NN 115/2023 (6.10.2023.), Pravilnik o preoblikovanju sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo

Ministarstvo turizma i sporta

1641

Na temelju članka 98. stavka 4. i članka 99. stavka 6. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22) ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O PREOBLIKOVANJU SPORTSKOG
KLUBA – UDRUGE ZA NATJECANJE U SPORTSKO DIONIČKO DRUŠTVO

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje način, rokovi te druga pitanja značajna za provedbu preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo, kao i način rada Povjerenstva za preoblikovanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.

Pojmovi koji imaju rodno značenje, a koji su korišteni u ovom Pravilniku, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. POSTUPAK PREOBLIKOVANJA SPORTSKOG
KLUBA – UDRUGE ZA NATJECANJE U SPORTSKO DIONIČKO DRUŠTVO

Članak 3.

(1) Zahtjev za dobivanje suglasnosti za provedbu preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo (u daljnjem tekstu: s.d.d.) podnosi se tijelu državne uprave nadležnom za sport.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži obrazloženje zahtjeva i elaborat o preoblikovanju sastavljen u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 4.

(1) Elaborat o preoblikovanju iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika osobito treba sadržavati:

– izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji stanja imovine, prava i obveza sportskog kluba – udruge za natjecanje temeljenoj na financijskim podacima koji ne mogu biti stariji od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva

– popis i procjenu vrijednosti imovine koja se unosi u temeljni kapital temeljenu na financijskim podacima koji ne mogu biti stariji od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva, sastavljene od strane ovlaštenog sudskog vještaka ili ovlaštenog revizora koji nije provodio niti je sudjelovao u reviziji iz podstavka 1. ovoga stavka, te popis svih tražbina prema sportskom klubu – udruzi za natjecanje, prema vrstama vjerovnika i njihovoj visini na dan podnošenja zahtjeva ovjeren od strane zakonskog zastupnika sportskog kluba – udruge za natjecanje

– utvrđenje revizora o vrijednosti tražbina prema sportskom klubu – udruzi za natjecanje temeljeno na financijskim podacima koji ne mogu biti stariji od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva

– procjenu i utvrđenje vrijednosti prava igranja – korištenja sportske građevine koja može biti ulog u temeljni kapital s.d.d.-a, temeljeno na financijskim podacima koji ne mogu biti stariji od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva, sastavljeno od strane ovlaštenog sudskog vještaka ili ovlaštenog revizora koji nije provodio niti je sudjelovao u reviziji iz podstavka 1. ovoga stavka te iskaz jedinice lokalne samouprave, u čijem je vlasništvu predmetna sportska građevina, o roku na koji bi sportski klub – udruga za natjecanje imala pravo igranja

– pregled poslovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje u proteklih pet godina, odnosno usporedni pregled revidiranih izvještaja o prihodima i rashodima sportskog kluba – udruge za natjecanje u tom razdoblju, revidiranih bilanci i pripadajućih bilješki, uključujući pregled revidiranih računovodstvenih načela i načina iskazivanja imovine, obveza, vlastitih izvora, priznavanja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka u proteklih pet godina te pobliži opis na što se odnose najznačajnije stavke pojedinog izvještaja u pojedinoj godini

– popis članova sportskog kluba – udruge za natjecanje na dan podnošenja zahtjeva

– popis članova tijela sportskog kluba – udruge za natjecanje na dan podnošenja zahtjeva

– akt kojim se dokazuje nadležnost i međusobni odnosa svih tijela sportskog kluba – udruge za natjecanje na dan podnošenja zahtjeva

– sportske rezultate sportskog kluba – udruge za natjecanje barem u posljednjih pet natjecateljskih sezona, broj reprezentativaca u svim kategorijama, ugovorne vrijednosti sportaša natjecatelja s kojima sportski klub – udruga za natjecanje ima ugovor, broj mladih sportaša po kategorijama

– potencijalne dioničare s.d.d.-a na dan podnošenja zahtjeva

– prijedlog iznosa temeljnog kapitala s.d.d.-a utvrđenog na temelju financijskih podataka koji ne mogu biti stariji od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva

– nacrt statuta s.d.d.-a u koje se preoblikuje sportski klub – udruga za natjecanje

