NN 91/2023 (4.8.2023.), Pravilnik o sigurnosti na uređenim skijalištima

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

1408

Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22) ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O SIGURNOSTI NA UREĐENIM SKIJALIŠTIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sigurnost korištenja skijališta, uređenje skijališta, oznake na skijalištu, spašavanje i pružanje prve pomoći, korištenje žičara, kao i druga pitanja u vezi s radom i sigurnim korištenjem skijališta.

Članak 2.

Pojmovi koji imaju rodno značenje, a koji su korišteni u ovom Pravilniku, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Uređena skijališta (u daljnjem tekstu: skijališta) u smislu ovog Pravilnika, posebno su uređene prirodne površine s izgrađenim i opremljenim građevinama, uključujući i privremene, opremljene žičarom koja ispunjava tehničke uvjete za siguran rad u skladu s posebnim propisima, za natjecateljsko i rekreativno skijanje te druge sportsko-rekreativne aktivnosti koje se odvijaju u pravilu na snijegu i rade trajno ili sezonski.

Članak 4.

(1) Na skijalištima je dopušteno natjecateljsko i rekreativno skijanje i daskanje (boardanje), trening skijaša i daskaša (boardera) te poduka skijanja i daskanja (boardanja).

(2) Površine koje se koriste za sanjkanje, motorno skijanje i druge aktivnosti kao što su skijaški skokovi, skijaško hodanje i trčanje, letenje deltaplanom i padobranskim krilom i sl. s ili bez motornog pogona (ultra laka letjelica, laka letjelica) i sl., moraju biti potpuno odvojene od skijališta te posebno ograđene i označene.

(3) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na površine i prostore iz stavka 2. ovoga članka.

II. SIGURNOST KORIŠTENJA SKIJALIŠTA

Članak 5.

Na skijalištima se primjenjuju sigurnosni standardi korištenja skijališta Međunarodne skijaške federacije – FIS, koje nacionalni sportski savez nadležan za skijanje (u daljnjem tekstu: skijaški savez) javno objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Članak 6.

Uprava skijališta dužna je osigurati uvjete za sigurno korištenje skijališta što podrazumijeva:

– prethodno tehničko uređivanje i tekuće održavanje skijališta

– zaštitu od lavina

– postavljanje zaštita ispred zgrada, javnih puteva, provalija, šuma, stupova, stijena, vododerina, potoka i drugih opasnih mjesta

– postavljanje oznaka zabrane, opasnosti, obveze i informativnih oznaka

– osiguravanje službe za spašavanje na skijalištu koju organizira i obavlja Hrvatska gorska služba spašavanja (u daljnjem tekstu: služba za spašavanje)

– osiguravanje sustava veza na skijalištu i veza sa zdravstvenom i sličnim službama

– osiguravanje redarske službe na skijalištu.

Članak 7.

(1) Opasna mjesta na skijalištu moraju biti osigurana ogradama za usmjerenje, zaštitnim ogradama, oblogama protiv udaraca i sličnim oblicima zaštite.

(2) Sve montažne ili fiksne i trajne ili privremene građevine, kao i privremeni objekti uz rub staze, moraju biti dodatno zaštićeni odgovarajućom sigurnosnom zaštitom (strunjače, zračni jastuci, sigurnosne mreže i sl.).

(3) Zaštite mogu biti trajne i privremene (prenosive).

Članak 8.

(1) Uprava skijališta dužna je pripremati i održavati skijaške staze.

(2) Uprava skijališta dužna je uočljivo označiti skijalište, skijaške staze, žičare, stanice službe za spašavanja te stanice veza.

Članak 9.

(1) Skijaške staze moraju biti označene oznakama po cijeloj dužini, a one označavaju smjer staze.

(2) Opasna i nesigurna mjesta moraju biti posebno vidljivo označena.

Članak 10.

(1) Skijalište može raditi i u večernjim ili noćnim satima ako postoji rasvjeta koja omogućava dovoljnu vidljivost i sigurnost skijaša na skijalištu.

(2) Projektiranje, građenje i održavanje rasvjete mora se provoditi sukladno posebnim propisima iz područja gradnje i održivog razvoja.

Članak 11.

