NN 36/2024 (25.3.2024.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima

HRVATSKI SABOR

574

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MUZEJIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. ožujka 2024.

Klasa: 011-02/24-02/31

Urbroj: 71-10-01/1-24-2

Zagreb, 18. ožujka 2024.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MUZEJIMA

Članak 1.

U Zakonu o muzejima (»Narodne novine«, br. 61/18., 98/19. i 114/22.) u članku 7. točka 14. mijenja se i glasi:

»14. može organizirati izradu i prodaju suvenira i predmeta vezanih uz fundus i program muzeja te prodaju svih publikacija, kataloga, knjiga, časopisa, plakata, grafika u vlastitom izdanju ili izdanju drugih muzejskih ustanova i nakladnika vezanih uz muzejsku građu i muzejsku djelatnost, kulturu i zaštitu kulturne i prirodne baštine«.

Članak 2.

U članku 8. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Za muzejski predmet i muzejsku zbirku iz stavka 2. ovoga članka prestaje status kulturnoga dobra brisanjem iz inventarne knjige javnog muzeja, osim u slučaju upisa u inventarnu knjigu drugog javnog muzeja na temelju pravnog posla ili odlukom ministarstva nadležnog za kulturu.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 15. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Javni muzeji dužni su donijeti plan digitalizacije muzejske građe i muzejske dokumentacije i objaviti ga na svojim mrežnim stranicama te ga dostaviti Muzejskom dokumentacijskom centru.«.

Dosadašnji stavci 2. do 4. postaju stavci 3. do 5.

Članak 4.

U članku 18. stavku 1. iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

» – plan skupljanja muzejske građe«.

Dosadašnji podstavak 6. postaje podstavak 7.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Muzejskom građom u smislu stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, koja se osigurava za osnivanje privatnog muzeja, smatra se građa za koju je ministarstvo nadležno za kulturu prethodno utvrdilo status kulturnoga dobra ili koja ispunjava kriterije za utvrđivanje statusa kulturnog dobra sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.«.

Dosadašnji stavci 3. do 5. postaju stavci 4. do 6.

Članak 5.

U članku 23. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za člana upravnog vijeća iz stavka 2. ovoga članka osnivač može imenovati osobu koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Kada je osnivač ili suosnivač javnoga muzeja Republika Hrvatska, članove upravnog vijeća iz stavka 2. ovoga članka u ime osnivača imenuje i razrješuje ministar nadležan za kulturu sukladno aktu o osnivanju, a kada je osnivač ili suosnivač javnoga muzeja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, članove upravnoga vijeća iz stavka 2. ovoga članka u ime osnivača imenuje i razrješuje izvršno tijelo osnivača.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 6.

U članku 26. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ravnatelja javnoga muzeja, kojemu je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, imenuje i razrješuje izvršno tijelo osnivača odnosno izvršna tijela više osnivača sporazumno na prijedlog upravnoga vijeća.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ravnatelja javnoga muzeja u kojem je zaposleno do pet zaposlenika, kojemu je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, imenuje i razrješuje izvršno tijelo osnivača odnosno izvršna tijela više osnivača sporazumno, a način imenovanja i razrješenja pobliže se uređuje statutom i ugovorom osnivača.«.

Stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Ravnateljem javnoga muzeja može se, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij, najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom.«.

Članak 7.

U članku 38. stavku 1. točki 4. brojka: »3« zamjenjuje se brojkom: »4«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Muzej te muzej unutar pravne osobe dužni su uskladiti svoj statut i druge opće akte i svoj rad s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

Javni muzeji dužni su donijeti plan digitalizacije muzejske građe i muzejske dokumentacije iz članka 3. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 10.

Postupci započeti prema odredbama Zakona o muzejima (»Narodne novine«, br. 61/18., 98/19. i 114/22.) dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/122

Zagreb, 14. ožujka 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.