NN 91/2023 (4.8.2023.), Pravilnik o dodjeli državne nagrade za sport »Franjo Bučar« i državne nagrade za vrhunska sportska postignuća

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

1405

Na temelju članka 88. stavka 6. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22) ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O DODJELI DRŽAVNE NAGRADE ZA SPORT »FRANJO BUČAR« I DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se izgled medalja i diploma, dodjela nagrade kao i druga pitanja značajna za dodjelu Državne nagrade za sport »Franjo Bučar« (u daljnjem tekstu: Državna nagrada) te novčani iznosi, način raspodjele novčane nagrade, postupak predlaganja, potrebna dokumentacija i način dodjele državne nagrade za vrhunska sportska postignuća.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika jednako se primjenjuju na sustav sporta, parasporta i sporta gluhih, osim kada je drugačije propisano ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT »FRANJO BUČAR«

Članak 3.

(1) U svrhu dodjele Državne nagrade, tijelo državne uprave nadležno za sport raspisuje poziv za dostavu prijedloga kandidata.

(2) Poziv se objavljuje u dnevnom tisku i na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za sport najkasnije početkom mjeseca rujna tekuće godine, a rok za prijavu je najmanje 30 dana od dana objave.

(3) Kandidata, fizičku ili pravnu osobu, za dodjelu Državne nagrade (u daljnjem tekstu: kandidat) može predložiti pravna i fizička osoba, ako to nije u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Prijedlog iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac – Prilog I.)

(2) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka zaprima se putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

(3) Uz prijedlog iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– obrazloženje razloga zbog kojih se kandidat predlaže za Državnu nagradu

– životopis za fizičku osobu

– popis znanstvenih, stručnih ili drugih radova, sportskih odličja i priznanja za djelovanje u sportu za fizičku osobu.

(4) Obrazloženje iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka mora sadržavati sve podatke koji su vezani za djelovanje kandidata u sportu kao što su podaci o njegovoj djelatnosti, sportskim odnosno drugim rezultatima, ostvarenjima i dostignućima u sportskoj djelatnosti, stručnim, znanstvenim ili drugim ostvarenjima u sportu te druge razloge zbog kojih se predlaže za Državnu nagradu.

Članak 5.

(1) Odluku o dodjeli Državne nagrade donosi Odbor Državne nagrade za sport »Franjo Bučar« (u daljnjem testu: Odbor Državne nagrade).

(2) Sjednice Odbora Državne nagrade priprema, saziva i vodi predsjednik Odbora Državne nagrade u skladu s poslovnikom o radu.

(3) Odbor Državne nagrade donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova.

(4) Odbor Državne nagrade donosi odluke javnim glasovanjem, a poslovnikom o radu može urediti da se o pojedinim pitanjima odlučuje tajnim glasovanjem.

(5) Na temelju rezultata glasovanja Odbor Državne nagrade donosi Odluku o dodjeli Državne nagrade.

(6) Član Odbora Državne nagrade koji nije suglasan s odlukom iz stavka 5. ovoga članka može tražiti da se njegovo izdvojeno mišljenje s obrazloženjem unese u zapisnik sjednice.

(7) Predsjedniku i članu Odbora Državne nagrade za sport te službeniku tijela državne uprave nadležnog za sport ne može se dodijeliti Državnu nagradu.

(8) Osobe iz stavka 6. ovoga članka ne mogu biti podnositelji prijedloga za dodjelu Državne nagrade.

Članak 6.

Prilikom razmatranja prijedloga za Državnu nagradu članovi Odbora Državne nagrade mogu koristiti sve dostupne evidencije koje sadrže podatke o predloženim kandidatima te sve ostale izvore podataka do dana održavanja sjednice Odbora Državne nagrade za sport na kojoj se donosi Odluka o dodjeli Državne nagrade za sport.

Članak 7.

Državna nagrada dodjeljuje se u obliku medalje s likom Franje Bučara, diplome i novčane nagrade.

Članak 8.

(1) Medalja i diploma Državne nagrade svečano se dodjeljuju krajem godine, prigodom godišnjice rođenja Franje Bučara.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za sport temeljem Odluke Odbora o dodjeli nagrade donosi odluku o dodjeli novčanih sredstava najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj je Državna nagrada dodijeljena.

