NN 91/2023 (4.8.2023.), Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja sporta

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

1404

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj: 82/15, 70/19 i 47/20), a u vezi sa Zakonom o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22), ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA IZ PODRUČJA SPORTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u području sporta:

– trener

– instruktor.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Tijelo državne uprave nadležno za sport je nadležno tijelo za provedbu postupka i izdavanje odgovarajućeg rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije iz područja sporta (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).

Članak 4.

(1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na:

– državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, odnosno koji su obavili pripravnički staž izvan svoje matične države, odnosno u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, a koji u Republici Hrvatskoj, kao osobe zaposlene kod određenog poslodavca ili osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, žele obavljati reguliranu profesiju trenera ili instruktora

– državljane trećih zemalja koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji

– državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije te trećih zemalja, koji su stručne kvalifikacije stekli izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije odnosno u trećim zemljama.

(2) Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u području sporta provodi se sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (u daljnjem tekstu: Zakon), Zakonu o sportu te ovom Pravilniku.

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija i Zakonom o sportu.

II. PRUŽANJE USLUGA NA PRIVREMENOJ I POVREMENOJ OSNOVI

Članak 5.

(1) Državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji su stekli stručnu kvalifikaciju u državi članici ili u trećoj zemlji pod uvjetom da je država članica već priznala takvu kvalifikaciju, koji su poslovno nastanjeni u državi članici prema propisima za bavljenje istom reguliranom profesijom u toj državi, a koji žele pružati usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljanjem regulirane profesije trenera i instruktora u Republici Hrvatskoj, dužni su o tome podnijeti izjavu.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka:

– podnosi se prije početka prvog pružanja usluga u Republici Hrvatskoj i može se podnijeti na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac – Prilog I) ili na drugi odgovarajući način

– uključuje osobne podatke

– podnosi se za svaku godinu u kojoj osoba namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj i može se podnijeti na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac – Prilog II) ili na drugi odgovarajući način

– podnosi se u pisanom obliku neposredno, poštom ili elektroničkim putem nadležnom tijelu ili Jedinstvenoj kontaktnoj točki, a zaprima se putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

(3) Prije početka prvog pružanja usluga, nadležno tijelo može zahtijevati da osoba uz izjavu iz stavka 2. ovoga članka priloži sljedeće dokumente, ukoliko nije moguće provjeriti relevantne podatke i informacije putem informacijskog sustava unutarnjeg tržišta za razmjenu informacija između administracija država ugovornica Europskog gospodarskog prostora (sustav IMI):

– dokaz o državljanstvu

– potvrdu kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi izjavu i da u trenutku podnošenja izjave nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio izjavu

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji

– dokaz da je obavljao profesiju za koju podnosi izjavu najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da ta profesija u državi članici poslovnog nastana nije regulirana.

(4) Dokumenti iz stavka 3. ovoga članka podnose se u neovjerenim preslikama, osim dokumenta iz stavka 3. podstavka 3. ovoga članka koji se podnosi u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

(5) Dokumenti iz stavka 3. podstavka 3. ovoga članka koji su izdani na bosanskom ili srpskom jeziku i na latiničnom pismu nije potrebno podnositi u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

(6) Osoba je dužna nadležnom tijelu prijaviti svaku promjenu okolnosti iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 6.

(1) Nadležno tijelo provjerava ispunjava li osoba propisane uvjete za pružanje usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi na osnovi izjave iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, u skladu sa Zakonom te Zakonom o sportu.

(2) Osoba može početi pružati usluge na privremenoj i povremenoj osnovi nakon što dostavi urednu izjavu sukladno članku 5. stavku 2. ovoga Pravilnika nadležnom tijelu.

III. PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA NA POSLOVNI NASTAN

Članak 7.

(1) Nadležno tijelo provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija trenera i instruktora, na temelju zahtjeva državljana države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji je stručne kvalifikacije stekao u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji i državljana treće države koji je stručne kvalifikacije stekao u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka koja želi trajno obavljati reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac – Prilog III) ili na drugi odgovarajući način.

