NN 123/2023 (23.10.2023.), Pravilnik o načinu i uvjetima otvaranja računa za provedbu specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika

Ministarstvo financija

1711

Na temelju članka 50. stavka 5. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I UVJETIMA OTVARANJA RAČUNA ZA PROVEDBU SPECIFIČNIH TRANSAKCIJA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet uređenja i obveznici primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju način i uvjeti otvaranja računa za specifične transakcije proračuna i proračunskih korisnika koje se po svojoj svrsi, namjeni, načinu provođenja i ostalim obilježjima ne mogu provoditi izravno preko jedinstvenog računa proračuna, način i pravila izvršavanja specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika, računi proračunskih korisnika koji su izuzeti od obveze uplate prihoda, primitaka i drugih priljeva na jedinstveni račun proračuna odnosno izvršavanja rashoda, izdataka i drugih odljeva s jedinstvenog računa proračuna, obveza vođenja evidencije računa proračuna i proračunskih korisnika i izvještavanje.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun i proračunske korisnike državnog proračuna, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvanproračunske korisnike utvrđene člankom 4., točkom 17. Zakona o proračunu koji su organizacijski uključeni u proračun.

(3) Obveznici primjene iz stavka 2. ovoga članka utvrđeni su registrom iz članka 5. stavka 6. Zakona o proračunu.

Značenje pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. ispravak prijenosom je ispravak pogrešne uplate istog obveznika s jednog računa na drugi račun

2. izvršeni odljev je plaćen rashod, izdatak i/ili drugi odljev s računa utvrđenih ovim Pravilnikom

3. jedinstveni račun državnog proračuna je transakcijski račun otvoren kod Hrvatske narodne banke na kojem se ostvaruju svi priljevi i izvršavaju svi odljevi proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna

4. jedinstveni račun proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je transakcijski račun otvoren kod kreditne institucije na kojem se ostvaruju svi priljevi i izvršavaju svi odljevi proračuna i proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

5. krajnji primatelj je fizička ili pravna osoba koja prima novčana sredstva iz proračuna odnosno financijskog plana

6. ostvareni priljev je uplaćen prihod, primitak i/ili drugi priljev na račune utvrđene ovim Pravilnikom

7. preknjiženje je ispravak uplate s pogrešne vrste prihoda na ispravnu vrstu prihoda unutar istoga računa

8. račun vrste 631 je račun proračunskog korisnika državnog proračuna koji posluje preko jedinstvenog računa državnog proračuna, a koristi se za isplatu rashoda za zaposlene koji se krajnjem primatelju ne mogu izvršavati izravno preko jedinstvenog računa državnog proračuna

9. račun vrste 632 je račun proračunskog korisnika državnog proračuna koji posluje preko jedinstvenog računa državnog proračuna, a koristi se za isplatu dijela rashoda, izdataka i ostalih odljeva koji se krajnjem primatelju ne mogu izvršavati izravno preko jedinstvenog računa državnog proračuna

10. rashodi za zaposlene su plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene, naknade troškova zaposlenima te druge naknade za rad po ostalim osnovama (rad u upravljačkim tijelima, ugovori o djelu, autorski honorari i slično)

11. sustav kolekcije je način izvršavanja rashoda lokacijski dislociranog većeg broja proračunskih korisnika državnog proračuna

12. zajednički prihodi su prihodi koji se dijele između proračuna, između proračuna i/ili proračunskog korisnika odnosno drugih pravnih osoba i organizacija, uplaćuju na jedan račun, a raspoređuju se na zakonom i drugim propisima utvrđeni način.

II. SPECIFIČNE TRANSAKCIJE PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Podjela i vrste specifičnih transakcija

Članak 3.

(1) Specifične transakcije proračuna i proračunskog korisnika iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika obuhvaćaju transakcije prikupljanja dijela prihoda, primitaka i drugih priljeva, transakcije izvršavanja dijela rashoda, izdataka i drugih odljeva, transakcije čija je provedba uvjetovana otvaranjem zasebnog računa temeljem zakona, propisa i drugih akata te tehničke i obračunske transakcije.