Članak 9.

(1) Medalja je promjera 6,5 cm, na čijem licu je reljefni portret Franje Bučara, a na naličju grb Republike Hrvatske i natpis Nagrada »Franjo Bučar« ispod kojeg se nalazi pet olimpijskih krugova, a rad je akademskog kipara Koste Angelija Radovanija.

(2) Nagrađenima za životno djelo dodjeljuje se pozlaćena medalja, a dobitnicima godišnje nagrade posrebrena.

(3) Medalje se dodjeljuju u kožnoj kutiji crne boje (dimenzija 14 x 14 x 2,5 cm), a na kutiji je grb i natpis: »Republika Hrvatska« te tekst: »Državna nagrada za sport Franjo Bučar«, s dodatkom teksta: »životno djelo«, za nagrađene za životno djelo.

(4) Likovni prikaz medalje, sastavni je dio ovoga Pravilnika (Likovni prikaz – Prilog II.).

Članak 10.

(1) Diploma je dimenzije 210x297 mm na kojoj je otisnut suhi žig Državne nagrade i potpis predsjednika Odbora Državne nagrade.

(2) Tekst diplome odgovara vrsti nagrade.

(3) Diploma se dodjeljuje u crnom kožnom ovitku, dimenzija 310 x 220 mm, na koricama ovitka utisnut je grb Republike Hrvatske i natpis: »Državna nagrada za sport Franjo Bučar« žuto-zlatnom bojom i dodatkom: »životno djelo«, nagrađenima za životno djelo.

(4) Obrazac diplome, sastavni je dio ovoga Pravilnika (Obrazac – Prilog III).

Članak 11.

(1) Ako se Državna nagrada dodjeljuje posthumno, novčani iznos nagrade, medalja i diploma predaje se nasljednicima dobitnika u skladu s propisom kojim se uređuje nasljeđivanje.

(2) Ako dobitnik nema nasljednika ili su nasljednici nepoznati, medalja i diploma dobitnika Državne nagrade se predaje Hrvatskom športskom muzeju.

III. DRŽAVNA NAGRADA ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

Članak 12.

(1) Državna nagrada za vrhunska sportska postignuća dodjeljuje se za:

– osvojenu medalju na olimpijskim/paraolimpijskim igrama/olimpijskim igrama gluhih te svjetskom i europskom seniorskom prvenstvu u olimpijskom/paraolimpijskom sportu i disciplini/olimpijskom sportu i disciplini za gluhe

– osvojenu zlatnu medalju na svjetskom i europskom seniorskom prvenstvu u neolimpijskom/neparaolimpijskom sportu/neolimpijskom sportu gluhih koji u Republici Hrvatskoj ima tradiciju dužu od deset godina

– svjetski rekord oboren na seniorskom natjecanju u olimpijskom sportu/paraolimpijskom sportu/olimpijskom sportu za gluhe

– osvojenu zlatnu medalju, odnosno osvojeno prvo mjesto na svjetskom/europskom seniorskom prvenstvu u neolimpijskoj disciplini olimpijskog sporta/neparaolimpijskoj disciplini paraolimpijskog sporta/neolimpijskoj disciplini olimpijskog sporta za gluhe.

(2) Olimpijski sportovi i discipline iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka u smislu ovoga Pravilnika su sportovi i discipline ljetnih i zimskih olimpijskih igara, koje svojom odlukom utvrđuje Međunarodni olimpijski odbor za svaki četverogodišnji olimpijski ciklus.

(3) Paraolimpijski sportovi i discipline iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka u smislu ovoga Pravilnika su sportovi i discipline ljetnih i zimskih paraolimpijskih igara, koje svojom odlukom utvrđuje Međunarodni paraolimpijski odbor za svaki četverogodišnji paraolimpijski ciklus.

(4) Olimpijski sportovi i discipline gluhih iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka u smislu ovoga Pravilnika su sportovi i discipline ljetnih i zimskih igara gluhih, koje svojom odlukom utvrđuje Međunarodni odbor za sport gluhih sportaša za svaki četverogodišnji olimpijski ciklus.

Članak 13.

