NN 89/2023 (1.8.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

1391

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2022. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu.

Klasa: 400-06/23-01/21

Zagreb, 14. srpnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA32.446.83047.040.00031.443.979,1596,9166,85
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE180.94314.300.000240.404,71132,861,68
 
UKUPNI PRIHODI32.627.77461.340.00031.684.383,8697,1151,65
3RASHODI POSLOVANJA22.617.59075.280.00021.397.991,6494,6128,42
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE668.3433.060.000906.585,98135,6529,63
 
UKUPNI RASHODI23.285.93378.340.00022.304.577,6295,7928,47
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK9.341.841-17.000.0009.379.806,24100,41-55,18


B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA25.343.97945.500.00039.423.319,05155,5586,64
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA2.000.00000,00 
 
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE152.402.455185.088.275185.088.275,00121,45100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-185.088.275-213.588.275-233.891.400,29126,37109,51
 
NETO FINANCIRANJE-9.341.84117.000.000-9.379.806,24100,41-55,18
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000,00 
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA32.446.83047.040.00031.443.979,1596,9166,85
64Prihodi od imovine26.424.21327.440.00025.099.696,5394,9991,47
641Prihodi od financijske imovine24.065.75725.740.00024.368.465,92101,2694,67
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju51.39145.644,0388,82
6414Prihodi od zateznih kamata1.792.641454.706,3525,37
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule11.995
6416Prihodi od dividendi21.770.33423.203.550,63106,58
6419Ostali prihodi od financijske imovine439.396664.564,91151,25
642Prihodi od nefinancijske imovine1.100.0831.000.000627.489,3157,0462,75
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine1.100.083627.489,3157,04
643Prihodi od kamata na dane zajmove1.258.373700.000103.741,308,2414,82
6434Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru1.258.373103.741,308,24
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada100.000
652Prihodi po posebnim propisima100.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima3.384.02717.500.0004.100.975,86121,1923,43
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga3.384.02717.500.0004.100.975,86121,1923,43
6615Prihodi od pruženih usluga3.384.0274.100.975,86121,19
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi2.638.5902.000.0002.243.306,7685,02112,17
683Ostali prihodi2.638.5902.000.0002.243.306,7685,02112,17
6831Ostali prihodi2.638.5902.243.306,7685,02

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE180.94314.300.000240.404,71132,861,68
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine14.000.000102.450,000,73
711Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava14.000.000102.450,000,73
7111Zemljište102.450,00
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine180.943300.000137.954,7176,2445,98
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata173.943300.000137.954,7179,3145,98
7211Stambeni objekti173.943137.954,7179,31
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava7.000
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu7.000


RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA22.617.59075.280.00021.397.991,6494,6128,42
31Rashodi za zaposlene14.286.76318.600.00014.844.687,53103,9179,81
311Plaće (Bruto)11.985.06415.100.00012.430.916,49103,7282,32
3111Plaće za redovan rad11.875.72312.297.796,43103,55
3113Plaće za prekovremeni rad109.341133.120,06121,75
312Ostali rashodi za zaposlene355.3751.000.000419.439,55118,0341,94
3121Ostali rashodi za zaposlene355.375419.439,55118,03
313Doprinosi na plaće1.946.3242.500.0001.994.331,49102,4779,77
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.946.3241.994.331,49102,47
32Materijalni rashodi7.991.67924.810.0006.322.027,1979,1125,48
321Naknade troškova zaposlenima511.505750.000555.694,51108,6474,09
3211Službena putovanja14.59636.190,06247,95
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život425.606414.588,0097,41
3213Stručno usavršavanje zaposlenika47.86885.458,45178,53
3214Ostale naknade troškova zaposlenima23.43619.458,0083,03
322Rashodi za materijal i energiju1.309.7152.600.0001.596.258,80121,8861,39
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi288.493291.213,11100,94
3223Energija980.9661.247.221,22127,14
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje32.86048.982,07149,06
3225Sitni inventar i auto-gume7.3958.842,40119,57
323Rashodi za usluge3.048.5898.250.0003.598.250,31118,0343,62
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza198.884214.048,91107,63
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja206.211238.143,68115,49
3233Usluge promidžbe i informiranja79.81870.308,7188,09
3234Komunalne usluge128.70684.672,5265,79
3235Zakupnine i najamnine21.03015.530,0673,85
3236Zdravstvene i veterinarske usluge171.23015.460,009,03
3237Intelektualne i osobne usluge1.483.1152.159.325,38145,59
3238Računalne usluge94.464107.168,00113,45
3239Ostale usluge665.130693.593,05104,28
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa30.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.121.87013.180.000571.823,5718,324,34
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično18.37618.376,08100,00
3292Premije osiguranja38.11835.685,9593,62
3293Reprezentacija20.82724.850,17119,32
3294Članarine i norme3.2962.556,3677,56
3295Pristojbe i naknade66.09341.327,5362,53
3296Troškovi sudskih postupaka2.948.646414.102,8514,04
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja26.51534.924,63131,72
34Financijski rashodi339.14831.850.000231.276,9268,190,73
343Ostali financijski rashodi339.14831.850.000231.276,9268,190,73
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa73.73854.571,2674,01
3433Zatezne kamate254.280176.705,6669,49
38Ostali rashodi20.000
383Kazne, penali i naknade štete20.000