(2) Transakcije prikupljanja dijela prihoda, primitaka i drugih priljeva iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju:

1. uplatu i raspored zajedničkih prihoda,

2. iznimno uplatu i raspored prihoda, primitaka i drugih priljeva proračuna i proračunskog korisnika,

3. iznimno uplatu prihoda, primitaka i drugih priljeva od institucija i tijela Europske unije, međunarodnih organizacija i institucija te inozemnih vlada ako je uplata uvjetovana otvaranjem zasebnog računa izvan jedinstvenog računa proračuna.

(3) Transakcije izvršavanja dijela rashoda, izdataka i drugih odljeva iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju:

1. isplatu rashoda za zaposlene za proračunske korisnike državnog proračuna,

2. isplatu subvencija, pomoći, donacija i naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada u kojima je broj krajnjih primatelja veći od 5000 mjesečno, uključujući i isplatu rashoda, izdataka i drugih odljeva koje se izvršavaju sukladno propisima Europske unije za proračunske korisnike državnog proračuna,

3. isplatu rashoda, izdataka i drugih odljeva u sustavu kolekcije za proračunske korisnike državnog proračuna,

4. isplatu rashoda putem poštanskih uputnica ili drugih oblika neposredne isplate sredstava krajnjim primateljima za proračunske korisnike državnog proračuna te proračune i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Transakcije čija je provedba uvjetovana otvaranjem zasebnog računa temeljem zakona, propisa i drugih akata iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju:

1. uplatu i isplatu u stranim valutama s kojima Hrvatska narodna banka i kreditne institucije ne posluju za proračun i proračunske korisnike državnog proračuna te proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

2. iznimno, provedbu financijskih instrumenata te projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije ako je uplata uvjetovana otvaranjem zasebnog računa izvan jedinstvenog računa proračuna,

3. iznimno, provedbu programa, projekata i/ili aktivnosti u slučajevima ako je provedba programa, projekta i/ili aktivnosti uvjetovana otvaranjem zasebnog računa izvan jedinstvenog računa proračuna.

(5) Tehničke i obračunske transakcije iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju:

1. isplatu rashoda i izdataka te naplatu prihoda i primitaka prijebojem kada je primatelj rashoda i izdataka istovremeno porezni dužnik,

2. isplatu gotovog novca za korisnike državnog proračuna.

Otvaranje računa

Članak 4.

(1) Za specifične transakcije državnog proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna iz članka 3. stavka 1. te za ostvarenje priljeva i izvršenje odljeva proračunskih korisnika državnog proračuna i drugih subjekata iz članka 14. stavka 1. te članaka 15. i 16. ovoga Pravilnika može se otvoriti račun u Hrvatskoj narodnoj banci odnosno u kreditnoj instituciji.

(2) Za specifične transakcije proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 3. stavka 1. te za ostvarenje priljeva i izvršenje odljeva proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu otvoriti račun u kreditnoj instituciji.

(3) Ako stručni nositelj izrade prijedloga zakona odnosno drugog propisa i/ili proračunski korisnik koji je potpisnik ugovora u tim aktima predviđa otvaranje računa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, dužan je prethodno ishoditi suglasnost ministra financija odnosno načelnika, gradonačelnika ili župana.

III. RAČUNI ZA PRIKUPLJANJE DIJELA PRIHODA, PRIMITAKA I DRUGIH PRILJEVA

Račun za uplatu i raspored zajedničkih prihoda i pravila postupanja

Članak 5.

(1) Za uplatu i raspored zajedničkih prihoda iz članka 3. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika ministar financija otvara račun u Hrvatskoj narodnoj banci.