(1) Svjetska i europska seniorska prvenstva u olimpijskim sportovima i disciplinama iz članka 12. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika su prvenstva koja organiziraju, odnosno koja su u nadležnosti odgovarajućih svjetskih i europskih sportskih udruženja za pojedini sport, kojih su nacionalni sportski savezi članovi te koja udruženja priznaje Međunarodni olimpijski odbor.

(2) Svjetska i europska seniorska prvenstva u paraolimpijskim sportovima i disciplinama iz članka 12. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika su prvenstva koja organizira, odnosno koja su u nadležnosti Međunarodnog paraolimpijskog odbora.

(3) Svjetska i europska seniorska prvenstva u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe iz članka 12. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika su prvenstva koja organizira, odnosno koja su u nadležnosti Međunarodnog odbora za sport gluhih sportaša.

(4) Svjetska i europska seniorska prvenstva u neolimpijskim sportovima iz članka 12. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika su prvenstva koja organiziraju, odnosno koja su u nadležnosti odgovarajućih svjetskih i europskih sportskih udruženja za pojedini sport, kojih su nacionalni sportski savezi članovi.

(5) Svjetska i europska seniorska prvenstva u neparaolimpijskim sportovima iz članka 12. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika su prvenstva koja organiziraju, odnosno koja su u nadležnosti odgovarajućih svjetskih i europskih sportskih udruženja, kojih su Hrvatski paraolimpijski odbor, odnosno nacionalni sportski savezi parasportaša članovi.

(6) Svjetska i europska seniorska prvenstva u neolimpijskim sportovima gluhih iz članka 12. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika su prvenstva koja organiziraju, odnosno koja su u nadležnosti odgovarajućih svjetskih i europskih sportskih udruženja, kojih je Hrvatski sportski savez gluhih član.

Članak 14.

(1) Popis sportova iz članka 12. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika donose Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za sport.

(2) Popis sportova iz članka 12. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika može se mijenjati odnosno nadopuniti jednom godišnje za iduću godinu uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za sport.

(3) Nacionalni sportski savezi, odnosno nacionalni sportski savezi parasportaša iz članka 13. stavka 4. i 5. ovoga Pravilnika su savezi koji su članovi Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

(4) Svjetskim prvenstvima smatraju se Davis Cup u muškoj, Fed Cup u ženskoj konkurenciji u tenisu i Invacare World Team Cup u tenisu u invalidskim kolicima.

(5) U slučaju postojanja više razina (rangova, divizija i sl.) svjetskih i europskih prvenstava pojedinog sporta državne nagrade sportašima dodjeljuju se samo za svjetska i europska prvenstva najviše razine.

(6) Uvažavajući specifičnosti sustava natjecanja svakog sporta sukladno sportskim pravilima pripadajućih međunarodnih sportskih federacija, ako se u određenom sportu prvenstva na svjetskoj i/ili europskoj razini ne održavaju pod imenom svjetskog ili europskog prvenstva, već pod drugim nazivom koji upućuje na tu razinu natjecanja, ista se prihvaćaju pod uvjetom da predlagatelj, sukladno ovome Pravilniku, dostavi popis takvih natjecanja po sportovima, sportskim granama i sportskim disciplinama.

(7) Na razini europskog i svjetskog prvenstva za svaku sportsku disciplinu, sportsku granu i sport može postojati samo jedno službeno natjecanje koje se smatra europskim ili svjetskim prvenstvom u toj sportskoj disciplini, sportskoj grani ili sportu.

(8) Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih dužni su tijelu državne uprave nadležnom za sport dostaviti popis europskih i svjetskih prvenstava prema sportovima, sportskim granama i sportskim disciplinama.

(9) Sportskom ekipom smatra se hrvatska reprezentacija u ekipnim sportovima.

(10) Ekipnim postignućem u pojedinačnim sportovima smatra se postignuće u kojem sudjeluje više od jednog sportaša.

(11) Djelatnim stručnim sportskim osobama (izbornik, trener, kineziterapeut, sportski liječnik, fizioterapeut, serviser, sportski asistent, komunikacijski posrednik u sportu i sl.) smatraju se osobe određene da obavljaju stručni posao od strane odgovarajućeg nacionalnog sportskog saveza, sukladno njihovim aktima.

Članak 15.

