NN 134/2023 (8.11.2023.), Naputak o izmjeni Naputka o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda

Ministarstvo financija

1832

Na temelju članka 68. stavka 5. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (»Narodne novine«, br. 145/22., 63/23. i 129/23.) ministar financija donosi

NAPUTAK

O IZMJENI NAPUTKA O ISPLATI SREDSTAVA BESKAMATNOG ZAJMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE USLIJED PADA PRIHODA

Članak 1.

U Naputku o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (»Narodne novine«, broj 130/20.) članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstva zajma isplaćena korisnicima u skladu s odredbama ovoga Naputka korisnici su dužni vratiti na račun državnog proračuna najkasnije do kraja 2027. godine.«

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-04/24

Urbroj: 513-05-06-23-3

Zagreb, 31. listopada 2023.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.