NN 22/2024 (26.2.2024.), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

354

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23.), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2024. donijela

UREDBU

O NAZIVIMA RADNIH MJESTA, UVJETIMA ZA RASPORED I KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se nazivi radnih mjesta u javnim službama, klasifikacija radnih mjesta u pripadajući platni razred, koeficijenti za obračun plaće i stručni uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom zapošljavanja na propisana radna mjesta.

Pojmovnik

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj uredbi imaju sljedeće značenje:

– javna ustanova je ustanova osnovana kao javna služba kako je definirano posebnim propisom koji uređuje plaće u javnim službama

– Hrvatski kvalifikacijski okvir (u daljnjem tekstu: HKO) instrument je uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj utvrđen posebnim zakonom

– razina kvalifikacije prema HKO-u (u daljnjem tekstu: razina HKO-a) razina je cjelovite kvalifikacije utvrđena posebnim zakonom.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Razina obrazovanja kao uvjet za raspored

Članak 3.

Ovisno o razini obrazovanja, odnosno razini cjelovite kvalifikacije koja je uvjet za rad na određenom radnom mjestu, radna mjesta mogu biti:

1. radna mjesta I. vrste, za koja je uvjet završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij (razina HKO-a 7.1.sv. ili 7.1.st.)

2. radna mjesta II. vrste, za koja je uvjet završen sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij (razina HKO-a 6.sv ili 6.st)

3. radna mjesta III. vrste, za koja je uvjet završeno srednjoškolsko obrazovanje (razina HKO-a 4.2 ili 4.1) ili završen stručni kratki studij ili program za majstore (razina HKO-a 5)

4. radna mjesta IV. vrste, za koja je uvjet završeno osnovno obrazovanje ili strukovno i umjetničko osposobljavanje (razina HKO-a 1 ili 2).

Vrste radnih mjesta u javnim službama

Članak 4.

(1) Radna mjesta u javnim službama su opća i posebna radna mjesta.

(2) Opća radna mjesta odnose se na sve javne ustanove, a minimalni stručni uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom zapošljavanja na opća radna mjesta propisuju se ovom Uredbom.

(3) Posebna radna mjesta odnose se na jednu ili više javnih ustanova, a minimalni stručni uvjeti u pravilu se propisuju posebnim propisom odnosno općim aktom ustanove, ako nisu propisani ovom Uredbom.

(4) Ako se unutar pojedine javne ustanove pokaže potreba za ustrojavanjem radnog mjesta koje po svom opisu i sadržaju posla koji se obavlja odgovara posebnom radnom mjestu propisanom za drugu ustanovu, ista može, u skladu načelom jednakosti plaća i vrednovanja radnih mjesta, koristiti naziv i koeficijent takvog radnog mjesta.

(5) Prethodnu kontrolu načela jednakosti plaća i vrednovanja radnih mjesta radi primjene stavka 4. ovoga članka provodi Vijeće za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama (u daljnjem tekstu: Vijeće).

(6) Javna ustanova kod koje se ustrojava radno mjesto sukladno stavku 4. ovoga članka dužna je Vijeću dostaviti prijedlog za korištenje naziva i koeficijenta posebnog radnog mjesta s opisom poslova i provedenim vrednovanjem u skladu s posebnim propisom.

(7) Na ustanove i radna mjesta koja su već razvrstana u skladu s odredbama o prevođenju radnih mjesta iz ove Uredbe, ne primjenjuje se stavak 6. ovoga članka.

Opća radna mjesta

Članak 5.

(1) Opća radna mjesta su rukovodeća radna mjesta i ostala radna mjesta.

(2) Rukovodeća radna mjesta odnose se na radna mjesta koja imaju upravljačka obilježja u skladu s propisanim standardnim mjerilom koji se odnosi na upravljanje i dijele se na:

1. rukovodeća radna mjesta prve razine

2. rukovodeća radna mjesta druge razine

3. rukovodeća radna mjesta treće razine.

(3) Ostala radna mjesta su radna mjesta izvršitelja poslova koja nemaju upravljačka obilježja iz stavka 2. ovoga članka.

Rukovodeća radna mjesta

Članak 6.

(1) Rukovodeća radna mjesta prve razine odnose se na čelnika javne ustanove, njegovog zamjenika i pomoćnika.

(2) Rukovodeća radna mjesta druge razine odnose se na čelnike samostalnih ustrojstvenih jedinica pojedine ustanove koje samostalno obavljaju poslove u okviru nadležnosti glavne ustanove.

(3) Rukovodeća radna mjesta treće razine odnose se na čelnike ustrojstvenih jedinica unutar javnih ustanova i unutar samostalnih ustrojstvenih jedinica.

Rukovodeća radna mjesta prve razine

Članak 7.

(1) Rukovodeća radna mjesta prve razine su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
7.1.1.Ravnatelj ustanove3,8513.
7.1.2.Zamjenik ravnatelja ustanove3,6012.
7.1.3.Pomoćnik ravnatelja ustanove3,5012.

(2) Radna mjesta iz stavka 1. ovoga članka su radna mjesta I. vrste, a uvjet za zapošljavanje je najmanje 4 godine radnog iskustva.

Rukovodeća radna mjesta druge razine

Članak 8.

(1) Rukovodeća radna mjesta druge razine su:

Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
8.1.1.Upravitelj samostalne ustrojstvene jedinice 13,0011.
8.1.2.Upravitelj samostalne ustrojstvene jedinice 22,7510.
8.1.3.Upravitelj samostalne ustrojstvene jedinice 32,158.
8.1.4.Upravitelj samostalne ustrojstvene jedinice 41,806.

(2) Radna mjesta iz stavka 1. ovoga članka od broja 8.1.1. do 8.1.3. su radna mjesta I. vrste, a radno mjesto pod brojem 8.1.4. je radno mjesto II. vrste.

(3) Radno mjesto pod brojem 8.1.1. iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na upravljanje samostalnom ustrojstvenom jedinicom nadležnom za područje više županija odnosno Grad Zagreb, a odnosi se i na ustrojstvene jedinice koje su tako razvrstane u tablici prevođenja koja je u prilogu ove Uredbe.

(4) Radno mjesto pod brojem 8.1.2. iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na upravljanje samostalnom ustrojstvenom jedinicom unutar područja jedne županije, osim središnje jedinice javne ustanove iznad sebe ima ustrojstvenu jedinicu za šire područje, a odnosi se i na ustrojstvene jedinice koje su tako razvrstane u tablici prevođenja koja je u prilogu ove Uredbe.

(5) Radno mjesto pod brojem 8.1.3. i 8.1.4 iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na upravljanje manjom samostalnom ustrojstvenom jedinicom za područje jednog ili više gradova ili općina odnosno obavlja jednostavnije poslove upravljanja, a odnosi se na ustrojstvene jedinice koje su tako razvrstane u tablici prevođenja koja je u prilogu ove Uredbe.

(6) Uvjet za radna mjesta iz stavka 1. ovoga članka pod brojem 8.1.1. i 8.1.2. je najmanje 4 godine radnog iskustva, a uvjet za radna mjesta pod brojem 8.1.3. i 8.1.4. je najmanje 2 godine radnog iskustva.

Rukovodeća radna mjesta treće razine

Članak 9.

(1) Rukovodeća radna mjesta treće razine su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
9.1.1.Voditelj ustrojstvene jedinice 12,9011.
9.1.2.Voditelj ustrojstvene jedinice 22,7510.
9.1.3.Voditelj ustrojstvene jedinice 32,459.
9.1.4.Voditelj ustrojstvene jedinice 42,208.
9.1.5.Voditelj ustrojstvene jedinice II. vrste1,806.
9.1.6.Voditelj ustrojstvene jedinice III. vrste1,554.