(1) Prijedlog za dodjelu državne nagrade za vrhunska sportska postignuća podnosi nadležni nacionalni sportski savez član Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatski paraolimpijski odbor ili Hrvatski sportski savez gluhih tijelu državne uprave nadležnom za sport.

(2) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac – Prilog IV) u roku od 30 dana od dana završetka natjecanja.

(3) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka zaprima se putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

(4) Uz prijedlog iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– dokaz o stručnoj osposobljenosti (diploma ili potvrda visokog učilišta, uvjerenje ili drugi dokaz o stručnoj osposobljenosti, rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije ili potvrda o pružanju usluga na privremenoj i povremenoj osnovi) za osobe koje obavljaju stručne poslove temeljem Zakona o sportu

– dokaz temeljem posebnog propisa o ispunjavanju uvjeta za zanimanja fizioterapeuta i sportskog liječnika

– prijavu za natjecanje u kojoj je vidljivo tko je prijavljen za natjecanje te sastav stručnog tima sportaša.

– akt iz članka 14. stavka 11. ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju da prijedlog ne sadrži svu dokumentaciju propisanu stavkom 2. i 4. ovoga članka ili su podaci netočni, podnositelj je dužan u roku od 5 radnih dana, po zaprimanju zahtjeva tijela državne uprave nadležnog za sport, dostaviti traženu nadopunu.

(6) U slučaju prekoračenja rokova iz stavka 2. i 5. ovoga članka tijelo državne uprave nadležno za sport će smatrati da prijedlog nije podnesen te neće donijeti Odluku o dodjeli državne nagrade za predmetno natjecanje.

Članak 16.

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se u iznosima navedenim u Tablici novčanih iznosa državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća, koja je sastavni dio ovoga Pravilnika (Tablica – Prilog V).

Članak 17.

Za medalje osvojene u pojedinačnim sportovima, koje se dodjeljuju za ekipno postignuće i za parove, sportašima se dodjeljuju isti iznosi državne nagrade kao i članovima sportske ekipe, a izbornik i druge djelatne stručne sportske osobe dijele iznos nagrade koja se dodjeljuje djelatnim stručnim sportskim osobama u ekipnim sportovima, sukladno prijedlogu iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 18.

(1) Djelatne stručne sportske osobe iznos pripadajućih novčanih nagrada navedenih u Tablici novčanih iznosa državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća dijele sukladno prijedlogu iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Iznos pojedinačne novčane nagrade za djelatnu stručnu sportsku osobu ne smije biti veći od iznosa novčane nagrade za isto postignuće sportaša.

(3) Ako sportaš koji na natjecanju osvoji medalju ima više istovrsnih ili različitih djelatnih stručnih sportskih osoba, djelatne stručne sportske osobe dijele iznos nagrade sukladno prijedlogu iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Ako na istom natjecanju sportaš osvoji više medalja u različitim disciplinama i/ili obori svjetski rekord, njegovim djelatnim stručnim sportskim osobama dodjeljuje se državna nagrada za vrhunska sportska postignuća samo za jedno postignuće.

(5) Ako na istom natjecanju više sportaša osvoji medalju ili više medalja i/ili obore svjetski rekord, a imaju iste djelatne stručne sportske osobe, djelatnim stručnim sportskim osobama dodjeljuje se državna nagrada za vrhunska sportska postignuća samo za jedno postignuće.

(6) Odredbe stavka 4. i 5. ovoga članka primjenjuju se i u slučaju iz članka 14. stavka 9. i 10. ovoga Pravilnika.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Popis sportova iz članka 12. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih dostavljaju tijelu državne uprave nadležnom za sport na prethodnu suglasnost u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Popis natjecanja iz članka 14. stavka 6. ovoga Pravilnika nacionalni sportski savezi, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih dostavljaju tijelu državne uprave za sport na prethodnu suglasnost u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Popis natjecanja iz članka 14. stavka 8. ovoga Pravilnika nacionalni sportski savezi, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih dostavljaju tijelu državne uprave za sport na prethodnu suglasnost u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o državnoj nagradi za šport »Franjo Bučar« (»Narodne novine«, broj 30/07) i Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (»Narodne novine«, broj 129/17).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/4

Urbroj: 529-06-03/1-23-8

Zagreb, 27. srpnja 2023.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.

