NN 55/2024 (10.5.2024.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o troškovima ponovne uporabe informacija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

963

Na temelju članka 32. stavaka 2. i 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13., 85/15. i 69/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. svibnja 2024. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O TROŠKOVIMA PONOVNE UPORABE INFORMACIJA

Članak 1.

U Uredbi o troškovima ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 87/18.), u članku 1. stavku 1. ispred riječi: »Ovom Uredbom« dodaje se broj: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovom Uredbom također se utvrđuju kriteriji za naplatu troškova nastalih zbog anonimizacije osobnih podataka i mjera poduzetih za zaštitu poslovno povjerljivih informacija, a koji predstavljaju stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. tijelo javne vlasti koje daje podatke za ponovnu uporabu je trgovačko društvo iz članka 29. stavka 2. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: Zakon).«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Popis tijela javne vlasti iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Uredbe objavljuje Povjerenik za informiranje sukladno članku 32. stavku 9. Zakona.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ova Uredba se u dijelu kojim se utvrđuju kriteriji za naplatu stvarnih materijalnih troškova ponovne uporabe informacija nastalih zbog anonimizacije i mjera poduzetih za zaštitu poslovno povjerljivih informacija (poglavlje IV.) primjenjuje na sva tijela javne vlasti.«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. točki a) podtočka 3. briše se.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: »Tijela javne vlasti« dodaju se riječi: »iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: »tijela javne vlasti« dodaju se riječi: »iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe,«, a iza riječi: »reprodukcije« dodaju se zarez i riječi: »pohrane, anonimizacije osobnih podataka, mjera poduzetih za zaštitu poslovno povjerljivih informacija«.

U stavku 2. iza riječi: »Tijelo javne vlasti« dodaju se riječi: »iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe«.

U stavku 3. iza riječi: »reprodukcije« dodaju se zarez i riječi: »pohrane, anonimizacije osobnih podataka, mjera poduzetih za zaštitu poslovno povjerljivih informacija«.

Članak 6.

Iza članka 7. dodaju se naslov iznad članka i članak 7.a koji glase:

»IV. KRITERIJI ZA NAPLATU STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA PONOVNE UPORABE INFORMACIJA NASTALIH ZBOG ANONIMIZACIJE OSOBNIH PODATAKA I MJERA PODUZETIH ZA ZAŠTITU POSLOVNO POVJERLJIVIH INFORMACIJA

Članak 7.a

(1) Materijalnim troškovima pružanja informacija, osim troškova određenih Kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona, smatraju se i:

– anonimizacija: brisanje, skrivanje, osiromašivanje baza podataka

– mjere poduzete za zaštitu poslovno povjerljivih informacija: tehničke mjere zaštite.

(2) Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova pružanja informacija koji nastanu zbog anonimizacije osobnih podataka i mjera poduzetih za zaštitu poslovno povjerljivih informacija, tijelo javne vlasti odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu anonimizacije osobnih podataka, odnosno tehničkih mjera zaštite poslovno povjerljivih informacija.

(3) Vrijeme koje zaposlenik tijela javne vlasti provede prikupljajući, pripremajući i pružajući informaciju korisniku prava na pristup informaciji, ne predstavlja stvarni materijalni trošak.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Tijela javne vlasti iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe dužna su donijeti odnosno uskladiti postojeće cjenike za naknadu troškova ponovne uporabe informacija s ovom Uredbom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-03/57
Urbroj: 50301-21/06-24-2
Zagreb, 9. svibnja 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.