(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka za priznavanje inozemne stručne kvalifikacija prilaže se sljedeća dokumentacija:

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, sukladno Zakonu i/ili dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 13. Zakona

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

(4) Uz dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka, tijelo državne uprave nadležno za sport može zatražiti od osobe da dostavi i sljedeće dokumente:

– potvrdu kojom se potvrđuje da kandidat u trenutku podnošenja zahtjeva nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio zahtjev

– dokaz da je obavljao profesiju u punom ili nepunom radnom vremenom istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana u zadnjih deset godina u državi članici u kojoj ta profesija nije regulirana, pod uvjetom da kandidat posjeduje jednu ili više potvrda kompetentnosti ili dokaza o stručnoj kvalifikaciji iz članka 13. Zakona koje je izdalo nadležno tijelo države članice u kojoj ta profesija nije regulirana

– dopunsku ispravu o studiju (dodatak diplomi) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja)

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju

– dokaz o stručnom iskustvu

– dokaz o kompetencijama.

(5) Dokumenti iz stavka 3. podstavka 2. i 3. ovoga članka podnose se u ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, a dokument iz podstavka 1. u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

(6) Dokumenti iz stavka 3. podstavka 2. i 3. ovoga članka koji su izdani na bosanskom ili srpskom jeziku i na latiničnom pismu nije potrebno podnositi u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

(7) Dokumenti iz stavka 4. ovoga članka podnose se u ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

(8) Dokumenti iz stavka 4. ovoga članka koji su izdani na bosanskom ili srpskom jeziku i na latiničnom pismu nije potrebno podnositi u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Članak 8.

(1) Nadležno tijelo provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija trenera i instruktora, na temelju zahtjeva kandidata državljana države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji je stručne kvalifikacije stekao izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije i državljana treće države koji je stručne kvalifikacije stekao izvan država ugovornica Ugovora Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka koja želi trajno obavljati reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac – Prilog III) ili na drugi odgovarajući način.

(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije prilaže se sljedeća dokumentacija:

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, sukladno Zakonu i/ili dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 13. Zakona

– dokaz da ima tri godine stručnog iskustva u istoj profesiji na području države članice koja je priznala stručnu kvalifikaciju stečenu u trećoj zemlji

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

(4) Uz dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka, nadležno tijelo može zatražiti od kandidata da dostavi i sljedeće dokumente:

– dopunsku ispravu o studiju (dodatak diplomi) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja)

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju

– dokaz o stručnom iskustvu

– dokaz o kompetencijama.

(5) Dokumenti iz stavka 3. podstavka 2., 3. i 4. ovoga članka podnose se u ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, a dokument podstavka 1. u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

(6) Dokumenti iz stavka 3. podstavka 2., 3. i 4. ovoga članka koji su izdani na bosanskom ili srpskom jeziku i na latiničnom pismu nije potrebno podnositi u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

(7) Dokumenti iz stavka 4. ovoga članka podnose se u ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Članak 9.

Uvjet za priznavanje stručne kvalifikacije, koja je stečena na temelju programa za stjecanje stručne kvalifikacije krovnih svjetskih ili europskih udruženja, a za koju je podnesen zahtjev iz članka 7. stavka 1. ili članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, je da se u Republici Hrvatskoj provodi navedeni program koji je odobrilo tijelo državne uprave nadležno za obrazovanje.

Članak 10.

Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije iz članka 7. stavka 2. i članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika podnosi se u pisanom obliku neposredno, poštom ili elektroničkim putem nadležnom tijelu ili Jedinstvenoj kontaktnoj točki, a zaprima se putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

Članak 11.

Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije provodi se bez prejudiciranja prava na poslovni nastan i rad u Republici Hrvatskoj.

Članak 12.

(1) Tijekom provođenja postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za kandidate iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika tijelo državne uprave nadležno za sport može izvršiti usporedbu između obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj.

(2) Za postupak usporedbe iz stavka 1. ovoga članka, tijelo državne uprave nadležno za sport može po potrebi osnovati povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija koje daje stručno mišljenje.

