NN 109/2023 (22.9.2023.), Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini

Ministarstvo turizma i sporta

1568

Na temelju članka 69. stavka 9., članka 70. stavka 8. i 12., članka 71. stavka 3., članka 72. stavka 3., članka 73. stavka 5. i članka 74. stavka 6. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22), ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj programa javnih potreba u sportu, metodologija i rokovi za izradu i dostavu programa javnih potreba u sportu, način izvršavanja te način i rokovi izvještavanja o provedbi programa javnih potreba u sportu.

(2) Ovim se Pravilnikom propisuje način dodjele te dostave zahtjeva za sufinanciranje i način izvještavanja o utrošku sredstava za sufinanciranje organizacije međunarodnih sportskih natjecanja kao i za financiranje ili sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina.

(3) Ovim se Pravilnikom propisuje postupak dodjele sredstava za programe razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, način izvršavanja programa, kao i način i rokovi izvještavanja o provedbi programa.

Rodno značenje izraza

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. SADRŽAJ PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU

Sadržaj programa javnih potreba u sportu na državnoj razini

Članak 3.

(1) Program javnih potreba u sportu na državnoj razini se sastoji od dijela programa javnih potreba koji provode krovna sportska udruženja i dijela programa javnih potreba koje provodi tijelo državne uprave nadležno za sport.

(2) Program javnih potreba u sportu na državnoj razini sadrži:

– uvodni dio sa zakonskom osnovom za donošenje dokumenta

– analizu stanja

– ciljeve usklađene sa strateškim dokumentima iz područja sporta i provedbenim dokumentima tijela državne uprave nadležnog za sport

– opise i ciljeve svih programskih područja koja se financiraju iz državnog proračuna za godinu za koju se donosi dokument

– programska područja s aktivnostima, izvorima i iznosima u državnom proračunu.

III. METODOLOGIJA I ROKOVI ZA IZRADU I DOSTAVU PROGRAMA JAVNIH POTREBA

Metodologija izrade programa javnih potreba u sportu na državnoj razini

Članak 4.

Program javnih potreba u sportu na državnoj razini izrađuje se temeljem prijedloga programa javnih potreba koji dostavljaju krovna sportska udruženja, zahtjeva za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja, projektnih prijedloga za izgradnju, obnovu, održavanje, opremanje i rekonstrukciju sportskih građevina i zahtjeva za sufinanciranje programa razvoja sporta od interesa lokalne i područne (regionalne) razine koji se uvrštavaju u program javnih potreba u sportu provedbom javnog poziva te ostalih programa i projekata koji podrazumijevaju provedbu javnih potreba u sportu sukladno članku 68. Zakona o sportu, a u skladu s fiskalnim mogućnostima.

Metodologija izrade dijela programa javnih potreba u sportu koji se provodi putem krovnih sportskih udruženja

Članak 5.

(1) Prijedlog dijela programa javnih potreba koji se provodi putem krovnih sportskih udruženja, obvezno sadrži:

– sažetak stanja planiranih programa javnih potreba tekuće godine

– viziju i misiju sportske organizacije

– program i prijedlog financijskog plana javnih potreba u sportu

– opće i posebne ciljeve programa

– opis, redni broj i naziv svake programske skupine, programa i potprograma.

(2) Programska skupina podrazumijeva veći opseg aktivnosti povezan s vizijom i misijom iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka i najmanje jednim općim ciljem iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka i mora se sastojati od dva ili više programa koji čine veću jedinstvenu cjelinu s nizom aktivnosti.

(3) Program je zasebna cjelina unutar programske skupine iz stavka 2. ovoga članka koja se može sastojati od dva i više potprograma koja tvore jedinstvenu cjelinu povezanu s najmanje jednim posebnim ciljem iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka te predstavlja najmanju obveznu cjelinu unutar programa iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Potprogram je manja samostalna aktivnost ili skupina aktivnosti koja tvori jedinstvenu cjelinu unutar programa iz stavka 3. ovoga članka te može biti razrađen na više razina.

(5) Ako se programska skupina iz stavka 2. ovoga članka odnosi na aktivnosti koje kontinuirano provode treće pravne osobe (nacionalni sportski savezi i sl.) ista mora biti u programu definirana na način da se predvidi raspodjela sredstava po korisniku.

(6) Prijedlog dijela programa javnih potreba u sportu iz stavka 1. ovoga članka s financijskim planom iz članka 6. ovoga Pravilnika se odnosi na cjelokupno poslovanje krovnog sportskog udruženja i kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

– u skladu je s člankom 70. i 71. Zakona o sportu,

– u skladu je s odredbama ovoga Pravilnika,

– dostavljen je na propisanim obrascima.

(7) Prijedlog dijela programa javnih potreba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac – Prilog I.).

Financijski plan dijela programa javnih potreba u sportu koji se provodi putem krovnih sportskih udruženja

Članak 6.

(1) Financijski plan je sastavni dio programa iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika te obvezno sadrži tablični prikaz troškova po programskim skupinama, programima i potprogramima, redni broj i naziv programske skupine, programa i potprograma te izvor sredstava za njihovu provedbu.

(2) Troškovi u financijskom planu iskazuju se prema novčanom načelu.

(3) Financijski plan iz stavka 1. ovog članka podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac – Prilog II).

Način i rokovi dostave prijedloga dijela programa javnih potreba u sportu koji se provodi putem krovnih sportskih udruženja

Članak 7.