(2) Radna mjesta iz stavka 1. ovoga članka od broja 9.1.1. do 9.1.4. su radna mjesta I. vrste, radno mjesto pod brojem 9.1.5. je radno mjesto II. vrste, a radno mjesto pod brojem 9.1.6. je radno mjesto III. vrste.

(3) Radno mjesto pod brojem 9.1.1. iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na vođenje najviše razine unutarnje ustrojstvene jedinice unutar ustanove, koja se sastoji od najmanje dvije manje ustrojstvene jedinice ili se u hijerarhiji nalazi iznad najmanje dvije razine nižih ustrojstvenih jedinica, a odnosi se i na ustrojstvene jedinice koje su tako razvrstane u tablici prevođenja koja je u prilogu ove Uredbe.

(4) Radno mjesto pod brojem 9.1.2. iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na vođenje niže razine unutarnje ustrojstvene jedinice unutar ustanove, iznad koje se nalazi jedna razina više ustrojstvene jedinice, a odnosi se i na ustrojstvene jedinice koje su tako razvrstane u tablici prevođenja koja je u prilogu ove Uredbe.

(5) Radno mjesto pod brojem 9.1.3. iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na vođenje niže razine unutarnje ustrojstvene jedinice unutar samostalne ustrojstvene jedinice niže razine, a odnosi se i na ustrojstvene jedinice koje su tako razvrstane u tablici prevođenja koja je u prilogu ove Uredbe.

(6) Radna mjesta od broja 9.1.4. do 9.1.6. iz stavka 1. ovoga članka odnose se na vođenje najniže razine unutarnje ustrojstvene jedinice unutar ustanove, a odnosi se i na ustrojstvene jedinice koje su tako razvrstane u tablici prevođenja koja je u prilogu ove Uredbe.

(7) Uvjet za radna mjesta iz stavka 1. ovoga članka pod brojem 9.1.1. i 9.1.2. je najmanje 4 godine radnog iskustva, a uvjet za radna mjesta od broja 9.1.3. do 9.1.6. je najmanje 2 godine radnog iskustva.

Ostala radna mjesta

Članak 10.

(1) Ostala radna mjesta su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
10.1.1.Savjetnik ravnatelja uprave2,7010.
10.1.2.Informatički specijalist2,6510.
10.1.3.Pravni zastupnik s položenim pravosudnim ispitom2,409.
10.1.4.Specijalist za reviziju2,369.
10.1.5.Viši savjetnik 12,359.
10.1.6.Tajnik ustanove2,359.
10.1.7.Revizorski savjetnik2,258.
10.1.8.Informatički savjetnik2,258.
10.1.9.Pravni zastupnik bez položenog pravosudnog ispita2,158.
10.1.10.Viši savjetnik 22,108.
10.1.11.Savjetnik1,957.
10.1.12.Informatički suradnik1,957.
10.1.13.Suradnik1,806.
10.1.14.Viši informatičar1,806.
10.1.15.Viši referent1,705.
10.1.16.Informatički tehničar1,504.
10.1.17.Vatrogasni djelatnik1,433.
10.1.18.Kuhar – slastičar 11,433.
10.1.19.Referent1,433.
10.1.20.Stručni radnik na tehničkom održavanju1,393.
10.1.21.Kuhar – slastičar 21,302.
10.1.22.Vozač – dostavljač1,282.
10.1.23.Radnik III. vrste1,252.
10.1.24.Pomoćni radnik u sustavu s posebnim uvjetima rada1,151.
10.1.25.Čistač – spremač u sustavu s posebnim uvjetima rada1,151.
10.1.26.Čistač – spremač1,061.
10.1.27.Pomoćni radnik1,061.


(2) Radna mjesta iz stavka 1. ovoga članka pod brojem 10.1.3. i 10.1.9. odnose se na obavljanje poslova zastupanja ustanove u postupcima pred pravosudnim tijelima.

(3) Radna mjesta iz stavka 1. ovoga članka pod brojem 10.1.24. i 10.1.25. odnose se na rad u uvjetima u kojima su izloženost opasnosti za vlastiti život i zdravlje u obavljanju poslova te nepovoljni radni uvjeti stalno obilježje radnog mjesta.

(4) Radno mjesto iz stavka 1. ovoga članka pod brojem 10.1.18. odnosi se na kuhare odnosno slastičare u smještajnim kapacitetima javnih ustanova u sustavu zaštite prirode, u bolničkim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi koje zbrinjavaju korisnike socijalne skrbi te drugim ustanovama kod kojih se hrana priprema u skladu s posebnim uvjetima.

(5) Radno mjesto iz stavka 1. ovoga članka pod brojem 10.1.20. odnosi se na obavljanje poslova održavanja električnih uređaja, ventilacijskog sustava i sustava grijanja i hlađenja u ustanovama kod kojih bi, uslijed nepravilnog rada navedenih sustava, nastupila opasnost za život i zdravlje korisnika koja se ne može otkloniti ili izbjeći.

(6) Radno mjesto iz stavka 1. ovoga članka pod brojem 10.1.17. odnosi se na zaposlene sukladno posebnom propisu kojim se uređuje područje zaštite od požara.

Uvjeti za zapošljavanje kod ostalih radnih mjesta

Članak 11.

(1) Radna mjesta iz članka 10. stavka 1. ove Uredbe od broja 10.1.1. do 10.1.13. su radna mjesta I. vrste.

(2) Uvjet za zapošljavanje na radna mjesta iz stavka 1. ovoga članka od broja 10.1.2. do 10.1.5. je najmanje 5 godina radnog iskustva, za radna mjesta broj 10.1.7., 10.1.8. i 10.1.10. uvjet je najmanje 4 godine radnog iskustva, za radna mjesta broj 10.1.1., 10.1.6. i 10.1.11. uvjet je najmanje 3 godine radnog iskustva, a za radno mjesto pod brojem 10.1.9. uvjet je najmanje 2 godine radnog iskustva.

(3) Radna mjesta iz članka 10. stavka 1. ove Uredbe broj 10.1.14. i 10.1.15. su radna mjesta II. vrste, a minimalni uvjeti radnog iskustva propisuju se unutarnjim aktima ustanove.

(4) Radna mjesta iz članka 10. stavka 1. ove Uredbe od broja 10.1.16. do 10.1.23. su radna mjesta III. vrste, a minimalni uvjeti radnog iskustva propisuju se unutarnjim aktima ustanove.

(5) Radna mjesta iz članka 10. stavka 1. ove Uredbe od broja 10.1.24. do 10.1.27. su radna mjesta IV. vrste, a za ta radna mjesta se ne propisuju minimalni uvjeti radnog iskustva.

Posebna radna mjesta u sustavu obrazovanja

Članak 12.

(1) Posebna radna mjesta ravnatelja u sustavu obrazovanja su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
12.1.1.Ravnatelj 1 izvrsni savjetnik3,9913.
12.1.2.Ravnatelj 2 izvrsni savjetnik3,7313.
12.1.3.Ravnatelj 1 savjetnik3,6312.
12.1.4.Ravnatelj 3 izvrsni savjetnik3,4612.
12.1.5.Ravnatelj 2 savjetnik3,3911.
12.1.6.Ravnatelj 1 mentor3,3011.
12.1.7.Ravnatelj 3 savjetnik3,1511.
12.1.8.Ravnatelj 2 mentor3,0811.
12.1.9.Ravnatelj 13,0011.
12.1.10.Ravnatelj 3 mentor2,8611.
12.1.11.Ravnatelj 22,8010.
12.1.12.Ravnatelj 32,6010.

