile suglasnost iz članka 10. stavka 1. Pravilnika o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (»Narodne novine«, broj 59/11.) Centar će pozvati da u roku od 30 dana dostave podatke o medijatorima i/ili trenerima koji provode medijaciju odnosno obuku u toj instituciji, a upisani su u Registar medijatora.

(2) Instituciji za medijaciju koja ne dostavi podatke o najmanje tri medijatora Centar će uskratiti suglasnost za provođenje medijacije, a instituciji za medijaciju koja ne dostavi podatke o najmanje tri trenera Centar će uskratiti suglasnost za provođenje obuke za medijatora odnosno trenera.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/63
Urbroj: 514-04-01-02-01/04-23-01
Zagreb, 23. kolovoza 2023.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.