(1) Krovno sportsko udruženje prijedlog programa iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za sport, najkasnije do 15. rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

(2) Uz prijedlog programa dostavlja se:

– kratak sadržaj prijedloga programa

– financijski plan iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika

– kriteriji i pravila koja se odnose na raspodjelu sredstava za izvršenje programa i financijskog plana javnih potreba u sportu.

(3) Prijedlog programa iz stavka 1. ovoga članka zaprima se putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

Izmjene i dopune prijedloga dijela programa i financijskog plana javnih potreba u sportu koji se provodi putem krovnih sportskih udruženja

Članak 8.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za sport će pisanim putem pozvati predlagatelja da u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti, izmijeni i/ili dopuni prijedlog programa javnih potreba i/ili financijski plan ako dostavljeni prijedlog dijela programa javnih potreba iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika i financijski plan iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, nije izrađen u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, odnosno nije u skladu s raspoloživim sredstvima državnog proračuna za financiranje programa javnih potreba u sportu koja su osigurana za dio programa javnih potreba u sportu koje se provodi putem krovnih sportskih udruženja.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za sport će u roku od 15 dana predlagatelju dostaviti obavijest u prihvaćanju i/ili dopuni prijedloga programa javnih potreba i/ili financijskog plana.

Metodologija izrade dijela programa javnih potreba u sportu koji provodi tijelo državne uprave nadležno za sport

Članak 9.

(1) Radi dostave zahtjeva za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj i projektnih prijedloga za izgradnju, obnovu, održavanje, opremanje i rekonstrukciju sportskih građevina od interesa za razvoj sporta za pojedini sport ili skupine sportova tijelo državne uprave nadležno za sport raspisuje javni poziv.

(2) Radi dostave projektnih prijedloga za izgradnju ili obnovu sportske građevine od nacionalnog interesa raspisuje se pozivni natječaj.

(3) Odluku o odabiru dostavljenih zahtjeva i projektnih prijedloga iz stavka 1. i 2. ovoga članka donosi čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport.

(4) Temeljem odluke iz stavka 3. ovoga članka odabrani zahtjevi i prijedlozi uvrštavaju se u program javnih potreba u sportu.

(5) U Program javnih potreba u sportu uvrštavaju se i projekti koji su definirani kao posebna aktivnost u državnom proračunu.

Način i rokovi dostave zahtjeva za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja

Članak 10.

(1) Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj tijelo državne uprave nadležno za sport raspisuje najkasnije do kraja lipnja tekuće godine za sljedeću godinu u skladu s financijskim planom za proračunsku godinu i projekcijama za sljedeće dvije proračunske godine.

(2) Rok za dostavu zahtjeva za sufinanciranje iz stavka 1. ovoga članka ne može biti kraći od 30 dana od dana objave javnog poziva.

Način odabira međunarodnih sportskih natjecanja

Članak 11.

(1) Međunarodna sportska natjecanja se odabiru na temelju vrednovanja zahtjeva iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika i u skladu s planiranim sredstvima u državnom proračunu te postaju sastavni dio programa javnih potreba u sportu.

(2) Stručno povjerenstvo za vrednovanje dostavljenih zahtjeva odlukom imenuje čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport.

(3) Pri vrednovanju dostavljenih zahtjeva stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga Pravilnika primjenjivat će propisane kriterije.

(4) Nakon provedenog postupka vrednovanja dostavljenih zahtjeva povjerenstvo dostavlja čelniku tijela državne uprave nadležnom za sport popis međunarodnih sportskih natjecanja čije se financiranje predlaže s prijedlogom iznosa sredstava za dodjelu.

Opravdanost troškova međunarodnih sportskih natjecanja

Članak 12.

(1) Prihvatljivi troškovi sufinanciranja programa međunarodnih sportskih natjecanja odnose se na troškove:

– smještaja, prehrane i organiziranog prijevoza sportaša, stručnih timova sportaša, službenih osoba koje sudjeluju u organiziranju i vođenju sportskog natjecanja te službenih predstavnika međunarodnih sportskih federacija

– opremanja koji se odnose na nabavu (i najam) sportske opreme, sportskih rekvizita i ostale opreme neophodne za provedbu

– sanacije i/ili adaptacije javno dostupne sportske infrastrukture nužne za održavanje

– najma prostora za provođenje pripreme i natjecanja sportaša

– anti-doping kontrole i zdravstvene zaštite sportaša

– osiguranja sportaša

– smještaja, prehrane i organiziranog prijevoza volontera

– službenih odora (za osobe koje sudjeluju u pripremi i provedbi)

– osiguranja međunarodnog sportskog natjecanja i sportske građevine za vrijeme održavanja (vatrogasci, hitna medicinska služba, policija, zaštitari i sl.)

– izrade diploma, plaketa, pehara, medalja i sl.

– kotizacije prema međunarodnim sportskim udruženjima

– organizacije (ureda za organizaciju, izrade i distribucije ulaznica, ceremonijala otvaranja i zatvaranja te prostora za medije)

– edukativnih aktivnosti koje se održavaju u sklopu međunarodnog sportskog natjecanja

– troškovi promidžbe i oglašavanja s ciljem vidljivosti međunarodnog sportskog natjecanja u maksimalnom iznosu do 10 % ukupnog iznosa sufinanciranja.

(2) Opravdanim troškom smatra se trošak iz stavka 1. ovoga članka koji je nastao za provedbu aktivnosti neposredne organizacije međunarodnog sportskog natjecanja.

