NN 149/2023 (14.12.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu

HRVATSKI SABOR

2150

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2024. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 793.354.444 eura

– ukupne rashode u iznosu od 828.393.265 eura

– manjak u iznosu od 35.038.821 euro

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 62.246.997 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 27.208.176 eura.

2. Projekciju plana za 2025. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 825.038.728 eura

– ukupne rashode u iznosu od 852.114.181 euro

– manjak u iznosu od 27.075.453 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 56.513.785 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 29.438.332 eura.

3. Projekciju plana za 2026. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 488.430.874 eura

– ukupne rashode u iznosu od 514.550.723 eura

– manjak u iznosu od 26.119.849 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 64.766.141 euro

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 38.646.292 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 400-06/23-01/31

Zagreb, 30. studenoga 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA
ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Izvršenje
2022.
Plan
2023.
Plan
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
Projekcija plana
za 2026.
PRIHODI POSLOVANJA739.932.074,17877.730.429792.313.571825.025.455488.417.601
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE3.452,1213.2731.040.87313.27313.273
UKUPNI PRIHODI739.935.526,29877.743.702793.354.444825.038.728488.430.874
RASHODI POSLOVANJA695.313.864,76838.468.849708.149.306738.404.836417.810.584
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE57.029.434,5879.738.039120.243.959113.709.34596.740.139
UKUPNI RASHODI752.343.299,34918.206.888828.393.265852.114.181514.550.723
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-12.407.773,05-40.463.186-35.038.821-27.075.453-26.119.849

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Izvršenje
2022.
Plan
2023.
Plan
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
Projekcija plana
za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA59.043.581,4079.633.68562.246.99756.513.78564.766.141
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA50.450.416,8846.585.70627.208.17629.438.33238.646.292
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA8.593.164,5233.047.97935.038.82127.075.45326.119.849
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE10.799.207,787.415.207000
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-6.984.599,250000
NETO FINANCIRANJE12.407.773,0540.463.18635.038.82127.075.45326.119.849
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,000000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv prihodaIzvršenje
2022.
Plan
2023.
Plan
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
Projekcija plana
za 2026.
6PRIHODI POSLOVANJA739.932.074,17877.730.429792.313.571825.025.455488.417.601
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna429.168.552,66542.667.799464.622.869494.682.556215.806.970
64Prihodi od imovine1.034.910,871.274.1391.274.1391.274.1391.274.139
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada283.694.260,93295.059.926293.947.521288.750.121255.506.007
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima26.034.349,7138.728.56532.469.04240.318.63915.830.485
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE3.452,1213.2731.040.87313.27313.273
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine3.452,1213.2731.040.87313.27313.273

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv rashodaIzvršenje
2022.
Plan
2023.
Plan
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
Projekcija plana
za 2026.
3RASHODI POSLOVANJA695.313.864,76838.468.849708.149.306738.404.836417.810.584
31Rashodi za zaposlene27.412.199,4930.297.88632.248.20932.248.20932.248.209
32Materijalni rashodi157.386.275,24189.238.210158.928.755160.615.874155.335.446
34Financijski rashodi3.326.073,945.148.4247.218.3669.215.93610.979.322
35Subvencije133.018,65210.419223.080223.080223.080
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna9.437.823,6114.167.95115.214.30414.787.30413.110.992
38Ostali rashodi497.618.473,83599.405.959494.316.592521.314.433205.913.535
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE57.029.434,5879.738.039120.243.959113.709.34596.740.139
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.367.040,412.389.0122.389.0122.389.0112.389.011
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine26.710.540,4340.518.96156.904.53846.953.93459.455.113
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini27.951.853,7436.830.06660.950.40964.366.40034.896.015

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
 
Izvršenje
2022.
Plan
2023.
Plan
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
Projekcija plana
za 2026.
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA59.043.581,4079.633.68562.246.99756.513.78564.766.141
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici2.252,84
84Primici od zaduživanja59.041.328,5679.633.68562.246.99756.513.78564.766.141
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZA­JMOVA
50.450.416,8846.585.70627.208.17629.438.33238.646.292
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova50.450.416,8846.585.70627.208.17629.438.33238.646.292