(2) Ravnatelj 1 iz stavka 1. ovoga članka označava ravnatelja osnovne škole s 851 i više učenika, srednje škole s učeničkim domom i srednje škole sa 601 i više učenika.

(3) Ravnatelj 2 iz stavka 1. ovoga članka označava ravnatelja osnovne škole od 251 do 850 učenika, srednje škole od 301 do 600 učenika, srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika, učeničkog doma s 231 i više učenika, ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika, osnovne škole s 401 i više učenika sa završenim prijediplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima.

(4) Ravnatelj 3 iz stavka 1. ovoga članka označava ravnatelja osnovne škole do 250 učenika, srednje škole do 300 učenika, učeničkog doma od 151 do 230 učenika, učeničkog doma do 150 učenika, ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika, ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika, osnovne škole do 400 učenika sa završenim prijediplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima.

(5) Ostala radna mjesta u sustavu obrazovanja su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
12.5.1.Učitelj edukacijsko-rehabilitacijskog profila – izvrsni savjetnik2,7610.
12.5.2.Odgajatelj – izvrsni savjetnik2,6210.
12.5.3.Nastavnik – izvrsni savjetnik2,6210.
12.5.4.Učitelj – izvrsni savjetnik2,6210.
12.5.5.Stručni suradnik – izvrsni savjetnik2,6210.
12.5.6.Učitelj edukacijsko-rehabilitacijskog profila – savjetnik2,5110.
12.5.7.Strukovni učitelj 1 – izvrsni savjetnik2,389.
12.5.8.Odgajatelj – savjetnik2,389.
12.5.9.Nastavnik – savjetnik2,389.
12.5.10.Učitelj – savjetnik2,389.
12.5.11.Stručni suradnik – savjetnik2,389.
12.5.12.Učitelj edukacijsko-rehabilitacijskog profila – mentor2,288.
12.5.13.Strukovni učitelj 2 – izvrsni savjetnik2,188.
12.5.14.Strukovni učitelj 1 – savjetnik2,178.
12.5.15.Odgajatelj – mentor2,178.
12.5.16.Nastavnik – mentor2,178.
12.5.17.Učitelj – mentor2,178.
12.5.18.Stručni suradnik – mentor2,178.
12.5.19.Učitelj edukacijsko-rehabilitacijskog profila2,118.
12.5.20.Odgajatelj2,018.
12.5.21.Nastavnik2,018.
12.5.22.Učitelj2,018.
12.5.23.Stručni suradnik2,018.
12.5.24.Učitelj plesa2,018.
12.5.25.Tajnik školske ustanove 12,018.
12.5.26.Voditelj računovodstva u školi 12,018.
12.5.27.Strukovni učitelj 2 – savjetnik1,987.
12.5.28.Strukovni učitelj 1 – mentor1,987.
12.5.29.Strukovni učitelj 2 – mentor1,806.
12.5.30.Strukovni učitelj 11,806.
12.5.31.Učitelj – nastavnik – stručni suradnik – odgajatelj bez odgovarajuće vrste obrazovanja1,775.
12.5.32.Tajnik školske ustanove 21,775.
12.5.33.Voditelj računovodstva u školi 21,775.
12.5.34.Zdravstveni radnik prvostupnik u sustavu obrazovanja1,705.
12.5.35.Strukovni učitelj 21,644.
12.5.36.Suradnik u nastavi1,544.
12.5.37.Zdravstveni radnik u sustavu obrazovanja1,554.
12.5.38.Noćni pazitelj u učeničkom domu1,302.


(6) Radno mjesto pod brojem 12.5.31. iz stavka 5. ovoga članka odnosi se na učitelja, nastavnika, stručnog suradnika odnosno odgajatelja koji nemaju odgovarajuću vrstu odnosno razinu obrazovanja i ne mogu polagati stručni ispit sukladno posebnim propisima iz područja osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.

(7) Radna mjesta broj 12.5.25. i 12.5.26. su radna mjesta I. odnosno II. vrste, a radna mjesta 12.5.32. i 12.5.33. su radna mjesta III. vrste.

(8) Minimalni stručni uvjeti za zapošljavanje na radna mjesta iz stavaka 1. i 5. ovoga članka određuju se sukladno posebnim propisima iz područja osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja i općim aktima ustanova.

Posebna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

Članak 13.

(1) Posebna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja su:


Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
13.1.1.Rektor sveučilišta6,8016.
13.1.2.Prorektor sveučilišta6,4216.
13.1.3.Ravnatelj instituta – dekan preko 1000 zaposlenika5,5015.
13.1.4.Pomoćnik ravnatelja instituta – prodekan preko 1.000 zaposlenika5,1015.
13.1.5.Ravnatelj instituta – dekan od 500 do 1.000 zaposlenika4,8015.
13.1.6.Ravnatelj instituta – dekan od 100 do 500 zaposlenika4,6014.
13.1.7.Ravnatelj instituta – dekan do 100 zaposlenika4,4514.
13.1.8.Pomoćnik ravnatelja instituta – prodekan od 500 do 1000 zaposlenika4,4014.
13.1.9.Dekan fakulteta bez pravne osobnosti4,3514.
13.1.10.Pomoćnik ravnatelja instituta – prodekan od 100 do 500 zaposlenika4,3214.
13.1.11.Pročelnik sveučilišnog odjela4,3214.
13.1.12.Redoviti profesor u trajnom izboru4,3514.
13.1.13.Znanstveni savjetnik u trajnom izboru4,3514.
13.1.14.Prodekan fakulteta bez pravne osobnosti4,2514.
13.1.15.Pomoćnik ravnatelja instituta – prodekan do 100 zaposlenika4,2514.
13.1.16.Zamjenik pročelnika sveučilišta odjela4,2514.
13.1.17.Redoviti profesor3,8013.
13.1.18.Znanstveni savjetnik3,8013.
13.1.19.Izvanredni profesor3,3511.
13.1.20.Viši znanstveni suradnik3,3511.
13.1.21.Profesor stručnog studija u trajnom izboru3,3511.
13.1.22.Tajnik visokog učilišta i instituta preko 500 zaposlenih3,2511.
13.1.23.Tajnik sveučilišta3,2011.
13.1.24.Tajnik visokog učilišta i instituta od 100 do 500 zaposlenih3,0011.
13.1.25.Lektor savjetnik2,9511.
13.1.26.Docent2,9011.
13.1.27.Znanstveni suradnik2,9011.
13.1.28.Profesor stručnog studija2,9011.
13.1.29.Tajnik visokog učilišta i instituta do 100 zaposlenih2,8511.
13.1.30.Umjetnički savjetnik2,8010.
13.1.31.Predavač savjetnik2,8010.
13.1.32.Korepetitor savjetnik2,8010.
13.1.33.Viši lektor2,5510.
13.1.34.Viši asistent2,5510.
13.1.35.Viši umjetnički suradnik2,5510.
13.1.36.Viši predavač2,459.
13.1.37.Viši korepetitor2,459.
13.1.38.Stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju2,409.
13.1.39.Lektor2,108.
13.1.40.Viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju2,108.
13.1.41.Asistent2,018.
13.1.42.Umjetnički suradnik2,018.
13.1.43.Predavač2,018.
13.1.44.Korepetitor2,018.
13.1.45.Tajnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja2,018.
13.1.46.Voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja2,018.
13.1.47.Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju1,866.
13.1.48.Tajnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja 21,775.
13.1.49.Voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja 21,775.
13.1.50.Viši tehnički suradnik – viši laborant1,705.
13.1.51.Tehnički suradnik – laborant1,534.


