Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu, 22. studenoga 1928, te izmijenjene i nadopunjene protokolima od 10. svibnja 1948., 16. studenoga 1966., 30. studenoga 1972.

NN 15/2002 (23.12.2002.), Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu, 22. studenoga 1928, te izmijenjene i nadopunjene protokolima od 10. svibnja 1948., 16. studenoga 1966., 30. studenoga 1972.

HRVATSKI SABOR

171

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O MEĐUNARODNIM IZLOŽBAMA
POTPISANE U PARIZU, 22. STUDENOGA 1928., TE IZMIJENJENE I NADOPUNJENE PROTOKOLIMA OD 10. SVIBNJA 1948., 16. STUDENOGA 1966., 30. STUDENOGA 1972., TE NADOPUNAMA OD 24. LIPNJA 1982. I
31. SVIBNJA 1988.

Proglašavam Zakon o potvrđiva­nju Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu, 22. studenoga 1928., te izmije­njene i nadopu­njene protokolima od 10. svib­nja 1948., 16. studenoga 1966., 30. studenoga 1972., te nadopunama od 24. lip­nja 1982. i 31. svib­nja 1988., koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 20. studenoga 2002.

Broj: 01-081-02-3664/2
Zagreb, 25. studenoga 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O MEĐUNARODNIM IZLOŽBAMA POTPISANE U PARIZU, 22. STUDENOGA 1928., TE IZMIJENJENE I NADOPUNJENE PROTOKOLIMA OD 10. SVIBNJA 1948., 16. STUDENOGA 1966., 30. STUDENOGA 1972., TE NADOPUNAMA OD 24. LIPNJA 1982. I 31. SVIBNJA 1988.

Članak 1.

Potvrđuje se Konvencija o međunarodnim izložbama potpisana u Parizu, 22. studenoga 1928., te izmije­njena i nadopu­njena protokolima od 10. svib­nja 1948., 16. studenoga 1966., 30. studenoga 1972., te nadopunama od 24. lip­nja 1982. i 31. svib­nja 1988., u izvorniku na francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Konvencije iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na francuskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

PROTOKOL O IZMJENI KONVENCIJE POTPISANE U PARIZU 22. STUDENOGA 1928. O MEĐUNARODNIM IZLOŽBAMA

Stranke ove Konvencije

S obzirom na to da su se pravila i postupci utvrđeni u Konvenciji o međunarodnim izložbama, potpisanoj u Parizu 22. studenoga 1928, izmije­njenoj i nadopu­njenoj Protokolima od 10. svib­nja 1948. i 16. studenoga 1966, pokazali korisnima i potrebnima organizatorima izložbi, te zem­ljama sudionicama;

Že­ljne prilagoditi uvjetima modernog djelova­nja navedena pravila i postupke, kao i one koji se odnose na organizaciju zaduženu za ­njihovu primjenu, te objediniti te i druge odredbe u jedinstvenom instrumentu koji će zamijeniti Konvenciju iz 1928;

Suglasile su se kako slijedi:

Članak 1.

Ci­ljevi ovoga Protokola su:

a) izmijeniti pravila i postupke koji se odnose na među­narodne izložbe;

b) izmijeniti odredbe koje se odnose na djelatnosti Ureda za međunarodne izložbe.

IZMJENA ČLANKA 2. KONVENCIJE

Konvencija iz 1928. ponovno je izmije­njena ovim Protokolom u skladu sa ci­ljevima navedenima u članku 1. Tekst Konvencije izmije­njen na taj način nalazi se u Aneksu ovoga Protokola, koji čini ­nje­gov sastavni dio.

Članak 3.

1. Ovaj Protokol ostaje otvoren za potpisiva­nje Strankama Konvencije iz 1928. u Parizu od 30. studenoga 1972. do 29. studenoga 1973, i nakon toga zad­nje­g datuma ostaje otvorenima za pristupa­nje.

2. Stranke Konvencije iz 1928. mogu postati stranke ovoga Protokola:

a) potpisiva­njem bez rezerve glede ratifikacije, prihvata ili odobre­nja;

b) potpisiva­njem koje podliježe ratifikaciji, prihvatu ili odobre­nju nakon koje­g slijedi ratifikacija, prihvat ili odobre­nje, ili

c) pristupa­njem.

3. Isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobre­nju ili pristupa­nju pohra­njuju se pri Vladi Francuske Republike.

Članak 4.

Ovaj Protokol stupa na snagu na dan na koji dvadeset i devet država postanu ­nje­govim strankama u skladu s odredbama članka 3.1

Članak 5.

Odredbe ovoga Protokola ne primje­njuju se na prijavu neke izložbe za koju je datum rezervirao Ured za međunarodne izložbe najkasnije do sastanka Upravnoga odbora koji je prethodio stupa­nju na snagu ovoga Protokola u skladu s gore navedenim člankom 4.

Članak 6. 

Vlada Francuske Republike izvijestit će vlade ugovornih stra­naka, te Ured za međunarodne izložbe o:

(a) potpisima, ratifikacijama, odobre­njima, prihvatima i pristupima u skladu s člankom 3;

(b) datumu kada ovaj Protokol stupa na snagu u skladu sa člankom 4.

Članak 7.

Čim ovaj Protokol stupi na snagu, Vlada Francuske Republike re­gistrirat će ga u Tajništvu Ujedi­njenih naroda u skladu sa člankom 102. Pove­lje Ujedi­njenih naroda.

U POTVRDU TOGA, niže potpisani propisno ovlašteni opunomoćenici potpisali su ovaj Protokol.

SASTAVLJENO U PARIZU, 30. studenoga 1972, na francuskom jeziku u jednom primjerku koji će se pohraniti pri Vladi Francuske Republike. Francuska Vlada dostavit će ovjerene preslike vladama svih stranaka Konvencije iz 1928.

 

ZEMLJA                                                               IME                                                            BILJEŠKA

Za Vladu Savezne Republike Njemačke           S. von BRAUN

Za Vladu Republike Austrije                              Erich BIELKA 28. 09. 1973.                     Podliježe ratifikaciji

Za Vladu Kra­ljevine Belgije                                R. ROTHSCHILD                                     Podliježe ratifikaciji

                                                                                R. RAUX

Za Vladu Sovjetske                                             V. ANICHTCHOUK                                 Uz rezervu iskazanu u

Socijalističke Republike Bjelorusije                                                                                      punomoćima i izjavi

Za Vladu Narodne                                               E. RAZLOGOV                                         Uz rezervu i izjavu danu

Republike Bugarske                                                                                                                kod potpisiva­nja

Za Vladu Kanade                                                 Claude T. CHARLAND

Za Vladu Kra­ljevine Danske                              Poul ASSAM                                            Podliježe ratifikaciji

Za Vladu Špa­njolske                                           E. de MOTTA y ZAYAS

Za Vladu Sjedi­njenih Američkih Država           Jack B. KUBISH                                       Podliježe ratifikaciji i

                                                                                                                                                    izjavi sadržanoj u verbalnoj noti broj 201

                                                                                                                                                    od 29. studenoga 1972.

Za Vladu Republike Finske                                Olle HEROLD                                            Podliježe ratifikaciji

Za Vladu Francuske Republike                          Christian DžAUMALE

Za Vladu Ujedi­njene Kra­ljevine Britanije         D. LOGAN

i Sjeverne Irske                                                     F. SEDGWICK-JELL

Za Vladu Kra­ljevine Grčke

Za Vladu Republike Haiti

Za Vladu Narodne Republike Mađarske          Laszlo FOLDES                                        Uz rezervu navedenu u punomoćima

Za Vladu Države Izrael                                        Israël HAVIV                                            Podliježe ratifikaciji

Za Vladu Talijanske Republike                          F. MALFATTI                                          Podliježe ratifikaciji

Za Vladu Japana

Za Vladu Republike Libanon

Za Vladu Kra­ljevine Maroko

Za Vladu Kneževine Monako                            Pierre-Louis FALAIZE                            Podliježe ratifikaciji

Za Vladu Savezne Republike Nigerije

Za Vladu Kra­ljevine Norveške                           Hersleb VOGT                                          Podliježe ratifikaciji

Za Vladu Kra­ljevine Nizozemske                       J. A. de RANITZ                                      Podliježe ratifikaciji

Za Vladu Narodne Republike Poljske               Michata KAJZERA                                 Podliježe ratifikaciji, i uz rezervu

                                                                                                                                                    spomenutu u verbalnoj napomeni od

                                                                                                                                                    30. studenoga 1972. (broj Z-II-OME-BIE)

Za Vladu Republike Portugal                             A. LENCASTRE da VEIGA                    Podliježe ratifikaciji

                                                                                29. studenoga 1973.                                

Za Vladu Socijalističke                                        C. FLITAN                                                Podliježe ratifikaciji, i uz rezervu

Republike Rumu­njske                                         8. studenoga 1973.                                   spomenutu u punomoćima, u odredbama

                                                                                                                                                    paragrafa 3 i 4 članka 34 i uz izjavu iz

                                                                                                                                                    članka 35

Za Vladu Kra­ljevine Švedske                             D. WINTER                                               Podliježe ratifikaciji

Za Vladu Švicarske Konfederacije                    Max TROENDLE                                      Podliježe ratifikaciji

Za Vladu Socijalističke

Republike Čehoslovačke

Za Vladu Republike Tunis                                  Abdessalem BEN AYED

Za Vladu Sovjetske Socijalističke                     Alexandre GORDENOK                          Uz rezervu i izjavu danu kod

Republike Ukrajine                                                                                                                  potpisiva­nja

Za Vladu Sjedi­njenih                                           YOURI BORISSOV                                  Uz rezervu i izjavu danu

Socijalističkih Republika                                                                                                         kod potpisiva­nja

 

 

DODATAK

KONVENCIJA O MEĐUNARODNIM IZLOŽBAMA POTPISANA U PARIZU, 22. STUDENOGA 1928., TE IZMIJENJENA I NADOPUNJENA PROTOKOLIMA OD 10. SVIBNJA 1948., 16. STUDENOGA 1966., 30. STUDENOGA 1972., TE NADOPUNAMA OD 24. LIPNJA 1982. I 31. SVIBNJA 1988.

I. DIO – Definicije i ci­lj

Članak 1.

1. Izložba je manifestacija koja, bez obzira na to kako se naziva, ima za glavni ci­lj obrazova­nje javnosti: ona može izlagati inventar sredstava koja su čovjeku na raspolaga­nju za zadovo­ljava­nje potreba civilizacije, pokazivati postignuti napredak u jednoj ili više grana ­ljudskog nastoja­nja ili pokazivati mogućnosti za budućnost.

2. Izložba je međunarodna kada u ­njoj sudjeluje više država.

3. Sudionici međunarodne izložbe obuhvaćaju s jedne strane izlagače država koje su službeno zastup­ljene i grupirane prema nacionalnim sekcijama, a s druge strane međunarodne organizacije ili izlagače iz zema­lja koje nisu službeno zastup­ljene, te oni koji su ovlašteni u skladu s propisima izložbe provoditi neku drugu aktivnost, osobito oni kojima su dodije­ljene koncesije.

Članak 2.

Ova Konvencija primje­njuje se na sve međunarodne izložbe osim:

a) izložbe koje traju kraće od tri tjedna;

b) izložbe lijepih umjetnosti;

c) izložbe izrazite komercijalne naravi.

Bez obzira koji su naslov organizatori dali izložbi, ova Konvencija razlikuje prijav­ljene i priznate izložbe.

II. DIO – Opći uvjeti glede organizacije međunarodnih izložbi

Članak 3.

Međunarodne izložbe sa s­ljedećim obi­lježjima podobne su za prijavu Uredu za međunarodne izložbe navedenom u članku 25

A) Njihovo traja­nje ne smije biti kraće od šest tjedana niti duže od šest mjeseci;

B) Propisi glede zgrada za izložbe koje koriste države sudionice utanačeni su općim pravilnikom izložbe. Ako se prema zakonodavstvu države domaćina naplaćuje porez na nekretnine, organizatori su dužni platiti porez. Jedino se za usluge pružene u skla­du s propisima koje odobri Ured može dobiti povrat;

C) Od 1. siječ­nja 1995., razmak između dviju prijav­ljenih izložbi bit će barem pet godina; prva izložba može se održati u 1995. Ured za međunarodne izložbe svejedno može prihvatiti datum najviše godinu dana prije datuma iz gore navedene odredbe, kako bi omogućio proslavu posebnog događaja od međunarodne važnosti, ali ne mije­njajući razmak od pet godina propisan u izvornom rasporedu.

Članak 4.

A) Međunarodne izložbe sa s­ljedećim obi­lježjima podobne su za prizna­nje od Ureda za međunarodne izložbe:

1. ­njihovo traja­nje ne smije biti kraće od tri tjedna, niti duže od tri mjeseca;

2. moraju prikazivati određenu temu;

3. ­njihova ukupna površina ne smije prijeći 25 ha;

4. moraju dati na raspolože­nje državama sudionicima prostorije koje je izgradio organizator, bez plaća­nja najma, obveza, poreza i troškova osim onih za pružene usluge; najveći prostor koji se daje nekoj državi ne smije biti veći od 1.000 m˛. Ipak, Ured za međunarodne izložbe može odobriti izuzeće od uvjeta da se prostori daju bez naplate, ako ekonomska ili financijska situacija države organizatora to opravdava;

5. jedino se jedna priznata izložba, u skladu sa stavkom A, može održati između dvije prijav­ljene izložbe;

6. jedino se jedna prijav­ljena izložba ili izložba priznata u skladu s ovim stavkom A može održati u istoj godini.

B) Ured za međunarodne izložbe može također dati prizna­nje:

1. Milanskoj trogodiš­njoj izložbi dekorativnih umjetnosti i moderne arhitekture, na teme­lju povijesne prednosti, pod uvjetom da zadrži izvorne značajke;

2. Svim izložbama hortikulture koje odobri Međunarodno udruže­nje hortikulturalnih proizvođača, pod uvjetom da postoji razmak od barem dvije godine između takvih izložbi u različitim zem­ljama, te barem deset godina između manifestacija održanih u istoj zem­lji;

pod uvjetom da su održane u razmaku između dviju prijav­ljenih izložbi.

Članak 5.

Datumi otvara­nja i zatvara­nja izložbe i ­njezine opće značajke navest će se u trenutku prijave ili priznava­nja, a mogu se promijeniti samo uz suglasnost Ureda za međunarodne izložbe.

DIO III. – Prijava

Članak 6.

1. Vlada ugovorne stranke na čijem teritoriju se planira izložba koja ulazi u područje primjene Konvencije (u da­lj­njem tekstu »Vlada domaćin«), poslat će Uredu molbu za prijavu ili prizna­nje u kojoj će navesti zakone, propise ili financijske mjere koje predlaže za izložbu. Vlada države neugovornice koja želi dobiti prijavu ili prizna­nje neke izložbe može se obratiti Uredu na isti način pod uvjetom da se obveže pridržavati svih odredbi Konvencije izloženih u Djelu I, II, III. i IV. i propisa za ­njihovu provedbu.

2. Molbu za prijavu ili prizna­nje podnijet će Vlada odgovorna za međunarodne odnose u mjestu u kojem se izložba planira održati (u da­lj­njem tekstu »Vlada domaćin«) čak i ako ta Vlada nije organizator izložbe.

3. Ured će u svojim obveznim propisima utvrditi najveći rok za koje se datum za neku izložbu može rezervirati, te najma­nji rok za primitak molbe za prijavu ili prizna­nje; također će navesti dokumente koje treba priložiti uz molbu. Također će obveznim propisima utvrditi iznos doprinosa koje­g treba platiti za troškove rješava­nja molbi.

4. Prijava ili priznava­nje odobrit će se jedino ako izložba ispu­njava uvjete ove Konvencije i propisa koje je utvrdio Ured.

Članak 7.

1. Kada se dvije ili više zema­lja natječu za prijavu ili priznava­nje neke izložbe, te se ne mogu suglasiti, zatražit će od Opće skupštine Ureda da odluči. U donoše­nju svoje odluke, Opća skupština uzet će u obzir iznesena razmatra­nja te, osobito, bilo koje posebne razloge povijesne ili etičke prirode, razdob­lje koje je prošlo od prethodne izložbe, te broj izložbi koje su zem­lje koje se natječu već organizirale.

2. Osim u izuzetnim okolnostima, Ured će dati prednost izložbi organiziranoj na teritoriju ugovorne stranke.

Članak 8.

Država koja je dobila prijavu ili prizna­nje izložbe izgubit će sva prava koja proistječu iz prijave ili prizna­nja ako promijeni datum rezerviran za izložbu, osim u okolnostima iz stavka 2. članka 5. Ako želi organizirati izložbu na neki drugi datum, dotična Vlada sastavit će novu molbu, i ako je potrebno, ući u postupak utvrđen u članku 7. za rješava­nje konkurentnih molbi.

Članak 9.

1. U slučaju da neka izložba nije bila prijav­ljena ili priznata, ugovorne stranke će odbiti ­njihovo sudjelova­nje, pokrovite­ljstvo, te svaku Vladinu subvenciju.

2. Ugovorne stranke su slobodne ne sudjelovati na nekoj izložbi koja je prijav­ljena ili priznata.

3. Svaka vlada ugovornica upotrijebit će sva moguća sredstva koja smatra odgovarajućima prema svojem zakonodavstvu za djelova­nje protiv organizatora lažnih izložbi ili izložbi na koje su sudionici prijevarno privučeni lažnim obeća­njima, obavijestima ili oglasima.

DIO IV. – Obveze organizatora prijav­ljenih izložbi i država sudionica

Članak 10.

1. Vlada domaćin osigurat će poštiva­nje odredbi ove Konvencije i propisa za ­njihovu provedbu.

2. Ako dotična Vlada sama ne organizira izložbu, pravna osoba, organizator izložbe mora biti službeno priznata u tom ci­lju od strane vlade koja jamči ispu­njenje obveza te pravne osobe.

Članak 11.

1. Svi pozivi za sudjelova­nje na izložbi, bilo da su upućeni ugovornim članicama ili državama nečlanicama, Vlada države organizatora poslat će diplomatskim putem Vladi pozvane zem­lje i drugim fizičkim ili pravnim osobama toj zem­lji koje će biti pozvane. Odgovori će se proslijediti Vladi domaćinu istim putem, kao i molbe nepozvanih fizičkih ili pravnih osoba za sudjelova­njem. Pozivi će se pridržavati rokova koje utvrdi Ured, te će navesti da je dotična izložba prijav­ljena. Pozivi međunarodnim organizacijama bit će poslani izravno.

2. Niti jedna ugovorna stranka ne može organizirati ili sponzorirati sudjelova­nje na međunarodnoj izložbi ako gore navedeni pozivi nisu poslani u skladu s odredbama ove Konvencije.

3. Ugovorne stranke se obvezuju da neće uputiti ili prihvatiti nikakav poziv na sudjelova­nje na izložbi, bilo na teritoriju ugovorne stranke, bilo države nečlanice, u slučaju da takav poziv ne navodi prijavu ili prizna­nje odobrene u skladu s odredbom ove Konvencije.

4. Svaka ugovorna stranka može zatražiti od organizatora da ne poša­lje pozive naslovnicima na ­nje­govu teritoriju osim samo ­njoj. Ona se može suzdržati da ne pros­ljeđuje pozive ili molbe za sudjelova­nje pravnim ili fizičkim osobama koje nisu pozvane.

Članak 12.

Vlada domaćin imenovat će glavnog povjerenika izložbe u slučaju prijav­ljene izložbe ili povjerenika izložbe radi li se o priznatoj izložbi koji će biti ovlašten zastupati Vladu za sve svrhe u svezi s Konvencijom, te za sva pita­nja glede izložbe.

Članak 13.

Vlada bilo koje države sudionice na nekoj izložbi imenovat će glavnog povjerenika sekcije u slučaju prijav­ljene izložbe ili povjerenika sekcije u slučaju priznate izložbe da je zastupa pri Vladi domaćinu. Glavni povjerenik sekcije ili povjerenik sekcije imat će isk­ljučivu odgovornost za organizaciju izložbe svoje zem­lje. On će izvijestiti glavnog povjerenika izložbe ili povjerenika izložbe o sadržaju te izložbe, te će se pobrinuti za poštiva­nje prava i obveza izlagača.

Članak 14. (ukinut)

Članak 15. (ukinut)

Članak 16.

Carinski propisi za međunarodne izložbe su izloženi u Aneksu, koji čini sastavni dio ove Konvencije.

Članak 17.

Na nekoj izložbi, jedino one sekcije koje su osnovane pod ovlašću glavnih povjerenika ili povjerenika imenovanih u skladu s člankom 13. od strane vlada država sudionica smatrat će se nacionalnim, te će imati pravo nositi taj naziv. Nacionalna sekcija obuhvaća sve izlagače zem­lje o kojoj je riječ, ali ne i nosite­lje koncesija.

Članak 18.

1. Na nekoj izložbi, sudionik ili skupina sudionika mogu koristiti zem­ljopisni naslov koji se odnosi na stranku sudionicu jedino uz ovlašte­nje glavnog povjerenika sekcije ili povjerenika sekcije Vlade dotične stranke.

2. Ako ugovorna stranka ne sudjeluje na izložbi, glavni povjerenik ili povjerenik izložbe zabranit će takvu upotrebu kako je predviđeno u prethodnom stavku, u ime ugovorne stranke.

Članak 19.

1. Sve što se izlaže na nacionalnoj sekciji mora biti usko povezano sa zem­ljom koja izlaže (na primjer, proizvodi podrijetlom iz teritorija Vlade sudionika, ili proizvodi koje su stvorili držav­ljani te zem­lje).

2. Uz ovlašte­nje glavnih povjerenika ili povjerenika drugih zainteresiranih država mogu se predstaviti i drugi proizvodi pod uvjetom da služe za dopu­njava­nje izložbe.

3. U slučaju spora između vlada sudionica glede gore navedenih stavaka 1. i 2., spor će se predati kole­giju glavnih povjerenika sekcije ili povjerenika koji će donijeti odluku većinom nazočnih. Njihova odluka je konačna.

Članak 20.

1. Ako zakoni države organizatora ne propisuju drugačije, nikakav monopol ne može se odobriti na nekoj izložbi. Međutim, monopol za zajedničke usluge može odobriti Ured u trenutku prijave ili priznava­nja. U tome slučaju, organizatori su dužni pridržavati se sljedećih obveza:

a) postoja­nje takvog ili takvih monopola naznačit će se u propisima izložbe, te u ugovoru o sudjelova­nju;

b) usluge koje podliježu monopolu bit će dostupne izlagačima pod uvjetima koji uobičajeno postoje u državi;

c) ovlasti glavnih povjerenika ili povjerenika u ­njihovim sekcijama neće niti u kojem slučaju podlije­gati nikakvim ograniče­njima.

2. Glavni povjerenik ili povjerenik izložbe dužan je poduzeti sve mjere kako bi osigurao da sve naplate vladama sudionicama nisu više od onih koje se naplaćuju organizatorima izložbe ili da nisu veće od uobičajenih lokalnih naplata.

Članak 21.

Glavni povjerenik ili povjerenik izložbe dužan je poduzeti sve što je u nje­govoj moći kako bi osigurao ispravno i učinkovito funkcionira­nje komunalnih usluga unutar područja izložbe.

Članak 22.

Vlada domaćin dužna je uložiti sva nastojanja da olakša sudjelova­nje Vlada i ­njihovih držav­ljana, osobito glede naplate prijevoza i uvjeta prihvata osoba i stvari.

Članak 23.

1. Opći pravilnik izložbe treba naznačiti dodje­ljuju li se nagrade sudionicima bez obzira na potvrde o sudjelova­nju koje se uvijek dodje­ljuju. Ako se daju nagrade, ­njihova dodjela može biti ograničena na nekoliko kate­gorija.

2. Ako sudionici ne žele nagrade, trebaju dati izjavu u tu svrhu prije otvara­nja izložbe.

Članak 24.

Ured za međunarodne izložbe kako je navedeno u s­ljedećem članku, odredit će propise za utvrđiva­nje općih uvjeta za sastav­lja­nje i funkcionira­nje stručnog suda i odlučiva­nje o dodjeli nagrada.

V. DIO – Institucionalne odredbe

Članak 25.

1. Ured za međunarodne izložbe osnovan je za nadzira­nje i osigura­nje primjene ove Konvencije. Nje­govi članovi su Vlade ugovornih stranaka. Sjedište Ureda je u Parizu.

2. Ured ima snagu pravne osobe. On osobito može ugovarati, stjecati i raspolagati pokretnom i nepokretnom imovinom, te može sudjelovati u pravnim postupcima.

3. Ured ima pravo sklapati ugovore s državama i međunarodnim organizacijama u svezi s onim povlasticama i imunitetima koji su potrebni za provođe­nje dužnosti koje mu je povjerila ova Konvencija.

4. Ured se sastoji od Opće skupštine, predsjednika, Izvršnog odbora, specijaliziranih odbora, onoliko potpredsjednika koliko ima odbora, te tajništva pod ovlašću glavnog tajnika.

Članak 26.

Opća skupština Ureda sastoji se od izaslanika koje imenuju ugovorne stranke, s jednim od tri izaslanika za svaku zem­lju.

Članak 27.

Opća skupština održavat će redovite sastanke i može također održavati izvanredne sastanke. Ona će odlučivati o pita­njima koja u okvire ove Konvencije spadaju u nadležnost Ureda kojem je nadređena. Opća skupština će osobito:

a) rasprav­ljati, usvajati i objav­ljivati propise glede prijave i priznava­nja, klasifikacije i organizacije međunarodnih izložbi, te rada Ureda;

U okviru odredbi ove Konvencije, Opća skupština može donijeti obvezne propise; te također tipske propise koji služe kao vodič za organizaciju izložbi;

b) sastaviti proračun, provjeravati i odobriti troškove Ureda;

c) odobriti izvješća glavnog tajnika;

d) osnovati odbore koje smatra potrebnim, te imenovati članove Izvršnog odbora i drugih odbora  odrediti traja­nje ­njihovoga mandata;

e) odobriti sve nacrte međunarodnih sporazuma u skladu s člankom 25, stavak 3 ove Konvencije;

f) usvajati nadopune u skladu s člankom 33;

g) imenovati glavnog tajnika.

Članak 28.

1. Vlada svake ugovorne stranke, bez obzira na ­njezin broj izaslanika, ima pravo na jedan glas u Općoj skupštini. To glasačko pravo suspendirat će se ako iznos doprinosa koje duguje Vlada ugovornica u skladu sa člankom 32. Konvencije prelazi ukupni iznos doprinosa za tekuću i prethodnu godinu.

2. Opća skupština može pravova­ljano odlučivati ako broj nazočnih izaslanstava iznosi barem dvije trećine broja država članica koje imaju pravo glasova­nja. Ako ovaj kvorum nije postignut, Opća skupština ponovno će se sazvati s istim dnevnim redom nakon razdob­lja od najma­nje mjesec dana. U tom slučaju, potrebni kvorum sma­njit će se na polovinu broja ugovornih stranaka s pravom glasa.

3. Odluke će se donositi većinom nazočnih izaslanstava koja glasuju za ili protiv, osim dvotrećinskom većinom koja je potrebna u s­ljedećim slučajevima:

a) usvaja­nje prijedloga za nadopune ove Konvencije;

b) sastav­lja­nje i izmjene propisa;

c) usvaja­nje proračuna i odobrava­nje iznosa godiš­njih doprinosa ugovornih stranaka;

d) ovlašte­nje za promjenu datuma otvara­nja ili zatvara­nja neke izložbe u skladu s gore navedenim člankom 5;

e) prijava neke izložbe na teritoriju države nečlanice koja se natječe s nekom izložbom na teritoriju ugovorne stranke;

f) sma­nje­nje razmaka navedenih u članku 3. ove Konvencije;

g) prihvaća­nje rezerva za nadopunu koju izloži ugovorna stranka; takva nadopuna usvojit će se u skladu s člankom 33, četripetinskom većinom, ili jednoglasno, ovisno o slučaju;

h) odobre­nje bilo koje­g nacrta međunarodnoga sporazuma;

i) imenova­nje glavnog tajnika.

Članak 29.

1. Predsjednik se bira tajnim glasova­njem na Općoj skupštini na razdob­lje od dvije godine među izaslanicima Vlada ugovornih stranaka. On ne smije zastupati državu kojoj pripada tijekom razdob­lja ­nje­gova mandata. Predsjednik može biti ponovno izabran.

2. Predsjednik saziva i vodi sastanke Opće skupštine i osigurava ispravni rad Ureda. U slučaju odsutnosti predsjednika, ­nje­gove dužnosti obav­lja potpredsjednik zadužen za Izvršni odbor ili, u slučaju ­nje­gove nemogućnosti, neki drugi potpredsjednik prema redoslijedu ­njihova izbora.

3. Potpredsjednike bira Opća skupština među izaslanicima ugovornih stranaka, te utvrđuje narav i traja­nje ­njihova mandata, te osobito Odbora koji će im biti povjereni.

Članak 30.

1. Izvršni odbor sastoji se od izaslanika dvanaest ugovornih stranaka, od kojih svaka imenuje jednog predstavnika.

2. Izvršni odbor:

a) utvrđuje i ažurira klasifikaciju ­ljudskog djelova­nja kako je izloženo na izložbi;

b) ispituje sve molbe za prijavu ili priznava­nje neke izložbe i podnosi ih uz prijedlog za odobre­nje Općoj skupštini;

c) izvršava one zadatke koje mu povjeri Opća skupština;

d) može zatražiti miš­lje­nje drugih Odbora.

Članak 31.

1. Glavni tajnik, koji će biti imenovan u skladu s odredbama članka 28. ove Konvencije, bit će držav­ljanin zem­lje jedne od ugovornih stranaka.

2. Glavni tajnik bit će zadužen za vođe­nje tekućih poslova Ureda u skladu s uputama Opće skupštine i Izvršnog odbora. On će sastaviti prijedlog proračuna, izlagati račune i podnositi izvješća Općoj skupštini o svojim aktivnostima. On će predstav­ljati Ured, osobito u pravnim pita­njima.

3. Opća skupština odlučuje o drugim dužnostima i odgovornostima glavnog tajnika, te o ­nje­govome položaju.

Članak 32.

Godiš­nji proračun Ureda usvojit će Opća skupština u skladu s odredbama stavka 3. članka 28. Proračun će uzeti u obzir financijske pričuve Ureda, prihode svih vrsta, te također dugova­nja i potraživa­nja prenesena iz prethodnih financijskih godina. Troškovi Ureda podmirivat će se iz tih izvora, te iz doprinosa ugovornih stranaka izračunatih na osnovi ­njima pripadajuće­g broja dijelova u skladu s odlukama Opće skupštine.

Članak 33.

1. Bilo koja ugovorna stranka može dati prijedlog za nadopunu Konvencije. O tekstu takvoga prijedloga i razlozima za promjenu izvijestit će glavnog tajnika koji će ih prenijeti što je prije moguće drugim ugovornim strankama.

2. Prijedlozi za nadopunu bit će uk­ljučeni u dnevni red redovne sjednice ili izvanredne sjednice Opće skupštine koja će se održati za najma­nje tri mjeseca nakon dana otpreme od strane glavnog tajnika.

3. Svaki prijedlog za nadopunu koje­g usvoji Opća skupština u skladu s odredbama prethodnog stavka i članka 28, Vlada Francuske Republike podnijet će na prihvaća­nje svim ugovornim strankama ove Konvencije. Stupit će na snagu za sve stranke na dan na koji je četiri petine izvijestilo Vladu Francuske Republike o svojem prihvaća­nju, osim prijedloga za nadopunu ovoga stavka, članka 16 koji se odnosi na carinske propise ili Aneksa navedenog u tom članku, koji neće stupiti na snagu dok sve stranke ne izvijeste Vladu Francuske Republike o ­njihovom prihvaća­nju.

4. Svaka ugovorna stranka koja želi podnijeti rezervu glede svoga prihvata nadopuna izvijestit će Ured o uvjetima predložene rezerve. Opća skupština donijet će odluku glede prihvat­ljivosti takve rezerve. Ona će odobriti rezerve koje pridonose zaštiti utvrđenih pozicija u odnosu na međunarodne izložbe i odbiti one koje bi imale učinak stvara­nja povlaštenih pozicija. Ako je rezerva prihvaćena, stranka koja ju je podnijela bit će uk­ljučena u one koje se računaju kao da su prihvatile nadopune u svrhe izračunava­nja gore navedene četripetinske većine. Ako je odbijena, Vlada koja ju je podnijela izabrat će između odbija­nja da prihvati nadopunu i ­njezinog prihvaća­nja bez rezerve.

5. Kada nadopuna stupi na snagu, u okolnostima predviđenima u trećem stavku ovoga članka, svaka ugovorna stranka koja ju je odbila prihvatiti može, ako smatra prikladnim, iskoristiti odredbe niže navedenog članka 37.

Članak 34.

1. Svaki spor između dvije ili više ugovornih stranaka o promjeni ili tumače­­­­nju ove Konvencije koje­g ne mogu riješiti tijela ovlaštena za donoše­­­­nje odluka u skladu s odredbama ove Konvencije, predstav­­­­ljat će predmet pre­govora između stranaka u sporu.

2. Ako ti pre­govori u kratkom roku ne dovedu do Sporazuma, svaka stranka može podnijeti predmet predsjedniku Ureda i zatražiti od ­­­­nje­ga da imenuje posrednika. Ako posrednik ne može postići sporazum između stranaka u sporu, on će zabi­­­­lježiti i utvrditi narav i opse­g spora u svojem izvješću predsjedniku.

3. Kada se nemogućnost rješava­­­­nja spora utvrdi na taj način, spor će postati predmetom arbitraže. U tu svrhu, bilo koja stranka će u razdob­­­­lju od dva mjeseca od dana na koji je izvješće dostav­­­­ljeno strankama u sporu, predati glavnom tajniku Ureda molbu za arbitražu, imenujući arbitra izabranog od te stranke. Druga stranka ili stranke u sporu moraju svaka imenovati, u roku od dva mjeseca, svoje arbitre. Ako to ne učine, bilo  koja stranka izvijestit će predsjednika Međunarodnog suda pravde, te od ­­­­nje­ga zatražiti da imenuje arbitra ili arbitre. Kada nekoliko stranaka zajedno djeluje u svrhe opisane u prethodnom stavku, one će djelovati kao jedan subjekt. U slučaju dvojbe, odluku donosi glavni tajnik.

Arbitri će imenovati dodatnog arbitra. Ako se arbitri ne mogu složiti o tom izboru u roku od dva mjeseca, predsjednik Međunarodnog suda pravde, nakon što ga je izvijestila bilo koja stranka, bit će odgovoran za imenova­­­­nje dodatnog arbitra.

4. Arbitražno tijelo donijet će odluku većinom svojih članova, a u slučaju jednake raspodjele glasova, dodatni arbitar imat će odlučujući glas. Odluka je obvezujuća za sve stranke u sporu, konačna i bez prava na žalbu.

5. Svaka država može, u trenutku potpisiva­­­­nja ili ratifikacije ove Konvencije, ili u trenutku pristupa­­­­nja, izjaviti da se ne obvezuje odredbama gore navedenih stavaka 3. i 4. Druge ugovorne stranke neće biti vezane glede tih odredbi u odnosu na bilo koju državu koja je na taj način podnijela rezervu.

6. Svaka ugovorna stranka koja je podnijela rezervu u skladu s odredbama gore navedenog stavka, može u bilo kojem trenutku opozvati svoje rezerve obaviješću Vladi depozitaru.

Članak 35.

Ova Konvencija otvorena je za pristupa­­­­nje bilo kojoj državi koja je članica Ujedi­­­­njenih naroda, ili svakoj državi koja nije članica Ujedi­­­­njenih naroda, ali koja je stranka Statuta Međunarodnog suda pravde ili svakoj državi koja je članica neke od specijaliziranih ustanova Ujedi­­­­njenih naroda ili Međunarodne agencije za atomsku energiju, te također svakoj državi čiju molbu za pristupa­­­­nje odobri dvije trećine ugovornih stranaka koje imaju pravo glasovati na Općoj skupštini Ureda. Isprave o pristupu pohranit će se pri Vladi Francuske Republike, na snazi su od dana ­­­­njihove pohrane.

Članak 36.

Vlada Francuske Republike izvijestit će Vlade potpisnice i one koje pristupaju, te Ured za međunarodne izložbe o:

a) stupa­­­­nju na snagu nadopuna u skladu s člankom 33;

b) pristupa­­­­nju u skladu s člankom 35;

c) otkaziva­­­­nju u skladu s člankom 37;

d) rezervama predanim u skladu s člankom 34. stavak 5;

e) prestanku ove Konvencije, ako do toga dođe.

Članak 37.

1. Svaka ugovorna stranka može otkazati ovu Konvenciju obaviješću Vladi Francuske Republike u pisanom obliku.

2. Otkaziva­­­­nje stupa na snagu godinu dana nakon dana primitka takve obavijesti.

3. Ova Konvencija prestaje ako, kao rezultat otkaziva­­­­nja, broj ugovornih stranaka bude ma­­­­nji od sedam.

Uz ogradu bilo kakvog sporazuma koji može biti sklop­­­­ljen između ugovornih stranaka glede raspušta­­­­nja Ureda, glavni tajnik bit će odgovoran za pita­­­­nja likvidacije. Imovina će se podijeliti između ugovornih stranaka razmjerno doprinosima plaćenim od kada su stranke ove Konvencije. Ukoliko postoje dugovi, preuzet će ih iste stranke razmjerno doprinosima utvrđenima za tekuću financijsku godinu.

ANEKS

Konvenciji sastav­­­­ljenoj u Parizu 22. studenoga 1928. o međunarodnim izložbama, te izmije­­­­njenoj i nadopu­­­­njenoj Protokolima od 10. svib­­­­nja 1948., 16. studenoga 1966, 30. studenoga 1972., te nadopu­­­­njenom 24. lip­­­­nja 1982.

CARINSKI PROPISI
ZA UVOZ PROIZVODA OD STRANE SUDIONIKA MEĐUNARODNE IZLOŽBE

Članak 1.

Definicije

Za primjenu ovoga Aneksa primje­­­­njuju se s­­­­ljedeća tumače­­­­nja:

a) »Uvozna carina« znači carinu i sve druge pristojbe i poreze koji se plaćaju na uvoz ili u svezi s uvozom i uk­­­­ljučuju sve trošarine i lokalne poreze koji se naplaćuju na uvezenu robu, ali ne uk­­­­ljučuju pristojbe koje su ograničene u iznosu približnog troška pruženih usluga, te ne predstav­­­­ljaju neizravnu zaštitu domaćih proizvoda ili poreze na uvoz u fiskalne svrhe.

b) »Privremeni prihvat« znači privremeni uvoz oslobođen uvozne carine, uvoznih zabrana i ograniče­­­­nja, uz uvjet ponovnoga izvoza.

Članak 2.

Privremeni uvoz odobrava se:

a) za robu namije­­­­njenu za izlaga­­­­nje ili demonstraciju na izložbi;

b) za robu namije­­­­njenu za uporabu u svezi s izlaga­­­­njem strane izložbe uk­­­­ljučujući:

i) robu potrebnu u svrhe demonstrira­­­­nja stranih strojeva ili stranih izloženih aparata,

ii) građevinske materijale, čak i u obliku sirovina, dekorativne materijale i pokućstvo, te električnu opremu za strane pavi­­­­ljone i štandove na izložbama, te za prostore namije­­­­njene za sekciju glavnog povjerenika strane države sudionice.

iii) opremu koja se koristi u izgrad­­­­nji kao i prijevozna sredstva potrebna za radove na izložbi

iv) promi­­­­džbeni materijal ili materijal za prikaziva­­­­nje koji očito služi kao promi­­­­džbeni materijal za stranu robu izloženu na izložbi, primjerice zvučni zapisi, filmovi i dijapozitivi, te oprema potrebna za ­­­­njihovu uporabu;

c) opremu uk­­­­ljučujući aparate za tumače­­­­nje, aparate za reprodukciju zvuka i filmova obrazovne, znanstvene i kulturne naravi, s namjerom da se koriste u svrhe izložbe.

Članak 3.

Olakšice navedene u stavku 2 ovoga Aneksa dodijelit će se pod uvjetom:

a) da se roba prilikom ponovnog izvoza može identificirati;

b) da glavni povjerenik sekcije države sudionice, bez plaća­­­­nja pologa, jamči plaća­­­­nje uvozne carine za robu na koju se odnosi u slučaju da roba nije ponovno izvezena u predviđenom roku nakon zatvara­­­­nja izložbe; druga jamstva koja daje zakonodavstvo države domaćina mogu se prihvatiti na zahtjev izlagača (npr. A.T.A. Carnet uveden Konvencijom o vijeću za carinu surad­­­­nju od 6. prosinca 1961);

c) da carinske vlasti zem­­­­lje privremenog uvoza smatraju da se uvjeti ovoga Aneksa ispu­­­­njeni.

Članak 4.

Za vrijeme u kojem se koriste olakšice predviđene ovim aneksom, osim ako zakoni i pravilnici zem­­­­lje privremenog uvoza to dopuštaju, roba kojoj je odobren privremeni ulazak u zem­­­­lju, na teme­­­­lju ovoga Aneksa, ne smije se iznajm­­­­ljivati, ili koristiti ni na koji način za najam ili naknadu, niti će se premještati s mjesta izlaga­­­­nja. Roba će se ponovno izvesti uz minimalno razdob­­­­lje odgode, a najkasnije u roku od 3 mjeseca nakon zatvara­­­­nja izložbe. Carinske vlasti mogu, zbog va­­­­ljanih razloga, produžiti ovo razdob­­­­lje u okviru ograniče­­­­nja propisanih zakonodavstom i propisima zem­­­­lje privremenog uvoza.

Članak 5.

a) Bez obzira na obvezu ponovnog izvoza utvrđenu u članku 4, ponovni izvoz neće se zahtijevati za kvar­­­­ljivu robu, oštećenu robu ili robu male vrijednosti pod uvjetom da ta roba, prema odluci carinskih vlasti:

i) podliježe uvoznoj carini koja se plaća u gotovini; ili

ii) je oslobođena svih troškova državnoj blagajni zem­­­­lje u koju je privremeno uvezena;

iii) uništena, pod službenim nadzorom, a da iz toga ne proizlaze troškovi za državnu blagajnu zem­­­­lje u koju je privremeno uvezena.

Međutim, obveza ponovnoga izvoza neće se primje­­­­njivati na robu bilo kakve vrste čije unište­­­­nje traži dotični glavni povjerenik sekcije, uz uvjet da se unište­­­­nje obav­­lja pod službenim nadzorom, te da iz toga ne proizlaze troškovi za državnu blagajnu zem­­lje privremenoga uvoza.

b) S robom kojoj je dopušten privremeni uvoz može se raspolagati na drugi način osim ponovnim izvozom, te se osobito može uzeti za uporabu u kućanstvu, uz uvjet pridržava­­nja s uvjetima i formalnostima koji se primje­­njuju na teme­­lju zakonodavstva i propisa zem­­lje privremenog uvoza glede takve robe uvezene izravno iz inozemstva.

Članak 6.

Proizvodi koji su slučajno dobiveni tijekom izložbe od privremeno uvezene robe, kao rezultat demonstracije izloženih strojeva i aparata, podliježu odredbama članaka 4. i 5. ovoga Aneksa, na isti način kao da su dobili privremeni prihvat, uz rezervu odredbi iz niže navedenoga članka 7.

Članak 7.

