NN 91/2023 (4.8.2023.), Pravilnik o Registru samostalne sportske djelatnosti

Ministarstvo turizma i sporta

1403

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22) ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU SAMOSTALNE SPORTSKE DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuju način i rokovi upisa i brisanja te sadržaj i vođenje Registra samostalne sportske djelatnosti (u daljnjem tekstu: Registar).

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) U Registar se upisuje fizička osoba koja sudjeluje u sustavu sporta:

– sportaš

– instruktor

– trener

– kineziterapeut.

(2) Registar se sastoji od Podregistra samostalne sportske djelatnosti sportaša (u daljnjem tekstu: Podregistar sportaša) i Podregistra samostalne sportske djelatnosti stručnih kadrova u sportu (u daljnjem tekstu: Podregistar stručnih kadrova).

(3) U Podregistar sportaša upisuje se fizička osoba iz stavka 1. točke 1. ovoga članka koja se bavi sportskim djelatnostima sudjelovanja u sportskom natjecanju i sportskoj pripremi.

(4) U Podregistar stručnih kadrova upisuje se fizička osoba iz stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga članka koja obavlja neku od sportskih djelatnosti:

– sportska priprema

– zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje: sportska rekreacija i/ili kineziterapija

– sportska poduka.

II. NAČIN VOĐENJA REGISTRA

Članak 3.

(1) Registar vodi upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba prema prebivalištu fizičke osobe, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na sportske djelatnosti. (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).

(2) Registar se vodi u elektroničkom obliku i dio je Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

III. SADRŽAJ REGISTRA

Članak 4.

(1) Podaci koji se upisuju u Registar za fizičku osobu iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika su:

– jedinstveni registarski broj upisa

– osobni identifikacijski broj (OIB)

– ime i prezime

– prebivalište (ulica i broj, poštanski broj, mjesto i županija)

– datum upisa u Registar

– datum brisanja iz Registra

– sportska djelatnost za koju je registriran

– klasa i datum rješenja o upisu u Registar

– klasa i datum rješenja o brisanju iz Registra.

(2) U Registar za fizičku osobu iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika pohranjuje se:

– rješenje o upisu u Registar

– rješenje o brisanju iz Registra

– zahtjev iz članka 7. stavka 1. i 4., članka 8. stavka 2. i članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Jedinstveni registarski broj određuje se automatskom dodjelom pri upisu u Registar, a sastoji se od:

– brojčane oznake županije

– oznake Podregistra

– rednog broja upisa u Podregistar.

(2) Brojčana oznaka županije sastoji se od rimskog broja I do XXI koji označava broj županije i Grada Zagreba čiji je popis utvrđen člankom 6. ovoga Pravilnika.

(3) Oznaka Podregistra sastoji se od slova A za Podregistar sportaša ili slova B za Podregistar stručnih kadrova.

(4) Redni broj upisa određuje se prema redoslijedu upisa u Registar automatskom dodjelom informacijskog sustava Registra.

(5) Brojčana oznaka županije odvaja se kosom crtom (/) od oznake Podregistra.

(6) Oznaka Podregistra odvaja se spojnicom (-) od rednog broja upisa u Podregistar.

(7) Redni broj upisa u Podregistar označava se arapskim ­brojem.

Članak 6.

Za potrebe određivanja jedinstvenog registarskog broja određuje se popis županija i Grad Zagreb s odgovarajućim brojem:

I Zagrebačka županija

II Krapinsko-zagorska županija

III Sisačko-moslavačka županija

IV Karlovačka županija

V Varaždinska županija

VI Koprivničko-križevačka županija

VII Bjelovarsko-bilogorska županija

VIII Primorsko-goranska županija

IX Ličko-senjska županija

X Virovitičko-podravska županija

XI Požeško-slavonska županija

XII Brodsko-posavska županija

XIII Zadarska županija

XIV Osječko-baranjska županija

XV Šibensko-kninska županija

XVI Vukovarsko-srijemska županija

XVII Splitsko-dalmatinska županija

XVIII Istarska županija

XIX Dubrovačko-neretvanska županija

XX Međimurska županija

XXI Grad Zagreb.

IV. UPIS U REGISTAR

Članak 7.

(1) Za upis u Podregistar sportaša osoba podnosi zahtjev na obrascu: Zahtjev za upis u Registar samostalne sportske djelatnosti – Podregistar samostalne sportske djelatnosti sportaša (Obrazac – Prilog I), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– izjava da osoba nema zapreke za obavljanje poslova propisanih člankom 111. Zakona o sportu.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka zaprima se elektronički putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

(4) Za upis u Podregistar stručnog kadra osoba podnosi zahtjev na obrascu: Zahtjev za upis u Registar samostalne sportske djelatnosti – Podregistar samostalne sportske djelatnosti stručnog kadra u sportu (Obrazac – Prilog II), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(5) Uz zahtjev iz stavka 4. ovoga članka prilaže se:

– izjava da osoba nema zapreke za obavljanje poslova propisanih člankom 111. Zakona o sportu

– dokaz da osoba ispunjava potrebne uvjete za obavljanje stručnih poslova u sportu propisane člankom 18. stavkom 2. podstavkom 1. i člankom 19. stavkom 2. Zakona o sportu.

(6) Zahtjev iz stavka 4. ovoga članka zaprima se elektronički putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

(7) Osoba se upisuje u Registar s danom podnošenja zahtjeva iz stavka 1. i 4. ovoga članka.