(2) Posebna radna mjesta u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
13.2.1.Glavni ravnatelj4,2014.
13.2.2.Ravnatelj u Leksikografskom zavodu3,9013.
13.2.3.Glavni urednik3,7013.
13.2.4.Zamjenik glavnog urednika3,6012.
13.2.5.Leksikografski savjetnik, drugi izbor3,5512.
13.2.6.Pomoćnik glavnog urednika3,5012.
13.2.7.Leksikografski savjetnik, prvi izbor3,0011.
13.2.8.Viši leksikograf2,7010.
13.2.9.Leksikograf, drugi izbor2,459.
13.2.10.Leksikograf, prvi izbor2,208.
13.2.11.Viši stručni suradnik u leksikografiji2,108.
13.2.12.Leksikografski suradnik2,007.
13.2.13.Stručni suradnik u leksikografiji1,866.

(3) Posebna radna mjesta u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (u daljnjem tekstu: HAZU) su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
13.3.1.Tajnik – član Uprave HAZU4,6014.
13.3.2.Savjetnik predsjednika HAZU4,5014.
13.3.3.Pomoćnik tajnika HAZU3,7013.

(4) Poslovi šefa katedre, voditelja laboratorija, predstojnika zavoda, predstojnika odsjeka i upravitelja znanstvenoistraživačkih jedinica obavljaju se kao poslovi uz redovni opis posla pojedinog radnog mjesta, a sukladno posebnim propisima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

(5) Vrijednost koeficijenta za obavljanje poslova iz stavka 4. ovoga članka iznosi:

Naziv radnog mjestaKoeficijent
13.5.1.Šef katedre0,10
13.5.2.Voditelj laboratorija0,10
13.5.3.Predstojnik zavoda (do 20 zaposlenih)0,15
13.5.4.Pročelnik odsjeka (do 20 zaposlenih)0,15
13.5.5.Predstojnik zavoda (preko 20 zaposlenih)0,20
13.5.6.Pročelnik odsjeka (preko 20 zaposlenih)0,20
13.5.7.Upravitelj znanstvenoistraživačkih jedinica HAZU0,15

(6) Posebna radna mjesta u Hrvatskoj zakladi za znanost su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
13.6.1.Upravitelj zaklade3,8513.
13.6.2.Zamjenik upravitelja zaklade3,6012.
13.6.3.Savjetnik u Uredu upravitelja2,7010.

(7) Vrijednost koeficijenta za isplatu plaće iz stavka 5. ovoga članka obračunava se na način da se zbraja s koeficijentom pojedinog radnog mjesta iz stavka 4. ovoga članka.

(8) Osoba koja se u sustavu znanosti i visokog obrazovanja zapošljava na određeno vrijeme isključivo radi provođenja projekta ili dijela projekta, i čija se plaća u cijelosti financira iz financijskih instrumenata Europske unije i međunarodnih instrumenata ili stručnih i znanstvenih projekata s gospodarstvom, zapošljava se na radno mjesto pod nazivom suradnik na projektu, a plaća se ugovara sukladno ugovoru o dodjeli projekta.

(9) Minimalni stručni uvjeti za zapošljavanje na radna mjesta iz stavaka 1., 2., 3., 5. i 6. ovoga članka određuju se sukladno posebnim propisima iz područja znanosti i visokog obrazovanja te općim aktima ustanova.

Posebna radna mjesta u sustavu kulture

Članak 14.

(1) Posebna rukovodeća radna mjesta u sustavu kulture su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
14.1.1.Ravnatelj ustanove u kulturi 14,2014.
14.1.2.Ravnatelj ustanove u kulturi 24,0013.
14.1.3.Zamjenik ravnatelja ustanove u kulturi 13,7813.
14.7.4.Poslovni ravnatelj u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu3,7813.
14.1.5.Voditelj Deska Kreativne Europe – Ureda MEDIA Hrvatske3,7013.
14.1.6.Zamjenik ravnatelja ustanove u kulturi 23,6512.
14.1.7.Pomoćnik ravnatelja ustanove u kulturi 13,5712.
14.1.8.Pomoćnik ravnatelja ustanove u kulturi 23,5212.

(2) Ravnatelj ustanove u kulturi 1 označava ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda i Hrvatskog audiovizualnog centra i glavnog ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

(3) Ravnatelj ustanove u kulturi 2 označava ravnatelje Hrvatskog državnog arhiva, Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac, Muzejsko-dokumentacijskog centra, Arheološkog muzeja u Puli, Arheološkog muzeja u Splitu, Hrvatskog povijesnog muzeja, Muzeja Hrvatskog zagorja, Muzeja Ivana Meštrovića i Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO.

(4) Ostala posebna radna mjesta u kulturi su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
14.4.1.Arhivski savjetnik2,8010.
14.4.2.Knjižničarski savjetnik2,8010.
14.4.3.Konzervator savjetnik2,8010.
14.4.4.Konzervator-restaurator savjetnik2,8010.
14.4.5.Muzejski savjetnik2,8010.
14.4.6.Stručni suradnik specijalist u arhivu2,409.
14.4.7.Viši arhivist2,409.
14.4.8.Viši knjižničar2,409.
14.4.9.Viši konzervator2,409.
14.4.10.Viši konzervator-restaurator2,409.
14.4.11.Viši kustos2,409.
14.4.12.Restaurator majstor2,108.
14.4.13.Arhivist2,007.
14.4.14.Knjižničar2,007.
14.4.15.Konzervator2,007.
14.4.16.Konzervator-restaurator2,007.
14.4.17.Kustos2,007.
14.4.18.Snimatelj zvučnih izdanja2,007.
14.4.19.Stručni suradnik u ustanovi kulture2,007.
14.4.20.Stručni suradnik za korekturu2,007.
14.4.21.Voditelj marketinga i odnosa s javnošću2,007.
14.4.22.Voditelj brajične tiskare2,007.
14.4.23.Viši konzervator-restaurator tehničar II. stupnja1,907.
14.4.24.Arhivski tehničar specijalist1,806.
14.4.25.Knjižničarski suradnik1,806.
14.4.26.Viši konzervator-restaurator tehničar I. stupnja1,806.
14.4.27.Specijalist određene struke u ustanovama kulture1,765.
14.4.28.Konzervator-restaurator tehničar II. stupnja1,705.
14.4.29.Arhivski tehničar1,554.
14.4.30.Fotograf1,554.
14.4.31.Knjižničarski tehničar1,554.
14.4.32.Knjigoveža1,554.
14.4.33.Konzervator-restaurator tehničar I. stupnja1,554.
14.4.34.Muzejski tehničar1,554.
14.4.35.Preparator1,554.
14.4.36.Specijalist suradnik određene struke u ustanovama kulture1,554.
14.4.37.Staklopuhač1,554.
14.4.38.Tiflografičar1,554.
14.4.39.Manipulant1,382.


(5) Posebna radna mjesta u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
14.5.1.Pomoćnik glavnog ravnatelja3,5012.
14.5.2.Pročelnik Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo3,4012.
14.5.3.Voditelj posebnih programskih aktivnosti2,6010.

(6) Minimalni stručni uvjeti za zapošljavanje na radna mjesta iz stavaka 1., 4. i 5. ovoga članka određuju se sukladno posebnim propisima iz područja kulture i općim aktima ustanova.

Posebna radna mjesta u sustavu socijalne skrbi

Članak 15.

(1) Posebna rukovodeća radna mjesta u sustavu socijalne skrbi su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
15.1.1.Ravnatelj Hrvatskog zavoda za socijalni rad4,2514.
15.1.2.Ravnatelj ustanove u socijalnoj skrbi 14,0013.
15.1.3.Zamjenik ravnatelja ustanove u socijalnoj skrbi 13,6512.
15.1.4.Pomoćnik ravnatelja ustanove u socijalnoj skrbi 13,6012.
15.1.5.Ravnatelj ustanove u socijalnoj skrbi 23,4512.
15.1.6.Ravnatelj ustanove u socijalnoj skrbi 33,2311.
15.1.7.Čelnik ustrojstvene jedinice u sustavu socijalne skrbi3,2011.