Način i rokovi dostave projektnih prijedloga za financiranje ili sufinanciranje sportskih građevina od interesa za razvoj sporta za pojedini sport ili skupine sportova

Članak 13.

(1) Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za financiranje ili sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina od interesa za razvoj sporta za pojedini sport ili skupine sportova, tijelo državne uprave nadležno za sport raspisuje najkasnije do kraja ožujka tekuće godine za sljedeću godinu u skladu s financijskim planom za proračunsku godinu i projekcijama za sljedeće dvije proračunske godine.

(2) Rok za dostavu projektnih prijedloga iz stavka 1. ovoga članka ne može biti kraći od 30 dana od dana objave javnog poziva.

(3) Podnositelj projektnih prijedloga iz stavka 1. ovoga članka dužan je dostaviti elaborat o sportskoj, društvenoj i ekonomskoj opravdanosti u skladu s javnim pozivom, dokaz o vlasništvu zemljišta/sportske građevine ili pravu korištenja, akt za građenje odnosno drugi odgovarajući akt na temelju kojega se može pristupiti građenju ili rekonstrukciji, glavni/izvedbeni projekt sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, ovjerenu izjavu ovlaštenog projektanta da je projekt izrađen po standardima i dimenzijama sukladno propozicijama međunarodne federacije tog ili tih sportova te druge potrebne dokaze sukladno propisima kojima se uređuje gradnja.

Način i rokovi dostave prijedloga projekta za sufinanciranje izgradnje ili obnove sportske građevine od nacionalnog interesa

Članak 14.

(1) Krovno sportsko udruženje može najkasnije do kraja lipnja tekuće godine dostaviti projektni prijedlog za sufinanciranje izgradnje ili obnove sportske građevine od nacionalnog interesa.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za sport provodi pozivni natječaj radi sufinanciranja izgradnje ili obnove sportske građevine od nacionalnog interesa.

(3) Vlasnik sportske građevine od nacionalnog interesa, ili podnositelj projektnog prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, dužan je dostaviti elaborat kojim dokazuje sportsku, društvenu i ekonomsku opravdanost projekta.

Sportska, društvena i ekonomska opravdanost projektnog prijedloga za sufinanciranje izgradnje ili obnove sportske građevine od nacionalnog interesa

Članak 15.

(1) Kriteriji za odabir projektnog prijedloga iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika su sportska, društvena i ekonomska opravdanost projektnog prijedloga.

(2) Sportska opravdanost podrazumijeva ispunjavanje sljedećih uvjeta:

– da se radi o sportskoj građevini za sport u kojem su ostvareni značajni sportski rezultati u posljednjih deset godina (osvojene medalje na olimpijskim/paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te svjetskim i europskim prvenstvima zadnjih 10 godina)

– da sportska građevina ispunjava uvjete za organizaciju međunarodnih natjecanja najviše reprezentativne i klupske razine i/ili pripreme sportaša i nacionalnih selekcija najviše razine;

– da sportska građevina ispunjava uvjete najvišeg ranga kategorizacije sportske infrastrukture prema propisima europske federacije određenog sporta

– da se radi o sportskoj građevini za sport koji ima tradiciju organizacije sportske pripreme i održavanja natjecanja nacionalne reprezentacije određenog sporta dulju od 10 godina

– da sportska građevina ispunjava uvjete za održavanje natjecanja parasportaša i gluhih sportaša sukladno propisima međunarodnih federacija

– da postoji mogućnost organiziranja višesportskih natjecanja ili natjecanja u drugim sportovima.

(3) Društvena opravdanost podrazumijeva ispunjavanje sljedećih uvjeta:

– doprinos unaprjeđenju prometne i druge javne infrastrukture te urbane regeneracije lokalne sredine

– pozitivni učinci na život djece i mladih

– unaprjeđenje kvalitete života i jačanje kohezije između društvenih skupina te ostvarivanje drugih društveno poželjnih učinaka

– doprinos unaprjeđenju kulturne ponude na lokalnoj razini

– unaprjeđenje percepcije i javnog imidža grada/regije.

(4) Ekonomska opravdanost podrazumijeva ispunjavanje sljedećih uvjeta:

– doprinos povećanju ekonomske aktivnosti na lokalnoj razini

– doprinos povećanju zaposlenosti i/ili poboljšanja drugih ishoda na tržištu rada (plaće, produktivnost i dr.)

– osiguranje financijske održivosti upotrebe i održavanja izgrađene/obnovljene sportske građevine

– doprinos stvaranju nove vrijednosti s aspekta lokalne urbane ekonomije

– unapređenje lokalne turističke ponude.

(5) Podnositelj prijedloga projekta iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika dužan je dostaviti elaborat o sportskoj, društvenoj i ekonomskoj opravdanosti sukladno stavku 2., 3. i 4. ovoga članka, dokaz o vlasništvu zemljišta/sportske građevine ili pravu korištenja, akt za građenje odnosno drugi odgovarajući akt na temelju kojega se može pristupiti građenju ili rekonstrukciji, glavni/izvedbeni projekt sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, ovjerenu izjavu ovlaštenog projektanta da je projekt izrađen po standardima i dimenzijama sukladno propozicijama međunarodne federacije tog ili tih sportova te druge potrebne dokaze sukladno propisima kojima se uređuje gradnja.

Opravdanost troškova za izgradnju, obnovu, održavanje, opremanje i rekonstrukciju sportskih građevina

Članak 16.