PRILOG I

Prijedlog kandidata za dodjelu
Državne nagrade »Franjo Bučar«

Podaci o podnositelju prijedloga
Ime i prezime ili naziv pravne osobe:
OIB:
Kontakt broj:
Elektronička pošta:
Podaci o kandidatu za dodjelu Državne nagrade
Ime i prezime ili naziv pravne osobe:
OIB:
Kontakt broj:
Elektronička pošta:
Nagrada:☐ godišnja nagrada
☐ nagrada za životno djelo

Prilog:

– obrazloženje razloga zbog kojih se kandidat predlaže za Državnu nagradu;

– životopis za fizičku osobu;

– popis znanstvenih, stručnih ili drugih radova, sportskih odličja i priznanja za djelovanje u sportu za fizičku osobu.

PRILOG II.

Likovni prikaz medalje za životno djelo (pozlaćena)

Likovni prikaz medalje za godišnju nagradu (posrebrena)

PRILOG III.

Obrazac diplome za životno djelo

Obrazac diplome za godišnju nagradu

PRILOG IV.

Prijedlog za dodjelu državne nagrade za vrhunska sportska postignuća

Podaci o podnositelju zahtjeva
Naziv pravne osobe:
OIB pravne osobe:
Kontakt broj:
Elektronička pošta:
Državna nagrada za vrhunska postignuća za:
Osvojenu medalju na olimpijskim/paraolimpijskim igrama/olimpijskim igrama gluhih te svjetskom i europskom seniorskom prvenstvu u olimpijskom/paraolimpijskom sportu i disciplini/olimpijskom sportu i disciplini za gluhe
Osvojenu zlatnu medalju na svjetskom i europskom seniorskom prvenstvu u neolimpijskom/neparaolimpijskom sportu/neolimpijskom sportu gluhih koji u Republici Hrvatskoj ima tradiciju dužu od deset godina
Svjetski rekord oboren na seniorskom natjecanju u olimpijskom sportu/paraolimpijskom sportu/olimpijskom sportu za gluhe
Postignut rezultat kojim je oboren svjetski rekord:
Datum i godina službenog priznavanja svjetskog rekorda:
Osvojenu zlatnu medalju, odnosno osvojeno prvo mjesto na svjetskom/europskom seniorskom prvenstvu u neolimpijskoj disciplini olimpijskog sporta/neparaolimpijskoj disciplini paraolimpijskog sporta/neolimpijskoj disciplini olimpijskog sporta za gluhe
Podaci o natjecanju
Natjecanje:
Službeni naziv:
Sport:
Sportska disciplina:Naziv:

☐ olimpijska disciplina

☐ neolimpijska disciplina

Mjesto održavanja:
Vrijeme održavanja:
Naziv sportskog udruženja nadležnog za održavanje/organizaciju:
Razina natjecanja:
Tip natjecanja:

☐ pojedinačno natjecanje

☐ ekipno natjecanje

Učestalost održavanja:
Osvojena medalja:
Iznos nagrade
Podaci o primateljima
Sportaš(i):
Ime i prezime:OIBIBANNaziv banke
    
    
Izbornik:
Ime i prezime:OIBIBANNaziv banke
Djelatna stručna sportska osoba:
Ime i prezime:OIBStručni
posao:
IBANNaziv banke


Prilog:

– dokaz o stručnoj osposobljenosti (diploma ili potvrda visokog učilišta, uvjerenje ili drugi dokaz o stručnoj osposobljenosti, rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije ili potvrda o pružanju usluga na privremenoj i povremenoj osnovi) za osobe koje obavljaju stručne poslove temeljem Zakona o sportu

– dokaz temeljem posebnog propisa o ispunjavanju uvjeta za zanimanja fizioterapeuta i sportskog liječnika

– prijavu za natjecanje u kojoj je vidljivo tko je prijavljen za natjecanje

– dokaz iz kojega je vidljivo da je nadležni nacionalni sportski savez imenovao djelatne stručne sportske osoba za obavljanje stručnog posla na natjecanju.

PRILOG V.