(2) Radno mjesto pod brojem 15.1.2. iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na ravnatelja Centra za posebno skrbništvo, Obiteljskog centra i ustanove u sustavu socijalne skrbi s 301 i više zaposlenih.

(3) Radna mjesta pod brojem 15.1.3. i 15.1.4. odnose se i na Hrvatski zavod za socijalni rad.

(4) Radno mjesto pod brojem 15.1.5. odnosi se na ravnatelja ustanove socijalne skrbi sa 101 do 200 zaposlenih radnika.

(5) Radno mjesto pod brojem 15.1.6. odnosi se na ravnatelja ustanove socijalne skrbi do 100 zaposlenih radnika.

(6) Radno mjesto pod brojem 15.1.7. odnosi se na ustrojstvene jedinice Hrvatskog zavoda za socijalni rad kako je navedeno u tablicama prevođenja i voditelja podružnice Centra za posebno skrbništvo.

(7) Ostala radna mjesta u sustavu socijalne skrbi su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
15.7.1.Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 1 savjetnik2,9811.
15.7.2.Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 1 mentor2,7510.
15.7.3.Stručni radnik u sustavu zaštite djece – savjetnik2,7210.
15.7.4.Posebni skrbnik2,7010.
15.7.5.Socijalni mentor u zvanju savjetnika2,6610.
15.7.6.Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 2 – savjetnik2,6010.
15.7.7.Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 12,6010.
15.7.8.Stručni radnik u sustavu zaštite djece – mentor2,489.
15.7.9.Socijalni mentor u zvanju mentora2,429.
15.7.10.Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 2 – mentor2,379.
15.7.11.Stručni radnik u sustavu zaštite djece2,258.
15.7.12.Stručni savjetnik za podršku socijalne skrbi2,258.
15.7.13.Socijalni mentor2,208.
15.7.14.Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 22,178.
15.7.15.Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 31,806.
15.7.16.Voditelj odjela u sustavu socijalne zaštite1,755.
15.7.17.Zdravstveni djelatnik u sustavu socijalne skrbi1,644.
15.7.18.Fizioterapeutski tehničar1,644.
15.7.19.Radnik na poslovima brajice i uvećanog tiska1,554.
15.7.20.Obiteljski suradnik1,554.
15.7.21.Asistent u organiziranom stanovanju i odgoju1,554.
15.7.22.Radni instruktor1,504.

(8) Minimalni stručni uvjeti za zapošljavanje na radna mjesta iz stavaka 1. i 7. ovoga članka određuju se sukladno posebnim propisima iz područja socijalne skrbi i općim aktima ustanova.

Posebna radna mjesta u sustavu zdravstva

Članak 16.

(1) Posebna radna mjesta u sustavu zdravstva dijele se prema skupinama koje objedinjavaju istovrsna radna mjesta.

(2) Skupina I. su radna mjesta ravnatelja, zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
16.2.1.Ravnatelj kliničkog bolničkog centra, ravnatelj kliničke bolnice i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo5,3915.
16.2.2.Ravnatelj drugih kliničkih ustanova i ravnatelj drugih državnih zdravstvenih zavoda4,9115.
16.2.3.Ravnatelj bolničke ustanove, ravnatelj zavoda za javno zdravstvo, ravnatelj zavoda za hitnu medicinu i ravnatelj županijskog doma zdravlja i Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova4,4514.
16.2.4.Ravnatelj ostalih zdravstvenih ustanova3,8013.
16.2.5.Zamjenik ravnatelja kliničkog bolničkog centra, zamjenik ravnatelja kliničke bolnice i zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo4,6014.
16.2.6.Zamjenik ravnatelja drugih kliničkih ustanova i zamjenik ravnatelja drugih državnih zdravstvenih zavoda4,1513.
16.2.7.Zamjenik ravnatelja bolničke ustanove, zamjenik ravnatelja zavoda za javno zdravstvo, zamjenik ravnatelja zavoda za hitnu medicinu, zamjenik ravnatelja županijskog doma zdravlja i Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova3,9013.
16.2.8.Zamjenik ravnatelja ostalih zdravstvenih ustanova3,3711.
16.2.9.Pomoćnik ravnatelja kliničkog bolničkog centra, pomoćnik ravnatelja kliničke bolnice i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo4,4014.
16.2.10.Pomoćnik ravnatelja drugih kliničkih ustanova i pomoćnik ravnatelja drugih državnih zdravstvenih zavoda3,8513.
16.2.11.Pomoćnik ravnatelja bolničke ustanove, pomoćnik ravnatelja zavoda za javno zdravstvo, pomoćnik ravnatelja zavoda za hitnu medicinu, pomoćnik ravnatelja županijskog doma zdravlja i Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova3,8413.
16.2.12.Pomoćnik ravnatelja ostalih zdravstvenih ustanova3,2511.


(3) Skupina II. su radna mjesta rukovoditelja ustrojstvenih jedinica:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
16.3.1.Predstojnik ustrojstvene jedinice4,3014.
16.3.2.Pročelnik ustrojstvene jedinice3,9613.
16.3.3.Voditelj zdravstvene službe u državnom zdravstvenom zavodu3,8513.
16.3.4.Voditelj ustrojstvene jedinice preko 40 zaposlenih 13,8813.
16.3.5.Voditelj ustrojstvene jedinice do 40 zaposlenih 23,8613.
16.3.6.Voditelj ustrojstvene jedinice 32,9011.
16.3.7.Glavna sestra/glavni tehničar klinike, kliničkog zavoda i objedinjenog hitnog bolničkog prijema u kliničkoj ustanovi2,8010.
16.3.8.Glavna sestra/glavni tehničar zavoda u kliničkoj ustanovi, glavna sestra/glavni tehničar službe i objedinjenog hitnog bolničkog prijema u drugoj bolničkoj ustanovi2,6810.
16.3.9.Glavna sestra/glavni tehničar u kliničkoj ustanovi, zdravstvenom zavodu, bolničkoj ustanovi i drugim zdravstvenim ustanovama2,108.
16.3.10.Glavna sestra, zdravstveni i nezdravstveni radnik – voditelj zavoda, voditelj službe i voditelj odjela2,058.
16.3.11.Voditelj odsjeka, voditelj tima – voditelj smjene 11,977.
16.3.12.Voditelj odsjeka, voditelj tima – voditelj smjene 21,806.


(4) Skupina III. su radna mjesta doktora medicine i doktora dentalne medicine:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
16.4.1.Doktor medicine specijalist i doktor dentalne medicine specijalist – specijalist savjetnik 13,9513.
16.4.2.Doktor medicine specijalist i doktor dentalne medicine specijalist 13,8213.
16.4.3.Doktor medicine i doktor dentalne medicine 12,9211.
16.4.4.Doktor medicine specijalist i doktor dentalne medicine specijalist – specijalist savjetnik 23,8513.
16.4.5.Doktor medicine specijalist i doktor dentalne medicine specijalist 23,7413.
16.4.6.Doktor medicine i doktor dentalne medicine 22,8311.
16.4.7.Doktor medicine specijalist i doktor dentalne medicine specijalist – specijalist savjetnik 33,8313.
16.4.8.Doktor medicine specijalist i doktor dentalne medicine specijalist 33,6512.
16.4.9.Doktor medicine i doktor dentalne medicine 32,8111.
16.4.10.Doktor medicine i doktor dentalne medicine na specijalizaciji2,8111.