(1) Opravdani troškovi su ukupni troškovi za prihvatljive aktivnosti izvođenja radova ili nabave opreme koji nastaju prilikom provedbe projekta.

(2) Opravdani trošak za sportske građevine od nacionalnog interesa može, osim troškova iz stavka 1. ovoga članka, biti i trošak izrade projektne dokumentacije.

Način odabira projekata za izgradnju, obnovu, održavanje, opremanje i rekonstrukciju sportskih građevina

Članak 17.

(1) Projektni prijedlozi prijavljeni na javni poziv iz članka 13. stavka 1. i pozivni natječaj iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika se odabiru na temelju vrednovanja projektnih prijedloga i u skladu s planiranim sredstvima u državnom proračunu te postaju sastavni dio programa javnih potreba u sportu.

(2) Stručno povjerenstvo za vrednovanje prijavljenih projektnih prijedloga odlukom imenuje čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport.

(3) Pri vrednovanju podnesenih projektnih prijedloga stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka primjenjivat će propisane kriterije.

(4) Nakon provedenog postupka vrednovanja iz stavka 3. ovoga članka povjerenstvo dostavlja čelniku tijela državne uprave nadležnom za sport popis projekata čije se financiranje predlaže s prijedlogom iznosa sredstava za dodjelu.

Sadržaj programa razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave koji se sufinanciraju putem županijskih sportskih zajednica

Članak 18.

(1) Program razvoja sporta iz članka 74. stavka 2. podstavka 3. Zakona o sportu od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za koji se traži sufinanciranje sastoji se od opisa programa i financijskog plana javnih potreba u sportu.

(2) Opis programa iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– broj članica županijske sportske zajednice

– broj sportskih klubova, udruga sportske rekreacije i sportskih saveza u županiji, koji su članovi članica županijske sportske zajednice

– broj sportskih klubova, udruga sportske rekreacije i sportskih saveza u županiji, koji nisu članovi županijske sportske zajednice

– broj djece i mladih do 18 godina po sportovima u članicama županijske sportske zajednice

– broj djece i mladih parasportaša i gluhih sportaša do 18 godina u članicama županijske sportske zajednice.

– broj stručnog kadra po sportovima/sportskim granama/sportskoj rekreaciji

– analizu postojećeg stanja

– ciljeve programa

– pokazatelje rezultata

– aktivnosti kojima će se ostvariti ciljevi programa i pokazatelji rezultata.

(3) Financijski plan iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati iznos svakog pojedinačnog troška za cjelokupnu provedbu programa.

Način i rokovi podnošenja programa razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave putem županijskih sportskih zajednica

Članak 19.

(1) Program iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika županijska sportska zajednica podnosi tijelu državne uprave nadležnom za sport od 1. do 30. rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

(2) Program iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac – Prilog VII).

Postupak vrednovanja programa od interesa lokalne i područne (regionalne) razine putem županijskih sportskih zajednica

Članak 20.

(1) Na program iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika tijelo državne uprave nadležno za sport daje suglasnost u roku od 15 dana od dana zaprimanja prijedloga programa ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– program je izrađen sukladno članku 18. stavku 2. i 3. ovoga Pravilnika

– sufinanciranje se traži za najmanje 40 % članica županijske sportske zajednice i njihovih članica koje djeluju u jedinicama lokalne samouprave unutar najnižeg indeksa razvijenosti jedinica lokalne samouprave u toj županiji

– sufinanciranje se traži za najviše 20 % članica županijske sportske zajednice i njihovih članica koje djeluju u jedinicama lokalne samouprave unutar najvišeg indeksa razvijenosti jedinica lokalne samouprave u toj županiji

– sufinanciranje se traži u iznosu od najviše 85 % vrijednosti cjelokupnog programa

– najmanje 30 % sredstava mora biti namijenjeno za troškove stručnog rada

– najmanje 30 % sredstva mora biti namijenjeno za troškove sportske opreme

– županijska sportska zajednica je osigurala najmanje 15 % vlastitih sredstava za provedbu programa

– program se odnosi isključivo na djecu i mlade do 18 godina

– stručni kadar za kojeg se traži financiranje mora zadovoljavati odredbe članka 19. i 20. Zakona o sportu.

(2) Ako program iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika ne ispunjava neki od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, tijelo državne uprave nadležno za sport će pozvati podnositelja zahtjeva da u roku od 15 dana ispravi i/ili dopuni program.

(3) U slučaju da podnositelj programa u ostavljenom roku ne ispravi i/ili ne dopuni program tijelo državne uprave nadležno za sport će odbiti dati suglasnost iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Sredstva za sufinanciranje programa iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika raspoređuju se temeljem sljedećih kriterija:

– indeks razvijenosti županija sukladno posebnom propisu

– broj članica županijske sportske zajednice

– broj sportskih klubova, udruga sportske rekreacije i sportskih saveza u županiji, koji nisu članovi županijske sportske zajednice

– broj djece i mladih do 18 godina u članicama županijske sportske zajednice

– broj djece i mladih parasportaša i gluhih sportaša do 18 godina u članicama županijske sportske zajednice.

