NN 45/2024 (16.4.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. – 2025. u 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

781

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE MJERA NACIONALNOG PROGRAMA POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. – 2025. U 2021., 2022., 2023., 2024. I 2025. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. – 2025. u 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godini (»Narodne novine«, broj 90/21) članak 3. stavak 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Nacionalni sportski savez (u daljnjem tekstu: savez) predstavlja udruženje priznato u skladu s člankom 37. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22) (u daljnjem tekstu: Zakon).«.

Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. Nacionalni informacijski sustav u sportu predstavlja sustav koji čini skup međusobno povezanih elektroničkih registara i evidencija u sportu, ustrojen u svrhu sustavnog praćenja stanja u sportu i njegova dugoročnog razvoja, kojeg ustrojava i vodi tijelo državne uprave nadležno za sport.«.

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Podmjerom iz članka 5. stavka 1. točke b. ovoga Pravilnika sufinanciraju se prihvatljivi troškovi iz Priloga VI. ovoga Pravilnika koji se odnose na organizaciju natjecanja sukladno Programu.

(2) Potpora se dodjeljuje savezima ili klubovima članovima istih saveza koji su organizirali sportsko natjecanje, za organizaciju:

– natjecanja nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u preponskom jahanju, daljinskom jahanju, dresurnom jahanju, vožnji zaprega i konjičkom višeboju/eventingu

– galopskih utrka (ravne galopske utrke i galopske utrke s preprekama, tzv. Steeplechase) i kasačkih utrka.

(3) Natjecanja za koja se traži potpora moraju biti organizirana i održana u skladu s važećim pravilnicima saveza i krovnog međunarodnog konjičkog sportskog udruženja zavisno o disciplini natjecanja.

(4) Pravo na korištenje podmjere iz članka 5. stavka 1. točke b. ovoga Pravilnika imaju savezi koji su pravne osobe u sustavu sporta u skladu sa člankom 37. Zakona, ili klubovi članovi istih saveza koji su pravne osobe u sustavu sporta u skladu sa člankom 30. Zakona i upisani su u Nacionalni informacijski sustav u sportu u skladu sa člankom 65. Zakona.«.

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na korištenje podmjere iz članka 5. stavka 1. točke b. ovoga Pravilnika korisnici ostvaruju jedanput godišnje za sva natjecanja u preponskom, daljinskom i dresurnom jahanju, vožnji zaprega i konjičkom višeboju/eventingu, za koja je podnesen zahtjev za potporu.

(2) Pravo na korištenje podmjere iz članka 5. stavka 1. točke b. ovoga Pravilnika korisnici ostvaruju tijekom cijele godine za sva galopska i kasačka natjecanja, koja su održana u tekućoj godini, za koja je podnesen zahtjev za potporu.

(3) Iznos potpore po jednom organiziranom natjecanju, za discipline preponskog, daljinskog i dresurnog jahanja, vožnju zaprega i konjički višeboj/eventing, podrazumijeva novčanu vrijednost troškova za organizaciju jednog natjecanja u iznosu do 7.000,00 eura sukladno prihvatljivim troškovima.

(4) Iznos potpore po jednom organiziranom natjecanju za galopske i kasačke utrke, podrazumijeva novčanu vrijednost troškova za organizaciju jednog natjecanja u iznosu do 22.000,00 eura sukladno prihvatljivim troškovima.

(5) Ukupan godišnji iznos potpore za podmjeru iz članka 5. stavka 1. točke b. ovoga Pravilnika dijeli se na discipline konjičkog sporta u skladu sa projekcijom financijskih sredstava za podmjeru Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja u skladu s odredbama Programa.

(6) Najviši financijski iznos potpore po pojedinoj disciplini, za preponsko, daljinsko i dresurno jahanja, vožnju zaprega i konjički višeboj/eventing, može iznositi 20.000,00 eura godišnje.

(7) Najviši financijski iznos potpore po pojedinoj disciplini, za galopska i kasačka natjecanja, može iznositi 90.000,00 eura godišnje.

