NN 3/2024 (5.1.2024.), Pravilnik o znanstvenim i interdisciplinarnim područjima, poljima i granama te umjetničkom području, poljima i granama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

69

Na temelju članka 81. stavka 2. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/22; u daljnjem tekstu: Zakon) te na prijedlog Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O ZNANSTVENIM I INTERDISCIPLINARNIM PODRUČJIMA, POLJIMA I GRANAMA TE UMJETNIČKOM PODRUČJU, POLJIMA I GRANAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

1. znanstvena područja te znanstvena polja i znanstvene grane unutar znanstvenih područja s pripadajućim klasifikacijskim oznakama

2. umjetničko područje te polja unutar umjetničkog područja za sve vrste umjetnosti s pripadajućim klasifikacijskim oznakama

3. interdisciplinarno područje znanosti, umjetničko interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti te pripadajuća polja i grane.

II. ZNANSTVENA PODRUČJA, UMJETNIČKO PODRUČJE, POLJA I GRANE

Znanstvena područja i umjetničko područje

Članak 2.

Znanstvena područja su:

1. PRIRODNE ZNANOSTI

2. TEHNIČKE ZNANOSTI

3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

5. DRUŠTVENE ZNANOSTI

6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI.

Dijelovi umjetničkog područja su:

1. KAZALIŠNA UMJETNOST

2. FILMSKA UMJETNOST

3. GLAZBENA UMJETNOST

4. LIKOVNE UMJETNOSTI

5. PRIMIJENJENA UMJETNOST

6. PLESNA UMJETNOST I UMJETNOST POKRETA

7. ARHITEKTURA

8. DIZAJN

9. KNJIŽEVNOST

10. INTERDISCIPLINARNO UMJETNIČKO PODRUČJE.

Znanstvena polja

Članak 3.

Znanstvena polja u znanstvenim područjima s pripadajućim klasifikacijskim oznakama su:

1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

Polja:

1.01. Matematika

1.02. Fizika

1.03. Geologija

1.04. Kemija

1.05. Biologija

1.06. Geofizika

1.07. Geografija

1.08. Interdisciplinarne prirodne znanosti.

2. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Polja:

2.01. Arhitektura i urbanizam

2.02. Brodogradnja

2.03. Elektrotehnika

2.04. Geodezija

2.05. Građevinarstvo

2.06. Grafička tehnologija

2.07. Kemijsko inženjerstvo

2.08. Metalurgija

2.09. Računarstvo

2.10. Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo

2.11. Strojarstvo

2.12. Tehnologija prometa i transport

2.13. Tekstilna tehnologija

2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

2.15. Temeljne tehničke znanosti

2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti.

3. PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Polja:

3.01. Temeljne medicinske znanosti

3.02. Kliničke medicinske znanosti

3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

3.04. Veterinarska medicina

3.05. Dentalna medicina

3.06. Farmacija.

4. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

Polja:

4.01. Poljoprivreda

4.02. Šumarstvo

4.03. Drvna tehnologija

4.04. Biotehnologija

4.05. Prehrambena tehnologija

4.06. Nutricionizam

4.07. Interdisciplinarne biotehničke znanosti.

5. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Polja:

5.01. Ekonomija

5.02. Pravo

5.03. Politologija

5.04. Informacijske znanosti

5.05. Komunikacijske znanosti

5.06. Sociologija

5.07. Psihologija

5.08. Pedagogija

5.09. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti

5.10. Logopedija

5.11. Kineziologija

5.12. Demografija

5.13. Socijalne djelatnosti

5.14. Interdisciplinarne društvene znanosti.

6. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Polja:

6.01. Filozofija

6.02. Teologija

6.03. Filologija

6.04. Povijest

6.05. Povijest umjetnosti

6.06. Znanost o umjetnosti

6.07. Arheologija

6.08. Etnologija i antropologija

6.09. Religijske znanosti

6.10. Kroatologija

6.11. Interdisciplinarne humanističke znanosti.

Znanstvene grane

Članak 4.