(5) Skupina IV. su radna mjesta magistra medicinske biokemije i magistra farmacije:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
16.5.1.Magistar medicinske biokemije specijalist, magistar farmacije specijalist 13,3211.
16.5.2.Magistar medicinske biokemije specijalist, magistar farmacije specijalist 23,2011.
16.5.3.Magistar medicinske biokemije specijalist, magistar farmacije specijalist 33,1011.
16.5.4.Magistar medicinske biokemije, magistar farmacije 12,6810.
16.5.5.Magistar medicinske biokemije, magistar farmacije 22,6510.
16.5.6.Magistar medicinske biokemije, magistar farmacije 32,5510.
16.5.7.Magistar medicinske biokemije na specijalizaciji, magistar farmacije na specijalizaciji2,5510.

(6) Skupina V. su radna mjesta ugovornih zdravstvenih radnika primarne zdravstvene zaštite:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
16.6.1.Ugovorni zdravstveni radnik primarne zdravstvene zaštite specijalist3,6512.
16.6.2.Ugovorni zdravstveni radnik primarne zdravstvene zaštite3,0011.

(7) Skupina VI. su radna mjesta nezdravstvenih radnika I. vrste koji sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
16.7.1.Nezdravstveni radnik voditelj djelatnosti koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja u bolničkoj ustanovi i zdravstvenom zavodu2,6310.
16.7.2.Nezdravstveni radnik koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja 12,409.
16.7.3.Nezdravstveni radnik koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja 22,258.

(8) Skupina VII. su radna mjesta zdravstvenog radnika u zdravstvenom zavodu:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
16.8.1.Zdravstveni radnik u zdravstvenom zavodu2,459.

(9) Skupina VIII. su radna mjesta ostalih radnika koji sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
16.9.1.Logoped, medicinski tehnolog, biotehnolog i biomedicinski inženjer, biolog u zdravstvu, molekularni biolog, klinički psiholog, psiholog, medicinski fizičar, fonetičar, nutricionist, defektolog/edukacijski rehabilitator/socijalni pedagog, citogenetičar koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja 12,5110.
16.9.2.Logoped, medicinski tehnolog, biotehnolog i biomedicinski inženjer, biolog u zdravstvu, molekularni biolog, psiholog, medicinski fizičar, fonetičar, nutricionist, defektolog/edukacijski rehabilitator/socijalni pedagog, citogenetičar koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja 22,489.
16.9.3.Logoped, medicinski tehnolog, biotehnolog i biomedicinski inženjer, biolog u zdravstvu, molekularni biolog, psiholog, medicinski fizičar, fonetičar, nutricionist, defektolog/edukacijski rehabilitator/socijalni pedagog, citogenetičar koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja 32,389.

(10) Skupina IX. su radna mjesta magistre sestrinstva odnosno diplomirane medicinske sestre:

Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
16.10.1.

Magistra sestrinstva/diplomirana medicinska sestra na poslovima:

– sprječavanja, suzbijanja i kontrole bolničkih infekcija

– osiguranja i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite

– invazivnih i specifičnih dijagnostičko terapijskih postupaka

– voditelja tima operacijskog bloka

– koordinatora palijativne skrbi

2,459.

(11) Skupina X. su radna mjesta zdravstvenih radnika prvostupnika:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
16.11.1.Medicinska sestra/medicinski tehničar prvostupnik/ zdravstveni radnik prvostupnik u bolnici, u poliklinikama, primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom zdravstvu, mobilnom palijativnom timu i djelatnosti hitne medicine 11,957.
16.11.2.Medicinska sestra/medicinski tehničar prvostupnik/ zdravstveni radnik prvostupnik u bolnici, u poliklinikama, primarnoj zdravstvenoj zaštiti, javnom zdravstvu, zdravstvenoj njezi u kući, patronaži i stacionaru doma zdravlja 21,876.
16.11.3.Medicinska sestra/medicinski tehničar prvostupnik/ zdravstveni radnik prvostupnik u poliklinikama, primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom zdravstvu 31,826.
16.11.4.Medicinska sestra/medicinski tehničar specijalist hitne medicine2,208.


(12) Skupina XI. su radna mjesta zdravstvenih suradnika:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
16.12.1.Zdravstveni suradnik 11,806.
16.12.2.Zdravstveni suradnik 21,785.
16.12.3.Zdravstveni suradnik 31,765.

(13) Skupina XII. su radna mjesta zdravstvenih radnika III. vrste:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
16.13.1.Medicinska sestra/medicinski tehničar/zdravstveni radnik u bolnici, u poliklinikama, primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom zdravstvu i djelatnosti hitne medicine – 11,785
16.13.2.Medicinska sestra/medicinski tehničar/zdravstveni radnik u bolnici, u poliklinikama, primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom zdravstvu – 21,705.
16.13.3.Medicinska sestra/medicinski tehničar/zdravstveni radnik u kućnoj njezi, medicinska sestra/medicinski tehničar u sanitetskom prijevozu i stacionaru doma zdravlja1,644.
16.13.4.Vozač u djelatnosti hitne medicine1,604.
16.13.5.Medicinska sestra/medicinski tehničar/zdravstveni radnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, poliklinikama i javnom zdravstvu 31,554.

(14) Skupina XIII. su radna mjesta u sanitetskom prijevozu:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
16.14.1.Vozač sanitetskog prijevoza1,433.

(15) Skupina XIV. su ostala radna mjesta:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
16.15.1.Njegovatelj1,352.
16.15.2.Bolničar1,352.

(16) Radna mjesta iz stavka 3. ovoga članka pod brojem 16.3.6., 16.3.7. i 16.3.8. su radna mjesta I. vrste, radna mjesta pod brojem 16.3.9., 16.3.10. i 16.3.11. su radna mjesta II. vrste, a radno mjesto broj 16.3.12. je radno mjesto III. vrste.

(17) Uvjet za radna mjesta iz stavka 4. ovoga članka pod brojem 16.4.1., 16.4.4. i 16.4.7. je najmanje 15 godina specijalističkog staža doktora medicine odnosno doktora dentalne medicine, ili 10 godina specijalističkog staža doktora medicine odnosno doktora dentalne medicine s užom specijalizacijom ili primarijusa.

(18) Radno mjesto pod brojem 16.14.1. iz stavka 14. ovoga članka odnosi se i na sustav socijalne skrbi, ako se radi o prijevozu korisnika ustanove socijalne skrbi.

(19) Radno mjesto pod brojem 16.15.1. iz stavka 15. ovoga članka odnosi se na sve ustanove koje zapošljavaju radnike koji obavljaju poslove njegovatelja.

(20) Minimalni stručni uvjeti za zapošljavanje na radna mjesta iz stavaka 2. do 15. ovoga članka, osim uvjeta iz stavaka 16. i 17. ovoga članka, određuju se sukladno posebnim propisima iz područja zdravstva i općim aktima ustanova.

Posebna radna mjesta u Državnoj vatrogasnoj školi

Članak 17.

(1) Posebna radna mjesta u Državnoj vatrogasnoj školi (u daljnjem tekstu: DVS) su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
17.1.1.Stručni voditelj u DVS2,9511.
17.1.2.Viši vatrogasni instruktor – stručni specijalist2,6910.
17.1.3.Vatrogasni instruktor specijalist2,479.
17.1.4.Vatrogasni instruktor savjetnik2,208.
17.1.5.Vatrogasni instruktor2,007.
17.1.6.Vatrogasni tehničar1,544.
17.1.7.Analitičar u obrazovanju1,453.
17.1.8.Serviser i ispitivač1,453.