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje
2022.
Plan
2023.
Plan
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
Projekcija plana
za 2026.
001HRVATSKE VODE802.793.716,22964.792.594855.601.441881.552.513553.197.015
       
1000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE39.645.438,8347.986.58049.795.37149.038.29849.038.298
       
A100000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE35.888.341,6340.420.61943.173.18543.173.18543.173.185
3Rashodi poslovanja35.888.341,6340.420.61943.173.18543.173.18543.173.185
31Rashodi za zaposlene27.412.199,4930.297.88632.248.20932.248.20932.248.209
32Materijalni rashodi8.366.963,959.994.28210.796.52510.796.52510.796.525
34Financijski rashodi98.706,89101.906101.906101.906101.906
38Ostali rashodi10.471,3026.54526.54526.54526.545
       
K100000OPREMANJE308.199,07732.2801.538.494418.993418.993
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine308.199,07732.2801.538.494418.993418.993
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine308.199,07732.2801.538.494418.993418.993
       
K100001INFORMATIZACIJA1.234.616,231.592.6742.913.6742.053.6742.053.674
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.234.616,231.592.6742.913.6742.053.6742.053.674
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.234.616,231.592.6742.913.6742.053.6742.053.674
       
K100002POSLOVNE ZGRADE2.214.281,905.241.0072.170.0183.392.4463.392.446
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.214.281,905.241.0072.170.0183.392.4463.392.446
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.214.281,905.241.0072.170.0183.392.4463.392.446
       
1001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI53.677.763,6251.626.91534.319.32738.547.05349.518.399
       
A100001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU3.865.981,553.770.5223.674.9633.579.3043.483.744
3Rashodi poslovanja680.638,13585.175489.616393.957298.397
34Financijski rashodi680.638,13585.175489.616393.957298.397
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova3.185.343,423.185.3473.185.3473.185.3473.185.347
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova3.185.343,423.185.3473.185.3473.185.3473.185.347
       
A100002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA15.584.115,4723.143.40619.436.86128.461.35940.330.280
3Rashodi poslovanja1.822.049,243.805.6926.164.5798.313.51310.228.224
34Financijski rashodi1.822.049,243.805.6926.164.5798.313.51310.228.224
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova13.762.066,2319.337.71413.272.28220.147.84630.102.056
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova13.762.066,2319.337.71413.272.28220.147.84630.102.056
       
A100003ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI34.227.666,6024.712.98711.207.5036.506.3905.704.375
3Rashodi poslovanja724.659,37650.342456.956401.251345.486
34Financijski rashodi724.659,37650.342456.956401.251345.486
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova33.503.007,2324.062.64510.750.5476.105.1395.358.889
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova33.503.007,2324.062.64510.750.5476.105.1395.358.889
       
1002TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA152.562.350,38188.697.859157.945.422159.745.541154.415.113
       
A100004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA109.119.248,66140.316.139106.496.576105.643.029103.523.790
3Rashodi poslovanja109.119.248,66140.316.139106.496.576105.643.029103.523.790
32Materijalni rashodi109.114.062,25140.236.505106.416.942105.563.395103.444.156
38Ostali rashodi5.186,4179.63479.63479.63479.634
A100005OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE10.174.480,4611.586.25015.860.06618.415.15417.253.965
3Rashodi poslovanja10.174.480,4611.586.25015.860.06618.415.15417.253.965
32Materijalni rashodi10.174.480,4611.586.25015.860.06618.415.15417.253.965
       
A100006TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA6.734.797,133.654.0002.035.2641.990.8421.990.842
3Rashodi poslovanja6.734.797,133.654.0002.035.2641.990.8421.990.842
32Materijalni rashodi6.601.778,483.343.5811.762.1841.747.7621.747.762
35Subvencije133.018,65210.419223.080223.080223.080
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna100.00050.00020.00020.000
       
A100007HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA168.194,70548.168398.168398.168398.168
       
       
3Rashodi poslovanja168.194,70548.168398.168398.168398.168
32Materijalni rashodi168.194,70548.168398.168398.168398.168
       
