NN 91/2023 (4.8.2023.), Pravilnik o obveznom dijelu sadržaja programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za instruktora i trenera te stručnim uvjetima za njegovo provođenje

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

1406

Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 19. stavka 9. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22) ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O OBVEZNOM DIJELU SADRŽAJA PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZA INSTRUKTORA I TRENERA TE STRUČNIM UVJETIMA ZA NJEGOVO PROVOĐENJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje obvezni dio sadržaja programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za instruktora i trenera koje donose ustanove za obrazovanje odraslih te stručni uvjeti za njihovo provođenje.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. OBVEZNI DIO SADRŽAJA PROGRAMA

Obvezni dio sadržaja programa za instruktora

Članak 2.

(1) Obvezni dio sadržaja programa stručnog specijalističkog osposobljavanja za instruktora iz članka 18. stavka 2. podstavka 1. Zakona o sportu (u daljnjem tekstu: Zakon) sastoji se od sljedećih skupova ishoda učenja:

– osnove anatomije, fiziologije, sportske medicine, osnovnog održavanja života i zaštite na radu

– osnove pedagogije i psihologije

– uvod u sport/sportsku rekreaciju i osnovne elemente sporta/sportske rekreacije

– uvod u metodiku poduke.

(2) Skupom ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka stječu se znanja i vještine o:

– osnovnoj građi i funkciji ljudskog organizma kroz prikaz organskih sustava,

– osnovama anatomske strukture koje čine pojedini organski sustav te njihovoj ulozi i osnovnim fiziološkim procesima koji se u njima odvijaju u mirovanju i pod tjelesnim opterećenjem s naglaskom na objašnjenju sustava dobivanja energije u tjelesnoj aktivnosti te metabolizmu u aktivnosti

– najčešćim akutnim i kroničnim zdravstvenim problemima sustava koji nastaju tijekom tjelesnog vježbanja i treninga

– prevenciji najčešćih ozljeda u tjelesnoj aktivnosti

– važnosti sistematskog pregleda prije uključivanja u kineziološke aktivnosti

– važnosti suradnje instruktora i liječnika sportske medicine radi očuvanja i unapređenja zdravlja sportaša/rekreativaca

– osnovnom održavanju života (Basic Life Support, BLS)

– zaštiti na radu.

(3) Minimalni obujam skupa ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka je 1 CSVET bod.

(4) Skupom ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka stječu se znanja i vještine o:

– osnovama teorije, koncepta i dimenzije odgoja i obrazovanja i potrebom za cjeloživotnim odgojem i obrazovanjem

– značajkama fenomena odgoja, strukture odgojnoga procesa, temeljnih odgojnih područja te metoda pozitivne discipline te primjena u instruktorskom poslu

– osnovnim didaktičkim teorijama i razvijanju sposobnosti za primjenu stečenog znanja u organiziranju i evoluiranju procesa odgoja i obrazovanja primijenjenog u sportu

– pravilnoj primjeni osnovnih metoda, pristupa, socijalnih oblika rada i izvora znanja ovisno o razini i vrsti odgojno-obrazovnoga procesa, kao i o sposobnostima i specifičnostima sportaša

– važnosti promicanja sportske kulture i fair play vrijednosti kako u sportu tako i u svakodnevnom životu.

– osnovnoj odgojno-obrazovnoj praksi i osposobljavanju za organizaciju u kojoj dominira aktivno učenje uz uvažavanje individualnih karakteristika sportaša/rekreativaca

– predmetu proučavanja psihološke znanosti kao što su psihički procesi i ponašanje

– osnovnim temama emocija, motivacije, učenja, ličnosti, samopoštovanja i samopouzdanja te osnovnim temama iz područja razvojne psihologije kao što su razvojne karakteristike kognitivnog, socio-emocionalnog i moralnog razvoja različitih razvojnih skupina tj. predškolske i mlađe školske djece, djece u pubertetu te adolescenata.

– upoznavanje polaznika s osnovnim vrstama komunikacije (intrapersonalna, interpersonalna, komunikacija u maloj grupi)

– osnovnim načelima komunikacijskog procesa u verbalnom, neverbalnom i paraverbalnom aspektu, vještinama slušanja te komunikacijskom bontonu.