(8) Nadležno upravno tijelo izvršno rješenje o upisu u Registar dostavlja Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Članak 8.

(1) Osoba je dužna prijaviti svaku promjenu podataka, koji se vode u Registru, nadležnom tijelu iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika koje je izdalo rješenje, u roku od osam dana od nastanka promjene.

(2) Za upis promjena u Registar osoba podnosi zahtjev na obrascu: Zahtjev za promjenom podataka u Registru samostalne sportske djelatnosti (Prilog IV), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka zaprima se elektronički putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

Članak 9.

(1) Izvadak iz Registra izdaje se, u obliku elektroničkog zapisa iz Registra samostalne sportske djelatnosti putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu i sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime

– osobni identifikacijski broj

– naziv podregistra

– prebivalište (ulica i broj, poštanski broj i mjesto)

– registarski broj

– datum upisa

– sportska djelatnost

– datum izdavanja izvatka.

(2) Izvadak iz Registra sadrži posljednje upisane podatke u Registar.

V. BRISANJE IZ REGISTRA

Članak 10.

(1) Za brisanje iz Registra osoba podnosi zahtjev na obrascu: Zahtjev za brisanje iz Registra samostalne sportske djelatnosti (Obrazac – Prilog III), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka zaprima se elektronički putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

(3) Osoba se briše iz Registra s danom podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Nadležno upravno tijelo izvršno rješenje o brisanju iz Registra dostavlja Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Registar športskih djelatnosti koji se vodi sukladno Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 112/06) u dijelu koji se odnosi na fizičke osobe, danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, postaje Registar samostalne sportske djelatnosti.

(2) Sve fizičke osobe upisane u Registar sukladno Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 112/06) do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika zadržavaju postojeći registarski broj.

(3) Registar športskih djelatnosti koji se vodi sukladno Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 112/06), u dijelu koji se odnosi na pravne osobe trajno se čuva u nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisu u Registar športskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 112/06).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/1

Urbroj: 529-06-03-01-01/1-23-9

Zagreb, 27. srpnja 2023.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.

PRILOG I

Obrazac zahtjeva za upis u Registar samostalne sportske djelatnosti – Podregistar samostalne sportske djelatnosti sportaša

Zahtjev za upis u Registar samostalne sportske djelatnosti

Podregistar samostalne sportske djelatnosti sportaša

OIB podnositelja:
Ime:
Prezime:
Ulica i broj:
Poštanski broj:
Mjesto:
Sportska djelatnost:☐ sudjelovanje u sportskom natjecanju
☐ sportska priprema
Sport:
Županija:
Kontakt broj:
Elektronička pošta:
Datum upisa:
Potpis podnositelja:

Prilozi zahtjevu:

– izjava da osoba nema zapreke za obavljanje poslova propisanih člankom 111. Zakona o sportu

PRILOG II

Obrazac zahtjeva za upis u Registar samostalne sportske djelatnosti – Podregistar samostalne sportske djelatnosti stručnog kadra u sportu

Zahtjev za upis u Registar samostalne sportske djelatnosti

Podregistar samostalne sportske djelatnosti stručnog kadra u sportu

OIB podnositelja:
Ime:
Prezime:
Ulica i broj:
Poštanski broj:
Mjesto:
Županija:
Stručni kadar:☐ instruktor
☐ trener
☐ kineziterapeut
Sportska djelatnost:☐ sportska priprema
☐ zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje☐ sportska rekreacija
☐ kineziterapija
☐ sportska poduka
Sport:
Kontakt broj:
Elektronička pošta:
Datum upisa:
Potpis podnositelja:

Prilozi zahtjevu:

– izjava da osoba nema zapreke za obavljanje poslova propisanih člankom 111. Zakona o sportu

– dokaz da osoba ispunjava potrebne uvjete za obavljanje stručnih poslova u sportu propisane člankom 18. stavkom 2. podstavkom 1. i člankom 19. stavkom 2. Zakona o sportu.

PRILOG III

Obrazac zahtjeva za brisanje iz Registra samostalne sportske djelatnosti

Zahtjev za brisanje iz Registra samostalne sportske djelatnosti
OIB podnositelja:
Ime:
Prezime:
Ulica i broj:
Poštanski broj:
Mjesto:
Datum brisanja:
Potpis podnositelja:

PRILOG IV

Obrazac zahtjeva za promjenom podataka u Registru samostalne sportske djelatnosti

Zahtjev za promjenom podataka u Registru samostalne sportske djelatnosti (popuniti samo one podatke koji se mijenjaju)
OIB podnositelja:
Ime:
Prezime:
Ulica i broj:
Poštanski broj:
Mjesto:
Županija:
Kontakt broj:
Elektronička pošta:
Podaci koji se brišu:
Stručni kadar:☐ instruktor
☐ trener
☐ kineziterapeut
Sportska djelatnost:☐ sudjelovanje u sportskom natjecanju
☐ sportska priprema
☐ zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje☐ sportska rekreacija
☐ kineziterapija
☐ sportska poduka
Sport:
Podaci koji se dodaju:
Stručni kadar:☐ instruktor
☐ trener
☐ kineziterapeut
Sportska djelatnost:☐ sudjelovanje u sportskom natjecanjusport:
☐ sportska priprema
☐ zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje☐ sportska rekreacija
☐ kineziterapija
☐ sportska poduka
Potpis podnositelja: