Zakon o potvrđivanju Protokola br. 12 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

NN 14/2002 (22.11.2002.), Zakon o potvrđivanju Protokola br. 12 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

HRVATSKI SABOR

160

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA br. 12 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

Proglašavam Zakon o potvrđiva­nju Protokola br. 12 uz Konvenciju za zaštitu ­ljudskih prava i teme­ljnih sloboda, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. studenoga 2002.

Broj: 01-081-02-3529/2
Zagreb, 11. studenoga 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA br. 12 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

Članak 1.

Potvrđuje se Protokol br. 12 uz Konvenciju za zaštitu ­ljudskih prava i teme­ljnih sloboda, usvojen 4. studenoga 2000. u Rimu, a kojeg je Republika Hrvatska potpisala 6. ožujka 2002. u Strasbourgu, u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Protokola iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na engleskom jeziku i prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

PROTOCOL No.12 TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND
FUNDAMENTAL FREEDOMS

The member States of the Council of Europe signatory hereto,

Having re­gard to the fundamental principle according to which all persons are equal before the law and are entitled to the equal protection of the law;

Being resolved to take further steps to promote the equality of all persons through the collective enforcement of a general prohibition of discrimination by means of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as »the Convention«);

Reaffirming that the principle of non-discrimination does not prevent States Parties from taking measures in order to promote full and effective equality, provided that there is an objective and reasonable justification for those measures,

Have agreed as follows:

Article 1

GENERAL PROHIBITION OF DISCRIMINATION

1 The e­njoyment of any right set forth by law shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.

2 No one shall be discriminated against by any public authority on any ground such as those mentioned in paragraph 1.

Article 2

TERRITORIAL APPLICATION

1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.

2 Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt by the Secretary General of such declaration.

3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn or modified by a notification addressed to the Secretary General of the Councill of Europe. The withdrawal or modification shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary  General.

4 A declaration made in accordance with this article shall be deemed to have been made in accordance with paragraph 1 of Article 56 of the Convention.

5 Any State which has made a declaration in accordance with paragraph 1 or 2 of this article may at any time thereafter declare on behalf of one or more of the territories to which the declaration relates that it accepts the competence of the Court to receive applications from individuals, non-governmental organisations or groups of individuals as provided by Article 34 of the Convention in respect of Article 1 of this Protocol.

Article 3

RELATIONSHIP TO THE CONVENTION

As between the States Parties, the provisions of Articles 1 and 2 of this Protocol shall be re­garded as additional articles to the Convention, and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

Article 4

SIGNATURE AND RATIFICATION

This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe which have signed the Convention. It is subject to ratification, acceptance or approval. A member State of the Council of Europe may not ratify, accept or approve this Protocol without previously or simultaneously ratifying the Convention. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 5

ENTRY INTO FORCE

1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which ten member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 4.

2 In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 6

DEPOSITARY FUNCTIONS

The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the member States of the Council of Europe of:

a any signature;

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

c any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 2 and 5;

d any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Rome, this 4th day of November 2000, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

 

PROTOKOL BR. 12 UZ KONVENCIJU
ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

Države članice Vijeća Europe potpisnice ove Konvencije,

Uzimajući u obzir teme­ljna načela prema kojima su sve osobe jednake pred zakonom i imaju pravo na jednaku pravnu zaštitu;

Odlučne poduzeti da­lj­nje korake za promica­nje jednakosti svih osoba kroz kolektivno jača­nje opće zabrane diskriminacije putem Konvencije za zaštitu ­ljudskih prava i teme­ljnih sloboda potpisane u Rimu 4. studenog 1950. (u da­lj­njem tekstu »Konvencija«);

Ponovno potvrđujući da načelo nediskriminacije ne sprječava države stranke da poduzmu mjere za promica­nje potpune i učinkovite jednakosti, pod uvjetom da postoji objektivno i razumno opravda­nje za te mjere,

Sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

OPĆA ZABRANA DISKRIMINACIJE

1. Uživa­nje svih prava određenih zakonom osigurat će se bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, jezik, vjera, političko ili drugo miš­lje­nje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, pripadnost nacionalnoj ma­njini, imovina, rođe­nje ili drugi status.