– popis pravnih osoba u kojima je sportski klub – udruga za natjecanje član na dan podnošenja zahtjeva, a osobito trgovačkih društava u kojima je sportski klub – udruga za natjecanje član uz precizno navođenje visine udjela i prava koja udruga ima u tim trgovačkim društvima na dan podnošenja zahtjeva te popis pravnih osoba preko kojih je sportski klub – udruga za natjecanje obavljala sportske djelatnosti ako takvih pravnih osoba ima, kao i opis tijeka poslovanja tih pravnih osoba

– opis ciljeva i razloga za preoblikovanje sportskog kluba – udruge za natjecanje

– način i postupak upućivanja i bitan sadržaj poziva na upis i uplatu dionica u skladu s člankom 7. stavkom 1. ovoga Pravilnika u kojem će posebno biti određeno upućuje li se poziv na upis i uplatu dionica u jednom ili više upisnih krugova, pri čemu se može odrediti da pravo prvenstva upisa dionica odnosno upisa u ranijim upisnim krugovima pripada jedinici lokalne samouprave u kojoj sportski klub – udruga za natjecanje ima sjedište ili članovima sportskog kluba – udruge za natjecanje.

(2) Elaborat iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati i druge podatke koji su od značaja za donošenje odluke o davanju suglasnosti na elaborat o preoblikovanju, a osobito dodatne informacije o potencijalnim dioničarima s.d.d.-a koji su prethodno iskazali interes za upisom i uplatom dionica, namjeri sportskog kluba – udruge za natjecanje o ulaganjima u sportsku infrastrukturu nakon provođenja postupka preoblikovanja, sportskim i poslovnim ciljevima preoblikovanja i sl.

(3) Elaborat iz stavka 1. ovoga članka sportski klub – udruga za natjecanje, istovremeno kad i tijelu državne uprave nadležnom za sport, dostavlja i Nacionalnom sportskom savezu koji se o tom elaboratu mora očitovati u roku od petnaest dana od dana dostave elaborata te je svoje očitovanje dužan dostaviti sportskom klubu – udruzi za natjecanje i Povjerenstvu.

(4) Uz elaborat iz stavka 1. ovoga članka sportski klub – udruga za natjecanje dužna je dostaviti i odluku ovlaštenog tijela sportskog kluba – udruge za natjecanje o početku postupka preoblikovanja u s.d.d.

Članak 5.

(1) Povjerenstvo je dužno u roku od 60 dana od dostave urednog zahtjeva iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika predložiti čelniku tijela državne uprave nadležnog za sport davanje ili uskratu suglasnosti na elaborat o preoblikovanju i dopuštenja o preoblikovanju.

(2) Pri razmatranju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za provedbu preoblikovanja, Povjerenstvo je dužno uzeti u obzir obrazloženje zahtjeva za preoblikovanjem, elaborat o preoblikovanju, a naročito cilj i svrhu koja se preoblikovanjem želi postići, utjecaj preoblikovanja na razvoj sporta u jedinici lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave u kojoj sportski klub – udruga za natjecanje ima sjedište te sve druge okolnosti od značaja za sportski klub – udrugu za natjecanje, sustav natjecanja u odgovarajućem sportu i interes sporta u cjelini.

(3) Povjerenstvo može elaborat poslati sportskom klubu – udruzi za natjecanje na doradu uz dostavu odgovarajućih uputa i primjedbi na elaborat o preoblikovanju pri čemu može zatražiti dostavu dokumenata iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika sačinjenih na temelju novijih financijskih podataka. Sportski klub – udruga za natjecanje dužna je dostaviti dorađeni elaborat o preoblikovanju i tražene dokumente u roku koji odredi Povjerenstvo, a koji ne može biti duži od 60 dana.

(4) Povjerenstvo pri razmatranju dostavljenog elaborata o preoblikovanju može zatražiti pisana ili usmena pojašnjenja od tijela sportskog kluba – udruge za natjecanje, ovlaštenih revizora, nacionalnih sportskih saveza, tijela državne uprave nadležnog za sport, drugih državnih tijela te drugih stručnjaka i organizacija, koja se trebaju dostaviti u roku koji odredi Povjerenstvo, a koji ne može biti duži od 60 dana.

(5) U slučaju iz stavka 3. i 4. ovoga članka rok od 60 dana iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana zaprimanja dorađenog elaborata odnosno traženog pojašnjenja.

(6) Ako sportski klub – udruga za natjecanje ne dostavi dorađeni elaborat o preoblikovanju i pojašnjenje u roku iz stavka 3. i 4. ovoga članka, a ne zatraži produljenje roka za dostavu smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

Članak 6.