(5) Broj bodova za sufinanciranje programa iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika utvrđuje se prema sljedećem izračunu:

gdje je:

x = broj bodova

a = indeks razvijenosti županija sukladno posebnom propisu

b = broj članica županijske sportske zajednice

c = broj sportskih klubova, udruga sportske rekreacije, koji nisu članovi županijske sportske zajednice

d = broj djece i mladih do 18 godina u članicama županijske sportske zajednice

e = broj djece i mladih parasportaša i gluhih sportaša do 18 godina u članicama županijske sportske zajednice.

(6) Temeljem ostvarenih bodova iz stavka 5. ovoga članka određuju se rangovi na način da program koji je ostvario najveći broj bodova ostvaruje pravo na rang 1, a svaki sljedeći ostvaruje rang više sve do ranga 21.

(7) Temeljem ostvarenog ranga iz stavka 6. ovoga članaka programi se svrstavaju u pet grupa na sljedeći način:

I. grupa: 1. do 3. rang

II. grupa: 4. do 8. rang

III. grupa: 9. do 13. rang

IV. grupa: 14. do 18. rang

V. grupa: 19. do 21. rang.

(8) Sredstva se dodjeljuju u postotnom omjeru sukladno grupama iz stavka 7. ovoga članka na sljedeći način:

GrupaRang%
I.18,3 %
28,3 %
38,3 %
II.46,0 %
56,0 %
66,0 %
76,0 %
86,0 %
III.94,5 %
104,5 %
114,5 %
124,5 %
134,5 %
IV.143,0 %
153,0 %
163,0 %
173,0 %
183,0 %
V.192,5 %
202,5 %
212,5 %

(9) Ako sve županijske sportske zajednice ne podnesu program iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika, tijelo državne uprave nadležno za sport raspodijelit će neiskorištena sredstva u jednakom omjeru na županijske sportske zajednice koje su podnijele zahtjev.

Opravdani troškovi programa od interesa lokalne i područne (regionalne) razine putem županijskih sportskih zajednica

Članak 21.

Opravdani troškovi programa od interesa lokalne i područne (regionalne) razine su naknada za stručni rad i nabava sportske opreme potrebne za provedbu programa.

IV. NAČIN IZVRŠAVANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA

Opća odredba

Članak 22.

(1) Na temelju odluke čelnika tijela državne uprave nadležnog za sport o dodjeli sredstava za provedbu programa javnih potreba u sportu s korisnikom sredstava se sklapa ugovor o dodjeli sredstava kojim se financiraju programi javnih potreba u sportu.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka pobliže se uređuju prava i obveze ugovornih strana, a osobito rokovi, uvjeti osiguranja potrebnih sredstava, način i dinamika izvršenja te dostavljanja programskog i financijskog izvješća o izvršenju, ako nije drugačije propisano ovim Pravilnikom.

Način izvršavanja programa javnih potreba koji se provode putem krovnih sportskih udruženja

Članak 23.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za sport i krovno sportsko udruženje sklapaju ugovor o dodjeli sredstava kojim se financiranju programi javnih potreba u sportu najkasnije 30 dana od dana donošenja programa javnih potreba u sportu na državnoj razini.

(2) Krovno sportsko udruženje dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za sport zahtjeve za doznaku sredstava sukladno odobrenom programu javnih potreba, financijskom planu i ugovoru iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se mjesečno na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac – Prilog III) te sadrži iznos sredstava po pojedinoj programskoj skupini potrebnih za realizaciju programa i potprograma na mjesečnoj razini.

(4) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka zaprima se putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

Rok podnošenja zahtjeva u slučaju utvrđenja postojanja stečajnih razloga krovnih sportskih udruženja

Članak 24.

U slučaju utvrđenja postojanja stečajnih razloga krovnog sportskog udruženja krajnji korisnici javnih potreba u sportu mogu podnijeti zahtjev za financiranje tijelu državne uprave nadležnom za sport najranije 15 dana nakon nastanka okolnosti iz članka 71. stavka 1. i 2. Zakona o sportu.

Izmjene i dopune programa i financijskog plana javnih potreba u sportu koji se provode putem krovnih sportskih udruženja

Članak 25.

(1) Za izmjene i dopune dijela programa i financijskog plana javnih potreba u sportu koji se financira kroz aktivnosti krovnih sportskih udruženja veće od 5 % godišnje po pojedinoj stavci potrebno je prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za sport.

(2) Izmjene i dopune iz stavka 1. ovoga članka odnose se na:

– izmjene po pojedinoj programskoj skupini u programu koji podnosi krovno sportsko udruženje

– izmjene po pojedinom programu unutar jedne programske skupine u programu koji podnosi krovno sportsko udruženje

– izmjene po pojedinom potprogramu unutar jednog programa u programu koji podnosi krovno sportsko udruženje.

(3) Zahtjev za izmjene i dopune dijela programa i financijskog plana javnih potreba u sportu koji se financira kroz aktivnosti krovnih sportskih udruženja iz članka 70. stavka 9. Zakona o sportu, krovno sportsko udruženje podnosi tijelu državne uprave nadležnom za sport najkasnije do 31. studenoga tekuće godine.

(4) Zahtjev iz stavka 3. ovoga članka zaprima se putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac – Prilog IV).

Izmjene programa javnih potreba u sportu na državnoj razini

Članak 26.

U slučaju značajnih odstupanja nastalih prihoda od igara na sreću u odnosu na planirane ili rebalansa državnog proračuna, čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport može izmijeniti program javnih potreba u sportu.

Način izvršavanja programa od interesa lokalne i područne (regionalne) razine putem županijskih sportskih zajednica

Članak 27.

