NN 52/2024 (3.5.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

916

Na temelju članka 19. stavka 4., članka 268. stavka 3. i članka 271. stavka 3. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 29/18, 115/18 i 156/23), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30.travnja 2024. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KAPITALU I TEHNIČKIM PRIČUVAMA MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOM

Članak 1.

U Pravilniku o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom (»Narodne novine« br. 68/2014, 41/2017, 112/2019, 146/2022) mijenja se naziv Pravilnika te novi naziv glasi: »Pravilnik o regulatornom kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Obveznik održavanja regulatornog kapitala je mirovinsko društvo koje obavlja jednu ili obje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014, 29/2018, 115/2018 i 156/2023 dalje: Zakon) s tim da niti jedan fond pod upravljanjem nije zatvoreni fond s definiranim primanjima.«

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. točka e) mijenja se i glasi:

»e) rezerve kapitala (iznosi iznad nominalnog iznosa/knjigovodstvene vrijednosti ostvareni pri izdavanju dionica iz točke a) ovog stavka te dodatne uplate dioničara mirovinskog društva u kapital mirovinskog društva).«

Članak 4.

U članku 6. točki e) ispred riječi: »imovina« dodaje se riječ: »financijska«.

Točka h) mijenja se i glasi:

»h) nerealizirani gubici s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, negativne neto revalorizacijske rezerve proizašle iz vođenja ulaganja u pridruženo društvo, ostale negativne neto revalorizacijske rezerve. Pozitivne revalorizacijske rezerve ne uključuju se u izračun regulatornog kapitala.«

Članak 5.

Članak 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Mirovinsko društvo dužno je revidirani izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz članka 8. ovoga Pravilnika, zajedno sa mišljenjem neovisnog vanjskog ovlaštenog revizora na izvještaj o izračunu regulatornog kapitala sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga reports.hanfa.hr i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD.«

Članak 6.

U PRILOGU 1 uz Pravilnik »UPUTA ZA IZRAČUN REGULATORNOG KAPITALA MIROVINSKOG DRUŠTVA« u odjeljku II. točki 1. podtočka 1.4. mijenja se i glasi:

»1.4. Rezerve kapitala: upisati uplaćeni iznos koji prelazi nominalnu vrijednost dionica (redovne) koje čine temeljni kapital mirovinskog društva. Rezerve kapitala obuhvaćaju i dodatne uplate dioničara ili članova mirovinskog društva u kapital mirovinskog društva (članak 222. (406. a) Zakona o trgovačkim društvima).«

U točki 2. broj: »2.10« zamjenjuje se brojem: »2.9«.

Podtočka 2.8.mijenja se i glasi:

»2.8. Nerealizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit: (članak 6. točka h) ovog Pravilnika) upisati s negativnim predznakom nerealizirane gubitke s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit.«

U podtočki: 2.9. slovo: »i)« zamjenjuje se slovom: »h)«.

U točki 3. podtočki 3.1. riječ: »troškova« zamjenjuje se riječju: »troškovi«.

U podtočki 3.2. briše se zagrada.

Podtočka I. mijenja se i glasi:

»I. REGULATORNI KAPITAL (1.7. + 2.10.): upisati matematički zbroj pozicija 1.7. i 2.10.«

U točki 4. podtočka 4.2. mijenja se i glasi:

»4.2. Depoziti i novac na računu kod kreditnih institucija iz članka 155. stavka 1. točaka 6. i 9. Zakona – upisati iznos imovine uložen u depozite i novac na računu kod kreditnih institucija iz članka 155. stavka 1. točaka 6. i 9. Zakona.«

Podtočka IV., koja postaje podtočka III., mijenja se i glasi:

»III. Iznos viška/manjka regulatornog kapitala koji se održava sukladno članku 37. stavak 3. Zakona – upisati iznos razlike između financijske imovine mirovinskog društva uložene sukladno članku 37. stavak 3. Zakona i kapitalnih zahtjeva navedenih pod stavkom A., odnosno stavkom B. ili C. ovisno koji je iznos veći.«

U točki 5. podtočki: 5.3. briše se riječ: »regulatornog«.

Podtočka 5.4. mijenja se i glasi:

»5.4. Neuključena dobit tekuće poslovne godine: upisati iznos dobiti tekuće godine koja ne ispunjava uvjete iz članka 5. stavka 1. točke d) ovog Pravilnika za uključenje u izračun regulatornog kapitala.«

Podtočka 5.5. mijenja se i glasi:

»5.5. Nerealizirani dobici s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit: upisati iznos nerealiziranih dobitaka od vrednovanja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit koji proizlazi iz primjene MSFI 9.«

Članak 7.

U PRILOGU 2 uz Pravilnik »IZVJEŠTAJ O IZRAČUNU REGULATORNOG KAPITALA«, u retku 1.4. u koloni 2. briše se riječ: »regulatornog«.

U retku 2.8. kolona 2. mijenja se i glasi:

»Nerealizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit«.

U retku 2.11. kolona 1. mijenja se i glasi: »2.10.«

U retku I. u kolonu 3. dodaje se formula: »=1.7.+2.10.«

U retku 4.2. kolona 2. mijenja se i glasi:

»Depoziti i novac na računu kod kreditnih institucija iz članka 155. stavka 1. točaka 6. i 9. Zakona«.

U retku IV., koji postaje redak III., kolona 2. mijenja se i glasi:

»Iznos viška/manjka financijske imovine za potrebe održavanja regulatornog kapitala sukladno članku 37. stavak 3. Zakona«.

U retku 5.3. koloni 2. briše se riječ: »regulatornog«.

U retku 5.5. riječ: »dobitak« zamjenjuje se riječju: »dobici«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-03/01

Urbroj: 326-01-70-72-24-15

Zagreb, 30. travnja 2024.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.