(1) U slučaju da Povjerenstvo predloži davanje suglasnosti na elaborat o preoblikovanju, dužno je utvrditi početni iznos temeljnog kapitala.

(2) Iznos temeljnoga kapitala utvrđuje se tako da predstavlja najmanje iznos od 25 % prosječnih godišnjih rashoda sportskog ­kluba – udruge za natjecanje u proteklih pet godina. Pri izračunavanju prosječnoga godišnjeg rashoda ne računa se ona godina u kojoj je rashod bio najmanji u tih pet godina kao ni ona godina u kojoj je rashod bio najveći u tih pet godina.

(3) Povjerenstvo može utvrditi temeljni kapital i veći od iznosa utvrđenog u stavku 2. ovoga članka uvažavajući stanje imovine i obveza sportskog kluba – udruge za natjecanje temeljeno na financijskim podacima koji ne mogu biti stariji od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno dana kojeg je za dostavu dokumenata u slučaju iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika odredilo Povjerenstvo, vrijednost imovine sportskog kluba – udruge za natjecanje, potrebu za dodatnim sredstvima za obavljanje djelatnosti sportskog kluba – udruge za natjecanje, izvješće ovlaštenog revizora te primijenjene metode procjene vrijednosti sportskog kluba – udruge za natjecanje koje ovlašteni revizor mora navesti i obrazložiti u elaboratu o preoblikovanju.

Članak 7.

(1) Dionice se u postupku upisa i uplate, mogu uplatiti u novcu, stvarima i pravima u skladu s odgovarajućim odredbama zakona kojima se uređuju trgovačka društva i tržište kapitala te u skladu s pravilima poziva na upis i uplatu dionica. Dionice se mogu uplatiti i u pravu korištenja sportske građevine ili unosom tražbina koje je jedinica lokalne samouprave stekla u skladu s člankom 97. Zakona o sportu.

(2) Na poziv na upis i uplatu dionica na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o sukcesivnom osnivanju dioničkog društva.

(3) Ako se temeljni kapital uplaćuje dijelom u novcu, a dijelom u stvarima ili pravima, iznos temeljnog kapitala koji se uplaćuje u novcu mora se uplatiti u potpunosti prije upisa s.d.d.-a u sudski registar i ne smije biti manji od jedne polovine utvrđenog temeljnog kapitala. Elaboratom o preoblikovanju odnosno pozivom na upis i uplatu dionica može biti određeno da se temeljni kapital u cijelosti uplaćuje u novcu.

(4) Nadležno tijelo sportskog kluba – udruge za natjecanje dužno je nakon okončanog postupka upisa i uplate dionica i rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu s.d.d.-a u sudski registar trgovačkog suda donijeti odluku o prestanku udruge sukladno Zakonu o udrugama.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe o likvidacijskom postupku udruge sukladno posebnom propisu.

(6) Sportsko dioničko društvo (s.d.d.) je pravni sljednik sportskog kluba – udruge za natjecanje koja se preoblikovala. Preoblikovanje se upisuje u sudski registar nadležnog trgovačkog suda prema sjedištu sportskog kluba – udruge za natjecanje, pri čemu s.d.d. zadržava OIB sportskog kluba – udruge za natjecanje.

(7) Na sva pitanja upisa preoblikovanja u sudski registar nadležnog trgovačkog suda na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o sudskom registru i drugih registarskih propisa kojima se uređuje preoblikovanje društava osoba u društva kapitala.

(8) Na temelju rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu s.d.d.-a u sudski registar trgovačkog suda nadležno upravno tijelo brisat će sportski klub – udrugu za natjecanje iz registra udruga.

III. POVJERENSTVO ZA PREOBLIKOVANJE

Članak 8.

Povjerenstvo osobito obavlja sljedeće poslove:

– utvrđuje temeljni kapital sportskog dioničkog društva nakon provedenog postupka financijske revizije

– čelniku tijela državne uprave nadležnog za sport predlaže davanje ili uskratu suglasnosti na elaborat o preoblikovanju

– čelniku tijela državne uprave nadležnog za sport predlaže davanje dopuštenja o preoblikovanju.

Članak 9.

(1) Povjerenstvo se sastoji od sedam članova.

(2) Stalni članovi Povjerenstva između sebe biraju Predsjednika Povjerenstva i zamjenika Povjerenstva.

(3) Svaki član Povjerenstva ima neograničen pristup dokumentaciji iz djelokruga rada Povjerenstva.

(4) Povjerenstvo donosi poslovnik o radu.