Unutar pojedinih znanstvenih područja i polja utvrđuju se znanstvene grane. Prije brojčane oznake znanstvene grane piše se brojčana oznaka znanstvenog polja.

1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

Polje

1.01. Matematika

Grane:

1.01.01 algebra i teorija brojeva

1.01.02 geometrija i topologija

1.01.03 diskretna i kombinatorna matematika

1.01.04 matematička analiza

1.01.05 matematička logika i računarstvo

1.01.06 numerička matematika

1.01.07 primijenjena matematika i matematičko modeliranje

1.01.08 teorija vjerojatnosti i statistika

1.01.09 financijska i poslovna matematika

1.01.10 ostale matematičke discipline

1.01.11 edukacijska matematika.

Polje

1.02. Fizika

Grane:

1.02.01 opća i klasična fizika

1.02.02 fizika elementarnih čestica i polja

1.02.03 nuklearna fizika

1.02.04 atomska i molekulska fizika te optika

1.02.05 fizika kondenzirane tvari

1.02.06 astronomija i astrofizika

1.02.07 biofizika i medicinska fizika

1.02.08 edukacijska fizika.

Polje

1.03. Geologija

Grane:

1.03.01 geologija i paleontologija

1.03.02 mineralogija i petrologija.

Polje

1.04. Kemija

Grane:

1.04.01 fizikalna kemija

1.04.02 teorijska kemija

1.04.03 analitička kemija

1.04.04 anorganska kemija

1.04.05 organska kemija

1.05.06 biokemija i medicinska kemija

1.04.07 primijenjena kemija

1.04.08 edukacijska kemija.

Polje

1.05. Biologija

Grane:

1.05.01 biokemija i molekularna biologija

1.05.02 botanika

1.05.03 mikrobiologija

1.05.04 zoologija

1.05.05 ekologija

1.05.06 genetika, evolucija i filogenija

1.05.07 opća biologija

1.05.08 edukacijska biologija.

Polje

1.06. Geofizika

Grane

1.06.01 meteorologija s klimatologijom

1.06.02 fizička oceanografija

1.06.03 seizmologija i fizika unutrašnjosti Zemlje

1.06.04 ostale geofizičke discipline.

Polje

1.07. Geografija

Grane

1.07.01 fizička geografija

1.07.02 društvena geografija

1.07.03 regionalna geografija

1.07.04 primijenjena geografija

1.07.05 edukacijska geografija.

1.08. Interdisciplinarne prirodne znanosti

Grane

1.08.01 znanost o moru

1.08.02 znanost o okolišu

1.08.03 znanost o zračenju.

2. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Polje

2.01. Arhitektura i urbanizam

Grane:

2.01.01 arhitektonsko projektiranje

2.01.02 urbanizam i prostorno planiranje

2.01.03 arhitektonske konstrukcije, fizika zgrade, materijali i tehnologija građenja

2.01.04 povijest i teorija arhitekture i zaštita graditeljskog naslijeđa

2.01.05 pejzažna arhitektura.

Polje

2.02. Brodogradnja

Grane:

2.02.01 konstrukcija plovnih i pučinskih objekata

2.02.02 hidromehanika plovnih i pučinskih objekata

2.02.03 osnivanje plovnih i pučinskih objekata

2.02.04 tehnologija gradnje i održavanje plovnih i pučinskih objekata.

Polje

2.03. Elektrotehnika

Grane:

2.03.01 elektroenergetika

2.03.02 elektrostrojarstvo

2.03.03 elektronika

2.03.04 telekomunikacije i informatika

2.03.05 radiokomunikacije

2.03.06 automatizacija i robotika.

Polje

2.04. Geodezija

Grane:

2.04.01 kartografija

2.04.02 fotogrametrija i daljinska istraživanja

2.04.03 pomorska, satelitska i fizikalna geodezija

2.04.04 primijenjena geodezija

2.04.05 geomatika.