(2) Minimalni stručni uvjeti za zapošljavanje na radna mjesta iz stavka 1. ovoga članka određuju se sukladno posebnim propisima iz područja vatrogastva i općim aktima ustanove.

Posebna radna mjesta u Hrvatskom hidrografskom institutu

Članak 18.

(1) Posebna radna mjesta u Hrvatskom hidrografskom institutu (u daljnjem tekstu: HHI) su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
18.1.1.Načelnik odjela u HHI3,1511.
18.1.2.Glavni redaktor3,0011.
18.1.3.Voditelj poslova sistemske podrške3,0011.
18.1.4.Zapovjednik hidrografskog broda preko 500 BT2,208.
18.1.5.Redaktor2,007.
18.1.6.Hidrograf (određene struke i za određene poslove)2,007.
18.1.7.Samostalni projektant2,007.
18.1.8.Zapovjednik hidrografskog broda1,907.
18.1.9.Prvi časnik na hidrografskom brodu1,907.
18.1.10.Upravitelj stroja na hidrografskom brodu porivnog stroja snage preko 1000 kW1,907.
18.1.11.Redaktor II. vrste1,806.
18.1.12.Upravitelj stroja na hidrografskom brodu1,705.
18.1.13.Drugi časnik na brodu1,604.
18.1.14.Pomorski strojar1,604.
18.1.15.Tehnički suradnik (određene struke ili za određene poslove)1,604.
18.1.16.Hidrograf III.1,302.
18.1.17.Pomorac određene struke1,302.


(2) Minimalni stručni uvjeti za zapošljavanje na radna mjesta iz stavka 1. ovoga članka određuju se sukladno posebnim propisima iz područja hidrografske djelatnosti i općim aktima ustanova.

Posebna radna mjesta u Državnoj ergeli Đakovo i Lipik

Članak 19.

(1) Posebna radna mjesta u Državnoj ergeli Đakovo i Lipik su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
19.1.1.Upravitelj ergele2,8010.
19.1.2.Specijalist ratarstva/stočarstva2,409.
19.1.3.Stručni savjetnik za trening i obuku2,208.
19.1.4.Poslovođa ergele1,604.
19.1.5.Voditelj obuke i treninga u zaprežnom sportu i dresurnom jahanju1,604.
19.1.6.Stručni radnik u konjogojstvu1,504.
19.1.7.Kovač – potkivač1,352.
19.1.8.Pomoćni radnik u konjogojstvu1,151.

(2) Minimalni stručni uvjeti za zapošljavanje na radna mjesta iz stavka 1. ovoga članka određuju se sukladno posebnim propisima kojima je osnovana ustanova i općim aktima ustanova.

Posebna radna mjesta u agencijama

Članak 20.

(1) Posebna radna mjesta u agencijama su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
20.1.1.Predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike4,6314.
20.1.2.Predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja4,6314.
20.1.3.Zamjenik predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja4,1913.
20.1.4.Član Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja3,8513.
20.1.5.Glavni istražitelj nesreća u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (u daljnjem tekstu: AIN)3,3511.
20.1.6.Glavni inženjer u Agenciji za sigurnost željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: ASŽP)3,3511.
20.1.7.Željeznički inspektor u ASŽP3,3511.
20.1.8.Glavni ekonomist u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: AZTN)3,3511.
20.1.9.Direktor sektora3,3511.
20.1.10.Glavni savjetnik u AZTN3,3511.
20.1.11.Viši istražitelj nesreća u AIN3,0011.
20.1.12.Istražitelj nesreća u AIN2,8511.
20.1.13.Samostalni savjetnik u AZTN i Agenciji za ugljikovodike2,8010.
20.1.14.Inženjer specijalist u ASŽP2,8010.
20.1.15.Predstojnik Ureda Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja2,7310.
20.1.16.Kontrolor specijalist u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: APPRR)2,5510.
20.1.17.Koordinator stručnih poslova u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu2,5010.
20.1.18.Viši revizor fondova i programa EU u Agenciji za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA)2,459.
20.1.19.Specijalist za akreditaciju u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji2,409.
20.1.20.Viši savjetnik za poslove kontrole u APPRR2,409.
20.1.21.Revizor fondova i programa EU u ARPA2,309.
20.1.22.Savjetnik za poslove kontrole u APPRR2,007.
20.1.23.Viši kontrolor u APPRR1,755.
20.1.24.Kontrolor u APPRR1,483.


(2) Minimalni stručni uvjeti za zapošljavanje na radna mjesta iz stavka 1. ovoga članka određuju se sukladno posebnim propisima kojima se osniva pojedina agencija i općim aktima ustanova.

Posebna radna mjesta u lučkim upravama

Članak 21.

(1) Posebna radna mjesta u lučkim upravama su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
21.1.1.Glavni nadzorni inženjer za pristaništa i lučko područje2,9011.
21.1.2.Zapovjednik radnog plovila1,907.
21.1.3.Vođa palube1,755.
21.1.4.Operater lučkog kontrolnog centra1,705.
21.1.5.Lučki redar1,705.
21.1.6.Lučki operator1,705.
21.1.7.Nadzornik pristaništa, tovarišta i pontona1,604.

(2) Posebna radna mjesta koja se odnose na morske lučke uprave (u daljnjem tekstu: MLU) su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
21.2.1.Ravnatelj MLU4,6014.
21.2.2.Pomoćnik ravnatelja MLU4,3014.
21.2.3.Rukovoditelj sektora MLU4,0013.
21.2.4.Predstojnik ureda ravnatelja MLU3,6012.
21.2.5.Rukovoditelj odjela MLU3,3011.
21.2.6.Poslovni tajnik MLU3,3011.
21.2.7.Specijalist u MLU3,0011.
21.2.8.Viši savjetnik u MLU2,8010.
21.2.9.Voditelj lučkog kontrolnog centra MLU2,409.
21.2.10.Savjetnik u MLU2,319.
21.2.11.Suradnik u MLU2,158.
21.2.12.Viši referent u MLU1,957.
21.2.13.Tajnik MLU1,957.
21.2.14.Referent u MLU1,604.
21.2.15.Tehnički suradnik u MLU1,504.

(3) Posebna radna mjesta koja se odnose na lučke uprave unutarnjih voda su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
21.3.1.Ravnatelj lučke uprave unutarnjih voda3,9013.

(4) Minimalni stručni uvjeti za zapošljavanje na radna mjesta iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka određuju se sukladno posebnim propisima kojima se uređuju morske luke i luke unutarnjih voda te općim aktima ustanova.

Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode

Članak 22.

(1) Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
22.1.1.Ravnatelj nacionalnog parka4,0013.
22.1.2.Stručni voditelj nacionalnog parka i parka prirode3,0011.
22.1.3.Glavni čuvar prirode2,7510.
22.1.4.Čuvar prirode 12,108.
22.1.5.Voditelj računovodstva u ustanovi zaštite prirode2,018.
22.1.6.Zapovjednik broda1,907.
22.1.7.Čuvar prirode 21,856.
22.1.8.Šef recepcije 11,806.
22.1.9.Upravitelj stroja1,705.
22.1.10.Šef kuhinje – slastičarnice – hrane i pića 11,705.
22.1.11.Čuvar prirode 31,604.
22.1.12.Lovočuvar1,604.
22.1.13.Poslovođa1,604.
22.1.14.Vodič1,554.
22.1.15.Mornar1,504.
22.1.16.Upravitelj brodice1,504.
22.1.17.Zamjenik šefa kuhinje 11,453.
22.1.18.Vozač vlaka-busa1,453.
22.1.19.Šef kuhinje – slastičarnice – hrane i pića 21,453.
22.1.20.Zamjenik šefa kuhinje 21,433.
22.1.21.Šef recepcije 21,403.
22.1.22.Glavna domaćica hotela1,403.
22.1.23.Šef sale1,403.
22.1.24.Radnik-voditelj1,403.
22.1.25.Radnik na održavanju nacionalnog parka i parka prirode1,302.
22.1.26.Konobar1,302.
22.1.27.Informator-prodavač1,302.
22.1.28.Radnik na održavanju nacionalnog parka1,302.
22.1.29.Pomoćni mornar1,252.
22.1.30.Stručni radnik u pripremi i posluživanju hrane1,252.