(8) Ako zbroj svih podnesenih računa od strane korisnika za preponsko, daljinsko i dresurno jahanje, vožnju zaprega i konjički višeboj/eventing premaši Programom predviđena novčana sredstva, proporcionalno će se smanjiti jedinični godišnji iznos potpore po organizaciji jednog natjecanja.

(9) Ako zbroj svih podnesenih računa od strane korisnika za galopska i kasačka natjecanja premaši Programom predviđena novčana sredstva, proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos potpore po organizaciji jednog natjecanja za posljednji zahtjev koji se dostavio Agenciji za plaćanja.«.

Članak 4.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za podmjeru iz članka 5. stavka 1. točke b. ovoga Pravilnika podnosi korisnik na Obrascu zahtjeva koji se nalazi u Prilogu IB. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za podmjeru iz prethodnog stavka podnosi se Agenciji za plaćanja uz koji se prilažu:

– preslike putnih naloga, ugovora o djelu i računa o prihvatljivim troškovima s dokazima plaćanja (preslika izvatka s računa ovjerena od banke za tuzemna plaćanja i nalog za doznaku u inozemstvo za inozemna plaćanja) koji su navedeni u Prilogu VI. ovoga Pravilnika

– izvod iz službenih rezultata liste saveza za grla koja su nastupila na natjecanju i

– suglasnost saveza za organizaciju natjecanja ako zahtjev podnosi klub – član saveza.

(3) Zahtjev za podmjeru iz članka 5. stavka 1. točke b. ovoga Pravilnika, za preponsko, daljinsko i dresurno jahanje, vožnju zaprega i konjički višeboj/eventing, podnosi se do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Zahtjev za podmjeru iz članka 5. stavka 1. točke b. ovoga Pravilnika, za galopska i kasačka natjecanja podnosi se tijekom tekuće godine u kojoj se održavaju natjecanja, a najkasnije do 31. prosinca tekuće godine u kojoj se održavaju natjecanja.

(5) Pri podnošenju zahtjeva korisnik je dužan uz Obrazac zahtjeva priložiti ispunjenu i objedinjenu specifikaciju svih troškova po pojedinom natjecanju, ovjerenu potpisom.

(6) Radi obavljanja kontrole na terenu aktivnost za koju podnosi zahtjev za potporu korisnik je dužan za vrijeme odvijanja aktivnosti fotografijama dokumentirati vidljivost, lokaciju aktivnosti i sudionike, osoblje, opremu i nagrade sufinancirane kroz provedbu podmjeru iz članka 5. stavka 1. točke b. ovoga Pravilnika.«.

Članak 5.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjev za potporu kroz mjere iz članka 4. ovoga Pravilnika, za preponsko, daljinsko i dresurno jahanja, vožnju zaprega i konjički višeboj/eventing, podnosi se na godišnjoj razini za kalendarsko razdoblje uzgojne godine. Zahtjev za galopska i kasačka natjecanja podnosi se tijekom tekuće godine za kalendarsko razdoblje uzgojne godine.«.

Članak 6.

U članku 22. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Za galopska i kasačka natjecanja, Agencija za plaćanja isplaćuje novčana sredstva na žiro-račun korisnika najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva.«.

Članak 7.

U Prilogu VI. u točki 1. podtočki 1.3.9. i 1.3.10., riječ »(borilište)« briše se.

U točki 2. podtočki 2.5. ispred riječi: »videosnimanje« dodaju se riječi: »foto i«.

U točki 3. iza podtočke 3.2. dodaje se podtočka koja glasi:

»3.3. najam komunikacijske opreme.«.

U točki 4. iza podtočke 4.4. dodaje se nova podtočka koja glasi:

»4.5. službeni veterinar za obavljanje inspekcijskih poslova (doprema/otprema konja).«.

Dosadašnje podtočke 4.5. i 4.6. postaju podtočke 4.6. i 4.7.

U točki 6. iza podtočke 6.3. dodaje se podtočka koja glasi:

»6.4. najam šatora.«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/13
Urbroj: 525-13/869-24-52
Zagreb, 29. ožujka 2024.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.