Uvozne carine neće se naplaćivati, a uvozne zabrane i ograniče­­nja nisu primije­­njeni, i ako je privremeni prihvat odobren, u s­­ljedećim slučajevima neće se zahtijevati ponovni izvoz, ako je ukupna vrijednost i količina robe razumna prema miš­­lje­­nju carinskih vlasti zem­­lje uvoza, s obzirom na prirodu izložbe, broj ­­njezinih posjetite­­lja i omjer sudjelova­­nja izlagača:

a) mali uzorci (osim alkoholnih pića, duhana i goriva) koji predstav­­ljaju stranu robu izloženu na izložbi, uk­­ljučujući uzorke hrane i pića, bilo uvezene u obliku takvih uzoraka ili proizvedenih na izložbi od uvezenog materijala, pod uvjetom:

i) da su besplatno dostav­­ljeni iz inozemstva, te da se koriste isk­­ljučivo za besplatnu distribuciju posjetite­­ljima na izložbi, za uporabu ili potroš­­nju osoba kojima je podije­­ljena,

ii) da se mogu identificirati kao reklamni uzorci, te da svaki uzorak ima malu jediničnu vrijednost,

iii) da se ne daju u komercijalne svrhe i da su, po mogućnosti, zapakirani u značajno ma­­njim ambalažama od najma­­nje maloprodajne ambalaže, i

iv) da se uzorci hrane i pića koji se ne distribuiraju u pakira­­njima kako je gore navedeno pod (iii), konzumiraju na izložbi;

b) uvezeni uzorci koje koriste ili konzumiraju suci na izložbi za procje­­njiva­­nje ili prosudbu izloženih proizvoda, podliježu predoče­­nju certifikata od glavnog povjerenika sekcije u kojem se navodi narav i količina uzoraka koji se na taj način koriste ili konzumiraju;

c) robe uvezene isk­­ljučivo za demonstraciju ili u svrhe demonstrira­­nja operacije stranoga stroja ili aparata izloženog na izložbi i koje su korištene ili uništene tijekom takvih demonstracija;

d) tiskovina, katalozi, trgovačke obavijesti, cjenici, reklamni posteri, kalendari, sa slikama ili bez, neuokvirene fotografije, koje su reklamni materijal za stranu robu izloženu na izložbi, pod uvjetom da su dostav­­ljeni besplatno iz inozemstva, te da se koriste isk­­ljučivo za besplatnu distribuciju posjetite­­ljima na izložbi.

Članak 8.

Uvozne carine neće se naplaćivati, a uvozne zabrane i ograniče­­nja ne primije­­njuju se, i ako je privremeni prihvat odobren, ponovni izvoz neće se zahtijevati u s­­ljedećim slučajevima.

a) proizvodi koji su uvezeni i koji se koriste u grad­­nji, postav­­lja­­nju, dekorira­­nju, animira­­nju, ili postav­­lja­­nju štandova stranih izlagača na izložbi, kao što su boja, lak, tapete, destilirani alkohol, vatromet, sjemenke, bi­­ljke itd. koji su uništeni nakon ­­njihove uporabe;

b) službeni katalozi, prospekti, posteri i druga tiskovina, sa slikama ili bez ­­njih, koji su izdani od strane zema­­lja sudionica u izložbi;

c) planovi, crteži, dosjei, snimke, obrasci i drugi dokumenti koji se uvoze za uporabu na izložbi.

Članak 9.

a) Na ulazu i izlazu provest će se ispitiva­­nje i provjera robe koja će biti izložena ili koja će se koristiti ili koja je bila izložena ili korištena na izložbi, kada god je to moguće i prikladno, na mjestu održava­­nja izložbe.

b) Svaka ugovorna stranka nastojat će, kada god to smatra korisnim, uzimajući u obzir važnost izložbe, otvoriti tijekom razumnog razdob­­lja Carinski ured na mjestu održava­­nja izložbe na ­­njezinu teritoriju.

c) Ponovni izvoz robe koja je privremeno uvezena može se provesti u nekoliko navrata, te kroz bilo koji Carinski ured koji je otvoren u tu svrhu, čak i u uredu različitom od ureda uvoza, osim ukoliko se uvoznik obvezao ponovno izvesti robu putem ureda za uvoz kako bi mogao koristiti pojednostav­­ljeni postupak.

Članak 10.

Prethodne odredbe ne sprječavaju primjenu:

a) većih olakšica koje ugovorne stranke daju ili mogu dati bilo jednostranim sporazumom, ili putem dvostranih ili više­stra­nih sporazuma,

b) nacionalnih propisa, ili konvencionalnih necarinskih propisa koji se odnose na organizaciju izložbe,

c) zabrane i ograniče­­nja koja proizlaze iz nacionalnog zakonodavstva i propisa i koji se tiču javnog morala i ponaša­­nja, javne sigurnosti, javne higijene ili zdrav­­lja, ili veterinarskih ili fitopatoloških pita­­nja, ili ona koja se odnose na zaštitu patenata, zaštitnih znakova, i autorskih prava, te prava reprodukcije.

Članak 11.

Za primjenu ovoga Aneksa, teritoriji ugovornih zema­­lja koji sači­­njavaju carinsku ili gospodarsku uniju mogu se smatrati jedinstvenim teritorijem.

PREPORUKA

Opća skupština preporuča da se uvozne carine ne naplaćuju, a uvozne zabrane i ograniče­­nja ne primije­­njuju se, i ako je privremeni prihvat odobren, ponovni izvoz neće se zahtijevati ako su ukupna vrijednost i količina robe razumni prema miš­­lje­­nju carinskih vlasti zem­­lje uvoza s obzirom na prirodu izložbe, broj ­­njezinih posjetite­­lja i omjer sudjelova­­nja izlagača za proizvode koje su uvezli glavni povjerenici sekcije za:

i) ­­njihovu osobnu potroš­­nju;

ii) za uporabu tijekom službenih prijema;

iii) nuđe­­nje značajnim posjetite­­ljima iz ­­njihove zem­­lje, iz zem­­lje organizatora ili onima koji dolaze iz trećih zema­­lja.

REZERVE I IZJAVE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Rezerva:

»Veleposlanstvo Sjedi­­njenih Američkih Država čestita Ministarstvu va­­njskih poslova i ima čast izvijestiti ga da, što se tiče potpisa Protokola o Konvenciji iz 1928. o međunarodnim izložbama koji će biti otvoren za potpis u Ministarstvu va­­njskih poslova 30. studenoga 1972. da je potpis Vlade Sjedi­­njenih Država popraćen je rezervom u odnosu na stavak (2) članka 10. Ta rezerva slaže se sa stajalištem koje­g Vlada Sjedi­­njenih Država dos­­ljedno navodi na sastancima Ureda međunarodnih izložbi, te u sastav­­lja­­nju općih pravila glede izložbi u Sjedi­­njenim Državama da, dok Vlada Sjedi­­njenih Država jamči ispu­­nje­­nje svojih vlastitih obveza, ona nije u položaju teme­­ljem svoga zakonodavstva jamčiti ispu­­nje­­nje obveza pravnih osoba koje je akreditirala u svrhe organizira­­nja izložbi.

Vlada Sjedi­­njenih Država će ipak, u granicama mogućnosti, nastojati osigurati da takvi organizatori ispune svoje obveze«.

BJELORUSIJA

Rezerva:

»Vlada Bjeloruske Sovjetske Socijalističke Republike ne smatra se vezanom odredbama glede arbitraže, stavci 3. i 4. članka 34. Konvencije«.

Izjava.

»Vlada Bjeloruske Sovjetske Socijalističke Republike ovime izjav­­ljuje da su odredbe članka 35. izmije­­njene Konvencije prema kojima je određeni broj država lišen prava postaja­­nja strankama Konvencije diskriminirajuće, te smatra da bi Konvencija trebala biti otvorena za sudjelova­­nje svim zainteresiranim državama bez bilo kakve diskriminacije ili ograniče­­nja, u skladu sa suverenim pravom država«.

BUGARSKA

Rezerva:

»Narodna Republika Bugarska ne smatra se vezanom odredbama stavaka 3. i 4. članka 34. Konvencije«.

Izjava:

»Sve zem­­lje svijeta uživaju apsolutnu jednakost i imaju pravo pristupiti ovoj Konvenciji bez obzira na ograniče­­nja iz članka 35. Konvencije«. 

MAĐARSKA

Rezerva:

»Mađarska strana ne smatra da su za ­nju obvezatni stavci 3. i 4. članka 34. Protokola.

POLJSKA

Rezerva:

»Vlada Po­ljske Narodne Republike ovime izjav­ljuje da se ne smatra vezanom odredbama članka 34. stavcima 3. i 4. ove Konvencije«.

