GEOGRAFIJA

UVOD

Nastavni se program geografije temelji na suvremenim spoznajama geografske znanosti koje su nužno pedagoško didaktički preoblikovane. Nastava geografije uvodi se u 5. razredu osnovne škole, ali učenici neka geografska predznanja donose iz nastavnoga predmeta priroda i društvo (1. – 4. razred), a izvodi se dalje u 6., 7. i 8. razredu. Nastava je geografije u suodnosu s prirodoznanstvenim skupinama predmeta i s ostalim nastavnim predmetima radi stvaranja cjelovite slike pojavnosti svijeta. Uvažavajući znanstvenu, odnosno stručnu sistematiku i znanstveno nazivlje, ali i osobitosti učenika i nastavnoga procesa, program je zamišljen po načelu od manje složenoga ka složenijemu, tj. dubina i širina spoznaja povećava se s uzrastom učenika. Opseg znanja određen je brojem tema i pojmova koji se trebaju obraditi u jednom razredu, a dubina je određena upućenošću učenika (stupnjem usvojenosti znanja i sposobnosti).

CILJ

Cilj nastave geografije je stjecanje osnovnih geografskih znanja o Zemlji, značenju i povezanosti prirodnih elemenata i društvenih pojava i procesa u svjetlu suvremenih zbivanja u svijetu, razvijanje i njegovanje geografskih načina mišljenja i razvijanje socijalnoafektivnih sposobnosti učenika. Geografija ima ulogu prenijeti određena znanja iz geografije, ali se temelji i na znanstvenim spoznajama drugih srodnih predmeta koji se bave Zemljom (geodezija, astronomija, geofizika, geologija, meteorologija…).

ZADAĆE

Učenike treba:
– upoznati s osnovnim znanjima o planetu Zemlji, s prirodnim elementima (reljef, klima, vode, tlo, biljni i životinjski svijet) i njihovu međuodnosu s društvenim pojavama (stanovništvo, način života, djelatnosti, kultura),
– upoznati s osnovnim prirodno-geografskim značajkama i društvenim procesima zavičajne regije i značenjem tranzitnoga položaja Republike Hrvatske s obzirom na europsko i globalno povezivanje (gospodarske, vojne i političke skupnosti),
– upoznati s prirodno-geografskim, društveno-kulturnim i gospodarskim značajkama kontinenata na primjeru odabranih država,
– upoznati s ekološkim problemima u svijetu i sa značenjem i mogućnostima očuvanja okoliša za zdravlje i kvalitetu života sada i u budućnosti,
– uvesti u osnove kartografske pismenosti i razvijati umijeće uporabe geografske karte i atlasa kao izvora znanja,
– uvesti u metode znanstvenoga istraživanja (neposredno promatranje, brojanje, crtanje, skiciranje, uzorkovanje, kartiranje, anketiranje...) i razvijati zanimanje za istraživanje prostora; razvijati sposobnost znanstvenoga razmišljanja i priopćivanja rezultata istraživanja (pisanja izvješća o istraživanju).

NAPOMENA

Nastavni program geografije u 5. razredu sadržava početno gradivo iz osnova opće geografije, tj. standard obvezan za sve učitelje i učenike. On predstavlja »abecedu«, temelje za učenje geografije u višim razredima i za razumijevanje geografskih i društveno-gospodarskih pojava i procesa u vremenu i prostoru od zavičaja, domovine, do Europe, ostalih kontinenata i konačno na globalnoj razini. Pristup redoslijedu tema u nastavnom programu 5. razreda analitički je i polazi od tema o Planetu Zemlja, slijede teme o geografskim kartama te teme o sastavnicama prirodne osnove. Orijentir intenziteta i ekstenziteta (dubine i širine) gradiva, za učitelje/učiteljice su: ključni pojmovi, novo stručno nazivlje te Obrazovna postignuća. Posebnu pozornost treba obratiti na pojmove koji predstavljaju znanje. U realizaciji nastave potrebno je voditi računa o aktualizaciji. Poželjna je potpuna uključenost učenika, a posebice njihovog praktičnog samorada. Osmišljenoj didaktičkoj igri u nastavi geografije treba dati odgovarajući prostor jer ona pridonosi većoj doživljajnosti i motivaciji koja je potrebna na ovom psihofizičkom uzrastu učenika. Preporučuje se izvanučionička nastava jer se mnogi sadržaji mogu obraditi (demonstrirati) u školskom dvorištu, naselju i bližoj okolici. Za realizaciju nastavnoga programa u 5. razredu važni su odgojni i socijalizirajući ciljevi za svaku temu, a oni proizlaze iz sadržaja koji se obrađuju i iz oblika i metoda rada. Za rasterećenje učenika, te za racionalizaciju nastavnoga procesa, vrlo je važno koristiti učenička predznanja. Rasterećenju svakako pridonosi i suodnos s drugim nastavnim predmetima u 5. razredu (ovdje je riječ o horizontalnom suodnosu).
Nastavni program 6. razreda razrađen je na pluralističkom globalnom načelu (različitost pojava i procesa te suodnosu i uzročno-posljedičnoj povezanosti) po temama o stanovništvu i gospodarstvu, a potom slijede teme vezane uz kontinente (Azija, Afrika, Amerika, Australija i Oceanija te polarni krajevi). Pristup ovomu programu zahtijeva obaviještenost i otvorenost prema svijetu što pridonosi razumijevanju složenosti i rješavanju zajedničkih problema. Pri obradbi tema posebice treba izbjegavati romantičarsko-turističke slike, a naglašavati objektivnu geografsku stvarnost, problemski pristup i geografsko mišljenje. Posebnu pozornost treba obratiti na pojmove koji predstavljaju znanje. U realizaciji nastave potrebno je voditi računa o aktualizaciji. Nastavno gradivo se vertikalno (okomito) povezuje s gradivom 5. razreda. Realizacijom nastavnoga programa treba kontinuirano poticati učenike na samostalan rad kako bi učenici stekli sigurnost, ustrajnost, samopouzdanje. Radi dinamike nastave, bolje motivacije, razvijanja sposobnosti suradnje i komunikacije, potrebno je organizirati rad u parovima i skupinama, a to rezultira odgojem za dijalog i snošljivost prema drugome. Posebnu pažnju treba posvetiti radu s računalom i prikupljanju podataka i njihovoj prezentaciji: verbalnoj, kvantitativnoj i grafičkoj. Ekološki odgoj i očuvanje okoliša trajni je odgojni zadatak u nastavi geografije. Sadržaji nastavnoga programa u 6. razredu pogodni su za poticanje ljudskosti, suosjećanja prema gladnim, unesrećenim ratom i prirodnim katastrofama. Kritičko mišljenje i samopouzdanje u iznošenju učeničkih stavova potiču razgovori, rasprave ili parlaonice (razgovaraonice).
U 7. se razredu ostvarenjem nastavnoga programa učenici upoznaju s geografskim obilježjima europskoga kontinenta i Rusije koristeći predznanja koja su stekli u 5. i 6. razredu. Program obrađuje teme vezane uz opća obilježja Europe, nakon čega slijedi pregled po državama, a u završnom su dijelu teme vezane uz suvremena obilježja Europe. U prvom dijelu, u kojem su razrađene teme o općim obilježjima Europe, gradivo se niže geografskom logikom, analizom: opće značajke Europe, prirodno-geografska obilježja, društveno-gospodarska obilježja razvoja i značenje kontinenta u cjelini. Države i bitna prirodno-geografska obilježja država (primjerno, ovisno o njihovu značenju u prostoru) obrađuju se po državama: Zapadne, Sjeverne, Južne, Jugoistočne i Istočne Europe.
Osmi dio programa daje sintetički zbiljske problemske teme, a naglasak je na integracijskim procesima, prometno-geografskom povezivanju, općem neskladu razvoja i podjeli na tzv: »jezgru« i »periferiju« s posebnim naglaskom na ekološke probleme.
U takvu konceptu nastavnoga programa učitelj/učiteljica može naći prostora i vremena za osuvremenjivanje i osmišljavanje nastavnih sadržaja i nastavnoga procesa. Djelatno i odgovorno izvršavanje obveza te razvijanje intelektualne znatiželje učenika postiže se istraživačkim radom i pripremom referata, posjetima manifestacijama na europskoj razini – Zagrebački velesajam, izložbe ili ambasade. Posebnu pozornost treba obratiti na pojmove koji predstavljaju znanje. Stvaralaštvo je najviši stupanj osposobljenosti te ga treba poticati kako bi učenici iskazali svoju osobnost: izradba plakata, pojmovna mreža, geografska priča, izradba turističkoga prospekta, slikokarte i sl.
U tom uzrastu, kada učenici preispituju svoje vrijednosti i vrijednosti drugih, jako je važno promicanje ljubavi i ponosa prema zavičaju i domovini. Kartografska pismenost obrazovni je i funkcionalni zadatak nastave geografije. Na toj je razini, uz opće geografske karte, potrebno koristiti i tematske karte kako bi učenici što bolje uočili neku pojavu i proces u prostoru.
Nastavni program 8. razreda oslanja se na predznanja učenika iz nižih razreda: priroda i društvo (znanja o zavičaju, regiji i Republici Hrvatskoj) te na znanja iz opće geografije i geografije u 5., 6. i 7. razredu, gdje se uvijek ističu sličnosti i razlike i poveznice s geografskom obilježjima Republike Hrvatske. Nastavni program iz geografije u 8. razredu sastoji se od dvaju dijelova: prvi je dio o topografskim kartama, a drugi dio Republika Hrvatska. Dio o topografskim kartama obrađuje se u 8. razredu jer se smatra da su učenici već svladali potrebna znanja u matematici: koordinatni sustav u pravcu, u ravnini i sferi, kut i stupanj. Drugi dio Republika Hrvatska obrađuje se analitičko-sintetičkim pristupom. Tu se obrađuju prirodno-geografska obilježja, zatim demografska obilježja, raznolike veze Hrvatske (društvene, gospodarske, političke) i svijeta te geografska raznolikost Hrvatske i regionalizacija. U trećem se dijelu obrađuju prirodno-geografske osobitosti i društveno-geografska obilježja triju velikih regija: Primorske, Gorske i Nizinske.
Redoslijed obradbe tema na regionalnoj osnovi može se mijenjati ovisno o regiji u kojoj se škola nalazi. Posebnu pozornost treba obratiti na pojmove koji predstavljaju znanje. Složenu prostornu stvarnost nemoguće je spoznati bez odgovarajuće kartografske pismenosti. Nastava geografije treba omogućiti sjecanje kartografskih znanja, umijeća i navika korištenja karte kao izvora informacija. Kartografski su znakovi sredstvo izražavanja, kojima se bolje nego bilo kojim drugim znakovima, pruža informacija o: položaju, geografskim obilježjima i brojčanim vrijednostima sadržaja (pojava i procesa) u prostoru. Geografska karta je neizostavno sredstvo u nastavi geografije.
Izvanučionička nastava geografije vrlo je važna u stjecanju znanja, umijeća i navika, a ima i velike odgojne vrijednosti. Učitelj/učiteljica treba planirati takvu nastavu za određene programske sadržaje koji se mogu obraditi u naselju, bližoj i daljoj okolici. Terenska i izvanučionička nastava treba biti logistički i stručno dobro pripremljena, u suodnosu (korelaciji) s drugim nastavnim predmetima (povijest, biologija, hrvatski jezik...). Jedan od zadataka nastavnoga programa geografije jest i razvijanje smisla za timski rad kako bi učenici usvojili određene vrijednosti i usvojili pozitivne stavove o potrebi suradnje među ljudima i poštovanja tuđega rada. Promicanje ljubavi prema zavičaju i domovini stalna je zadaća nastave geografije, a ogleda se u vrijednostima kao što su: znatiželja i oduševljenje prirodom i prirodnim pojavama, želja za očuvanjem i zaštitom prirodne i kulturne baštine, ekološka svijest i zaštita biljnoga i životinjskoga svijeta, osjećaj za lijepo i duhovnu stranu života, ponos zavičajem i domovinom.
Izborne su teme predložene kao projekti i istraživanja.

