Objava o stupanju na snagu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

NN 14/2001 (27.12.2001.), Objava o stupanju na snagu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

 

135

Na teme­lju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« 28/96), Ministarstvo va­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Ugovor o socijalnom osigura­nju između Republike Hrvatske i Bosne i Herce­govine, potpisan u Zagrebu, 4. listopada 2000., objav­ljen u »Narodnim novinama« – međunarodni ugovori br. 3/2001., stupio na snagu 1. studenog 2001.

Klasa: 018-05/00-20/01
Urbroj: 521-03-05-04/04-01-14
Zagreb, 27. studenoga 2001.

Ministar va­njskih poslova
Tonino Picula, v. r.