Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica

NN 14/2001 (27.12.2001.), Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica

HRVATSKI SABOR

 

 

132

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O STABILIZACJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA

Proglašavam Zakon o potvrđiva­nju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživa­nju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 5. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3835/2
Zagreb, 7. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE
I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o stabilizaciji i pridruživa­nju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i ­njihovih država članica, potpisan u Luksemburgu 29. listopada 2001., u izvorniku na hrvatskom, špa­njolskom, danskom, ­njemačkom, grč­kom, engleskom, francuskom, talijanskom, nizozemskom, portugalskom, finskom i švedskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku glasi:

SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, S JEDNE STRANE, I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE

ACUERDO DE ESTABILIZACI”N Y ASOCIACI”N ENTRE LA REPÚBLICA DE CROACIA, POR UNA PARTE, Y LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA

STABILISERINGS - OG ASSOCIERINGSAFTALE MELLEM REPUBLIKKEN KROATIEN PA DEN ENE SIDE, OG DE EUROPĆISKE FĆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÁ DEN ANDEN SIDE

STABILISIERUNGS – UND ASSOZIIERUNGSABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK KROATIEN EINERSEITS UND DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN UND IHREN MITGLIEDSTAATEN ANDERERSEITS

SYMFWNIA STAQEPOPOIHSHS KAI SYNDESHS METAEY THS DHMOKPATIAS THS KROATIAS, AFENOS KAI TWN EYPWPAĎKWN KOINOTHTWN KAI TWN KPATWN MELWN TOYS, AFETEPOY

STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA, OF THE ONE PART, AND THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE OTHER PART

ACCORD DE STABILISATION ET DžASSOCIATION ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, DžUNE PART, ET LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, DžAUTRE PART

ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LA REPUBBLICA DI CROAZIA, DA UNA PARTE, E LE COMUNITA EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DALLžALTRA

STABILISATIE – EN ASSOCIATIEOVEREENKOMST TUSSEN DE REPUBLIEK KROATIË, ENERZIJDS, EN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN HUN LIDSTATEN, ANDERZIJDS

ACORDO DE ESTABILIZA”Ă O E DE ASSOCIA”ĂO ENTRE A REPÚBLICA DA CROÁCIA, POR UM LADO E AS COMUNIDADES EUROPEIAS E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR OUTRO

KROATIAN TASAVALLAN SEKÄ EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN VAKUTUS- JA ASSOSIAATIOSOPIMUS

STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTAL MELLAN REPUBLIKEN KROATIEN, Á ENA SIDAN, OCH EUROPEISKA GEMENSKAPERNA OCH DERAS MEDLEMSSTATER, Á ANDRA SIDAN

 

SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, S JEDNE STRANE, I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE

REPUBLIKA HRVATSKA, u da­lj­njem tekstu »Hrvatska«,

s jedne strane, i

KRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

ugovorne stranke Ugovora o osniva­nju Europske zajednice, Ugovora o osniva­nju Europske zajednice za atomsku energiju i Ugovora o Europskoj uniji,

u da­lj­njem tekstu »države članice«, i

EUROPSKA ZAJEDNICA, EUROPSKA ZAJEDNICA ZA UGLJEN I ČELIK, EUROPSKA ZAJEDNICA ZA ATOMSKU ENERGIJU,

u da­lj­njem tekstu »Zajednica«,

s druge strane,

UZIMAJUĆI u obzir jake veze između stranaka i vrijednosti koje su im zajedničke, ­njihovu že­lju za jača­njem tih veza i uspostavom bliskoga i trajnoga odnosa teme­ljnoga na uzajamnosti i obostranom interesu, što bi Hrvatskoj trebalo omogućiti da­lj­nje jača­nje i šire­nje odnosa sa Zajednicom,

UZIMAJUĆI u obzir znače­nje ovoga Sporazuma u okviru procesa stabilizacije i pridruživa­nja sa zem­ljama Jugoistočne Europe za uspostavu i konsolidaciju stabilnoga europskoga poretka uteme­ljenoga na surad­nji, kojemu je Europska unija glavno uporište, te u okviru Pakta o stabilnosti,

UZIMAJUĆI u obzir opredje­lje­nje stranaka da svim sredstvima pridonesu političkoj, gospodarskoj i institucionalnoj stabilizaciji i u Hrvatskoj i u re­giji razvitkom civilnoga društva i demokratizacijom, izgrad­njom institucija i reformom javne uprave, povećanom trgovinom i gospodarskom surad­njom, širokom surad­njom, uk­ljučujući surad­nju na području pravosuđa i unutar­njih poslova, te jača­njem nacionalne i re­gionalne sigurnosti,

UZIMAJUĆI u obzir opredje­lje­nje stranaka za većim političkim i gospodarskim slobodama kao teme­lja ovoga Sporazuma, te ­njihovo opredje­lje­nje za poštova­njem ­ljudskih prava i vladavine prava, uk­ljučujući i prava pripadnika nacionalnih ma­njina, te demokratskih načela putem višestranačkoga sustava sa slobodnim i poštenim izborima,

UZIMAJUĆI u obzir da Hrvatska potvrđuje svoju privrženost pravu na povratak svih izbje­glica i rase­ljenih osoba i zaštiti pripadajućih im prava,

UZIMAJUĆI u obzir privrženost stranaka potpunoj provedbi svih načela i odredaba Pove­lje Ujedi­njenih naroda, Organizacije za europsku sigurnost i surad­nju, poglavito onih sadržanih u Helsinškom završnom aktu, u zak­ljučnim dokumentima Madridske i Bečke konferencije, u Pariškoj pove­lji za novu Europu, te Pakta o stabilnosti za Jugoistočnu Europu, kao i poštova­nje obveza iz Daytonskoga/Pariškoga i Erdutskoga sporazuma radi doprinosa re­gionalnoj stabilnosti i surad­nji zema­lja re­gije,

UZIMAJUĆI u obzir privrženost stranaka načelima slobodnoga tržišnoga gospodarstva i spremnost Zajednice da pridonose gospodarskim reformama u Hrvatskoj,

UZIMAJUĆI u obzir opredje­lje­nje stranaka za slobodnu trgovinu u skladu s pravima i obvezama koje proizlaze iz Svjetske trgovinske organizacije,

ŽELEĆI uspostaviti redoviti politički dijalog o dvostranim i međunarodnim pita­njima od obostranoga interesa, uk­ljučujući i re­gionalne aspekte, uzimajući u obzir Zajedničku va­njsku i sigurnosnu politiku Europske unije,

UVJERENE da će Sporazum o stabilizaciji i pridruživa­nju stvoriti novo ozračje za gospodarske odnose između ­njih, a posebice za razvitak trgovine i ulaga­nja, što su presudni čimbenici za restrukturira­nje i osuvreme­njiva­nje gospodarstva,

IMAJUĆI na umu opredje­lje­nje Hrvatske za usklađiva­njem zakonodavstva u relevantnim područjima sa zakonodavstvom Zajednice,

POŠTUJUĆI vo­lju Zajednice da pruži odlučnu potporu provedbi reforme i obnovi, te da u tom nastoja­nju upotrijebi sve raspoložive instrumente surad­nje, kao i tehničke, financijske i gospodarske pomoći na sveobuhvatnoj, indikativnoj i više­godiš­njoj osnovi,

POTVRĐUJUĆI da će odredbe ovoga Sporazuma koje su obuhvaćene dijelom III., glave IV. Ugovora o osniva­nju Europske zajednice obvezivati Ujedi­njenu Kra­ljevinu i Irsku kao posebne ugovorne stranke, a ne kao dio Europske zajednice, sve dok Ujedi­njena Kra­ljevina ili Irska (ovisno o slučaju) ne obavijesti Hrvatsku da je postala obvezna kao dio Europske zajednice u skladu s Protokolom o položaju Ujedi­njene Kra­ljevine i Irske, koji je dodan Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osniva­nju Europske zajednice, što se jednako odnosi na Dansku, u skladu s Protokolom dodanim tim ugovorima o položaju Danske,

PODSJEĆAJUĆI na Zagrebački sastanak na vrhu, koji je pozvao na da­lj­nje jača­nje odnosa između država obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživa­nja i Europske unije, te na pojačanu re­gionalnu surad­nju,

PODSJEĆAJUĆI na spremnost Europske unije da u najvećoj mogućoj mjeri inte­grira Hrvatsku u političku i gospodarsku maticu Europe, te na njezin status potencijalnoga kandidata za članstvo u Europskoj uniji na teme­lju Ugovora o Europskoj uniji i ispu­nje­nja kriterija koje je Europsko vijeće utvrdilo u lip­nju 1993. godine, pod uvjetom uspješne provedbe ovoga Sporazuma, poglavito glede re­gionalne surad­nje,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

1. Ovime se uspostav­lja pridruživa­nje Hrvatske, s jedne strane, i Zajednice i ­njezinih država članica, s druge strane.

2. Ci­ljevi su ovoga pridruživa­nja:

– pružiti prikladan okvir za politički dijalog i time omogućiti razvitak bliskih političkih odnosa između stranaka;

– poduprijeti napore Hrvatske u razvija­nju gospodarske i međunarodne surad­nje, među ostalim, i usklađiva­njem ­njezina zaknodavstva sa zakonodavstvom Zajednice;

– poduprijeti nastoja­nja Hrvatske da završi prijelaz u tržišno gospodarstvo, promicati skladne gospodarske odnose i postupno razviti područje slobodne trgovine između Zajednice i Hrvatske;

– poticati re­gionalnu surad­nju u svim područjima obuhva­ćenim ovim Sporazumom.

GLAVA I.

OPĆA NAČELA

Članak 2.

Poštova­nje demokratskih načela i ­ljudskih prava, proglašenih u Općoj deklaraciji o ­ljudskim pravima i definiranih u Helsinškom završnom aktu i Pariškoj pove­lji za novu Europu, poštova­nje načela međunarodnoga prava i vladavine prava te načela tržišnoga gospodarstva, sukladno Dokumentu Bonske konferencije o gospodarskoj surad­nji Konferencije o europskoj sigurnosti i surad­nji, čine teme­lj unutar­nje i va­njske politike stranaka te tvore k­ljučne elemente ovoga Sporazuma.

Članak 3.

Međunarodni i re­gionalni mir i stabilnost te razvitak dobrosusjedskih odnosa k­ljučni su za proces stabilizacije i pridruživa­nja koji se spomi­nje u zak­ljučcima Vijeća Europske unije od 21. lip­nja 1999. godine. Sklapa­nje i provedba ovoga Sporazuma u okviru su zak­ljučaka Vijeća Europske unije od 29. trav­nja 1997. godine, a teme­lje se na individualnim postignućima Hrvatske.

Članak 4.

Hrvatska se obvezuje nastaviti i promicati surad­nju i dobrosusjedske odnose s drugim zem­ljama re­gije, uk­ljučujući i odgovarajuću razinu uzajamnih koncesija glede kreta­nja osoba, roba, kapitala i usluga, te razvoj projekata od zajedničkoga interesa, poglavito projekata koji se odnose na povratak izbje­glica i borbu protiv organiziranoga kriminala, korupcije, pra­nja novca, ile­galnih migracija i krijumčare­nja. Ta je obveza k­ljučni čimbenik u razvoju odnosa i surad­nje između stranaka i time pridonosi re­gionalnoj stabilnosti.

Članak 5.

1. Pridruživa­nje će se provoditi postupno i bit će u potpunosti ostvareno najkasnije u roku od šest godina od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma.

2. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje, osnovano na teme­lju članka 110., redovito će nadzirati primjenu ovoga Sporazuma i postignuća Hrvatske u pravnim, upravnim, institucionalnim i gospodarskim reformama u svjetlu preambule i u skladu s općim načelima koja su navedena u ovom Sporazumu.

Članak 6.

Ovaj je Sporazum u cijelosti usklađen s odgovarajućim odredbama Svjetske trgovinske organizacije, posebice člankom XXIV. Opće­ga sporazuma o carinama i trgovini 1994 i člankom V. Opće­ga sporazuma o trgovini uslugama.

GLAVA II.

POLITIČKI DIJALOG

Članak 7.

Stranke će, u kontekstu ovoga Sporazuma, uspostaviti politički dijalog, koji će pratiti i učvršćivati uzajamno približava­nje Hrvatske i Europske unije i pridonositi uspostavi bliskih veza solidarnosti i novih oblika surad­nje između stranaka.

Političkim se dijalogom namjerava posebice promicati:

– puna inte­gracija Hrvatske u zajednicu demokratskih država i postupno približava­nje Europskoj uniji;

– sve veće približava­nje stavova stranaka o međunarodnim pita­njima, uk­ljučujući primjerenu razmjenu informacija, posebice o pita­njima koja bi mogla imati bitan učinak na stranke;

– re­gionalnu surad­nju i razvoj dobrosusjedskih odnosa;

– zajedničke poglede na sigurnost i stabilnost u Europi, uk­ljučujući surad­nju na područjima obuhvaćenima Zajedničkom va­njskom i sigurnosnom politikom Europske unije.

Članak 8.

1. Politički dijalog će se odvijati u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživa­nje, koje će imati opću nadležnost za pita­nja koja bi stranke že­ljele pred ­nje­ga iznijeti.

2. Na zahtjev stranaka politički se dijalog može odvijati i u ovim oblicima:

– kada je potrebno, na sastancima visokih predstavnika Hrvatske, s jedne strane, i Predsjedništva Vijeća Europske unije i Komisije, s druge;

– služeći se u najvećoj mogućoj mjeri svim diplomatskim kanalima između stranaka, uk­ljučujući i odgovarajuće kontakte u trećim zem­ljama i u Ujedi­njenim narodima, Organizaciji za europsku sigurnost i surad­nju, Vijeću Europe i drugim međuna­rodnim forumima;

– svim drugim sredstvima koja bi korisno pridonijela učvršćiva­nju, razvoju i intenzivira­nju toga dijaloga.

Članak 9.

Politički će se dijalog na parlamentarnoj razini odvijati u okviru Parlamentarnoga odbora za stabilizaciju i pridruživa­nje koji se osniva teme­ljem članka 116.

Članak 10.

Politički se dijalog može odvijati unutar višestranog okvira, te kao re­gionalni dijalog uk­ljučujući ostale zem­lje re­gije.

GLAVA III.

REGIONALNA SURADNJA

Članak 11.

Sukladno svojoj opredije­ljenosti za mir i stabilnost te za razvoj dobrosusjedskih odnosa, Hrvatska će djelatno promicati re­gionalnu surad­nju. Zajednica će također svojim programima tehničke pomoći pružati potporu projektima re­gionalnog ili prekograničnog značaja.

Uvijek kada Hrvatska namjerava učvrstiti svoju surad­nju s nekom od zema­lja spomenutih u niže navedenim člancima 12. do 14., o tome će obavijestiti i savjetovati se sa Zajednicom i ­njezinim državama članicama u skladu s odredbama glave X.

Članak 12.

SURADNJA S DRUGIM ZEMLJAMA KOJE SU POTPISALE SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU

Nakon potpisiva­nja ovoga Sporazuma Hrvatska će započeti pre­govore s državom ili državama koje su već potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživa­nju radi sklapa­nja dvostranih ugovora o re­gionalnoj surad­nji čiji će ci­lj biti poveća­nje opse­ga surad­nje među tim zem­ljama.

Glavni elementi tih ugovora bit će:

– politički dijalog;

– uspostava područja slobodne trgovine između stranaka u skladu s odgovarajućim odredbama Svjetske trgovinske organizacije;

– uzajamne koncesije glede kreta­nja radnika, prava poslovnoga nastana, pruža­nje usluga, tekućih plaća­nja i kreta­nja kapitala, te drugih politika koje se odnose na kreta­nje osoba, na razini predviđenoj ovim Sporazumom;

– odredbe o surad­nji na drugim područjima bez obzira jesu li obuhvaćena ovim Sporazumom, poglavito na području pravosuđa i unutar­njih poslova.

Primjereno potrebi, ti će ugovori sadržavati odredbe o osniva­nju potrebnih institucionalnih mehanizama.

Ti će se ugovori sklopiti u roku od dvije godine od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma. Spremnost Hrvatske da sklopi takve ugovore bit će uvjet da­lj­nje­ga razvoja odnosa između Hrvatske i Europske unije.

Članak 13.

SURADNJA S OSTALIM ZEMLJAMA OBUHVAĆENIM PROCESOM STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA

Hrvatska će sudjelovati u re­gionalnoj surad­nji s ostalim zem­ljama koje su obuhvaćene procesom stabilizacije i pridruživa­nja u nekim ili svim područjima surad­nje obuhvaćenim ovim Sporazumom, poglavito u onima od zajedničkoga interesa. Takva surad­nja treba biti u skladu s načelima i ci­ljevima ovoga Sporazuma.

Članak 14.

SURADNJA SA ZEMLJAMA KANDIDATKINJAMA ZA PRISTUP EUROPSKOJ UNIJI

Hrvatska može jačati surad­nju i sklopiti ugovor o re­gionalnoj surad­nji s bilo kojom zem­ljom kandidatki­njom za pristup Europskoj uniji u bilo kojem području surad­nje obuhvaćenim ovim Sporazumom. Takvim bi se ugovorom trebali postupno usklađivati dvostrani odnosi Hrvatske i te zem­lje s odgovarajućim dijelom odnosa Europske zajednice i ­njezinih država članica i te zem­lje.

GLAVA IV.

SLOBODNO KRETANJE ROBE

Članak 15.

1. Zajednica i Hrvatska će tijekom razdob­lja od najviše šest godina, počevši od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma, postupno uspostaviti  područje slobodne trgovine u skladu s odredbama ovoga Sporazuma i odredbama Opće­ga sporazuma o carinama i trgovini 1994. i Svjetske trgovinske organizacije. One će pritom uzimati u obzir posebne uvjete navedene u da­lj­njem tekstu.

2. U razvrstava­nju roba u trgovini između stranaka primje­njivat će se Kombinirana nomenklatura roba.

3. Za svaki će proizvod osnovna carina na koju će se primje­njivati uzastopna sniže­nja navedena u ovom Sporazumu biti ona carina koja se stvarno primje­njuje erga omnes na dan koji prethodi danu potpisiva­nja ovoga Sporazuma, ili obvezujuća carina u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji za 2002. godinu, ovisno o tome koja je niža.

4. Ako nakon potpisiva­nja ovoga Sporazuma bude, na osnovi erga omnes, primije­njeno neko sniže­nje carine, posebice sniže­nje koje proizlazi iz pre­govora o carinama u okviru Svjetske trgovinske organizacije, te će snižene carine zamijeniti osnovne carine iz stavka 3. od datuma od koje­ga se primje­njuju navedena sniže­nja.

5. Zajednica i Hrvatska priopćavat će jedna drugoj svoje osnovne carine.

POGLAVLJE I.

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Članak 16.

1. Odredbe ovoga poglav­lja primje­njivat će se na proizvode podrijetlom iz Zajednice ili Hrvatske navedene u poglav­ljima 25. do 97. Kombinirane nomenklature, izuzev na proizvode navedene u stavku I. (ii) Dodatka I. Sporazuma o po­ljoprivredi (Opće­ga sporazuma o carinama i trgovini 1994).

2. Odredbe članaka 17. i 18. neće se primje­njivati na tekstilne proizvode ni na proizvode od čelika iz poglav­lja 72. Kombinirane nomenklature, kao što je utvrđeno člancima 22. i 23.

3. Trgovina proizvodima koji su obuhvaćeni Ugovorom o osniva­nju Europske zajednice za atomsku energiju odvijat će se između stranaka u skladu s odredbama toga Ugovora.

Članak 17.

1. Stupa­njem na snagu ovoga Sporazuma ukidaju se carine na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Hrvatske.

2. Danom stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma ukidaju se količinska ograniče­nja na uvoz u Zajednicu i mjere s jednakim učinkom za proizvode podrijetlom iz Hrvatske.

Članak 18.

1. Stupa­njem na snagu ovoga Sporazuma ukidaju se carine na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice, osim robe koja je navedena u Dodacima I. i II.

2. Carine na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice, koja je navedena u Dodatku I., postupno će se snižavati u skladu s ovim rasporedom:

– stupa­njem na snagu ovoga Sporazuma sve će carine biti snižene na 60 % osnovne carine;

– od 1. siječ­nja 2003. godine sve će carine biti snižene na 30% osnovne carine;

– od 1. siječ­nja 2004. godine ukinut će se preostale carine.

3. Carine na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice, a koja je navedena u Dodatku II., postupno će se snižavati i ukidati u skladu s ovim rasporedom:

– stupa­njem na snagu ovoga Sporazuma sve će carine biti snižene na 70 % osnovne carine;

– od 1. siječ­nja 2003. godine sve će carine biti snižene na 50% osnovne carine;

– od 1. siječ­nja 2004. godine sve će carine biti snižene na 40% osnovne carine;

– od 1. siječ­nja 2005. godine sve će carine biti snižene na 30% osnovne carine;

– od 1. siječ­nja 2006. godine sve će carine biti snižene na 15% osnovne carine;

– od 1. siječ­nja 2007. godine ukinut će se preostale carine.

4. Danom stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma ukinut će se količinska ograniče­nja te mjere s jednakim učinkom na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice.

Članak 19.

Stupa­njem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica i Hrvatska će u međusobnoj trgovini ukinuti sve pristojbe s učinkom jednakim uvoznim carinama.

Članak 20.

1. Stupa­njem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica i Hrvatska će ukinuti sve izvozne carine i pristojbe s jednakim učinkom.

2. Stupa­njem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica i Hrvatska će međusobno ukinuti sva količinska ograniče­nja na izvoz, te mjere s jednakim učinkom.

Članak 21.

Hrvatska iskazuje spremnost sniziti svoje carine u trgovini sa Zajednicom brže no što je predviđeno člankom 18., ako to dopusti ­njezino opće gospodarsko sta­nje i sta­nje predmetnoga gospodarskoga sektora.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje u tom će smislu davati preporuke.

Članak 22.

Protokol 1. utvrđuje dogovore koji su primje­njivi na tekstilne proizvode koji su u ­njemu navedeni.

Članak 23.

Protokol 2. utvrđuje dogovore koji su primje­njivi na proizvode od čelika iz poglav­lja 72. Kombinirane nomenklature koji su u ­njemu navedeni.

POGLAVLJE II.

POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO

Članak 24.

Definicija

1. Odredbe ovoga poglav­lja primje­njivat će se na trgovinu po­ljoprivrednim i rib­ljim proizvodima podrijetlom iz Zajednice ili iz Hrvatske.

2. Izraz »po­ljoprivredni i rib­lji proizvodi« odnosi se na proizvode koji su navedeni u poglav­ljima 1. do 24. Kombinirane nomenklature, te na proizvode koji su navedeni u stavku I. (ii) Dodatka I. Sporazuma o po­ljoprivredi (Opće­ga sporazuma o carinama i trgovini 1994).

3. Ta definicija uk­ljučuje ribe i rib­lje proizvode koji su navedeni u poglav­lju 3., tarifni brojevi 1604 i 1605 i tarifne oznake 0511 91, 2301 20 te ex 1902 20 (»pu­njena tjestenina koja sadrži više od 20% po masi ribe, ljuskavaca, mekušaca ili drugih vodenih beskra­ljež­njaka«).

Članak 25.

Protokol 3. utvrđuje dogovore o trgovini prerađenim po­ljoprivrednim proizvodima koji su u ­njemu navedeni.

Članak 26.

1. Danom stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će ukinuti sva količinska ograniče­nja i mjere s jednakim učinkom na uvoz po­ljoprivrednih i rib­ljih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske.

2. Danom stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će ukinuti sva količinska ograniče­nja i mjere s jednakim učinkom na uvoz po­ljoprivrednih i rib­ljih proizvoda podrijetlom iz Zajednice.

Članak 27.

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

1. Danom stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će ukinuti carine i pristojbe s jednakim učinkom na uvoz po­ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske, izuzev na proizvode obuhvaćene tarifnim brojevima 0102, 0201, 0202 i 2204 Kombinirane nomenklature.

Za proizvode obuhvaćene poglav­ljima 7. i 8. Kombinirane nomenklature, za koje Zajednička carinska tarifa predviđa primjenu ad valorem carinskih stopa i specifičnih carina, ukinuće se primje­njuje samo na ad valorem dio pristojbe.

2. Danom stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će utvrditi carine koje se primje­njuju na uvoz u Zajednicu proizvoda od mlade govedine (baby-beef), definiranih u Dodatku III., podrijetlom iz Hrvatske na razini 20% ad volarem carinskih stopa i 20% posebne pristojbe utvrđene u Zajedničkoj carinskoj tarifi Europskih zajednica, u okviru godiš­nje carinske kvote od 9400 tona iskazanih u neto težini trupova i polovica.

3. (a) Danom stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će:

(i) ukinuti carine koje se primje­njuju na uvoz određenih po­ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (a);

(ii) ukinuti carine koje se primje­njuju na uvoz određenih po­ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (b), u okviru carinskih kvota navedenih za svaki proizvod u tom Dodatku. Carinske će se kvote svake godine povećati za količinu koja je naznačena za svaki proizvod u tom Dodatku.

(b) Počevši od prve godine od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma, Hrvatska će

(i) ukinuti carine koje se primje­njuju na uvoz određenih po­ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (c).

(c) Danom stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će

(i) postupno ukidati carine koje se primje­njuju na uvoz određenih po­ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (d), u okviru utvrđenih carinskih kvota i u skladu s rasporedom naznačenim za svaki proizvod u tom Dodatku;

(ii) postupno snižavati carine do razine od 50% od carine koja je utvrđena po načelu najpovlaštenije države na uvoz određenih po­ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u dodatku IV. (e), i u skladu s rasporedom naznačenim za svaki proizvod u tom Dodatku;

(iii) postupno snižavati carine do razine od 50% od carine koja je utvrđena po načelu najpovlaštenije države na uvoz određenih po­ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (f), u okviru utvrđenih carinskih kvota i u skladu s rasporedom naznačenim za svaki proizvod u tom Dodatku.

4. Trgovinski dogovori koji će se primje­njivati na vino i jaka alkoholna pića definirat će se dodatnim protokolom o vinu i jakim alkoholnim pićima.

Članak 28.

RIBE I RIBLJI PROIZVODI

1. Stupa­njem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će u cijelosti ukinuti carine na ribe i rib­lje proizvode podrijetlom iz Hrvatske, osim na proizvode koji su navedeni u Dodatku V. (a). Proizvodi koji su navedeni u Dodatku V. (a) podliježu odredbama koje su u ­njemu sadržane.

2. Stupa­njem na snagu ovog Sporazuma Hrvatska će ukinuti sve pristojbe s učinkom jednakim carinama te u cijelosti ukinuti carine na ribe i rib­lje proizvode podrijetlom iz Europske zajednice, izuzev na proizvode koji su navedeni u Dodatku V. (b). Proizvodi koji su navedeni u Dodatku V. (b) podliježu odredbama koje su u ­njemu sadržane.

Članak 29.

Uzimajući u obzir opse­g trgovine po­ljoprivrednim proizvodima, ribama i  rib­ljim proizvodima između stranaka, osobitu osjet­ljivost tih proizvoda, pravila zajedničkih politika Zajednice te hrvatske po­ljoprivredne politike i politike ribarstva, ulogu po­ljoprivrede i ribarstva u gospodarstvu Hrvatske i pos­ljedice višestranih pre­govora o trgovini u okviru Svjetske trgovinske organizacije, Zajednica i Hrvatska će unutar Vijeća za stabilizaciju i pridruživa­nje najkasnije do 1. srp­nja 2006. godine za svaki pojedinačni proizvod i na odgovarajućoj osnovi uzajamnosti istražiti mogućnosti za odobrava­nje da­lj­njih uzajamnih koncesija radi postiza­nja veće liberalizacije trgovine po­ljoprivrednim proizvodima, ribama i rib­ljim proizvodima.

Članak 30.

Odredbe ovoga poglav­lja neće ni na koji način utjecati na primjenu, na jednostranoj osnovi, povlaštenijih mjera jedne ili druge stranke.

Članak 31.

Bez obzira na ostale odredbe ovoga Sporazuma, osobito članka 38., te s obzirom na osobitu osjet­ljivost tržišta po­ljoprivrednih proizvoda, riba i rib­ljih proizvoda, ako uvoz proizvoda podrijetlom iz jedne od stranaka za koje vrijede koncesije odobrene teme­ljem članka 25., 27. i 28., prouzroči drugoj stranci ozbi­ljan poremećaj na tržištu ili u domaćim re­gulatornim mehanizmima, obje će stranke odmah započeti konzultacije radi pronalaže­nja prikladnoga rješe­nja. U očekiva­nju takva rješe­nja pogođena stranka može poduzimati odgovarajuće mjere koje smatra potrebnima.

POGLAVLJE III.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 32.

Odredbe ovoga poglav­lja primje­njivat će se na trgovinu svim proizvodima između stranaka, osim u slučajevima gdje je ovdje ili Protokolima 1., 2. i 3. drukčije određeno.

Članak 33.

MIROVANJE

1. Danom stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma u trgovini između Zajednice i Hrvatske neće biti uvedene nove uvozne ili izvozne carine ni pristojbe s jednakim učinkom, neće se one koje se već primje­njuju povisivati.

2. Danom stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma u trgovini između Zajednice i Hrvatske neće biti uvedena nova količinska ograniče­nja uvoza ili izvoza ni mjere s jednakim učinkom, niti će one koje već postoje učiniti restriktivnijima.

3. Ne dovodeći u pita­nje koncesije predviđene člankom 26., odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka neće ni na koji način ograničiti provedbu po­ljoprivredne politike Hrvatske odnosno Zajednice, kao ni poduzima­nje bilo kojih mjera u okviru tih politika, ako to ne utječe na uvozni režim iz Dodataka III., IV. (a), (b), (c), (d), (e), (f) i V. (a) i (b).

Članak 34.

ZABRANA FISKALNE DISKRIMINACIJE

1. Stranke će se suzdržati od uvođe­nja i ukinut će, ako postoji, svaku unutar­nju mjeru ili praksu porezne prirode kojom se proizvodi jedne stranke diskriminiraju, bilo  izravno ili neizravno, u odnosu na slične proizvode podrijetlom s teritorija druge stranke.

2. Proizvodi koji se izvoze na teritorij jedne od stranaka ne mogu uživati pogodnost povrata domaće­ga neizravnoga poreza u iznosu koji premašuje iznos neizravnoga poreza kojemu oni podliježu.

Članak 35.

Odredbe koje se odnose na ukida­nje uvoznih carina primje­njivat će se i na carinske pristojbe fiskalne naravi.

Članak 36.

CARINSKE UNIJE, PODRUČJA SLOBODNE TRGOVINE I PREKOGRANIČNI DOGOVORI

1. Ovim se Sporazumom ne isk­ljučuje očuva­nje ili uspostava carinskih unija, područja slobodne trgovine ili dogovora vezanih uz pogranični promet, osim ako se nijma mije­njaju trgovinski dogovori predviđeni ovim Sporazumom.

2. Tijekom prijelaznih razdob­lja, koja su određena člankom 18., ovaj Sporazum neće utjecati na provedbu posebnih preferencijalnih dogovora kojima se uređuje kreta­nje roba i koji su ili utvrđeni pogrančnim sporazumima prethodno sklop­ljenim između jedne ili više država članica i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a koji su, teme­ljem sukcesije, preneseni na Hrvatsku, ili proizlaze iz dvostranih sporazuma, naznačenih u glavi III., koje je Hrvatska zak­ljučila radi promica­nja re­gionalne trgovine.

3. U okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživa­nje održavat će se konzultacije stranaka u svezi sa sporazumima koji su opisani u stavku 1. i 2. ovoga članka i, kad to bude zatraženo, u svezi s drugim bitnim pita­njima koja se odnose na ­njihove trgovinske politike prema trećim zem­ljama. Posebice u slučaju pristupa­nja neke treće zem­lje Zajednici takve će se konzultacije održavati kako bi se zajamčilo uzima­nje u obzir međusobnih interesa Zajednice i Hrvatske koji su navedeni u ovom Sporazumu.

Članak 37.

DAMPING

1. Ako jedna od stranaka ustanovi da se u trgovini s drugom strankom provodi damping u smislu članka VI. Opće­ga sporazuma o carinama i trgovini 1994., ona protiv takva postupka može poduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VI. Opće­ga sporazuma o carinama i trgovini 1994. te sa svojim domaćim zakonodavstvom koje se odnosi na to područje.

2. U vezi sa stavkom 1. ovoga članka Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje bit će obaviješteno u slučaju dampinga čim nadležna tijela stranke uvoznice pokrenu istragu. Ako se damping u smislu članka VI. Opće­ga sporazuma o carinama i trgovini ne okonča, odnosno ako se ne nađe nikakvo drugo zadovo­ljavajuće rješe­nje u roku od 30 dana od upućiva­nja toga predmeta Vijeću za stabilizaciju i pridruživa­nje, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere.

Članak 38.

OPĆA ZAŠTITNA KLAUZULA

1. Kad se neki proizvod jedne stranke uvozi na teritorij druge stranke u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima da to uzrokuje ili bi moglo prouzročiti:

– ozbi­ljnu štetu domaćoj industriji sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na teritoriju stranke uvoznice; ili

– ozbi­ljne poremećaje u bilo kojem sektoru gospodarstva ili teškoće koje bi mogle izazvati ozbi­ljno pogorša­nje gospodarskoga sta­nja u nekoj re­giji stranke uvoznice,

stranka uvoznica može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenim ovim člankom.

2. Zajednica i Hrvatska primijenit će zaštitne mjere u međusobnim odnosima isk­ljučivo u skladu s odredbama ovoga Sporazuma. Takve mjere ne smiju prelaziti ono što je nužno za otkla­nja­nje nastalih teškoća, a obično bi se trebale sastojati od obustav­lja­nja da­lj­nje­ga sniže­nja bilo koje primije­njene carine predviđene ovim Sporazumom za određeni proizvod, ili povećava­nja carine za taj proizvod. Takve mjere moraju sadržavati jasne elemente koji postupno vode prema ­njihovu ukida­nju, najkasnije do kraja utvrđenoga razdob­lja. Mjere se ne mogu provoditi duže od godinu dana. U kraj­nje iznimnim okolnostima mjere se mogu provoditi ukupno najviše tri godine. Ni jedna se zaštitna mjera ne smije primje­njivati na uvoz proizvoda na koji se prethodno primje­njivala ista mjera najma­nje tri godine od isteka te mjere.

3. U slučajevima koji su navedeni u ovom članku, prije ne­go što se poduzmu mjere određene u ­njemu, ili u slučajevima na koje se primje­njuje stavak 4. (b), Zajednica ili Hrvatska će, ovisno o tome o kome je riječ, što je prije moguće dostaviti Vijeću za stabilizaciju i pridruživa­nje sve relevantne podatke radi pronalaže­nja rješe­nja koje je prihvat­ljivo za obje stranke.

4. Pri provedbi prethodnih stavaka primje­njuju se ove odredbe:

(a) Teškoće koje nastaju zbog okolnosti navedenih u ovome članku uputit će se na razmatra­nje Vijeću za stabilizaciju i pridruživa­nje, koje može donijeti bilo koju odluku potrebnu za otkla­nja­nje tih teškoća.

Ako Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje ili stranka izvoznica nisu donijeli odluku kojom se otkla­njaju teškoće, ili ako nije pronađeno drugo zadovo­ljavjuće rješe­nje u roku od 30 dana od upućiva­nja predmeta Vijeću za stabilizaciju i pridruživa­nje, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere radi otkla­nja­nja problema u skladu s ovim člankom. Pri odabiru zaštitnih mjera prednost se mora dati mjerama koje najma­nje remete provedbu dogovora koji su utvrđeni ovim Sporazumom.