(3) U postupku priznavanja stručnih kvalifikacija za osobe iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika stečenih u trećim zemljama, tijelo državne uprave nadležno za sport dužno je zatražiti mišljenje odgovarajuće obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj o stečenom obrazovanju i ishodima učenja kandidata, pri čemu će odgovarajuća obrazovna ustanova izvršiti usporedbu programa obrazovanja ustanove na kojoj je kandidat stekao svoje obrazovne kvalifikacije u trećoj zemlji i programa obrazovanja koje se pohađa za istu profesiju na istoj razini obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

(4) Jednom izvršena usporedba iz stavka 1. i mišljenje iz stavka 2. ovoga članka vrijedi za sve istovjetne stručne kvalifikacije.

(5) Ako se na temelju usporedbe ocijeni da kvalifikacije kandidata ne odgovaraju, odnosno da postoje bitne razlike između stručnih kvalifikacija ili bitno različit sadržaj znanja osobi se može propisati dopunska mjera.

(6) Dopunska mjera iz stavka 5. ovoga članka podrazumijeva:

– razdoblje prilagodbe do tri godine ili

– provjeru kompetentnosti.

(7) Dopunska mjera iz stavka 6. ovoga članka propisuje se na temelju izbora kandidata.

(8) Tijelo državne uprave nadležno za sport će zaključkom pozvati kandidata da se u roku od 30 dana pisanim putem očituje o izboru jedne od dopunskih mjera iz stavka 6. ovoga članka.

(9) Dopunska mjera iz stavka 6. točke 1. ovoga članka podrazumijeva stjecanje dodatnog radnog iskustva u trajanju od najmanje dvije godine na poslovima za koje je podnio zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije uz nadzor stručne osobe najmanje na razini trenera 4. razine iz članka 19. stavka 2. Zakona o sportu.

(10) Dopunska mjera iz stavka 6. točke 2. ovoga članka podrazumijeva provjeru razlika u stečenim kompetencija u odnosu na one koje su propisane u Republici Hrvatskoj na način da se stečene kompetencije provjeravaju:

– u ustanovi za obrazovanje odraslih koja provodi programe sukladno članku 18. stavku 6. Zakona o sportu ukoliko se podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za instruktora iz članka 18. Zakona o sportu ili sukladno članku 19. stavku 9. Zakona o sportu ukoliko se podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za trenera 1., 2. ili 3. razine iz članka 19. stavka 2. Zakona o sportu

– na kineziološkom fakultetu ukoliko se podnosi zahtjev za priznavanje stručne kvalifikacije za trenera 4. ili 5. razine iz članka 19. stavka 2. Zakona o sportu.

(11) Troškove dopunske mjere, provjere kompetentnosti i dodatnog obrazovanja ili stručnog usavršavanja i osposobljavanja snosi osoba kojoj je izrečena dopunska mjera iz stavka 6. ovoga članka.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa (»Narodne novine«, broj: 49/17).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/5
Urbroj: 529-06-03-01-01/1-23-8
Zagreb, 27. srpnja 2023.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.

PRILOG I.

IZJAVA O PRVOM PRUŽANJU USLUGE NA PRIVREMENOJ I POVREMENOJ OSNOVI

1. Osobni podaci
Ime:     
Prezime:     
Osobni identifikacijski broj:     
Državljanstvo:     
Spol:muški ženski
Datum rođenja:. .
Država rođenja:         
Mjesto rođenja:     
Broj putovnice/osobne iskaznice:     
Adresa:     
E-mail:@
Telefon:     

2. Podaci o profesiji za koju se izjava podnosi
Naziv profesije:

instruktor

trener

Naziv sporta ili područje sportske rekreacije (fitness, aerobic, pilates i sl.) za koji se traži priznavanje:     

3. Suglasnost
Suglasan sam da nadležno tijelo može zatražiti informacije o valjanosti priloženih dokumenata o obrazovanju u državi koja ih je izdalada ne
Suglasan sam da nadležno tijelo može provjeriti autentičnost priloženih dokumenata u državi koja ih je izdalada ne

Potpisom izjavljujem da su podaci u ovom dokumentu u potpunosti istiniti.