2. Nitko ne smije biti diskriminiran od strane javnih tijela na bilo kojoj osnovi kako je navedeno u stavku 1.

Članak 2.

TERITORIJALNA PRIMJENA

1. Svaka država može, u trenutku potpisiva­nja ili polaga­nja svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobre­nju, odrediti teritorij ili teritorije na koje će se ovaj Protokol primje­njivati.

2. Svaka država može naknadno, izjavom upućenom glavnom tajniku Vijeća Europe, proširiti primjenu ovoga Protokola na bilo koji drugi teritorij naveden u izjavi. U odnosu na takav teritorij, Protokol stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdob­lja od tri mjeseca nakon dana kada glavni tajnik primi takvu izjavu.

3. Svaka izjava dana teme­ljem prethodna dva stavka može se, u odnosu na svaki teritorij utvrđen u takvoj izjavi, povući ili izmijeniti obaviješću upućenom glavnom tajniku. Povlače­nje ili izmjena stupaju na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdob­lja od tri mjeseca nakon dana kada glavni tajnik primi takvu obavijest.

4. Izjava dana u skladu s ovim člankom smatrat će se da je dana u skladu sa stavkom 1. članka 56. Konvencije.

5. Svaka država koja je dala izjavu u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka može u bilo kojem trenutku nakon toga izjaviti, u ime jednog ili više teritorija na koje se izjava odnosi, da prihvaća nadležnost suda za zaprima­nje pojedinačnih molbi, nevladinih organizacija ili skupina pojedinaca kako je predviđeno člankom 34. Konvencije u odnosu na članak 1. ovoga Protokola.

Članak 3.

POVEZANOST S KONVENCIJOM

Kao i između država stranaka, odredbe članaka 1. i 2. ovoga Protokola smatrat će se dodatnim člancima Konvencije, a sve odredbe Konvencije će se prema tome primje­njivati.

Članak 4.

POTPISIVANJE I RATIFIKACIJA

Ovaj Protokol je otvoren na potpisiva­nje državama članicama Vijeća Europe koje su potpisale Konvenciju. Protokol podliježe ratifikaciji, prihvatu ili odobre­nju. Država članica Vijeća Europe ne može ratificirati, prihvatiti ili odobriti ovaj Protokol, a da prethodno ili istovremeno nije ratificirala Konvenciju. Isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobre­nju položit će se kod glavnog tajnika Vijeća Europe.

Članak 5.

STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj Protokol stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdob­lja od tri mjeseca, nakon dana kada je deset država članica Vijeća Europe izrazilo pristanak da budu vezane Protokolom u skladu s odredbama članka 4.

2. U odnosu na države članice koje naknadno izraze pristanak da budu vezane Protokolom, Protokol stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdob­lja od tri mjeseca nakon dana polaga­nja isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobre­nju.

Članak 6.

DEPOZITARNE FUNKCIJE

Glavni tajnik Vijeća Europe dužan je obavijestiti sve države članice Vijeća Europe o:

a. svakom potpisu;

b. polaga­nju svake isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobre­nju;

c. svakom datumu stupa­nja na snagu ovoga Protokola u skladu s člancima 2. i 5.;

d. svakom drugom činu, obavijesti ili priopće­nju u svezi s ovim Protokolom.

U potvrdu prethodno navedenog su niže potpisani, za to propisno ovlašteni, potpisali ovaj Protokol.

Sastav­ljeno u Rimu dana 4. studenoga 2000., na engleskom i francuskom, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna, u jednom izvorniku koji će biti pohra­njen u arhive Vijeća Europe. Glavni tajnik Vijeća Europe će dostaviti ovjerene prijepise svakoj državi članici Vijeća Europe.

 

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Na dan donoše­nja ovoga Zakona, Protokol br. 12 uz Konvenciju za zaštitu ­ljudskih prava i teme­ljnih sloboda nije na snazi, te će se podaci o ­nje­govom stupa­nju na snagu objaviti sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora, nakon ­nje­govog stupa­nja na snagu.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 004-01/02-01/04
Zagreb, 7. studenoga 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.