NN 107/2023 (15.9.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja

Ministarstvo kulture i medija

1541

Na temelju članka 101. stavka 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03 – Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) ministrica kulture i medija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUČNIM ZVANJIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA

Članak 1.

U Pravilniku o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja (»Narodne novine«, broj 104/19., 103/20. i 16/22.) u članku 29. stavku 1. točke b), h) i m) mijenjaju se i glase:

»b) polikromirana drvena skulptura i drugi polikromirani drveni predmeti

h) kamena i arhitektonska plastika (kamen, umjetni kamen, žbuka i terakota)

m) namještaj i drvena oprema interijera«.

Članak 2.

(1) Osoba koja je do stupanja na snagu ovoga Pravilnika stekla zvanje konzervator-restaurator za užu specijalnost:

a) polikromirana drvena skulptura prevodi se u zvanje konzervator-restaurator za užu specijalnost polikromirana drvena skulptura i drugi polikromirani drveni predmeti

b) kamena plastika prevodi se u zvanje konzervator-restaurator za užu specijalnost kamena i arhitektonska plastika (kamen, umjetni kamen, žbuka i terakota)

c) namještaj prevodi se u zvanje konzervator-restaurator za užu specijalnost namještaj i drvena oprema interijera.

(2) Prevođenje iz stavka 1. ovoga članka obavit će se rješenjem ministarstva nadležnoga za poslove kulture na zahtjev osobe koja je stekla predmetno zvanje za navedenu užu specijalnost.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/23-01/1308

Urbroj: 532-02-03-01/5-23-3

Zagreb, 7. rujna 2023.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.