Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1118 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 108/1995, (1777), zakon, 28.12.1995.
Koncesiju radi obavljanja određene djelatnosti iz članka 9. ovoga Zakona može dobiti samo trgovačko ... Zakona određuje se ovisno o planu i programu rada trgovačkog društva koje traži koncesiju, vodeći ... odredbama članka 10. stavak 1. do 4. i članka 11. i 12. ovoga Zakona. Članak 14. Koncesija radi ... daje na korištenje na temelju koncesije, prema odredbama članka 10. do 15. ovoga Zakona, a radi ... 1. ovoga Zakona, suglasnost na godišnji program rada i razvoja luke daje ministar i ministar
992. 
NN 89/2017, (2104), odluka, 6.9.2017.
djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Ti poslovi uređuju se zakonom, a radi njihova ... vlasničkih prava zakonom, radi zaštite interesa Republike Hrvatske pa je, u tom svjetlu, zakonodavac ... , Rajko Mlinarić i Antun Palarić, odlučujući o prijedlozima za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom ... održanoj 11. srpnja 2017. donio je ODLUKU Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom ... i ukidaju se članci 19. stavak 1. i 26. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu
993. 
NN 81/2013, (1701), zakon, 29.6.2013.
u svrhu učinkovite provedbe ovoga Zakona, Uredbe i odluka iz članka 1. ovoga Zakona koordinira rad ... na kojima je uspostavljen rad nadležnih inspekcijskih službi, prema ovome Zakonu, Uredbi (EZ) br ... ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU ... I DOBROBITI ŽIVOTINJAProglašavam Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima ... ) Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće vezano uz organizaciju, koordinaciju
994. 
NN 8/1998, (121), pročišćeni tekst, 26.1.1998.
u nju i izlaska iz nje može se iznimno ograničiti zakonom, ako je to nužno radi zaštite pravnog ... i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske ... . Položaj Hrvatske narodne banke uređuje se zakonom. Članak 54. Svatko ima pravo na rad i slobodu ... primljena na rad prije zakonom određene dobi niti smiju biti prisiljavana na rad koji štetno utječe ... i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom; - nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja
995. 
NN 9/2019, (204), kolektivni ugovor, 25.1.2019.
utvrđenog Zakonom o radu, niti više od 6 tjedana, odnosno 30 radnih dana za rad u petodnevnom radnom tjednu ... ugovora o radu po sili zakona ili odlukom poslodavca isto nije moguće. (6) Daljnji uvjeti ... uživa zaštitu iz Zakona o radu i ovoga Ugovora, određuje se: – prema broju članova sindikata ... godišnje, sukladno Zakonu o radu. (3) Svaki radni sat u prekovremenom radu plaća se 50% više od cijene ... u Republici Hrvatskoj kojima se sredstva za rad osiguravaju iz državnog proračuna: u javnim znanstvenim
996. 
NN 33/2012, (798), zakon, 16.3.2012.
usluge, osim u slučajevima propisanim ovim Zakonom,– financiranje rada centara za socijalnu skrb ... institucionalnu skrb po ovom Zakonu.Članak 40.Potpuno nesposobnim za rad u smislu ovoga Zakona smatra ... u skladu s ovim Zakonom, a obuhvaćaju plan, izbor i pripremu pravne ili fizičke osobe radi ... Zakonu obuhvaća one vrste rada koji omogućavaju osobama iz stavka 1. ovoga članka očuvanje već ... socijalnih i drugih usluga sukladno svojim općim aktima i ovome Zakonu, te poticati rad udruga
997. 
NN 175/2003, (2552), zakon, 4.11.2003.
je to potrebno u postupcima koji se vode prema ovom Zakonu, posebnim zakonom propisat će se posebne mjere radi ... propisana ovim Zakonom, – građenje jest izvođenje radova (pripremnih radova, zemljanih radova, radova ... . ovoga Zakona kao i za radove i jednostavne građevine iz članka 117. ovoga Zakona. Protiv suglasnosti ... voditelj radova odgovorni su za provedbu članka 39. ovoga Zakona. Ako u građenju sudjeluju dva ili ... Zakona. Za voditelja radova određene vrste može se imenovati diplomirani inženjer odgovarajuće struke
998. 
NN 21/1990, (415), ostalo, 9.5.1990.
- sudjelovati u pripremi programa rada Sabora; - podnositi prijedloge za donošenje zakona i drugih akata iz ... republičke sekretare i druge funkcionare koji rukovode radom republičkih organa uprave određene zakonom ... predlagača zakona i drugih akata Sabora. Član 73. U radu radnog tijela Sabora imaju pravo ... zakonom, o primjeni zakona i općim problemima pravosuđa, - pitanja osnivanja i rada organa uprave ... koji se donosi radi izvršavanja i konkretiziranja pojedinih odredaba zakona, ako je to predviđeno
999. 
NN 62/2008, (2098), zakon, 30.5.2008.
člankom 3. ovoga Zakona, odnosno zaštitom sredstava za rad neophodnih za uzdržavanje korisnika ... prilažu se statut, rješenje o upisu u registar prema odredbama Zakona o radu, dokazi o osiguranoj ... kopija police osiguranja od odgovornosti za štetu. (3) U skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o parničnom ... zahtjev ako se ne radi o prekograničnom sporu u smislu ovoga Zakona ili ako je zahtjev podnijela ... ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI Proglašavam Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, kojega je Hrvatski
1000. 
NN 36/2018, (707), kolektivni ugovor, 18.4.2018.
KOLEKTIVNI UGOVORI 707 Na temelju članka 192. Zakona o radu (»Narodne novine« 93/14.) i članka 7 ... se postupku arbitraže sukladno Zakonu o radu (dalje u tekstu: ZR). Arbitražno vijeće koje imenuju stranke ... ) Ugovor o radu može sklopiti radnik koji ispunjava opće i posebne uvjete propisane zakonom, drugim ... i u sadržaju propisanim zakonom. (4) Ako poslodavac ne sklopi s radnikom ugovor o radu u pisanom obliku ... o radu. (2) Ukoliko zakonom ili aktima iz prethodnog stavka nije drukčije propisano, pripravnički staž
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|