5. RAZRED

TEME

1. Oblik i veličina Zemlje
Ključni pojmovi: oblik/veličina Zemlje, sila teža, globus, Zemljin ekvator, polovi.
Obrazovna postignuća: izdvojiti i opisati barem jedan dokaz oblika Zemlje (slika iz satelita); obrazložiti važnost znanosti i tehnologije u spoznajama o obliku Zemlje (zrakoplov, svemirska letjelica, satelit, put na Mjesec); znati površinu Zemlje; opisati oblik Zemlje (kugla); prepoznati globus kao umanjeni prikaz (model) Zemlje; pokazati na globusu Sjeverni i Južni pol, ekvator i os rotacije; opisati djelovanje sile teže i navesti primjere.

2. Razmještaj kontinenata i oceana
Ključni pojmovi: kontinenti, oceani, polutka.
Obrazovna postignuća: imenovati te na geografskoj karti i globusu pokazati kontinente i oceane; na karti obrazložiti pojam Staroga i Novoga svijeta; imenovati i pokazati kontinent na kojem je Hrvatska; pokazati i opisati kopnenu i vodenu polutku.

3. Zemlja u svemiru
Ključni pojmovi: svemir, zvijezde, planeti, prirodni sateliti, Mjesečeve mijene.
Obrazovna postignuća: obrazložiti važnost Sunca za život na Zemlji; opisati Sunčev sustav i nabrojiti nazive planeta; razlikovati svemir od galaktike te planet od zvijezde; razlikovati prirodne satelite od umjetnih; nabrojiti Mjesečeve mijene i prepoznati ih na nebu.

4. Geografska mreža
Ključni pojmovi: meridijani, paralele, geografska mreža.
Obrazovna postignuća: razlikovati paralele od meridijana i pokazati ih na globusu i geografskoj karti; odrediti smještaj zadanog mjesta na geografskoj karti (sjeverno ili južno od ekvatora i istočno ili zapadno od početnoga meridijana); navesti primjer važnosti točnog određivanja smještaja.

5. Gibanja Zemlje i godišnja doba
Ključni pojmovi: gibanja i posljedice gibanja Zemlje, toplinski pojasi.
Obrazovna postignuća: razlikovati Zemljinu rotaciju od revolucije; odrediti na crtežu smjer rotacije i trajanje te posljedicu (smjena dana i noći); povezati nagnutost Zemljine osi i različitu osvijetljenost Zemlje; prepoznati položaj Zemlje u različita godišnja doba; usporediti izmjenu godišnjih doba na sjevernoj i južnoj polutki; razlikovati suncostaj i ravnodnevicu; navesti datume početka godišnjih doba i trajanje dana i noći na te datume; navesti nazive toplinskih pojasa i pokazati ih na globusu i geografskoj karti; opisati osnovna obilježja toplinskih pojasa; na karti i globusu odrediti smještaj Hrvatske i navesti u kojem se toplinskom pojasu nalazi.

6. Mjesno i pojasno vrijeme
Ključni pojmovi: mjesno i pojasno vrijeme, datumska granica, sumračnica.
Obrazovna postignuća: razlikovati na crtežima mjesno i pojasno vrijeme; prepoznati na karti vremenskih zona Europe u kojem se vremenskom pojasu nalazi Hrvatska; definirati datumsku granicu; obrazložiti važnost računanja vremena u svijetu; izračunati na valjku za vrijeme razliku u vremenu Zagreba i nekoliko gradova svijeta.