(5) Minimalni obujam skupa ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka je 1 CSVET bod.

(6) Skupom ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka stječu se znanja i vještine o:

– nastanku i razvoju sporta/sportske rekreacije

– osnovnim i specifičnim pravilima sporta/sportske rekreacije i organizacijom sporta/sportske rekreacije kroz organizacije koje djeluju na nacionalnom nivou i internacionalnom nivou.

– važnosti i ulozi instruktora u sportu/sportskoj rekreaciji

– analizi sporta i sportske aktivnosti s aspekata rekreacije te razvoja sporta na klupskoj razini

– osnovnim elementima tehnike sporta/sportske rekreacije koji su bitni za ispravnost izvođenja tehnike.

(7) Minimalni obujam skupa ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka je 2 CSVET boda.

(8) Skupom ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka stječu se znanja i vještine o:

– obavljanju poslova provođenja sportske rekreacije i podučavanja osnovne tehnike sporta

– osnovama metodike sportske poduke na početnim razinama rada u sportu/sportskoj rekreaciji

– strukturi sata sportske poduke kao i njezine temeljne dijelove te njihovu važnost i ulogu.

(9) Minimalni obujam skupa ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka je 1 CSVET bod.

Obvezni dio sadržaja programa za trenera 1. razine

Članak 3.

(1) Obvezni dio sadržaja programa stručnog specijalističkog osposobljavanja za trenera 1. razine iz članka 19. stavka 2. podstavka 1. Zakona sastoji se od sljedećih skupova ishoda učenja:

– osnove anatomije, fiziologije, sportske medicine, osnovnog održavanja života i zaštite na radu

– osnove pedagogije i didaktike

– uvod u sport/sportsku granu

– uvod u tehničko-taktičku i kondicijsku pripremu

– uvod u metodiku treninga.

(2) Skupom ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka stječu se znanja i vještine o:

– osnovnoj građi i funkciji ljudskog organizma kroz prikaz organskih sustava

– osnovama anatomske strukture koja čine pojedini organski sustav te njihovoj ulozi i osnovnim fiziološkim procesima koji se u njima odvijaju u mirovanju i pod tjelesnim opterećenjem i objašnjenju sustava dobivanja energije u tjelesnoj aktivnosti te metabolizmu u aktivnosti

– najčešćim akutnim i kroničnim zdravstvenim problemima sustava koji nastaju tijekom tjelesnog vježbanja i treninga

– prevenciji najčešćih ozljeda u sportu/sportskoj grani

– posljedicama i opasnosti uzimanja dopinga u sportu

– važnosti sistematskog pregleda prije uključivanja u kineziološke aktivnosti

– važnosti suradnje trenera i liječnika sportske medicine radi očuvanja zdravlja sportaša

– osnovnom održavanju života (Basic life support, BLS)

– zaštiti na radu.

(3) Minimalni obujam skupa ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka je 1 CSVET bod.

(4) Skupom ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka stječu se znanja i vještine o:

– osnovama teorije, koncepta i dimenzije odgoja i obrazovanja i potrebom za cjeloživotnim odgojem i obrazovanjem

– značajkama fenomena odgoja, strukture odgojnoga procesa, temeljnih odgojnih područja te metodama pozitivne discipline te primjenom u trenerskom poslu

– osnovnim didaktičkim teorijama i razvijanju sposobnost za primjenu stečenog znanja u organiziranju i evoluiranju procesa odgoja i obrazovanja primijenjenog u sportu

– pravilnoj primjeni osnovnih metoda, pristupa, socijalnih oblika rada i izvora znanja ovisno o razini i vrsti odgojno-obrazovnoga procesa kao i o sposobnostima i specifičnostima sportaša

– važnost promicanja sportske kulture i fair play vrijednosti kako u sportu tako i u svakodnevnom životu

– osnovnoj odgojno-obrazovnoj praksi i osposobljavanju za organizaciju u kojoj dominira aktivno učenje uz uvažavanje individualnih karakteristika sportaša.