Polje

2.05. Građevinarstvo

Grane:

2.05.01 geotehnika

2.05.02 nosive konstrukcije

2.05.03 hidrotehnika

2.05.04 prometnice

2.05.05 organizacija i tehnologija građenja.

Polje

2.06. Grafička tehnologija

Grana:

2.06.01 procesi grafičke reprodukcije.

Polje

2.07. Kemijsko inženjerstvo

Grane:

2.07.01 reakcijsko inženjerstvo

2.07.02 mehanički, toplinski i separacijski procesi

2.07.03 analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa

2.07.04 kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala

2.07.05 zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu.

Polje

2.08. Metalurgija

Grane:

2.08.01 procesna metalurgija

2.08.02 mehanička metalurgija

2.08.03 fizička metalurgija.

Polje

2.09. Računarstvo

Grane:

2.09.01 arhitektura računalnih sustava

2.09.02 informacijski sustavi

2.09.03 obrada informacija

2.09.04 umjetna inteligencija

2.09.05 procesno računarstvo

2.09.06 programsko inženjerstvo.

Polje

2.10. Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo

Grane:

2.10.01 rudarstvo

2.10.02 naftno rudarstvo

2.10.03 geološko inženjerstvo.

Polje

2.11. Strojarstvo

Grane:

2.11.01 opće strojarstvo (konstrukcije)

2.11.02 procesno energetsko strojarstvo

2.11.03 proizvodno strojarstvo

2.11.04 brodsko strojarstvo

2.11.05 precizno strojarstvo.

Polje

2.12. Tehnologija prometa i transport

Grane:

2.12.01 cestovni i željeznički promet

2.12.02 pomorski i riječni promet

2.12.03 poštansko-telekomunikacijski promet

2.12.04 zračni promet

2.12.05 inteligentni transportni sustavi i logistika.

Polje

2.13. Tekstilna tehnologija

Grane:

2.13.01 tekstilno-mehaničko inženjerstvo

2.13.02 tekstilna kemija

2.13.03 odjevna tehnologija

2.13.04 dizajn tekstila i odjeće.

Polje

2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

Grane:

2.14.01 konstrukcija i osnivanje letjelica

2.14.02 zrakoplovne tehnologije i održavanje

2.14.03 vođenje i upravljanje letjelicama.

Polje

2.15. Temeljne tehničke znanosti

Grane:

2.15.01 automatika

2.15.02 energetika

2.15.03 materijali

2.15.04 mehanika fluida

2.15.05 organizacija rada i proizvodnje

2.15.06 tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela)

2.15.07 termodinamika.

Polje

2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti

Grane:

2.16.01 inženjerstvo okoliša

2.16.02 mikro i nanotehnologije

2.16.03 biomedicinsko inženjerstvo.

3. PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Polje

3.01. Temeljne medicinske znanosti

Grane:

3.01.01 anatomija

3.01.02 citologija, histologija i embriologija

3.01.03 farmakologija

3.01.04 fiziologija čovjeka

3.01.05 genetika, genomika i proteomika čovjeka

3.01.06 imunologija

3.01.07 povijest medicine i biomedicinskih znanosti

3.01.08 neuroznanost

3.01.09 medicinska biokemija.

Polje

3.02. Kliničke medicinske znanosti

Grane:

3.02.01 anesteziologija i reanimatologija

3.02.02 dermatovenerologija

3.02.03 fizikalna medicina i rehabilitacija

3.02.04 gerijatrija

3.02.05 ginekologija i opstetricija

3.02.06 hitna medicina

3.02.07 infektologija

3.02.08 intenzivna medicina

3.02.09 interna medicina

3.02.10 kirurgija

3.02.11 klinička biokemija

3.02.12 klinička citologija

3.02.13 klinička farmakologija s toksikologijom

3.02.14 klinička imunologija

3.02.15 medicinska etika

3.02.16 medicinska mikrobiologija

3.02.17 nuklearna medicina

3.02.18 oftalmologija

3.02.19 onkologija

3.02.20 ortopedija

3.02.21 otorinolaringologija

3.02.22 patofiziologija

3.02.23 patologija

3.02.24 pedijatrija

3.02.25 radiologija

3.02.26 radioterapija i onkologija

3.02.27 sudska medicina

3.02.28 urologija

3.02.29 psihijatrija

3.02.30 neurologija

3.02.31 sestrinstvo

3.02.32 fizioterapija.