(2) Na račun iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se zajednički prihodi i raspoređuju na jedinstveni račun državnog proračuna i/ili jedinstveni račun proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno na račun druge pravne osobe i/ili organizacije najkasnije idućeg radnog dana od dana uplate.

(3) Zahtjev za otvaranje računa iz stavka 1. ovoga članka i dokumentaciju kojom se potkrepljuje opravdanost otvaranja računa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski korisnik, druga pravna osoba i/ili organizacija dostavlja Ministarstvu financija.

(4) Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvaruje zajednički prihod iz članka 3. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika koji se ne prikuplja na račune za čije je otvaranje nadležan ministar financija iz stavka 1. ovoga članka, načelnik, gradonačelnik ili župan može otvoriti račun u kreditnoj instituciji.

(5) Na račun iz stavka 4. ovoga članka uplaćuju se zajednički prihodi koji se raspoređuju na jedinstveni račun proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili na račun proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili na račun druge pravne osobe odnosno organizacije najkasnije idućeg radnog dana od dana uplate.

(6) Iznimno od stavaka 2. i 5. ovoga članka, s računa za uplatu i raspored zajedničkih prihoda iz stavaka 1. i 4. ovoga članka može se izvršiti povrat, preknjiženje i/ili ispravak prijenosom pogrešno ili više uplaćenih sredstava na način i uz suglasnost kako je uređeno propisom odnosno aktom koji donosi ministar financija temeljem godišnjeg zakona o izvršavanju državnog proračuna odnosno aktom načelnika, gradonačelnika ili župana.

Račun za uplatu i raspored prihoda, primitaka
i drugih priljeva proračuna i proračunskog korisnika i pravila postupanja

Članak 6.

(1) Za uplatu i raspored prihoda, primitaka i drugih priljeva proračuna i/ili proračunskog korisnika iz članka 3. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika, ministar financija odnosno načelnik, gradonačelnik ili župan može otvoriti račun u Hrvatskoj narodnoj banci i/ili kreditnoj instituciji.

(2) Račun iz stavka 1. ovoga članka može se otvoriti po vrsti prihoda, primitka i drugog priljeva i/ili po proračunskom korisniku.

(3) Sredstva uplaćena na račune iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se isključivo na jedinstveni račun proračuna najkasnije idućeg radnog dana od dana uplate.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, neprepoznata uplata uplaćena na račun iz stavka 1. ovoga članka raspoređuje se po zaprimanju uputa za evidentiranje.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, s računa iz stavka 1. ovoga članka može se izvršiti povrat pogrešno ili više uplaćenih sredstava na način i u rokovima propisanim uputom ministra financija odnosno načelnika, gradonačelnika ili župana.

(6) Iznimno od stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka, sredstva uplaćena na račun za uplatu i raspored primitaka od izdanih vrijednosnih papira iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se na jedinstveni račun državnog proračuna odnosno vraćaju uplatitelju u slučaju neprepoznate uplate te pogrešno ili više uplaćenih sredstava na način i u rokovima utvrđenim pravilima postupanja po računu za uplatu i raspored primitaka od izdanih vrijednosnih papira.

Račun za uplatu prihoda, primitaka i drugih
priljeva od institucija i tijela Europske unije, međunarodnih organizacija i institucija te inozemnih vlada
i pravila postupanja

Članak 7.

(1) Za uplatu prihoda, primitaka i drugih priljeva od institucija i tijela Europske unije, međunarodnih organizacija i institucija te inozemnih vlada iz članka 3. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika ministar financija odnosno načelnik, gradonačelnik ili župan može otvoriti račun u Hrvatskoj narodnoj banci odnosno kreditnoj instituciji iznimno u slučaju ako je uplata uvjetovana otvaranjem zasebnog računa izvan jedinstvenog računa proračuna.

(2) Sredstva uplaćena na račun iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se isključivo na jedinstveni račun proračuna najkasnije idućeg radnog dana od dana uplate.

IV. RAČUNI ZA IZVRŠAVANJE DIJELA RASHODA, IZDATAKA I DRUGIH ODLJEVA

Račun za isplatu rashoda za zaposlene za proračunske korisnike državnog proračuna i pravila postupanja

Članak 8.

(1) Za isplatu rashoda za zaposlene iz članka 3. stavka 3. točke 1. ovoga Pravilnika za proračunskog korisnika državnog proračuna ministar financija otvara račun vrste 631 u Hrvatskoj narodnoj banci.

(2) Zahtjev za otvaranje računa iz stavka 1. ovoga članka s obrazloženjem opravdanosti otvaranja računa i dokumentaciju potrebnu za otvaranje računa proračunski korisnik državnog proračuna dostavlja Ministarstvu financija.

(3) Račun iz stavka 1. ovoga članka koristi se isključivo za uplatu sredstava s jedinstvenog računa državnog proračuna koja se po nalogu proračunskog korisnika državnog proračuna istog dana prenose u korist krajnjeg primatelja odnosno u korist jedinstvenog računa državnog proračuna ako se radi o prihodima državnog proračuna.

(4) Na račun iz stavka 1. ovoga članka mogu se, iznimno od stavka 3. ovoga članka, uplatiti sredstva isplaćena s tog računa za neprovedene platne naloge i sredstva uplaćena greškom uplatitelja odnosno povrati sredstava od krajnjeg primatelja uplaćeni po nalogu nadležnog proračunskog korisnika državnog proračuna.

(5) Uplaćena sredstva iz stavka 4. ovoga članka vraćaju se po nalogu nadležnog proračunskog korisnika državnog proračuna na jedinstveni račun državnog proračuna najkasnije u roku od tri radna dana od dana uplate.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, sredstva na računu od neprovedenih platnih naloga mogu se nakon ispravka doznačiti krajnjem primatelju u roku od tri radna dana od dana uplate.

Račun za isplatu subvencija, pomoći, donacija i
naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada u kojima je broj krajnjih primatelja veći od 5000 mjesečno uključujući i isplatu rashoda, izdataka i drugih odljeva koji se izvršavaju sukladno propisima Europske unije te isplatu rashoda, izdataka i drugih odljeva u sustavu kolekcije za proračunske korisnike državnog proračuna i pravila postupanja

Članak 9.

(1) Za izvršavanje dijela rashoda, izdataka i drugih odljeva iz članka 3. stavka 3. točki 2. i 3. ovoga Pravilnika za državni proračun i proračunskog korisnika državnog proračuna ministar financija otvara račun vrste 632 u Hrvatskoj narodnoj banci.

(2) Zahtjev za otvaranje računa iz stavka 1. ovoga članka s obrazloženjem opravdanosti otvaranja računa i dokumentaciju potrebnu za otvaranje računa proračunski korisnik državnog proračuna dostavlja Ministarstvu financija.

(3) Račun iz stavka 1. ovoga članka koristi se isključivo za uplatu sredstava s jedinstvenog računa državnog proračuna koja se po nalogu proračunskog korisnika državnog proračuna istog dana prenose u korist krajnjeg primatelja.

(4) Na račun iz stavka 1. ovoga članka mogu se, iznimno od stavka 3. ovoga članka, uplatiti sredstva isplaćena s tog računa za neprovedene platne naloge, sredstva uplaćena greškom uplatitelja odnosno povrati sredstava od krajnjeg primatelja uplaćeni po nalogu nadležnog proračunskog korisnika državnog proračuna.

(5) Iznimno od stavaka 3. i 4. ovoga članka, na račun iz stavka 1. ovoga članka, mogu se uplatiti sredstva s drugog računa vrste 632 uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

(6) Uplaćena sredstva iz stavka 4. ovoga članka vraćaju se po nalogu nadležnog proračunskog korisnika državnog proračuna na jedinstveni račun državnog proračuna najkasnije u roku od tri radna dana od dana uplate.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, sredstva na računu od neprovedenih platnih naloga mogu se nakon ispravka doznačiti krajnjem primatelju u roku od tri radna dana od dana uplate.

(8) Uplaćena sredstva iz stavka 5. ovoga članka prenose se u korist krajnjeg primatelja po nalogu nadležnog proračunskog korisnika državnog proračuna odnosno, u slučajevima iz stavka 4. ovoga članka, vraćaju na jedinstveni račun državnog proračuna u roku propisanom stavkom 6. ovoga članka.

Račun za isplatu rashoda putem poštanskih uputnica ili drugih oblika neposredne isplate sredstava krajnjim primateljima za proračunske korisnike državnog proračuna te proračune i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravila postupanja

Članak 10.

(1) Za isplatu rashoda putem poštanskih uputnica ili drugih oblika neposredne isplate sredstava krajnjim primateljima iz članka 3. stavka 3. točke 4. ovoga Pravilnika ministar financija odnosno načelnik, gradonačelnik ili župan sklapa ugovor s kreditnom institucijom i/ili drugim pružateljem platnih usluga o korištenju računa kreditne institucije i/ili drugog pružatelja platnih usluga.

(2) Na račun iz stavka 1. ovoga članka doznačavaju se sredstva s jedinstvenog računa proračuna za isplatu krajnjem primatelju.

(3) Ako se sredstva s računa iz stavka 1. ovoga članka ne doznače krajnjem primatelju u ugovorenom roku, kreditna institucija i/ili drugi pružatelj platnih usluga izvršava povrat sredstava na jedinstveni račun proračuna.

V. RAČUNI OTVORENI TEMELJEM ZAKONA, PROPISA I DRUGIH AKATA

Računi za transakcije čija je provedba uvjetovana otvaranjem zasebnog računa temeljem zakona, propisa i drugih akata i pravila postupanja

Članak 11.

(1) Za transakcije proračuna i proračunskog korisnika čija je provedba uvjetovana otvaranjem zasebnog računa temeljem zakona, propisa i drugih akata iz članka 3. stavka 4. točaka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika može se otvoriti račun u Hrvatskoj narodnoj banci i/ili kreditnoj instituciji.

(2) Račun iz stavka 1. ovoga članka u Hrvatskoj narodnoj banci otvara ministar financija, a u kreditnoj instituciji ministar financija odnosno načelnik, gradonačelnik ili župan.

(3) Račun u kreditnoj instituciji iz stavka 1. ovoga članka iznimno može otvoriti i proračunski korisnik uz prethodnu suglasnost ministra financija odnosno načelnika, gradonačelnika ili župana.

(4) Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za otvaranje računa iz stavka 3. ovoga članka i dokumentaciju kojom se potkrepljuje opravdanost otvaranja računa, proračunski korisnik dostavlja Ministarstvu financija odnosno načelniku, gradonačelniku ili županu.

(5) Proračunski korisnik dužan je obavijest o otvorenom računu iz stavka 3. ovoga članka, koja sadrži broj računa i naziv kreditne institucije kod koje je račun otvoren, dostaviti Ministarstvu financija putem nadležnog proračunskog korisnika na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

VI. TEHNIČKI I OBRAČUNSKI RAČUNI

Račun za isplatu rashoda i izdataka te naplata prihoda i primitaka prijebojem kada je primatelj rashoda i izdataka istovremeno porezni dužnik i pravila postupanja

Članak 12.

(1) Za isplatu rashoda i izdataka te naplatu prihoda i primitaka prijebojem kada je primatelj rashoda i izdataka istovremeno porezni dužnik prema proračunu odnosno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iz članka 3. stavka 5. točke 1. ovoga Pravilnika, ministar financija otvara račun vrste 632 u Hrvatskoj narodnoj banci.

(2) Na račun iz stavka 1. ovoga članka s jedinstvenog računa državnog proračuna uplaćuju se sredstva na teret rashoda i izdataka nadležnog proračunskog korisnika, a u visini poreznog duga koji se naplaćuje prijebojem.

(3) Sredstva iz stavka 2. ovoga članka raspoređuju se na jedinstveni račun proračuna odnosno račun Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje najkasnije idućeg radnog dana od dana uplate.

Račun za isplatu gotovog novca za korisnike državnog proračuna i pravila postupanja

Članak 13.

(1) Za isplatu gotovog novca za korisnike državnog proračuna iz članka 3. stavka 5. točke 2. ovoga Pravilnika, koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna, ministar financija može otvoriti račun u kreditnoj instituciji.

(2) Na račun iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se sredstva s jedinstvenog računa državnog proračuna po nalogu proračunskog korisnika.

(3) Ovlaštena osoba proračunskog korisnika sredstva iz stavka 2. ovoga članka podiže na dan uplate, a najkasnije idućeg radnog dana od dana uplate.

VII. PRORAČUNSKI KORISNICI I DRUGI SUBJEKTI IZUZETI OD OBVEZE UPLATE PRIHODA, PRIMITAKA I DRUGIH PRILJEVA NA JEDINSTVENI RAČUN PRORAČUNA

Račun proračunskog korisnika i drugog subjekta izuzetog od obveze uplate prihoda, primitaka i drugih priljeva na jedinstveni račun proračuna

Članak 14.

(1) Proračunski korisnik državnog proračuna te diplomatska misija, konzularni ured i drugo predstavničko tijelo Republike Hrvatske u inozemstvu koji su zakonom o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od obveze uplate prihoda, primitaka i drugih priljeva na jedinstveni račun državnog proračuna te izvršavanja rashoda, izdataka i drugih odljeva s jedinstvenog računa državnog proračuna otvaraju račun u kreditnoj instituciji uz suglasnost ministra financija.

(2) Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je odlukom o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izuzet od obveze uplate prihoda, primitaka i drugih priljeva na jedinstveni račun proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvršavanja rashoda, izdataka i drugih odljeva s jedinstvenog računa proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave otvara račun u kreditnoj instituciji uz suglasnost načelnika, gradonačelnika ili župana.

(3) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za otvaranje računa iz stavka 1. ovoga članka i dokumentaciju kojom se potkrepljuje opravdanost otvaranja računa, proračunski korisnik državnog proračuna te diplomatska misija, konzularni ured i drugo predstavničko tijelo Republike Hrvatske u inozemstvu dostavlja Ministarstvu financija putem nadležnog proračunskog korisnika na razini razdjela organizacijske klasifikacije.

(4) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za otvaranje računa iz stavka 2. ovoga članka i dokumentaciju kojom se potkrepljuje opravdanost otvaranja računa, proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavlja nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Proračunski korisnik državnog proračuna, diplomatska misija, konzularni ured i drugo predstavničko tijelo Republike Hrvatske u inozemstvu dužan je obavijest o otvorenom računu iz stavka 1. ovoga članka, koja sadrži broj računa i naziv kreditne institucije kod koje je račun otvoren, dostaviti Ministarstvu financija putem nadležnog proračunskog korisnika na razini razdjela organizacijske klasifikacije.

(6) Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužan je obavijest o otvorenom računu iz stavka 2. ovoga članka, koja sadrži broj računa i naziv kreditne institucije kod koje je račun otvoren, dostaviti nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

VIII. OSTALI RAČUNI

Račun Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj uniji

Članak 15.

(1) Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, uz suglasnost ministra financija, otvara račun i/ili račune u kreditnoj instituciji u inozemstvu za predstavnike upućene na rad u Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Europskoj uniji.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za otvaranje računa iz stavka 1. ovoga članka i dokumentaciju kojom se potkrepljuje opravdanost otvaranja računa, tijelo državne uprave nadležno za provedbu utvrđene vanjske politike Republike Hrvatske dostavlja Ministarstvu financija.