(5) Minimalni obujam skupa ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka je 1 CSVET bod.

(6) Skupom ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka stječu se znanja i vještine o:

– važnosti i ulozi trenera u sportu

– osnovama antropološke analize sporta/sportske grane s aspekata koji su bitni za razvoj sporta/sportske grane na razini kluba u natjecateljskom i rekreativnom smislu

– osnovnim informacijama o programima i načinima sportske poduke, treninga te organizacije i vođenja sportskog natjecanja.

(7) Minimalni obujam skupa ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka je 1 CSVET bod.

(8) Skupom ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka stječu se znanja i vještine o:

– osnovama kineziološke analize sporta, a posebno kroz analizu i primjenu elemenata tehnike i taktike s ciljem povećanja efikasnosti u rekreativnom i natjecateljskom sportu

– osnovama kondicijske pripreme sportaša i rekreativaca starijih od 16 godina

– specifičnostima stručnog vođenja sportaša (starijih od 16 godina) na sportskom natjecanju.

(9) Minimalni obujam skupa ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka je 1 CSVET bod.

(10) Skupom ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka stječu se znanja i vještine o:

– osnovnim pojmovima i poslovima provođenja sportske pripreme i sportske poduke koji se javljaju u sportu sa sportašima starijim od 16 godina

– strukturi sata treninga, njegovih temeljnih dijelova i smislu i važnost u procesu treninga

– jednostavnijim i složenijim organizacijskim oblicima rada na treningu, s naglaskom na metode koje doprinose individualizaciji u radu sa sportašima.

(11) Minimalni obujam skupa ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka je 1 CSVET bod.

Obvezni dio sadržaja programa za trenera 2. razine

Članak 4.

(1) Obvezni dio sadržaja programa stručnog specijalističkog usavršavanja za trenera 2. razine iz članka 19. stavka 2. podstavka 2. Zakona sastoji se od sljedećih skupova ishoda učenja:

– osnove teorije treninga

– osnove psihologije i komunikologije

– osnove tehničko-taktičke i kondicijske pripreme mlađih dobnih skupina

– osnove tehničko-taktičke i kondicijske pripreme starijih dobnih skupina

– osnove metodike treninga mlađih dobnih skupina.

(2) Skupom ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka stječu se znanja i vještine o:

– pojmovima sporta, sportaša i sportske pripreme (treninga, natjecanja i oporavka) na koji će se nadograditi sadržaji specifičnih predmeta

– područja sporta i sportskog treninga, metodičkog oblikovanja treninga te osnova planiranja i programiranja

– osnovnim znanjima o strukturi sportske pripreme, analizi sportskih aktivnosti u funkciji razumijevanja zahtjeva pojedinih sportova, sposobnostima i znanjima sportaša i kako ih procijeniti, osnovnim principima provođenja sportskog treninga, osnovama metodičkog oblikovanja procesa kondicijskog i tehničko-taktičkog treninga (sadržaji, opterećenja i metode) te osnovnim pojmovima u planiranju i programiranju treninga.

(3) Minimalni obujam skupa ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka je 1 CSVET bod.

(4) Skupom ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka stječu se znanja i vještine o:

– proučavanju psihološke znanosti kao što to su psihički procesi i ponašanje

– osnovnim temama emocija, motivacije, učenja, ličnosti, samopoštovanja i samopouzdanja

– osnovnim temama iz područja razvojne psihologije kao što su razvojne karakteristike kognitivnog, socio-emocionalnog i moralnog razvoja različitih razvojnih skupina tj. predškolske i mlađe školske djece, djece u pubertetu te adolescenata iz perspektive djelovanja trenera u sportskom okruženju, koji kao odgovoran stručnjak mora razumjeti kako psihički procesi funkcioniraju općenito i na razini pojedinih dobnih skupina te kako trener svojim djelovanjem može pozitivno, ali i negativno djelovati na njihov razvoj te kako se sve to manifestira na razini ponašanja onih s kojima radi

– osnovnim vrstama komunikacije (intrapersonalna, interpersonalna, komunikacija u maloj grupi) s naglaskom na ulogu trenera u procesu socijalizacije djece i mladih

– osnovnim načelima komunikacijskog procesa u verbalnom, neverbalnom i paraverbalnom aspektu, vještinama slušanja te komunikacijskom bontonu.