(b) Ako iznimne i kritične okolnosti koje zahtijevaju neposredno djelova­nje onemogućuju prethodno obavješćiva­nje ili razmatra­nje, ovisno o slučaju, stranka može, u situacijama koje su naznačene u ovome članku, nastaviti s primjenom mjera predostrožnosti koje su prijeko potrebne za rješava­nje te situacije te je o tome dužna odmah obavijestiti drugu stranku.

5. Zaštitne mjere moraju se odmah prijaviti Vijeću za stabilizaciju i pridruživa­nje i o ­njima će se provoditi periodične konzultacije u okviru toga tijela, poglavito radi utvrđiva­nja vremenskoga rasporeda ­njihova ukida­nja, čim okolnosti to dopuste.

6. Ako Zajednica ili Hrvatska podvrgnu uvoz proizvoda koji bi mogao izazvati teškoće na koje se odnosi ovaj članak, upravnoj proceduri čija je svrha brzo pribav­lja­nje informacija o smjeru trgovinskih tokova, o tome će obavijestiti drugu stranku.

Članak 39.

KLAUZULA O NESTAŠICI

1. Kad pridržava­nje odredaba ove glave izazove:

(a) kritičnu nestašicu ili opasnost od nestašice prehrambenih ili drugih proizvoda prijeko potrebnih za stranku izvoznicu; ili

(b) reeksport u treću zem­lju proizvoda na koji stranka izvoznica primje­njuje količinska izvozna ograniče­nja, izvozne carine ili mjere ili pristojbe s jednakim učinkom te kad navedene situacije izazovu ili bi mogle izazvati velike poteškoće za stranku izvoznicu, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima koji su utvrđeni ovim člankom.

2. Pri odabiru mjera prednost se mora dati mjerama koje najma­nje remete provedbu dogovora iz ovog Sporazuma. Te se mjere neće primje­njivati na način koji bi bio sredstvo proizvo­ljne ili neopravdane diskriminacije u slučajevima u kojima prevladavaju jednaki uvjeti, ili sredstvo prikrivenoga ograničava­nja trgovine, te će se ukinuti kad okolnosti više ne opravdavaju ­njihovo da­lj­nje postoja­nje.

3. Prije poduzima­nja mjera predviđenih stavkom 1. ovoga članka, ili što je prije moguće u slučajevima na koje se odnosi stavak 4. ovoga članka, Zajednica ili Hrvatska će, ovisno o slučaju, dostaviti Vijeću za stabilizaciju i pridruživa­nje sve relevantne podatke radi pronalaže­nja rješe­nja koje je prihvat­ljivo za obje stranke. Stranke se mogu u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživa­nje usuglasiti o bilo kojim sredstvima potrebnim radi okonča­nja teškoća. Ako se u roku od 30 dana od upućiva­nja predmeta Vijeću za stabilizaciju i pridruživa­nje ne postigne dogovor, stranka izvoznica može na izvoz proizvoda koji su posrijedi primijeniti mjere iz ovoga članka.

4. Kad iznimne i kritične okolnosti koje nalažu neposredno djelova­nje onemogućavaju prethodno obavješćiva­nje ili razmatra­nje, ovisno o slučaju, Zajednica ili Hrvatska, ovisno o tome o kome je riječ, mogu nastaviti s primjenom mjera predostrožnosti koje su prijeko potrebne za rješava­nje situacije te će o tome odmah obavijestiti drugu stranku.

5. Sve mjere primije­njene u skladu s ovim člankom moraju se odmah priopćiti Vijeću za stabilizaciju i pridruživa­nje. O ­njima će se provoditi periodične konzultacije u tom tijelu, poglavito radi utvrđiva­nja vremenskoga rasporeda ­njihova ukida­nja, čim okolnosti to dopuste.

Članak 40.

DRŽAVNI MONOPOLI

Hrvatska će postuno prilagođavati sve državne monopole tržišne naravi kako bi zajamčila da do isteka četvrte godine od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma više ne postoji diskriminacija između držav­ljana država članica i držav­ljana Hrvatske s obzirom na uvjete nabave i prodaje roba. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje bit će obaviješteno o mjerama koje su usvojene radi ostvariva­nja toga ci­lja.

Članak 41.

Protokolom 4. utvrđuju se pravila o podrijetlu za primjenu carinskih povlastica koje su predviđene ovim Sporazumom.

Članak 42.

DOPUŠTENA OGRANIČENJA

Ovim se Sporazumom ne onemogućuju zabrane ili ograniče­nja uvoza, izvoza ili provoza roba, opravdana iz razloga javnoga morala, javnoga interesa ili javne sigurnosti; zaštite zdrav­lja i života ­ljudi, životi­nja ili bi­ljaka; zaštite nacionalnoga blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti, ili zaštite intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva, ili pravila koja se odnose na zlato i srebro. Međutim, takve zabrane ili ograniče­nja neće biti sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenoga ograničava­nja trgovine između stranaka.

Članak 43.

Obje stranke suglasne su da će surađivati na sma­njiva­nju mogućnosti prijevara u primjeni trgovinskih odredaba ovoga Sporazuma.

Bez obzira na ostale odredbe ovoga Sporazuma, a posebice članaka 31., 38. i 89. te Protokola 4., kad jedna od stranaka ustanovi da postoje dostatni dokazi o prijevari, kao što je znatno poveća­nje trgovine proizvodima od jedne stranke prema drugoj iznad razine koja odražava gospodarske uvjete poput uobičajenih proizvodnih i izvoznih mogućnosti, ili pak uskraćiva­nje upravne surad­nje koja je potrebna kako bi druga stranka provjerila dokaze o podrijetlu, obje će stranke odmah započeti konzultacije radi pronalaže­nja odgovarajuće­ga rješe­nja. Do pronalaže­nja takva rješe­nja stranka u pita­nju može poduzeti odgovarajuće mjere koje smatra nužnima. Pri odabiru tih mjera prednost će se dati mjerama koje najma­nje remete provedbu dogovora koji su utvrđeni ovim Sporazumom.

Članak 44.

Primjena ovoga Sporazuma ne utječe na primjenu odredaba prava Zajednice na Kanarske otoke.

GLAVA V.

KRETANJE RADNIKA, POSLOVNI NASTAN, PRUŽANJE USLUGA, KAPITAL

POGLAVLJE I.

KRETANJE RADNIKA

Članak 45.

1. Podložno uvjetima i načinima primje­njivim u pojedinim državama članicama:

– u postupa­nju prema radnicima koji su hrvatski držav­ljani i koji su zakonito zaposleni na teritoriju neke države članice, ne smije biti nikakve diskriminacije na teme­lju držav­ljanstva u pogledu radnih uvjeta, naknade za rad ili otpušta­nja s radnoga mjesta u usporedbi s držav­ljanima te države;

– supružnik i djeca radnika, koji je zakonito zaposlen na teritoriju neke države članice, koji zakonito borave na ­njezinu teritoriju, isk­ljučujući sezonske radnike i radnike koji dolaze na teme­lju dvostranih sporazuma u smislu članka 46., osim ako takvim sporazumima nije drukčije predviđeno, imaju pristup tržištu rada te države članice tijekom razdob­lja zaposle­nja koje je odobreno tomu radniku.

2. Ovisno o uvjetima i načinima koji su primje­njivi na nezinu teritoriju, Hrvatska će prema radnicima koji su držav­ljani neke države članice i koji su zakonito zaposleni na ­njezinu teritoriju, te prema ­njihovim supružnicima i djeci koji na tom teritoriju zakonito borave, postupati u skladu sa stavkom 1.

Članak 46.

1. Vodeći računa o situaciji na tržištu rada u državama članicama, podložno uvjetima utvrđenim ­njihovim zakonodavstvom, i u skladu s pravilima koja su u tim državama na snazi u odnosu na pokret­ljivost radnika:

– postojeće pogodnosti u pristupu zapoš­ljava­nju koje države članice pružaju hrvatskim radnicima na teme­lju dvostranih sporazuma trebaju se očuvati i, po mogućnosti, pobo­ljšati:

– ostale države članice ispitat će mogućnost sklapa­nja sličnih sporazuma.

2. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje razmotrit će omo­gućava­nje da­lj­njih pobo­ljša­nja, uk­ljučujući pogodnosti u pristupu stručnoj izobrazbi, a u skladu s pravilima i postupcima koji su na snazi u državama članicama i vodeći računa o situaciji na tržištu rada u državama članicama i u Zajednici.

Članak 47.

1. Utvrdit će se pravila za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti za radnike s hrvatskim držav­ljanstvom koji su zakonito zaposleni na teritoriju neke države članice i za članove ­njihovih obite­lji koji na tom teritoriju zakonito borave. U tom će smislu Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje odlukom, koja ne smije utjecati ni na kakva prava ili obveze iz dvostranih sporazuma, ako oni predviđaju povo­ljnije uvjete, osigurati primjenu ovih odredaba:

– sva razdob­lja osigura­nja, zaposle­nja ili boravka koja su ti radnici proveli u različitim državama članicama zbrajaju se radi ostvariva­nja prava na mirovine i rente za slučaj starosti, invalidnosti i smrti, te radi zdravstvene zaštite tih radnika i članova ­njihovih obite­lji;

– sve mirovine i rente za slučaj starosti, smrti, nesreće na radu ili profesionalne bolesti, odnosno invalidnosti koja iz toga nastane, uz iznimku nedoprinosnih naknada, slobodno se prenose u visini utvrđenoj zakonom države ili država članica dužnika;

– radnici o kojima je riječ primaju obite­ljski dodatak za članove svojih obite­lji na način kako je gore utvrđeno.

2. Prema radnicima koji su držav­ljani neke države članice i koji su zakonito zaposleni na ­njezinu teritoriju te prema članovima ­njihovih obite­lji koji zakonito borave na ­njezinu teritoriju, Hrvatska će postupati na način sličan načinu koji je naveden u drugoj i trećoj alineji stavka 1.

POGLAVLJE II.

POSLOVNI NASTAN

Članak 48.

Za potrebe ovoga Sporazuma:

(a) »Trgovačko društvo Zajednice« odnosno »hrvatsko trgovačko društvo« značit će trgovačko društvo osnovano u skladu s pravom neke države članice odnosno Hrvatske čije se re­gistrirano sjedište, središ­nje mjesto uprav­lja­nja ili glavno mjesto poslova­nja nalazi na teritoriju Zajednice odnosno Hrvatske.

Međutim, ako trgovačko društvo koje je osnovano u skladu s pravom neke države članice odnosno Hrvatske na teritoriju Zajednice odnosno Hrvatske ima samo svoje re­gistrirano sjedište, to se trgovačko društvo smatra društvom Zajednice odnosno hrvatskim društvom, ako je ­nje­govo poslova­nje stvarno i trajno povezano s gospodarstvom jedne od država članica odnosno Hrvatske.

(b) »Društvo kći« nekoga trgovačkoga društva značit će trgovačko društvo na koje prvo društvo ima prevladavajući utjecaj.

(c) »Podružnica« nekoga trgovačkoga društva značit će mjesto obav­lja­nja poslovne djelatnosti koja nema pravnu osobnost i koja u svom pojavnom obliku ima svojstvo trajnosti, kao što je produžetak društva matice, koja ima poslovno vodstvo i materijalno je oprem­ljena za obav­lja­nje poslova s trećim osobama tako da one, iako znaju da će, ako to bude potrebno, biti u pravnoj vezi s tim društvom maticom čiji je glavni ured u inozemstvu, ne moraju poslovati izravno s tom maticom, već poslove mogu obav­ljati u mjestu poslova­nja koje je ­njezin produžetak.

(d) »Poslovni nastan« značit će:

(i) za držav­ljane pravo započi­nja­nja gospodarskih djelatnosti kao samostalno zaposlene osobe i pravo osniva­nja poduzeća, posebice osniva­nja trgovačkih društava na koje imaju prevla­davajući utjecaj. Samozapoš­ljava­nje i poduzetništvo držav­ljana ne obuhvaća traže­nje zaposle­nja ili zapoš­ljava­nje na tržištu rada niti daje prava na pristup tržištu rada druge stranke. Odredbe ovoga poglav­lja ne primje­njuju se na osobe koje nisu isk­ljučivo samozaposlene;

(ii) za trgovačka društva Zajednice odnosno hrvatska trgo­vačka društva pravo zapoš­ljava­nja gospodarskih djelatnosti osniva­njem društava kćeri i podružnica u Hrvatskoj odnosno Zajednici.

(e) »Djelova­nje« će značiti obav­lja­nje gospodarskih djelatnosti.

(f) »Gospodarske djelatnosti« će, u načelu, obuhvaćati djelatnosti industrijske, trgovačke i profesionalne naravi te obrtničke djelatnosti.

(g) »držav­ljanin Zajednice« odnosno »hrvatski držav­ljanin« značit će fizičku osobu koja je držav­ljanin jedne od država članica odnosno Hrvatske.

(h) Što se tiče međunarodnoga pomorskoga prometa, uk­ljučujući i kombinirani promet koji obuhvaća pomorsku dionicu, držav­ljani država članica odnosno Hrvatske s poslovnim nastanom izvan Zajednice odnosno Hrvatske te brodarska društva s poslovnim nastanom izvan Zajednice odnosno Hrvatske, koja su pod prevladavajućim utjecajem držav­ljana neke države članice odnosno Hrvatske, također će biti obuhvaćeni odredbama ovoga poglav­lja i poglav­lja III., ako su ­njihova plovila re­gistrirana u toj državi članici odnosno Hrvatskoj, a u skladu s ­njihovim odgovarajućim zakonodavstvom.

(i) »Financijske usluge« značit će djelatnosti koje su opisane u Dodatku VI. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje može proširiti ili preinačiti opse­g toga Dodatka.

Članak 49.

1. Hrvatska će trgovačkim društvima i držav­ljanima Zajednice olakšati započi­nja­nje djelova­nja na svom teritoriju. U tu će svrhu stupa­njem na snagu ovog Sporazuma Hrvatska odobriti:

(i) u pogledu poslovnoga nastana trgovačkih društva Zajednice tretman koji nije ma­nje povo­ljan od tretmana koji daje vlastitim trgovačkim društvima ili bilo kojemu trgovačkomu društvu iz treće zem­lje, ovisno o tome koji je bo­lji, i

(ii) u pogledu djelova­nja već osnovanih društava kćeri i podružnica trgovačkih društava Zajednice u Hrvatskoj tretman koji nije ma­nje povo­ljan od tretmana koji daje vlastitim trgovačkim društvima i podružnicama, ili bilo kojemu društvu kćeri i podružnici bilo koje­ga trgovačkoga društva iz bilo koje treće zem­lje, ovisno o tome koji je bo­lji.

2. Stranke neće donijeti nikakve nove propise ili mjere kojima se uvodi diskriminacija trgovačkih društava Zajednice ili Hrvatske u odnosu na vlastita trgovačka društva u pogledu poslovnoga nastana na svom teritoriju ili u pogledu ­njihova djelova­nja nakon uspostave poslovnoga nastana.

3. Stupa­njem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica i ­njezine države članice odobrit će:

(i) u pogledu poslovnoga nastana hrvatskih trgovačkih društava tretman koji nije ma­nje povo­ljan od tretmana koji države članice pružaju vlastitim trgovačkim društvima ili bilo kojemu trgovačkomu društvu iz bilo koje treće zem­lje, ovisno o tome koji je bo­lji;

(ii) u pogledu djelova­nja društava kćeri i podružnica hrvatskih trgovačkih društava osnovanih na ­njihovu teritoriju tretman koji nije ma­nje povo­ljan od tretmana koji države članice daju vlastitim trgovačkim društvima i podružnicama, ili bilo kojemu društvu kćeri i podružnici trgovačkoga društva iz bilo koje treće zem­lje osnovanom na ­njihovu teritoriju, ovisno o tome koji je bo­lji.

4. Četiri godine od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje utvrdit će načine za prošire­nje prethodnih odredaba na poslovni nastan držav­ljana obiju stranaka ovoga Sporazuma radi pokreta­nja gospodarskih djelatnosti kao samostalno zaposlenih osoba.

5. Bez obzira na odredbe ovoga članka:

(a) Nakon stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma društva kćeri i podružnice trgovačkih društava Zajednice imat će pravo korište­nja i uzima­nja u najam nekretnina u Hrvatskoj;

(b) Društva kćeri trgovačkih društava Zajednice također će imati pravo stjeca­nja i uživa­nja vlasništva na nekretninama kao i hrvatska trgovačka društva, a glede javnih dobara/dobara od opće­ga interesa ista prava koja uživaju hrvatska trgovačka društva, kad su ta prava potrebna za vođe­nje gospodarskih djelatnosti radi kojih su osnovana, isk­ljučujući prirodna bogatstva, po­ljoprivredno zem­ljište, šume i šumsko zem­ljište. Četiri godine od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje utvrdit će načine za prošire­nje prava koja su navedena u ovom stavku na izuzeta područja.

(c) Četiri godine od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje ispitat će mogućnosti prošire­nja prava iz točke (b), uk­ljučujući prava u izuzetim područjima, na podružnice trgovačkih društava Zajednice.

Članak 50.

1. Podložno odredbama članka 49., izuzimajući financijske usluge koje su opisane u Dodatku VI., svaka stranka može urediti poslovni nastan i djelova­nje trgovačkih društava i držav­ljana na svom teritoriju, ako se tim propisima trgovačka društva i držav­ljani druge stranke ne diskriminiraju u usporedbi s ­njezinim vlastitim trgovačkim društvima i držav­ljanima.

2. U pogledu financijskih usluga, bez obzira na ostale odredbe ovoga Sporazuma, ni jednoj se stranki ne priječi da iz opreza poduzima mjere, uk­ljučujući mjere za zaštitu ulagača, deponenata, osiguranika ili osoba prema kojima neki pružate­lj financijskih usluga ima fiducijarnu obvezu, ili pak mjere kojima se jamči cjelovitost i stabilnost financijskoga sustava. Takve mjere ne smiju služiti kao sredstvo izbje­gava­nja obveza koje je stranka preuzela ovim Sporazumom.

3. Ništa se u ovom Sporazumu neće tumačiti na način da se od bilo koje stranke zahtijeva otkriva­nje podataka vezanih uz poslove i račune pojedinih klijenata, kao ni bilo koje­ga povjer­ljivoga ili nejavnoga podatka u posjedu javnih tijela.

Članak 51.

1. Odredbe ovoga poglav­lja neće se primje­njivati na usluge zračnoga prijevoza, prijevoza unutar­njim plovnim putovima te kabotažu u pomorskom prijevozu.

2. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje može dati preporuke da se pobo­ljšaju poslovni nastan i djelova­nje u područjima koja su obuhvaćena stavkom 1.

Članak 52.

1. Odredbe članka 49. i 50. ne sprečavaju bilo koju od stranaka da primje­njuje posebna pravila koja se odnose na osniva­nje i djelova­nje na njezinu teritoriju podružnica trgovačkih društava druge stranke koje nisu osnovane na teritoriju prve stranke, pod uvjetom da su ta pravila opravdana pravnim ili tehničkim razlikama između tih podružnica i podružnica trgovačkih društava osnovanih na ­njezinu teritoriju ili, iz opreza, u pogledu financijskih usluga.

2. Razlika u tretmanu neće izlaziti izvan onoga što je strogo potrebno zbog takvih pravnih ili tehničkih razlika ili, iz opreza, u pogledu financijskih usluga.

Članak 53.

Kako bi se držav­ljanima Zajednice i hrvatskim držav­ljanima olakšalo započi­nja­nje i bav­lje­nje zakonski uređenim profesionalnim djelatnostima u Hrvatskoj odnosno Zajednici, Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje ispitat će koji su koraci potrebni za uzajamno priznava­nje kvalifikacija. U tom ci­lju ono može poduzeti sve potrebne mjere.

Članak 54.

1. Trgovačko društvo Zajednice ili hrvatsko trgovačko društvo osnovano na teritoriju Hrvatske odnosno Zajednice imat će pravo zapoš­ljavati, izravno ili preko neke od svojih društava kćeri ili podružnica na teritoriju Hrvatske odnosno Zajednice, u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u zem­lji osniva­nja, zaposlenike koji su držav­ljani država članica odnosno Hrvatske, pod uvjetom da su oni k­ljučno osob­lje u smislu stavka 2. te da ih zapoš­ljavaju isk­ljučivo trgovačka društva, ­njihova društva kćeri ili podružnice. Boravišnom i radnom dozvolom tih zaposlenika bit će obuhvaćeno samo vrijeme traja­nja takva radnoga odnosa.

2. K­ljučno osob­lje gore spomenutih trgovačkih društava odnosno, u da­lj­njem tekstu, »organizacija«, jesu »osobe premještene unutar društva« u smislu točke (c) ovoga stavka, a u okviru s­ljedećih kate­gorija, pod uvjetom da je ta organizacija pravna osoba te da su te osobe u ­njoj bile zaposlene ili da su djelovale kao partneri (s izuzetkom većinskih članova) najma­nje godinu dana neposredno prije premještaja:

(a) osobe koje u organizaciji imaju viši položaj, koje u prvom redu uprav­ljaju poslova­njem poduzeća i koje se uglavnom nalaze pod općim nadzorom ili rukovodstvom uprave ili dioničara društva, odnosno osobe koje obnašaju neku istovjetnu dužnost, uk­ljučujući:

– uprav­lja­nje osniva­njem odjela ili podpodjela društva;

– praće­nje i nadzira­nje rada drugih zaposlenika koji obav­ljaju nadzorne, stručne ili vodite­ljske poslove;

– osobne ovlasti za zapoš­ljava­nje i otpušta­nje djelatnika, odnosno dava­nje preporuka vezanih uz zapoš­ljava­nje, otpušta­nje ili druge kadrovske poslove;

(b) osobe koje rade u organizaciji, koje posjeduju posebna zna­nja bitna za pruža­nje usluga, služe­nje opremom za istraživa­nja, primjenu tehnika ili vođe­nje poslova­nja društva. Osim zna­nja usko vezanih uz to društvo, ocjena takvih zna­nja može održavati i visok stupa­nj stručne osposob­ljenosti u odnosu na određenu vrstu posla ili djelatnosti koja zahtijeva točno određeno stručno zna­nje, uk­ljučujući članstvo u ovlaštenoj strukovnoj udruzi;

(c) »osoba premještena unutar društva« znači fizičku osobu koja radi u određenoj organizaciji na teirtoriju jedne od stranaka, ali je u obav­lja­nju gospodarskih djelatnosti privremeno premještena na teritorij druge stranke. Ta organizacija mora imati svoje glavno mjesto obav­lja­nja poslovne djelatnosti na teritoriju jedne od stranaka, a premještaj se mora obaviti u društvo (podružnicu, društvo kći) koje je dio te organizacije i koje u stvarnosti obav­lja slične gospodarske djelatnosti na teritoriju druge stranke.

3. Ulazak i privremena prisutnost držav­ljana Hrvatske odnosno Zajednice na teritoriju Zajednice odnosno Hrvatske bit će dopušteni, u slučaju da su ti predstavnici trgovačkih društava osobe koje u trgovačkom društvu obnašaju neku višu dužnost u smislu stavka 2. točke (a) ovoga članka te da su u određenoj državi članici odnosno Hrvatskoj odgovorne za uspostavu društva kćeri ili podružnice nekoga hrvatskoga društva u Zajednici, odnosno za uspostavu društva kćeri ili podružnice nekoga društva Zajednice u Hrvatskoj, i u slučaju kada:

– ti predstavnici nisu uk­ljučeni u obav­lja­nje izravne prodaje ili u pruža­nje usluga, i

– to trgovačko društvo svoje glavno mjesto poslova­nja ima izvan Zajednice odnosno Hrvatske te da u državi članici odnosno Hrvatskoj nema drugoga predstavnika, ured, podružnicu ili društvo kćer.

Članak 55.

Tijekom prve tri godine od dana stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska može, na prijelaznoj osnovi, uvesti mjere koje odstupaju od odredaba ovoga poglav­lja u pogledu prava poslovnoga nastanka trgovačkih društava i držav­ljana Zajednice, i to u određenim gospodarskim granama koje:

– prolaze kroz restrukturira­nje ili se suočavaju s ozbi­ljnim teškoćama, posebice ako one za sobom povlače ozbi­ljne socijalne probleme u Hrvatskoj, ili su

– suočene s gubitkom ili drastičnim sma­nje­njem ukupnoga udjela na tržištu koje hrvatska društva ili držav­ljani imaju u tom sektoru ili gospodarskoj grani u Hrvatskoj, ili su

– gospodarske grane u nastaja­nju u Hrvatskoj.

Ove mjere:

(i) prestat će se primje­njivati najkasnije pet godina od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma,

(ii) bit će razumne i potrebne kako bi se popravilo sta­nje i

(iii) neće uvoditi diskriminaciju u pogledu djelatnosti koje obav­ljaju trgovačka društva ili držav­ljani Zajednice koji u trenutku uvođe­nja tih mjera već imaju poslovni nastan na teritoriju Hrvatske, a u odnosu na hrvatska trgovačka društva ili držav­ljane.

Pri osmiš­ljava­nju i primjeni tih mjera Hrvatska će, kad je god to moguće, trgovačkim društvima i držav­ljanima Zajednice odobriti povlašteni tretman, a u svakom slučaju tretman koji nije ma­nje povo­ljan od tretmana koji jamči društvima ili držav­ljanima iz bilo koje treće zem­lje. Prije donoše­nja tih mjera Hrvatska će se savjetovati s Vijećem za stabilizaciju i pridruživa­nje te neće započeti s ­njihovom primjenom prije isteka razdob­lja od mjesec dana nakon što je obavijestila Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje o konkretnim mjerama koje namjerava uvjesti, osim ako opasnost od nenadoknadive štete ne nalaže poduzima­nje hitnih mjera, u kojem će se slučaju Hrvatska savjetovati s Vijećem za stabilizaciju i pridruživa­nje neposredno po ­njihovu usvaja­nju.

Po isteku treće godine od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska može uvesti te mjere ili nastaviti s ­njihovom provedbom jedino uz suglasnost Vijeća za stabilizaciju i pridruživa­nje i pod uvjetima koje ono odredi.

POGLAVLJE III.

PRUŽANJE USLUGA

Članak 56.

1. U skladu sa s­ljedećim odredbama stranke se obvezuju poduzeti nužne korake kako bi postupno omogućavale da usluge pružaju trgovačka društva ili držav­ljani Zajednice odnosno Hrvatske s poslovnim nastanom na teritoriju stranke kojoj ne pripada osoba kojoj su te usluge namije­njene.

2. Usporedo s procesom liberalizacije, koji je spomenut u stavku 1., stranke će dopustiti privremeno kreta­nje fizičkih osoba koje pružaju usluge ili onih koje pružate­lj usluga zapoš­ljava kao k­ljučno osob­lje u smislu članka 54., uk­ljučujući fizičke osobe koje su predstavnici trgovačkoga društva ili držav­ljana Zajednice ili Hrvatske i koje traže privremeni ulazak radi vođe­nja pre­govora o prodaji usluga ili sklapa­nja ugovora o prodaji usluga za toga pružate­lja usluga kada ti predstavnici nisu uk­ljučeni u obav­lja­nje izravne prodaje korisnicima ili samostalno pruža­nje usluga.

3. Nakon četiri godine od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje poduzet će mjere nužne za postupnu provedbu odredaba stavka 1. Pri tome će se voditi računa o napretku koji su stranke postigle u usklađiva­nju svojih prava.

Članak 57.

1. Stranke neće poduzimati mjere ni rad­nje koje bi uvjete pod kojima usluge pružaju držav­ljani ili trgovačka društva Zajednice i Hrvatske s poslovnim nastanom na teritoriju stranke, kojoj ne pripada osoba kojoj su te usluge namije­njene, bitno ograničile u odnosu na sta­nje zatečeno na dan koji prethodi danu stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma.

2. Ako jedna stranka smatra da mjere koje je druga stranka uvela nakon stupa­nja Sporazuma na snagu dovode do sta­nja koje je u pogledu pruža­nja usluga bitno restriktivnije od sta­nja zatečenoga na dan stupa­nja Sporazuma na snagu, ona može od druge stranke zahtijevati da započne konzultacije.

Članak 58.

U pruža­nju prometnih usluga između Zajednice i Hrvatske primje­njuju se ove odredbe:

1. S obzirom na kopneni promet Protokolom 6. utvrđena su pravila koja su primje­njiva na odnos između stranaka, posebice radi osigura­nja neograničenoga cestovnoga tranzitnoga prometa preko Hrvatske i Zajednice u cjelini, učinkovite primjene načela nediskriminacije i postupnoga usklađiva­nja hrvatskoga zakonodavstva na području prometa sa zakonodavstvom Zajednice.

2. S obzirom na međunarodni pomorski promet stranke se obvezuju na učinkovitu primjenu načela neograničenoga pristupa tržištu i prometu na komercijalnoj osnovi.

(a) Prethodna odredba ne utječe na prava i obveze prema Kodeksu Ujedi­njenih naroda o poslova­nju linijskih konferencija na način kako ga primje­njuje jedna ili druga stranka ovoga Sporazuma. Nekonferencijski linijski brodari mogu se slobodno natjecati s konferencijskim brodarom sve dok se pridržavaju načela poštenoga tržišnoga natjeca­nja na komercijalnoj osnovi.

(b) Stranke potvrđuju svoje opredje­lje­nje za okružje slobodnoga tržišnoga natjeca­nja kao osnovne značajke prometa krutoga i tekuće­ga rasutoga tereta.

3. U primjeni načela iz stavka 2. stranke:

(a) neće uvrštavati klauzule o podjeli tereta u buduće dvostrane sporazume s trećim zem­ljama, osim u iznimnim okolnostima u kojima linijski brodari s teritorija jedne ili druge stranke ovoga Sporazuma u protivnom ne bi imali stvarnu priliku prometovati u treću zem­lju ili iz ­nje radi obav­lja­nja trgovine.

(b) zabranit će rješe­nja vezana uz podjelu tereta u budućim dvostranim sporazumima koja se odnose na promet krutoga i tekuće­ga rasutoga tereta;

(c) nakon stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma ukinut će se jednostrane mjere te upravne, tehničke i druge prepreke koje bi mogle imati ograničavajući ili diskriminirajući učinak na slobodno pruža­nje usluga u međunarodnom pomorskom prometu.

(d) Svaka će od stranaka, inter alia, postupati s brodovima kojima uprav­ljaju držav­ljani ili društva druge stranke na način koji nije ma­nje povo­ljan od načina na koji postupaju prema vlastitim brodovima, a u odnosu na pristup lukama koje su otvorene za međunarodni promet, uporabu infrastrukture i pomoćnih pomorskih usluga u lukama, te na naknade i pristojbe, carinske pogodnosti, dodje­ljiva­nje vezova i mogućnost utovara i istovara robe.

4. Kako bi se zajamčio usklađeni razvoj i postupna liberalizacija prometa između stranaka, a u skladu s ­njihovim uzajamnim komercijalnim potrebama, uvjeti obostranoga pristupa tržištu u zračnom prometu uređuje se posebnim sporazumima, o kojima će stranke pre­govarati nakon stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma.

5. Prije sklapa­nja sporazuma iz stavke 4. stranke ne smiju poduzimati bilo kakve mjere ili rad­nje koje više ograničavaju ili diskriminiraju u odnosu na sta­nje zatečeno prije stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma.

6. Hrvatska će svoje zakonodavstvo, uk­ljučujući upravne, tehničke i druge propise, prilagoditi zakonodavstvu Zajendice koje se u određenom trenutku primje­njuje u zračnom i kopnenom prometu, i to u onoj mjeri u kojoj to služi liberalizaciji i obostranom pristupu tržištima obiju stranaka te omogućuje kreta­nje putnika i roba.

7. Usporedo sa zajedničkim napretkom u ostvariva­nju ci­ljeva postav­ljenih u ovom poglav­lju Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje ispitat će načine stvara­nja uvjeta koji su prijeko potrebni za unapređiva­nje slobode pruža­nja usluga u zračnom i kopnenom prometu.

POGLAVLJE IV.

TEKUĆA PLAĆANJA I KRETANJE KAPITALA

Članak 59.

Stranke se obvezuju odobravati sva plaća­nja i transfere na tekući račun bilance plaća­nja između Zajednice i Hrvatske u slobodnoj konvertibilnoj valuti i u skladu s odredbama članka VIII. Statuta Međunarodnoga monetarnoga fonda.

Članak 60.

1. U pogledu transakcija na kapitalnom računu i financijskom računu bilance plaća­nja nakon stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma stranke će osigurati slobodno kreta­nje kapitala koji se odnosi na izravna ulaga­nja u društva koja su ustanov­ljena u skladu s pravom zem­lje domaćina i ulaga­nja koja su obav­ljena u skladu s odredbama poglav­lja II., glave V., kao i likvidaciju ili povrat tih ulaga­nja i bilo kakve dobiti koja iz ­njih proizlazi.

2. U pogledu transakcija na kapitalnom i financijskom računu bilance plaća­nja od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma stranke će osigurati slobodno kreta­nje kapitala s obzirom na potraživa­nja koja se odnose na trgovačke transakcije ili pruža­nje usluga u kojima sudjeluje osoba koja ima prebivalište u jednoj od stranaka, te na financijske zajmove i kredite s rokom dospijeća du­ljim od jedne godine.

Po stupa­nju na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će dopustiti držav­ljanima država članica Europske unije stjeca­nje nekretnina u Hrvatskoj, uz potpunu i svrhovitu primjenu postojećih postupaka, osim za područja i pita­nja navedena u Dodatku VII. U razdob­lju od četiri godine od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će postupno usklađivati svoje zakonodavstvo koje se odnosi na stjeca­nje nekretnina u Hrvatskoj kako bi držav­ljanima članica Europske unije osigurala isti tretman kao i hrvatskim držav­ljanima. Nakon istjeka četvrte godine od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje ispitat će načine za proširiva­nje tih prava na područja i pita­nja navedena u Dodatku VII.

Stranke će također osigurati, od četvrte godine nakon stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma, slobodno kreta­nje kapitala koje se odnosi na portfe­ljna ulaga­nja i financijske zajmove i kredite s rokom dospijeća kraćim od godine dana.

3. Ne dovodeći u pita­nje stavak 1. stranke neće uvoditi nikakva nova ograniče­nja na kreta­nje kapitala i tekuća plaća­nja između osoba s prebivalištem u Zajednici odnosno Hrvatskoj i neće postojeća rješe­nja dodatno ograničavati.

4. Ne dovodeći u pita­nje odredbe članka 59. i ovoga članka, kada u iznimnim okolnostima kreta­nje kapitala između Zajednice i Hrvatske uzrokuje ili prijeti uzrokova­njem ozbi­ljnih teškoća u funkcionira­nju tečajne politike ili monetarne politike u Zajednici ili Hrvatskoj, Zajednica odnosno Hrvatska može poduzeti zaštitne mjere u pogledu kreta­nja kapitala između Zajednice i Hrvatske za razdob­lje ne du­lje od šest mjeseci, ako su takve mjere prijeko potrebne.

5. Nijedna se gor­nja odredba ne može upotrijebiti da bi se ograničila prava gospodarskih subjekata obiju stranaka da iskoriste svaki povo­ljniji tretman na teme­lju bilo koje­ga postojeće­ga dvostranoga ili višestranoga sporazuma koji uk­ljučuje stranke ovoga Sporazuma.

6. Stranke će se međusobno savjetovati o olakšava­nju kreta­nja kapitala između Zajednice i Hrvatske radi promica­nja ci­ljeva ovoga Sporazuma.

Članak 61.

1. Tijekom prve četiri godine od dana stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma stranke će poduzimati mjere koje omogućavaju stvara­nje potrebnih uvjeta za da­lj­nju postupnu primjenu pravila Zajednice o slobodnom kreta­nju kapitala.