(1) Skijalište ili dio skijališta ne smije raditi:

– ako vremenski uvjeti bitno smanjuju vidljivost

– ako postoji opasnost od lavina ili nanosa

– ako na stazama nema dovoljno snijega

– ako kvaliteta snijega može značiti opasnost za korisnike skijališta

– ako su u uporabi strojevi za pripremanje skijaških staza

– ako su u radu topovi za proizvodnju snijega

– ako nije osigurana služba za spašavanje

– ako nije osiguran sustav veza na skijalištu

– ako nije osigurana redarska služba i sl.

(2) Zabrane iz stavka 1. ovoga članka traju sve dok postoje okolnosti zbog kojih su nastale, a donose ih osobe ovlaštene od strane uprave skijališta.

Članak 12.

(1) Vrijeme i način korištenja skijališta, razloge privremenog prekida ili zabrane korištenja te stanje vremenskih i snježnih prilika, uprava skijališta je dužna objavljivati i ažurirati na svojim službenim internetskim stranicama i na posebnoj ploči na ulazu u skijalište.

(2) Uprava skijališta mora na posebnoj ploči, na ulazu u skijalište prikazati shemu skijališta, težinu skijaških staza te označiti otvorenost ili zatvorenost pojedinih skijaških staza.

III. UREĐENJE SKIJALIŠTA

Članak 13.

(1) Skijališta mogu imati jednu ili više skijaških staza kao i površine i prostore iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Skijaške staze dijele se na:

1. lake skijaške staze

2. srednje teške skijaške staze

3. teške skijaške staze.

(3) Svaka skijaška staza mora biti uočljivo označena, s obzirom na težinu.

(4) Težina skijaških staza označava se na sljedeći način:

1. lake skijaške staze – plavom bojom

2. srednje teške skijaške staze – crvenom bojom

3. teške skijaške staze – crnom bojom.

Članak 14.

(1) Dimenzije u smislu dopuštene veličine uzdužnih padova, poprečni pad, dužina i širina skijaških staza, sigurnosna zaustavna površina i sl. dio su pisanih preporuka Međunarodne skijaške federacije – FIS za gradnju skijaških staza za discipline natjecateljskog skijanja.

(2) Preporuke za gradnju skijaških staza natjecateljskog skijanja koriste se i u gradnji skijaških staza rekreativnog skijanja.

Članak 15.

(1) Uz svako skijalište mora se osigurati prostor za promet u mirovanju – javno parkiralište.

(2) Prostor za parkiralište treba osigurati uz ulaz na skijalište.

Članak 16.

Uz svako skijalište moraju se osigurati sljedeći prateći prostori:

– prijemni prostor koji mora biti smješten na ulazu u skijalište (blagajna i sl.)

– prostor za službu za spašavanje

– sanitarije za korisnike skijališta izgrađene prema propisima o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru.

Članak 17.

(1) Svake godine prije početka skijaške sezone uprava skijališta u suradnji sa službom za spašavanje i skijaškim savezom dužna je utvrditi ispravnost skijaških staza i sigurnost skijališta sukladno aktima Međunarodne skijaške federacije – FIS, aktima skijaškog saveza i u skladu s ovim Pravilnikom te o utvrđenom izraditi zapisnik.

(2) Ispravnost i sigurnost iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na žičare za koje su posebnim propisima propisani tehnički uvjeti za siguran rad.

(3) Skijalište se može otvoriti tek po izrađenom zapisniku iz stavka 1. ovoga članka u kojem mora biti utvrđena ispravnost i sigurnost skijališta.

IV. OZNAKE NA SKIJALIŠTU

Članak 18.

(1) Oznake na skijalištu su oznake koje korisnike skijališta upozoravaju na opasnost, definiraju zabranu, ograničenja, obveze te pružaju potrebne obavijesti.

(2) Oznake na skijalištu su:

a) oznake zabrane – okruglog oblika promjera najmanje 45 cm, žute boje s crvenim krugom debljine 5 cm na rubovima te ucrtanim simbolom crne boje

b) oznake opasnosti – trokutastog oblika veličine stranica 60 cm, tamnožute boje s crnim rubovima debljine 5 cm te ucrtanim simbolom crne boje

c) oznake obveze – okruglog oblika promjera najmanje 45 cm, svijetloplave boje s ucrtanim simbolom bijele boje

d) informativne oznake – kvadratnog oblika veličine stranica najmanje 40 cm, svijetloplave boje s ucrtanim simbolom bijele boje ili pravokutnog oblika veličine najmanje 50x70 cm u boji na koju grupu oznaka se odnosi (zabrane, opasnosti ili obveze).

