Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke o suradnji u suzbijanju međunarodne nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotrop

NN 4/2002 (15.3.2002.), Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke o suradnji u suzbijanju međunarodne nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotrop

HRVATSKI SABOR

41

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE DEMOKRATSKE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE ŠRI LANKE O SURADNJI U SUZBIJANJU MEĐUNARODNE NEDOPUŠTENE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA
I PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TERORIZMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Proglašavam Zakon o potvrđiva­nju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Demokratske Socija­lis­tičke Republike Šri Lanke o surad­nji u suzbija­nju među­narodne nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 21. ve­ljače 2002.

Broj: 01-081-02-827/2
Zagreb, 26. ve­ljače 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE DEMOKRATSKE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE ŠRI LANKE O SURADNJI U SUZBIJANJU MEĐUNARODNE NEDOPUŠTENE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA
I PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TERORIZMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvat­ske i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lan­ke o surad­nji u suzbija­nju međunarodne nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, među­narodnog terorizma i organiziranog kriminala potpisan u Colombu, 7. svib­nja 2001. u izvorniku na hrvatskom, sin­hala i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke o surad­nji u suzbija­nju međunarodne nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala, u izvorniku na hrvat­skom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE DEMOKRATSKE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE ŠRI LANKE O SURADNJI U SUZBIJANJU MEĐUNARODNE NEDOPUŠTENE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TERORIZMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke (u da­lj­njem tekstu: »ugovorne stranke«),

izražavajući svoju spremnost za jača­nje i pobo­ljša­nje već pos­tojećih prijate­ljskih odnosa i surad­nje između ugovornih stranaka,

izražavajući svoju zabrinutost zbog opasnosti od šire­nja me­đunarodnoga organiziranog kriminala, međunarodne nedo­puštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima i međuna­rodnog terorizma,

poštujući međunarodne ugovore i postojeće zakonodavstvo ugovornih stranaka i bez utjecaja na ­njihove prethodne obveze, teme­ljene na bilateralnim i multilateralnim ugovorima s trećim državama,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke surađivat će i uzajamno pružati pomoć na s­ljedećim područjima:

1. suzbija­nje međunarodnog terorizma, osobito u svezi kaznenih djela u okviru konvencija kojih su obje ugovorne stranke stranke i koje obvezuju ugovorne stranke na kazneno go­nje­nje ili izruče­nje,

2. suzbija­nje nedopuštenih djelatnosti vezanih za oružje, uk­ljučujući biološko, kemijsko i radiološko oružje, stre­ljivo, eksplozive, nuklearni materijal i radioaktivne tvari,

3. suzbija­nje krivotvorenja svih vrsta identifikacijskih isprava,

4. suzbija­nje nezakonite migracije, nezakonitog kreta­nja i trgovine ljudima,

5. suzbija­nje nedopuštenog uzgoja, proizvod­nje, trgovine, transporta, zlouporabe i posjedova­nja opojnih droga i psihotropnih tvari,

6. suzbija­nje organiziranog kriminala,

7. suzbija­nje krijumčare­nja kulturnog naslijeđa, dragog ka­me­nja i ruda, kao i drugih vrijednosti,

8. suzbija­nje međunarodnih protuzakonitih gospodarskih djelatnosti i pra­nja novca uk­ljučujući i dobiti od takvih kriminalnih djelatnosti,

9. suzbija­nje krivotvore­nja novčanica, kreditnih kartica i drugih financijskih instrumenata,

10. suzbija­nje financijskih prijevara i utaja poreza,

11. suzbija­nje zavjere u jednoj zem­lji s ci­ljem poči­nje­nja bilo koje­ga teškoga kaznenog djela u drugoj zem­lji, uk­ljučujući slijeva­nje sredstava u kriminalne sindikate i terorističke skupine.

Članak 2.

Surad­nja ugovornih stranaka u područjima iz članka 1. ovoga Ugovora ostvarivat će se:

1. razmjenom podataka i iskustava na područjima od za­jedničkog interesa,

2. razmjenom podataka i iskustava na području forenzičnih znanosti i ostalih tehnika i metoda koje se koriste u krimina­lističkim istragama,

3. razmjenom podataka, zna­nja i iskustva kao i materijalne i tehničke potpore glede službe kontrole putovnica kako bi se otkrile krivotvorene putne isprave, spriječio nezakonit ulaz i nezakonita migracija,

4. razmjenom podataka važnih u prevenciji organiziranog kriminala uopće,

5. razmjenom brošura, publikacija i rezultata znanstvenih istraživa­nja na područjima koja su obuhvaćena ovim Ugovorom.

