Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno su pronađena 10953 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
81. 
NN 25/2000, (446), uredba, 29.2.2000.
25 29.2.2000 Uredba o izmjenama Zakona o doplatku za djecu VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 446 ... Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz ... Hrvatske je na sjednici odranoj 26. veljače 2000. godine, donijela UREDBU O IZMJENAMA ZAKONA ... O DOPLATKU ZA DJECU Članak 1. U Zakonu o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 77/99 i 145/99 ... .« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2001.«. Članak 4. Ova Uredba stupa na snagu danom objave
82. 
NN 33/1997, (485), uredba, 28.3.1997.
33 28.03.1997 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o lovu VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju ... članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja ... . godine. Članak 15. Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona ... Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. ožujka 1997. godine donijela UREDBU O IZMJENAMA ... I DOPUNAMA ZAKONA O LOVU Članak 1. U Zakonu o lovu ("Narodne novine", broj 10/94) u članku 3. stavku
83. 
NN 197/2003, (3123), uredba, 17.12.2003.
se pokrenuti nakon stupanja na snagu ovog Zakona.«. Članak 2. Ova Uredba stupa na snagu danom objave ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3123 Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hr­vat­ske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvat­skoga sabora (»Narodne novine«, broj 159/2003 ... ), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 11. prosinca 2003. godine, donijela UREDBU ... o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama SteČajnog zakona Članak 1. U Zakonu o izmjenama i dopunama
84. 
NN 144/2012, (3088), uredba, 21.12.2012.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3088Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2012 ... ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITIČlanak 1.U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008 ... . podstavka 2. koja je propisana Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne ... . prosinca 2013.«.Članak 2.Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.Klasa: 500-01
85. 
NN 158/2013, (3308), uredba, 27.12.2013.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3308Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/2013 ... ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBIČlanak 1.U Zakonu o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/2008 ... boravišnu pristojbu turističkoj zajednici, sukladno propisu iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona.«.Članak ... 4.Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.Klasa
86. 
NN 85/2006, (2027), uredba, 26.7.2006.
Odredba članka 29. ovoga Zakona primjenjuje se od1. siječnja 2009. godine.«. Članak 2. Ova Uredba ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2027 Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 115/2005 ... i 121/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. srpnja 2006. godine, donijela UREDBU ... O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O HRANI Članak 1. U Zakonu o hrani (»Narodne novine«, br. 117/2003, 130
87. 
NN 89/2014, (1803), uredba, 24.7.2014.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1803Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/2013 ... ), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. srpnja 2014. godine donijelaUREDBUO IZMJENI ZAKONA ... O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTIČlanak 1.U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br ... ., 20., 22., 23., 25., 33. i 38.a Zakona.(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, turistički inspektor
88. 
NN 65/1994, (1141), uredba, 8.9.1994.
65 08.09.1994 Uredbu o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu VLADA REPUBLIKE HRVATSKE ... Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina ... Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. rujna 1994. godine donijela UREDBU O IZMJENI ZAKONA ... O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Članak 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br ... ". Članak 2. Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinarna". Klasa: 320-02/93-01
89. 
NN 91/2011, (1932), uredba, 3.8.2011.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1932Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine« broj 115/2010) Vlada ... Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 3. kolovoza donijela jeUREDBUO IZMJENI ZAKONA O TRŽIŠTU ... PLINAČlanak 1.U Zakonu o tržištu plina (»Narodne novine« broj 40/2007, 152/2008 i 83/2009) članak 72 ... kategorije povlaštenih kupaca.«.Članak 2.Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim
90. 
NN 44/1998, (532), uredba, 31.3.1998.
44 31.3.1998 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o lovu VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju ... članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz ... primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o lovu ("Narodne novine ... Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 1998. godine donijela UREDBU O IZMJENAMA ... I DOPUNAMA ZAKONA O LOVU Članak 1. U Zakonu o lovu ("Narodne novine", broj 10/94) u članku 3. stavku
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 ... 99 100 > >|