(3) Oznake na skijalištu osigurava, održava i postavlja uprava skijališta.

(4) Oznake koje su postavljene privremeno, moraju se ukloniti čim prestane uzrok zbog kojeg su postavljene.

Članak 19.

(1) Oznake zabrane imaju svrhu korisnike skijališta upozoriti na obvezu pridržavanja zabrane.

(2) Postavljaju se ispred zone na koju se odnose i moraju biti lako uočljive.

Članak 20.

(1) Oznake opasnosti upućuju skijaše na opasnosti odnosno vrste opasnosti koje im prijete na određenom mjestu.

(2) Postavljaju se 30 – 50 m ispred opasnog mjesta tako da ih skijaši mogu uočiti lako i na vrijeme.

(3) Na oznakama opasnosti i u njihovoj neposrednoj blizini ne smije biti reklamnih i drugih obavijesti, odnosno oznaka.

Članak 21.

Oznake obveze upozoravaju skijaše o pravcima kretanja, karakteristikama skijališta i drugim obavijestima koje su važne za sigurnost na skijalištu.

Članak 22.

(1) Informativne oznake služe za informiranje skijaša o pravcima kretanja, nazivu staza ili puteva i sl.

(2) Informativne oznake su i putokazi – pravokutnog oblika bez propisane veličine žute boje s ucrtanim tekstom crne boje ili simbolima u njihovim službenim bojama.

V. ODRŽAVANJE REDA I SPAŠAVANJE

Članak 23.

(1) Uprava skijališta dužna je uspostaviti red na skijalištu kako bi bilo omogućeno sigurno i nesmetano skijanje.

(2) Uprava skijališta dužna je na ulazu u skijalište istaknuti na posebnoj uočljivoj ploči osnovne točke o redu na skijalištu: ime skijališta, vrijeme rada skijališta, obvezu raspolaganja ispravnom skijaškom opremom, upute o ponašanju na skijalištu, tlocrt skijališta s legendom, temperaturu zraka, visinu snijega i cijenu skijaških karata.

Članak 24.

(1) Uprava skijališta dužna je za vrijeme rada skijališta osigurati redarsku službu.

(2) Pri određivanju broja redara na skijalištu potrebno je poštovati veličinu i preglednost skijališta, broj i težinu skijaških staza te broj skijaša.

Članak 25.

Uprava skijališta dužna je svojim aktima propisati: vrstu i boju odjeće za redare kako bi bili uočljivi, stručnu kvalifikaciju, kriterije za provjeru znanja i tko ih provodi, izgled službene iskaznice kojom se dokazuje kvalifikacija za rad te prava i dužnosti redara.

Članak 26.

Skijaši i drugi sudionici na skijalištu moraju se pridržavati odredbi reda na skijalištu i uputa redara.

Članak 27.

(1) Trening skijaša i daskaša (boardera) se u pravilu održavaju izvan vremena rada skijališta za građanstvo.

(2) Ako se trening održava za vrijeme rada skijališta za građanstvo, potrebno je ogradom odvojiti dio staze za trening te osigurati dodatne sigurnosne uvjete.

Članak 28.

(1) Instruktor skijanja koji na skijalište dovede organiziranu skupinu, dužan je brinuti za njezinu sigurnost.

(2) Prije početka obuke skijanja instruktor skijanja dužan je upozoriti redare na organiziranu skupinu.

(3) Instruktor skijanja mora poštovati upute i prekinuti skijanje ako redar ustanovi da za to ne postoje dovoljno sigurni uvjeti.

(4) Instruktorom iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka smatraju se i osobe iz članka 118. stavka 4. i 5. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22).

Članak 29.

Uprava skijališta mora za vrijeme rada skijališta osigurati službu za spašavanje koja osigurava propisanu opremu i sredstva koja su potrebna za uspješno spašavanje i pružanje prve pomoći.

Članak 30.

Uprava skijališta mora organizirati rad i uvjete na skijalištu, kako bi bilo omogućeno nesmetano i uspješno djelovanje službe za spašavanje.