7. Prikazivanje Zemljine površine
Ključni pojmovi: geografska karta, kartografski znakovi, tumač znakova.
Obrazovna postignuća: obrazložiti što je geografska karta; opisati koji se sadržaji na geografskim kartama prikazuju bojom, kartografskim znakovima i natpisima; razlikovati na geografskoj karti kartografske znakove, pravilno ih tumačiti i primjenjivati; navesti primjere primjene geografskih karata u svakodnevnom životu.

8. Mjerilo i vrste karata
Ključni pojmovi: mjerilo, vrste geografskih karata, atlas.
Obrazovna postignuća: prepoznati na geografskoj karti grafičko i brojčano mjerilo; odrediti na primjerima iz atlasa vrste geografskih karata prema sadržaju; prepoznati na crtežu topografske znakove i njima se služiti; izmjeriti na karti zavičaja uz pomoć trokuta ili šestara zračnu udaljenost te ju očitati na grafičkom mjerilu; odabrati odgovarajuću tematsku kartu u konkretnoj situaciji.

9. Orijentacija
Ključni pojmovi: orijentacija, strane svijeta, kompas.
Obrazovna postignuća: orijentirati se u prostoru (izvan učionice); orijentirati kartu ili plan u okolišu škole; uspješno se kretati uz pomoć kompasa, skice, plana, karte u okolišu škole; obrazložiti važnost orijentacije u svakodnevnom životu.

10. Reljef, građa Zemlje i unutarnje sile
Ključni pojmovi: reljef, građa Zemlje, litosfera i litosferne ploče, unutarnje sile, mlada i stara gorja.
Obrazovna postignuća: obrazložiti na crtežu unutarnju građu Zemlje; razlikovati na crtežu magmu i lavu; opisati na crtežu pomicanje litosfernih ploča; opisati potres i negativne posljedice (polazni primjeri iz RH); razlikovati na crtežu epicentar i hipocentar, predvidjeti mogućnosti zaštite u vrijeme potresa, navesti primjere pružanja pomoći stradalima od potresa, prepoznati na crtežu boru i rasjed; navesti i na karti pokazati primjere mladoga i staroga gorja u Republici Hrvatskoj te razlikovati njihova obilježja uz pomoć fotografija.

11. Oblici reljefa i oblikovanje reljefa vanjskim procesima
Ključni pojmovi: krški, obalni, riječni reljef, ledenjački, pustinjski reljef.
Obrazovna postignuća: obrazložiti zašto se reljef neprestano mijenja (primjeri iz zavičaja...); navesti vanjske procese oblikovanja reljefa i uz njih primjere (po mogućnosti iz zavičaja); razlikovati reljefne uzvisine i udubine te krške oblike reljefa (polje u kršu, ponikva, škrapa, špilja, jama, sige); prepoznati na crtežu ili fotografiji i opisati oblike: obalni reljef (klif, žalo), riječni reljef (riječna dolina u obliku slova V), ledenjački reljef (ledenjačka dolina u obliku slova U), pustinjski reljef (dine ili sipine); prepoznati na terenskoj nastavi reljefne oblike u zavičaju i razvrstati ih po pripadajućem tipu reljefa.

12. More
Ključni pojmovi: more, svojstva i gibanja mora.
Obrazovna postignuća: navesti značenje mora (na primjeru Jadranskoga mora); opisati na crtežima, fotografijama ili tematskim kartama svojstva mora (slanost, temperatura, boja i prozirnost); nabrojiti gibanja mora: valove, morske mijene i morske struje; razlikovati na crtežu ili u prirodi plimu i oseku te na karti hladne i tople morske struje; razlikovati na karti Republike Hrvatske i Europe razvedene od nerazvedenih obala, nabrojiti najveće onečišćivače mora i predložiti mjere za zaštitu mora.

13. Vode na kopnu
Ključni pojmovi: tekućice i stajaćice, močvare.
Obrazovna postignuća: razlikovati tekućice od stajaćica; opisati promatranjem crteža ili fotografija vodu temeljnicu te navesti primjer kakva se voda u zavičaju koristi za vodoopskrbu; pokazati na karti izvor, korito i riječno ušće; razlikovati deltu i estuarij i prepoznati ih na karti; prepoznati na karti Republike Hrvatske slijev i porječje; nabrojiti vrste jezera prema postanku; opisati važnost močvara; prosuditi analizom fotografija kako neravnomjeran raspored voda u prirodi utječe na živi svijet; izdvojiti na karti zavičaja vode stajaćice od tekućica i navesti primjer njihove važnosti.

14. Vrijeme i klima
Ključni pojmovi: vrijeme, klima, zračni omotač, temperatura zraka, tlak zraka.
Obrazovna postignuća: razlikovati što je vrijeme, a što klima; na crtežu izdvojiti najzastupljenije plinove u zračnom omotaču; na crtežu presjeka zračnoga omotača izdvojiti troposferu i obrazložiti njeno značenje za život čovjeka; opisati kako se zagrijava Zemlja i zračni omotač; povezati ovisnost temperature o udaljenosti od ekvatora, nadmorskoj visini i udaljenosti od mora; izmjeriti i očitati temperaturu zraka na termometru; opisati glavne vrste padalina; očitavati klimatske dijagrame; razlikovati na sinoptičkoj karti visoki i niski tlak; opisati kakvo vrijeme donose anticiklone i ciklone; obrazložiti kako nastaje vjetar; prepoznati na crtežu stalne vjetrove i povezati ih s toplinskim pojasima; imenovati naše najčešće vjetrove (bura i jugo).

15. Tipovi klime, biljni i životinjski svijet
Ključni pojmovi: tipovi klima, biljni i životinjski svijet, vrste tla u Hrvatskoj.
Obrazovna postignuća: obrazložiti kako tipovi klima ovise o udaljenosti od ekvatora, o udaljenosti od mora (uključujući i morske struje) i nadmorskoj visini; imenovati osnovne vrste klima i pokazati na karti prostor u kojem prevladavaju; izdvojiti osnovna obilježja pojedine klime i usporediti ih uz klimatske dijagrame; opisati utjecaj klime na biljni i životinjski svijet uz pomoć fotografija; nabrojiti tipične životinje pojedinih biljnih područja; razlikovati tipove tla Hrvatske (crnica, crvenica i smeđe tlo); obrazložiti važnost humusa i izmjeriti njegovu debljinu u zavičaju.

16. Prirodna bogatstva i očuvanje okoliša
Ključni pojmovi: sirovine, rude, energija, obnovljivi i neobnovljivi izvori energije, preradba otpada.
Obrazovna postignuća: obrazložiti važnost sirovina i energije za život i rad čovjeka; razlikovati na fotografijama ili crtežima obnovljive i neobnovljive izvore energije; obrazložiti važnost pravilnoga odlaganja otpada; razvrstati otpad za reciklažu.

IZBORNE TEME
1. Zavičaj na topografskoj karti
2. Astronomija u geografiji
3. Reljef zavičaja
4. Vode u zavičaju
5. Vrijeme, klima i biljni svijet u zavičaju
6. Zaštita okoliša – potok, rijeka, jezero, more u zavičaju, ili pravilno odlaganje otpada

6. RAZRED

TEME

1. Stanovništvo
Ključni pojmovi: kretanje broja stanovnika; gustoća naseljenosti, različitost ljudi.
Obrazovna postignuća: navesti približan broj stanovnika Zemlje; analizirati na grafikonu kretanje broja stanovnika; obrazložiti gustoću naseljenosti i izračunati (nekoliko primjera u RH); odrediti uzroke rijetke ili guste naseljenosti; pokazati na karti prostore guste i rijetke naseljenosti; nabrojiti glavne rasne skupine i svjetske vjere; imenovati svjetske jezike i obrazložiti njihovu važnost; razlikovati rodnost od smrtnosti i izračunati prirodnu promjenu; odrediti što je prirodni pad, a što prirodni porast stanovništva; opisati uzroke i vrste migracija (selidbi); protumačiti razliku između migracija u prošlosti i danas; obrazložiti važnost praćenja podataka o stanovništvu.