A100008OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA21.519.856,7922.572.03522.572.03522.572.03520.572.035
3Rashodi poslovanja21.519.856,7922.572.03522.572.03522.572.03520.572.035
32Materijalni rashodi21.398.464,6622.301.28022.301.28022.301.28020.301.280
34Financijski rashodi20,315.3095.3095.3095.309
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna121.371,82265.446265.446265.446265.446
       
A100009VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ291.319,39
3Rashodi poslovanja291.319,39
32Materijalni rashodi291.319,39
       
A100010IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU382.704,63564.530729.976729.976729.976
3Rashodi poslovanja382.704,63564.530729.976729.976729.976
32Materijalni rashodi382.704,63564.530729.976729.976729.976
       
A100011OSTALI IZVANREDNI IZDACI920.039,81796.337796.337796.337796.337
3Rashodi poslovanja920.039,81796.337796.337796.337796.337
32Materijalni rashodi888.306,72663.614663.614663.614663.614
38Ostali rashodi31.733,09132.723132.723132.723132.723
       
A100012INSTITUT ZA VODE3.251.708,818.660.4009.057.0009.200.0009.150.000
3Rashodi poslovanja3.251.708,818.660.4009.057.0009.200.0009.150.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna3.251.708,818.660.4009.057.0009.200.0009.150.000
       
1003PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI556.908.163,39676.481.240613.541.321634.221.621300.225.205
       
K100003KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA31.606.277,0040.273.13663.843.23267.259.22337.788.838
       
3Rashodi poslovanja3.654.423,263.443.0702.892.8232.892.8232.892.823
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna3.332.268,372.912.1792.361.9322.361.9322.361.932
38Ostali rashodi322.154,89530.891530.891530.891530.891
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine27.951.853,7436.830.06660.950.40964.366.40034.896.015
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini27.951.853,7436.830.06660.950.40964.366.40034.896.015
       
K100004ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE37.351.128,5450.824.50272.230.803172.786.25178.006.297
3Rashodi poslovanja37.351.128,5450.824.50272.230.803172.786.25178.006.297
38Ostali rashodi37.351.128,5450.824.50272.230.803172.786.25178.006.297
K100005ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA29.944.798,2040.247.80346.688.000130.149.21230.203.430
3Rashodi poslovanja29.944.798,2040.247.80346.688.000130.149.21230.203.430
38Ostali rashodi29.944.798,2040.247.80346.688.000130.149.21230.203.430
       
K100006ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU2.367.040,412.389.0122.389.0122.389.0112.389.011
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.367.040,412.389.0122.389.0122.389.0112.389.011
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.367.040,412.389.0122.389.0122.389.0112.389.011
       
K100007PROJEKTI NAVODNJAVANJA3.218.405,601.993.0002.000.0001.870.000650.000
3Rashodi poslovanja1.181.569,71840.0001.290.000750.000650.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.181.569,71840.0001.290.000750.000650.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.036.835,891.153.000710.0001.120.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.036.835,891.153.000710.0001.120.000
       
K100008PROJEKTI IZ EU FONDOVA445.094.488,82536.546.587423.138.565255.188.987145.878.717
3Rashodi poslovanja424.177.881,48504.746.587373.566.213215.220.16692.288.717
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna295.714,51663.614663.614663.614663.614
38Ostali rashodi423.882.166,97504.082.973372.902.599214.556.55291.625.103
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine20.916.607,3431.800.00049.572.35239.968.82153.590.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine20.916.607,3431.800.00049.572.35239.968.82153.590.000
       
K100009PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA6.070.834,433.480.8881.725.3973.052.6255.308.912
3Rashodi poslovanja6.070.834,433.480.8881.725.3973.052.6255.308.912
38Ostali rashodi6.070.834,433.480.8881.725.3973.052.6255.308.912
       
K100010SANACIJA KLIZIŠTA1.255.190,39726.3121.526.3121.526.312
3Rashodi poslovanja1.255.190,39726.3121.526.3121.526.312
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.255.190,39726.3121.526.3121.526.312