Polje

3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Grane:

3.03.01 epidemiologija

3.03.02 javno zdravstvo

3.03.03 medicina rada i sporta

3.03.04 obiteljska medicina

3.03.05 socijalna medicina

3.03.06 zdravstvena ekologija.

Polje

3.04. Veterinarska medicina

Grane:

3.04.01 temeljne i pretkliničke veterinarske znanosti

3.04.02 veterinarske kliničke znanosti

3.04.03 veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane

3.04.04 animalna proizvodnja i biotehnologija.

Polje

3.05. Dentalna medicina

Grane:

3.05.01 dječja i preventivna dentalna medicina

3.05.02 endodoncija i restaurativna dentalna medicina

3.05.03 morfologija stomatognatog sustava

3.05.04 oralna kirurgija

3.05.05 oralna medicina

3.05.06 ortodoncija

3.05.07 parodontologija

3.05.08 protetika dentalne medicine.

Polje

3.06. Farmacija

Grane:

3.06.01 farmacija

3.06.02 medicinska biokemija.

4. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

Polje

4.01. Poljoprivreda

Grane:

4.01.01 agrokemija

4.01.02 bilinogojstvo

4.01.03 ekologija i zaštita okoliša

4.01.04 ekonomika

4.01.05 fitomedicina

4.01.06 genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama

4.01.07 hranidba životinja

4.01.08 krajobrazna arhitektura

4.01.09 lovstvo

4.01.10 mljekarstvo

4.01.11 poljoprivredna tehnika i tehnologija

4.01.12 povrćarstvo

4.01.13 proizvodnja i prerada animalnih proizvoda

4.01.14 ribarstvo

4.01.15 sjemenarstvo

4.01.16 stočarstvo

4.01.17 travnjaštvo

4.01.18 ukrasno bilje

4.01.19 vinogradarstvo i vinarstvo

4.01.20 voćarstvo.

Polje

4.02. Šumarstvo

Grane:

4.02.01 genetika i oplemenjivanje šumskog drveća

4.02.02 šumarske tehnologije i menadžment

4.02.03 urbano šumarstvo i zaštita prirode

4.02.04 uređivanje šuma

4.02.05 ekologija i uzgajanje šuma

4.02.06 lovstvo

4.02.07 zaštita šuma.

Polje

4.03. Drvna tehnologija

Grane:

4.03.01 drvni materijali

4.03.02 drvno-tehnološki procesi

4.03.03 konstruiranje i oblikovanje proizvoda od drva

4.03.04 organizacija proizvodnje.

Polje

4.04. Biotehnologija

Grane:

4.04.01 bioinformatika

4.04.02 biologija

4.04.03 inženjerstvo

4.04.04 molekularna biotehnologija

4.04.05 otpadne tvari.

Polje

4.05. Prehrambena tehnologija

Grane:

4.05.01 inženjerstvo

4.05.02 kemija hrane

4.05.03 mikrobiologija hrane

4.05.04 sigurnost i kvaliteta hrane.

Polje

4.06. Nutricionizam

Grane:

4.06.01 znanost o prehrani

4.06.02 dijetoterapija

4.06.03 kemija i biokemija hrane.

4.07. Interdisciplinarne biotehničke znanosti.

5. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Polje

5.01. Ekonomija

Grane:

5.01.01 ekonomika poduzetništva

5.01.02 financije

5.01.03 kvantitativna ekonomija

5.01.04 organizacija i menadžment

5.01.05 međunarodna ekonomija

5.01.06 opća ekonomija

5.01.07 trgovina i turizam

5.01.08 poslovna informatika

5.01.09 makroekonomija

5.01.10 mikroekonomija

5.01.11 ekonomska matematika i statistika

5.01.12 marketing

5.01.13 računovodstvo.