2. Gospodarstvo
Ključni pojmovi: BDP (bruto društveni proizvod), gospodarske djelatnosti, globalizacija.
Obrazovna postignuća: nabrojiti skupine ljudskih djelatnosti (primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne) i imenovati pripadajuća im zanimanja; obrazložiti čemu nam služe podatci o BDP-u; razvrstati na temelju statičkih podatka države prema BDP-u u razvijene, srednje razvijene ili nerazvijene zemlje svijeta; procijeniti razvijenost Hrvatske u odnosu na ostale države svijeta; opisati dva do tri problema nerazvijenih zemalja svijeta, navesti primjer globalizacije i obrazložiti kako globalizacija svakodnevno omogućuje povezivanje sve više ljudi.

3. Međunarodne organizacije
Ključni pojmovi: međunarodne organizacije: UN, EU, NATO i G7/G8.
Obrazovna postignuća: opisati važnost UN-a i najvažnijih organizacija svijeta; navesti dva do tri primjera prava djece iz Deklaracije o pravima djeteta UNICEF-a; obrazložiti važnost prirodne i kulturne baštine u Republici Hrvatskoj pod zaštitom UNESCO-a; nabrojiti oblike suradnje Hrvatske i EU.

4. Geografski položaj, smještaj Azije
Ključni pojmovi: Euroazija, geografski smještaj, geografski položaj.
Obrazovna postignuća: na geografskoj karti odrediti granicu (gorje i rijeka Ural), geografski položaj i smještaj Azije; opisati na geografskoj karti obalnu razvedenost; obrazložiti važnost morskih prolaza, tjesnaca i najvećih luka.

5. Reljef u pokretu
Ključni pojmovi: dubokomorski jarci, nabrane planine i gromadna gorja, visoravni, depresije.
Obrazovna postignuća: obrazložiti kako je pomicanje litosfernih ploča utjecalo na oblikovanje reljefa Azije; izdvojiti i pokazati na geografskoj karti dubokomorske jarke, nabrane planine i gromadna gorja, visoravni i depresije te opisati uz fotografije njihova obilježja; obrazložiti pojam i na karti odrediti smještaj »pacifičkog vatrenog prstena«; procijeniti prednosti i nedostatke življenja uz vulkane i obale.

6. Pustinje i nafta Azije
Ključni pojmovi: kontinentalnost, pustinja, nafta i zemni plin, naftovod.
Obrazovna postignuća: prepoznati na klimatskim dijagramima tipove klime i pridružiti im pripadajuće biljne zajednice; na karti pokazati klimatska područja; obrazložiti pojam kontinentalnosti; pokazati na geografskoj karti i usporediti osobitosti pustinja Azije; odrediti na tematskoj karti naftom bogata područja Azije; obrazložiti važnost nafte i zemnoga plina za gospodarstvo i preobrazbu zemalja izvoznica nafte; navesti primjere i probleme suvremenoga transporta nafte; obrazložiti važnost sustava za natapanje i izdvojiti negativne posljedice.

7. Tradicija i suvremenost Azije
Ključni pojmovi: stare kulture i civilizacije, suvremenost.
Obrazovna postignuća: izdvojiti najvažnije ravničarske krajeve i rijeke te opisati njihovo značenje u naseljenosti i nastajanju drevnih kultura i civilizacija; usporediti tradicionalni način života sa životom u velikim gradovima; izdvojiti osobitosti graditeljstva nekad i danas; nabrojiti posljedice migracija selo – grad; obrazložiti važnost kulturno-povijesne baštine i raznolikosti vjera za turističku djelatnost.

8. Monsunska Azija
Ključni pojmovi: monsun, naplavne nizine, džungla, tropske kulture.
Obrazovna postignuća: opisati različitost i važnost monsuna; odrediti prostorni obuhvat Monsunske Azije; razvrstati poljoprivredne kulture namijenjene prehrani domaćega stanovništva i izvozu; opisati problem krčenja džungle; usporediti na tematskoj karti gustoću naseljenosti Monsunske i ostalih dijelova Azije; pokazati na geografskoj karti i imenovati najveće gradove.

9. Indija, Kina i Japan
Ključni pojmovi: les, morske struje, velegradovi.
Obrazovna postignuća: pokazati na geografskoj karti i usporediti smještaj Indije, Kine i Japana; usporediti na grafikonu kretanje broja stanovništva i dobno-spolnu strukturu, a na tematskim kartama gustoću naseljenosti; opisati povezanost lesa i naseljenosti; obrazložiti povezanost morskih struja i ribarstva; izdvojiti preduvjete gospodarstvenoga razvoja Indije, Kine i Japana; nabrojiti najvažnije izvozne proizvode; obrazložiti utjecaj navedenih država na svjetsko tržište; izdvojiti probleme velegradova Japana i Indije.

10. Geografski položaj i prirodno-geografska obilježja Afrike
Ključni pojmovi: Gondvana, zenitne kiše, pasat, Sahel.
Obrazovna postignuća: odrediti na geografskoj karti položaj Afrike prema ostalim kontinentima; obrazložiti na geografskoj karti smještaj Afrike; pokazati na geografskoj karti i imenovati mora i oceane koji okružuju Afriku te Sueski kanal i opisati njegovu prometnu važnost; pokazati na geografskoj karti reljefne oblike te opisati njihove osobitosti; obrazložiti povezanost hladnih morskih struja i pustinja; obrazložiti razliku između Visoke i Niske Afrike; usporediti i pokazati na geografskoj karti Afrike klimatsko–vegetacijske zone; opisati posebnost Sahela; obrazložiti nastanak i posljedice pasata i zenitnih kiša.

11. Voda i život Afrike
Ključni pojmovi: oaza, akumulacijska brana, tektonska jezera.
Obrazovna postignuća: izdvojiti najvažnije rijeke i usporediti njihovu važnost; obrazložiti važnost doline Nila i oaza za naseljenost i gospodarstvo; prosuditi prednosti i nedostatke izgradnje akumulacijskih brana; opisati proces širenja pustinja i posljedice; pokazati na geografskoj karti najveća tektonska jezera; navesti probleme obilja i nedostatka vode.

12. Suvremena Afrika
Ključni pojmovi: gospodarska ne/razvijenost, monokultura, rudna bogatstva.
Obrazovna postignuća: analizirati pomoću grafikona dinamiku rasta broja stanovnika; opisati različitost rasa, vjera i jezika; obrazložiti probleme niske gospodarske razvijenosti; nabrojiti i pokazati na karti područja bogata rudama, energijom i šumama; rangirati zastupljenost tropskih kultura u izvozu; izdvojiti suvremene probleme stanovništva i navesti primjere mogućih rješenja.

13. Turizam Afrike
Ključni pojmovi: turizam, graditeljsko nasljeđe, safarijski turizam, prirodni rezervati.
Obrazovna postignuća: nabrojiti preduvjete razvoja turizma Egipta; opisati utjecaj mora, spomeničke baštine, tradicije i prometa na razvoj turizma Afrike; obrazložiti razloge izdvajanja prirodnih rezervata i njihovu ulogu u safarijskom turizmu; pokazati na karti najvažnija turistička odredišta.

14. Gana i Južnoafrička Republika (JAR)
Ključni pojmovi: izvozne sirovine i proizvodi.
Obrazovna postignuća: pokazati na geografskoj karti i usporediti smještaj Gane i JAR-a; opisati preduvjete gospodarskoga razvoja; obrazložiti prednosti i nedostatke monokulturne proizvodnje; nabrojiti najvažnije izvozne sirovine i proizvode Gane i JAR-a; izdvojiti i pokazati na karti najveće gradove.