Članak 10.

(1) Predsjednik Povjerenstva:

– saziva sjednice Povjerenstva

– utvrđuje broj prisutnih članova

– predlaže poslovnik o radu

– predlaže dnevni red sjednice

– predsjeda sjednicom i daje riječ nazočnima

– utvrđuje formulaciju prijedloga i daje ga na glasovanje

– utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja

– brine da se o radu sjednice vodi zapisnik

– potpisuje zapisnik.

(2) U slučaju spriječenosti Predsjednika, njegove poslove obavlja zamjenik predsjednika Povjerenstva.

Članak 11.

(1) Povjerenstvo o pitanjima iz svog djelokruga odlučuje na redovnim i izvanrednim sjednicama.

(2) Redovne sjednice se održavaju po potrebi na temelju pristiglih zahtjeva sportskih klubova za dobivanje suglasnosti za provedbu preoblikovanja.

(3) Izvanredne sjednice se održavaju iznimno i u hitnim slučajevima na poziv Predsjednika Povjerenstva odnosno na prijedlog najmanje tri člana Povjerenstva.

(4) Sjednice se u pravilu održavaju uživo, a mogu se održati telefonskim putem, putem videokonferencija odnosno putem drugih tehnologija za održavanje sastanka na daljinu.

(5) Pisani poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu dostavlja se putem elektroničke pošte članovima Povjerenstva i drugim osobama koji se pozivaju na sudjelovanje u radu sjednice, najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice.

(6) U slučaju izvanredne sjednice, prijedlog dnevnog reda i materijali mogu biti dostavljeni u kraćem roku, ali najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.

Članak 12.

(1) Sjednicama prisustvuju stalni članovi Povjerenstva te promjenjivi član kojeg je predložio nacionalni sportski savez čiji je član sportski klub na koji se odnosi odluka koju Povjerenstvo treba donijeti.

(2) Povjerenstvo može donositi odluke ako je prisutno najmanje pet članova Povjerenstva, pri čemu nije nužna nazočnost člana Povjerenstva kojeg je imenovao nacionalni sportski savez.

(3) U slučaju da sjednici ne prisustvuje dovoljan broj članova Povjerenstva, sjednica se odgađa, a Predsjednik Povjerenstva utvrđuje novi datum održavanja sjednice.

(4) Članovi Povjerenstva koji nisu u mogućnosti prisustvovati sjednici, dužni su o tome izvijestiti Predsjednika Povjerenstva prije početka sjednice uz navođenje razloga.

(5) Na poziv Predsjednika Povjerenstva sjednicama mogu biti nazočne i druge osobe prema potrebi, kao što su ovlašteni predstavnici sportskog kluba – udruge za natjecanje, stručni savjetnici, revizori i sl., ali bez prava sudjelovanja u odlučivanju.

Članak 13.

(1) Sjednicu otvara i vodi Predsjednik Povjerenstva.

(2) Prilikom otvaranja sjednice, Predsjednik utvrđuje prisustvo članova Povjerenstva, što se evidentira i unosi u zapisnik.

(3) Dnevni red se usvaja na temelju prijedloga dnevnog reda koji je dostavljen članovima Povjerenstva.

(4) Predsjednik i član Povjerenstva može predložiti izmjenu i/ili dopunu dnevnog reda koji je dostavljen članovima Povjerenstva, a taj prijedlog mora obrazložiti.

(5) Nakon što Povjerenstvo odluči o predloženom dnevnom redu, prelazi se na raspravljanje i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda.

Članak 14.

(1) Nakon rasprave, članovi Povjerenstva javno glasaju o prijedlozima.

(2) Ako je član Povjerenstva predložio donošenje drugačije odluke od predložene, najprije se glasuje o tom prijedlogu, a zatim o prvobitnom prijedlogu.

(3) Članovi Povjerenstva se mogu izjasniti »Za« ili »Protiv« prijedloga te se ne mogu suzdržati od glasovanja osim u posebno opravdanim slučajevima koje su dužni pisano obrazložiti.

Članak 15.

Administrativno-stručne poslove za Povjerenstvo obavlja tijelo državne uprave nadležno za sport.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o registru profesionalnih športskih klubova (»Narodne novine«, br. 11/07), Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne športske klubove (»Narodne novine«, br. 11/07) i Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne športske klubove (»Narodne novine«, br. 11/07).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/13
Urbroj: 529-06-3-1-23-7
Zagreb, 21. rujna 2023.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.