Mjesto:

Datum:. .Vlastoručni potpis

PRILOG II.

IZJAVA O GODIŠNJOJ OBNOVI PRUŽANJA USLUGA NA PRIVREMENOJ I POVREMENOJ OSNOVI

1. Osobni podaci
Ime:     
Prezime:     
Osobni identifikacijski broj:     
Broj putovnice/osobne iskaznice:     

2. Potvrda o podnesenoj Izjavi o prvom pružanju usluge na privremenoj i povremenoj osnovi
KLASA:- / - /
URBROJ:- -
Datum:. .

3. Informacije o godišnjoj obnovi izjave
U kojem razdoblju ste pružali usluge u državi domaćinu u prethodnoj godini?Za koje razdoblje podnosite Izjavu o godišnjoj obnovi u državi domaćinu?
Od . . do . .Od . . do . .
Od . . do . .Od . . do . .
Od . . do . .Od . . do . .
Od . . do . .Od . . do . .
Od . . do . .Od . . do . .

4. Napomena (unose se podaci kod kojih je došlo do bilo kakvih promjena podataka u odnosu na podatke dostavljene u Izjavi o prvom pružanju usluge na privremenoj i povremenoj osnovi)
     

5. Suglasnost
Suglasan sam da nadležno tijelo može zatražiti informacije o valjanosti priloženih dokumenata o obrazovanju u državi koja ih je izdala.da ne
Suglasan sam da nadležno tijelo može provjeriti autentičnost priloženih dokumenata u državi koja ih je izdala.da ne

Potpisom izjavljujem da su podaci u ovom dokumentu u potpunosti istiniti.

Mjesto:     

Datum:. .Vlastoručni potpis

PRILOG III.

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA NA POSLOVNI NASTAN

1. Osobni podaci
Ime:     
Prezime:     
Osobni identifikacijski broj:     
Državljanstvo:     
Spol:muški ženski
Datum rođenja:. .
Država rođenja:     
Mjesto rođenja:     
Broj putovnice/osobne iskaznice:     
Adresa:     
E-mail:@
Telefon:     

2. Podaci o profesiji za koju se zahtjev podnosi
Naziv profesije:

instruktor

trener

Naziv sporta ili područje sportske rekreacije (pilates, fitness, aerobic i sl.) za koju se traži priznavanje:     

3. Poslovni nastan u jednoj ili više država članica EU
Imate li poslovni nastan u državi članici EU za profesiju iz točke 2.?da ne
Ako da, u kojoj državi?     
Je li je profesija regulirana u državi članici u kojoj imate poslovni nastan?da ne
Ako profesija iz točke 2. nije regulirana u državi članici u kojoj imate poslovni nastan i niste imali propisano obrazovanje i osposobljavanje za struku iz točke 2., imate li za tu profesiju profesionalnog iskustva od najmanje godine dana tijekom posljednjih deset godina na teritoriju te države članice?da ne

4. Suglasnost
Suglasan sam da nadležno tijelo može zatražiti informacije o valjanosti priloženih dokumenata o obrazovanju u državi koja ih je izdalada ne
Suglasan sam da nadležno tijelo može provjeriti autentičnost priloženih dokumenata u državi koja ih je izdalada ne

Potpisom izjavljujem da su podaci u ovom dokumentu u potpunosti istiniti.

Mjesto:     

Datum:. .Vlastoručni potpis

Dokumenti priloženi uz zahtjev (obvezno)

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, sukladno Zakonu i/ili dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 13. Zakona

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva kandidat nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu

Dokumenti priložen uz zahtjev (neobavezno)

– EU potvrda

– dopunska isprava o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja)

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju

– dokaz o stručnom iskustvu

– dokaz o kompetencijama

* U slučaju kada je jedna država članica već priznala kvalifikaciju stečenu izvan država članica, za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije potrebno je priložiti i sljedeće dokumente:

– dokument kojim se potvrđuje da je država članica priznala stručnu kvalifikaciju

– potvrdu iste države članice o tri godine stručnog iskustva unutar njezinih granica u profesiji za koju se traži priznavanje kvalifikacije i sukladno važećim propisima predmetne države.