Polje

5.02. Pravo

Grane:

5.02.01 financijsko pravo

5.02.02 građansko pravo i građansko procesno pravo

5.02.03 kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija

5.02.04 međunarodno pravo

5.02.05 međunarodno privatno pravo

5.02.06 obiteljsko pravo

5.02.07 pomorsko i općeprometno pravo

5.02.08 povijest prava i države

5.02.09 radno i socijalno pravo

5.02.10 rimsko pravo

5.02.11 teorija prava i države

5.02.12 trgovačko pravo i pravo društava

5.02.13 upravno pravo i uprava

5.02.14 ustavno pravo

5.02.15 europsko javno pravo

5.02.16 europsko privatno pravo.

Polje

5.03. Politologija

Grane:

5.03.01 politička teorija/povijest političkih ideja

5.03.02 hrvatska politika/politika europske unije

5.03.03 komparativna politika

5.03.04 međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

5.03.05 javne politike/javno upravljanje.

Polje

5.04. Informacijske znanosti

Grane:

5.04.01 arhivistika i dokumentalistika

5.04.02 informacijski sustavi i informatologija

5.04.03 knjižničarstvo

5.04.04 leksikografija i enciklopedistika

5.04.05 muzeologija

5.04.06 organizacija i informatika

5.04.07 informacijsko i programsko inženjerstvo.

Polje

5.05. Komunikacijske znanosti

5.05.01 komunikologija

5.05.02 odnosi s javnošću

5.05.03 masovni mediji

5.05.04 novinarstvo.

Polje

5.06. Sociologija

Grane:

5.06.01 sociološka teorija

5.06.02 sociološka metodologija

5.06.03 posebne sociologije.

Polje

5.07. Psihologija

Grane:

5.07.01 opća psihologija

5.07.02 biološka psihologija

5.07.03 razvojna psihologija

5.07.04 socijalna psihologija

5.07.05 klinička i zdravstvena psihologija

5.07.06 psihologija rada

5.07.07 školska psihologija i psihologija obrazovanja

5.07.08 ostale primijenjene psihologije.

Polje

5.08. Pedagogija

Grane:

5.08.01 opća pedagogija

5.08.02 didaktika

5.08.03 opća i nacionalna povijest pedagogije

5.08.04 pedagogija ranog i predškolskog odgoja

5.08.05 školska pedagogija

5.08.06 visokoškolska pedagogija

5.08.07 andragogija

5.08.08 socijalna pedagogija

5.08.09 obiteljska pedagogija

5.08.10 posebne pedagogije.

Polje

5.09. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti

Grane:

5.09.01 inkluzivna edukacija i rehabilitacija

5.09.02 poremećaji u ponašanju.

Polje

5.10. Logopedija

Grane:

5.10.01 komunikacijski i jezični poremećaji i specifične teškoće učenja

5.10.02 glasovno-govorni poremećaji

5.10.03 oštećenja sluha

5.10.04 poremećaji gutanja i hranjenja.

Polje

5.11. Kineziologija

Grane:

5.11.01 sistematska kineziologija

5.11.02 kineziologija sporta

5.11.03 kineziološka edukacija

5.11.04 kineziološka rekreacija

5.11.05 kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost

5.11.06 kineziološka antropologija.

Polje

5.12. Demografija

Grane:

5.12.01 opća demografija

5.12.02 demografske metode i modeli

5.12.03 demografske teorije

5.12.04 demografska povijest

5.12.05 posebne demografije

5.12.06 demografska statistika.

Polje

5.13. Socijalne djelatnosti

Grane:

5.13.01 socijalna politika

5.13.02 socijalno planiranje

5.13.03 teorija socijalnog rada

5.13.04 posebna područja socijalnog rada

5.13.05 socijalna gerontologija.

