Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 11316 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
51. 
NN 197/2003, (3123), uredba, 17.12.2003.
se pokrenuti nakon stupanja na snagu ovog Zakona.«. Članak 2. Ova Uredba stupa na snagu danom objave ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3123 Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hr­vat­ske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvat­skoga sabora (»Narodne novine«, broj 159/2003 ... ), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 11. prosinca 2003. godine, donijela UREDBU ... o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama SteČajnog zakona Članak 1. U Zakonu o izmjenama i dopunama
52. 
NN 50/1999, (945), uredba, 21.5.1999.
50 21.5.1999 Uredba o dopuni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju VLADA REPUBLIKE ... HRVATSKE Na temelju članka 1. stavka 3. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama ... UREDBU O DOPUNI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU Članak 1. U Zakonu o izmjenama ... i dopunama Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 20/97), u članku 50. dodaje se novi stavak 2. koji ... glasi: »Drutva za osiguranje koja su prema odredbama Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 9
53. 
NN 187/2004, (3200), uredba, 29.12.2004.
se pokrenuti nakon stupanja na snagu ovog Zakona.« Članak 2. Ova Uredba stupa na snagu danom objave ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3200 Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvat­skoga sabora (»Narodne novine«, broj 136/2004 ... ), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2004. godine donijela UREDBU ... o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama SteČajnog zakona Članak 1. U Zakonu o izmjenama i dopunama
54. 
NN 137/1999, (2115), uredba, 14.12.1999.
137 14.12.1999 Uredba o dopuni Zakona o morskim lukama VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju ... članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz ... Republike Hrvatske je na sjednici odranoj 9. prosinca 1999. godine, donijela UREDBU O DOPUNI ZAKONA ... ispunjavaju sve uvjete iz Zakona.« Članak 5. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama ... O MORSKIM LUKAMA Članak 1. U članku 21. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine«, broj 108/95) iza
55. 
NN 134/2015, (2511), uredba na temelju zakonske ovlasti, 11.12.2015.
stavka 1. točke 7. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2017.«Članak 7.Ova Uredba objavit će ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE2511Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 102/15), Vlada ... I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVUČlanak 1.U Zakonu o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15 ... . ovoga Zakona.«Članak 5.Iza članka 44. dodaju se naslov i članak 44.a koji glase:»Izvještajna
56. 
NN 70/2016, (1665), uredba na temelju zakonske ovlasti, 30.7.2016.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE1665Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 102/15), Vlada ... Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine donijelaUREDBUO IZMJENAMA ZAKONA ... O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITIČlanak 1.U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10 ... na osnovi zakupa iz članka 215. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10
57. 
NN 125/2019, (2499), uredba na temelju zakonske ovlasti, 20.12.2019.
Vlada Republike Hrvatske 2499 Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 118/19 ... ), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2019. godine donijela UREDBU O IZMJENI ... ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Članak 1. U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18 ... . Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 022-03/19-44/03
58. 
NN 64/2020, (1269), uredba, 29.5.2020.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2020. donijela UREDBU O IZMJENI ZAKONA ... Vlada Republike Hrvatske 1269 Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 118/19 ... O SOCIJALNOJ SKRBI Članak 1. U Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13, 152/14, 99/15 ... nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se prema odredbama ove Uredbe. (2
59. 
NN 45/1999, (875), uredba, 11.5.1999.
45 11.5.1999 Uredba o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti VLADA REPUBLIKE HRVATSKE ... Na temelju članka 1. stavka 3. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina ... ), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odranoj 6. svibnja 1999. godine donijela UREDBU O IZMJENI ... ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI Članak 1. U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine ... « zamjenjuju se riječima: »30. listopada«. Članak 2. Ova Uredba stupa na snagu danom objave
60. 
NN 62/1998, (738), ostalo, 28.4.1998.
62 28.4.1998 Ispravak Uredbe o izmjeni Carinskog zakona Nakon izvršenog uspoređivanja ... s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Uredbi o izmjeni Carinskog zakona objavljenoj u "Narodnim novinama ... ", broj 60 od 24. travnja 1998., te se daje ISPRAVAK UREDBE O IZMJENI CARINSKOG ZAKONA U Uredbi ... o izmjeni carinskog zakona iza članka 1. treba stajati članak 2. koji glasi: "Članak 2. Odredbe ove ... Uredbe ne odnose se na poslove privremenog izvoza robe na preradu, doradu i obradu (oplemenjivanje
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 99 100 > >|