Članak 31.

Služba za spašavanje mora osigurati da poslove spašavanja i pružanja prve pomoći obavljaju osobe koje su za to stručno osposobljene, u skladu s posebnim propisima.

Članak 32.

(1) Oprema i sredstva iz članka 29. ovoga Pravilnika moraju na skijalištu biti raspoređena tako da su dostupna i pohranjena na uočljivo označenom mjestu.

(2) Oprema i sredstva za spašavanje i pružanje prve pomoći moraju biti stalno na zalihi, u dovoljnoj količini i u upotrebljivom stanju.

Članak 33.

(1) Služba za spašavanje mora osigurati da prostor za zbrinjavanje unesrećenih i pružanje prve pomoći bude uočljivo označen, na pristupačnom mjestu te da ima omogućen pristup vozila za prijevoz unesrećenih od skijališta do zdravstvene ustanove.

(2) Uprava skijališta osigurava odgovarajući prostor za zbrinjavanje unesrećenih i smještaj opreme i članova službe za spašavanje.

Članak 34.

(1) Služba za spašavanje provodi kontrolu skijališta prije odnosno nakon radnog vremena skijališta kako bi se otklonile neposredne opasnosti.

(2) Služba za spašavanje na dnevnoj razini otvara, odnosno zatvara skijalište.

Članak 35.

Služba za spašavanje mora imati prednost korištenja žičara.

Članak 36.

Služba za spašavanje mora voditi evidenciju o nesrećama na skijalištu s podacima o unesrećenim, vremenu i okolnostima u kojima se nesreća dogodila, o vrsti povrede i pružanju prve pomoći te u koju zdravstvenu ustanovu je upućen unesrećeni.

Članak 37.

Poslove spašavanja, opremu i sredstva za pružanje prve pomoći, opremu i sredstva za službu za spašavanje i osobito opremu i sredstva za skijališta koja su ugrožena od lavina svojim aktima propisuje služba za spašavanje.

VI. SPORTSKA NATJECANJA I PRIREDBE NA SKIJALIŠTU

Članak 38.

(1) Sportska natjecanja i priredbe na skijalištu smiju se organizirati samo uz dozvolu uprave skijališta.

(2) Uprava skijališta i organizator sportskog natjecanja, odnosno priredbe na skijalištu, moraju osigurati da za vrijeme natjecanja odnosno priredbe, osim natjecatelja i službenih osoba organizatora, drugi nemaju pristup natjecateljskoj stazi.

(3) Pristupne staze za gledatelje i gledališta moraju biti uređene, uočljivo označene i ograđene.

Članak 39.

Uprava skijališta i organizator natjecanja, odnosno priredbe, moraju po završetku ukloniti sa skijališta naprave i oznake koje su postavljene radi natjecanja odnosno priredbe, prije nego što se skijalište opet otvori za javnost.

VII. KORIŠTENJE ŽIČARE

Članak 40.

Žičare se koriste prema utvrđenom radnom vremenu.

Članak 41.

(1) Uprava skijališta mora održavati žičare i opremiti ih tako da je omogućen siguran prijevoz ljudi, a sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti za rad i održavanje žičara.

(2) Uprava skijališta sukladno uputama službe spašavanja dužna je osigurati opremu za spašavanje putnika iz ili sa žičara.

(3) Spašavanje mora biti omogućeno u svim vremenskim prilikama.

(4) Vježba spašavanja sa žičara mora se održati svake godine prije početka sezone.

Članak 42.

Korisnici žičara moraju se pridržavati uputa, poštivati oznake i vladati se tako da svojim ponašanjem ne ugrožavaju svoju sigurnost i sigurnost prometa.

Članak 43.

Uprava skijališta dužna je u slučaju prekida rada žičara u najkraćem mogućem vremenu organizirati sigurno spašavanje putnika.

Članak 44.

U slučaju privremenog prestanka rada žičara, uprava skijališta dužna je o tome obavijestiti javnost na svojim službenim internetskim stranicama i putem sredstava javnog priopćavanja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Skijališta su se dužna u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika prilagoditi uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 46.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sigurnosti na uređenim skijalištima (»Narodne novine« broj 68/91).

Članak 47.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/2

Urbroj: 529-06-3-1-23-6

Zagreb, 31. srpnja 2023.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.