15. Otkrića i podjela Amerike
Ključni pojmovi: geografska otkrića Amerike, europska kolonizacija, podjela Amerike, umjetni kanal.
Obrazovna postignuća: odrediti na geografskoj karti položaj i smještaj Amerike; obrazložiti društveno–prostornu podjelu Amerike i pokazati ih na geografskoj karti; obrazložiti prometnu važnost Panamskoga kanala; pokazati na geografskoj karti smjerove i navesti posljedice naseljavanja.

16. Prirodno-geografska obilježja Amerike
Ključni pojmovi: gejzir, tornado i hariken, prerija/pampa/campos, selvas, llanos.
Obrazovna postignuća: pokazati na geografskoj karti reljefne cjeline Sjeverne i Južne Amerike i opisati njihova obilježja; obrazložiti utjecaj vanjskih procesa i unutrašnjih sila na oblikovanje reljefa; nabrojiti klimatske činitelje, usporediti klime i biljni svijet Amerika; usporediti i analizirati na crtežu i tematskoj karti tornado i hariken; izdvojiti i opisati analizom fotografija prerije/pampe/camposa, selvasa i llanosa »ljanos«; izdvojiti i pokazati na karti najveća jezera i najdulje rijeke i opisati njihov značaj.

17. Stanovništvo i gospodarstvo Amerike
Ključni pojmovi: društvena obilježja Amerike, doseljavanje.
Obrazovna postignuća: obrazložiti uz grafikon kretanje broja stanovnika, a uz tematske karte gustoću naseljenosti, vjersku, jezičnu i gospodarstvenu strukturu stanovništva, opisati značajke velegradova i izdvojiti probleme življenja u njima.

18. SAD i Kanada
Ključni pojmovi: poljoprivredni pojasi, nacionalni parkovi.
Obrazovna postignuća: obrazložiti pretpostavke gospodarske razvijenosti SAD-a i Kanade; obrazložiti podjelu na poljoprivredne pojase s primjerima prednosti i nedostataka; pokazati na geografskoj karti najveće gradove SAD-a i Kanade; odrediti gospodarski i politički značaj SAD-a u svijetu; imenovati najpoznatije nacionalne parkove (Yellowstone, Grand Canyon, Dolina smrti) i opisati njihove osobitosti.

19. Meksiko
Ključni pojmovi: kultura Maya, Azteka i Tolteka.
Obrazovna postignuća: odrediti na geografskoj karti položaj i smještaja Meksika; opisati gospodarsku povezanost Meksika i SAD-a; navesti probleme nekontroliranoga iseljavanja u SAD i gradove Meksika; opisati gospodarsku važnost nafte i turizma temeljena na starim kulturama Maya, Azteka i Tolteka.

20. Brazil, Argentina i Čile
Ključni pojmovi: Ande, Amazonija, veleposjed.
Obrazovna postignuća: odrediti na geografskoj karti položaj i smještaj Brazila, Argentine i Čilea; opisati posebnosti Anda i Amazonije; razlikovati prirodna, društvena i gospodarska obilježja Brazila (razlika između priobalja i unutrašnjosti) Argentine i Čilea; opisati estuarij i navesti primjer na karti; izdvojiti specifičnost položaja Čilea i utjecaj na naseljenost i gospodarstvo; navesti primjere najpoznatijih turističkih odredišta i prirodnih osobitosti (Iquasú, Rio de Janeiro, Pantanal, Penitenes).

21. Australija
Ključni pojmovi: veliki koraljni greben, arteški bunari, endemi.
Obrazovna postignuća: na geografskoj karti svijeta odrediti geografski položaj i smještaj; pokazati i opisati reljefne osobitosti Australije; protumačiti nastanak koraljnoga grebena; usporediti tipove klime i prostor prevladavanja; analizirati problem vode i važnost arteških bunara; navesti primjere ranoga odvajanja kopna Australije (endemi) i opisati osobitosti biljnoga i životinjskoga svijeta; obrazložiti utjecaj prirodne osnove na neravnomjeran raspored stanovništva; nabrojiti glavne gospodarske grane; imenovati i pokazati na karti Australije najvažnije gradove.

22. Oceanija
Ključni pojmovi: atoli, vulkani – vulkanski otoci.
Obrazovna postignuća: obrazložiti pojam Oceanije; izdvojiti i pokazati na geografskoj karti velike otočne skupine; obrazložiti njihov postanak, turističku i prometnu važnost; usporediti prirodna i društvena obilježja Sjevernoga i Južnoga otoka; imenovati i na geografskoj karti pokazati najveće gradove.

23. Polarni krajevi
Ključni pojmovi: polarno područje.
Obrazovna postignuća: na geografskoj karti i globusu pokazati polarna područja (Arktik, Grenland, Antarktika); usporediti Antarktiku i Arktik s obzirom na geografski položaj, klimu, biljni i životinjski svijet; istaknuti ekološko značenje polarnih područja.

IZBORNE TEME
1. Kretanje broja stanovnika i seobe u zavičaju na druge kontinente
2. Pacifički vatreni prsten
3. Onečišćenje i zaštita okoliša – sječa tropskih kišnih šuma Amazonije
4. Velika geografska otkrića
5. Hrvati u Novom svijetu

7. RAZRED

TEME

1. Pojam, veličina, geografski smještaj i položaj Europe
Ključni pojmovi: geografski položaj i smještaj.
Obrazovna postignuća: opisati uz pomoć geografske karte pojam Europe i Euroazije; pokazati na geografskoj karti krajnje točke Europe i istaknuti povoljan položaj i smještaj; usporediti na grafikonu veličinu Europe s drugim kontinentima.

2. Reljef Europe
Ključni pojmovi: geološke ere, mlada, stara i prastara Europa, stijene po postanku.
Obrazovna postignuća: nabrojiti geološke ere; izdvojiti vrste stijena po postanku; izdvojiti, pokazati i opisati na geografskoj karti reljefne različitosti.

3. Mora i obale, obilježja i značenje voda na kopnu
Ključni pojmovi: ledeno doba, more, razvedenost obale, vode na kopnu.
Obrazovna postignuća: pokazati na geografskoj karti europska mora, najveće poluotoke, otoke, zaljeve, morske prolaze, vrata i tjesnace i obrazložiti razvedenost obala; usporediti obale po postanku i gospodarskoj iskorištenosti; analizirati važnost rijeka za gospodarstvo (vodoopskrba, promet, hidroenergija); nabrojiti sljevove i najvažnije rijeke te ih pokazati na geografskoj karti; opisati važnost kanala Rajna – Majna – Dunav; navesti primjere jezera prema postanku.

4. Klima i biljni pokrov
Ključni pojmovi: klimatski elementi i čimbenici, maritimnost.
Obrazovna postignuća: navesti primjere utjecaja klimatskih čimbenika na klimu Europe; obrazložiti na geografskoj karti maritimnost; analizirati klimatske dijagrame; opisati povezanost klime i biljnoga svijeta; navesti i opisati primjere očuvanja biološke raznolikosti.

5. Stanovništvo
Ključni pojmovi: sastav stanovništva, naseljenost, prirodno i prostorno kretanje, demografska tranzicija.
Obrazovna postignuća: opisati na grafikonu kretanje broja stanovnika; navesti približan broj stanovnika Europe; analizirati na tematskim kartama gustoću naseljenosti; razlikovati smjerove migracija u prošlosti i danas te njihove uzroke i posljedice; protumačiti različitost etničkoga i jezičnoga sastava stanovništva (indoeuropski jezici); obrazložiti na grafikonu demografsku tranziciju.

6. Gospodarstvo Europe
Ključni pojmovi: industrijalizacija, urbanizacija.
Obrazovna postignuća: nabrojiti preduvjete razvoja gospodarstva; izdvojiti primjere industrijalizacije i urbanizacije i prosuditi njihove posljedice; razlikovati stupanj gospodarske razvijenosti pojedinih područja; obrazložiti razliku između konurbacije, satelitskoga grada i aglomeracije i navesti primjer; analizirati grafikon gospodarske strukture.

7. Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska
Ključni pojmovi: otočna zemlja, pomorstvo, kolonijalizam.
Obrazovna postignuća: usporediti na geografskoj karti položaj Ujedinjenoga Kraljevstva i Francuske; prosuditi utjecaj geografskoga položaja na kolonijalna osvajanja i gospodarsku razvijenost; obrazložiti važnost prometnoga povezivanja; izdvojiti sličnosti i razlike gospodarstva; pokazati na geografskoj karti veće gradove i opisati posebnosti.

8. Ostale države Zapadne Europe
Ključni pojmovi: Beneluks, polder, Europoort, vjetroelektrane.
Obrazovna postignuća: pokazati na geografskoj karti zemlje Beneluksa i Republiku Irsku i njihove najveće gradove; obrazložiti prirodne i društvene osobitosti zemalja Beneluksa i Republike Irske; opisati nastanak i analizirati važnost poldera; prosuditi važnost Rotterdama – Europoorta u pomorskom prometu svijeta; nabrojiti preduvjete za rad vjetroelektrana i opisati njihovu važnost; imenovati sjedišta međunarodnih ustanova u zemljama Beneluksa; opisati ulogu EU i SAD-u u gospodarskim promjenama Irske.

9. Skandinavske države
Ključni pojmovi: ledenjački reljef, ugrofinski jezici.
Obrazovna postignuća: pokazati na geografskoj karti države Skandinavije, njihove najveće gradove; opisati utjecaj posljednjega ledenoga doba na oblikovanje reljefa; obrazložiti važnost i utjecaj mora na gospodarstvo i život; navesti razloge rijetke naseljenosti; obrazložiti gospodarski razvoj skandinavskih država; izdvojiti posebnosti država; opisati osobitosti življenja uz polarnicu.

10. Ostale države Sjeverne Europe
Ključni pojmovi: vulkani, gejziri, geotermalna energija.
Obrazovna postignuća: pokazati na geografskoj karti Baltičke države, Island i Dansku te njihove glavne gradove i obrazložiti njihov smještaj i položaj; obrazložiti sličnosti Baltičkih država i izdvojiti prirodne različitosti Danske i Islanda; opisati važnost geotermalne energije i energije vjetra; očitati i obrazložiti na statističkim podatcima glavne gospodarske osobitosti država.

11. Njemačka
Ključni pojmovi: ujedinjenje Njemačke, gospodstvena razvijenost, Ruhrstadt.
Obrazovna postignuća: pokazati na geografskoj karti i obrazložiti važnost geoprometnoga položaja Njemačke; obrazložiti značajke suvremenoga gospodarstva; izdvojiti razloge velikoga udjela stranih radnika; imenovati i pokazati na karti najvažnije gradove i konurbaciju; opisati značenje velikih luka na estuarijima.

12. Alpske države
Ključni pojmovi: ledenjaci, zimski turizam.
Obrazovna postignuća: na geografskoj karti pokazati i imenovat alpske države; opisati utjecaj reljefa na klimu i biljni svijet; obrazložiti važnost planinskoga reljefa u gospodarskom razvoju (HE); navesti primjere utjecaja prirodne osnove i kulturne baštine na turizam; izdvojiti sličnosti i razlike među državama alpskoga prostora; navesti obilježja gospodarskoga razvoja i političku neutralnost Švicarske.

13. Ostale države Srednje Europe
Ključni pojmovi: stepe, les, pusta, gospodarska tranzicija.
Obrazovna postignuća: pokazati na geografskoj karti i imenovati ostale države Srednje Europe i njihove veće gradove; opisati različitost Pribaltičke i Panonske nizine; obrazložiti važnost crnice i lesa za poljoprivrednu proizvodnju; usporediti društvene i gospodarske karakteristike država; analizirati sličnosti i razlike Ruhra i Šlezije (Šljonska); navesti primjere turizma gradova (Prag, Budimpešta, Krakow).

14. Europsko Sredozemlje
Ključni pojmovi: pomorstvo, sredozemni civilizacijski krug.
Obrazovna postignuća: opisati i pokazati na karti obilježja geografskoga smještaja i položaja Sredozemlja te pripadajuća mora, morske prolaze, morska vrata, tjesnace i kanale; usporediti svojstva i gibanja Sredozemnoga i Sjevernoga mora; razlikovati na fotografiji ili crtežu reljefne oblike u kršu; obrazložiti značenje Sredozemlja kroz povijest i utjecaj na današnji gospodarski razvoj i kulturu.

15. Italija
Ključni pojmovi: središnji položaj, turizam.
Obrazovna postignuća: opisati i pokazati na geografskoj karti položaj i smještaj Italije u Sredozemlju; obrazložiti utjecaj prirodne i kulturne baštine na razvoj turizma; opisati uzroke nejednaka gospodarskoga razvoja; pokazati na geografskoj karti i imenovati važnije gradove i izdvojiti njihove posebnosti; obrazložiti ulogu i značenja Vatikana u međunarodnim odnosima.

16. Ostale države Južne Europe
Ključni pojmovi: primorska i pomorska država.
Obrazovna postignuća: usporediti i izdvojiti posebnosti država i njihovih važnijih gradova; obrazložiti razliku između pojmova primorska i pomorska država; usporediti pomorsku važnost u vrijeme geografskih otkrića i danas; opisati vrste turizma u pojedinim državama.

17. Države Jugoistočne Europe
Ključni pojmovi: Crnomorske države, kontinentske države, etnički i vjerski mozaik.
Obrazovna postignuća: opisati na geografskoj karti prometni položaj i pokazati najvažnije prometne pravce; izdvojiti na geografskoj karti crnomorske i kontinentske države; obrazložiti etnički i vjerski mozaik naroda; pokazati na geografskoj karti i imenovati države i glavne gradove; opisati prirodno-geografske osobitosti (delta Dunava, rijeka Una, kanjon Tare, Ohridsko jezero...).

18. Rusija
Ključni pojmovi: merzlota, lesostepa.
Obrazovna postignuća: izdvojiti Rusiju kao najveću državu svijeta; obrazložiti na geografskoj karti položaj na dvama kontinentima; izdvojiti posebnosti i probleme suvremenog razvoja Rusije; pokazati na geografskoj karti i imenovati najvažnije gradove te izdvojiti njihove osobitosti; opisati prirodno-geografske osobitosti (rijeka Volga, Sibir, Bajkalsko jezero, Kamčatka).

19. Ostale države Istočne Europe
Ključni pojmovi: rudna bogatstva, poljoprivreda.
Obrazovna postignuća: imenovati i pokazati na geografskoj karti države i najveće gradove; navesti mogućnosti prometnoga povezivanja Istočne Europe s ostalim dijelovima kontinenta i Azije; usporediti stupanj gospodarskoga razvoja Istočne Europe s ostalim dijelovima kontinenta; opisati zakonom zaštićene prirodne posebnosti i ekološke probleme (Beloveška prašuma, Černobilj).

20. Ujedinjavanje Europe
Ključni pojmovi: ujedinjavanje Europe, Europska Unija.
Obrazovna postignuća: obrazložiti razloge, važnost i oblike udruživanja u Europi; opisati proces proširivanja EU-a; navesti glavna tijela i ustanove EU-a; analizirati važnost i ulogu EU-a u Europi i svijetu.

21. Hrvatska u Europi
Ključni pojmovi: europske integracije.
Obrazovna postignuća: obrazložiti na geografskoj karti smještaj i položaj Republike Hrvatske u Europi; opisati proces proširivanja EU-a i mjesto Republike Hrvatske u europskim integracijama; navesti primjere suradnje Republike Hrvatske s EU-om i drugim gospodarskim zajednicama; pronaći na internetu podatke o ambasadama i konzularnim predstavništvima u našoj državi.