TABLICA
NOVČANIH IZNOSA DRŽAVNIH NAGRADA ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA –
izraženo u eurima –

1. Olimpijske igre, paraolimpijske igre, olimpijske igre gluhih

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI SPORTOVIEKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO27.650,0055.250,0027.650,0027.650,0045.150,00
SREBRO17.300,0034.550,0017.300,0017.300,0024.450,00
BRONCA12.250,0024.450,0012.250,0012.250,0019.150,00

2. Svjetska seniorska prvenstva u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe koja se održavaju svake četiri (4) godine

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI SPORTOVIEKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO15.950,0025.500,0015.950,0015.950,0021.250,00
SREBRO9.300,0014.900,009.300,009.300,0012.750,00
BRONCA5.350,008.500,005.350,005.350,007.250,00

3. Svjetska seniorska prvenstva u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe koja se održavaju svake dvije (2) godine

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI SPORTOVIEKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO14.350,0022.950,0014.350,0014.350,0019.150,00
SREBRO8.250,0013.200,008.250,008.250,0011.500,00
BRONCA4.800,007.650,004.800,004.800,006.400,00

4. Svjetska seniorska prvenstva u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe koja se održavaju svake godine i svjetska seniorska dvoranska prvenstva u atletici i plivanju u malim bazenima (25 m)

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI SPORTOVIEKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO8.000,0012.750,008.000,008.000,0010.650,00
SREBRO4.550,007.250,004.550,004.550,006.400,00
BRONCA2.700,004.250,002.700,002.700,003.700,00

5. Europska seniorska prvenstva u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe koja se održavaju svake četiri (4) godine

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI
SPORTOVI
EKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO9.300,0011.150,009.300,009.300,009.600,00
SREBRO5.350,006.400,005.350,005.350,005.600,00
BRONCA4.000,004.800,004.000,004.000,004.000,00

6. Europska seniorska prvenstva u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe koja se održavaju svake dvije (2) godine

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI SPORTOVIEKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO8.250,009.900,008.250,008.250,008.600,00
SREBRO4.800,005.800,004.800,004.800,004.800,00
BRONCA3.450,004.150,003.450,003.450,003.500,00

7. Europska seniorska prvenstva u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe koja se održavaju svake godine i europska seniorska dvoranska prvenstva u atletici i plivanju u malim bazenima (25 m)

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI SPORTOVIEKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO4.650,005.600,004.650,004.650,004.800,00
SREBRO2.700,003.200,002.700,002.700,002.800,00
BRONCA2.000,002.400,002.000,002.000,002.050,00

8. Svjetska seniorska prvenstva u neolimpijskim, neparaolimpijskim i neolimpijskim sportovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj koja se održavaju svake četiri (4) ili svake dvije (2) godine

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI SPORTOVIEKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO8.000,0012.750,008.000,008.000,0010.650,00

9. Svjetska seniorska prvenstva u neolimpijskim, neparaolimpijskim i neolimpijskim sportovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj koja se održavaju svake godine

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI SPORTOVIEKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO6.000,009.600,006.000,006.000,008.000,00

10. Europska seniorska prvenstva u neolimpijskim, neparaolimpijskim i neolimpijskim sportovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj koja se održavaju svake četiri (4) ili svake dvije (2) godine

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI SPORTOVIEKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO4.650,005.600,004.650,004.650,004.800,00

11. Europska seniorska prvenstva u neolimpijskim, neparaolimpijskim i neolimpijskim sportovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj koja se održavaju svake godine

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI SPORTOVIEKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO3.450,004.150,003.450,003.450,003.500,00

12. Svjetski rekord na seniorskim natjecanjima u olimpijskim sportovima, paraolimpijskim sportovima te olimpijskim sportovima za gluhe

POJEDINAČNI SPORTOVIEKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
5.850,009.050,005.850,005.850,006.900,00

13. Svjetska seniorska prvenstva u neolimpijskim disciplinama olimpijskih sportova, neparaolimpijskim disciplinama paraolimpijskih sportova i neolimpijskim disciplinama olimpijskih sportova za gluhe

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI
SPORTOVI
EKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO4.000,006.400,004.000,004.000,005.350,00

14. Europska seniorska prvenstva u neolimpijskim disciplinama olimpijskih sportova, neparaolimpijskim disciplinama paraolimpijskih sportova i neolimpijskim disciplinama olimpijskih sportova za gluhe

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI SPORTOVIEKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO2.700,003.200,002.700,002.700,002.700,00