2. Po isteku četvrte godine od dana stupa­nja na snagu ovog Sporazuma Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje utvrdit će načine potpune primjene pravila Zajednice o kreta­nju kapitala.

POGLAVLJE V.

OPĆE ODREDBE

Članak 62.

1. Primjena odredaba ove glave moiže se ograničiti teme­ljem javnoga interesa, javne sigurnosti ili javnoga zdrav­lja.

2. Odredbe ove glave neće se primje­njivati na aktivnosti koje su na teritoriju bilo koje stranke povezane, makar i povremeno, s izvršava­njem službenih ovlasti.

Članak 63.

Prema ovoj glavi ništa iz ovoga Sporazuma ne sprječava stranke da primje­njuju svoje zakone i ostale propise koji se odnose na ulazak i boravak, zapoš­ljava­nje, radne uvjete, poslovni nastan fizičkih osoba i pruža­nje usluga pod uvjetom da ih pritom ne primje­njuju na takav način da poništavaju ili uma­njuju koristi koje ima bilo koja od stranaka na teme­lju uvjeta iz određene odredbe ovoga Sporazuma. Ova odredba ne utječe na primjenu članka 62.

Članak 64.

Odredbe ove glave također se primje­njuju na trgovačka društva koja su pod nadzorom i isk­ljučivo u zajedničkom vlasništvu hrvatskih društava ili držav­ljana i društava ili držav­ljana Zajednice.

Članak 65.

1. Tretman najpovlaštenije države, dodije­ljen u skladu s odredbama ove glave, neće se primje­njivati na porezne povlastice koje stranke pružaju ili će pružati u budućnosti na teme­lju sporazuma čija je svrha izbjeći dvostruko oporeziva­nje ili druge porezne dogovore.

2.  Nijedna odredba ove glave neće se tumačiti kao sprječava­nje stranaka da usvoje ili provedu bilo koju mjeru čiji je ci­lj sprječava­nje izbje­gava­nja ili utaje poreza u skladu s poreznim odredbama sporazuma o izbje­gava­nju dvostrukoga oporeziva­nja i drugih poreznih dogovora ili domaće­ga fiskalnoga zakonodavstva.

3. Nijedna od odredaba ove glave neće se tumačiti kao sprječava­nje država članica ili Hrvatske da u primjeni relevantnih odredaba svoga fiskalnoga zakonodavstva razlikuju porezne obveznike koji nisu u istoj situaciji, posebice s obzirom na ­njihovo prebivalište.

Članak 66.

1. Stranke će nastojati, gdje je god to moguće, izbjeći nameta­nje restriktivnih mjera, uk­ljučujući mjere koje se odnose na uvoz, radi bilance plaća­nja. Stranka koja usvoji takve mjere dostavit će, što je prije moguće, drugoj stranci raspored ­njihova ukida­nja.

2. Kada se jedna od više država članica ili Hrvatska nalaze u ozbi­ljnim teškoćama vezanim uz bilancu plaća­nja ili im takve teškoće prijete, Zajednica ili Hrvatska, ovisno o situaciji, mogu u skladu s uvjetima utvrđenim u Sporazumu Svjetske trgovinske organizacije usvojiti restriktivne mjere, uk­ljučujući mjere koje se odnose na uvoz, koje će biti ograničenoga traja­nja, a koje ne mogu prekoračiti ono što je strogo potrebno da bi se popravila bilanca plaća­nja. Zajednica ili Hrvatska, ovisno o situaciji, o tome će smjesta obavijestiti drugu stranku.

3. Restriktivne se mjere neće primje­njivati na transfere koji se odnose na ulaga­nja, posebice ne na povrat uloženoga ili ponovno uloženoga iznosa, ili bilo kakvih prihoda koji iz ­njih proizlaze.

Članak 67.

Odredbe će se ove glave postupno prilagođavati, posebice u svjetlu zahtjeva koji proizlaze iz članka V. Opće­ga sporazuma o trgovini uslugama.

Članak 68.

Odredbe ovoga Sporazuma ne dovode u pita­nje primjenu bilo koje mjere koju je donijela jedna od stranaka, nužne radi sprječava­nja izbje­gava­nja mjera koje se odnose na pristup trećih zema­lja ­njezinu tržištu na teme­lju odredaba ovoga Sporazuma.

GLAVA VI.

USKLAĐIVANJE PRAVA, PROVEDBA PRAVA
I PRAVILA TRŽIŠNOGA NATJECANJA

Članak 69.

1. Stranke pridaju važnost usklađiva­nju postojeće­ga hrvatskoga zakonodavstva sa zakonodavstvom Zajednice. Hrvatska će nastojati osigurati postupno usklađiva­nje postojećih zakona i buduće­ga zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice (acquis).

2. Usklađiva­nje će započeti danom potpisiva­nja Sporazuma i postupno će se proširivati na sve elemente pravne stečevine Zajednice (acquis) iz ovoga Sporazuma do kraja razdob­lja utvrđenoga u članku 5. Sporazuma. Usklađiva­nje će se, posebice u ranoj fazi, usredotočiti na teme­ljne dijelove pravne stečevine Zajednice (acquis) koji se odnose na unutar­nje tržište i na druga područja vezana uz trgovinu, a na teme­lju programa o kojem se trebaju usuglasiti Komisija Europskih zajednica i Hrvatska. Hrvatska će u dogovoru s Komisijom Europskih zajednica definirati načine nadgleda­nja provedbe usklađiva­nja zakonodavstva i rad­nji koje treba poduzimati u svezi s ­nje­govom provedbom.

Članak 70.

TRŽIŠNO NATJECANJE I OSTALE GOSPODARSKE ODREDBE

1. S­ljedeće je nespojivo s ispravnom primjenom Sporazuma u mjeri u kojoj može utjecati na trgovinu između Zajednice i Hrvatske:

(i) svi sporazumi između poduzetnika, odluke udruže­nja poduzetnika i usklađene prakse između poduzetnika, čiji je ci­lj ili učinak sprečava­nje, ograničava­nje ili narušava­nje tržišnoga natjeca­nja;

(ii) zlouporaba vladajuće­ga položaja jednog ili više poduzetnika na teritoriju Zajednice ili Hrvatske u cjelini, ili u ­njihovim značajnim dijelovima;

(iii) svaka državna potpora koja narušava ili prijeti narušava­njem tržišnoga natjeca­nja dava­njem prednosti nekim poduzetnicima ili nekim proizvodima.

2. Svako postupa­nje suprotno ovom članku ocje­njivat će se na teme­lju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjeca­nju u Zajednici, posebice članaka 81., 82., 86. i 87. Ugovora o osniva­nju Europske zajednice i instrumenata za tumače­nje koje su usvojile institucije Zajednice.

3. Stranke će osigurati da operativno neovisnomu javnomu tijelu budu povjerene ovlasti nužne za potpunu primjenu stavka 1. (i) i (ii) ovoga članka glede privatnih i javnih poduzetnika i poduzetnika kojima su dodije­ljena posebna prava.

4. Hrvatska će osnovati operativno neovisno tijelo kojemu će povjeriti ovlasti nužne za potpunu primjenu stavka 1. (iii) ovoga članka u roku od godine dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma. To će tijelo, inter alia, biti ovlašteno odobravati programe državne potpore i pojedinačne potpore u skladu sa stavkom 2. ovoga članka i naređivati povrat državne potpore koja je nezakonito dodije­ljena.

5. Svaka će stranka osigurati transparentnost na području državnih potpora, tako što će, inter alia, drugoj stranci dostav­ljati redoviti godiš­nji izvještaj ili drugi odgovarajući dokument, slijedeći metodologiju i prikaz koji je sadržan u pre­gledu državnih potpora Zajednice. Na zahtjev jedne od stranaka druga će stranka osigurati informacije o određenim pojedinačnim slučajevima javne potpore.

6. Hrvatska će izraditi sveobuhvatan popis programa potpore koji su uspostav­ljeni prije osniva­nja tijela iz stavka 4. i takve će programe pomoći uskladiti s kriterijima iz stavka 2. u razdob­lju ne dužem od četiri godine od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma.

7. (a) Radi primjene odredaba stavka 1. (iii) stranke prihvaćaju da će se prve četiri godine nakon stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma svaka državna potpora koju dodje­ljuje Hrvatska ocje­njivati, uzimajući u obzir či­njenicu da se Hrvatska smatra područjem koje je istovjetno područjima Zajednice koja su opisana u članku 87. (3) (a) Ugovora o osniva­nju Europske zajednice.

(b) Unutar tri godine od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će Komisiji Europskih zajednica dostaviti svoje iznose BDP po glavi stanovnika koji su usklađeni na razini NUTS-a II. Tijelo iz stavka 4. i Komisija Europskih zajednica potom će zajedno ocijeniti podobnost hrvatskih re­gija i na teme­lju toga maksimalni iznos potpora kako bi se izradila karta re­gionalnih potpora na osnovi odgovarajućih smjernica Zajednice.

8. Glede proizvoda iz poglav­lja II, glave IV:

– stavak 1. (iii) neće se primje­njivati;

– svako postupa­nje suprotno stavku 1. (i) ocje­njivat će se prema kriterijima koje je utvrdila Zajednica na teme­lju članaka 36. i 37. Ugovora o osniva­nju Europske zajednice i posebnih instrumenata Zajednice koji su usvojeni na toj osnovi.

9. Ako jedna od stranaka smatra da je određeno psotupa­nje nespojivo s uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, može poduzeti odgovarajuće mjere nakon konzultacija unutar Vijeća za stabilizaciju i pridruživa­nje ili trideset radnih dana nakon što se obratila za konzultacije.

Ništa iz ovoga članka nije u suprotnosti i ne može na bilo koji način utjecati na protudampinške ili kompenzacijske mjere koje bilo koja stranka poduzima u skladu s odgovarajućim članicama Opće­ga sporazuma o carinama i trgovini 1994 i Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije o subvencijama i kompenzacijskim mjerama, ili s odgovarajućim domaćim zakonodavstvom.

Članak 71.

INTELEKTUALNO, INDUSTRIJSKO I TRGOVAČKO VLASNIŠTVO

1. Prema odredbama ovoga članka i Dodatka VIII. stranke potvrđuju važnost koju pridaju osigura­nju odgovarajuće i učinkovite zaštite i provedbe prava intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva.

2. Hrvatska će poduzeti nužne mjere kako bi najkasnije tri godine od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma zajamčila razinu zaštite intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva koja je slična zaštiti koja postoji u Zajednici, uk­ljučujući učinkovita sredstva za provedbu tih prava.

3. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje može odlučiti obvezati Hrvatsku na pristupa­nje određenim višestranim ugovorima u tom području.

4. Ako se pojave problemi u području intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva koji utječu na trgovinske uvjete, morat će se hitno priopćiti Vijeću za stabilizaciju i pridruživa­nje, na zahtjev bilo koje od stranaka, radi postiza­nja obostrano zadovo­ljavajućih rješe­nja.

Članak 72.

JAVNE NABAVE

1. Stranke smatraju da je že­ljeni ci­lj otvara­nje pristupa nadmeta­nju za sklapa­nje ugovora o javnim nabavama na teme­lju nediskriminacije i uzajamnosti, posebice u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije.

2. Hrvatskim trgovačkim društvima, bez obzira na to jesu li osnovana u Zajednici ili nisu, od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma bit će omogućen pristup natječajima o javnim nabavama u Zajednici, prema pravilima o nabavama koja vrijede u Zajednici, pod uvjetima ne ma­nje povo­ljnim od uvjeta koji se primje­njuju na društva Zajednice.

Gor­nje odredbe također će se primje­njivati na ugovore s područja komunalnih usluga nakon što hrvatska Vlada usvoji zakonodavstvo kojim se na to područje uvode pravila Zajednice. Zajednica će periodično provjeravati je li Hrvatska stvarno uvela takvo zakonodavstvo.

Trgovačkim društvima Zajednice koja nisu osnovana u Hrvatskoj omogućit će se pristup natječajima o javnim nabavama u Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, pod uvjetima ne ma­nje povo­ljnim od uvjetima koji se primje­njuju na hrvatska društva, najkasnije tri godine od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma. Društva Zajednice osnovana u Hrvatskoj, prema odredbama poglav­lja 2., glave V., imat će pristup natječajima o javnim nabavama pod uvjetima ne ma­nje povo­ljnim od uvjeta koji se primje­njuju na hrvatska društva od stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje periodično će ispitivati mogućnost da Hrvatska svim društvima Zajednice omogući pristup najtečajima o javnim nabavama u Hrvatskoj.

3. Što se tiče poslovnoga nastana, djelova­nja, pruža­nja usluga između Zajednice i Hrvatske te zapoš­ljava­nja i kreta­nja radne snage, što je povezano s izvršava­njem ugovora o javnim nabavama, primje­njuju se odredbe članaka 45. do 68.

Članak 73.

NORMIZACIJA, MJERITELJSTVO, OVLAŠĆIVANJE I OCJENA SUKLADNOSTI

1. Hrvatska će poduzeti potrebne mjere kako bi postupno postigla usklađenost s tehničkim propisima Zajednice i europskom normizacijom, mjerite­ljstvom i ovlašćiva­njem te postupcima za ocjenu sukladnosti.

2. U tu će svrhu stranke u ranoj fazi započeti:

– promicati uporabu tehničkih propisa Zajednice i europskih norma, te postupaka ispitiva­nja i ocjene sukladnosti;

– zak­ljučivati, po potrebi, Europske protokole za ocjenu sukladnosti;

– poticati razvoj infrastrukture za kakvoću; normizaciju, mjerite­ljstvo, ovlašćiva­nje i ocjenu sukladnosti;

– promicati sudjelova­nje Hrvatske u radu specijaliziranih europskih organizacija, osobito u Europskom odboru za normizaciju, Europskom odboru za elektrotehničku normizaciju, Europskom institutu za telekomunikacijske norme, Europskoj surad­nji na ovlašćiva­nju, u Europskoj surad­nji u zakonskom mjerite­ljstvu i u EUROMET–u.

Članak 74.

ZAŠTITA POTROŠAČA

Stranke će surađivati kako bi uskladile standarde za zaštitu potrošača u Hrvatskoj sa standardima u Zajednici. Učinkovita je zaštita potrošača nužna kako bi se osiguralo primjereno funkcionira­nje tržišnoga gospodarstva. Ta će zaštita ovisiti o razvoju upravne infrastrukture radi osigura­nja nadzora nad tržištem i provedbe zakona na tom području.

U tu će svrhu i u ­njihovu zajedničkom interesu stranke poticati i osigurati:

– usklađiva­nje zakonodavstva i prilagođava­nje zaštite potrošača u Hrvatskoj zaštiti koja je na snazi u Zajednici;

– politiku aktivne zaštite potrošača, uk­ljučujući veću informiranost i razvoj neovisnih organizacija;

– učinkovitu pravnu zaštitu potrošača radi pobo­ljša­nja kakvoće potrošačke robe i održava­nja odgovarajućih sigurnosnih standarda.

GLAVA VII.

PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI

UVOD

Članak 75.

JAČANJE INSTITUCIJA I VLADAVINE PRAVA

U surad­nji na području pravosuđa i unutar­njih poslova stranke će posebnu važnost pridavati konsolidira­nju vladavine prava i jača­nju institucija na svim razinama u području uprave općenito, a posebice u provođe­nju prava i u pravosudnim mehanizmima.

Surad­nja na području pravosuđa usredotočit će se posebice na neovisnost sudstva, pobo­ljša­nje ­nje­gove učinkovitosti i na izobrazbu pravne struke.

SURADNJA NA PODRUČJU KRETANJA OSOBA

Članak 76.

VIZE, GRANIČNA KONTROLA, AZIL I MIGRACIJE

1. Stranke će surađivati na područjima viza, granične kontrole, azila i migracija i utvrdit će okvire za surad­nju u tim područjima, uk­ljučujući surad­nju na re­gionalnoj razini.

2. Surad­nja u pita­njima iz stavka 1. teme­ljit će se na međusobnim konzultacijama i uskoj koordinaciji između stranaka te bi trebala uk­ljučivati tehničku i upravnu pomoć u:

– razmjeni informacija o zakonodavstvu i praksi;

– izradi zakonodavstva;

– poveća­nju učinkovitosti institucija;

– izobrazbi osob­lja;

– zaštiti putnih isprava i otkriva­nju lažnih isprava.

3. Surad­nja će se posebno usredotočiti:

– u području azila na izradu i primjenu nacionalnoga zakonodavstva kako bi se dostigli standardi iz Ženevske konvencije iz 1951. i Njujorškoga protokola iz 1967. radi osigurava­nja poštova­nja načela zabrane protjeriva­nja;

– u području le­galnih migracija na pravila ulaska te na prava i status osoba kojima je odobren ulazak. U svezi s migracijama stranke su sporazumne osigurati pravedni tretman držav­ljanima drugih zema­lja koji zakonito prebivaju na ­njihovu teritoriju i promicati politiku inte­gracije radi osigurava­nja prava i obveza koji su usporedivi s pravima i obvezama koje imaju ­njihovi držav­ljani.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje može predložiti dodatna područja surad­nje u skladu s ovim člankom.

Članak 77.

SPREČAVANJE I KONTROLA ILEGALNIH IMIGRACIJA; PONOVNI PRIHVAT (READMISIJA)

1. Stranke su suglasne surađivati radi sprečava­nja i kontrole ile­galnih imigracija. U tu svrhu:

– Hrvatska je suglasna ponovno prihvatiti sve svoje držav­ljane koji se ile­galno nalaze na teritoriju neke države članice na ­njezin zahtjev i bez dodatnih formalnosti;

– također, svaka je država članica Europske unije suglasna ponovno prihvatiti sve svoje držav­ljane koji se ile­galno nalaze na teritoriju Hrvatske na ­njezin zahtjev i bez dodatnih formalnosti.

Države članice Europske unije i Hrvatska osigurat će svojim držav­ljanima odgovarajuće osobne isprave te će im za to pružiti potrebnu upravnu podršku.

2. Stranke su suglasne da na zahtjev Hrvatska i Europska zajednica sklope sporazum koji će urediti posebne obveze Hrvatske i država članica Europske unije za ponovni prihvat, uk­ljučujući obvezu ponovnog prihvata držav­ljana drugih zema­lja i osoba bez držav­ljanstva.

3. Do sklapa­nja sporazuma sa Zajednicom iz stavka 2. Hrvatska je suglasna sklopiti, na zahtjev neke države članice, dvostrane sporazume s pojedinim državama članicama Europske unije kojima se uređuju posebne obveze ponovnoga prihvata između Hrvatske i te države članice, uk­ljučujući obvezu ponovnoga prihvata držav­ljana drugih zema­lja i osoba bez držav­ljanstva.

4. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje ispitat će koji bi se dodatni zajednički napori mogli učiniti radi sprečava­nja i kontrole ile­galnih imigracija, uk­ljučujući trgovinu ­ljudima.

SURADNJA U VEZI S PRANJEM NOVCA
I NEDOPUŠTENIM DROGAMA

Članak 78.

PRANJE NOVCA

1. Stranke su suglasne da je prijeko potrebno ulagati napore i surađivati kako bi spriječile uporabu svojih financijskih sustava za pra­nje prihoda stečenih od kaznenih djela općenito, a posebice od kaznenih djela vezanih uz drogu.

2. Surad­nja na tom području može uk­ljučivati upravnu i tehničku pomoć radi razvoja provedbe propisa i omogućava­nja učinkovita funkcionira­nja odgovarajućih standarda i mehanizama za sprečava­nje pra­nja novca istovjetnih onima koje je usvojila Zajednica i međunarodni forumi na ovom području.

Članak 79.

SURADNJA U VEZI S NEDOPUŠTENIM DROGAMA

1. Stranke će, u granicama svojih ovlasti i nadležnosti, surađivati kako bi osigurale uravnotežen i inte­griran pristup kontroli droga. Politika i aktivnosti kontrole droga bit će usmjerene na sma­njiva­nje opskrbe, trgovine i potraž­nje za nedopuštenim drogama te na učinkovitiju kontrolu prekurzora.

2. Stranke će se dogovoriti o potrebnim metodama surad­nje za postiza­nje tih ci­ljeva. Aktivnosti će se teme­ljiti na zajednički dogovorenim načelima u skladu sa strate­gijom EU za kontrolu droga.

Surad­nja će se između stranaka sastojati od tehničke i upravne pomoći, posebice na ovim područjima:

– izradi nacionalnoga zakonodavstva i politika;

– osniva­nju institucija i informativnih centara;

– izobrazbi osob­lja;

– istraživa­njima vezanim uz droge;

– sprečava­nju zlouporabe prekurzora za nedopuštenu proizvod­nju droga.

Stranke se mogu dogovoriti o uk­ljučiva­nju drugih područja.

SURADNJA U KAZNENIM PITANJIMA

Članak 80.

SpreČava­nje i suzbija­nje kriminala i drugih nezakonitih aktivnosti

1. Stranke su suglasne surađivati u suzbija­nju i sprečava­nju kaznenih i nezakonitih aktivnosti, organiziranih ili drugih, kao što su:

– trgovina ­ljudima;

– protuzakonite gospodarske aktivnosti, a posebice korupcija, krivotvore­nje novca, nezakonite transakcije s robom, kao što je industrijski otpad, radioaktivni materijal i promet nezakonitim ili krivotvorenim proizvodima;

– nedopuštena trgovina drogom i psihotropnim tvarima;

– krijumčare­nje;

– nedopuštena trgovina oružjem;

– terorizam.

Surad­nja u navedenim pita­njima bit će predmetom konzultacija i bliske koordinacije između stranaka.

2. Tehnička i upravna pomoć na tom području može uk­ljučivati:

– izradu nacionalnoga zakonodavstva na području kaznenoga prava;

– poveća­nje učinkovitosti institucija zaduženih za suzbija­nje i sprečava­nje kriminala;

– izobrazbu osob­lja i usavršava­nje istražnih sredstava;

– utvrđiva­nje mjera za sprečava­nje kriminala.

GLAVA VIII.

POLITIKE SURADNJE

Članak 81.

1. Zajednica i Hrvatska će uspostaviti tijesnu surad­nju čiji je ci­lj doprinos razvoju i rastu Hrvatske. Takva će surad­nja ojačati postojeće gospodarske veze na najširim mogućim teme­ljima u korist obiju stranaka.

2. Politike i druge mjere bit će oblikovane kako bi omogućile gospodarski i društveni razvoj Hrvatske. Te bi politike trebale osigurati da se i pita­nja okoliša od samoga početka u potpunosti uk­ljuče i poveću sa zahtjevima za harmoničan društveni razvoj.

3. Politike će surad­nje biti inte­grirane u re­gionalni okvir surad­nje. Posebna će se pozornost posvetiti mjerama koje mogu poticati surad­nju između Hrvatske i susjednih zema­lja, uk­ljučujući države članice, čime će se pridonijeti re­gionalnoj stabilnosti. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje može odrediti prioritete među politikama surad­nje, opisanima u da­lj­njem tekstu, i unutar ­njih.

Članak 82.

GOSPODARSKA POLITIKA

1. Zajednica i Hrvatska će surađivati i na taj način olakšati gospodarsku reformu i pobo­ljšati razumijeva­nje teme­ljnih čimbenika svojih gospodarstava i primjene gospodarske politike u tržišnim gospodarstvima.

2. S tim će ci­ljem Zajednica i Hrvatska surađivati radi:

– razmjene informacija o makroekonomskim rezultatima i izgledima te o razvojnim strate­gijama;

– zajedničke analize gospodarskih pita­nja od zajedničkoga interesa, uk­ljučujući i oblikova­nje gospodarske politike i instrumenata za ­njezinu provedbu;

– promica­nja šire surad­nje radi ubrzava­nja pritjeca­nja tehnološkog zna­nja i iskustva (know-how) te pristupa novim tehnologijama.

3. Na zahtjev hrvatskih vlasti Zajednica može osigurati pomoć u pruža­nju potpore naporima Hrvatske prema postupnom usklađiva­nju ­njezinih politika s politikama Ekonomske i monetarne unije. Surad­nja će na tom području uk­ljučivati neformalnu razmjenu informacija koje se tiču načela i funkcionira­nja Ekonomske i monetarne unije i Europskog sustava središ­njih banaka.

Članak 83.

SURADNJA U PODRUČJU STATISTIKE

1. Surad­nja u području statistike bit će usmjerena na razvitak učinkovitoga i održivoga statističkoga sustava koji će biti u sta­nju pravodobno dati pouzdane, objektivne i točne podatke potrebne za planira­nje i praće­nje procesa tranzicije i reforme u Hrvatskoj. On će pomoći Državnom zavodu za statistiku Hrvatske da na bo­lji način udovo­lji potrebama svojih korisnika u javnoj upravi i u privatnim poduzećima. Statistički će sustav poštovati teme­ljna statistička načela koja su donijeli Ujedi­njeni narodi i odredbe europskoga statističkog prava te će se razvijati prema pravnoj stečevini Zajednice (acquis).

2. U tu svrhu stranke mogu surađivati posebice:

– u promica­nju razvoja učinkovite statističke službe u Hrvatskoj, koja se teme­lji na odgovarajućem institucionalnom okviru;

– u da­lj­njem usklađiva­nju s međunarodnim i europskim standardima i klasifikacijom kako bi se nacionalnom statističkom sustavu omogućilo usvaja­nje pravne stečevine Zajednice (acquis) na području statistike;

– u pruža­nju odgovarajućih društveno-gospodarskih podataka gospodarskim čimbenicima iz privatnoga i javnoga sektora i istraživačkoj zajednici;

– u pruža­nju podataka potrebnih za provođe­nje i praće­nje gospodarske reforme;

– u osigurava­nju tajnosti pojedinačnih podataka;

– u postupnom poveća­nju prikup­lja­nja podataka i ­njihovu prijenosu u Europski statistički sustav.

3. Surad­nja će na tom području uk­ljučiti posebice razmjenu informacija o metodama, prijenosu tehnološkog zna­nja i iskustva (know-how) te o izobrazbi.

Članak 84.

BANKARSTVO, OSIGURANJE I OSTALE FINANCIJSKE USLUGE

1. Stranke će surađivati u uspostav­lja­nju i razvija­nju odgovarajuće­ga okvira za potica­nje bankarskih, osiguravate­ljskih i financijskih usluga u Hrvatskoj.

Ta će se surad­nja usredotočiti na:

– usvaja­nje zajedničkoga računovodstvenoga sustava koji odgovara europskim standardima;

– jača­nje i restrukturira­nje bankarstva, osigura­nja i ostalih financijskih sektora;

– pobo­ljša­nje nadzora i re­gulacije bankarskih i drugih financijskih usluga;

– razmjenu informacija, posebice u vezi s predloženim zakonodavstvom;

– pripremu prijevoda i pojmovnika.

2. Stranke će surađivati u razvija­nju učinkovita sustava revizije u Hrvatskoj, slijedeći usklađene metode i postupke Zajednice.

Surad­nja će se usredotočiti na:

– tehničku pomoć Državnomu uredu za reviziju u Hrvatskoj;

– osniva­nje internih jedinica za reviziju u službenim agencijama;

– razmjenu informacija u svezi sa sustavima revizija;

– normizacija revizorske dokumentacije;

– programe izobrazbe i savjetova­nja.

Članak 85.

POTICANJE I ZAŠTITA ULAGANJA

1. Ci­lj je surad­nje između stranaka uspostava povo­ljne klime za domaća i strana privatna ulaga­nja.

2. Posebni će ci­ljevi surad­nje biti:

– za Hrvatsku pobo­ljša­nje pravnoga okvira koji će pogodovati i štititi ulaga­nje;

– sklapa­nje, kada je to primjereno, dvostranih sporazuma o potica­nju i zaštiti ulaga­nja s državama članicama;

– pobo­ljša­nje zaštite ulaga­nja.

Članak 86.

INDUSTRIJSKA SURADNJA

1. Ci­lj je surad­nje promica­nje modernizacije i restrukturira­nja hrvatske industrije i pojedinih sektora, te industrijske surad­nje između gospodarskih čimbenika obiju strana, posebice jača­nja privatnoga sektora pod uvjetima koji jamče zaštitu okoliša.

2. Inicijative za industrijsku surad­nju odražavat će prioritete koje su utvrdile obje stranke. One će uzeti u obzir re­gionalne aspekte industrijskoga razvoja, pri čemu će se, gdje je to bitno, promicati međudržavna partnerstva. Te će inicijative posebice nastojati uspostaviti odgovarajući okvir za poduzetništvo, pobo­ljšati uprav­lja­nje tvrtkama i tehnološko zna­nje i iskustvo (know-how) te promicati tržište, tržišnu transparentnost i poslovno okruže­nje. Posebna će se pozornost posvetiti uspostavi učinkovitih aktivnosti u Hrvatskoj radi promica­nja izvoza.

Članak 87.

MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

Stranke će težiti razvija­nju i jača­nju maloga i sred­nje­ga poduzetništva u privatnom sektoru, osniva­nju novih poduzeća na područjima koja nude mogućnost za rast i surad­nju među malim i sred­njim poduzetnicima u Zajednici i Hrvatskoj.

Članak 88.

TURIZAM

1. Surad­nja između stranaka u turizmu težit će omogućiva­nju i potica­nju turizma i turističke djelatnosti prijenosom tehnološkog zna­nja i iskustva (know-how), te sudjelova­njem Hrvatske u važnim europskim turističkim organizacijama i proučava­njem mogućnosti zajedničkoga djelova­nja.

2. Surad­nja će posebno uk­ljučivati:

– razmjenu informacija o važnim pita­njima od zajedničkoga interesa koje imaju utjecaj na turistički sektor i na prijenos tehnološkog zna­nja i iskustva (know-how);

– potica­nje razvoja infrastrukture koja će ubrzati ulaga­nja u turistički sektor;

– razmatra­nje re­gionalnih projekata u turizmu.

Članak 89.

CARINE

1. Stranke će surađivati kako bi zajamčile poštova­nje svih odredaba koje su planirane za usvaja­nje na području trgovine i kako bi postigle usklađiva­nje carinskog sustava u Hrvatskoj sa sustavom u Zajednici, čime će se otvoriti put mjerama liberalizacije koje se predviđaju ovim Sporazumom.

2. Surad­nja će posebice uk­ljučivati:

– mogućnost međusobnoga poveziva­nja tranzitnih sustava Zajednice i Hrvatske te uporabu Jedinstvene carinske deklaracije (JCD);

– pobo­ljša­nje i pojednostav­lje­nje inspekcija i formalnosti oko prijevoza roba;

– razvoj prekogranične infrastrukture između stranaka:

– razvoj potpore za surad­nju na području carina radi uvođe­nja modernih carinskih informacijskih sustava;

– razmjenu informacija uk­ljučujući informacije o metodama istrage;

– Kombiniranu nomenklaturu koju će Hrvatska usvojiti;

– izobrazbu carinskih službenika.

2. Ne dovodeći u pita­nje da­lj­nju surad­nju koja je predviđena ovim Sporazumom, posebno članke 77., 78. i 79., međusobna pomoć upravnih carinskih tijela stranaka odvijat će se u skladu s odredbama Protokola 5.

Članak 90.

OPOREZIVANJE

Stranke će uspostaviti surad­nju na području oporeziva­nja, uk­ljučujući mjere usmjerene na da­lj­nju reformu fiskalnoga sustava i preustroj porezne uprave radi osigura­nja učinkovitosti ubira­nja poreza i borbe protiv poreznih prijevara.

Članak 91.

SURADNJA NA PODRUČJU SOCIJALNE POLITIKE

1. Na području zapoš­ljava­nja surad­nja će se između stranaka osobito usredotočiti na unapređiva­nje službi za posredova­nje u zapoš­ljava­nju i za profesionalnu orijentaciju osigurava­njem podrške i promica­njem lokalnoga razvoja kao pomoći restrukturira­nju industrijskoga tržišta i tržišta radne snage.

To će uk­ljučivati i mjere, kao što su studije, razmjene struč­njaka te informatičke i obrazovne aktivnosti.

2. Na području socijalne sigurnosti stranke će težiti prilagodbi sustava socijalne sigurnosti u Hrvatskoj novim gospodarskim i socijalnim zahtjevima, ponajprije pruža­njem usluga struč­njaka i organizira­njem informatičkih i obrazovnih aktivnosti.

3. Surad­nja će između stranaka uk­ljučivati prilagodbu hrvatskoga zakonodavstva u pogledu radnih uvjeta i jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

4. Stranke će razvijati međusobnu surad­nju na pobo­ljša­nju razine zaštite zdrav­lja i sigurnosti radnika, uzimajući kao primjer razinu zaštite koja postoji u Zajednici.

Članak 92.

POLJOPRIVREDA I POLJOPRIVREDNO-INDUSTRIJSKI SEKTOR

Ci­lj je surad­nje u ovom području modernizacija i restrukturira­nje po­ljoprivrede i po­ljoprivredno-industrijskog sektora u skladu s pravilima i standardima Zajednice, te u uprav­lja­nju vodoprivredom, zatim ruralni razvoj, postupno usklađiva­nje veterinarskoga i fitosanitarnoga zakonodavstva s normama koje vrijede u Zajednici, te razvoj šumarstva u Hrvatskoj.

Članak 93.

RIBARSTVO

Zajednica i Hrvatska će ispitati mogućnost određiva­nja područja od zajedničkoga interesa u području ribarstva, koja bi po svojoj prirodi morala biti obostrano korisna.

Članak 94.

OBRAZOVANJE I IZOBRAZBA

1. Stranke će surađivati na podiza­nje razine opće­ga obrazova­nja i stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj.

2. Program Tempus će pridonijeti jača­nju surad­nje između stranaka na području obrazova­nja i izobrazbe, promica­nja demokracije, vladavine prava i gospodarske reforme.

3. Europska zaklada za izobrazbu također će pridonijeti unapređiva­nju obrazovnih struktura i aktivnosti u Hrvatskoj.

Članak 95.

KULTURNA SURADNJA

Stranke se obvezuju promicati kulturnu surad­nju. Ta surad­nja služi, inter alia, za poveća­nje uzajamnoga razumijeva­nja i poštova­nja među pojedincima, zajednicama i narodima.

Članak 96.

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

Zajednica i Hrvatska će poduzeti potrebne mjere za potica­nje uzajamne razmjene informacija. Prioritet će se dati programima čiji je ci­lj pruža­nje osnovnih informacija o Zajednici široj javnosti i informacija stručnim krugovima u Hrvatskoj o specijaliziranim područjima.

Članak 97.

SURADNJA NA AUDIOVIZUALNOM PODRUČJU

1. Stranke će surađivati na promica­nju audiovizualne industrije u Europi i potica­nju koprodukcije u kinematografiji i na televiziji.

2. Hrvatska će uskladiti svoju politiku re­gulira­nja sadržajnih aspekata prekograničnoga radiotelevizijskoga emitira­nja s politikom Zajednice, pridajući osobitu pozornost pita­njima koja se tiču stjeca­nja prava intelektualnoga vlasništva nad programima i satelitskim ili kablovskim emitira­njem, te će uskladiti svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom Zajednice (acquis).

Članak 98.

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I SRODNE USLUGE

1. Stranke će osnažiti surad­nju na području elektroničkih komunikacijskih infrastruktura, uk­ljučujući klasične telekomunikacijske mreže i relevantne elektroničke audiovizualne prijenosne mreže, te srodne usluge radi konačnoga usklađiva­nja Hrvatske s pravnom stečevinom Zajednice (acquis) nakon stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma.