(1) Korisnici sredstava ne mogu mijenjati i/ili dopunjavati program bez suglasnosti tijela državne uprave nadležnog za sport.

(2) Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu programa korisnik podnosi najkasnije do 31. listopada tekuće godine.

(3) Na zahtjev iz stavka 2. ovoga članka tijelo državne uprave nadležno za sport daje suglasnost.

(4) Za izmjene i dopune programa manje od 5 % godišnje po pojedinoj stavci nije potrebna suglasnost iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ukoliko zahtjev iz stavka 2. ovoga članka ne dobije suglasnost, tijelo državne uprave nadležno za sport će pozvati podnositelja zahtjeva da u roku od 15 dana ispravi i/ili dopuni zahtjev.

(6) U slučaju da podnositelj zahtjeva ne ispravi i/ili dopuni zahtjev tijelo državne uprave nadležno za sport će odbiti dati suglasnost iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac – Prilog VIII).

(8) Sredstva za izvršavanje programa isplaćuju se mjesečno, temeljem zahtjeva za isplatom sredstava.

(9) Zahtjev za isplatom sredstava iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se do desetog dana u mjesecu.

(10) Sredstva se isplaćuju u pravilu u roku od 15 dana od zaprimljenog zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, a sukladno raspoloživim sredstvima u državnom proračunu.

(11) Korisnik sredstava je dužan tijelu državne uprave nadležnom za sport omogućiti obavljanje nadzora na licu mjesta i kontrolu utroška isplaćenih sredstava za izvršavanje programa.

(12) Tijelo državne uprave nadležno za sport je dužno o namjeri obavljanja nadzora na licu mjesta prethodno obavijestiti korisnika sredstava.

V. NAČIN I ROKOVI IZVJEŠTAVANJA O PROVEDBI PROGRAMA

Način izvještavanja za dio programa javnih potreba koji se provodi putem krovnih sportskih udruženja

Članak 28.

(1) Korisnik sredstava dostavlja izvješće o provedbi programa javnih potreba tijelu državne uprave nadležnom za sport do:

– 1. kolovoza za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće godine

– 15. ožujka iduće godine za prethodnu proračunsku godinu.

(2) Izvješće o izvršenju financijskog plana javnih potreba u sportu po programskim skupinama, programima i potprogramima korisnici sredstava dostavljaju tijelu državne uprave nadležnom za sport do:

– 1. svibnja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka tekuće godine

– 1. kolovoza za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće godine

– 1. studenoga za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna tekuće godine

– 15. ožujka za prethodnu proračunsku godinu.

(3) Izvješće iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac – Prilog V.).

(4) Izvješće iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka zaprima se putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

Način izvještavanja o utrošku sredstava za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja

Članak 29.

(1) Korisnik sredstava obvezan je po završetku organizacije međunarodnog sportskog natjecanja dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za sport izvješće o provedbi projekta te opisno i financijsko izvješće.

(2) Uz izvješće iz stavka 1. ovog članka koje se podnosi u roku 90 dana nakon održanog međunarodnog sportskog natjecanja, potrebno je dostaviti i dokaze o namjenski utrošenim sredstvima (račune o nastanku troška i dokaze o uplati sredstava).

Način izvještavanja za projekte izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina

Članak 30.

(1) Korisnik je obvezan najmanje jednom mjesečno dostaviti pisano izvješće o provođenju i fazi provedbe projekta putem elektroničke pošte.

(2) Za projekte iz članka 13. stavka 1. i 14. stavka 1. ovoga Pravilnika, korisnik sredstava dostavlja po završetku projekta (radova na sportskoj građevini), a najkasnije u roku od 90 dana, tijelu državne uprave nadležnom za sport završno financijsko izvješće na obrascu financijskog izvješća koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac – Prilog VI).

(3) Uz obrazac iz stavka 2. ovoga članka, korisnik sredstava dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za sport izvješće nadzora, dokaz o namjenski utrošenim sredstvima za vrijednost cjelokupnog projekta (račune o nastanku troška, dokaze o uplati sredstava).

(4) Uz dokumente iz stavka 2. i 3. ovoga članka, korisnici sredstava tijelu državne uprave nadležnom za sport dostavljaju i dokaz o uporabljivosti objekta sukladno posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, ako je primjenjivo.

Način i rokovi izvještavanja o sufinanciranim programima od interesa lokalne i područne (regionalne) razine

Članak 31.

(1) Korisnik sredstava se obvezuje tijelu državne uprave nadležnom za sport dostaviti izvješće o provedbi programa i financijsko izvješće radi kontrole namjenskog korištenja sredstava.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka zaprima se putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnosi se do 15. ožujka za prethodnu proračunsku godinu.

Način dodjele i rokovi dostave zahtjeva za sufinanciranje provedbe programa sportskih natjecanja i programa razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave

Članak 32.

(1) Sufinanciranje provedbe sportskih natjecanja kojima je cilj popularizacija sporta i tjelesnog vježbanja i programa razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave iz članka 74. stavka 2. podstavka 1. i 2. Zakona o sportu provodi se putem javnog natječaja.

(2) Javni natječaj se provodi sukladno propisima kojima se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci koje nadležna tijela državne uprave, primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

(3) Javni natječaj se objavljuje u skladu s osiguranim sredstvima u državnom proračunu te se objavljuje na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za sport.

(4) Prijava na javni natječaj podnosi se elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu u rokovima propisanim natječajnom dokumentacijom.