22. Prometni sustav i prometno povezivanje Europe
Ključni pojmovi: razvoj prometa, oblici prometa, prometno povezivanje.
Obrazovna postignuća: opisati na prometnoj karti važnost prometnoga povezivanja i njegove veze s gospodarskim razvojem; obrazložiti razvoj glavnih vrsta prometa i glavna obilježja prometnog sustava Europe; obrazložiti važnost i na geografskoj karti pokazati paneuropske prometne koridore; navesti primjere globalizacije u prometu; služiti se internetom u traženju prometnih informacija.

23. Nesklad u gospodarskom razvoju Europe
Ključni pojmovi: životni standard, »jezgra« i »periferija«.
Obrazovna postignuća: obrazložiti pojam razvijenosti i usporediti osnovne pokazatelje stupnja gospodarske razvijenosti po BDP-u i životnom standardu; obrazložiti pojam gospodarske jezgre i periferije Europe; odrediti mjesto razvijenosti Republike Hrvatske u odnosu na ostale države; izdvojiti uzroke nejednake razvijenosti pojedinih dijelova Europe; obrazložiti uzročno – posljedične veze urbanizacije i drugih procesa (deagrarizacije, industrijalizacije, razvoja prometa, obilježje i migracija...); nabrojiti uzroke, značajke i opisati posljedice litoralizacije.

8. RAZRED

TEME

1. Geografska širina i dužina
Ključni pojmovi: geografska širina i dužina.
Obrazovna postignuća: odrediti geografsku širinu i dužinu zadanih mjesta na geografskoj karti, tj. u geografskoj mreži; navesti primjer važnosti geografske mreže, odnosno točnog određivanja geografskoga smještaja; određivanje smještaja uz pomoć GPS uređaja.

2. Topografske karte
Ključni pojmovi: topografske karte, mjerilo, topografski znakovi, orijentacija, geografski informacijski sustav (GIS), azimut.
Obrazovna postignuća: imenovati i razlikovati osnovne elemente sadržaja topografskih karata; čitati sadržaj topografske karata, analizirati ga te orijentirati list karte; služiti se grafičkim i brojčanim mjerilom; odrediti koordinate i nadmorsku visinu zadanoga mjesta; osposobiti se za kretanje po terenu uz topografsku kartu i GPS; obrazložiti važnost topografske karte i geografskoga informacijskoga sustava i njihovu primjenu; navesti tko izrađuje službene topografske karte i gdje se one mogu nabaviti.

3. Hrvatska – srednjoeuropska i sredozemna država
Ključni pojmovi: srednjoeuropska i sredozemna država, državnost, kulturno-civilizacijski krugovi.
Obrazovna postignuća: odrediti geografski smještaj i položaj Hrvatske na geografskoj karti Europe; obrazložiti i pokazati na geografskoj karti zašto je Hrvatska srednjoeuropska i sredozemna država te utjecaj kulturno-civilizacijskih krugova; razlikovati pojmove: državnost, suverenitet, međunarodno priznanje.

4. Prometno-geografski položaj Hrvatske
Ključni pojmovi: tranzitni položaj Hrvatske – prometni pravci, hrvatski prag, prometna infrastruktura.
Obrazovna postignuća: obrazložiti pojam tranzita; imenovati i pokazati na geografskoj karti prometne pravce te odrediti koje dijelove Europe i države povezuju; prosuditi važnost hrvatskoga praga za promet; imenovati najvažnije pomorske, riječne i zračne luke i pokazati ih na geografskoj karti; odrediti prometni položaj zavičaja u Republici Hrvatskoj.

5. Veličina, granice i oblik teritorija Hrvatske
Ključni pojmovi: granice na kopnu i moru, veličina teritorija, hrvatska potkova.
Obrazovna postignuća: na karti pokazati i opisati granicu Hrvatske; razlikovati dijelove obalnoga mora (unutrašnje i teritorijalno more) i epikontinentski pojas; usporediti površinu Hrvatske s drugim državama; opisati oblik Hrvatske; nabrojiti i pokazati na karti 20 županija i Grad Zagreb.

6. Reljef Hrvatske
Ključni pojmovi: krš, sredogorje, poloji, riječne terase, lesne zaravni.
Obrazovna postignuća: razlikovati vrste stijena prema postanku i gorja po starosti; usporediti prisoj i osoj; imenovati i pokazati na geografskoj karti poloje, riječne terase, lesne zaravni, kotlinu; opisati proces nastanka obalnoga reljefa; prepoznati i opisati krške reljefne oblike; obrazložiti posebnosti krškoga reljefa i njegovu važnost za život čovjeka; usporediti gospodarsko značenje pojedinih reljefnih oblika; prepoznati i opisati reljefne oblike zavičaja.

7. Klima, biljni svijet i ekološki problemi Hrvatske
Ključni pojmovi: insolacija, temperaturna inverzija, tlo.
Obrazovna postignuća: obrazložiti klimatske čimbenike Hrvatske; razlikovati uz klimatske dijagrame tipove klime i odrediti prostor prevladavanja; razlikovati vrste vjetrova; obrazložiti i usporediti insolaciju; opisati temperaturnu inverziju; nacrtati i analizirati klimatski dijagram; obrazložiti međuovisnost klime, biljnoga svijeta i tla; opisati utjecaj klime na život čovjeka; navesti primjere utjecaja vremenskih nepogoda na poljodjelstvo; razlikovati vrste tla i biljni svijet; obrazložiti problem kiselih kiša i navesti primjer.

8. Rijeke i jezera Hrvatske
Ključni pojmovi: slijev, porječje, jezera po postanku, močvare, melioracija.
Obrazovna postignuća: pokazati na geografskoj karti rijeke, jezera i močvare Hrvatske; odrediti na geografskoj karti porječje najvažnije rijeke zavičaja; odrediti na geografskoj karti riječnu razvodnicu i rijeke prema sljevovima; razlikovati vrste riječnih ušća; očitati i usporediti grafikone vodostaja rijeka i navesti primjere zaštitu od poplava; opisati specifičnost rijeka i jezera; obrazložiti pojam i važnost melioracije; opisati važnost voda za gospodarstvo i vodoopskrbu zavičaja.

9. Stanovništvo – broj i razmještaj
Ključni pojmovi: popis stanovništva, kontinuitet naseljenosti, prostorni razmještaj.
Obrazovna postignuća: opisati na tematskim kartama i grafikonima povijesni pregled naseljenosti te uzroke i posljedice kretanja broja stanovnika; usporediti na grafikonu ili statističkim podatcima broj stanovnika Hrvatske s drugim državama; pokazati i obrazložiti na karti gustoću naseljenosti; obrazložiti razlog promjena kretanja apsolutnoga broja stanovništva Hrvatske; usporediti na statističkim podatcima kretanje broja stanovnika naselja/županije s Republikom Hrvatskom.

10. Strukture stanovništva i gospodarstva
Ključni pojmovi: nacionalna, vjerska, dobno-spolna i gospodarska struktura stanovništva.
Obrazovna postignuća: obrazložiti analizom grafikona biološku, nacionalnu, vjersku i jezičnu strukturu stanovništva Hrvatske; navesti da je Hrvatska država Hrvata i nacionalnih manjina; obrazložiti analizom dobno-spolne piramide uzroke i posljedice povećanja udjela starog stanovništva analizirajući velike dobne skupine u vremenu i prostoru; predvidjeti promjene dobno-spolne strukture prema podatcima posljednjega popisa stanovništva; opisati na grafikonu promjene udjela zaposlenosti po sektorima djelatnosti.

11. Prirodno i prostorno kretanje stanovništva
Ključni pojmovi: prirodna promjena, migracije.
Obrazovna postignuća: obrazložiti na grafikonu promjene prirodnoga kretanja stanovništva Hrvatske; nacrtati grafikon kretanja broja stanovnika naselja i obrazložiti ga; obrazložiti uzroke i posljedice prostornoga kretanja stanovništva kroz povijest; pokazati na geografskoj karti smjerove migracija; usporediti i opisati migracije u naselju/županiji s migracijama u RH i nabrojiti posljedice.

