Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1317 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
61. 
NN 120/2003, (1666), odluka, 26.7.2003.
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI 1666 Na teme­lju članka 201. stavka 1. Zakona o radu ... (»Narodne novine«, broj 38/95, 54/95, 65/95, 17/01 i 82/01) ministar rada i socijalne skrbi donosi ODLUKU ... , 16. srp­nja 2003. Ministar rada i socijalne skrbi Davorko Vidović, v. r.
62. 
NN 75/2005, (1469), odluka, 20.6.2005.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA 1469 Na temelju članka 211. stavka 1. Zakona ... o radu – Pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 137/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
63. 
NN 49/2018, (969), odluka, 30.5.2018.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 969 Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu ... (»Narodne novine«, broj 93/2014 127/2017), ministar nadležan za rad donosi ODLUKU O PROŠIRENJU PRIMJENE
64. 
NN 134/2015, (2524), odluka, 11.12.2015.
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA2524Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu ... (»Narodne novine«, broj 93/2014), ministar nadležan za rad donosiODLUKUO PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOGA
65. 
NN 81/2004, (1606), pravilnik, 16.6.2004.
dopusta iz članka 23. točke 11.a. Zakona, posvojite­ljskog dopusta, prava na rad u skraćenom radnom ... iz članka 23. točke 11.a. Zakona, posvojite­ljskog dopusta, prava na rad u skraćenom radnom vremenu ... u visini, na način i u traja­nju kako je to propisano Zakonom, Zakonom o radu, Zakonom o porodnom dopustu ... 23. točke 11.a. Zakona, posvojite­ljskog dopusta, prava na rad u skraćenom radnom vremenu do jedne ... . Zakona, stanke za doje­nje djeteta iz članka 23. točke 10. Zakona, te privremene nesposobnosti za rad
66. 
NN 103/2011, (2107), odluka, 12.9.2011.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA2107Na temelju članka 271. stavka 2. Zakona o radu ... (»Narodne novine« broj 149/09 i 61/11), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, uz prethodno ... donosiODLUKUO VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA RADA MIRITELJA U POSTUPCIMA MIRENJA U KOLEKTIVNIM RADNIM ... -socijalno vijeće.II.Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je dužno miritelju imenovanom ... u prebivalište.Ako je miritelj obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost, Ministarstvo gospodarstva, rada
67. 
NN 53/2008, (1855), rješenje, 9.5.2008.
je osporena odredba diskriminirajuća budući da jedan zakon, točnije Zakon o radu, dopušta takvu ... ostalog ističe: »Osim toga, Zakon o bankama je u suprotnosti sa Zakonom o radu, a prema odredbi ... članka 12. Zakona o radu ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu ... , prestanak rada i nadzor nad poslovanjem banke i štedne banke. Nadalje, člankom 2. istog Zakona ... Zakonom o radu, koji čine pravni poredak Republike Hrvatske, ne mogu biti predmetom ovog
68. 
NN 109/2019, (2195), pravilnik, 13.11.2019.
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 2195 Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o radu ... (»Narodne novine«, broj 93/14, 127/17 i 98/19), ministar rada i mirovinskoga sustava, uz prethodno ... . Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) uz prethodnu suglasnost ministra ... o radu u ribolovu iz 2007. Međunarodne organizacije rada sklopljenog 21. svibnja 2012. između Općeg ... , kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu
69. 
NN 137/2006, (3105), zakon, 19.12.2006.
na radu i profesionalne bolesti iz članka 71. stavka 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne ... za blizance, treće i svako sljedeće dijete, rodiljnog dopusta iz članka 58. stavka 9. Zakona o radu ... tri godine života djeteta iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu te prava na rad u skraćenom radnom ... vremenu do tri godine života djeteta iz članka 59. stavka 3. Zakona o radu b) za korištenje dopusta ... iz članka 57. Zakona o radu c) za korištenje stanke za dojenje djeteta iz članka 60. Zakona o radu
70. 
NN 60/2005, (1176), odluka, 11.5.2005.
pravo, konkretno odredbe članka 145. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 38/95., 54/95., 65/95 ... , sukladno odredbi članka 145. stavka 10. Zakona o radu, kojom je propisano da ako poslodavac izvanredno ... , i tužbeni zahtjev za isplatu naknade plaće temeljem članka 145. stavka 10. Zakona o radu. U vezi ... . stavka 10. Zakona o radu dolazi u slučaju kada se radničko vijeće protivi izvanrednom otkazu ... 145. stavak 8. Zakona o radu). 4. Ustavni sud, u postupku u povodu ustavne tužbe podnijete
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 99 100 > >|