(5) Čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport potpisuje ugovor s korisnikom sredstava.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja propisa

Članak 33.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o metodologiji, rokovima za izradu i dostavu, načinu izvršavanja programa javnih potreba, o načinu i rokovima izvještavanja o provedbi programa te o metodologiji izrade financijskog plana javnih potreba u sportu (»Narodne novine«, broj 108/17).

Rokovi za javne pozive i pozivni natječaj

Članak 34.

(1) Javni pozivi iz članaka 10. stavka 1. i članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika za 2024. godinu, raspisat će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Pozivni natječaj iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika za 2024. godinu, raspisat će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Program iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika za 2023. godinu, može se podnijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Program iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika za 2024. godinu, može se podnijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/10

Urbroj: 529-06-3-1-23-8

Zagreb, 8. rujna 2023.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.

PRILOG I

Prijedlog dijela programa javnih potreba koji se provodi putem krovnih sportskih udruženja

NASLOV     
Uvod:     
Analiza stanja:     
Vizija:     
Misija:     
CILJEVI:
1Naziv (općeg) cilja*     
1.1.Naziv (posebnog) cilja*     
1.2.Naziv (posebnog) cilja     
2Naziv (općeg) cilja     
2.1.Naziv (posebnog) cilja     
2.2.Naziv (posebnog) cilja     
PROGRAMSKE SKUPINE
1Naziv programske skupine**     
1.1.Naziv programa**     
1.1.1.Naziv potprograma**     
1.2.Naziv programa     
1.2.1.Naziv potprograma     
2Naziv programske skupine***     
2.1.Naziv programa****     
2.1.1.Naziv potprograma     
2.2.Naziv programa     
2.2.1.Naziv potprograma     

* navode se samo nazivi ciljeva bez navođenja »Opći cilj« ili »Posebni cilj« te se kratko opisuju i povezuju s postojećim strateškim dokumentima.

** Navode se samo imena programskih skupina, programa ili potprograma (bez navođenja »Programska skupina« ili »Program« ili »Potprogram«).

*** Kod opisa naziva programske skupine, potrebno je opisati programsku skupinu s jasno naznačenim korisnicima te obrazložiti kako ova programska skupina utječe na ostvarenje jednog općeg cilja (cilj, mjere učinka za ostvarenje ciljeva/način ostvarenja, kriteriji raspodjele sredstava, nositelji programa, planirani iznos)

**** Kod opisa naziva programa, potrebno je obrazložiti kako ovaj program pridonosi ostvarenju jednog ili više posebnih ciljeva i jednog općeg cilja povezanog s programskom skupinom te ga na jednostavan i jasan način opisati. Potrebno je uspostaviti vezu između ciljeva i programa (cilj, mjere učinka za ostvarenje ciljeva/način ostvarenja, kriteriji raspodjele sredstava, nositelji programa, planirani broj korisnika, planirani iznos)

***** Kod naziva potprograma, potrebno je napisati kratko obrazloženje (cilj, mjere učinka za ostvarenje ciljeva/način ostvarenja, kriteriji raspodjele sredstava, nositelji programa, planirani broj korisnika, planirani iznos).

Datum ________u________.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

PRILOG II

Financijski plan dijela programa javnih potreba u sportu

Financijski plan za ______. godinu

Naziv pravne osobe______________________________

Rb.Naziv po programskim skupinama, programima i potprogramimaIzvor sredstava za realizaciju u ____. godini
Državni proračunOstali prihodiUKUPNO
1. prog. skupina     
     
     
     
1.1. program     
     
     
     
1.1.1. potprogram     
     
     
     
     
     
     
     
1.2. program     
     
     
     
1.2.1. potprogram     
     
     
     
     
     
     
     
1.3. program     
     
     
     
1.3.1. potprogram     
     
     
     
     
     
     
     
2. prog. skupina     
     
     
     
2.1. program     
     
     
     
2.1.1. potprogram     
     
     
     
     
     
     
     
2.2. program     
     
     
     
     
     
     
     

UKUPNO     
     
     

PRILOG III

Zahtjev za doznaku sredstava

Rb.Naziv po programskim skupinama, programima i potprogramimaOdobreno za _____. godinu – tijelo državne uprave nadležno za sport
Državni
proračun
Ostali prihodiUKUPNOZahtjev za sredstvima iz DP-a za mjesec _______Ostali prihodi za mjesec _______
1. progr. skupina     
     
     
     
     
     
1.1. program     
     
     
     
     
     
1.1.1. potprogram     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
1.2. program     
     
     
     
     
     
1.2.1. potprogram     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
1.3. program     
     
     
     
     
     
1.3.1. potprogram     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
2. progr. skupina     
     
     
     
     
     
2.1. program     
     
     
     
     
     
2.1.1. potprogram     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
2.2. program     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

UKUPNO     
     
     
     
     

PRILOG IV

Zahtjev za izmjene i dopune dijela programa i financijskog plana javnih potreba u sportu

Rb.Naziv po programskim skupinama, programima i potprogramimaOdobreno za _____. godinu – tijelo državne uprave nadležno za sportIzmjene i dopune programa javnih potreba za ______g. – tijelo državne uprave nadležno za sport/ODOBRENO
Državni proračunOstali prihodiUKUPNODržavni proračunOstali prihodiUKUPNO
1. progr. skupina     
     
     
     
     
     
     
1.1. program     
     
     
     
     
     