2. Ta će se surad­nja usredotočiti na ova prioritetna područja:

– razvoj politike,

– pravne i re­gulatorne aspekte,

– izgrad­nju institucija koje su nužne za liberalizirano okruže­nje,

– modernizaciju hrvatske elektroničke infrastrukture i ­njezinu inte­graciju u europske i svjetske mreže, s naglaskom na pobo­ljša­nja na re­gionalnoj razini,

– međunarodnu surad­nju,

– surad­nju s europskim strukturama, osobito sa strukturama koje se bave normizacijom,

– koordinira­nje stajališta u međunarodnim organizacijama i forumima.

Članak 99.

INFORMATIČKO DRUŠTVO

Stranke će osnažiti surad­nju na da­lj­njem razvija­nju informatičkoga društva u Hrvatskoj. Globalni će ci­ljevi biti priprema društva u cjelini za digitalno doba, privlače­nje ulaga­nja i međusobno funkcionira­nje mreža i usluga.

Hrvatske će vlasti, uz pomoć Zajednice, paž­ljivo ispitati sve političke obveze preuzete u Europskoj uniji radi usklađiva­nja svojih politika s politikama Unije.

Hrvatske će vlasti izraditi plan usvaja­nja zakonodavstva Zajednice na području informatičkoga društva.

Članak 100.

PROMET

1. Dodatno odredbama članka 58. i Protokola 6. ovoga Sporazuma, stranke će razvijati i pojačati surad­nju na području prometa kako bi Hrvatskoj omogućile da:

– restrukturira i modernizira prometnu i pripadajuću infrastrukturu;

– pobo­ljša kreta­nje putnika i roba te pristup tržištu prijevoznih usluga ukla­nja­njem upravnih, tehničkih i drugih prepreka;

– postigne operativne standarde koji su usporedivi sa standardima u Zajednici;

– razvije prometni sustav koji će biti spojiv i usklađen sa sustavom Zajednice;

– pobo­ljša zaštitu okoliša u području prometa, sma­nji štetne učinke i zagađe­nje.

2. Surad­nja će uk­ljučivati ova prioritetna područja:

– razvoj infrastrukture cesta, že­ljeznica, zračnih luka, unutraš­njih plovnih putova, luka i ostalih glavnih pravaca od zajedničkog interesa, te transeuropskih i paneuropskih veza;

– uprav­lja­nje že­ljeznicama i zračnim lukama, uk­ljučujući primjerenu surad­nju između odgovarajućih državnih tijela;

– cestovni promet, uk­ljučujući cestovne poreze i pristojbe, te socijalne i ekološke aspekte;

– kombinirani že­ljeznički i cestovni promet;

– usklađiva­nje stastitike o međunarodnom prometu;

– modernizira­nje tehničke prometne opreme u skladu sa standardima Zajednice i pomoć pri dobiva­nju financira­nja u tu svrhu, osobito za cestovno-že­ljeznički promet, kombinirani promet i prekrcaj;

– promica­nje zajedničkih tehnoloških i istraživačkih programa;

– usvaja­nje koordinirane prometne politike koja je sukladna politici koja se primje­njuje u Zajednici.

Članak 101.

ENERGETIKA

1. Surad­nja će odražavati načela tržišne ekonomije i Ugovora o europskoj energetskoj pove­lji, te će se razvijati s ci­ljem postupne inte­gracije europskih energetskih tržišta.

2. Surad­nja će osobito uk­ljučivati s­ljedeće:

– stvara­nje i planira­nje energetske politike, uk­ljučujući modernizaciju infrastrukture, pobo­ljša­nje i diverzifikaciju opskrbe te pobo­ljša­nje pristupa energetskomu tržištu, uk­ljučujući olakšava­nje provoza, prijenosa i distribucije te ponovnu uspostavu re­gionalno važnih električnih veza sa susjednim zem­ljama;

– mena­džment i izobrazbu za energetski sektor, prijenos tehnologije i tehnološkog zna­nja i iskustva (know-how);

– promica­nje šted­nje energije, učinkovitosti energije, obnov­ljive energije i proučava­nje učinka proizvod­nje i potroš­nje energije na okoliš;

– stvara­nje okvirnih uvjeta za restrukturira­nje energetskih tvrtki i surad­nju između poduzetnika u tom sektoru;

– razvoj re­gulatornoga okvira u energetici u skladu s pravnom stečevinom Zajednice (acquis).

Članak 102.

NUKLEARNA SIGURNOST

1. Stranke će surađivati na području nuklearne sigurnosti i zaštite. Surad­nja bi mogla obuhvatiti ove teme:

– unapređiva­nje hrvatskoga zakonodavstva u području nuklearne sigurnosti i snaže­nje nadzornih tijela i ­njihovih resursa;

– zaštitu od radioaktivnoga zrače­nja, uk­ljučujući nadzira­nje okoliša zbog radioaktivnoga zrače­nja;

– postupa­nje s radioaktivnim otpadom i, ako je primjereno, stav­lja­nje nuklearnih postroje­nja izvan pogona;

– potica­nje sporazuma između država članica Europske unije ili Euroatoma i Hrvatske o ranom obavješćiva­nju i razmjeni informacija u slučaju nuklearnih nesreća, o sta­nju pripravnosti u hitnim slučajevima, o prekograničnim seizmičkim istraživa­njima, te o pita­njima nuklearne sigurnosti općenito, ako je primjereno;

– probleme vezane uz ciklus goriva;

– sigurno čuva­nje nuklearnih tvari;

– snaže­nje nadzora i kontrole prijevoza materijala koji je osjet­ljiv na radioaktivno zagađe­nje;

– odgovornost treće strane u vezi s nuklearnim pita­njima.

Članak 103.

OKOLIŠ

1. Stranke će razvijati i osnažiti svoju surad­nju na k­ljučnoj zadaći borbe protiv uništava­nja okoliša radi promica­nja održivosti okoliša.

2. Surad­nja bi se mogla usredotočiti na ove prioritete:

– kakvoću vode, uk­ljučujući obradu otpadnih voda osobito prekograničnih vodnih tokova;

– suzbija­nje lokalnoga, re­gionalnoga i prekograničnoga zagađe­nja zraka i vode (uk­ljučujući pitku vodu);

– učinkovito praće­nje razine zagađe­nja i emisija;

– razvoj strate­gija glede globalnih i klimatskih pita­nja;

– učinkovitu, održivu i čistu proizvod­nju i uporabu energije;

 – klasifikaciju i sigurno rukova­nje kemikalijama;

– sigurnost industrijskih postroje­nja;

– sma­nje­nje, reciklira­nje i sigurno odlaga­nje otpada i provedbu Bazelske konvencije o kontroli prekograničnih kreta­nja opasnih otpada i ­njihova odlaga­nja (Bazel, 1989.);

– utjecaj po­ljoprivrede na okoliš; eroziju tla i zagađe­nje tla po­ljoprivrednim kemikalijama;

– zaštitu flore i faune, uk­ljučujući šume, i očuva­nje biološke raznovrsnosti;

– prostorno planira­nje, uk­ljučujući gradite­ljstvo i urbanizam;

– uporabu gospodarskih i fiskalnih instrumenata za pobo­ljša­nje okoliša;

– provedbu procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene okoliša;

– kontinuirano usklađiva­nje zakona i propisa s normama Zajednice;

– međunarodne ugovore o okolišu kojima je Zajednica stranka;

– surad­nju na re­gionalnoj i međunarodnoj razini;

– obrazova­nje i informira­nje o okolišu i održivom razvoju.

3. Na području zaštite od prirodnih katastrofa stranke će surađivati radi osigura­nja zaštite ­ljudi, životi­nja, imovine i okoliša od katastrofa uzrokovanih ­ljudskim djelova­njem. U tu bi svrhu surad­nja mogla obuhvaćati ova područja:

– razmjenu rezultata znanstvenih i istraživačkih razvojnih projekata;

– uzajamno i rano obavješćiva­nje te sustave upozore­nja o pogibe­ljnim nepogodama i ­njihovim pos­ljedicama;

– vježbe spašava­nja i pomoći te sustave pomoći u slučaju nepogoda;

– razmjenu iskustava u vezi s oporavkom i obnovom nakon nepogode.

Članak 104.

SURADNJA NA ISTRAŽIVANJU I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU

1. Stranke će promicati dvostranu surad­nju na civilnim znanstvenim istraživa­njima i tehnološkom razvoju na teme­lju uzajamne koristi i, uzimajući u obzir raspoloživost izvora, odgovarajući pristup ­njihovim relevantnim programima, ovisno o postoja­nju odgovarajuće razine učinkovite zaštite prava intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva.

2. Surad­nja će obuhvaćati:

– razmjenu znanstvenih i tehničkih informacija i organizira­nje zajedničkih znanstvenih skupova;

– zajedničke aktivnosti na području istraživa­nja i tehnološkoga razvoja;

– aktivnosti u vezi s izobrazbom i programima pokret­ljivosti za znanstvenike, istraživače i tehničare koji su angažirani na istraživa­njima i tehnološkom razvoju na objema stranama.

3. Takva će se surad­nja provoditi prema konkretnim rješe­njima, o kojima će se pre­govarati i koja će biti utvrđena u skladu s postupcima koje usvoji svaka stranka, a koji će utvrđivati inter alia, odgovarajuće odredbe o pravima intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva.

Članak 105.

REGIONALNI I LOKALNI RAZVOJ

Stranke će jačati surad­nju na re­gionalnom razvoju radi pridonoše­nja gospodarskomu razvoju i sma­nje­nju re­gionalnih nejednakosti.

Posebna će se pozornost pridavati prekograničnoj, među­državnoj i međure­gionalnoj surad­nji. U tu se svrhu može organizirati razmjena informacija i struč­njaka.

GLAVA IX.

FINANCIJSKA SURADNJA

Članak 106.

Radi postiza­nja ci­ljeva ovoga Sporazuma i u skladu s člancima 3., 107. i 109. Hrvatska može primiti od Zajednice financijsku pomoć u obliku potpore i zajmova, uk­ljučujući zajmove Europske investicijske banke.

Članak 107.

Financijska pomoć u obliku potpore bit će pokrivena operativnim mjerama koje su utvrđene u odgovarajućoj uredbi Vijeća unutar više­godiš­nje­ga indikativnoga okvira koji Zajednica utvrđuje nakon savjetova­nja s Hrvatskom.

Cjelokupni ci­ljevi pomoći, u obliku izgrad­nje institucija i ulaga­nja, pridonosit će demokratskim, gospodarskim i institucionalnim reformama u Hrvatskoj, u skladu s procesom stabilizacije i pridruživa­nja. Financijska pomoć može obuhvatiti sva područja usklađiva­nja zakonodavstva i sve politike surad­nje iz ovoga Sporazuma, uk­ljučujući pravosuđe i unutar­nje poslove. Trebalo bi razmotriti potpunu provedbu projekata od zajedničkoga interesa koji se odnose na infrastrukturu i koji su utvrđeni u Protokolu 6.

Članak 108.

Na zahtjev Hrvatske i u slučaju posebne potrebe Zajednica bi mogla ispitati, u koordinaciji s međunarodnim financijskim institucijama, mogućnost da se iznimno odobri makrofinancijska pomoć pod određenim uvjetima, vodeći računa o raspoloživosti svih financijskih sredstava.

Članak 109.

Radi omogućava­nja optimalne uporabe raspoloživih sredstava stranke će osigurati da doprinosi Zajednice budu ostvareni u uskoj koordinaciji s doprinosima iz drugih izvora, poput država članica, drugih zema­lja i međunarodnih financijskih institucija.

U tu će svrhu stranke redovito razmje­njivati informacije o svim izvorima pomoći.

GLAVA X.

INSTITUCIONALNE, OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 110.

Ovime se osniva Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje, koje će nadzirati primjenu i provedbu ovoga Sporazuma. Ono će se sastajati na odgovarajućoj razini u redovitim razmacima i kada to okolnosti zahtijevaju. Razmatrat će sva važna pita­nja koja se pojave u okviru ovoga Sporazuma i sva druga dvostrana ili međunarodna pita­nja od obostranoga interesa.

Članak 111.

1. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje sastoji se od članova Vijeća Europske unije i članova Komisije Europskih zajednica, s jedne strane, i članova hrvatske Vlade, s druge strane.

2. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje donosi svoja pravila postupka.

3. Članovi Vijeća za stabilizaciju i pridruživa­nje mogu odrediti da budu zastup­ljeni u skladu s uvjetima utvrđenim u pravilima postupka Vijeća.

4. Vijećem za stabilizaciju i pridruživa­nje naizmjence predsjedaju predstavnik Europske zajednice i predstavnik Hrvatske u skladu s odredbama koje se utvrđuju u pravilima postupka Vijeća.

5. U pita­njima koja se ­nje tiču Europska investicijska banka sudjeluje u radu Vijeća za stabilizaciju i pridruživa­nje u svojstvu promatrača.

Članak 112.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje je radi postiza­nja ci­ljeva ovoga Sporazuma ovlašteno donositi odluke unutar dose­ga ovoga Sporazuma, u slučajevima koji su u ­njemu utvrđeni. Donesene odluke obvezuju stranke, koje moraju poduzimati mjere nužne za provedbu tih odluka. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje također može davati odgovarajuće preporuke. Vijeće svoje odluke i preporuke sastav­lja na teme­lju dogovora stranaka.

Članak 113.

Svaka stranka uputit će Vijeću za stabilizaciju i pridruživa­nje bilo koji spor koji se odnosi na primjenu ili tumače­nje ovoga Sporazuma. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje može riješiti spor obvezujućom odlukom.

Članak 114.

1. Vijeću za stabilizaciju i pridruživa­nje pomagat će u obav­lja­nju ­nje­govih dužnosti Odbor za stabilizaciju i pridruživa­nje, koji je sastav­ljen od predstavnika Vijeća Europske unije i predstavnika Komisije Europskih zajednica s jedne strane, i predstavnika Hrvatske s druge strane.

2. U svojim pravilima postupka Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje utvrdit će dužnosti Odbora za stabilizaciju i pridruživa­nje, koje uk­ljučuju pripremu sastanaka Vijeća za stabilizaciju i pridruživa­nje, te način na koji će Odbor djelovati.

3. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje može prenijeti neke svoje ovlasti na Odbor za stabilizaciju i pridruživa­nje. U tom slučaju Odbor za stabilizaciju i pridruživa­nje donosi svoje odluke u skladu s uvjetima koji su utvrđeni u članku 112.

Članak 115.

Odbor za stabilizaciju i pridruživa­nje može osnivati pododbore.

Članak 116.

Ovime se osniva Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživa­nje. On će biti forum u kojem će se zastupnici Hrvatskoga sabora i Europskoga parlamenta sastajati i razmje­njivati gledišta. Sastajat će se u vremenskim razmacima koje sam utvrđuje.

Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživa­nje sastoji se od zastupnika Europskoga parlamenta s jedne, i zastupnika Hrvatskoga sabora s druge strane.

Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživa­nje donosi svoja pravila postupka.

Parlamentarnim odborom za stabilizaciju i pridruživa­nje naiz­mjence predsjedaju Europski parlament i Hrvatski sabor u skladu s odredbama koje se utvrđuju u ­nje­govim pravilima postupka.

Članak 117.

Svaka stranka obvezuje se unutar dose­ga ovoga Sporazuma osigurati da fizičke i pravne osobe druge stranke imaju pristup bez diskriminacije u odnosu na vlastite držav­ljane nadležnim sudovima i upravnim tijelima stranaka radi zaštite svojih osobnih i imovinskih prava.

Članak 118.

Ni jedna odredba ovoga Sporazuma ne sprečava stranku da poduzme mjere:

(a) koje smatra nužnima kako bi spriječila otkriva­nje informacija suprotno ­njezinim bitnim sigurnosnim interesima;

(b) koje se odnose na proizvod­nju ili trgovinu oružjem, stre­ljivom ili ratnim materijalom, ili na istraživa­nje, razvoj ili proizvod­nju koja je prijeko potrebna za obrambene svrhe, pod uvjetom da takve mjere ne narušavaju uvjete tržišnoga natjeca­nja u odnosu na proizvode koji nisu namije­njeni u izričito vojne svrhe;

(c) koje smatra bitnim za vlastitu sigurnost u slučaju ozbi­ljnih unutar­njih poremećaja koji utječu na očuva­nje zakona i reda, u vrijeme rata ili ozbi­ljne međunarodne napetosti koja predstav­lja ratnu prijet­nju, ili radi ispu­njava­nja obveza koje je prihvatila da bi se očuvali mir i međunarodna sigurnost.

Članak 119.

1. Na područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom i bez utjecaja na posebne odredbe koje on sadrži:

– rješe­nja koje Hrvatska primijeni u odnosu na Zajednicu ne smiju dovesti ni do kakve diskriminacije između država članica, ­njihovih držav­ljana ili trgovačkih društava;

– rješe­nja koje Zajednica primijeni u odnosu na Hrvatsku ne smiju dovesti ni do kakve diskriminacije između hrvatskih držav­ljana ili trgovačkih društava.

2. Odredbe stavka 1. ne dovode u pita­nje pravo stranaka da primijene relevantne odredbe svoga poreznoga zakonodavstva na porezne obveznike koji nisu u istovjetnoj situaciji u pogledu prebivališta.

Članak 120.

1. Stranke će poduzeti sve opće ili posebne mjere koje su potrebne za ispu­njava­nje svojih obveza prema ovomu Sporazumu. One će se pobrinuti da se postignu ci­ljevi utvrđeni ovim Sporazumom.

2. Ako jedna od stranaka smatra da je druga stranka propustila ispuniti neku obvezu iz ovoga Sporazuma, ona može poduzeti odgovarajuće mjere. Prije toga, osim u slučajevima od osobite žurnosti, dostavit će Vijeću za stabilizaciju i pridruživa­nje sve relevantne informacije koje su potrebne za teme­ljito ispitiva­nje situacije radi pronalaže­nja rješe­nja koje je prihvat­ljivo strankama.

3. Pri odabiru mjera prednost se mora dati onim mjerama koje najma­nje narušavaju provedbu ovoga Sporazuma. O tim se mjerama odmah obavještava Vijeće za stabilizaciju i pridruživa­nje i one će biti predmetom konzultacija unutar Vijeća za stabilizaciju i pridruživa­nje, ako to druga stranka zatraži.

Članak 121.

Stranke su suglasne da će se odmah savjetovati preko odgovarajućih kanala na zahtjev bilo koje od stranaka radi rasprav­lja­nja bilo koje­ga pita­nja koje se tiče tumače­nja ili provedbe ovoga Sporazuma i drugih relevantnih oblika odnosa između stranaka.

Odredbe ovoga članka ni na koji način ne utječu i ne dovode u pita­nje članke 31., 38., 39. i 43.

Članak 122.

Sve dok se ne postignu jednaka prava pojedinaca i gospodarskih subjekata na teme­lju ovoga Sporazuma, ovaj Sporazum neće utjecati na prava koja su im osigurana postojećim sporazumima koji obvezuju jednu ili više država članica s jedne, i Hrvatsku s druge strane.

Članak 123.

Protokoli 1., 2., 3., 4., 5. i 6. i Dodaci I. do VIII. čine sastavni dio ovoga Sporazuma.

Članak 124.

Ovaj se Sporazum sklapa na neograničeno vrijeme.

Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum uz obavijest o tome drugoj stranci. Ovaj Sporazum prestaje šest mjeseci od dana takve obavijesti.

Članak 125.

U ovom Sporazumu pojam »stranke« znači Hrvatska s jedne, i Zajednica, ili ­njezine države članice, ili Zajednica i ­njezine države članice, u skladu s ­njihovim odnosnim ovlastima, s druge strane.

Članak 126.

Ovaj se Sporazum primjenjuje na teritoriju Hrvatske, s jedne strane, te na teritorijima na kojima se primjenjuju ugovori o osnivanju Europske zajednice, Europske zajednice za ugljen i čelik i Europske zajednice za atomsku energiju i pod uvjetima utvrđenim u tim ugovorima, s druge strane.

Članak 127.

Glavni tajnik Vijeća Europske unije bit će depozitar ovoga Sporazuma.

Članak 128.

Sporazum je sastavljen u dva primjerka na svakom od službenih jezika stranaka, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Članak 129.

Stranke će odobriti ovaj Sporazum u skladu sa svojim odgovarajućim postupcima.

Ovaj Sporazum stupa na snagu prvoga dana drugoga mjeseca koji slijedi nakon dana kada su stranke jedna drugu obavijestile o okončanju postupaka koji su navedeni u prvom stavku.

Članak 130.

PRIVREMENI SPORAZUM

U slučaju da prije okončanja postupaka koji su potrebni za stupanje na snagu ovoga Sporazuma odredbe nekih dijelova ovoga Sporazuma, osobito one koje se odnose na slobodno kretanje roba i na relevantne odredbe o prometu, stupe na snagu na osnovi Privremenoga sporazuma između Hrvatske i Zajednice, stranke su suglasne da u takvim okolnostima, za potrebe odredaba glave IV., članaka 70. i 71. ovoga Sporazuma, Protokola 1. do 5. te odgovarajućih odredaba Protokola 6., izraz »dan stupanja na snagu ovog Sporazuma« znači dan stupanja na snagu relevantnoga Privremenoga sporazuma u odnosu na obveze sadržane u naprijed navedenim odredbama.

 

STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA, OF THE ONE PART, AND THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE OTHER PART

THE REPUBLIC OF CROATIA, hereinafter referred to as »Croatia«,

of the one part, and

THE KINGDOM OF BELGIUM,

THE KINGDOM OF DENMARK,

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

THE HELLENIC REPUBLIC,

THE KINGDOM OF SPAIN,

THE FRENCH REPUBLIC,

IRELAND,

THE ITALIAN REPUBLIC,

THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,

THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,

THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE PORTUGUESE REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF FINLAND,

THE KINGDOM OF SWEDEN,

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

Contracting Parties to the Treaty establishing the European Community, the Treaty establishing the European Coal and Steel Community, the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and the Treaty on European Union,

hereinafter referred to as »Member States«, and

THE EUROPEAN COMMUNITY, THE EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITY, THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY,

hereinafter referred to as the »Community«,

of the other part,

CONSIDERING the strong links between the Parties and the values that they share, their desire to strengthen those links and establish a close and lasting relationship based on reciprocity and mutual interest, which should allow Croatia to further strengthen and extend the relations with the Community,

CONSIDERING the importance of this Agreement, in the framework of the Stabilisation and Association process with the countries of south-eastrn Europe, in the establishment and consolidation of a stable European order based on cooperation, of which the European Union is a mainstay, as well as in the framework of the Stability Pact,

CONSIDERING the commitment of the Parties to contribute by all means to the political, economic and institutional stabilisation in Croatia as well as in the region, through the development of civic society and democratisation, institution building and public administration reform, enhanced trade and economic cooperation, wide-ranging cooperation, including in justice and home affairs, and the strengthening of national and regional security,

CONSIDERING the commitment of the Parties to increasing political and economic freedoms as the very basis of this Agreement, as well as their commitment to respect human rights and the rule of law, including the rights of persons belonging to national minorities, and democratic principles through a multiparty system with free and fair elections,

CONSIDERING that Croatia reaffirms its commitment to the right of return for all refugees and displaced persons and to the protection of their related rights,

CONSIDERING the commitment of the Parties to the full implementation of all principles and provisions of the UN Charter, of the OSCE, notably those of the Helsinki Final Act, the concluding documents of the Madrid and Vienna Conferences, the Charter of Paris for a New Europe, and of the Stability Pact for south-eastern Europe, as well as to compliance with the obligations under the Dayton/Paris and Erdut agreements, so as to contribute to regional stability and cooperation among the countries of the region,

CONSIDERING the commitment of the Parties to the principles of free market economy and the readiness of the Community to contribute to the economic reforms in Croatia,

CONSIDERING the commitment of the Parties to free trade, in compliance with the rights and obligations arising out of the WTO,

DESIROUS of establishing regular political dialogue on bilateral and international issues of mutual interest, including regional aspects, taking into account the Common Foreign and Security Policy of the European Union,

CONVINCED that the Stabilisation and Association Agreement will create a new climate for economic relations between them and above all for the development of trade and investment, factors crucial to economic restructuring and modernisation,

BEARING IN MIND the commitment by Croatia to approximate its legislation in the relevant sectors to that of the Community,

TAKING ACCOUNT of the Communityžs willingness to provide decisive support for the implementation of reform and reconstruction, and to use all available instruments of cooperation and technical, financial and economic assistance on a comprehensive indicative multiannual basis to this endeavour,

CONFIRMING that the provisions of this Agreement that fall within the scope of Part III, Title IV of the Treaty establishing the European Community bind the United Kingdom and Ireland as separate Contracting Parties, and not as a part of the European Community, until the United Kingdom or Ireland (as the case may be) notifies Croatia that it has become bound as part of the European Community in accordance with the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community. The same applies to Denmark, in accordance with the Protocol annexed to those Treaties on the position of Denmark,

RECALLING the Zagreb Summit, which called for further consolidation of relations between the countries of the Stabilisation and Association Process and the European Union as well as enhanced regional cooperation,

RECALLING the European Unionžs readiness to integrate to the fullest possible extent Croatia into the political and economic mainstream of Europe and its status as a potencial candidate for EU membership on the basis of the Treaty on European Union and fultilment of the criteria defined by the European Council in June 1993, subject to the successful implementation of this Agreement, notably regarding regional cooperation,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

1. An Association is hereby established between Croatia, of the one part, and the Community and its Member States, of the other part.

2. The aims of this Association are:

– to provide an appropriate framework for political dialogue, allowing the development of close political relations between the Parties;

– to support the efforts of Croatia to develop its economic and international cooperation, also through the approximation of its le­gislation to that of the Community;

– to support the efforts of Croatia to complete the transition into a market economy, to promote harmonious economic relations and develop gradually a free trade area between the Community and Croatia;

– to foster re­gional cooperation in all the fields covered by this Agreement.

TITLE I

GENERAL PRINCIPLES

Article 2

Respect for the democratic principles and human rights as proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and as defined in the Helsinki Final Act and the Charter of Paris for a New Europe, respect for international law principles and the rule of law as well as the principles of market economy as reflected in the Document of the CSCE Bonn Conference on Economic Cooperation, shall from the basis of the domestic and external policies of the Parties and constitute essential elements of this Agreement.

Article 3

International and re­gional peace and stability and the development of good neighbourly relations are central to the Stabilisation and Association Process referred to in the conclusions of the Council of the European Union on 21 June 1999. The conclusion and the implementation of this Agreement come within the framework of the conclusions of the Council of the European Union of 29 April 1997, and are based on the individual merits of Croatia.

Article 4

Croatia commits itself to continue and foster cooperation and good neighbourly relations with the other countries of the re­gion including an appropriate level of mutual concessions concerning the movement of persons, goods, capital and services as well as the development of project of common interest, notably those related to refugee return and combating organised crime, corruption, money laundering, ille­gal migration and trafficking. This commitment constitutes a key factor in the development of the relations and cooperation between the Parties and thus contributes to re­gional stability.

Article 5

1. The Association shall be implemented progressively and shall be fully realised at the latest within six years after the entry into force of this Agreement.

2. The Stabilisation and Association Council established under Article 110 shall re­gularly review the application of this Agreement and the accomplishment by Croatia of le­gal, administrative, institutional and economic reforms in the light of the preamble and in accordance with the general principles laid down in this Agreement.

Article 6

The Agreement shall be fully compatible with the relevant WTO provisions, in particular Article XXIV of the GATT 1994 and Article V of the GATS.

TITLE II

POLITICAL DIALOGUE

Article 7

Political dialogue between the Parties shall be established within the context of this Agreement. It shall accompany and consolidate the rapprochement between Croatia and the European Union and contribute to the establishment of close links of solidarity and new forms of cooperation between the Parties.

The political dialogue is intended to promote in particular:

– Croatiažs full inte­gration into the community of democratic nations and gradual rapprochement with the European Union;

– an increasing convergence of positions of the Parties on international issues, also through the exchange of information as appropriate, and, in particular, on those issues likely to have substantial effects on the Parties;

– re­gional cooperation and the development of good neighbourly relations;

– common views on security and stability in Europe, including cooperation in the areas covered by the Common Foreign and Security Policy of the European Union.

Article 8

1. Political dialogue shall take place within the Stabilisation and Association Council, which shall have general responsibility for any matter which the Parties might wish to put to it.

2. At the request of the Parties, political dialogue may also take place in the following formats:

– meetings, where necessary, of senior officials representing Croatia, on the one hand, and the Presidency of the Council of the European Union and the Commission, on the other;

– taking full advantage of all diplomatic channels between the Parties, including appropriate contacts in third countries and within the United Nations, the OSCE, the Council of Europe and other international fora;

– any other means which would make a useful contribution to consolidating, developing and stepping up this dialogue.

Article 9

Political dialogue at parliamentary level shall take place within the framework of the Stabilisation and Association Parliamentary Committee established under Article 116.

Article 10

Political dialogue may take place within a multilateral framework, and as a re­gional dialogue including other countries of the re­gion.

TITLE II

REGIONAL COOPERATION

Article 11

In conformity with its commitment to peace and stability, and to the development of good neighbourly relations, Croatia will actively promote re­gional cooperation. The Community will also support projects having a re­gional or cross-border dimension through its technical assistance programmes.

Whenever Croatia envisages to reinforcing its cooperation with one of the countries mentioned in Articles 12 to 14 below, it shall inform and consult the Community and its Member States in accordance with the provisions laid down in Title X.

Article 12

COOPERATION WITH OTHER COUNTRIES HAVING SIGNED A STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT

After the signature of this Agreement, Croatia shall start ne­gotiations with the country or the countries which have already signed a Stabilisation and Association Agreement with a view to concluding bilateral conventions on re­gional cooperation, the aim of which will be to enhance the scope of cooperation between the countries concerned.

The main elements of these conventions will be:

– political dialogue;

– the establishment of a free trade area between the parties, consistent with the relevant WTO provisions;

– mutual concessions concerning the movement of workers, establishment, supply of services, current payments and movement of capital as well as other policies related to the movement of persons at an equivalent level to that of this Agreement;

– provisions on cooperation in other fields whether or not covered by this Agreement, and notably the field of Justice and Home Affairs.

These conventions will contain provisions for the creation of the necessary institutional mechanisms, as appropriate.

These conventions shall be concluded within two years after the entry into force of this Agreement. Readiness by Croatia to conclude such conventions will be a condition for the further development of the relations between Crotia and the European Union.

Article 13

COOPERATION WITH OTHER COUNTRIES CONCERNED BY THE STABILISATSION AND ASSOCIATION PROCESS

Croatia shall engage in re­gional cooperation with the other countries concerned by the Stabilisation and Association Process in some or all the fields of cooperation covered by this Agreement and notably those of common interest. Such cooperation should be compatible with the principles and objectives of this Agreement.

Article 14

COOPERATION WITH COUNTRIES CANDIDATES FOR EU ACCESSION

Croatia may foster its cooperation and conclude a convention on re­gional cooperation with any country candidate for EU accession in any of the fields of cooperation covered by this Agreement. Such convention should aim gradually to align bilateral relations between Croatia and that country to the relevant part of the relations between the European Community and its Member States and that country.

TITLE IV

FREE MOVEMENT OF GOODS

Article 15

1. The Community and Croatia shall gradually establish a free trade area over a period lasting a maximum of six years starting from the entry into force of this Agreement in accordance with the provisions of this Agreement and in conformity with those of the GATT 1994 and the WTO. In so doing they shall take into account the specific requirements laid down hereinafter.

2. The Combined Nomenclature of goods shall be applied to the classification of goods in trade between the two Parties.

3. For each product the basic duty to which the successive reductions set out in the Agreement are to be applied shall be the duty actually applied erga omnes on the day preceding the signature of this Agreement or the duty bound in the WTO for the year 2002, whichever is the lowest.

4. If, after the signature of this Agreement, any tariff reduction is applied on an erga omnes basis, in particular reductions resulting from the tariff ne­gotiations in the WTO, such reduced duties shall replace the basic duty referred to in paragraph 3 as from the date when such reductions are applied.

5. The Community and Croatia shall communicate to each other their respective basic duties.

CHAPTER I

INDUSTRIAL PRODUCTS

Article 16

1. The provisions of this Chapter shall apply to products originating in the Community or in Croatia listed in Chapters 25 to 97 of the Combined Nomenclature, with the exception of the products listed in Annex I. § I, (ii) of the Agreement on agriculture (GATT 1994).

2. The provisions of Articles 17 and 18 shall neither apply to textile products nor to steel products of Chapter 72 of the combined Nomenclature, as specified in Articles 22 and 23.

3. Trade between the parties in products covered by the Treaty establishing the European Atomic Energy Community shall be conducted in accordance with the provisions of that Treaty.

Article 17

1. Customs duties on imports into the Community of products originating in Croatia shall be abolished upon the entry into force of this Agreement.

2. Quantitative restrictions on imports into the Community and measures having equivalent effect shall be abolished on the date of entry into force of this Agreement with re­gard to products originating in Croatia.

 Article 18

1. Customs duties on imports into Croatia of goods originating in the Community other than those listed in Annexes I and II shall be abolished upon the entry into force of this Agreement.

2. customs duties on imports into Croatia of goods originating in the Community which are listed in Annex I shall be progressively reduced in accordance with the following timetable:

– on the entry into force of the Agreement each duty shall be reduced to 60% of the basic duty

– on 1 January 2003 each duty shall be reduced to 30% of the basic duty;

– on 1 January 2004 the remaining duties shall be abolished.

3. Customs duties on imports into Croatia of goods originating in the Community which are listed in Annex II shall be progressively reduced and eliminated in accordance with the following timetable:

– on the entry into force of the Agreement each duty shall be reduced to 70% of the basic duty;

– on 1 January  2003 each duty shall be reduced to 50% of the basic duty;

– on 1 January 2004 each duty shall be reduced to 40% of the basic duty;

– on 1 January 2005 each duty shall be reduced to 30% of the basic duty;

– on 1 January 2006 each duty shalol be reduced to 15% of the basic duty;

– on 1 Januaary 2007 the remaining duties shall be abolished.

4. Quantitative restrictions on imports into Croatia of goods originating in the Community and measures having equivalent effect shall be abolished upon the date of entry into force of this Agreement.

Article 19

The Community and Croatia shall abolish upon the entry into force of this Agreement in trade between themselves any charges having an effect equivalent to customs duties on imports.

Article 20

1. The Community and Croatia shall abolish any customs duties on exports and charges having equivalent effect upon the entry into force of this Agreement.

2. The Community and Croatia shall abolish between themselves any quantitative restrictions on exports and measures having equivalent effect upon the entry into force of this  Agreement.

Article 21

Croatia declares its readiness to reduce its customs duties in trade with the Community more rapidly than is provided for in Article 18, if its general economic situation and the situation of the economic sector concerned so permit.

The Stabilisation and Association Council shall make recommendations to this efect.

Article 22

Protocol 1 lays down the arrangements applicable to the textile products referred to therein.

Article 23

Protocol 2 lays down the arrangements applicable to the steel products of Chapter 72 of the Combined Nomenclature referred to therein.

CHAPTER II

AGRICULTURE AND FISHERIES

Article 24

DEFINITION

1. The provisions of this Chapter shall apply to trade in agricultural and fishery products originating in the Community or in Croatia.

2. The term »Agricultural and fishery products« refers to the products listed in Chapters 1 to 24 of the Combined Nomenclature and the products listed in Annex I, §I, (ii) of the Agreement on agriculture (GATT, 1994).

3. This definition includes fish and fisheries products covered by chapter 3, headings 1604 and 1605, and subheadings 0511 91, 2301 20 and ex 1902 20 (»stuffed pasta containing more than 20% by weigt of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates«).

Article 25

Protocol 3 lays down the trade arrangements for processed agricultural products which are listed therein.

Article 26

1. On the date of entry into force of this Agreement, the Community shall abolish all quantitative restrictions and measures having equivalent effect on imports of agricultural and fishery products originating in Croatia.

2. On the date of entry into force of this Agreement, Croatia shall abolish all quantitative restrictions and measures having equivalent effect on imports of agricultural and fishery products originating in the Community.

Article 27

AGRICULTURAL PRODUCTS

1. From the date of entry into force of this Agreement, the Community shall abolish the customs duties and charges having equivalent effect on imports of agricultural products originating in Croatia, other than those of heading Nos 0101, 0201, 0202 and 2204 of the Combined Nomenclature.

For the products covered Chapters 7 and 8 of the Combined Nomenclature, for which the Common Customs Tariff provides for the application of ad valorem customs duties and a specific customs duty, the elimination applies only to the ad valorem part of the duty.

2. From the date of entry into force of this Agreement, the Community shall fix the customs duties applicable to imports into the Community of »baby-beef« products defined in Annex III and originating in Croatia at 20% of the ad valorem duty and 20% of the specific duty as laid down in the Common Customs Tariff of the European Communities, within the limit of an annual tariff quota of 9 400 tonnes expressed in carcase weight.

3. (a) From the date of entry into force of this Agreement, Croatia shall:

(i) abolish the customs duties applicable on imports of certain agricultural products originating in the Community, listed in Annex IV (a);

(ii) abolish the customs duties aplicable on imports of certain agricultural products originating in the Community, listed in Annex IV (b) within the limits of tariff quotas indicated for each product in that Annex. The tariff quotas will be increased yearly by a quantity indicated for each product in that Annex.

(b) From the first year after the date of entry into force of this Agreement, Croatia shall

(i) abolish the customs duties applicable on imports of certain agricultural products originating in the Community, listed in Annex IV (c).

(c) From the date of entry into force of this Agreement, Croatia shall

(i) abolish progressively the customs duties applicable on imports of certain agricultural products originating in the Community, listed in Annex IV (d) within the limits of tariff quotas and in accordance with the timetable indicated for each product in that Annex.

(ii) reduce progressively to 50% of the MFN duty the customs duties applicable on imports of certain agricultural products originating in the Community, listed in Annex IV (e) in accordance with the timetable indicated for each product in that Annex.

(iii) reduce progressively to 50% of the MFN duty the customs duties applicable on imports of certain agricultural products originating in the Community, listed in Annex IV (f) within the limits of tariff quotas in accordance with the timetable indicated for each product in that Annex.

4. The trade arrangements to apply to wine and spirit products will be defined in an additional protocol on wine and spirits.

Article 28

FISHERIES PRODUCTS

1. From the entry into force of this Agreement, the Community shall totally eliminate customs duties on fish and fisheries products, other than those listed in Annex V (a), originating in Croatia. Products listed in Annex V (a) shall be subject to the provisions laid down therein.

2. From the entry into force of this Agreement, Croatia shall abolish all charges having an equivalent effect to a custom duty and totally eliminate customs duties on fish and fisheries products, other than those listed in Annex V (b), originating in the European Community. Products listed in Annex V (b) shall be subject to provisions laid down therein.

Article 29

Taking account of the volume of trade in agricultural and fishery products between the Parties, of their particular sensitivities, of the rules of the Community common policies and of the Croatian policies for agriculture and fisheries, of the role of agriculture and fisheries in Croatiažs economy and of the consequences of the multilateral trade negotiations under the WTO, the Community and Croatia shall examine in the Stabilisation and Association Council, no later than 1 July 2006 product by product and on an orderly and appropriate reciprocal basis, the opportunities for granting each other further concessions with a view to implementing greater liberalisation of the trade in agricultural and fishery products.

Article 30

The provisions of this Chapter shall in no way affect the application, on a unilateral basis, of more favourable measures by one or the other Party.

Article 31

Notwithstanding other provisions of this Agreement, and in particular Article 38, given the particular sensitivity of the agricultural and fisheries markets, if imports of products originating in one of the two Parties, which are the subject of concessions granted pursuant to Article 25, 27 and 28, cause serious disturbance to the markets or to their domestic regulatory mechanisms, in the other Party, both Parties shall enter into consultations immediately to find an appropriate solution. Pending such solution, the Party concerned may take the appropriate measures it deems necessary.

CHAPTER III

COMMON PROVISIONS

Article 32

The provisions of this Chapter shall apply to trade in all products between the Parties except where otherwise provided herein or in Protocols 1, 2 and 3.

Article 33

STANDSTILL

1. From the date of entry into force of this Agreement, no new customs duties on imports or exports or charges having equivalent effect shall be introduced, nor shall those already applied be increased, in trade between the Community and Croatia.

2. From the date of entry into force of this Agreement, no new quantitative restriction on imports or exports or measure having equivalent effect shall be introduced, nor shal those existing be made more restrictive, in trade between the Community and Croatia.

3. Without prejudice to the concessions granted under Article 26, the provisions of paragraphs 1 and 2 this Article shall not restrict in any way the pursuit of the respective agricultural policies of Croatia and the Community or the taking of any measures under those policies in so far as the import regime in the Annexes III, IV (a), (b), (c), (d), (e), (f) and V (a) and (b) is not affected.

Article 34

PROHIBITION OF FISCAL DISCRIMINATION

1. The Parties shall refrain from, and abolish where existing, any measure or practice of an internal fiscal nature establishing, whether directly or indirectly, discrimination between the products of one Party and like products originating in the territory of the other Party.

2. Products exported to the territory of one of the Parties may not benefit from repayment of internal indirect taxation in excess of the amount of indirect taxation imposed on them.

Article 35

The provisions concerning the abolition of customs duties on imports shall also apply to customs duties of a fiscal nature.

Article 36

CUSTOMS UNIONS, FREE TRADE AREAS, CROSS-BORDER ARRANGEMENTS

1. This Agreement shall not preclude the maintenance or establishment of customs unions, free trade areas or arrangements for frontier trade except in so far as they alter the trade arrangements provided for in this Agreement.

2. During the transitional periods specified in Article 18, this Agreement shall not affect the implementation of the specific preferential arrangements governing the movement of goods either laid down in frontier agreements previously concluded between one or more Member States and the Socialist Federa Republic of Yugoslavia and succeeded to by Croatia or resulting from the bilateral agreements specified in Title III concluded by Croatia in order to promote regional trade.

3. Consultations between the Parties shall take place within the Stabilisation and Association Council concerning the agreements described in paragraphs 1 and 2 of this Article and, where requested, on other major issues related to their respective trade policies towards third countries. In particular in the event of a third country acceding to the Community, such consultations shall take place so as to ensure that account is taken of the mutual interests of the Community and Croatia stated in this Agreement.

Article 37

DUMPING

1. If one of the Parties finds that dumping is taking place in trade with the other Party within the meaning of Article VI of the GATT 1994, it may take appropriate measures against this practice in accordance with the Agreement on implementation of Article VI of the GATT 1994 and its own related internal legislation.

2. As regards paragraph 1 of this Article, the Stabilisation and Association Council shall be informed of the dumping case as soon as the authorities of the importing Party have initated an investigation. When no end has been put to the dumping within the meaning of Article VI of the GATT or no other satisfactory solution has been reached within 30 days of the matter being referred to the Stabilisation and Association Council, the importing Party may adopt the appropriate measures.

Article 38

General safeguard clause

1. Where any product of one Party is being imported into the territory of the other Party in such increased quantities and unde such conditions as to cause or threaten to cause:

– serious injury to the domestic industry of like or directly competitive products in the territory of the importing Party; or

– serious disturbances in any sector of the economy or difficulties which could bring about serious deterioration in the economic situation of a region of the importing Party,

the importing Party may take appropriate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in this Article.

2. The Community and Croatia shall only apply safeguard measures between themselves in accordance with the provisions of this Agreement. Such measures shall not exceed what is necessary to remedy the difficulties which have arisen, and should normally consist of the suspension of the further reduction of any applicable rate of duty provided for under this Agreement for the product concerned or the increase of the rate of duty for that product. Such measures shall contain clear elements progressively leading to their elimination at the end of the set period, at the latest. Measures shall not be taken for a period exceeeding one year. In very exceptional circumstances, measures may be taken up to a total maximum period of three years. No safeguard measure shall be applied to the import of a product that has previously been subject to such a measure for a period of, at least, three years since the expiry of the measure.

3. In the cases specified in this Article, before taking the measures provided for therein or, in the cases to which paragraph 4(b) applies, as soon as possible, the Community or Croatia, as the case may be, shall supply the Stabilisation and Association Council with all relevant information, with a view to seeking a solution acceptable to the two Parties.

4. For the implementation of the above paragraphs the following provisions shall apply:

(a) The difficulties arising from the situation referred to in this Article shall be referred for examination to the Stabilisation and Association Council, which may take any decisions needed to put an end to such difficulties.

If the Stabilisation and Association Council or the exporting Party has not taken a decision putting an end to the difficulties or no other satisfactory solution has been reached within 30 days of the matter being referred to the Stabilisation and Association Council, the importing Party may adopt the appropriate measures to remedy the problem in accordance with this Article. In the selection of safeguard measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of the arrangements established in this Agreement.

(b) Where exceptional and critical circumstances requiring immediate action make prior information or examination, as the case may be, impossible, the Party concerned may, in the situations specified in this Article, apply forth with precautionary measures necessary to deal with the situation and shall inform the other Party immediately thereof.

5. The safeguard measures shall be notified immediately to the Stabilisation and Association Council and shall be the subject of periodic consultations within that body, particularly with a view to establishing a timetable for their abolition as soon as circumstances permit.

6. In the event of the Community or Croatia subjecting imports of products liable to give rise to the difficulties referred to in this Article to an administrative procedure having at its purpose the rapid provisions of information on the trend of trade flows, it shall inform the other Party.

Article 39

SHORTAGE CLAUSE

1. Where compliance with the provisions of this Title leads to:

(a) a critical shortage, or threat thereof, of foodstuffs or other products essential to the exporting Party; or

(b) re-export to a third country of a product against which the exporting Party maintains quantitative export restrictions, export duties or measures or charges having equivalent effect, and where the situations referred to above give rise, or are likely to give rise to major difficulties for the exporting Party

that Party may take appropriate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in this Article.

2. In the selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of the arrangements in this Agreement. Such measures shall not be applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination where the same conditions prevail, or a disguised restriction on trade and shall be eliminated when the conditions no longer justify their maintenance.

3. Before taking the measures provided for in paragraph 1 of this Article or, as soon as possible in cases to which paragraph 4 of this Article applies the Community or Croatia, as the case may be, shall supply the Stabilisation and Association Council with all relevant information, with a view to seeking a solution acceptable to the Parties. The Parties within the Stabilisation and Association Council may agree on any means needed to put an end to the difficulties. If no agreement is reached within 30 days of the matter being referred to the Stabilisation and Association Council, the exporting party may apply measures under this Article on the exportation of the product concerned.

4. Where exceptional and critical circumstances requiring immediate action make prior information or examination, as the case may be, impossible, the Community or Croatia, whichever is concerned, may apply forthwith the precautionary measures necessary to deal with the situation and shall inform the other Party immediately thereof.

5. Any measures applied pursuant to this Article shall be immediately notified to the Stabilisation and Association Council and shall be the subject of periodic consultations within that body, particularly with a view to establishing a timetable their elimination as soon as circumstances permit.

Article 40

STATE MONOPOLIES

Croatia shall progressively adjust any State monopolies of a commercial character so as to ensure that, by the end of the fourth year following the entry into force of this Agreement, no discrimination regarding the conditions under which goods are procured and marketed exists between nationals of the Member States and Croatia. The Stabilisation and Association Council shall be informed about the measures adopted to attain this objective.

Article 41

Protocol 4 lays down the rules of origin for the application of tariff preferences provided for in this Agreement.

Article 42

RESTRICTIONS AUTHORISED

This Agreement shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy or public security; the protection of health and life of humans, animals or plants; the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value or the protection of intellectual, industrial and commercial property, or rules relating to gold and silver. Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between the Parties.

Article 43

Both Parties agree to cooperate to reduce the potential for fraud in the application of the trade provisions of this Agreement.

Notwithstanding other provisions of this Agreement, and in particular Articles 31, 38 and 89 and Protocol 4, where one Party finds that there is sufficient evidence of fraud such as a significant increase in trade of products by one Party to the other Party, beyond the level reflecting economic conditions such as normal production and export capacities, or failure to provide administrative cooperation as required for the verification of evidence of origin by the other Party, both Parties shall enter into consultations immediately to find an appropriate solution. Pending such solution, the Party concerned may take the appropriate measures it deems necessary. In the selection of the measures priority must be given to those which least disturb the functioning of the arrangements established in this Agreement.

Article 44

The application of this Agreement shall be without prejudice to the application of the provisions of Community law to the Canary Islands.

TITLE V

MOVEMENT OF WORKERS, ESTABLISHMENT, SUPPLY OF SERVICES, CAPITAL

CHAPTER I

MOVEMENT OF WORKERS

Article 45

1. Subject to the conditions and modalities applicable in each Member State:

– treatment accorded to workers who are Croatian nationals and who are legally employed in the territory of a Member State shall be free of any discrimination based on nationality, as regards working conditions, remuneration or dismissal, compared to its own nationals;

– the legally resident spouse and children of a worker legally employed in the territory of a Member State, with the exception of seasonal workers and of workers coming under bilateral agreements within the meaning of Article 46, unless otherwise provided by such agreements, shall have access to the labour market of that Member State, during the period of that workeržs authorised stay of employment.

2. Croatia shall, subject to the conditions and modalities in that country, accord the treatment referred to in paragraph 1 to workers who are nationals of a Member State and are legally employed in its territory as well as to their spouse and children who are legally resident in the said country.

Article 46

1. Taking into account the labour market situation in the Member States, subject to their legislation and to compliance with the rules in force in the Member States in the area of mobility of workers:

– the existing facilities of access to employment for Croatian workers accorded by Member States under bilateral agreements should be preserved and if possible improved;

– the other Member States shall examine the possibility of concluding similar agreements.

2. The Stabilisation and Association Council shall examine the granting of other improvements, including facilities for access to professional training, in accordance with the rules and procedures in force in the Member States, and taking into account the labour market situation in the Member States and in the Community.

Article 47

1. Rules shall be laid down for the coordination of social security systems for workers with Croatian nationality, legally employed in the territory of a Member State, and for the members of their families legally resident there. To that effect, a decision of the Stabilisation and Association Council, which should not affect any rights or obligations arising from bilateral agreements where the latter provide for more favourable treatment, shall put the following provisions in place:

– all periods of insurance, employment or residence completed by such workers in the various Member States shall be added together for the purpose of pensions and annuities in respect of old age, invalidity and death and for the purpose of medical care for such workers and such family members;

– any pensions or annuities in respect of old age, death, industrial accident or occupational disease, or of invalidity resulting therefrom, with the exception of non-contributory benefits, shall be freely transferable at the rate applied by virtue of the law of the debtor Member State or States;

– the workers in question shall receive family allowances for the members of their families as defined above.

2. Croatia shall accord to workers who are nationals of a Member State and legally employed in its territory, and to members of their families legally resident there, treatment similar to that specified in the second and third indents of paragraph 1.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT

Article 48

For the purposes of this Agreement:

(a) »Community company« or a »Croatian company« respectively shall mean a company set up in accordance with the laws of a Member State or of Croatia respectively and having its registered office or central administration or principal place of business in the territory of the Community or Croatia respectively.

However, should the company, set up in accordance with the laws of a Member State or of  Croatia respectively, have only its registered office in the territory of the Community or of Croatia respectively, the company shall be considered a Community or a Croatian company respectively if its operations possess a real and continuous link with the economy of one of the Member States or of Croatian respectively;

(b) »Subsidiary« of a company shall mean a company which is effectively controlled by the first company;

(c) »Branch« of a company shall mean a place of business not having legal personality which has the appearance of permanency, such as the extension of a parent body, has a management and is materially equipped to negotiate business with third Parties so that the latter, although knowing that there will if necessary be a legal link with the parent body, the head office of which is abroad, do not have to deal directly with such parent body but may transact business at the place of business constituting the extension;

(d) »Establishment« shall mean:

(i) as regards nationals, the right to take up economic activities as self-employed persons, and to set up undertakings, in particular companies, which they effectively control. Self-employment and business undertakings by nationals shall not extend to seeking or taking employment in the labour market or confer a right of access to the labour market of another party. The provisions of this Chapter do not apply to those who are not exclusively self-employed;

(ii) as re­gards Community or Croatian companies, the right to take up economic activities by means of the setting up of subsidiaries and branches in Croatia or in the Community respectively;

(e) »Operations« shall mean the pursuit of economic activities;

(f) »Economic activities« shall in principle include activities of an industrial, commercial and professional character and activities of craftsmen;

(g) »Community national« and »Croatian national« shall mean respectively a natural person who is a national of one of the Member States or of Croatia;

(h) with re­gard to international maritime transport, including intermodal operations involving a sea le­g, nationals of the Member States or of Croatia established outside the Community or Croatia respectively, and shipping companies established outside the Community or Croatia and controlled by nationals of a Member State or Croatian nationals respectively, shall also be beneficiaries of the provisions of this Chapter and Chapter III, if their vessels are re­gistered in that Member State or in Croatia respectively, in accordance with their respective le­gislation.

(i) »Financial services« shall mean those activities described in Annex VI. The Stabilisation and Association Council may extend or modify the scope of that Annex.

Article 49

1. Croatia shall facilitate the setting-up of operations on its territory by Community companies and nationals. To that end, it shall grant, upon entry into force of this Agreement:

(i) as re­gards the establishment of Community companies treatment no less favourable than that accorded to its own companies or to any third country company, whichever is the better, and;

(ii) as re­gards the operation of subsidiaries and branches of Community companies in Croatia, once established, treatment no less favourable than that accorded to its own companies and branches or to any subsidiary and branch of any third country company, whichever is the better.

2. The Parties shall not adopt any new re­gulations or measures which introduce discrimination as re­gards the establishment of Community or Croatian companies on their territory or in respect of their operation, once established, by comparison with their own companies.

3. The Community and its Member States shall grant, from the entry into force of this Agreement:

(i) as re­gards the establishment of Croatian companies, treatment no less favourable than that accorded by Member States to their own companies or to any company of any third country, whichever is the better;

(ii) as re­gards the operation of subsidiaries and branches of Croatian companies, established in their territory, treatment no less favourable than that accorded by Member States to their own companies and branches, or to any subsidiary and branch of any third country company, established in their territory, whichever is the better.

4. Four years after the entry into force of this Agreement, the Stabilisation and Association Council will establish the modalities to extend the above provisions to the establishment of nationals of both Parties to the Agreement to take up economic activities as self-employed persons.

5. Notwithstanding the provisions of this Article:

(a) Subsidiaries and branches of Community companies shall have, from the entry into force of this Agreement, the right to use and rent real property in Croatia;

(b) Subsidiaries of Community companies shall  also have the right to acquire and e­­njoy ownership rights over real property as Croatian companies and as re­gards public goods/goods of common interest, the same rights as e­­njoyed by Croatian companies, where these rights are necessary for the conduct of the economic activities for which they are established excluding natural resources, agricultural land, forests and forestry land. Four years after the entry into force of this Agreement the Stabilisation and Association Council shall establish the modalities for extending rights under this paragraph to the excluded sectors.

(c) Four years after the entry into force of this Agreement, the Stabilisation and Association Council shall examine the possibility of extending the rights under (b), including rights in the excluded sectors, to branches of Community companies.

Article 50

1. Subject to the provisions of Article 49, with the exception of financial services described in Annex VI, each Party may re­gulate the establishment and operation of companies and nationals on its territory, in so far as these re­gulations do not discriminate against companies and nationals of the other Party in comparison with its own companies and nationals.

2. In respect of financial services, notwithstanding any other provisions of this Agreement, a Party shall not be prevented from taking measures for prudential reasons, including for the protection of investors, depositors, policy holders or persons to whom a fiduciary duty is owned by a financial service supplier, of to ensure the inte­grity and stability of the financial system. Such measures shall not be used as a means of avoiding the Partyžs obligations under the Agreement.

3. Nothing in the Agreement shall be construed to require a Party to disclose information relating to the affairs and accounts of individual customers or any confidential or proprietary information in the possession of public entities.  

Article 51

1. The provisions of this Chapter shall not apply to air transport services, inland waterways transport services and maritime cabotage services.

2. The Stabilisation and Association Council may make recommendations for improving establishment and operations in the areas covered by paragraph 1.

Article 52

1. The provisions of Articles 49 and 50 do not preclude the application by a Party of particular rules concerning the establishment and operation in its territory of branches of companies of another Party not incorporated in the territory of the first Party, which are justified by le­gal or technical differences between such branches as compared to branches of companies incorporated in its territory or, as re­gards financial services, for prudential reasons.

2. The difference in treatment shall not go beyond what is strictly necessary as a result of such le­gal or technical differences or, as re­gards financial services, for prudential reasons.

Article 53

In order to make it easier for Community nationals and Croatian nationals to take up and pursue re­gulated professional activities in Croatia and Community respectively, the Stabilisation and Association Council shall examine which steps are necessary for the mutual recognition of qualifications. It may take all necessary measures to that end.

Article 54

1. A Community company or a Croatian company established in the territory of Croatia or the Community respectively shall be entitled to employ, or have employed by one of its subsidiaries or branches, in accordance with the le­gislation in force in the host country of establishment, in the territory of Croatia and the Community respectively, employees who are nationals of the Member States and of Croatia respectively, provided that such employees are key personnel as defined in paragraph 2 and that they are employed exclusively by companies, subsidiaries or branches. The residence and work permits of such employees shall only cover the period of such employment.

2. Key personnel of the above mentioned companies, herein referred to as »organisations«, are »intra-corporate transferees« as defined in (c) of this paragraph in the following cate­gories, provided that the organisation is a le­gal person and that the persons concerned have been employed by it or have been partners in it (other than as majority shareholders), for at least the year immediately preceding such movement:

(a) Persons working in a senior position with an organisation, who primarily direct the management of the establishment, receiving general supervision or direction principally from the board of directors or stockholders of the business or their equivalent including:

– directing the establishment of a department or sub-division of the establishment;

– supervising and controlling the work of other supervisory, professional or managerial employess;

– having the authority personally to recruit and dismiss or recommend recruiting, dismissing or other personnel actions;

(b) Persons working within an organisation who possess uncommon knowledge essential to the establishmentžs service, research equipment, techniques or management. The assessment of such knowledge may reflect, apart from knowledge specific to the establishment, a high level of qualification referring to a type of work or trade requiring specific technical knowledge, including membership of an accredited profession;

(c) An »intra-corporate transferee« is defined as a natural person working within an organisation in the territory of a Party, and being temporarily transferred in the context of pursuit of economic activities in the territory of the other Party; the organisation concerned must have its principal place of business in the territory of a Party and the transfer be to an establishment (branch, subsidiary) of that organisation, effectively pursuing like economic activities in the territory of the other Party.

3. The entry into and the temporary presence within the territory of the Community or Croatia of Croatian and Community nationals respectively shall be permitted, when these representatives of companies are persons working in a senior position, as defined in paragraph 2(a) above, within a company, and are responsible for the setting up of a Community subsidiary or branch of a Croatian company or of a Croatian subsidiary or branch of a Community company in a Member State or in Croatia respectively, when:

– those representatives are not engaged in making direct sales or supplying services, and

– the company has its principal place of business outside the Community or Croatia, respectively, and has no other representative, office, branch or subsidiary in that Member State or in Croatia respectively.

Article 55

During the first three years following the date of entry into force of this Agreement, Croatia may, on a transitional basis, introduce measures which derogate from the provisions of this Chapter as re­gards the establishment of Community companies and nationals of certain industries which:

– are undergoing restructuring, or are facing serious difficulties, particularly where these entail serious social problems in Croatia, or

– face the elimination or a drastic reduction of the total market share held by Croatian companies or nationals in a given sector or industry in Croatia, or

– are newly emerging industries in Croatia.

Such measures:

(i) shall cease to apply at the latest five years after the entry into force of this Agreement.

(ii) shall be reasonable and necessary in order to remedy the situation, and

(iii) shall not introduce discrimination concerning the activities of Community companies or nationals already established in Croatia at the time of introduction of a given measure, by comparison with Croatian companies or nationals.

While devising and applying such measures, Croatia shall grant preferential treatment wherever possible to Community companies and nationals, and in no case treatment less favourable than that accorded to companies or nationals from any third country. Prior to the adoption of these measures, Croatia shall consult the Stabilisation and Association Council and shall not put them into effect before a one month period has elapsed following the notification to the Stabilisation and Association Council of the concrete measures to be introduced by Croatia, except where the threat of irreparable damage requires the taking of urgent measures, in which case Croatia shall consult the Stabilisation and Association Council immediately after their adoption.

Upon the expiry of the third year following the entry into force of this Agreement Croatia may introduce or maintain such measures only with the authorisation of the Stabilisation and Association Council and under conditions determined by the latter.

CHAPTER III

SUPPLY OF SERVICES

Article 56

1. The Parties undertake in accordance with the following provisions to take the necessary steps to allow progressively the supply of services by Community or Croatian companies or nationals which are established in a Party other than that of the person for whom the services are intended.

2. In step with the liberalisation process mentioned in paragraph 1, the Parties shall permit the temporary movement of natural persons providing the service or who are employed by the service provider as key personnel as defined in Article 54, including natural persons who are representatives of a Community or Croatian company or national and are seeking temporary entry for the purpose of ne­gotiating for the sale of services or entering into agreements to sell services for that service provider, where those representatives will not be engaged in making direct sales to the general public or in supplying services themselves.

3. As from four years after the entry into force of this Agreement, the Stabilisation and Association Council shall take the measures necessary to implement progressively the provisions of paragraph 1. Account shall be taken of the progress achieved by the Parties in the approximation of their laws.

Article 57

1. The Parties shall not take any measures or actions which render the conditions for the supply of services by Community and Croatian nationals or companies which are established in a Party other than that of the person for whom the services are intended significantly more restrictive as compared to the situation existing on the day preceding the day of entry into force of the Agreement.

2. If one Party is of the view that measures introduced by the other Party since the entry into force of the Agreement result in a situation which is significantly more restrictive in respect of supply of services as compared with the situation existing at the date of entry into force of the Agreement, such first Party may request the other party to enter into consultations.

Article 58

With re­gard to supply of transport services between the Community and Croatia, the following provisions shall apply:

1. With re­gard to inland transport, Protocol 6 lays down the rules applicable to the relationship between the Parties in order to ensure, in particular, unrestricted road transit traffic across Croatia and the Community as a whole, the effective application of the principle of non discrimination and progressive harmonisation of the Croatian transport le­gislation with that of the Community.

2. With re­gard to international maritime transport the Parties undertake to apply effectively the principle of unrestricted access to the market and traffic on a commercial basis.

(a) The above provision does not prejudice the rights and obligations under the United Nations Code of Conduct for Liner Conferences, as applied by one or the other Party to this Agreement. Non-conference liners will be free to operate in competition with a conference as long as they adhere to the principle of fair competition on a commercial basis;

(b) The Parties affirm their commitment to a freely competitive environment as being an essential feature of the dry and liquid bulk trade.

3. In applying the principles of paragraph 2, the Parties shall:

(a) not introduce cargo-sharing clauses in future bilateral agreements with third countries, other than in those exceptional circumstances where liner shipping companies from one or other Party to this Agreement would not otherwise have an effective opportunity to play for trade to and from the third country concerned;

(b) prohibit cargo-sharing arrangements in future bilateral agreements concerning dry and liquid bulk trade;

(c) abolish, upon the entry into force of this Agreement, all unilateral measures and administrative, technical and other obstacles that could have restrictive or discriminatory effects on the free supply of services in international maritime transport.

(d) Each Party shall grant, inter alia, no less favourable treatment for the ships operated by nationals or companies of the other Party than that accorded to a Partyžs own ships with regard to access to ports open to international trade, the use of infrustructure and auxiliary maritime services of the ports, as well as related fees and charges, customs facilities and the assignment of berths and facilities for loading and unloading.

4. With a view to ensuring a coordinated development and progressive liberalisation of transport between the Parties adapted to their reciprocal commerical needs, the conditions of mutual market access in air transport shall be dealt with by special agreements to be negotiated between the Parties after the entry into force of this Agreement.

5. Prior to the conclusion of the agreement referred to in paragraph 4, the Parties shall not take any measures or actions which are more restrictive or discriminatory as compared with the situation existing prior to the entry into force of this Agreement.

6. Croatia shall adapt its legislation, including administrative, technical and other rules, to that of the Community existing at any time in the field of air and inland transport insofar as it serves liberalisation purposes and mutual access to markets of the Parties and facilitates the movement of passengers and of goods.

7. In step with the common progress in the achievement of the objectives of this Chapter, the Stabilisation and Association Council shall examine ways of creating the conditions necessary for improving freedom to provide air and inland transport services.

CHAPTER IV

CURRENT PAYMENTS AND MOVEMENT OF CAPITAL

Article 59

The Parties undertake to authorise, in freely convertible currency, in accordance with the provisions of Article VIII of the Articles of the Agreement of the International Monetary Fund, any payments and transfers on the current account of balance of payments between the Community and Croatia.

Aricle 60

1. With regard to transactions on the capital and financial account of balance of payments, from the entry into force of the Agreement, the Parties shall ensure the free movement of capital relating to direct investments made in companies formed in accordance with the laws of the host country and investments made in accordance with the provisions of Chapter II of Title V, and the liquidation or repatriation of these investments and of any profit stemming therefrom.

2. With regard to transactions on the capital and fiancial account of balance of payments, from the entry into force of this Agreement, the Parties shall ensure the free movement of capital relating to credits related to commercial transactions or to the provision of services in which a resident of one of the Parties is participating, and to financial loans and credits, with maturity longer than a year.

As from the entry into force of this Agreement, Croatia shall authorise, by making full and expedient use of its existing procedures, the acquisition of real estate in Croatia by nationals of Member States of the European Union, except for areas and matters listed in Annex VII. Within four years from the entry into force of this Agreement, Croatia shall progressively adjust its legislation concerning the acquisition of real estate in Croatia by nationals of the Member States of the European Union to ensure the same treatment as compared to Croatian nationals. At the end of the fourth year after the entry into force of this Agreement, the Stabilisation and Association Council shall examine the modalities for extending these rights to the areas and matters listed in Annex VII.

The Parties shall also ensure, from the fourth year after the entry into force of this Agreement, free movement of capital  relating to portfolio investment and financial loans and credits with maturity shorter than a year.

3. Without prejudice to paragraph 1, the Parties shall not introduce any new restrictions on the momvement of capital and current payments between residents of the Community and Croatia and shall not make the existing arangements more restrictive.

4. Without prejudice to the provisions of Article 59 and of this Article, where, in exceptional circumstances, movements of capital between the Community and Croatia cause, or theaten to cause, serious difficulties for the operation of exchange rate policy or monetary policy in the Community or Croatia, the Community and Croatia, respectively, may take sefeguard measures with regard to movements of capital between the Community and Croatia for a period not exceeding sic months if such measures are strictly necessary.

5. Nothing in the above provisions shall be taken to limit the rights of economic operators of the Parties from benefiting from any more favourable treatment that may be provided for in any existing bilateral or multilateral agreement involving Parties to this Agreement.

6. The Parties shall consult each other with a view to facilitating the movement of capital between the Community and Croatia in order to promote the objectives of this Agreement.

Article 61

1. During the first four years following the date of entry into force of this Agreement, the Parties shall take measures permitting the creation of the necessary conditions for the further gradual application of Community rules on the free movement of capital.

2. By the end of the fourth year following the date of entry into force of this Agreement, the Stabilisation and Association Council shall determine the modalities for full application of Community rules on the movement of capital.

CHAPTER V

GENERAL PROVISIONS

Article 62

1. The provisions of this Title shall be applied subject to limitations justified on grounds of public policy, public security or public health.

2. They shall not apply to activities that in the territory of either Party are connected, even occasionally, with the exercise of official authority.

Article 63

For the purpose of this Title, nothing in this Agreement shall prevent the Parties from applying their laws and regulations regarding entry and stay, employment, working conditions, estabilishment of natural persons and supply of services, provided that, in so doing, they do not apply them in such a manner as to nullify or impair the benefits accruing to any Party under the terms of a specific provision of this Agreement. This provision shall be without prejudice to the application of Article 62.

Article 64

Companies which are controlled and exclusively owned jointly by Croatian companies or nationals and Community companies or nationals shall also be covered by the provisions of this Title.

Article 65

1. The Most-Favoured-Nation tretment granted in accordance with the provisions of this Title shall not apply to the tax advantages that the Parties are providing or will provide in the future on the basis of agreements designed to avoid double taxation or other tax arrangements.

2. None of the provisions of this Title shall be construed to prevent the adoption or enforcement by the Parties of any measure aimed at preventing the avoidance or evasion of taxes pursuant to the tax provisions of agreements to avoid double taxation and other tax arrangements of domestic fiscal le­gislation.

3. None of the provisions of this Title shall be construed to prevent Member States or Croatia in applying the relevant provisions of their fiscal le­gislation, from distinguishing between taxpayers who are not in identical situations, in particular as re­gards their place of residence.

Article 66

1. The Parties shall endeavour wherever possible to avoid the imposition of restrictive measures, including measures relating to imports, for balance of payments purposes. A Party adopting such measures shall present as soon as possible to the other Party a timetable for their removal.

2. Where one or more Member States or Croatia is in serious balance of payments difficulties, or under imminent threat thereof, the Community or Croatia, as the case may be, may, in accordance with the conditions established under the WTO Agreement, adopt restictive measures, including measures relating to imports, which shall be of limited duration and may not go beyond what is strictly necessary to remedy the balance of payments situation. The Community or Croatia, as the case may be, shall inform the other Party forthwith.

3. Any restrictive measures shall not apply to transfers related to investment and in particular to the repatriation of amounts invested or reinvested or any kind of revenues stemming therefrom.

Article 67

The provisions of this Title shall be progresively adjusted, notably in the light of requirements arising from Article V of the General Agreement on Trade in Services (GATS).

Article 68

The provisions of this Agreement shall not prejudice the application by either Party of any measure necessary to prevent the circumvention of its measures concerning third-country access to its market through the provisions of this Agreement.

TITLE VI

APPROXIMATION OF LAWS, LAW ENFORCEMENT AND COMPETITION RULES

Article 69

1. The Parties recognise the importance of the approximation of Croatiažs existing le­gislation to that of the Community. Croatia shall endeavour to ensure that its existing laws future le­gislation will be gradually made compatible with the Community (acquis).

2. This approximation will start on the date of signing of the Agreement, and will gradually extend to all the elements of the Community acquis referred to in this Agreement by the end of the period defined in Article 5 of this Agreement. In particular, at an early stage, it will focus on fundamental elements of the Internal Market acquis as well as on other trade-related areas, on the basis of  a programme to be agreed between the Commission of the European Communities and Croatia. Croatia will also define, in agreement with the Commission of the European Communities, the modalities for the monitoring of the implementation of approximation of le­gislation and law enforcement actions to be taken.

Article 70

COMPETITION AND OTHER ECONOMIC PROVISIONS

1. The following are incompatible with the proper functioning of the Agreement, in so far as they may affect trade between the Community and Croatia:

(i) all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices between undertakings which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition;

(ii) abuse by one or more undertakings of a dominant position in the territories of the Community or of Croatia as a whole or in a substantial part thereof;

(iii) any State aid which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or certain products.

2. Any practices contrary to this Article shall be assessed on the basis of criteria arising from the application of the competition rules applicable in the Community, in particular from Articles 81, 82, 86 and 87 of the Treaty establishing the European Community and interpretative instruments adopted by the Community institutions.

3. The Parties shall ensure that an operationally independent public body is entrusted with the powers necessary for the full application of paragraph 1 (i) and (ii) of this Article, re­garding private and public undertakings and undertakings to which special rights have been granted.

4. Croatia shall establish an operationally independent authority which is entrusted with the powers necessary for the full application of paragraph 1 (iii) of this Article within one year from the date of entry into force of this Agreement. This authority shall have, inter alia, the powers to authorise State aid schemes and individual aid grants in conformity with paragraph 2 of this Article, as well as the powers to order the recovery of State aid that has been unlawfully granted.

5. Each Party shall ensure transparency in the area of State aid, inter alia by providing to the other Party a re­gular annual report, or equivalent, following the methodology and the presentation of ot the Community survey on State aid. Upon request by one Party, the other Party shall provide information on particular individual cases of public aid.

6. Croatia shall establish a comprehensive inventory of aid schemes instituted before the establishment of the authority referred to in paragraph 4 and shall align such aid schemes with the criteria referred to in paragraph 2 within a period of no more than four years from the entry into force of this Agreement.

7. (a) For the purposes of applying the provisions of paragraph 1 (iii), the Parties recognise that during the first four years after the entry into force of this Agreement, any public aid granted by Croatia shall be assessed taking into account the fact that Croatia shall be re­garded as an area identical to those areas of the Community described in Article 87 (3) (a) of the Treaty establishing the European Community.

(b) Within three years form the entry into force of this Agreement, Croatia shall submit to the Commission of the European Communities its GDP per capita figures harmonised at NUTS II level. The authority referred to in paragraph 4 and the Commission of the European Communities shall then jointly evaluate the eligibility of the re­gions of Croatia as well as the maximum aid intensities in relation thereto in order to draw up the re­gional aid map on the basis of te relevant Community guidelines.

8. With re­gard to products referred to in Chapters II of Title IV:

– paragraph 1 (iii) shall not apply;

– any practices contrary to paragraph 1 (i) shall be assessed according to the criteria established by the Community on the basis of Articles 36 and 37 of the Treaty establishing the European Community and specific Community instruments adopted on this basis.

9. If one of the Parties considers that a particular practice is incompatible with the terms of paragraph 1 of this Article, it may take appropriate measures after consultation within the Stabilisation and Association Council or after thirty working days following referral for such consultation.

Nothing in this Article shall prejudice or affect in any the taking, by either Party, of antidumping or countervailing measures in accordance with the relevant Articles of GATT 1994 and WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures or related internal le­gislation.

Article 71

INTELLECTUAL, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY

1. Pursuant to the provisions of this Article and Annex VIII, the Parties, confirm the importance that they attach to ensure adequate and effective protection and enforcement of intellectual, industrial and commercial property rights.

2. Croatia shall take the necessary measures in order to guarantee no later than three years after entry into force of this Agreement a level of protection of intellectual, industrial and commercial property rights similar to that existing in the Community, including effective means of enforcing such rights.

3. The Stabilisation and Association Council may decide to oblige Croatia to accede to specific multilateral Conventions in this area.

4. If problems in the area of intellectual, industrial and commercial property affecting trading conditions occur, they shall be referred urgently to the Stabilisation and Association Council, at the request of either Party, with a view to reaching mutually satisfactory solutions.

Article 72

PUBLIC CONTRACTS

1. The Parties consider the opening-up of the award of public contracts on the basis of non-discrimination and reciprocity, in particular in the WTO context, to be a desirable objective.

2. Croatian companies, whether established or not in the Community, shall be granted access to contract award procedures in the Community pursuant to Community procurement rules under treatment no less favourable than that accorded to Community companies as from the entry into force of this Agreement.

The above provisions will also apply to contracts in the utilities sector once the government of Croatia has adopted the legislation introducing the Community rules in this area. The Community shall examine periodically whether Croatia has indeed introduced such legislation.

Community companies not established in Croatia shall be granted access to contract award procedures in Croatia pursuant to the Law on Public Procurement under treatment no less favourable than that accorded to Croatia companies at the latest three years after the entry into force of this Agreement. Community companies established in Croatia under the provisions of Chapter II of Title V shall have upon entry into force of this Agreement access to contract award procedures under treatment no less favourable than that accorded to Croatian companies.

The Stabilisation and Association Council shal periodically examine the possibility for Croatia to introduce access to award procedures in Croatia for all Community companies.

3. As regards establishment, operations, supply of services between the Community and Croatia, and also employment and movement of labour linked to the fulfilment of public contracts, the provisions of Articles 45 to 68 are applicable.

Article 73

STANDARDISATION, METROLOGY, ACCREDITATION AND CONFORMITY ASSESSMENT

1. Croatia shall take the necessary measures in order to gradually achieve conformity with Community technical regulations and European standardisation, metrology, accreditation and conformity assessment procedures.

2. To this end, the Parties shall start at an early stage to:

– promote the use of Community technical regulations and European standards, tests and conformity assessment procedures;

– conclude, where appropriate, European Conformity Assessment Protocols;

– foster the development of the quality infrastructure: standardisation, metrology, accreditation and conformity assessment;

– promote the participation of Croatia in the work of specialised European organisations, in particular CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET.

Article 74

CONSUMER PROTECTION

The Parties will cooperate in order to align the standards of consumer protection in Croatia on those of the Community. Effective consumer protection is necessary in order to ensure that the market economy functions properly, and this protection will depend on the development of an administrative infrastructure in order to ensure maret surveillance nad law enforcement in this field.

To that end, and in view of their common interests, the Parties will encourage and ensure:

– the harmonisation of legislation and the alignment of consumer protection in Croatia on that in force in the Community;

– a policy of active consumer protection including the increase of information and development of independent organisations;

– effective legal protection for consumers in order to improve the quality of consumer goods and maintain appropriate safety standards.

TITLE VII

JUSTICE AND HOME AFFAIRS

INTRODUCTION

Article 75

REINFORCEMENT OF INSTITUTIONS AND RULE OF LAW

In their cooperation in justice and home affairs the Parties will attach particular importance to the consolidation of the rule of law and the reinforcement of institutions at all levels in the areas of administration in general, and law enforcement and the machinery of justice in particulr.

Cooperation in the field of justice will focus in particular on the independence of the judiciary, the improvement of its effectiveness and the training of the legal professions.

COOPERATION IN THE AREA OF MOVEMENT OF PERSONS

Article 76

VISA, BORDER CONTROL, ASYLUM AND MIGRATION

1. The Parties shall cooperate in the areas of visa, border control, asylum and migration and will set up a framework for cooperation, including at a regional level, in these fields.

2. Cooperation in the matters referred to in paragraph 1 shall be based on mutual consultations and close coordination between the Parties and should include technical and administrative assistance for:

– the exchange of information on legislation and practices;

– the drafting of legislation;

– enhancing the efficiency of the institutions;

– the training of staff;

– the security of the travel documents and detection of false documents.

3. Cooperation will focus in particular:

– in the area of asylum on the development and implementation of national legislation to meet the standards of the 1951 Geneva Convention and the 1967 New York Protocol thereby to ensure that the principle of non-refoulement is respected.

– in the field of legal migration, on admission rules and rights and status of the persons admitted. In relation to migration, the Parties agree to the fair treatment of nationals of other countries who reside legally on their territories and to promote an integration policy aiming at granting them rights and obligations comparable to those of their citizens.

The Stabilisation and Association Council can recommend additional subjects for cooperation under this article.

Article 77

PREVENTION AND CONTROL OF ILLEGAL IMMIGRATION; READMISSION

1. The Parties agree to cooperate in order to prevent and control illegal immigration. To this end:

– Croatia agrees to readmit any of its nationals illegally present on the territory of a Member State, upon request by the latter and without further formalities;

– and each Member State of the European Union agrees to readmit any of its nationals illegally present on the territory of Croatia, upon request by the latter and without further formalities.

The Member States of the European Union and Croatia will provide their nationals with appropriate identity documents and will extend to them the administrative facilities necessary for such purposes.

2. The Parties agree to conclude, upon request, an agreement between Croatia and the European Community regulating the specific obligations for Croatia and for the Member States of the European Union for readmission, including an obligation for the readmission of nationals of other countries and stateless persons.

3. Pending the conclusion of the agreement with the Community referred to in paragraph 2, Croatia agrees to conclude, upon request of a Member State, bilateral agreements with individual Member States of the European Union regulating the specific obligations for readmission between Croatia and the Member State concerned, including an obligation for the readmission of nationals of other countries and stateless persons.

4. The Stabilisation and Association Council shall examine what other joint efforts can be made to prevent and control illegal immigration, including the trafficking in human beings.

COOPERATION ON MONEY LAUNDERING
AND ILLICIT DRUGS

Article 78

MONEY LAUNDERING

1. The Parties agree on the necessity of making every effort and cooperating in order to prevent the use of their financial systems for laundering of proceeds from criminal activities in general and drug offences in particular.

2. Cooperation in this area may include administrative and technical assistance with the purpose of developing the implementation of regulations and efficient functioning of the suitable standards and mechanisms to combat money laundering equivalent to those adopted by the Community and international fora in this field.

Article 79

COOPERATION ON ILLICIT DRUGS

1. Within their respective powers and competencies, the Parties shall cooperate to ensure a balanced and integrated approach towards drug control. Drug control policies and actions shall be aimed at reducing the supply of, trafficking in and the demand for illicit drugs as well as at a more effective control of precursors.

2. The parties shall agree on the necessary methods of cooperation to attain these objectives. Actions shall be based on commonly agreed principles along the lines of the EU Drug Control Strategy.

The cooperation between the Parties shall comprise technical and administrative assistance in particular in the following areas:

– drafting of national legislation and policies;

– establishhment of institutions and information centres;

– training of personnel;

– drug related research;

– and the prevention of diversion of precursors used for the illicit manufacture of drugs.

The Parties may agree to include other areas.

COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS

Article 80

Preventing and combating crime and other illegal activities

1. The Parties agree to cooperate on fighting and preventing criminal and illegal activities, organised or otherwise, such as:

– trafficking in human beings;

– illegal economic activities, and in particular corruption, counterfeiting of currencies, illegal transaction on products such as industrial waste, radioactive material and transactions involving illegal or counterfeit products;

– illicit trafficking in drugs and psychotropic substances;

– smuggling;

– illicit arms trafficking;

– terrorism.

Cooperation in the above matters will be the subject of consultations and close coordination between the Parties.

2. The technical and administrative assistance in this field may include:

– the drafting of national legislation in the field of criminal law;

– enhancing the efficiency of the institutions charged with fighting and preventing crime;

– staff training and the development of investigative facilities;

– the formulation of measures to prevent crime.

TITLE VIII

COOPERATION POLICIES

Article 81

1. The Community and Croatia shall establish a close cooperation aimed at contributing to the development and growth potential of Croatia. Such cooperation shall strengthen existing economic links on the widest possible foundation, to the benefit of both Parties.

2. Policies and other measures will be designed to bring about the economic and social development of Croatia. These policies should ensure that environmental considerations are also fully incorporated from the outset and that they are linked to the requirements of harmonious social development.

3. Cooperation policies shall be integrated into a regional framework of cooperation. Special attention will have to be devoted to measures that can foster cooperation between Croatia and its neighbouring countries including Member States, thus contributing to regional stability. The Stabilisation and Association Council may define priorities between and within the cooperation policies described hereinafter.

Article 82

ECONOMIC POLICY

1. The Community and Croatia shall facilitate the process of economic reform by cooperating to improve understanding of the fundamentals of their respective economies and implementing economic policy in market economies.

2. To these ends the Community and Croatia shall cooperate to:

– exchange information on macroeconomic performance and prospects and on strategies for development;

– analyse jointly economic issues of mutual interest, including the framing of economic policy and the instruments for implementing it.

– promote wider cooperation with the aim of speeding up the inflow of know-how and access to new technologies.

3. At the request of Croatian authorities, the Community may provide assistance designed to support the efforts od Croatia towards the gradual approximation of its policies towards those of the Economic and Monetary Union. Cooperation in this area will include informal exchange of information concerning the principles and the functioning of the Economic and Monetary Union and the European System of Central Banks.

Article 83

STATISTICAL COOPERATION

1. Cooperation in the area of statistics shall aim at the development of an efficient and sustainable statistical system capable of providing in due time reliable, objective and accurate data needed to plan and monitor the process of transition and reform in Croatia. It shall enable the Central Bureau for Statistics of Croatia to meet better the needs of its customers, both public administration and private businesses. The statistical system shall respect the fundamental principles of statistics issued by the United Nations and the stipulations of the European Statistical law and develop towards the Community acquis.

2. To this end the Parties may cooperate in particular:

– to promote the development of an efficient statistical service in Croatia based on an appropriate institutional framework;

– to pursue harmonisation with international and European standards and classification in order to enable the national statistical system to adopt the Community acquis in statistics;

– to provide private and public sector economic operators and research community with the appropriate socio-economic data;

– to provide data needed to maintain and monitor economic reform;

– to ensure the confidentiality of individual data;

– to progressively increase data collection and transmission to the European Statistical System.

3. Cooperation in this field shall include, in particular, exchange of information on methods, transfer of (know-how) and training.

Article 84

BANKING, INSURANCE AND OTHER FINANCIAL SERVICES

1. The Parties shall cooperate with the aim of establishing and developing a suitable framework for the encouragement of the banking, insurance and financial services sectors in Croatia.

Cooperation shall focus on:

– the adoption of a common accounting system compatible with European standards;

– the strengthening and restructuring of the banking, insurance and other financial sectors;

– the improvement of supervision and regulation of banking and other financial services;

– the exchange of information in particular in respect of proposed legislation;

– the preparation of translations and terminology glossaries.

2. The Parties shall cooperate with the aim of developing efficient audit systems in Croatia following the harmonised Community methods and procedures.

Cooperation shall focus on:

– technical assistance to the State Auditing Office in Croatia;

– the establishment of internal audit units in official agencies;

– the exchange of information with regard to auditing systems;

– the standardisation of audit documentation;

– training and advisory operations.

Article 85

INVESTMENT PROMOTION AND PROTECTION

1. Cooperation between the Parties shall be aimed at establishing a favourable climate for private investment, both domestic and foreign.

2. The particular aims of cooperation shall be:

– for Croatia to improve a legal framework which favours and protects investment;

– the conclusion, where appropriate, with Member States of bilateral agreements, for the promotion and protection of investment;

– the improvement of investment protection.

Article 86

INDUSTRIAL COOPERATION

1. Cooperation shall be aimed at promoting the modernisation and restructuring of the Croatian industry and individual sectors, as well as industrial cooperation between economic operators of both sides, with the particular objective of strengthening the private sector under conditions that ensure that the environment is protected.

2. Industrial cooperation initiatives will reflect the priorities determined by both Parties. They will take into account the regional aspects of industrial development, promoting transnational partnerships when relevant. The initiatives should seek in particular to establish a suitable framework for undertakings, to improve management, know-how and to promote markets, market transparency and the business environment. Special attention shall be devoted to the establishment of efficient export promotion activities in Croatia.

Article 87

SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

The Parties shall aim to develop and strengthen private sector small and medium-sized enterprises (SMEs), the establishment of new undertakings in areas offering potential for growth and the cooperation between SMEs in the Community and in Croatia.

Article 88

TOURISM

1. Cooperation between the Parties in the field of tourism will be aimed at facilitating and encouraging tourism and tourist trade through transfer of know-how, participation of Croatia in important European tourism organisations and studying the opportunities for joint operations.

2. Cooperation shall include the following in particular:

– exchanging information on major issues of mutual interest affecting the tourism sector and transferring of know-how;

– encouraging the development of infrastructure conducive to investment in the tourism sector;

– examining regional tourist projects.

Article 89

CUSTOMS

1. The Parties shall cooperate to guarantee compliance with all the provisions scheduled for adoption in the area of trade and to achieve the approximation of the customs system of Croatia to that of the Community, thus helping to pave the may for liberalisation measures planned under this Agreement.

2. Cooperation shall include the following in particular:

– the possibility of interconnection between the transit systems of the Community and Croatia, as well as the use of the Single Administrative Document (SAD);

– the improvement and simplification of inspections and formalities in respect of the carriage of goods;

– the development of cross-border infrastructure between the Parties;

– the development of customs cooperation support for introduction of modern customs information systems;

– the exchange of information including on the methods of investigation;

– the adoption by Croatia of the Combined Nomenclature;

– training of customs officers.

3. Without prejudice to further cooperation provided for in this Agreement, and in particular Articles 77, 78 and 80, mutual assistance between administrative authorities in customs matters of the Parties shall take place in accordance with the provisions of Protocol 5.

Article 90

TAXATION

The Parties will establish cooperation in the field of taxation including measures aiming at the further reform of the fiscal system and the restructurinf of tax administration with a view to ensuring effectiveness of tax collection and the fight against fiscal fraud.

Article 91

SOCIAL COOPERATION

1. With re­gard to employment, cooperation between the Parties shall focus notably on upgrading job-finding and careers advice services, providing back-up measures and promoting local development to assist industrial and labour market restructuring.

It shall also include measures such as studies, the secondment of experts and information and training operations.

2. With re­gard to social security, cooperation between the Parties shall seek to adapt the social security system of Croatia to the new economic and social requirements, notably by providing the services of experts and  organising information and training activities.

3. Cooperation between the Parties will involve the adjustment of the Croatia le­gislation concerning working conditions and equal opportunities for women and men.

4. The Parties shall develop cooperation between them with the aim of improving the level of protection of the health and safety of workers, taking as a reference the level of protection existing in the Community.

Article 92

AGRICULTURE, AND THE AGRO-INDUSTRIAL SECTOR

Cooperation in this fields shall have as its aim the modernisation and restructuring of agriculture and the agro-industrial sector consistent with the Community rules and standards, the water management, the rural development, the gradual harmonisation of the veterinary and phytosanitary le­gislation with Community standards and the development of the forestry sector in Croatia.

Article 93

FISHERIES

The Community and Croatia shall explore the possibility of identifying areas of common interest in the fisheries sector, which by their nature would have to be mutually beneficial.

Article 94

EDUCATION AND TRAINING

1. The Parties hall cooperate with the aim of raising the level of general education and professional qualifications in Croatia.

2. The Tempus programme will contribute to strengthening cooperation between the Parties in the field of education and training, promoting democracy, the rule of law and economic reform.

3. The European Training Foundation will also contribute to the upgrading of training structures and activities in Croatia.

Article 95

CULTURAL COOPERATION

The Parties undertake to promote cultural cooperation. This cooperation serves inter alia to raise mutual understanding and esteem between individuals, communities and peoples.

Article 96

INFORMATION AND COMMUNICATION

The Community and Croatia will take the measures necessary to stimulate the mutual exchange of information. Priority will be given to programmes aimed at providing the general public with basic information about the Community and professional circles in Croatia with more specialised information.

Article 97

 COOPERATION IN THE AUDIO-VISUAL FIELD

1. The Parties shall cooperate to promote the audio-visual industry in Europe and encourage co-production in the fields of cinema and television.

2. Croatia will align its policies on the re­gulation of content aspects of cross-border broadcasting, paying particular attention to matters relating to the acquisition of intellectual property rights for programmes and broadcast by satellite or cable, with those of the Community, and will harmonise its le­gislation with the Community acquis.

Article 98

ELECTRONIC COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE AND ASSOCIATED SERVICES

1. The Parties will strengthen cooperation in the area of electronic communications infrastructures, including classical telecommunications networks and relevant electronic audio-visual transport networks, and associated services, with the objective of ultimate alignment with the Community acquis by Croatia as from the entry into force of the Agreement.

2. The abovementioned cooperation will focus on the following priority areas:

– policy development;

– le­gal and re­gulatory aspects;

– institution building required for a liberalised environment;

– modernisation on Croatiažs electronic infrastructure and its inte­gration into European and world networks, with a focus on improvements at a re­gional level;

– international cooperation;

– cooperation within European structures especially those involved in standardisation;

– coordinating positions in international organisations and fora.

Article 99

INFORMATION SOCIETY

The Parties will strengthen cooperation with the objective of further developing the Information Society in Croatia. Global objectives will be preparing society as a whole for the digital age, attracting investments and interoperability of networks and services.

The Croatian authorities, with the assistance of the Community, will review carefully any political commitment undertaken in the Eropean Union with the objective of aligning its own policies on those of the Union.

The Croatian authorities will establish a plan for the adoption of Community legislation in the area of the Information Society.

Article 100

TRANSPORT

1. In addition to the provisions of Article 58 and Protocol 6 of this Agreement, the Parties shall develop and step up cooperation in the field of transport in order to enable Croatia to:

– restructure and modernise transport and related infrastructure;

– improve movement of passengers and goods and access to the trasport market, by the removing of administrative, technical and other barriers;

– achieve operating standards comparable to those in the Community;

– develop a transport system compatible and aligned on the Community system;

– improve the protection of environment in transport, reduction of harmful effects and pollution.

2. Cooperation shall include the following priority areas:

– the development of road, rail, airport, inland waterways and port infrastructure and other major routes of common interest and Trans-European and Pan-European links;

– the management of railways and airports, including appropriate cooperation between the relevant national authorities;

– road transport, including road taxes and charges and social and environmental aspects;

– combined rail and road transport;

– the harmonisation of international transport statistics;

– the modernisation of technical transport equipment in line with Community standards, and assistance in acquiring financing to that end, particularly as regards road-rail transport, multimodal transport and transhipment;

– the promotion of joint technological and research programmes;

– the adoption of coordinated transport policies that are compatible with those aplied in the Community.

Article 101

ENERGY

1. Cooperation will reflect the principles of the market economy and the European Energy Charter Treaty, and will develop with a view to the gradual integration of Europežs energy markets.

2. Cooperation shall include the following in particular:

– the formulation and planning of energy policy, including modernisation of infrastructure, improvement and diversification of supply and improvement of access to the energy market, including facilitation of transit, transmission and distribution and the restoration of electricity interconnections of regional importance with neighbouring countries;

– the management and training for the energy sector and transfer of technology and know-how; the promotion of energy saving, energy efficiency, renewable energy and studying of the environmental impact of energy production and consumption;

– the formulation of framework conditions for restructuring of energy companies and coperation between undertakings in this sector;

– the development of regulatory framework in the fied of energy in line with the Community acquis.

Article 102

NUCLEAR SAFETY

1. The Parties will cooperate in the field of nuclear safety and safeguards. Cooperation could cover the following topics:

– upgrading the Croatian laws and regulations on nuclear safety and strengthening the supervisory authorities and their resources;

– radiation protection, including environmental radiation monitoring;

– radioactive waste management and, as appropriate, decommissioning of nuclear facilities;

– encouraging the promotion of Agreements between the EU Member States or Euratom and Croatia on early notification and exchange of information in cases of nuclear accidents and on emergency preparedness as well as cross-border seismic research and on nuclears safety issues generally, if appropriate;

– fuel cycle problems;

– safeguarding of nuclear materials

Article 103

ENVIRONMENT

1. The Parties shall develop and strengthen their cooperation in the vital task of combating environmental degradation, with the view to promoting environmental sustainability.

2. Coopertion could centre on the following priorities:

– water quality, including waste water treatment particularly of transboundary watercourses;

– combating local, regional and transboundary air and water (including drinking water) pollution;

– effective monitoring of pollution levels and emissions;

– development of strategies with regard to global and climate issues;

– efficient, sustainable and clean production and use of energy;

– classification and safe handling of chemicals;

– safety of industrial plants;

– waste reduction, recycling and safe disposal, and the implementation of the Basle Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basle, 1989);

– the environmental impact of agriculture; soil erosion and pollution by agricultural chemicals;

– the protection of the flora and fauna, including forests, and the conservation of biodiversity;

– town and country planning, including construction and urban planning;

– the use of economic and fiscal instruments to improve the environment;

– the execution of environmental impact assessment and strategic environmental assessment;

– continuous approximation of laws and regulations to Community standards;

– international Conventions in the area of environment to which the Community is a Party;

– cooperation at regional and international level;

– education and information on environmental issues and sustainable development.

3. In the field of protection against natural disasters, the Parties will cooperate to ensure the protection of people, animals, property and environment against man-made disasters. To this end the cooperation could include the following areas:

– the exchange of the outcome of scientific and research development projects;

– mutual and early notification and warining systems on hazards, disasters and their consequences;

– rescue and relief exercises and assistance systems in case of disasters;

– exchange of experience in rehabilitation and reconstruction after disaster.

Article 104

COOPERATION IN RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

1. The Parties shall promote bilateral cooperation in civil scientific research and technological development (RTD) on the basis of mutual benefit and, taking into account the availability of resources, adequate access to their respective programmes, subject to appropriate levels of effective protection of intellectual, industrial and commercial property rights (IPR).

2. This cooperation shall cover:

– the exchange of scientific and technical information and the organisation of joint scientific meetings;

– joint RTD activities;

– training activities and mobility programmes for scientists, researchers and technicians engaged in RTD in both sides.

3. Such cooperation shall be implemented according to specific arrangements to be negotiated and concluded in accordance with the procedures adopted by each Party, and which shall set out, inter alia, appropriate IPR provisions.

Article 105

REGIONAL AND LOCAL DEVELOPMENT

The Parties will strengthen regional development cooperation, with the objective of contributing to economic development and reducing regional imbalances.

Specific attention will be given to cross-border, transnational and interregional cooperations. To this end, the exchange of information and experts may be undertaken.

TITLE IX

FINANCIAL COOPERATION

Article 106

In order to achieve the objectives of this agreement and in accordance with Articles 3, 107 and 109 Croatia may receive financial assistance from the Community in the forms of grants and loans, including loans from the European Investment Bank.

Article 107

Financial assistance, in the form of grants, shall be covered by the operation measures provided for in the relevant Council Regulation within a multi-annual indicative framework established by the Community following consultations with Croatia.

The overall objectives of the assistance, in the form of institution-building and investment, shall contribute to the democratic, economic and institutional reforms of Croatia, in line with the Stabilisation and Association process. Financial assistance may cover all areas of harmonisation of legislation and all cooperation policies of this agreement, including Justice and Home Affairs.

Consideration should be given to the full implementation of the infrastructure projects of common interest identified in the Protocol 6.

Article 108

Al the request of Croatia and in case of special need, the Community could examine in coordination with international financial institutions, the possibility of granting on an exceptional basis macro-financial assistance subject to certain conditions and taking into account the availability of all financial resources.

Article 109

In order to permit optimum use of the resources available, the Parties shall ensure that Community contributions are made in close coordination with those from other sources such as the Member States, other countries and international financial institutions.

To this effect, information on all sources of assistance shall be exchanged regularly between the Parties.

TITLE X

INSTITUTIONAL, GENERAL AND FINAL PROVISIONS

Article 110

A Stabilisation and Association Council is hereby established which shall supervise the application and implementation of this Agreement. It shall meet at an appropriate level at regular intervals and when circumstances require. It shall examine any major issues arising within the framework of this Agreement and any other bilateral or international issues of mutual interest.

Article 111

1. The Stabilisation and Association Council shall consist of the members of the Council of the European Union and members of the Commission of the European Communities, on the one hand, and of members of the Government of Croatia, on the other.

2. The Stabilisation and Association Council shall establish its rules of procedure.

3. The members of the Stabilisation and Association Council may arrange to be represented, in accordance with the conditions to be laid down in its rules of procedure.

4. The Stabilisation and Association Council shall be chaired in turn by a representative of the European Community and a representative of Croatia, in accordance with the provisions to be laid down in its rules of procedure.

5. In matters that concern it, the European Investment Bank shall take part, as an observer, in the work of the Stabilisation and Association Council.

Article 112

The Stabilisation and Association Council shall, for the purpose of attaining the objectives of this Agreement, have takve power to take decisions within the scope of the Agreement in the cases provided for therein. The decisions taken shall be binding on the Parties, which shall take the measures necessary to implement the decisions taken. The Stabilisation and Association Council may also make appropriate recommendations. It shall draw up its decisions and recommendations by agrement between the Parties.

Article 113

Each Party shall refer to the Stabilisation and Association Council any dispute relating to the application or interpretation of this Atreement. The Stabilisation and Association Council may settle the dispute by means of a binding decision.

Article 114

1. The Stabilisation and Association Council shall be assisted in the performance of its duties by a Stabilisation and Association Committee, composed of representatives of the Council of the European Union and of representatives of the Commission of the European Communities, on the one hand, and of representatives of Croatia on the other.

2. In its rules of procedure the Stabilisation and Association Council shall determine the duties of the Stabilisation and Association Committee, which shall include the preparation of meetings of the Stabilisation and Association Council, and shall determine how the Committee shall function.

3. The Stabilisation and Association Council may delegate to the Stabilisation and Association Committee any of its powers. In this event the Stabilisation and Association Committee shall take its decisions in accordance with the conditions laid down in Article 112.

Article 115

The Stabilisation and Association Committee may create subcommittees.

Article 16

A Stabilisation and Association Parliamentary Committee is hereby estabilished. It shall be a forum for Members of Coatian Parliament and the European Parliament to meet and exchange views. It shall meet at intervals that it shall itself determine.

The Stabilisation and Association Parliamentary Committee shall consist of members of the European Parliament, on the one hand, and of Members of the Parliament of Croatia, on the other.

The Stabilisation and Association Parliamentary Committee shall establish its rules of procedure.

The Stabilisation and Association Parliamentary Committee shall be chaired in turn by the European Parliament and the Parliament of Croatia, in accordance with the provisions to be laid down in its rules of procedure.

Article 117

Within the scope of this Agreement, each Party undertakes to ensure that natural and legal persons of the other Party have access free of discrimination in relation to tis own nationals to the competetnt courts and adminsitrative organs of the Parties to defend their individual rights and their property rights.

Article 118

Nothing in this Agreement shall prevent a Party from taking any measures:

(a) which it considers necessary to prevent the disclosure of information contrary to its essential security interests;

(b) which relate to the production of, or trade in, arms, munitions or war materials or to research, development or production indispensable for defence purposes, provided that such measures do  not impair the conditions of competition in respect of products not intended for specifically military purposes;

(c) which it considers essential to its own security in the event of serious internal disturbances affecting the maintenance of law and order, in time of war or serious international tension constituting threat of war or in order to carry out obligations it has accepted for the purpose of maintaining peace and international security.

Article 119

1. In the fields covered by this Agreement dand without prejudice to any special provisions contained therein:

– the arangements applied by Croatia in respect of the Community shall not give rise to any discrimination between dthe Member States, their nationals, companies of firms;

– the arangements applied by the Community in respect of Croatia shall not give rise to any discrimination between Croatian nationals, companies of firms.

2. The provisions of paragraph 1 shal be without prejudice to the right of the Parties to apply the relevant provisions of their fiscal legislation to taxpayers who are not in identical situations as regards their place of residence.

Article 120

1. The Parties shall take any general or specific measures required to fulfil their obligations under this Agreement. They shall see to it that the objectives set out in this Agreement are attained.

2. If either Party considers that the other Party has failed to fulfil an obligation under this Agreement, it may take, appropriate measures. Before so doing, except in cases of special urgency, it shall supply the Stabilisation and Association Council with all relevant information required for a thorough examination of the situation with a view to seeking a solution acceptable to the Parties.

3. In the selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of this Agreement. These measures shall be notified immediately to the Stabilisation and Association Council and shall be the subject of consultations within the Stabilisation and Association Council if the other Party so requests.

Article 121

The Parties agree to consult promptly through appropriate channels at the request of either Party to discuss any matter concerning the interpretation or implementation of this Agreement and other relevant aspects of the realtions between the Parties.

The provisions of this Article shall in no way affect and are without prejudice to Articles 31, 38, 39 and 43.

Article 122

This Agreement shall not, until equivalent rights for individuals and economic operators have been achieved under this Agreement, affect rights ensured to them through existing agreements binding one or more Member States, on the one hand, and Croatia, on the other.

Article 123

Protocols 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and Annexes I to VIII shall form an integral part of this Agreement.

Article 124

This Agrement is concluded for an unlimited period.

Either Party may denounce this Agreement by notifying the other Party. This Agreement shall terminate six months after the date of such notification.

Article 125

For the purposes of this Agreement, the term »Parties« shall mean Croatia, of the one part, and the Community, or its Member States, or the Community and its Member States, in accordance with their respective powers, of the other part.

Article 126

This Agreement shall apply, on the one hand, to the territory of Croatia, and to the territories in which the Treaties establishing the European Community, the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community are applied and under the conditions laid down in those Treaties, on the other.

Article 127

The Secretary General of the Council of the European Union shall be the depository of the Agreement.

Article 128

This Agreements is drawn up in duplicate in each of the official languages of the Parties, each of these texts being equally authentic.

Article 129

The Parties shall approve this Agreement in accordance with their own procedures.

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Parties notify each other that the procedures referred to in the first paragraph have been completed.

Article 130

INTERIM AGREEMENT

In the event that, pending the completion of the procedures necessary for the entry into force of this Agreement, the provisions of certain parts of this Agreement, in particular those relating to the free movement of goods as well as the relevant provisions on Transport, are put into effect by means of an Interim Agreement between Croatia and the Community, the Parties agree that, in such circumstances for the purpose of the provisions of Title IV, Articles 70 and 71 of this Agreement, Protocols 1 do 5 and relevant provisions of Protocol 6 hereto, the terms »date of entry into force of this Agreement« mean the date of entry into force of the relevant Interim Agreement in relation to obligations contained in the abovementioned provisions.

 

Sastavljeno u Luksemburgu, dana dvadeset devetoga listopada godine dvije tisuće prve.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de octubre del dos mil uno.

Udfćdiget i Luxembourg den niogtyvende oktober to tusind og en.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundeins.

˘Egine sto Louxembonrgo, spV eikosi ennea Oktwbriou duo ciliaeV ena.

Done at Luxembourg on the twenty-ninth day of October in the year two thousand and one.

Fait - Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille un.

Fatto a Lussembourgo, addž ventinove ottobre duemilauno.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste oktober tweeduizendeneen.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Outubro de dois mil e um.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde oktober tjugohundraett.

 

Za Republiku Hrvatsku

Ivica RAČAN

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté francaise, la Communanté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diesé Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Louis MICHEL

Pĺ Kongeriget Danmarks vegne

Mogens LYKKETOFT

Für die Bundesrepublik Deutschland

Joschka FISCHER

Gia thv Ellhvikh Dhmokatia

George PAPANDREOU

Por el Reino de Espańa

Josep PIQUE I CAMPS

Pour la République française

Hubert VEDRINE

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Tom KITT

Per la Repubblica italiana

Umberto VATTANI

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Lydie POLFER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Jozias VAN AARTSEN

Für die Republik Österreich

Benita FERRERO-WALDNER

Pela República Portuguesa

Jaime GAMA

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Erkki TUOMIOJA

För Konungariket Sverige

Anna LINDH

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Jack STRAW

Por las Comunidades Europeas

For De Europćiske Fćllesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Louis MICHEL

Fort the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunit- europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

For Europeiska gemenskaperna

Christopher PATTEN

 

LIST OF ANNEXES

Annex I Croatian Tariff concession for Community industrial products referred to in Article 18(2)

Annex II Croatian Tariff concession for Community industrial products referred to in Article 18(3)

Annex III Definition of »Baby beef« products referred to in Article 27(2)

Annex IV(a) Croatian Tariff concession for agricultural products (duty-free for unlimited quantities at the date of entering into force of the Agreement) referred to in Article 27(3)(a)(i)

Annex IV(b) Croatian Tariff concession for agricultural products (duty-free within quota at the entering into force of the Agreement) referred to in Article 27(3)(a)(ii)

Annex IV(c) Croatian Tariff concession for agricultural products (duty-free for unlimited quantities one year after entering into force of the Agreement) referred to in Article 27(3)(b)(i)

Annex IV(d) Croatian Tariff concession for agricultural products (progressive elimination of MFN duties within tariff quotas) referred to in Article 27(3)(c)(i)

Annex IV(e) Croatian Tariff concession for agricultural products (progressive reduction of MFN duties for unlimited quantities) referred to in Article 27(3)(c)(ii)

Annex IV(f) Croatian Tariff concession for agricultural products (progressive reduction of MFN duties within quotas) referred to in Article 27(3)(c)(iii)

Annex V(a) Products referred to in Article 28(1)

Annex V(b) Products referred to in Article 28(2)

Annex VI Establishment: »Financial services« referred to in Article 50

Annex VII Acquisition of real property – List of exceptions referred to in Article 60(2)

Annex VIII Intellectual, Industrial and Commercial property rights referred to in Article 71

 

ANNEX I

CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR COMMUNITY INDUSTRIAL PRODUCTS
referred to in Article 18(2)

Duty rates will be reduced as follows:

– on the date of entry into force of the Agreement, duty shall be reduced to 60% of the basic duty

– on 1 January 2003, duty shall be reduced to 30% of the basic duty

– on 1 January 2004, the remaining duties shall be abolished

 

HS 6+ Description

25.01           Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti caking or free-flowing agents; sea water

2501.001     - - - Table salt and salt for good industry

2501.002     - - - Salt for other industry

2501.009     - - - Other

25.15            Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2,5 or more and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of rectangular (including square) shape

2515.1         Marble and travertine

2515.11       - - Crude or roughly trimmed

2515.12       - - Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape

2515.20       - Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster

27.10            Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals other than crude; preparations not elsewhere specified or included containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations

2710.001     - - - Motor petrol and other light oils

2710.0014   - - - - Special petrols (extractable and other)

2710.0015   - - - - White spirit

2710.0017   - - - - Spirit type jet fuel

2710.002     - - - Kerosene and other medium oils

2710.0021   - - - - Kerosene

2710.0022   - - - - Kerosene type jet fuel

2710.0023   - - - - Alpha and normal olefins (mixtures), normal paraffins (C10–C13)

2710.003     - - - Heavy oils except waste and intended for further manufacturing

2710.0033   - - - Light, medium, heavy and extra heavy fuel oils with low sulphur content

2710.0034   - - - Other light, medium, heavy and extra heavy fuel oil

2710.0035   - - - - Base oils

2710.0039   - - - - Other heavy oils and products based on heavy oils

27.11            Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons

2711.1            Liquefied

2711.12       - - Propane

2711.13       - - Butanes

2711.19       - - Other

2711.191     - - - Mixtures of propane and butane

2711.199     - - - Other

2711.29       - - Other

27.12            Petroleum jelly; paraffin wax, micro-crystalline petrolum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured

2712.10       - Petroleum jelly

2712.20       - Paraffin wax containing by weight less than 0,75% of oil

27.13            Petroleum coke, petrolum bitumen and other residues of petrolum oils or of oils obtained from bituminous minerals

2713.20       - Petroleum bitumen

27.15            Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petrolum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs)

2715.009     - - - Other

2803.00       Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included)

2803.001     - - - Carbon black

28.06            Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid

2806.10            Hydrogen chloride (hydrochloric acid)

2806.101     - - - Pro analysis

2808.00       Nitric acid; sulphonitric acids

2808.002     - - - Other nitric acid

28.14            Ammonia, anhydrous or in aqueous solution

2814.20       - - - Ammonia in aqueous solution

2814.201     - - - Pro analysis

28.15           Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium

2815.11       - - Solid

2815.111     - - - Granulated, pro analysis

2815.20            Potassium hydroxide (caustic potash)

2815.201     - - - Granulated, pro analysis

29.02           Cyclic hydrocarbons

2902.4         - Xylenes

2902.41       - - o-Xylene

2902.411     - - - Pro analysis

2902.42       - - m-Xylene

2902.421     - - - Pro analysis

2902.43       - - p-Xylene

2902.431     - - - Pro analysis

2902.44       - - Mixed Xylene isomers

2902.441     - - - Pro analysis

29.05            Acyclic alcohol and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivates

2905.1         - Saturated monohydric alcohols

2905.11       - - Methanol (methyl alcohol)

2905.111     - - - Pro analysis

2905.12            Propane 1 ol (propyl alcohol) and propane 2 ol (isopropyl alcohol)

2905.121     - - - Pro analysis

29.14            Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrostated derivates

2914.1         - Acyclic ketones without other oxygen function

2914.11       - - Acetone

2914.111     - - - Pro analysis

29.15            Saturated acyclic monocarboxylic acidis and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivates

2915.3         - Esters of acetic acid

2915.311     - - - Pro analysis

29.33            Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only

2933.6         - Compounds containing an unfused triazine ring (whether or not hydrogenated) in the structure

2933.691     - - - Atrazine

30.02           Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products

3002.30       - Vaccines for veterinary medicine

30.03            Medicaments (excluding goods of heading No 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of two or more consistuents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms of packings for retail sale

3003.90       - Other

3003.909     - - - Other

30.04            Medicaments (excluding goods of heading No 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

3004.10       - - Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives

3004.101     - - - Ready medicaments for retail sale

3004.20       - - Containing other antibiotics

3004.201     - - - Ready medicaments for retail sale

3004.3         - - Containing hormones or other products of heading No 29.37 but not containing antibiotics

3004.31       - - Containing insulin

3004.311     - - - Ready medicaments for retail sale

3004.32       - - Containing adrenal cortical hormones

3004.321     - - - Ready medicaments for retail sale

3004.39       - - Other

3004.391     - - - Ready medicaments for retail sale

3004.40       - - Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones, other products of heading No 29.37 or antibiotics

3004.401     - - - Ready medicaments for retail sale

3004.50       - - Other medicaments containing vitamins or other products of heading No 29.36

3004.501     - - - Ready medicaments for retail sale

3004.90       - - Other

3004.902     - - - Ready medicaments for retail sale

3004.909     - - - Other

30.06            Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter

3006.50       - First-aid boxes and kits

32.07            Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips), liquid lustres and similar preparations, of a kind used in the ceramic, enameleing or glass industry, glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes

3207.10       - Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar preparations

3207.20       - Vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips) and similar preparations

3207.30       - Liquid lusters and similar preparations

3207.40       - Glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes

32.08           Paints and varnishes (including elements and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in Note 4 to this Chapter

3208.10       - Based on polyesters

3208.20       - Based on acrylic or vinyl polymers

32.09           Paints and varnishes (including elements and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium

3209.10       - Based on acrylic or vinyl polymers

3209.90       - Other

32.14            Glaziersž putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; paintersž fillings; non-refractory surfacing preparations for facades, indoor walls, floors, ceilings or the like

3214.10       - Glaziersž putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; paintersž fillings

3214.90       - Other

32.15            Printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid

3215.1         - - Printing ink

3215.11       - - Black

3215.19       - - - Other

33.04           Beauty or make-up preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations

3304.99       - - - Other

3304.999     - - - For retail sale

33.07           Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilators and other perfurmery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included, prepared room deodorizers, whether or not perfumed or having disinfectant properties

3307.90       - - - Other

3307.909     - - - For retail sale

34.05            Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coach-work, glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, non woven, cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations) excluding waxes of heading No 34.04

3405.10       - Polishes, creams and similar preparations for footwear or leather

3405.20       - Polishes, creams and similar preparations for the maintenance of wooden furniture, floors or other woodwork

3405.30       - Polishes and similar preparations for coachwork, other than metal polishes

3405.30       - Scouring pastes and powders and other scouring preparations

3405.90       - Other

3406.00            Candles, tapers and the like

3605.00            Matches, other than pyrotechnic articles of heading No 36.04

37.01            Photographic plates and film in the flat, sensitized, unexposed of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, senisitised, unexposed, whether or not in packs

3701.10       - For X-ray

3814.00            Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers

3820.00       Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids

3905            Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters, in primary forms; other polymers in primary forms

3905.1         - Polyvinyl acetate

3905.12       - - In aqueous dispersion

3905.19       - - Other

39.19           Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shape, of plastics, whether or not in rolls

3919.90       - Other

39.20           Other plates, sheet, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials

3920.10       - - Of polymers of ethylene

3920.101     - - - Foil 12 micron thick in rolls 50 to 90 mm wide

39.23            Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics, stoppers, lids, caps and other closures, of plastics

3923.2         - Sacks and bags (including cones)

3923.21       - - Of polymers of ethylene

3923.29       - - Of other plastics

3923.40       - Spools, cops, bobbins and similar supports

39.23.90      - Other

3923.901     - - - Casks and tanks

3923.909     - - - Other

39.24            Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles of plastic

3924.10       - Tableware and kitchenware

3924.90       - Other

39.25            Buildersž ware of plastic, not elsewhere specified or included

3925.10       - Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of a capacity exceeding 300 l

3925.20       - Doors, windows and their frames and threshods for doors

3925.30       - Shutters, blinds (including Venetian blinds) and similar articles and parts thereof

3925.90       - Other

40.09           Tubes, pipes and hoses, of vulcanized rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges)

4009.10       - Not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings

4009.20       - Reinforced or otherwise combined only with metal, without fittings

4009.40       - Reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings

4009.50       - With fittings

4009.509     - - - Other

42.02            Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive cases, brief cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers, travelling-bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, cigarette cases, tobacco-pouches, tooll bags, sports bags, bottle cases, jewelry boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanized fibre or of paperboard or wholly or mainly covered with such materials or with paper

4202.1            Trunks, suit cases, vanity cases, executive cases, brief cases, school satchels and similar containers

4202.11       - -  With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather

4202.12       - - - With outer surface of plastics or of textile materials

4202.19       - - - Other

4202.2            Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle

4202.21       - -  With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather

4202.22       - - With outer surface of plastic sheeting or of textile materials

4202.29       - - Other

4202.3         - - Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag

4202.31       - - With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather

4202.32       - - With outer surface of plastic sheeting or of textile materials

4202.39       - - Other

4202.9         - - Other

4202.91       - - With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather

4202.92       - - With outer surface of plastic sheeting or of textile materials

4202.99       - - Other

43.02           Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials) other than those of heading No 43.03

4302.1         - Whole skins, with or without head, tail or paws, not assembled

4302.11       - - Of mink

4302.12       - - Of rabbit or hare

4302.13       - - Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb, whole, with or without head, tail or paws

4302.19       - - Other

4302.20       - Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled

4302.30       - Whole skins and pieces or cuttings thereof, assembled

4304.00            Artificial fur and articles thereof

4304.009     - - - Articles of artificial fur

44.06            Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood

4406.10       - - Not impregnated

4406.101     - - - Of oak

4406.102     - - - Of beech

4406.109     - - - Other

4406.90       - Other

4406.901     - - - Of oak

4406.902     - - - Of beech

4406.909     - - - Other

44.18            Buildersž joinery and carpentry of wood including cellular wood panels assembled parquet panels, shingles and shakes

4418.10       - Windows, French-windows and their frames

4418.20       - Doors and their frames and thresholds

4418.30       - Parquet panels

48.05           Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets not further worked or processed that are specified in Note 2 to this Chapter

4805.10       - Semi-chemical fluting paper (corrugating medium)

48.11           Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or sheets, other than goods of the kind described in heading No 48.03, 48.09 or 48.10

4811.2         - Gummed or adhesive paper and paperboard

4811.29       - - Other

4811.299     - - - Other

48.14            Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper; vindow transparencies of paper

4814.10       - »Ingrain« paper

4814.20       - Wallpaper and similar wall covering, consisting of paper coated or covered, on the face side, with a grained, embossed, coloured, design-printed or otherwise decorated layer of plastics

4814.30       - Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper covered, on the face side, with plaiting material, whether or not bound together in parallel strands or woven

4814.90       - Other

4817.10       - Envelopes

4817.20       - Letter cards, plain postcards and correspondence cards

4817.30       - Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery

48.19            Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or web of cellulose fibres, box files, letter trays, and similar articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, shops or the like

4819.10       - Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard

4819.20       - Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard

4819.209     - - - Other

4819.30       - Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more

4819.40       - Other sacks and bags, including cones

4819.50       - Other packing containers, including record sleeves

4819.501     - - - Cylindrical boxes made of two or more materials

4819.60       - Box files, letter trays, storage boxes and similar articles, of a kind used in offices, shops or the like

48.20            Registers, account books, note books, oder books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, blotting-pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; albums for stamps or for collections and book covers, of paper or paperboard

4820.10       - Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles

4820.20       - Exercise books

4820.3         -Binders (other than book covers), folders and file covers

4820.40       - Manifold business forms and interleaved carbon sets

4820.50       -Albums for samples or for collections

4820.90       Other

4820.901     - - - business forms

4820.909     - - - Other

48.21           Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed

4821.10       - Printed

4821.90       - Other

48.23           Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

4823.1            Gummed or adhesive paper, in strips or rolls

4823.11       - - Self-Adhesive

4823.19       - - Other

4823.40       - Rolls, sheets and dials, printed for self-recording apparatus

4823.5         Other paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes

4823.51       - - Printed, embossed or perforated

4823.59       - - Other

4823.60       - Trays, dishes, plates, cups and the like, of paper or paperboard

4823.70       – Moulded or pressed articles of paper pulp

4823.90       - Other

4823.909     - - - Other

64.02           Other fottwear with outer soles and uppers of rubber or plastics

6402.1         - Sports footwear

6402.19       - - Other

6402.20       - Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs

6402.30       - Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap

6402.9         - Other footwear

6402.91       - - Covering the ankle

6402.99       - - Other

64.03            Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather

6403.1         Sports footwear

6403.19       - - Other

6403.20       - Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of leather straps across the instep and around the big toe

6403.30       - Footwear made on a base or platform of wood, not having an inner sole or a protective metal toe-cap

6403.40       - Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap

6403.5         - Other footwear with outer soles of leather

6403.51       - - Covering the ankle

6403.59       - - Other

6403.9         - Other footwear

6403.91       - - Covering the ankle

6403.99       - - Other

64.05           Other footwear

6405.10       - With uppers of leather or composition leather

6405.20       - With uppers of textile materials

6504.00       - Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed

65.05           Hats and other headgear, knitted or crocheted, made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed

6505.10       - Hair-nets

6505.90       - Other

65.06           Other headger, whether or not lined or trimmed

6506.10       - Protective headgear (helmets)

6506.9         - Other

6506.91       - - Of rubber or of plastics

6506.92       - -  Of fur

6506.99       - - Of other materials

6507.00       Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear

66.01            Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)

6601.10       - Garden umbrellas and sun umbrellas

6601.9         - Other

6601.91       - - Telescopes

6601.99       - - Other

6602.00            Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like

66.03           Parts, trimmings and accessories of articles other heading No 66.01 or 66.02

6603.10       - Handles and knobs

 6603.20      - Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks)

6603.90       - Other

68.02            Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading No 68.01; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a back; artificially coloured granules, chippings and powder, of natural stone (including slate)

6802.2         - Other monumental or building stone and articles thereof simply cut or sawn with a flat or even surface 

6802.21       - - Marble, travertine and alabaster

6802.22       - - Other limestone

6802.29       - - Other stone

6802.9         - Other

6802.91       - - Marble, travertine and alabaster

6802.92       - - Other limestone

6802.99       - - Other stone

68.04            Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or polishing stones and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial abrasives or of ceramics with or without parts of other materials

6804.2         Other

6804.22       - - Of other agglomerated abrasives or of ceramics

6804.30       - Hand sharpening or polishing stones

6804.309     - - - Of artificial materials

68.05            Natural, of artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made up

6805.10       - On a base of textile material

6805.20       - On a base of paper or of paperboard

6805.30       - On a base of other materials

68.06           Slag wool, rock wool and similar mineral wool; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulting, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those of heading No 68.11 or 68.12 or of Chapter 69

6806.10       - Slag wool, rock wool and similar mineral wool (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls

68.07            Articles of asphalt or of similar material (for example, petrolum bitumen or coal tar pitch)

6807.10       - In rolls

6807.90       - Other

6807.909     - - Other

6808.00       Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders

68.09            Articles of plaster or of compositions based on plaster

6809.1         - Boards, sheets, panels, tiles and similar articles not ornamented

6809.11       - - Faced or reinforced with paper or paperboard only

6809.19       - - Other

6809.90       - Other articles

68.12            Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or asbestos (for example, thread, woven fabric; clothing, headgear, footwear, gaskets) whether or not reinforced other than goods of heading No 68.11 or 68.13

6812.10       - Fabricated asbestos fibres; Mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate

6812.20       - Yam

6812.30       - Cords and string, whether or not plaited

6812.40       - Fabricated or knitted material

6812.50       - Clothing, clothing accessories, footwear and headgear

6812.60       - Paper, millboard and felt

6812.70       - Compressed asbestos fibres jointing, in sheets or rolls

6812.90       - Other

6812.909     - - - Other

68.13            Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textile or other materials

6813.10       - Sheets and pads for brakes

6813.109     - - - Other

6813.90       - Other

6813.909     - - - Other

69.04            Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like

6904.10       - Building bricks

6904.101     - - - Solid, 250 x 120 x 65 dimensions

6904.102     - - - Grate bricks, 250 x 120 x 65 dimensions

6904.103     - - - Blocks, 290 x 190 x 190 dimensions

6904.104     - - - Blocks, 250 x 190 x 190 dimensions

6904.105     - - - Blocks, 250 x 250 x 140 dimensions

6904.109     - - - Other

6904.90       - Other

6904.901     - - - Ceiling filler tiles, 250 x 380 x 140 dimensions

6904.902     - - - Ceiling filler tiles, 390 x 100 x 160 dimensions

6904.903     - - - Support tiles, 250 x 120 x 40 dimensions

6904.909     - - - Other

69.05            Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods

6905.10       - Roofing tiles

6905.101     - - - Pressed tiles, 350 x 200 dimensions

6905.102     - - - Pressed interlocking tiles, 340 x 200 dimensions

6905.103     - - - Plain tiles, 380 x 180 dimensions

6905.104     - - - Mediterranean tiles, 375 x 200 dimensions

6905.109     - - - Other

6905.90       - Other

69.10            Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures

6910.10       - Of porcelain or china

6910.90       - Other

70.05           Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked

7005.30       - Wired glass

70.17            Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated

7017.10       - Of fused quartz or other fused silica

7017.109     - - - Other

7017.20       - Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 x 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 C to 300 C

7017.90       - Other

73.06           Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel

7306.20       - Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas

7306.202     - - - Tubing of an external diameter less than 3 1/2"

7306.209     - - - Other

7306.50       - Other, welded, of circular cross-section, of other alloy steel

7306.509     - - - Other

7306.90       - Other

73.08            Structures (excluding prefabricated buildings of heading No 94.06) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frame-works, doors and windows and their frames, and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in structures of iron or steel

7308.10       - Bridges and bridge sections

7308.20       - Towers and lattice masts

7308.40       - Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pitpropping

7308.409     - - - Other

7309.00            Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

7309.001     - - - Reservoirs for the transport of goods

7309.009     - - - Other

7311.00            Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel

7311.009     - - - Other

73.12            Stranded wire, ropes cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated

7312.10       - Stranded wire, ropes and cables

7312.109     - - - Other

7312.1099   - - - Other

7312.90       - Other

7312.909     - - - Other

7313.00       Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel

73.14           Cloth (including  endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel

7314.4         - Other cloth, grill, netting and fencing

7314.41       - - Plated or coated with zinc

7314.42       - - Coated with plastics

7314.49       - - Other

73.15           Chain and parts thereof, of iron or steel

7315.1         - Articulated link chain and parts thereof

7315.11       - - Roller chain

7315.12       - - Other chain

7315.19       - - Parts

7315.20       - Skid chain

7315.8         - Other chain

7315.81       - - Stud-link

7315.82       - - Other, welded link

7315.89       - - Other

7315.90       - Other parts

7316.00            Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel

73.17           Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading No 8305) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper

7317.001     - - - For rails

7317.002     - - - For tacks

73.18            Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel

7318.1         - Threaded articles

7318.11       - - Coach screws

7318.12       - - Other wood screws

7318.13       - - Screw hooks and screw rings

7318.14       - - Self-tapping screws

7318.19       - - Other

7318.2         - Non-threaded articles

7318.21       - - Spring washers and other lock washers

7318.23       - - Rivets

7318.24       - - Cotters and cotter-pins

7318.29       - - Other

73.21           Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel

7321.11       - - For gas fuel or for both gas and other fuels

7321.13       - - for solid fuel

73.23           Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron or steel; iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or steel

7323.10       - Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like

7323.9         - Other

7323.93       - - Of stainless steel

7323.931     - - - Vessels

7323.939     - - - Other

73.26           Other articles of iron or steel

7326.1         - Forged or stamped, but not further worked

7326.19       - - Other

7326.20       - Articles of iron or steel wire

7326.209     - - - Other

7326.90       - Other

7326.909     - - Other

76.10            Aluminum structures (excluding prefabricated buildings of heading No 94.06) and parts of structures (for example, bridges and bridges section, towers, lattice masts, roofs, roofing framework, doors and windows and their frames and thresholds for doors, balustrades, pillars and columns), aluminum plates, rods, profiles, tubes and the like, prepared for use in structures

7610.10       - Doors, windows and their frames and thresholds for doors

7610.109     - - Other

7610.90       - Other

7610.901     - - - Elements prepared for use in structures

7610.909     - - - Other

7611.00            Aluminum reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity exceeding 3001, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

7611.001     - - - Lined or heat-insulated

7611.009     - - - Other

76.14            Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of aluminum, not electrically insulated

7614.10       - With steel core

7614.90       - Other

8304.00       Filing cabinets, card-index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar office or desk equipment, of base metal, other than office furniture of heading No 94.03

83.09            Stoppers, caps and lids (including crown corks screw caps and pouring stoppers), capsules for bottles; threaded bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of base metal

8309.90       - Other

8309.902     - - - Seals, not further worked

8309.903     - - - Seals, worked

8309.909     - - - Other

84.02           Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super-heated water boilers

8402.1         - Steam or other vapour generating boilers

8402.11       - - Watertube boilers with a steam production exceeding 45 t per hour

8402.111     - - - Main shipžs steam boilers

8402.112     - - - Other, with a steam production not exceeding 300 tonnes per hour

8402.119     - - - Other, with a steam production exceeding 300 tonnes per hour

8402.12       - - Watertube boilers with a steam production not exceeding 45 t per hour

8402.121     - - - Main shipžs steam boilers

8402.129     - - - Other

8402.19       - - Other vapour generating boilers, including hybrid boilers

8402.191     - - - Main shipžs steam boilers

8402.192     - - - Firetube boilers

8402.193     - - - Hot-oil boilers

8402.199     - - - Other

8402.20       - Super-heated water boilers

8402.201     - - - Fired with chopped wood

84.03           Central heating boilers other than those of heading No 84.02

8403.90       -Parts

84.04            Auxiliary plant for use with boilers of heading No 84.02 or 84.03 (for example, economizers, super-heaters, soot removers, gas recoverers), condensers for steam or the vapour power units

8404.90       -Parts

84.06           Steam turbines and other vapour turbines

8406.90       - Parts

84.16            Furnace burners for liquid fuel, for pulverized solid fuel or for gas; mechanical stokers; including their mechanical grates, mechanical ash discharges and similar appliances

8416.20       - Other furnace burners, including combination burners

8416.209     - - - Other

84.18            Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other, heat pumps other than air conditioning machines or heading No 84.15

8418.2         - Refrigerators, household type

8418.21       - - Compression-type

8418.22       - - Absorption-type, electrical

8418.29       - - Other

8418.50       - Other refrigerating or freezing chests, cabinets, display counters, show-cases and similar refrigerating or freezing furniture

84.19            Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated, for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilizing, pasteurizing, steaming, drying, evapourating, vapourizing, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non electric

8419.1            Instantaneous or storage water heaters, non-electric

8419.111     - - - For domestic use

8419.119     - - - Other

8419.191     - - - For domestic use

8419.199     - - - Other

8419.40       - Distilling or rectifying plant

8419.401     - - - Fractionating columns for oxygen production

8419.409     - - - Other

8419.8         - Other machinery, plant and equipment

8419.81       - - For making hot drinks or for cooking or heating food

8419.819     - - - Other

8419.89       - - Other

8419.899     - - - Other

8419.8999   - - - Other

84.20            Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders thereof

8420.10       - Calendering or other rolling machines

8420.101     - - - Ironing machines

8420.1011   - - - - For domestic use

84.21            Centrifuges, including centrifugal dryers, filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases

8421.1         - - Centrifuge, including centrifugal dryers

8421.121     - - - For domestic use

8421.2         - Filtering or purifying machinery and apparatus for liquids

8421.29       - - Other

8421.299     - - - Other

8421.3         - Filtering or purifying machinery and apparatus for gases

8421.31       - - Intake air filters for internal combustion engines

8421.319     - Other

8421.39       - - Other

8421.399     - - - Other

8421.9         - Parts

8421.91       - - Of centrifuges, including centrifugal dryers

8421.919     - - Of centrifuges, including centrifugal dryers

84.23            Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds

8423.30       - Constant weight scales and scales for discharging a predetermined weight of material into a bag or container, including hopper scales

8423.8         - Other weighing machinery

8423.81       - - Having a maximum weighing capacity not exceeding 30 kg

8423.82       - - Having a maximum weighing capacity exceeding 30 kg but not exceeding 5 000 kg

8423.829     - - - Other

8423.89       - - Other

8423.891     - - - Weighbridges (railway or for trucks and vans)

8423.899     - - - Other

84.24            Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines

8424.10       - Fire extinguishers, whether or not charged

8424.109     - - - Other

8424.8         - Other appliances

8424.81       - - Agricultural or horticultural

8424.819     - - - Other

84.27           Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment

8427.20       - Other self-propelled trucks

8427.209     - - - Other

8427.90       - Other trucks

84.28           Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics)

8428.20       - Pneumatic elevators and conveyors

8428.209     - - - Other

8428.3         - Other continuous-action elevators and conveyors for goods or materials

8428.39       - - Other

84.28.399    - - - Other

84.32            Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers

8432.10       - Ploughs

8432.2            Harrows, scarifiers, cultivators, weeders and hoes

8432.21       - - DISC harrows

8432.29       - - Other

8432.30       - Seeds, planters and transplanters

8432.301     - - - Forest seedling planters

8432.309     - - - Other

8432.40       - Manure spreaders and fertilizer distributors

8432.80       - Other machinery

84.33            Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading No 84.37

8433.1         - Mowers for lawns, parks or sports-grounds

8433.11       - - Powered, with the cutting device rotating in a horizontal plane

8433.19       - - Other

8433.20       - Other mowers, including cutter bars for tractor mounting

84.38            Machinery not specified or included elsewhere in this Chapter, for industrial preparation on manufacture of food drink, other than machinery for the extraction or preparation animal or fixed vegetable fats or oils

8438.50       - Machinery for the preparation of meat or poultry

8438.60       - Machinery for the preparation of fruits, nuts or vegetables

84.52           Sewing machines, other than book-sewing machines of heading No 84.40; furniture; bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles

8452.10       - Sewing machines of the household type

84.57            Machining centres, unit construction machines (single station) and multi-station transfer machines, for working metal

8457.20       - Unit construction machines (single station)

8457.30       - Multi-station transfer machines

84.58           Lathes (including turning centers) for removing metal

8458.1         - Horizontal lathes

8458.19       - - Other

84.59            Machine tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading No 84.58

8459.2         - Other drilling machines

8459.29       Other

8459.299     - - - Other

8459.6         - Other milling machines

8459.61       - - Numerically controlled

8459.619- - - Other

8459.69       - - Other

8459.699     - - - Other

84.60            Machine-tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing meachines of heading No 84.61

8460.2         Other grinding machines, in which the positioning in any one axis can be set up to an accuracy of at least 0,01 mm

8460.29       - - Other

8460.292     - - - For crank shafts

8460.3         - Sharpening (tool or cutter grinding) machines

8460.39       - - Other

84.61            Machine tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine-tools working by removing metal or cermets, not elsewhere specified or included

8461.50       - Sawing or cutting-off machines

84.81           Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shell, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves

8481.10            Pressure-reducing valves

8481.109     - - - Other

8481.30       - Check valves

8481.309     - - - Other

8481.40       - Safety or relief valves

8481.409     - - - Other

8481.80       - Other appliances

8481.801     - - - Regulating valves electromechanically or pneumatically powered

8481.806     - - - Fixtures for single pipe and double pipe central heating with nominal size 3/8" and more, but not exceeding 3/4"

85.01           Electric motors and generators (excluding generating sets)

8501.3         - Other DC motors; DC generators

8501.31       - - Of an output not exceeding 750 W

8501.319     - - - Other

8501.33       - - Of an output exceeding 75 kW but not exceeding 375 kW

8501.339     - - - Other

8501.40       - Other AC motors, single-phase

8501.409     - - Other

8501.4099   - - - Other

8501.5         - Other AC motors, multi-phase

8501.51       - Of an output not exceeding 750 W

8501.519     - - - Other

8501.5199   - - - Other

8501.52       - -  Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW

8501.529     - - - Other

8501.5299   - - - Other

85.02           Electric generating sets and rotary converters

8502.1         - Generating sets with compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)

8502.11       - - Of an output not exceeding 75 kVA

8502.119     - - - Other

8502.12       - - Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA

8502.129     - - - Other

8502.13       - -  Of an output exceeding 375 kVA

8502.139     - - - Other

8502.20       - Generating sets with spark-ignition internal combustion piston engines

8502.209     - - - Other

8502.3         - Other generating sets

8502.39       - Other

8502.391     - - - DC

8502.3919   - - - Other

8502.399     - - - AC

8502.3999   - - - Other

8502.40       - Electric rotary converters

8502.409     - - - Other

85.04            Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors

8504.10       - Ballasts for discharge lamps or tubes

8504.109     - - - Other

8504.3         - Other transformers

8504.34       - - Having  a power handling capacity exceeding 500 kVA

8504.349     - - - Other

8504.40       - Static converters

8504.409     - - - Other

85.05            Electro-magnets; permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetization; electro-magnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electro-magnetic coupling, clutches and brakes; electro-magnetic lifting heads

8505.20       - Electro-magnetic couplings, clutches and brakes

85.30            Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields (other than those of heading No 86.08)

8530.10       - Equipment for railways or tramways

8530.80       - Other equipment

85.39           Electric filament or discharge lamps, including sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps; acr-lamps

8539.2         - Other filament lamps, exluding ultra-violet or infra-red lamps

8539.29       - - Other

85.44            Insulated (including enamelled or anodized) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibres cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electrical conductors or fitted with electric conductors or fitted with connectors

8544.1         - Winding wire

8544.111     - - - With a diameter not exceeding 2,50 mm

8544.20       - Co-axial cable and other co-axial electric conductors

86.01           Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators

8601.10       - Powered from an external source of electricity or by electric accumulators

8601.102     - - - For ordinary gauge tracks

8601.109     - - - Other

86.02           Other rail locomotives; locomotive tenders

8602.10       - Diesel-electric locomotives

8602.90       - Other

8602.901     - - - Ex-proof diesel-mechanical

8602.902     - - - Diesel-hydraulic

8602.909     - - - Other

86.03           Self-propelled railway or tramway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading No 86.04

8603.10       - Powered from an external source of electricity

8603.101     - - - Tramway rail-cars for passengers

8603.102     - - - Passenger motor units

8603.103     - - - Passenger motors cars

8603.109     - - - Other

8603.90       - Other

8603.901     - - - Passenger motors units

8603.902     - - - Passenger motors cars

8603.909     - - - Other

8605.00            Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled: luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self propelled (excluding those of heading No 86.04)

8605.001     - - - Ambulances

8605.002     - - - Railway: passenger and post-office coaches, luggage vans and official coaches

8605.009     - - - Other

86.06            Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled

8606.10       - Tank wagons and the like

8606.20       - Insulated or refrigerated vans and wagons, other than those of subheading No 8606.10

8606.30       - Self-discharging vans and wagons, other than those of subheading No 8606.10 or 8606.20

8606.9         - Other

8606.91       - - Covered and closed

8606.911     - - - For transport of live fish

9606.919     - - - Other

8606.92       - - Open, with non-removable sides of a height exceeding 60 cm

8606.99       - - Other

8606.991     - - - Tramway vans and wagons

8606.999     - - - Other

86.07           Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock

8607.1         - Bogies, bissel-bogies, axles and wheels and parts thereof

8607.11       - - Driving bogies and bissel-bogies

8607.12       - - Other bogies and bissel-bogies

8607.30       - Hooks and other coupling devices, buffers, and parts thereof

8609.00            Containers (including containers for the transport of fluids) specially designed and equipped for carriage by one or more modes of transport

8609.009     - - - Other

87.01            Tractors (other than tractors of heading No 87.09)

8701.20       - Road tractors for semi trailers

8701.202     - - - Used, of an engine power not exceeding 300 kW

8701.204     - - - Used, of an engine power exceeding 300 kW

87.02           Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver

8702.10       - With compression ignition internal combustion piston engine (diesel or semi diesel)

8702.101     - - - Motor buses and coaches, new

8702.102     - - - Motor buses and coaches, used

8702.90       - - Other

8702.901     - - - Other motor buses and coaches, new

8702.902     - - - Other motor buses and coaches, used

8702.903     - - - Trolleybuses

8702.909     - - - Other

87.03           Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those heading No 87.02) including station wagons and racing cars

8703.2         - Other vehicles, with spark ignition internal combustion reciprocating piston engine

8703.21       - - Of a cylinder capacity not exceeding 1 000 cmł

8703.212     - - - Motor cars, used

8703.219     - - - Other, used

8703.22       - - Of a cylinder capacity exceeding 1 000 cmł but not exceeding 1 500 cmł

8703.222     - - - Motor cars, used

8703.229     - - - Other, used

8703.23       - - Of a cylinder capacity exceeding 1 500 cmł but not exceeding 3 000 cmł

8703.232     - - - Motor cars, used

8703.235     - - - On-road/off-road, used

8703.239     - - - Other, used

8703.24       - - Of cylinder capacity exceeding 3 000 cmł

8703.242     - - - Motor cars, used

8703.245     - - - On-road/off-road, used

8703.249     - - - Other, used

8703.3         - Other vehicles with compression ignition internal combustion piston engine (diesel or semi diesel)

8703.31       - - Of a cylinder capacity not exceeding 1 500 cmł

8703.312     - - - Motor cars, used

8703.319     - - - Other, used

8703.32       - - Of a cylinder capacity exceeding 1 500 cmł but not exceeding 2 500 cmł

8703.322     - - - Motor cars, used

8703.325     - - - On-road/off-road, used

8703.329     - - - Other, used

8703.33       - Of a cylinder capacity exceeding 2 500 cmł

8703.332     - - - Motor cars, used

8703.335     - - - On-road/off-road, used

8703.339     - - - Other, used

8703.90       - Other

8703.902     - - - Motor cars, used

8703.909     - - - Other, used

87.04           Motor vehicles for the transport of goods

8704.2         - Other vehicles with compression ignition internal combustion piston engine (diesel or semi diesel)

8704.23       - - Of a gross vehicle weight exceeding 20 tonnes

8704.231     - - - Tankers

8706.00            Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings No 87.01 to 87.05

8706.002     - - - For tractors

87.07           Bodies (including cabs) fot the motor vehicles of headings No 87.01 to 87.05

8707.10       - For the vehicles of heading No 87.03

8707.90       - Other

8707.901     - - - For motor buses and trolleybuses

8707.902     - - - Closed aluminum bodies for lorries

8707.909     - - - Other

87.08           Parts and accessories for the motor vehicles of headings No 87.01 to 87.05

8708.10       - Bumpers and parts thereof

8708.2         - Other parts and accesories of bodies (including cabs)