Polje

5.14. Interdisciplinarne društvene znanosti

Grane:

5.14.01 javna uprava

5.14.02 europski studiji

5.14.03 metodike nastavnih predmeta društvenih znanosti.

6. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Polje:

6.01. Filozofija

Grane:

6.01.01 logika

6.01.02 spoznajna teorija

6.01.03 ontologija

6.01.04 filozofska antropologija

6.01.05 filozofija prirode

6.01.06 filozofska teologija

6.01.07 estetika

6.01.08 etika

6.01.09 povijest filozofije

6.01.10 hrvatska filozofija

6.01.11 arapska filozofija

6.01.12 indijska filozofija

6.01.13 kineska filozofija

6.01.14 filozofija drugih kulturnih krugova

6.01.15 filozofija povijesti

6.01.16 filozofija društva/socijalna filozofija

6.01.17 filozofija jezika

6.01.18 filozofija kulture

6.01.19 filozofija odgoja

6.01.20 filozofija politike

6.01.21 filozofija prava

6.01.22 filozofija religije

6.01.23 filozofija uma

6.01.24 filozofija znanosti

6.01.25 filozofijska bioetika.

Polje

6.02. Teologija

Grane:

6.02.01 dogmatska teologija

6.02.02 moralna teologija

6.02.03 pastoralna teologija

6.02.04 egzegeza

6.02.05 crkvena povijest

6.02.06 biblijska teologija

6.02.07 fundamentalna teologija

6.02.08 patristika i kršćanska književnost

6.02.09 liturgika

6.02.10 ekumenska teologija

6.02.11 kanonsko pravo

6.02.12 religiozna pedagogija i katehetika

6.02.13 socijalni nauk Crkve.

Polje

6.03. Filologija

Grane:

6.03.01 klasična filologija

6.03.02 kroatistika

6.03.03 slavistika

6.03.04 romanistika

6.03.05 germanistika

6.03.06 anglistika

6.03.07 indologija

6.03.08 hebraistika

6.03.09 arabistika

6.03.10 turkologija

6.03.11 ugrofinistika

6.03.12 sinologija

6.03.13 japanologija

6.03.14 druge orijentalne i ostale filologije

6.03.15 fonetika

6.03.16 opće jezikoslovlje (lingvistika)

6.03.17 poredbeno i historijsko jezikoslovlje

6.03.18 teorija i povijest književnosti

6.03.19 poredbena književnost

6.03.20 semiologija

Polje

6.04. Povijest

Grane:

6.04.01 stara povijest

6.04.02 hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest

6.04.03 hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest

6.04.04 hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest

6.04.05 pomoćne povijesne znanosti

6.04.06 teorija povijesti i metode historijske znanosti

6.04.07 povijest znanosti.

Polje

6.05. Povijest umjetnosti

Grane:

6.05.01 povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija

6.05.02 zaštita umjetničke baštine.

Polje

6.06. Znanost o umjetnosti

Grane:

6.06.01 muzikologija i etnomuzikologija

6.06.02 teorija likovnih umjetnosti

6.06.03 teatrologija i dramatologija

6.06.04 filmologija

6.06.05 teorija glazbene umjetnosti

6.06.06 znanost o umjetnosti.

Polje

6.07. Arheologija

Grane:

6.07.01 prapovijesna arheologija

6.07.02 antička arheologija

6.07.03 srednjovjekovna arheologija

6.07.04 novovjekovna arheologija.

Polje

6.08. Etnologija i antropologija

Grane:

6.08.01 antropologija

6.08.02 etnologija

6.08.03 folkloristika.

Polje

6.09. Religijske znanosti.

Polje

6.10. Kroatologija.

Polje

6.11. Interdisciplinarne humanističke znanosti

Grane:

6.11.01 metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti

6.11.02 judaistika.

Umjetničko područje

Članak 5.

Za sve vrste umjetnosti utvrđuje se posebno umjetničko područje.