(2) Minimalni stručni uvjeti za zapošljavanje na radna mjesta iz stavka 1. ovoga članka određuju se sukladno posebnim propisima iz područja zaštite prirode te općim aktima ustanova.

Posebna radna mjesta u Institutu za vode
Josip Juraj Strossmayer

Članak 23.

(1) Posebna radna mjesta u Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer (u daljnjem tekstu: Institut JJS) su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
23.1.1.Ravnatelj Instituta JJS4,5514.
23.1.2.Zamjenik ravnatelja Instituta JJS4,4014.
23.1.3.Voditelj sektora4,2514.
23.1.4.Voditelj glavnog laboratorija za vode3,9513.
23.1.5.Revizor u Institutu JJS3,3011.
23.1.6.Analitički savjetnik 23,3011.
23.1.7.Analitički savjetnik 13,0011.
23.1.8.Samostalni inženjer 42,459.
23.1.9.Samostalni inženjer 32,309.
23.1.10.Samostalni inženjer 22,108.
23.1.11.Samostalni inženjer 11,856.
23.1.12.Inženjer II. vrste1,705.
23.1.13.Tehnički suradnik-laborant na terenu1,654.
23.1.14.Radnik na održavanju laboratorija1,453.
23.1.15.Vozač opasnih tvari1,433.

(2) Minimalni stručni uvjeti za zapošljavanje na radna mjesta iz stavka 1. ovoga članka određuju se sukladno posebnim propisima iz područja zaštite voda te općim aktima ustanove.

Posebna radna mjesta u ostalim ustanovama

Članak 24.

(1) Posebna radna mjesta u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: ZOSI) su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
24.1.1.Ravnatelj ZOSI4,0013.
24.1.2.Voditelj službe za vještačenje u II. stupnju3,1011.
24.1.3.Viši vještak – doktor medicine3,0011.
24.1.4.Viši vještak2,459.
24.1.5.Vještak2,309.

(2) Posebna radna mjesta u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: HZMO) su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
24.2.1.Zamjenik ravnatelja HZMO4,2014.
24.2.2.Pomoćnik ravnatelja HZMO3,9013.
24.2.3.Predstojnik Područne službe u Zagrebu3,4012.
24.2.4.Predstojnik ureda u Središnjoj službi3,0011.
24.2.5.Koordinator za područne službe u HZMO2,9011.
24.2.6.Predstojnik područnog ureda2,8511.
24.2.7.Specijalist za mirovinsko osiguranje2,409.
24.2.8.Šef odsjeka u Područnoj službi Zagreb2,309.
24.2.9.Viši savjetnik kontrolor postupka2,208.
24.2.10.Viši referent kontrolor postupka1,755.
24.2.11.Referent kontrolor postupka1,483.

(3) Posebna radna mjesta u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
24.3.1.Zamjenik ravnatelja HZZO4,2014.
24.3.2.Pomoćnik ravnatelja HZZO3,9013.
24.3.3.Doktor medicine/dentalne medicine u HZZO-u3,0011.
24.3.4.Rukovoditelj službe u Direkciji HZZO3,0011.
24.2.5.Predstojnik ureda u Središnjoj službi3,0011.
24.3.6.Kontrolor zavoda u HZZO2,459.

(4) Posebna radna mjesta u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: HZZ) su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
24.4.1.Zamjenik ravnatelja HZZ4,2014.
24.4.2.Pomoćnik ravnatelja HZZ3,9013.
24.2.3.Predstojnik Područne službe u Zagrebu3,4012.
24.2.4.Predstojnik ureda u Središnjoj službi3,0011.
24.2.5.Predstojnik područnog ureda2,8511.


(5) Posebna radna mjesta u Hrvatskoj matici iseljenika su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
24.5.1.Tajnik Hrvatske matice iseljenika2,7010.
24.5.2.Glavni urednik časopisa »Matica«2,359.
24.5.3.Novinar2,108.

(6) Posebna radna mjesta u ustanovama braniteljsko stradalničke populacije su:

 
Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
24.6.1.Stručni voditelj u Veteranskom centru2,9011.
24.6.2.Stručni voditelj u Domu hrvatskih veterana2,5010.

(7) Posebna radna mjesta u institucijama koje su dobile dozvolu za rad od Europske komisije za upravljanje sredstvima Europske unije i institucijama koje upravljaju strukturnim instrumentima Europske unije (u daljnjem tekstu: sustav upravljanja i kontrole) su:

Novi naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
24.7.1.Voditelj službe sustava upravljanja i kontrole3,0011.
24.7.2.Voditelj odjela sustava upravljanja i kontrole2,7510.
24.7.3.Viši analitičar2,5010.
24.7.4.Analitičar2,258.

(8) Posebna radna mjesta u Imunološkom zavodu (u daljnjem tekstu: IMZ) su:

Naziv radnog mjestaKoeficijentPlatni razred
24.8.1.Ravnatelj IMZ4,9115.
24.8.2.Zamjenik ravnatelja IMZ4,1513.
24.8.3.Pomoćnik ravnatelja IMZ3,8513.
24.8.4.Voditelj službe IMZ3,5012.
24.8.5.Voditelj odjela IMZ3,3011.
24.8.6.Voditelj odsjeka IMZ3,1011.
24.8.7.Stručni specijalist IMZ2,6310.
24.8.8.Glavni tehničar za rad u komorama – sa životinjama1,957.
24.8.9.Tehničar specijalist za rad u komorama – sa životinjama1,806.
24.8.10Tehničar za rad u komorama – sa životinjama1,755.
24.8.11.Tehničar – vozač teretnog vozila1,604.
24.8.12.Radnik za rad u komorama – sa životinjama1,352.
24.8.13.Pomoćni radnik za rad u komorama – sa životinjama1,212.


(9) Minimalni stručni uvjeti za zapošljavanje na radna mjesta iz stavaka 1. – 8. ovoga članka određuju se sukladno posebnim propisima kojima se osnivanju navedene ustanove te općim aktima ustanova.

Članak 25.

Tablice prevođenja radnih mjesta od broja 1 do 62 nalaze se u prilogu ove Uredbe i čine njezin sastavni dio.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

(1) Prevođenje radnih mjesta propisanih do sada važećim propisima, za koje uputu, po potrebi, daje ministar nadležan za rad, provest će se prema tablicama za prevođenje iz članka 25. ove Uredbe.

(2) Prevođenje pojedinih radnih mjesta iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema načelu opisa poslova radnog mjesta koje zaposlenik obavlja, neovisno o nazivu radnog mjesta za koje je sklopljen ugovor o radu.

(3) Zaposlenici koji obavljaju poslove informatičke podrške u ustanovi, neovisno o nazivu radnog mjesta na kojem se nalaze, prevode se na radna mjesta broj 10.1.2., 10.1.9., 10.1.12., 10.1.14. i 10.1.16. iz članka 10. stavka 1. ove Uredbe, sukladno uvjetima za pojedino radno mjesto, a uzevši u obzir postojeći raspored.

Članak 27.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2024.

Klasa: 022-03/24-03/26

Urbroj: 50301-04/25-24-7

Zagreb, 22. veljače 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG