NN 129/2023 (31.10.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1793

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. listopada 2023. godine.

Klasa: 011-02/23-02/101

Urbroj: 71-10-01/1-23-2

Zagreb, 31. listopada 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (»Narodne novine«, br. 145/22. i 63/23.) u članku 6. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Sredstva za pokriće troškova vezanih uz obnovu zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, čije je financiranje bilo predviđeno iz sredstava Europske unije, mogu se dodatno osigurati preraspodjelom sredstava bez ograničenja unutar Proračuna, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.«.

Članak 2.

Iza članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi:

»Članak 8.a

(1) Sredstva za provedbu Odluke o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 87/23.) planirana su na pozicijama Ministarstva zdravstva, aktivnosti A799006 Isplata po sudskim presudama.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, preraspodjeljivati tijekom proračunske godine, i to bez ograničenja unutar aktivnosti A799006 Isplata po sudskim presudama.

(3) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka za zdravstvene ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska mogu se, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, preraspodjeljivati bez ograničenja na pozicije zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska.

(4) Za preraspodjelu sredstva iz stavka 3. ovoga članka zdravstvena ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska može naknadno utvrditi aktivnosti unutar svog financijskog plana, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(5) Ministarstvo zdravstva će zdravstvenim ustanovama kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sredstva iz stavka 1. ovoga članka isplaćivati kao namjensku pomoć.

(6) Ministarstvo zdravstva će s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave potpisati ugovore o načinu utroška sredstva namjenske pomoći doznačenih u skladu s ovim ­člankom.

(7) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su pratiti i kontrolirati utrošak sredstava koja će biti doznačena zdravstvenim ustanovama, a o utrošku sredstva dužne su izvijestiti Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo na način i u rokovima koje utvrdi Ministarstvo zdravstva u ugovorima iz stavka 6. ovoga članka.«.

Članak 3.

U članku 27. stavku 1. iznos: »15.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »39.000.000,00«.

Članak 4.

U članku 35. stavku 1. riječi: »vraćaju do kraja 2023. godine« zamjenjuju se riječima: »mogu vratiti najkasnije do kraja 2027. godine«.

U stavku 3. riječi: »vraća do kraja 2023. godine« zamjenjuju se riječima: »može vratiti najkasnije do kraja 2027. godine«.

U stavku 4. riječi: »vraćaju u roku do tri godine, počevši od 2022. godine« zamjenjuju se riječima: »mogu vratiti najkasnije do kraja 2027. godine«.

Članak 5.

U članku 46. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Korisnik iz stavka 3. ovoga članka sklapa sporazum o prijenosu upravljanja imovinom s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvom ili Centrom za restrukturiranje i prodaju na temelju kojeg prenosi imovinu iz stavka 1. ovoga članka:

– Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i/ili Ministarstvu ako se imovina odnosi na pravne osobe koje su od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku ili

– Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i/ili Centru za restrukturiranje i prodaju ako se imovina odnosi na pravne osobe koje nisu od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

(5) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo i Centar za restrukturiranje i prodaju imovinu iz stavka 4. ovoga članka evidentiraju u svojim evidencijama u skladu s propisima koji uređuju upravljanje državnom imovinom i u poslovnim knjigama.«.

Članak 6.

U članku 47. stavku 1. iznos: »5.906.828.484,00« zamjenjuje se iznosom: »5.542.990.040,00«.

U stavku 2. iznos: »4.410.280.863,00« zamjenjuje se iznosom: »4.243.347.661,00«.

U stavku 3. iznos: »359.478.299,00« zamjenjuje se iznosom: »1.881.387.676,00«.

U stavku 4. iznos: »431.206.282,00« zamjenjuje se iznosom: »1.851.716.860,00«.

Članak 7.

U članku 48. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »(»Narodne novine«, br. 111/18.)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine«, br. 111/18. i 83/23.)«.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/28

Zagreb, 27. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.