NN 91/2023 (4.8.2023.), Pravilnik o načinu pohađanja i završetka obrazovanja sportaša

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

1407

Na temelju članka 82. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22), ministrica turizma i sporta, uz prethodnu suglasnost ministra znanosti i obrazovanja, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU POHAĐANJA I ZAVRŠETKA OBRAZOVANJA SPORTAŠA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način pohađanja i završetka osnovnog te srednjoškolskog obrazovanja učenika sportaša.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na odgovarajući način i na visoko obrazovanje ako to nije protivno načelima autonomije sveučilišta za kategorizirane sportaše i akademske samouprave vezano uz upis i pravila studiranja.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika jednako se primjenjuju na sustav sporta, parasporta i sporta gluhih.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na učenika sportaša koji:

– posjeduje važeće rješenje o kategorizaciji sportaša ili

– posjeduje potvrdu nadležnog nacionalnog sportskog saveza iz članka 82. stavka 2. Zakona o sportu za učenike u dobi do 12 godina.

(2) Učenik sportaš ostvaruje pravo na posebne uvjete pohađanja i završetka obrazovanja od dana dostave dokaza iz stavka 1. ovoga članka razredniku.

(3) Potvrda iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka sadrži podatke o učeniku sportašu koji se odnose na rezultate ostvarene u proteklih godinu dana u odnosu na datum izdavanja potvrde, vrijedi za školsku godinu u kojoj je podnesena, na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog I).

(4) Učenik sportaš je dužan obavijestiti razrednika o gubitku prava na kategorizaciju sportaša ili o promjeni na osnovi kojih je učenik dobio potvrdu iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka u roku od 30 dana od nastanka okolnosti.

II. NAČIN POHAĐANJA I ZAVRŠETKA OBRAZOVANJA

Članak 4.

(1) Učenik sportaš može izostati s nastave radi sportskih obveza uz prethodnu najavu izostanka s nastave na početku svakog polugodišta, a na osnovi dokaza o opravdanosti izostanka.

(2) Dokaz iz stavka 1. ovoga članka je potvrda ili neka druga isprava koju može izdati sportski klub ili nadležni nacionalni sportski savez.

(3) Dokaz iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se razredniku, a razrednik o tome obavještava razredno vijeće.

Članak 5.

(1) Učeniku sportašu, škola je dužna omogućiti odgovaranje po dogovoru.

(2) Učenik sportaš utvrđuje odgovaranje po dogovoru s predmetnim učiteljem ili nastavnikom na početku svakog polugodišta, što se tijekom polugodišta može mijenjati u dogovoru s predmetnim učiteljem ili nastavnikom.

Članak 6.

Učeniku sportašu, škola može u skladu s mogućnostima dodijeliti učitelja ili nastavnika mentora koji prati rad i postignuća učenika sportaša te mu pomaže tijekom školovanja.

Članak 7.

(1) Ako učenik sportaš koji posjeduje rješenje o kategorizaciji sportaša I., II. ili III. kategorije izostane s više od 50% sati predmetne nastave, na osnovi dokaza iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, može ga se uputiti na predmetni ispit.

(2) Ako učenik sportaš koji posjeduje rješenje o kategorizaciji sportaša IV., V. ili VI. kategorije izostane s više od 40% sati predmetne nastave, na osnovi dokaza iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, može ga se uputiti na predmetni ispit.

(3) Ako učenik sportaš izostane s više od 60% nastave na osnovi dokaza iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, može ga se uputiti na razredni ispit.

(4) Učeniku sportašu može se omogućiti polaganje ispita i izvan redovne nastave uz dogovor s predmetnim nastavnikom.

(5) Ako učenik sportaš izostane s nastave na osnovi dokaza iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika kontinuirano u vremenskom periodu dužem od tri tjedna, može zatražiti da mu se omogući dopunska nastava.

(6) Škola može svojim aktom detaljnije propisati rokove i način prilagodbe nastave učeniku sportašu.

(7) Učenik sportaš je oslobođen predstavljati školu na humanitarnim i promotivnim aktivnostima te sportskim natjecanjima, ukoliko je spriječen sportskim obvezama nacionalne ili međunarodne razine.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/12
Urbroj: 529-06-3-1-23-11
Zagreb, 31. srpnja 2023.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.

PRILOG I

POTVRDA

kojom se potvrđuje da ____________________(ime i prezime sportaša, OIB) ispunjava uvjete iz članka 82. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22) kojima ostvaruje pravo na posebne uvjete pohađanja i završetka osnovnog obrazovanja te pohađanja i završetka srednjoškolskog obrazovanja.

Nacionalni savez: _____________________________________

Ovlaštena osoba za zastupanje: ___________________________

Sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima:
Rezultat od 1. do 10. mjesta na natjecanjima na nacionalnoj razini:
Broj treninga:Dnevno:
Tjedno:
Datum izdavanja potvrde:
Potpis i žig ovlaštene osobe za zastupanje:

Popunjava tijelo državne uprave nadležno za sport
SUGLASNOST
Tijelo državne uprave nadležno za sport suglasno je s izdavanjem gore navedene potvrde kojom sportaš ostvaruje pravo na posebne uvjete pohađanja i završetka osnovnog obrazovanja te pohađanja i završetka srednjoškolskog obrazovanja.
DatumPotpis


MP