6. razmjenom podataka, iskustva i pomoći o novim metodama upotrijeb­ljenim za nedopuštenu proizvod­nju opojnih droga i psihotropnih tvari, ­njihovo međunarodno krijumčare­nje, sakriva­nje i distribuciju, kao i o novim metodama suzbija­nja navedenim u točki 5. članka 1. ovog Ugovora, u skladu s Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama iz 1961., dopu­njenom Protokolom o izmjenama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama 1961. godine, s Konvencijom o psihotropnim supstancama iz 1971. godine i Konvencijom Ujedi­njenih naroda protiv nedozvo­ljenog prometa opojnim drogama i psihotropnim-supstancama iz 1988. godine.

Članak 3.

Kako bi se unaprijedila djelotvornost surad­nje, ugovorne stranke održavat će sastanke struč­njaka u okviru svojih nadležnosti, kadgod se obje ugovorne stranke suglase da je potrebno raditi na žurnim i posebnim pita­njima kao što su masovni protok nezakonitih migranata, sustavno krijumčare­nje narkotika, oružja i drugi oblici organiziranog kriminala i terorističkih djela. Kako bi postigle ci­lj iz članka 1. ugovorne stranke će također na teme­lju zahtjeva proširiti međusobnu potporu i surad­nju, vezanu na istrage i pravne postupke pred sudom.

Članak 4.

1. Svaka ugovorna stranka može u cijelosti ili djelomice odbiti zahtjev za surad­njom u slučajevima kad bi to moglo ugroziti ­njezin nacionalni suverenitet, sigurnost, javni red, neki drugi teme­ljni interes ili je u suprotnosti s ­njezinim unutar­njim zakonodavstvom, te o istom može obavijestiti drugu ugovornu stranku.

2. Niti jedna ugovorna stranka ne može objaviti ili proslijediti trećoj državi bilo koji povjer­ljivi podatak, koji se odnosi na drugu ugovornu stranku, bez ­njezinog pristanka.

3. Primjena ovog Ugovora podliježe nacionalnim zakonodavstvima ugovornih stranaka.

Članak 5.

Središ­nja tijela nadležna za provedbu ovog Ugovora su:

za Republiku Hrvatsku:     Ministarstvo unutar­njih poslova:

za Demokratsku Socijalističku  

Republiku Šri Lanku:        Ministarstvo obrane

Članak 6.

Ugovorne stranke međusobno će razmje­njivati, diplomatskim putem, podatke o novim putnim ispravama, pečatima i vrstama ulaznih viza s ci­ljem sprječava­nja uporabe krivotvorenih putnih isprava.

Članak 7.

1. Ugovorne stranke osnovat će Zajednički odbor za koordinaciju provedbe ovog Ugovora, koji će biti sastav­ljen od predstavnika Ministarstva unutar­njih poslova za Republiku Hrvatsku i Ministarstva obrane za Demokratsku Socijalističku Republiku Šri Lanku, kadgod je to potrebno nakon zajedničkih konzultacija.

2. Zajednički odbor sastajat će se naizmjence u Republici Hrvatskoj i Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki, kadgod je to potrebno, nakon zajedničkih konzultacija.

Članak 8.

Ovaj Ugovor ne utječe na prava i obveze koje za ugovorne stranke proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora kojih su stranke.

Članak 9.

1. Svaka ugovorna stranka snosit će troškove nastale na ­njenom teritoriju kao pos­ljedicu bilo koje­g zahtjeva za surad­njom na teme­lju ovog Ugovora.

2. Ugovorne stranke međusobno će komunicirati na engleskom jeziku.

Članak 10.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu s datumom primitka pos­ljed­nje pisane obavijesti diplomatskim putem kojom ugovorne stranke obavještavaju jedna drugu da su ispu­njeni svi uvjeti predviđeni nacionalnim zakonodavstvom ugovornih stranaka za ­nje­govo stupa­nje na snagu.

2. Ovaj se Ugovor sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Ugovor na način da o tomu pisano, diplomatskim putem izvijesti drugu ugovornu stranku. Otkaz proizvodi učinak tri mjeseca od dana kada je jedna ugovorna stranka diplomatskim putem od druge ugovorne stranke primila pisanu obavijest o otkaziva­nju. Sastav­ljeno u Colombu dana 7. svib­nja 2001. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, sinhala i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumače­nju mjerodavan je engleski tekst.

Za Vladu                                  Za Vladu
Republike Hrvatske                  Demokratske Socijalističke

                                                Republike Šri Lanke
Tonino Picula, v. r.                  Lakshman Kadirgamar, v. r.
ministar va­njskih poslova           ministar va­njskih poslova

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je Ministarstva unutar­njih poslova Republike Hrvatske.

Na dan stupa­nja na snagu ovoga Zakona, Ugovor iz članka 1. ovoga Zakona, nije na snazi te će se podaci o ­nje­govu stupa­nju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora, nakon ­nje­gova stupa­nja na snagu.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/02-01/01
Zagreb, 21. ve­ljače 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.