     
1.1.1. potprogram     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
1.2. program     
     
     
     
     
     
     
1.2.1. potprogram     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
1.3. program     
     
     
     
     
     
     
1.3.1. potprogram     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
2. progr. skupina     
     
     
     
     
     
     
2.1. program     
     
     
     
     
     
     
2.1.1. potprogram     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
2.2. program     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

UKUPNO     
     
     
     
     
     

PRILOG V

Izvješće o provedbi i izvršenju programa i financijskog plana javnih potreba u sportu

Rb.Naziv po programskim skupinama, programima i potprogramimaOdobreno za _____. godinu – tijelo državne uprave nadležno za sportIzmjene i dopune programa javnih potreba za … godinu tijelo državne uprave nadležno za sport/ODOBRENO
Državni proračunOstali prihodiUKUPNODržavni proračunOstali prihodiUKUPNO
1. progr. skupina     
     
     
     
     
     
     
1.1. program     
     
     
     
     
     
     
1.1.1. potprogram     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
1.2. program     
     
     
     
     
     
     
1.2.1. potprogram     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
1.3. program     
     
     
     
     
     
     
1.3.1. potprogram     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
2. progr. skupina     
     
     
     
     
     
     
2.1. program     
     
     
     
     
     
     
2.1.1. potprogram     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
2.2. program     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

UKUPNO     
     
     
     
     
     

Datum ________u________.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

PRILOG VI

Financijsko izvješće za projekte izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina

OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA O PROVEDENOM PROJEKTU


NAZIV PROJEKTA:Klasa i urudžbeni broj ugovora o sufinanciranjuKlasa:


Urudžbeni broj:POPIS RAČUNA KOJIMA SE PRAVDAJU UČINJENI TROŠKOVI PO SPECIFIKACIJI OPREME I/ILI IZVEDENIH RADOVA NA PROJEKTU
Redni broj računaIznos računaDatum izdavanja računaNaziv tvrtke/osobe koja je izdala računOpis troška (specificirati i kvantitativno iskazati)Ukupno
Troškovi građevinskih radova na izgradnji, obnovi, održavanju, opremanju i rekonstrukciji sportske građevine0,00 €


10,00 €
2345678910111213141516171819Trošak nabave i ugradnje sportske opreme0,00 €
10,00 €
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1213141516171819UKUPAN IZNOS ZA SVE PRIHVATLJIVE TROŠKOVE:0,00 €


Datum ________u________.

Ime i prezime odgovorne osobe podnositelja:

(potpis odgovorne osobe i pečat)

PRILOG VII

Program razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za koji se traži sufinanciranje

Naziv županijske sportske zajednice:     
OIB:     
Kontakt broj:     
Elektronička pošta:     
Opis programa
Broj članica županijske sportske zajednice:     
OIB-ovi članica županijske sportske zajednice:     
Broj sportskih klubova, udruga sportske rekreacije i sportskih saveza u županiji, koji su članovi članica županijske sportske zajednice:     
OIB-ovi sportskih klubova, udruga sportske rekreacije i sportskih saveza u županiji, koji su članovi članica županijske sportske zajednice:     
Broj djece i mladih do 18 godina u članicama županijske sportske zajednice:     
Broj djece i mladih parasportaša i gluhih sportaša do 18 godina u članicama županijske sportske zajednice:     
Broj članica županijske sportske zajednice po sportovima
Sport/sportska grana/sportska rekreacija:Broj:
     
     
     
     
     
     
Broj članica u članicama županijske sportske zajednice po sportovima
Sport/sportska grana/sportska rekreacija:Broj:
     
     
     
     
     
     
Broj djece i mladih do 18 godina po sportovima u članicama županijske sportske zajednice
Sport/sportska grana/sportska rekreacija:Broj:
     
     
     
     
     
     
Broj djece i mladih parasportaša i gluhih sportaša do 18 godina u članicama županijske sportske zajednice
Sport/sportska grana/sportska rekreacija:Broj:
     
     
     
     
     
     
Broj stručnog kadra po sportovima
Sport/sportska grana/sportska rekreacija:Broj:
     
     
     
     
     
     
Analiza postojećeg stanja     
Ciljevi programa     
Pokazatelji rezultata     
Aktivnosti kojima će se ostvariti ciljevi programa i pokazatelji rezultata
Financijski plan
Trošak stručnog rada:
Ime i prezimeOIBIznosKvalifikacija
     
     
     
     
     
     
     
     
Ukupan iznos za stručni rad:     
Trošak sportske opreme:
NazivIznos
     
     
     
     
     
     
Ukupan iznos za sportsku opremu:     
Cjelokupni iznos programa:     
Iznos osiguran od županijske sportske zajednice     


PRILOG VIII

Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu programa razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za koji se traži sufinanciranje

Naziv županijske sportske zajednice:     
OIB:     
Kontakt broj:     
Elektronička pošta:     
Opis programa (detaljan opis izmjene i/ili dopune u odnosu na odobreni program)
     
Financijski plan (izmijenjen sukladno izmjeni i/ili dopuni)
Trošak stručnog rada:
Ime i prezimeOIBIznosKvalifikacija
     
     
     
     
     
     
     
     
Ukupan iznos za stručni rad:     
Trošak sportske opreme:
NazivIznos
     
     
     
     
     
     
Ukupan iznos za sportsku opremu:     
Cjelokupni iznos programa:     
Iznos osiguran od županijske sportske zajednice