8708.291     - - - Aluminum sideboards for lorry bodies

8708.3         - Brakes and servo-brakes and parts thereof

8708.39       - - Other

8708.9         - Other parts and accessories

8708.92       - - Silencers and exhaust pipes

8708.93       - - Clutches and parts thereof

8708.99       - - Other

8708.991     - - - Joints, buckles and support guides except universal joints

8708.992     - - - Other parts, worked

8708.999     - - - Other parts, not further worked

87.11            Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars

8711.10       - With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity not exceeding 50 cmł

8711.20       With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 50 cmł but not exceeding 250 cmł

8711.201     - - - New

8711.209     - - - Used

8711.30       With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 250 cmł but not exceeding 500 cmł

8711.301     - - - New

8711.309     - - - Used

8711.40       With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 500 cmł but not exceeding 800 cmł

8711.401     - - - New

8711.409     - - - Used

8711.50       With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 800 cmł

8711.509     - - - Used

8711.90       - Other

8711.901     - - - Side-cars

8711.909     - - - Other

87.14           Parts and accessories of vehicles of heading No. 87.11 to 87.13

8714.1         - Of motorcycles (including mopeds)

8714.11       - - Saddles

87.14.9        - Other

8714.92       - - Wheel rims and spokes

8714.93       - - Hubs, other than coaster braking hubs and hub brakes, and free-wheel sprocket-wheels

8714.94       - - Brakes, including coaster braking hubs and hub brakes, and parts thereof

8714.95       - - Saddles

87.16            Trailers and semi-trailers, other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof

8716.20       - Self-loading or self-unloading trailers and semi-trailers for agricultural purposes

8716.209     - - - Other

8716.3         - Other trailers and semi-trailers for the transport of goods

8716.31       - - Tanker trailers and tanker semi-trailers

8716.311     - - - For liquefied gases

8716.40       - Other trailers ad semi-trailers

8716.80       - Other vehicles

89.03           Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing boats and canoes

8903.10       - Inflatable

8903.9         - Other

8903.92       - - Motorboats, other than outboard motorboats

8903.99       - - Other

94.01           Seats (other than those of heading No 94.02) whether or not convertible into beds, and parts thereof

9401.30       - Swivel seats with variable height adjustment

9401.90       - Parts

9401.902     - - - Of metals, excluding shock-absorbers

9401.903     - - - Shock-absorbers

9401.904     - - - Of plastics

94.04            Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastic, whether or not covered

9404.10       - Mattress supports

9404.2         - Mattress

9404.21       - - Of cellular rubber or plastics, whether or not covered

9404.29       - - Of other materials

9404.30       - Sleeping bags

9404.90       - Other

9406.00            Prefabricated buildings

9406.001     - - - Of plastics

9406.002     - - - Of cement, of concrete or of artificial stone

9406.004     - - - Of steel

9406.005     - - - Of wood

9406.009     - - - Other

9602.00            Worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials, moulded or carved articles of wax, of stearin of natural of natural gums or natural resins or of modeling pastes, and other moulded or carved articles, not elsewhere specified or included; worked, unhardened gelatin (except gelatin of heading No 35.03) and articles of unhardened gelatin

9602.001     - - - Gelatin capsules for pharmaceutical purposes

9602.002     - - - Worked vegetable or mineral materials and articles of these materials

9602.009     - - - Other

96.06            Buttons, press-fasteners, snap fasteners and press-studs button moulds and other parts of these articles; button blanks

9606.10       - Press-fasteners, snap-fasteners and press-studs and parts therefor

9606.2         - Buttons

9606.21       - - Of plastics, not covered with textile material

9606.22       - - Of base metal, not covered with textile material

9606.29       - - Other

9606.30       - Button moulds and other parts of buttons; button blanks

96.07           Slide fasteners and parts thereof

9607.1         - Slide fasteners

9607.11       - - Fitted with chain scoops of base metal

9607.19       - - Other

9607.20       - Parts

96.08           Ball point pens; felt pens, tipped and other porous-tipped pens and markers; fountains pens, stylograph pens and other pens; duplicating stylos; propelling or sliding pencils; pen-holders, pencil-holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing other than those of heading No 96.09

9608.10       - Ball point pens

9608.20       - Felt tipped and other porous-tipped pens and markers

9608.209     - - - Other

9608.3         - Fountain pens, stylograph pens and other pens

9608.31       - - Indian ink drawing pens

9608.39       - - Other

9608.40       - Propelling or sliding pencils

9608.50       - Sets of articles from two or more of the foregoing subheadings

9608.60       - Reffills for ball point pens, comprising the ball point and ink-reservoir

9608.9         - Other

9608.91       - - Pen nibs and nib points

9608.911     - - - Golden en nibs for writing

9608.912     - - - Other pen nibs for writing

9608.913     - - - Pen nibs for drawing

9608.919     - - - Nib points

9608.99       - - Other

9608.992     - - - Refills for felt tipped pens

9608.999     - - - Other

96.09           Pencils (other than pencils of heading No 96.08), crayons, pencil leads, pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks and tailors chalks

9609.10       - Pencils and crayons, with leads encased in a rigid sheath

9609.20       - Pencil leads, black or coloured

9609.90       - Other

ANNEX II

CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR COMMUNITY INDUSTRIAL PRODUCTS referred to in Article 18(3)

Duty rates will be reduced as follows:

– on the date of entry into force of the Agreement, duty shall be reduced to 70% of the basic duty

– on 1 January 2003, duty shall be reduced to 50% of the basic duty

– on 1 January 2004, duty shall be reduced to 40% of the basic duty

– on 1 January 2005, duty shall be reduced to 30% of the basic duty

– on 1 January 2006, duty shall be reduced to 15% of the basic duty

– on 1 January 2007, the remaining duties shall be abolished

HS 6+  Description

25.22            Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading No 28.25

2522.10       - Quicklime

2522.20       - Slaked lime

2522.30       - Hydraulic lime

25.23            Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cement, whether or not coloured or in the form of clinkers

2523.10       - Cement clinkers

2523.109     - - - Other

2523.2         - Portland cement

2523.29       - - - Other

2523.292     - - - Portland cement with additions

2523.294     - - - Sulphate resistant cement

2523.295     - - - Cement with low temperature of hydration

2523.296     - - - Metallurgical cement and cement for blast furnaces

2523.299     - - - Other

2523.30       - Aluminous cement

2523.301     - - - Aluminous cement with content Al203 not exceeding 50%

2523.90       - Other hydraulic cements

2710.00       - Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals other than crude; preparations not elsewhere specified or included containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, there oils being the basic constituents of the preparations

2710.001     - - - Motor petrol and other light oils

2710.0012   - - - - Leadless motor petrol

2710.0013   - - - - Other motor petrols

2710.0019   - - - - Other light oils and products based on light oils

2710.002     - - - Kerosene and other medium oils

2710.0024   - - - - Other petroleum

2710.0029   - - - - Other medium oils and preparations on the basis of those oils

2710.003     - - - Heavy oils except waste and intended for further manufacturing

2710.0031   - - - Gas oils

2710.0032   - - - - Extra light and light special fuel oil

2710.099     - - - Other

2710.0099   - - - Waste oils

2807.00            Sulphuric acid; oleum

2807.001     - - - Sulphuric acid, pro analysis

2808.00       Nitric acid; sulphonitric acids

2808.001     - - - Nitric acid, pro analysis

31.02            Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous

3102.90       - Other, including mixtures not specified in the foregoing subheadings

31.05            Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers, goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg

3105.10       - Goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg

32.06           Other colouring matter; preparations as specified in Note 3 to this Chapter, other than those of heading No 32.03, 32.04 or 32.05; inorganic products of a kind used as luminophores, whether or not chemically defined

3206.20       - Pigments and preparations based on titanium dioxide

3206.201     - - - Chromium greens

3206.202     - - - Zinc yellows (zinc chromate)

3206.209     - - - Other

3206.4         - Other colouring matter and other preparations

3206.49       - - Other

3206.492     - - - Concentrated dispersions of pigments

3206.494     - - - Based on carbon black

33.04           Beauty or make-up preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations

3304.10       - - Lip make up preparations

3304.109     - - - For retail sale

3304.20       - - Eye make-up preparations

3304.209     - - - For retail sale

3304.30       - - Manicure or pedicure preparations

3304.309     - - - For retail sale

33.05            Preparations for use on the hair

3305.10       - - Shampoos

3305.109     - - - For retail sale

3305.20       - - Preparations for permanent waving or straightening

3305.209     - - - For retail sale

3305.30       - - Hair lacquers

3305.309     - - - For retail sale

3305.90       - - Other

3305.909     - - - For retail sale

33.06            Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages

3306.10       - - Dentifrices

3306.109     - - - For retail sale

3306.90       - - Other

3306.909     - - - For retail sale

33.07           Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilators and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included, prepared room deodorizers, whether or not perfumed or having disinfectant properties

3307.10       Pre-shave, shaving or after-shave preparations

3307.109     - - - For retail sale

3307.20       - - Personal deodorants and antiperspirants

3307.209     - - - For retail sale

3307.30       - - Perfumed bathsalts and other bath preparations

3307.309     - - - For retail sale

3307.4            Preparations for perfuming or deodorizing rooms, including odoriferous preparations used during religious rites

3307.49       - - Other

3307.499     - - - For retail sale

34.02            Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, where or not containing soap, other than those of heading No 34.01

3402.1         - - Organic surface-active agents whether or not put up for retail sale

3402.11       - - Anionic

3402.111     - - - Alkylarylsulphonates

3402.112     - - - Polyglycol ether lauryl alcohol sulphonate

3402.20       - - Preparations put up for retail sale

3402.201     - - - In powder for washing

3402.209     - - - Other

3402.90       - Other

3402.901     - - - In powder for washing

38.08            Insecticides, rodenticides, fungicides,  herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers)

3808.20       - Fungicides

3808.209     - - - Other fungicides, except for plant protection

39.17           Tubes, pipes and hoses, and fittings thereof (for example, joints, elbows, flanges) of plastics

3917.2         - Tubes, pipes and hoses, rigid

3917.21       - - Of polymers of ethylene

3917.211     - - - For submarine water line

3917.219     - - - Other

3917.2199   - - - Other

3917.22       - - Of polymers of propylene

3917.229     - - - Other

3917.23       - - Of polymers of vinyl chloride

3917.239     - - - Other

3917.29       - - Of other plastics

3917.299     - - - Other

3917.31       - - Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27.6 MPa

3917.319     - - - Other

3917.32       - - Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings

3917.329     - - Other

3917.33       - - Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings

3917.339     - - - Other

3917.39       - - Other

3917.399     - - - Other

3917.40       - Fittings

3917.409     - - - Other

39.18           Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in Note 9 to this Chapter

3918.10       - Of polymers of vinyl chloride

3918.90       - Of other plastics

39.19           Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls

3919.10       1-In rolls of a width not exceeding 20 cm

3919.10       - - - Of polypropylene

3919.102     - - - Of polyvinyl chloride

3919.103     - - - Of polyvethylene

3919.109     - - - Other

39.20           Other plates, sheet, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials

3920.10       - Of polymers of ethylene

3920.109     - - - Other

3920.30       - Of polymers of styrene

3920.4         - Of polymers of vinyl chloride

3920.42       - - Flexible

40.12            Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, interchangeable tyre treads and tyre flaps, of rubber

4012.10- Retreaded tyres

4012.109     - - - Other

4012.20       - Used pneumatic tyres

4012.209     - - - Other

4012.90       - Other

4012.909     - - - Other

44.09           Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges of faces, whether or not planed, sanded or finger-jointed

4409.20       - Non-coniferous

4409.202     - - - Of other wood

4409.203     - - - Parquet flooring of beech

4409.204     - - - Parquet flooring of other deciduous

4409.209     - - - Other

48.05           Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets not further worked or processed that are specified in Note 2 to this Chapter

4805.2         - Multi-ply paper and paperboard

4805.29       - - Other

4805.291     - - - Testilner-brown

4805.299     - - - Other

4805.30       - Sulphite wrapping paper

4805.60       - Other paper and paperboard, weighing 150g/m˛ or less

4805.601     - - - Fluting from wastepaper

4806.609     - - - Other

4806.6091   - - - Common wrapping paper

4805.6099   - - - Other

4805.70       - Other paper and paperboard, weighing more than 150 g/m, but less than 225 g/m

48.08           Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other than paper of the kind described in heading No 48.03

4808.10       - Corrugated paper and paperboard, whether or not perforated

64.01            Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes

6401.10       - Footwear, incorporating a protective metal toe-cap

6401.9         - Other footwear

6401.91       - - Covering the knee

6401.92       - - Covering the ankle but not covering the knee

6401.99       - - Other

64.05           Other footwear

6405.90       - Other

68.10            Articles of cement, of concrete or of artificial stone whether or not reinforced

6810.1         - Tiles, flagstones, bricks and similar articles

6810.11       - - Blocks and bricks for building

6810.19       - - Other

6810.9         - Other articles

6810.91       - - Prefabricated structural components for building or civil engineering  

6810.99       - Other

68.11            Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like

6811.10       - Wavy flagstones

6811.20       - Other sheets, panels, tiles and similar articles

6811.30       - Tubes, pipes and tube or pipe fittings

6811.90       - Other articles

69.08           Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing

6908.10       - Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular, the largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm

70.03           Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked

7003.1         - Non-wired sheets

7003.12       - - Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer

7003.19       - - Other

7003.199     - - - Other

7003.20       - Wired sheets

7003.30       - Profiles

70.07           Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass

7007.1         - Toughened (tempered) safety glass

7007.11       - - Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels

7007.19       - Other

7007.2         - Laminated safety glass

7007.21       - - Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels

7007.219     - - - Other

7007.29       - - Other

70.10            Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass stoppers, lids and other closures, of glass

7010.10       - Ampoules

7010.20       - Stoppers, lids and other closures

7010.9         - Other, of a capacity

7010.91       - - Exceeding 1 l

7010.92       - - Exceeding 0,33 l but not exceeding 1 l

73.02            Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialized for jointing or fixing rails

7302.40       - Fish-plates and sole plates

7302.90       - Other

73.04           Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron)

7304.10       - Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines

7304.2         - Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in drilling for oil or gas

7304.29       - - Other

7304.292     - - - Casing of other steels of an external diameter less than 16"

7304.295     - - - Other tubing of other steels

7304.299     - - - Other

7304.3         - Other, of circular cross section, of iron or non alloy steel

7403.31       - - Cold drawn or cold rolled (cold reduced)

7304.319     - - - Other

7304.3199   - - - Other

7304.39       - - Other

7304.399     - - - Other

73.06           Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel

7306.10       - Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines

7306.20       - Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas

7306.201     - - - Casing or an external diameter not exceeding 16”

7306.30       - Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel

7306.309     - - - Other

7306.60       - Other, welded, of non-circular cross-section

7306.601     - - - Of iron and steel of square or rectangular cross-section not exceeding 280 mm

7306.6019   - - - Other

73.10           Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of capacity not exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

7310.10       - Of a capacity of 40 l or more

7310.2         Of a capacity of less than 50 l

7310.21       - - Cans which are to be closed by soldering or crimping

7310.29       - - Other

7310.299     - - - Other

73.14           Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel

7314.20       - Grill, netting and fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm˛ or more

73.21           Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel

7321.1         - Cooking appliances and plate warmers

7321.12       - - For liquid fuel

7321.8         - Other appliances

7321.81       - - For gas fuel or for both gas and other fuels

7321.82       - - For liquid fuel

7321.83       - - For solid fuel

7321.90       - Parts

73.22            Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters and hot air distributors (including distributors which can also distribute fresh or conditioned air), not electrically heated, incorporating a motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel

7322.1            Radiators and parts thereof

7322.11       - - Of cast iron

7322.19       - - Other

7322.90       - Other

7322.909     - - - Other

76.04            Aluminum bars, rods and profiles

7604.10       - Of aluminum, not alloyed

7604.2         - Of aluminum alloys

7604.21       - - Hollow profiles

7604.211     - - - Surface protected (painted, varnished or coated with plastics)

7604.219     - - - Other

7604.29       - - Other

76.05            Aluminum wire

7605.1         - Of aluminum, not alloyed

7605.11       - - Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 7 mm

7605.119     - - - Other

7605.19       - - Other

76.06            Aluminum plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,2 mm

7606.1         - Rectangular (including square)

7606.11       - - Of aluminum, not alloyed

7606.119     - - - Other

7606.12       - - Of aluminum alloys

7606.122     - - - Aluminum sheets surface worked (painted, varnished or coated with plastics)

7606.129     - - - Other

7606.9         - Other

7606.91       - - Of aluminum, not alloyed

7606.92       - - Of aluminum alloys

76.07            Aluminum foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0,2 mm

7607.1         - Nor backed

7607.19       - - Other

7607.199     - - - Other

7607.20       - Backed

7607.209     - - - Other

76.08            Aluminum tubes and pipes

7608.10       - Of aluminum, not alloyed

7608.109     - - - Other

7608.20       - Of aluminum alloys

7608.209     - - Other

7609.00       -Aluminum tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)

76.16           Other articles of aluminum

7616.9         Other

7616.99       - - Other

7616.991     - - - Radiators

7616.999     - - - Other

82.15            Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware

8215.10       - Sets of assorted articles containing at least one article plated with precious metal

8215.20       - Other sets of assorted articles

8215.9         - Other

8215.91       - - Plated with precious metal

8215.99       — Other

83.09            Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and pouring stoppers), capsules for bottles; threaded bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of base metal

8309.10       - Crown corks

8309.90       - Other

8309.901     - - - Screw caps

83.11           Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products of base metal or of metal carbides, coated or cored with flux material, of a kind used for soldering, brazing, welding or deposition of metal or of metal carbides; wire and rods, of agglomerated base metal powder, used for metal spraying

8311.10       - Coated electrodes of base metal, for electric arc-welding

8311.20       - Cored wire of base metal, for electric arc-welding

8311.30       - Coated rods and cored wire, of base metal, for soldering, brazing or welding by flame

8311.90       - Other, including parts

84.03           Central heating boilers other than those of heading No 84.02

8403.10       - Boilers

8403.101     - - - Using gas or gas and other fuel

8403.102     - - - Using liquid fuel

8403.103     - - - Using solid fuel

8403.109     - - - Other

84.04            Auxiliary plant for use with boilers of heading No 84.02 or 84.03 (for example, economizers, super-heaters, soot removers, gas recoverers), condensers for steam or the vapour power units

8404.10       - Auxiliary plant for use with boilers of heading No 84.02 or 84.03

8404.101     - - - For use with boilers of heading No 8402

8404.109     - - - Four use with boilers of heading No 8403

8404.20       - Condensers for steam or other vapour power units

84.06           Steam turbines and other vapour turbines

8406.10       - Turbines for marine propulsion

8406.101     - - - Condensation turbines of a minimum output of 6 000 kW

8406.109     - - - Other

8406.8         - Other turbines

8406.81       Of an output exceeding 40 MW

8406.811     - - - For driving of electric generators of a minimum output of 200 000 kW in power stations or in heat and power stations

8406.819     - - - Other

8406.82       - - - Of an output not exceeding 40 MW

8406.821     - - - Condensation turbines of a minimum output of 6 000 kW

8406.829     - - - Other

84.08        Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)

8408.10       - Marine propulsion engines

8408.102     - - - With a engine power exceeding 150 kW but not exceeding 400 kW

8408.109     - - - Other

84.13           Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device, liquid elevators

8413.11       - - Pumps for dispensing fuel or lubricants, of the type used in filling-stations or in garages

8413.30       - Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal combustion piston engines

8413.309     - - - Other

8413.60       - - - Other rotary positive displacement

8413.601     - - - Helicoidal monopumps for aggressive chemical materials

8413.602     - - - Gear pumps for dosing of polymer materials for extruding of man-made textile monofilaments, for aggressive materials

8413.603     - - - Gear pumps for hydraulic fluid power

8413.6039   - - - Other

8413.604     - Screw pumps

8413.6049   - - - Other

8413.605     - - - Vane pumps

8413.6059   - - - Other

8413.609     - - - Other

8413.6099   - - - Other

8413.70       - - - Other centrifugal pumps

8413.701     - - - Multistage mud pumps for oil and gas wells

84.14           Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans, ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters

8414.20       - Hand or foot-operated air pumps

8414.209     - - - Other

84.16        Furnace burners for liquid fuel, for pulverized solid fuel or for gas; mechanical stokers; including their mechanical grates, mechanical ash discharges and similar appliances

8416.10       - Furnace burners for liquid fuel

8416.101     - - - With capacity not exceeding 2 kg per hour

8416.102     - - - With capacity exceeding 300 kg per hour

8416.109     - - - Other

8416.20       - - - Other furnace burners, including combination burners

8416.201     - - - With capacity not exceeding 84 MJ per hour

8416.202     - - - For solid fuels

8416.30       - - Mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances

8416.301     - - - Mechanical ash dischargers

8416.309     - - - Other

8416.90       - Parts

84.24        Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines

8424.20       - Spray guns and similar appliances

8424.30       - Steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines

8424.8         - Other appliances

8424.81       - Agricultural or horticultural

8424.811     - - - Sprayers for vineyards

8424.813     - - - Other atomizers not exceeding 400 l

84.26           Shipžs derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works truck fitted with a crane

8426.1         - Overhead travelling cranes, transporter cranes, gantry cranes, bridge cranes, mobile lifting frames and straddle carriers

8426.11       - - Overhead travelling cranes on fixed support

8426.111     - - - For melting plants

8426.119     - - - Other

8426.20       - Tower cranes

8426.209     - - - Other

8426.9         - Other machinery

8426.91       - - Designed for mounting on road vehicles

8426.99       - - - Other

8426.999     - - - Other

84.28           Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics)

8428.10       - Lifts and skip hoists

8428.103     - - - Other passenger or good lifts for housing, business and industrial buildings and for hospitals

8428.3         - Other continuous-action elevators and conveyors for goods or materials

8428.33       - - Other, belt type

8428.339     - - - Other

8428.40       - Escalators and moving walkways

8428.90       - Other machinery

8428.901     - - - Handling machinery for industry, of bricks and roofing tiles

8428.909     - - - Other

8428.9099   - - - Other

84.29           Self-propelled bulldozers, angledozers, grades, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers

8429.5         - Mechanical shovels, excavators and shovel loaders

8429.51       - - Front-end shovel loaders

8429.512     - - - On wheels, with a engine power not exceeding 184 kW

84.33        Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading No 84.37

8433.5         - Other harvesting machinery, threshing machinery

8433.51       - Combine harvester-threshers

8433.511     - - For grain and maize

8433.5112   - - - - With engine power exceeding 45 kW but not exceeding 167 kW

84.58           Lathes (including turning centres) for removing metal

8458.1         - Horizontal lathes

8458.11       - - Numerically controlled

84.59        Machine tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading No 84.58

8459.10       - Way-type unit head machines

8459.5         - Milling machines, knee-type

8459.51       - - Numerically controlled

84.60        Machine-tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading No 84.61

8460.2         Other grinding machines in which the positioning in any one axis can be set up to an accuracy of at least 0,01 mm

8460.29       - Other

8460.291     - - - For ball or roller bearing parts

84.81           Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shell, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves

8481.10       - Pressure-reducing valves

8481.101     - - - Pressure-regulating valves for compressed gas cylinders

8481.30       - Check valves

8481.301     - - - Vacuum baskets with valve

8481.40       - Safety or relief valves

8481.401     - - - With normal size of 15 mm and more but not exceeding 1 200 mm and with pressure rating not exceeding 16 Mpa

8481.80       - Other appliances

8481.802     - - - Gate valves and butterfly valves with nominal size 25 mm and more but not exceeding 1 200 mm and with pressure rating »not exceeding 4 Mpa; forged gate valves with nominal size 1/2" and more but not exceeding 2" and with pressure-rating« not exceeding 16 Mpa

8481.803     - - - Shut-off valves with nominal size 8 mm and more but not exceeding 400 mm and with pressure rating not exceeding 4 Mpa; »forged shut-off valves with nominal size 1/2" and more but not exceeding 2 »and with pressure rating not exceeding 16« MPa; shut-off

8481.804     - - - Ball taps with nominal size 8 mm and more but not exceeding 700 mm and with pressure rating not exceeding 10 Mpa

8481.805     - - - Underground and surface hydrants, valves and drilling saddles for household connections, air inlet-relief valves (with two balls), inlet strainers with valve ball bearings

85.01           Electric motors and generators (excluding generating sets)

8501.3         - Other DC motors; DC generators

8501.32       - - Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW

8501.329     - - - Other

8501.34       - - Of an output exceeding 375 kW

8501.349     - - - Other

8501.40       - Other AC motors, single phase

8501.4099   - - - Other

8501.5         - Other AC motors, multi-phase

8501.51       - Of an output not exceeding 750 W

8501.511     - - - Motors with reduction gear for doors opening and closing

8501.53       - - Of an output exceeding 75 kW

8501.539     - - - Other

8501.6         - AC generators (alternators)

8501.61       - - Of an output not exceeding 75 kVA

8501.619     - - - Other

8501.62       - - Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA

8501.629     - - - Other

8501.63       - - Of an output exceeding 375 kVA but  not exceeding 750 kVA

8501.639     - - - Other

8501.64       - - Of an output exceeding 750 kVA

85.04        Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors

8504.2         - Liquid dielectric transformers

8504.21       - - Having a power handling capacity not exceeding 650 kVA

8504.211     - - - Measuring transformers

8504.219     - - - Other

8504.22       - - Having a power handling capacity exceeding 650 kVA but not exceeding 10 000 kVA

8504.23       - - Having a power handling capacity exceeding 10 000 kVA

8504.3         - Other transformers

8504.32       - - Having a power handling capacity exceeding 1 kVA but not exceeding 16 kVA

8504.329     - - - Other

8504.33       - Having a power handling capacity exceeding 16 kVA but not exceeding 500 kVA

8504.331     - - - Of a capacity exceeding 20 kVA, for electric ovens for metal ore smelting

8504.339     - - - Other

8504.3399   - - - Other

8504.34       - Having a power handling capacity exceeding 500 kVA

8504.341     - - - For electric ovens for ore smelting

8504.50       - Other inductors

8504.509     - - - Other

85.16           Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermis hair dressing apparatus (for example hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro-thermic appliances of a kind used for domestic purposes; electric heating resistors, other than those of heading No 85.45

8516.10       - Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters

8516.2         - Electric space heating apparatus and electric soil heating apparatus

8516.29       - - Other

8516.80       - Electric heating resistors

8516.809     - - - Other

85.25        Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras; still image video cameras and other video camera recorders

8525.10       - Transmission apparatus

8525.101     - - - For radio-broadcasting

85.35        Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightining arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs, junctions boxes) for a voltage exceeding 1 000 volts

8535.2         - Automatic circuit breakers

8535.21       - - For a voltage of less than 72,5 kV

8535.29       - - Other

8535.30       - Isolating switches and make-and-break switches

8535.301     - - - Isolating switches

8535.309     - - - Make-and-break switches

85.36        Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp-holders, junction boxes), for a voltage not exceeding 1 000 volts

8536.10       - Fuses

8536.20       - Automatic circuit breakers

8536.30       - Other apparatus for protecting electrical circuits

8536.4         - Relays

8536.49       - - Other

8536.50       - Other switches

8536.509     - - - Other

8536.6         - Lamp-holders, plugs and sockets

8536.69       - - Other

8536.699     - - - Other

85.37        Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases equipped with two or more apparatus of heading No 85.35 or 85.36, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading No 85.17

8537.10       - For a voltage not exceeding 1 000 V

8537.20       - For a voltage exceeding 1 000 V

85.38           Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading No 85.35, 85.36 or 85.37

8538.10       - Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases for the goods of heading No 85.37, not equipped with their apparatus

85.39           Electric filament of discharge lamps, including sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps: arc-lamps

8539.2         - Other filament lamps, excluding ultra-violet of infra-red lamps

8539.22       - - Other, of a power not exceeding 200 W and for a voltage exceeding 100 V

8539.3         - Discharge lamps, other than ultra-violet lamps

8539.32       - - Mercury or sodium vapour lamps, metal halide lamps

8539.39       - - Other

85.44        Insulated (including enameled or anodized) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not a assembled with electrical conductors or fitted with electric conductors or fitted with connectors

8544.4         - Other electric conductors, for a voltage not exceeding 80V

8544.41       - - Fitted with connectors

8544.419     - - - Other

8544.49       - - Other

8544.491     - - - Insulated with paper

8544.4919   - - - Other

8544.492     - - - Insulated with plastics

8544.4929   - - - Other

8544.499     - - - Insulated with other materials

8544.4999   - - - Other

8544.5         - Other electric conductors, for a voltage exceeding 80 V but not exceeding 1000 V

8544.51       - - Fitted with connectors

8544.519     - - - Other

8544.59       - - - Other

8544.591     - - - Insulated with paper

8544.592     - - - Insulated with plastics

8544.593     - - - Insulated with rubber

8544.599     - - - Insulated with other materials

8544.60       - - Other electric conductors, for a voltage exceeding 1000 V

8544.602     - - - Other insulated with plastics

8544.603     - - - Other insulated with rubber

8544.604     - - - Other insulated with paper

8544.609     - - - Other insulated with other materials

85.45           Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes

8545.20       - Brushes

85.48           Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter

8548.10       Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators

8548.109     - - - Other

87.01        Tractors (other than tractors of heading No 87.09)

8701.10       - Pedestrian controlled tractors

8701.101     - - - Of an engine power not exceeding 10 kW

8701.102.    - - - Of an engine power exceeding 10 kW

8701.90       - Other

8701.901     - - - Agricultural, of an engine power not exceeding 50 kW

8701.902     - - Agricultural, of an engine power exceeding 50 kW, but not exceeding 110 kW

8701.9021   - - - Aged more than 5 years

8701.9029   - - - Other

87.09           Works trucks, self propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouse, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles

8709.1         - Vehicles

8709.11       - - Electrical

90.17        Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs; protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators) instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, calipers), not specified or included elsewhere in this Chapter

9017.30       - Micrometers, calipers and geuges

9017.302     - - - Calipers

90.28           Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters thereof

9028.20       - Liquid meters

9028.201     - - - For fuels

9028.202     - - - For water

9028.209     - - - Other

9028.30       - Electricity meters

9028.309     - - - Other

94.01           Seats (other than those of heading No 94.02) whether or not convertible into beds, and parts thereof

9401.40       - Seats other than garden seats or camping equipment, convertible into beds

9401.50       - Seats of cane, osier, bamboo or similar materials

9401.6         - Other seats, with wooden frames

9401.61       - - Upholstered

9401.611     - - - Of bentwood

9401.619     - - - Other

9401.69       - - Other

9401.691     - - - Of bentwood

9401.699     - - - Other

9401.7         - Other seats, with metal frames

9401.71       - - Upholstered

9401.79       - - Other

9401.80.      Other seats

9401.90       - Parts

9401.901     - - - Of wood

9401.909     - - - Of other materials

94.03           Other furniture and parts thereof

9403.10       - Metal furniture of a kind used in offices

9403.20       - Other metal furniture

9403.209     - - - Other

9403.30       - Wooden furniture of a kind used in offices

9403.40       - Wooden furniture of a kind used in the kitchen

9403.50       - Wooden furniture of a kind used in the bedroom

9403.60       - Other wooden furniture

9403.70       - Furniture of plastics

9403.709     - - - Other

9403.80       - Furniture of other materials, including cane, osier, bamboo or similar materials

9403.90       - Parts

9403.901     - - - Of wood

9403.902     - - - Of metals

9403.903     - - - Of plastics

9403.909     - - - Of other materials

ANNEX III

DEFINITION OF (BABY BEEF) PRODUCTS referred to in  Article 27(2)

Notwithstanding the rules for the interpretation of the Combined Nomenclature, the wording for the description of the products is to be considered as having no more than an indicative value, the preferential scheme being determined, within the context of this Annex, by the coverage of the CN codes. Where ex CN codes are indicated, the preferential scheme is to be determined by application of the CN code and corresponding description taken rogether.

CN Code Taric          Description

sub-

division

                            Live bovine animals:

                               - Other:

                            - - Domestic species:

                            - - - Of a weight exceeding 300 kg:

                            - - - Heifers (female bovines that have never calved):

   ex 0102 90 51   - - - For slaughter:

   10 - Not yet having any permanent teeth, of a weight of 320 kg or more but not exceeding 470 kg1

   ex 0102 90 59   - - - Other:

   11 - Not yet having any permanent teeth,

                             of a weight of 320 kg or more but not

   21 ex­ceeding 470 kg1

   31

   91

                            - - - -  Other:

   ex 0102 90 71   - - - - -  For slaughter:

   10 - Bulls and steers not yet having permanent teeth, of a weight of 350 kg or more but not exceeding 500 kg1

   ex 0102 90 79   - - - - -  Other:

   21 - Bulls and steers not yet having permanent teeth, of a weight of

   91 350 kg or more but not exceeding 500 kg1

                            Meat of bovine animals, fresh or chilled

   ex 0201 10 00     - Carcases and half-carcases:

   91 - Carcases of a weight of 180 kg or more but not exceeding 300 kg, and half carcases of a weight of 90 kg or more but not exceeding 150 kg, with a low de­gree of ossification of the cartilages (in particular those of the symphysis pubis nad the vertebral apophyses), the meat of which is a light pink colour and the fat of which, of extremely fine texture, is white to light yellow in colour1

                               - Other cuts with bone in:

   ex 0201 20 20   - - »Compensated« quarters:

   91 - »Compensated« quarters of a weight of 90 kg or more but not exceeding 150 kg, with a low de­gree of ossification of the cartilages (in particular those of the symphsis pubis and the vertebral apopyses), the meat of which is a light pink colour and the fat of which, of extremely fine texture, is white to light yellow in colour1

   ex 0201 20 30   - -  Unseparated or separated forequarters:

   91 - Separated forequarters, of a weight of 45 kg or more but not exceeding 75 kg, with a low de­gree of ossification of the cartilages (in particular those of the vertebral apophyses), the meat of which is a light pink colour and the fat of which, of extremely fine texture, is white to light yellow in colour1

   ex 0201 20 50   - - Unseparated or separated hindquarters:

   91 - Separated hindquarters of a wie­ght of 45 kg or more but not exceeding 75 kg (but 38 kg or more and not exceeding 68 kg in the case of »Pistola« cuts), with a low de­gree of ossification of the cartilages (in particular those of the vertebral apophyses), the meat of which is a light pink colour and the fat of which, of extremely fine texture, is white to light yellow in colour1

ANNEX IV (a)

CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR AGRICULTURAL PRODUCTS

(Duty-free for unlimited quantities at the ate of entering into force of the Agreement)
referred to in Article 27(3)(a)(i)

Croatian        Description

Tariff

code

01051912    - - - Ducklings

01051922    - - - Goslings

0105193      - - - Guinera fowls

0106007      - - - Bee swarms and queen bees

020500        Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

040700        Birdsž e­ggs, in shell, fresh, preserved or cooked

04070059    - - - Duck e­ggs, other

041000        Edible products of animal origin not elsewhere specified or included

050400        Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled frozen, salted, in brine, dried or smoked

0604        Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impre­gnated or otherwise prepared

0801        Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled

080300        Bananas, including plantains, fresh or dried

080410        - Dates

080430        - Pineapples

080530        - Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia)

080540        - Grapefruit

080590        - Other

080620        - Dried

080720        - Papaws (papayas)

081400        Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulpur water or in other preservative solutions

09011          - Coffee, not roasted

0902            Tea, whether or not flavoured

0904            Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta

090500        Vanilla

0906        Cinnamon and cinnamon – tree flowers

090700        Cloves (whole fruit, cloves and stems)

0908        Nutme­g, mace and cardamoms

0909            Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries

0910            Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices

100110        - Durum wheat

1002001      - - - Rye for sowing

1003001      - - - Barley for sowing

1004001      - - - Oats for sowing

100510        - Maize (corn) seed

1006            Rice

100700        Grain sorghum

1008