Umjetničko područje s pripadajućim klasifikacijskim oznakama obuhvaća sljedeće dijelove umjetničkog područja:

1. Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti)

2. Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika)

3. Glazbena umjetnost

4. Likovne umjetnosti

5. Primijenjena umjetnost

6. Plesna umjetnost i umjetnost pokreta

7. Arhitektura

8. Dizajn

9. Književnost

10. Interdisciplinarno umjetničko područje.

Umjetnička polja

Članak 6.

U svakom pojedinom dijelu umjetničkog područja utvrđuju se umjetnička polja. Prije brojčane oznake polja piše se brojčana oznaka područja.

Polja u umjetničkom području su:

Dio umjetničkog područja:

1. Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti)

Umjetnička polja:

1.01. Gluma

1.02. Kazališna režija

1.03. Režija glazbenih i scenskih formi

1.04. Radiofonska režija

1.05. Lutkarstvo (lutkarska animacija i režija)

1.06. Dramsko pismo

1.07. Dramaturgija izvedbe.

Dio umjetničkog područja:

2. Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika)

Umjetnička polja:

2.01. Gluma

2.02. Filmska režija

2.03. Animirani film (režija)

2.04. Snimanje (filmsko i elektroničko)

2.05. Filmska fotografija

2.06. Montaža

2.07. Filmska dramaturgija i scenarij.

Dio umjetničkog područja:

3. Glazbena umjetnost

Umjetnička polja

3.01. Kompozicija

3.02. Izvođenje glazbe

Umjetničke grane:

3.02.01 sviranje (instrumenti)

3.02.02 pjevanje

3.02.03 dirigiranje.

Dio umjetničkog područja:

4. Likovne umjetnosti

Umjetnička polja:

4.01. Grafika

4.02. Kiparstvo

4.03. Slikarstvo

4.04. Animirani film

4.05. Ilustracija i strip

4.06. Umjetnost novih medija i umjetničkih praksi

4.07. Vizualna umjetnost videoigara i virtualna stvarnost

4.08. Likovna tehnologija (i reprodukcija)

4.09. Likovna pedagogija

4.10. Konzervacija i restauracija (umjetnički dio)

4.11. Fotografija.

Dio umjetničkog područja:

5. Primijenjena umjetnost

Umjetnička polja:

5.01. Kostimografija

5.02. Scenografija

5.03. Oblikovanje videa

5.04. Oblikovanje svjetla

5.05. Oblikovanje zvuka

5.06. Oblikovanje i tehnologija lutke

5.07. Filmska i medijska produkcija

5.08. Glazbena produkcija

5.09. Produkcija scenskih i izvedbenih umjetnosti

5.10. Produkcija videoigara

5.11. Primijenjene likovne umjetnosti

5.12. Konzervacija i restauracija

5.13. Kreativne umjetničke terapije.

Dio umjetničkog područja:

6. Plesna umjetnost i umjetnost pokreta

Umjetnička polja:

6.01. Klasični balet

6.02. Suvremeni ples

6.03. Koreografija

6.04. Pantomima

6.05. Scensko kretanje.

Dio umjetničkog područja:

7. Arhitektura

Umjetnička polja:

7.01. Arhitektonsko projektiranje (umjetnički dio)

7.02. Urbanističko projektiranje (umjetnički dio)

7.03. Pejzažna arhitektura (umjetnički dio).

Dio umjetničkog područja:

8. Dizajn

Umjetnička polja:

8.01. Dizajn vizualnih komunikacija i primijenjena grafika

8.02. Industrijski dizajn i dizajn proizvoda

8.03. Modni dizajn i dizajn tekstila

8.04. Dizajn interakcija

8.05. Dizajn videoigara.

Dio umjetničkog područja:

9. Književnost

Umjetnička polja:

9.01 Književno stvaralaštvo (spisateljstvo)

9.02 Književno prevođenje.

Dio umjetničkog područja:

10. Interdisciplinarno umjetničko područje.

Interdisciplinarno umjetničko područje obuhvaća umjetničko stvaralaštvo javne umjetničke djelatnosti koja obuhvaća više dijelova umjetničkih područja, polja i disciplina, umjetničke prakse i performansa, a ne može se jednoznačno podrediti i vrednovati u samo jednom dijelu područja, polja, odnosno discipline.

III. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Interdisciplinarno znanstveno područje

Članak 7.

Interdisciplinarno znanstveno područje utvrđuje se kao jedinstveno znanstveno područje različitih znanstvenih područja i polja.

Znanstvena polja unutar jedinstvenoga interdisciplinarnoga znanstvenog područja utvrđuju se u svakom pojedinom predmetu u postupku izbora na znanstveno, znanstveno-nastavno ili nastavno radno mjesto, odnosno naslovnog znanstvenika ili naslovnog nastavnika.

Znanstvena polja unutar jedinstvenoga interdisciplinarnoga znanstvenog područja uspostavljaju se za svaki pojedini predmet u postupku izbora na znanstveno, znanstveno-nastavno ili znanstveno radno mjesto, odnosno naslovnog znanstvenika ili naslovnog nastavnika na temelju obrazloženog zahtjeva znanstvenog instituta ili visokog učilišta koje je započelo postupak izbora. Odluku o utvrđivanju odgovarajućeg polja u interdisciplinarnome znanstvenom području donosi nadležni matični odbor za interdisciplinarno znanstveno područje.

Iznimno, u interdisciplinarnome znanstvenom području utvrđuju se znanstvena polja i grane:

Polje

7.01. Obrazovne znanosti

Polje

7.02. Sigurnosne i obrambene znanosti

Grane:

7.02.01 vojno-obrambene znanosti

7.02.02 sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeća

7.02.03 kriminalistika.

Polje

7.03. Kognitivne znanosti.

Polje

7.04. Projektni menadžment.

Umjetničko interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti

Članak 8.

Umjetničko interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti moguće je utvrditi samo načelno, kao jedinstveno područje umjetnosti i znanost različitih umjetničkih i znanstvenih polja.

Umjetnička i znanstvena polja unutar umjetničkoga interdisciplinarnog područja znanosti i umjetnosti utvrđuju se u svakom pojedinom predmetu u postupku izbora na umjetničko-nastavno radno mjesto, odnosno pripadajući izbor u naslovnog nastavnika.

Umjetnička i znanstvena polja unutar umjetničkoga interdisciplinarnog područja znanosti i umjetnosti uspostavljaju se za svaki pojedini predmet u postupku izbora na umjetničko-nastavno radno mjesto, odnosno naslovnog nastavnika na temelju obrazloženog zahtjeva visokog učilišta koje je započelo postupak izbora. Odluku o utvrđivanju odgovarajućeg polja u umjetničkom interdisciplinarnom području znanosti i umjetnosti donosi nadležni matični odbor za umjetničko interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Visoka učilišta obvezna su uskladiti područja i polja studijskih programa koja se mijenjaju sukladno ovom Pravilniku u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

Članak 10.

Do imenovanja matičnih odbora prema odredbama članka 116. Zakona na postupke izbora na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička radna mjesta, odnosno u naslovnog nastavnika i naslovnog znanstvenika primjenjivat će se Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (»Narodne novine«, broj 118/09, 82/12, 32/13, 34/16 i 56/22).

Nastavnik ili znanstvenik izabran na znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno radno mjesto, odnosno u naslovnog nastavnika i naslovnog znanstvenika u području i polju prema Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (»Narodne novine«, broj 118/09, 82/12, 32/13, 34/16 i 56/22), a koja su izmijenjena ili su prestala postojati ovim Pravilnikom, bira u kojem području i polju će provesti izbor na više radno mjesto ili reizbor na postojeće radno mjesto, odnosno izbor u naslovnog nastavnika i naslovnog znanstvenika, a pri tome mu se priznaju prethodno provedeni izbor i radovi.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (»Narodne novine«, broj 118/09, 82/12, 32/13, 34/16 i 56/22).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/24-01/00002

Urbroj: 533-09-24-0001

Zagreb, 3. siječnja 2024.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.