12. Hrvatska - EU i svijet
Ključni pojmovi: ministarstvo, europski građanin.
Obrazovna postignuća: obrazložiti važnost uključenosti Hrvatske u međunarodne, političke, gospodarske, financijske, kulturne, športske i druge organizacije; navesti primjere suradnje EU i RH; na internetu znati pronaći web stranice Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te EU-a; obrazložiti pojam »europski građanin«.

13. Geografska raznolikost Hrvatske
Ključni pojmovi: prirodno-geografska, upravno-politička i funkcionalna podjela.
Obrazovna postignuća: obrazložiti uzroke prirodno-geografske podjele; nabrojiti i pokazati na geografskoj karti prirodno-geografske cjeline i makroregije te opisati utjecaj makroregionalnih središta; obrazložiti upravno-političku podjelu Hrvatske.

14. Jadransko more
Ključni pojmovi: transgresija, abrazija, dalmatinski tip obale.
Obrazovna postignuća: obrazložiti podrijetlo naziva Jadrana; pokazati i obrazložiti položaj Jadrana u Sredozemlju; usporediti posljedice transgresije i abrazije; opisati i pokazati na karti dalmatinski tip obale; usporediti svojstva i gibanja sjevernoga i južnoga Jadrana; navesti primjere važnosti mora za život te onečišćenja i zaštite Jadranskoga mora (na primjerima iz zavičaja/iz tiska ili s interneta).

15. Gospodarstvo Primorske Hrvatske
Ključni pojmovi: brodogradnja, poljoprivreda, ribarstvo, solane.
Obrazovna postignuća: obrazložiti važnost industrije i prednost njezina razvoja na obali (litoralizacija); pokazati na geografskoj karti važnije morske luke i prometne pravce, brodogradilišta i solane te navesti njihovu važnost; opisati utjecaj prometa na gospodarske promjene; izdvojiti specifičnosti poljoprivredne proizvodnje i nabrojiti tipične poljoprivredne kulture; odrediti što je marikultura te razlikovati prednosti od nedostataka; nabrojiti i pokazati na karti RH područja pogodna za marikulturu.

16. Prirodna i kulturna baština Primorske Hrvatske
Ključni pojmovi: prirodna i kulturna baština.
Obrazovna postignuća: pokazati na geografskoj karti i imenovati nacionalne parkove i parkove prirode Primorske Hrvatske; uz fotografije opisati geografske razloge odabira zaštite pojedinih područja; imenovati kulturno-povijesne spomenike pod zaštitom UNESCO-a i ostale najvrjednije građevine; opisati tradicionalno graditeljstvo sela, grada, suhozida i folklornu baštinu.

17. Turizam Primorske Hrvatske
Ključni pojmovi: Jadranska turistička regija, prirodne i kulturne pretpostavke razvoja.
Obrazovna postignuća: opisati osnovne prirodne i društvene pretpostavke razvoja turizma; imenovati i na geografskoj karti pokazati turističke regije Primorske Hrvatske; obrazložiti važnost turizma u gospodarstvu Hrvatske i globalizacijskim procesima; obrazložiti komplementarnost turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti Hrvatske; izdvojiti pozitivne i negativne posljedice turizma.

18. Naselja Primorske Hrvatske
Ključni pojmovi: makroregija, naselja.
Obrazovna postignuća: obrazložiti dugu urbanu tradiciju Primorske Hrvatske i utjecaj prirodne osnove na funkcije grada; pokazati na geografskoj karti riječku i splitsku makroregiju i njihova najvažnija gradska središta; opisati utjecaj turizma na promjenu funkcija i izgleda seoskih naselja.

19. Prirodna i kulturna baština Gorske Hrvatske
Ključni pojmovi: krški fenomeni, sedrotvorna jezera.
Obrazovna postignuća: uz fotografije opisati geografske razloge odabira zaštite pojedinih krških fenomena i šumskih područja; izdvojiti područja pod zaštitom UNESCO-a; opisati nastanak Plitvičkih jezera; usporediti nacionalne parkove Primorske i Gorske Hrvatske; nabrojiti endeme i obrazložiti njihovu rasprostranjenost; opisati tradicijsko graditeljstvo i folklornu baštinu.

20. Gospodarstvo i naselja Gorske Hrvatske
Ključni pojmovi: depopulacija, tipovi naselja, staračka domaćinstva, ekološki prihvatljiva hrana.
Obrazovna postignuća: pokazati na geografskoj karti važnija naselja; opisati i usporediti tipove seoskih naselja; navesti preduvjete razvoja gospodarstva; nabrojiti gospodarske mogućnosti Gorske Hrvatske; obrazložiti značenje očuvane prirode u funkciji razvoja turizma i proizvodnji ekološki prihvatljive hrane; pokazati na geografskoj karti položaj hrvatskoga praga i prometnice; usporediti turizam Primorske i Gorske Hrvatske; nabrojiti i opisati vrste turizma i pokazati na geografskoj karti najvažnija turistička odredišta.

21. Gospodarstvo Nizinske Hrvatske
Ključni pojmovi: promet, energetika, JANAF, industrija.
Obrazovna postignuća: odrediti i opisati na geografskoj karti položaj Nizinske Hrvatske te važne prometne pravce, prometna čvorišta, riječne i zračne luke; imenovati i na geografskoj karti pokazati veća nalazišta nafte i zemnog plina te rafinerije; opisati ulogu JANAF-a; obrazložiti energetsku važnost Drave; izdvojiti industrijske regije i navesti njihove najvažnije industrije.

22. Poljoprivreda i šumarstvo Nizinske Hrvatske
Ključni pojmovi: poljoprivreda, šumarstvo, ribnjačarstvo.
Obrazovna postignuća: nabrojiti i pokazati na geografskoj karti poljoprivredne regije; opisati specifičnosti poljoprivrede pojedinih regija; nabrojiti važnije poljoprivredne kulture i vrste stočarske proizvodnje; obrazložiti zašto je Nizinska Hrvatska najvažnija poljoprivredna regija; odrediti gospodarsku važnost hrasta lužnjaka za drvnu industriju i izvoz.

23. Prirodna i kulturna baština Nizinske Hrvatske
Ključni pojmovi: srednjoeuropski grad, dvorci.
Obrazovna postignuća: izdvojiti geografske osobitosti parkova prirode Nizinske Hrvatske; opisati važnost zaštite močvarnih staništa; prepoznati tipične oblike seoskoga graditeljstva; izdvojiti najvrednije kulturne spomenike; obrazložiti utjecaj prirodne osnove na izgled narodnih nošnji.

24. Naselja i turističke mogućnosti Nizinske Hrvatske
Ključni pojmovi: kulturne manifestacije, zdravstveno-lječilišni, seoski i vjerski turizam.
Obrazovna postignuća: imenovati i pokazati na karti veća naselja te opisati njihovu funkciju i gospodarsko značenje; pokazati i imenovati na geografskoj karti najpoznatija turistička odredišta te ih razvrstati prema vrsti turizma; usporediti turizam Nizinske Hrvatske s ostalim turističkim regijama.

25. Zavičaj
Ključni pojam: zavičaj, zavičajnost, regija.
Obrazovna postignuća: na izvadcima iz katastarskoga plana i zemljišne knjige (gruntovnice) prepoznati traženu česticu i njezina vlasnika, a potom ju pronaći na terenu; opisati specifičnosti naseljenosti i gospodarstva u zavičaju; usporediti prirodnu i kulturnu baštinu zavičaja s županijom ili ostalim dijelovima RH; navesti primjere ugroženosti i zaštite okoliša; služiti se tematskim kartama zavičaja i GIS-om.

IZBORNE TEME (izborne teme predlažu se kao projekti i istraživanja zavičaja)
1. Karte Hrvatske
2. Stanovništvo zavičaja
3. Jadransko more
4. Prirodna obilježja zavičaja
5. Turizam zavičaja