(5) Minimalni obujam skupa ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka je 1 CSVET bod.

(6) Skupom ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka stječu se znanja i vještine o:

– osnovama kineziološke analize sporta, a posebno kroz analizu i primjenu elemenata tehnike i taktike s ciljem povećanja efikasnosti u rekreativnom i natjecateljskom sportu

– osnovama kondicijske pripreme sportaša i rekreativaca mlađih od 16 godina

– specifičnostima vođenja sportaša (mlađih od 16 godina) na sportskom natjecanju.

(7) Minimalni obujam skupa ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka je 1 CSVET bod.

(8) Skupom ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka stječu se znanja i vještine o:

– kineziološkoj i antropološkoj analizi sporta, a posebno kroz analizu i primjenu elemenata tehnike i taktike s ciljem povećanja efikasnosti u rekreativnom i natjecateljskom sportu

– naprednijim metodama kondicijske pripreme sportaša i rekreativaca starijih od 16 godina

– naprednim metodama stručnog vođenja sportaša (starijih od 16 godina) na sportskom natjecanju.

(9) Minimalni obujam skupa ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka je 1 CSVET bod.

(10) Skupom ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka stječu se znanja i vještine o:

– osnovnim pojmovima i poslovima provođenja sportske pripreme i sportske poduke koji se javljaju u radu sa sportašima mlađim od 16 godina

– prepoznavanju antropoloških obilježja djece predškolske dobi, školske dobi i adolescenata u funkciji što kvalitetnijeg provođenja sportske pripreme i sportske poduke

– strukturi sata treninga, njegovim temeljnim dijelovima i njihovom smislu i važnost u procesu treninga sportaša mlađih od 16 godina

– jednostavnijim i složenijim organizacijskim oblicima rada na treningu, s naglaskom na metode koje doprinose individualizaciji u radu s mlađim sportašima.

(11) Minimalni obujam skupa ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka je 1 CSVET bod.

Obvezni dio sadržaja programa za trenera 3. razine

Članak 5.

(1) Obvezni dio sadržaja programa stručnog specijalističkog usavršavanja za trenera 3. razine iz članka 19. stavka 2. podstavka 3. Zakona sastoji se od sljedećih skupova ishoda učenja:

– osnove planiranja i programiranja treninga u sportu

– kontrola sportske pripreme i praćenje natjecateljske učinkovitosti u sportu

– tehničko-taktička i kondicijska priprema sportaša

– metodika treninga sporta.

(2) Skupom ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka stječu se znanja i vještine o:

– obavljanju poslova osnova planiranja i programiranja treninga

– osnovnim koracima u planiranju i programiranju sportske pripreme

– važnosti i povezanosti sportske pripreme s izradom i provedbom planova i programa sportske pripreme sportaša ili sportske ekipe.

(3) Minimalni obujam skupa ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka je 1 CSVET bod.

(4) Skupom ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka stječu se znanja i vještine o:

– osnovama kontrole treniranosti i praćenja natjecateljske učinkovitosti s ciljem procjene efekata plana i programa sportske pripreme

– osnovnim vrstama kontrole sportske pripreme, njihove svrhe i smisla

– načinima praćenja osnovne natjecateljske učinkovitosti i važnost navedenih spoznaja i njihove primjene u korekciji plana i programa sportske pripreme

(5) Minimalni obujam skupa ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka je 1 CSVET bod.

(6) Skupom ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka stječu se znanja i vještine o:

– analizi elemenata tehničke, taktičke i kondicijske pripreme odabranog sporta/sportske grane kod nadarenih sportaša i ekipa različitih dobnih skupina

(7) Minimalni obujam skupa ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka je 1 CSVET bod.