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE668.3433.060.000906.585,98135,6529,63
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine29.12550.00040.448,28138,8880,90
412Nematerijalna imovina29.12550.00040.448,28138,8880,90
4123Licence29.12540.448,28138,88
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine639.2183.010.000866.137,70135,5028,78
422Postrojenja i oprema499.0042.010.000612.637,70122,7730,48
4221Uredska oprema i namještaj403.496530.072,27131,37
4222Komunikacijska oprema9.78417,000,17
4223Oprema za održavanje i zaštitu71.28173.238,43102,75
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene14.4449.310,0064,46
423Prijevozna sredstva140.214
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu140.214
426Nematerijalna proizvedena imovina1.000.000253.500,0025,35
4262Ulaganja u računalne programe253.500,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
NETO FINANCIRANJE-9.341.84117.000.000-9.379.806,24100,41-55,18
Prijenos depozita iz prethodne godine152.402.455185.088.275185.088.275,00121,45100,00
Prijenos depozita u sljedeću godinu-185.088.275-213.588.275-233.891.400,29126,37109,51
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA25.343.97945.500.00039.423.319,05155,5586,64
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita3.817.2583.000.00012.474.869,02326,80415,83
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru3.817.2583.000.00012.474.869,02326,80415,83
8141Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru3.817.25812.474.869,02326,80
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici21.526.72137.500.00022.194.150,03103,1059,18
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru2.621.3632.500.000434.326,0716,5717,37
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru2.621.363434.326,0716,57
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora18.905.35835.000.00021.759.823,96115,1062,17
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora18.905.35821.759.823,96115,10
85Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja5.000.0004.754.300,0095,09
852Primici za obveznice5.000.0004.754.300,0095,09
8522Obveznice – inozemne4.754.300,00
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA2.000.000
51Izdaci za dane zajmove i depozite2.000.000
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru2.000.000
5141Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru2.000.000

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

2022.

IZVRŠENJE

2022.

INDEKS
1234=3/2*100
005CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU78.340.00022.304.577,6228,47
     
5000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE78.340.00022.304.577,6228,47
     
A500000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE75.280.00021.397.991,6428,42
31Rashodi za zaposlene18.600.00014.844.687,5379,81
311Plaće (Bruto)15.100.00012.430.916,4982,32
3111Plaće za redovan rad12.297.796,43
3113Plaće za prekovremeni rad133.120,06
312Ostali rashodi za zaposlene1.000.000419.439,5541,94
3121Ostali rashodi za zaposlene419.439,55
313Doprinosi na plaće2.500.0001.994.331,4979,77
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.994.331,49
32Materijalni rashodi24.810.0006.322.027,1925,48
321Naknade troškova zaposlenima750.000555.694,5174,09
3211Službena putovanja36.190,06
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život414.588,00
3213Stručno usavršavanje zaposlenika85.458,45
3214Ostale naknade troškova zaposlenima19.458,00
322Rashodi za materijal i energiju2.600.0001.596.258,8061,39
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi291.213,11
3223Energija1.247.221,22
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje48.982,07
3225Sitni inventar i auto-gume8.842,40
323Rashodi za usluge8.250.0003.598.250,3143,62
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza214.048,91
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja238.143,68
3233Usluge promidžbe i informiranja70.308,71
3234Komunalne usluge84.672,52
3235Zakupnine i najamnine15.530,06
3236Zdravstvene i veterinarske usluge15.460,00
3237Intelektualne i osobne usluge2.159.325,38
3238Računalne usluge107.168,00
3239Ostale usluge693.593,05
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa30.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja13.180.000571.823,574,34
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično18.376,08
3292Premije osiguranja35.685,95
3293Reprezentacija24.850,17
3294Članarine i norme2.556,36
3295Pristojbe i naknade41.327,53
3296Troškovi sudskih postupaka414.102,85
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja34.924,63
34Financijski rashodi31.850.000231.276,920,73
343Ostali financijski rashodi31.850.000231.276,920,73
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa54.571,26
3433Zatezne kamate176.705,66
38Ostali rashodi20.000
383Kazne, penali i naknade štete20.000
     
K500000OPREMANJE3.060.000906.585,9829,63
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine50.00040.448,2880,90
412Nematerijalna imovina50.00040.448,2880,90
4123Licence40.448,28
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.010.000866.137,7028,78
422Postrojenja i oprema2.010.000612.637,7030,48
4221Uredska oprema i namještaj530.072,27
4222Komunikacijska oprema17,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu73.238,43
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene9.310,00
426Nematerijalna proizvedena imovina1.000.000253.500,0025,35
4262Ulaganja u računalne programe253.500,00