(3) Tijelo državne uprave nadležno za provedbu utvrđene vanjske politike Republike Hrvatske dužno je dostaviti Ministarstvu financija obavijest o otvorenom računu ili računima iz stavka 1. ovoga članka koja sadrži broj računa i naziv kreditne institucije kod koje je račun otvoren.

(4) Na račun iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se sredstva s jedinstvenog računa državnog proračuna po nalogu proračunskog korisnika državnog proračuna čiji je predstavnik upućen na rad u Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Europskoj uniji odnosno po nalogu tijela državne uprave nadležnog za provedbu utvrđene vanjske politike Republike Hrvatske.

(5) Sredstvima iz stavka 4. ovoga članka raspolažu ovlašteni predstavnici upućeni na rad u Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Europskoj uniji.

Račun vojno diplomatskog predstavništva Republike Hrvatske

Članak 16.

(1) Vojno diplomatsko predstavništvo Republike Hrvatske otvara račun u kreditnoj instituciji u inozemstvu uz suglasnost ministra nadležnog za poslove obrane.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za poslove obrane dužno je dostaviti Ministarstvu financija obavijest o otvorenom računu iz stavka 1. ovoga članka koja sadrži broj računa i naziv kreditne institucije kod koje je račun otvoren.

(3) Na račun iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se sredstva s jedinstvenog računa državnog proračuna po nalogu tijela državne uprave nadležnog za poslove obrane.

(4) Sredstvima iz stavka 3. ovoga članka raspolaže ovlašteni vojni izaslanik upućen na rad u vojno diplomatsko predstavništvo Republike Hrvatske.

IX. VOĐENJE EVIDENCIJA I IZVJEŠTAVANJE

Popis i stanje računa

Članak 17.

(1) Proračunski korisnik državnog proračuna na razini razdjela organizacijske klasifikacije vodi popis svojih aktivnih računa i aktivnih računa proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

(2) Ministarstvo financija vodi evidenciju aktivnih računa državnog proračuna i računa proračunskih korisnika državnog proračuna iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Proračunski korisnik državnog proračuna na razini razdjela organizacijske klasifikacije dužan je Ministarstvu financija dostaviti do 10. veljače tekuće godine podatke o stanju novčanih sredstava na računima iz stavka 1. ovoga članka u svim valutama na dan 31. prosinca prethodne godine razvrstano po izvorima financiranja.

(4) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave vodi evidenciju aktivnih računa proračuna i proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

(5) Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužan je nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave dostaviti do 10. veljače tekuće godine podatke o stanju novčanih sredstava na računima iz stavka 4. ovoga članka u svim valutama na dan 31. prosinca prethodne godine razvrstano po izvorima financiranja.

(6) Proračunski korisnici dužni su stanje na računima iz stavaka 1. i 4. ovoga članka dostaviti Ministarstvu financija odnosno nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i na zahtjev.

Podaci o obuhvatu priljeva i odljeva preko jedinstvenog računa proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 18.

(1) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je dostaviti Ministarstvu financija podatke o:

1. postotnom udjelu priljeva proračuna i proračunskih korisnika ostvarenih na jedinstvenom računu proračuna u odnosu na ukupno ostvarene priljeve proračuna i proračunskih korisnika i

2. postotnom udjelu odljeva proračuna i proračunskih korisnika koji se izvršavaju izravno s jedinstvenog računa proračuna u odnosu na ukupne odljeve proračuna i proračunskih korisnika.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavlja dva puta tijekom godine i to do 1. ožujka tekuće godine podatke za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine odnosno do 1. rujna tekuće godine za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće godine.