(8) Skupom ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka stječu se znanja i vještine o:

– osnovama metodike rada s nadarenim sportašima i sportskim ekipama

– načinu strukturiranja treninga s ciljem postizanja veće efikasnosti i optimizacije trenažnog procesa obzirom na nadarenog sportaša ili sportsku ekipu

– ispravnom metodičkom načinu i pristupu u radu s nadarenim sportašima i sportskim ekipama različitih dobnih kategorija

(9) Minimalni obujam skupa ishoda učenja iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka je 1 CSVET bod.

(10) Osim obveznog sadržaja programa propisanog ovim Pravilnikom, program mora sadržavati i skupove ishoda učenja kojima se stječu znanja i vještine potrebne za poslove instruktora iz članka 2. ovog Pravilnika, te trenera iz članaka 3., 4., i 5. ovoga Pravilnika u trajanju propisanim člankom 18. stavkom 2. i člankom 19. stavkom 2. podstavkom 1., 2. i 3. Zakona.

Način provođenja programa

Članak 6.

(1) Sveukupno trajanje programa se preraspodjeljuje u satnicu potrebnu za stjecanje skupova ishoda učenja kroz:

– vođeni proces učenja i poučavanja (teorijska nastava i vježbe u učilištu ili putem online prijenosa u stvarnom vremenu)

– učenja temeljenog na radu (vježbe i praktična nastava u stvarnom radnom okruženju)

– samostalne aktivnosti polaznika (izvršavanje zadataka, domaćih uradaka, čitanje i

– proučavanje potrebno za praćenje sadržaja i izvršavanje zadataka).

(2) Vrijeme predviđeno za vrednovanje provodi se kontinuirano i integrirano je u vođeni proces učenja i poučavanja te učenje temeljeno na radu te se ne iskazuje posebnom satnicom.

III. STRUČNI UVJETI

Članak 7.

(1) Stručni uvjeti za provođenje obveznog i dodatnog dijela sadržaja programa iz članka 2. stavka 1., članka 3. stavka 1., članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika koji se provode kroz vođeni proces učenja i poučavanja su:

– najmanje razina 7.1. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira odgovarajuće struke za teorijsku nastavu

– najmanje razina 6. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira odgovarajuće struke za vježbe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ukoliko nema nastavnog kadra koji ispunjava stručne uvjete iz stavka 1. ovoga članka, može se angažirati nastavni kadar s najmanje razinom 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i najmanje 3 godine iskustva u određenom sportu, i to samo za provođenje obveznog dijela sadržaja programa za stjecanje znanja i vještina iz:

– članka 2. stavka 6. podstavka 1., 2., 4. i 5. i stavka 8. podstavka 1. i 2.

– članka 3. stavka 6. podstavka 2. i 3., stavka 8. podstavka 1. i stavka 10. podstavka 1. i 3.

– članka 4. stavka 6. podstavka 1. i stavka 8. podstavka 1.

– članka 5. stavka 6. podstavka 1. i stavka 8. podstavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(3) Stručni uvjet za provođenje obveznog dijela sadržaja programa iz članka 2. stavka 1., članka 3. stavka 1., članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika koji se provode kroz učenje temeljeno na radu je najmanje razina 6. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira odgovarajuće struke.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka ukoliko nema nastavnog kadra koji ispunjava navedene stručne uvjete može se angažirati nastavni kadar s najmanjom razinom 4.2. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i najmanje 3 godine iskustva u određenom sportu i to samo za provođenje obveznog dijela sadržaja programa za stjecanje znanja i vještina iz:

– članka 2. stavka 6. podstavka 1., 2., 4. i 5. i stavka 8. podstavka 1. i 2.

– članka 3. stavka 6. podstavka 2. i 3., stavka 8. podstavka 1. i stavka 10. podstavka 1. i 3.

– članka 4. stavka 6. podstavka 1. i stavka 8. podstavka 1.

– članka 5. stavka 6. podstavka 1. i stavka 8. podstavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u športu (»Narodne novine«, broj 47/93).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/8

Urbroj: 529-06-3-1-23-6

Zagreb, 27. srpnja 2023.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.