(3) Ukupno ostvareni priljevi proračuna i proračunskih korisnika iz stavka 1. ovoga članka uključuju priljeve ostvarene izravno ili neizravno na jedinstveni račun proračuna i priljeve ostvarene preko ostalih računa proračuna i proračunskih korisnika otvorenih u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Ukupno izvršeni odljevi proračuna i proračunskih korisnika iz stavka 1. ovoga članka uključuju odljeve izvršene izravno s jedinstvenog računa proračuna i odljeve izvršene s ostalih računa proračuna i proračunskih korisnika otvorenih u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(5) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je Ministarstvu financija podatke iz stavka 1. ovoga članka dostaviti i na zahtjev.

(6) Ministarstvo financija će uputom utvrditi način dostave i strukturu podataka iz stavka 1. ovoga članka.

X. ZATVARANJE RAČUNA

Postupak zatvaranja računa

Članak 19.

(1) Računi iz članka 5. stavaka 1. i 4., članka 6. stavka 1., članka 7. stavka 1., članka 8. stavka 1., članka 9. stavka 1., članka 11. stavka 1., članka 12. stavka 1., članka 13. stavka 1., članka 14. stavaka 1. i 2., članka 15. stavka 1. i članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika zatvaraju se u slučaju statusne promjene ili prestanka s radom proračuna i proračunskog korisnika te prestanka svrhe zbog koje je račun otvoren.

(2) Zahtjev za zatvaranje računa iz stavka 1. ovoga članka, otvorenog u Hrvatskoj narodnoj banci, proračunski korisnik državnog proračuna, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, druga pravna osoba i/ili organizacija dostavlja Ministarstvu financija koje zaprimljeni zahtjev upućuje Hrvatskoj narodnoj banci na daljnje postupanje.

(3) Zahtjev za zatvaranje računa iz stavka 1. ovoga članka, otvorenog u kreditnoj instituciji na ime Ministarstva financija, proračunski korisnik državnog proračuna dostavlja Ministarstvu financija koje zaprimljeni zahtjev upućuje kreditnoj instituciji na daljnje postupanje.

(4) Zahtjev za zatvaranje računa iz stavka 1. ovoga članka, otvorenog u kreditnoj instituciji na ime proračunskog korisnika državnog proračuna ili proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski korisnik dostavlja kreditnoj instituciji.

(5) Obavijest o zatvorenom računu iz stavka 1. ovoga članka proračunski korisnik dostavlja Ministarstvu financija putem nadležnog proračunskog korisnika na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazne i završne odredbe

Članak 20.

(1) Proračun i proračunski korisnik te proračunski korisnik, diplomatska misija, konzularni ured i drugo predstavničko tijelo Republike Hrvatske u inozemstvu koji su zakonom ili odlukom o izvršavanju proračuna izuzeti od obveze uplate prihoda, primitaka i drugih priljeva na jedinstveni račun proračuna uključujući i Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i vojno diplomatsko predstavništvo Republike Hrvatske dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika uskladiti način izvršavanja specifičnih i ostalih transakcija s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Proračun i proračunski korisnik, te proračunski korisnik, diplomatska misija, konzularni ured i drugo predstavničko tijelo Republike Hrvatske u inozemstvu koji su zakonom ili odlukom o izvršavanju proračuna izuzeti od obveze uplate prihoda, primitaka i drugih priljeva na jedinstveni račun proračuna uključujući i Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i vojno diplomatsko predstavništvo Republike Hrvatske, dužni su zatvoriti račune odmah nakon provedenog usklađenja iz stavka 1. ovoga članka i nakon što je utvrđeno da je prestala svrha zbog koje su računi otvoreni.

(3) Iznimno, od stavka 2. ovoga članka, ministar financija odnosno načelnik, gradonačelnik ili župan, na zahtjev i uz obrazloženje proračunskog korisnika, diplomatske misije, konzularnog ureda i drugog predstavničkog tijela Republike Hrvatske u inozemstvu, Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i vojno diplomatskog predstavništva Republike Hrvatske, može produžiti rok usklađenja i zatvaranja računa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Stupanje na snagu

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-02/23-01/36

Urbroj: 513-05-02-23-1

Zagreb, 13. listopada 2023.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.