Izjava u svezi članka 35. Konvencije:

»Vlada Po­ljske Narodne Republike smatra da bi ova Konvencija trebala biti otvorena za pristupa­nje svakoj državi«.

RUMUNJSKA

Rezerva:

»Socijalistička Republika Rumu­njska ovime izjav­ljuje, u svezi sa člankom 34. stavak 5. Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu 22. studenoga 1928. da se ne smatra vezanom odredbama stavaka 3. i 4. članka 34. Konvencije. Stav Socijalističke Republike Rumu­njske jest da sporovi između dviju ili više ugovornih stranaka glede tumače­nja ili provedbe Konvencije koji nisu riješeni pre­govorima mogu biti predmetom arbitraže jedino uz suglasnost svih stranaka u sporu, u svakom pojedinom slučaju«.

Izjava:

»Vlada Socijalističke Republike Rumu­njske ovime smatra da odredbe članka 35. Konvencije o međunarodnim izložbama, potpisane u Parizu 22. studenoga 1928. nisu u skladu s načelom prema kojem međunarodni mnogostrani ugovori, čija je svrha i ci­lj u interesu cijele međunarodne zajednice, trebaju biti otvoreni za univerzalno sudjelova­nje«.

UKRAJINA

Rezerva:

»Vlada Ukrajinske Sovjetske Socijalističke Republike ne smatra se vezanom odredbama glede arbitraže iz stavaka 3. i 4. članka 34. Konvencije«.

Izjava:

»Vlada Ukrajinske Sovjetske Socijalističke Republike ovime izjav­ljuje da su odredbe članka 35. izmije­njene Konvencije prema kojoj je određeni broj država lišen prava postaja­nja strankama Konvencije diskriminirajuće, te smatra da bi Konvencija trebala biti otvorena za sudjelova­nje svim zainteresiranim državama bez bilo kakve diskriminacije ili ograniče­nja, u skladu s načelima suverenog prava država«.

SAVEZ SOVJETSKIH SOCIJALISTIČKIH REPUBLIKA

Rezerva:

»Vlada SSSR-a ne smatra se vezanom odredbama glede arbitraže iz stavaka 3. i 4. članka 34.«.

Izjava:

»Vlada SSSR-a ovime izjav­ljuje da su odredbe članka 35. izmije­njene Konvencije prema kojoj je određeni broj država lišen prava postaja­nja strankama Konvencije diskriminirajuće, te smatra da bi Konvencija trebala biti otvorena za sudjelova­nje svim zainteresiranim državama bez bilo kakve diskriminacije ili ograniče­nja, u skladu s načelima suverenog prava država«.

ČEHOSLOVAČKA

Rezerva:

»Vlada Socijalističke Republike Čehoslovačke se ne smatra vezanom odredbama članka 34. stavci 3. i 4. Konvencije«.

25. 07. 1974.

NJEMAČKA DEMOKRATSKA REPUBLIKA

Rezerva:

»Vlada Demokratske Republike Njemačke smatra da Konvencija treba biti otvorena za pristupa­nje bilo kojoj državi«.

Izjava:

»Vlada Demokratske Republike Njemačke smatra da Konvencija treba biti otvorena za pristupanje bilo kojoj državi«.

16. 12. 1975.

PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION SIGNEE A PARIS LE 22 NOVEMBRE 1928 CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES

Les Parties - la présente Convention,

Considérant que les rčgles et procédures instaurées par la Convention concernant les expositions internationales signée - Paris le 22 Novembre 1928, modifiée et complétée par les Protocoles des 10 Mai 1948 et 16 Novembre 1966, se sont révélées utiles et nécessaires aux organisateurs de ces expositions comme aux Etats participants,

Désireuses džadapter aux conditions de lžactivité moderne lesdites rčgles et procédures, ainsi que celles qui concernent lžOrganisation chargée de veiller - son application et de réunir ces dispositions dans un seul instrument qui doit remplacer la Convention de 1928,

Sont convenues de ce qui suit:

Article 1.

Le présent Protocole a pour objet:

a) de modifier les rčgles et procédures concernant les expositions internationales;

b) de modifier les dispositions concernant les activités du Bureau International dex Expositions.

Modification Article 2.

La Convention de 1928 est de nouveau modifiée par le présent Protocole conformément aux objectifs exprimés - lžarticle I. Le texte de la Convention ainsi modifiée figure dans lžAppendice au présent Protocole dont il constitue partie intégrante.

Article 3.

1. Le présent Protocole est ouvert - la signature des Parties - la Convention de 1928 - Paris du 30 Novembre 1972 au 29 Novembre 1973 et restera ouvert aprčs cette derničre date pour lžadhésion de ces męmes Parties.

2. Les Parties - la Convention de 1928 peuvent devenir Parties au présent Protocole par:

a) signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation;

b) signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation;

c) adhésion.

3. Les instruments de ratification, acceptation, approbation ou adhésion sont déposés auprčs du Gouvernement de la République Française.

Article 4.

Le présent Protocole entrera en vigueur - la date - laquelle vingt-neuf Etats y seront devenus Parties dans les conditions prévues - lžarticle III.1

Article 5.

Les dispositions du présent Protocole ne sžappliquent pas - lženre­gistrement džune exposition pour laquelle une date aura été retenue par le Bureau International des Expositions jusquž- et y inclus la session du Conseil džAdministration qui aura immédiatement précédé lžentrée en vigueur du présent Protocole, conformément - lžarticle IV ci-dessus.

Article 6.

Le Gouvernement de la République Française notifiera aux gouvernements des Parties contractantes ainsi qužau Bureau International des Expositions:

a) les signatures, ratifications, approbations, acceptations et adhésions conformément - lžarticle III;

b) la date - laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément - lžarticle IV.

Article 7.

Dčs lžentrée en vigueur du présent Protocole le Gouvernement de la République Française le fera enre­gistrer auprčs du Secrétariat des Nations Unies, conformément - lžarticle 102 de la Charte des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dűment autorisés - cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT A PARIS le 30 Novembre 1972 en langue française en un seul exemplaire qui sera conservé dans les archives du Gouvernement de la République Française lequel en délivrera des copies conformes aux gouvernements de toutes les Parties - la Convention de 1928.

 

PAYS                                                                         NOM                                  NOTE

Pour le Gouvernement de la                                   S. Von BRAUN

République Fédérale džAllemagne

Pour le Gouvernement de la                                   Erich BIELKA                   Sous réserve de ratification

République džAutriche                                           28/09/1973

Pour le Gouvernement du Royaume                     R. ROTHSCHILD              Sous réserve de ratification

de Belgique                                                               R. RAUX

Pour le Gouvernement de la République              V. ANICHTCHOUK         Sous la réserve formulée dans les

Socialiste Soviétique de Biélorussie                                                                 pouvoirs et dans la déclaration

Pour le Gouvernement de la                                   E. RAZLOGOV                  Avec les réserves et la déclaration

République Populaire de Bulgarie                                                                     formulées au moment de la signature

Pour le Gouvernement du Canada                        Claude T. CHARLAND

Pour le Gouvernement du Royaume                     Poul ASSAM                    Sour réserve de ratification

de Danemark

Pour le Gouvernement džEspagne                        E. de MOTTA y ZAYAS

Pour le Gouvernement des Etats-                          Jack B. KUBISCH             Sous réserve de ratification et de la déclaration contenue

Unis džAmérique                                                                                                 dans la note verbale n° 201 du 29 Novembre 1972.

Pour le Gouvernement de la République de Finlande                                    Olle HEROLD        Sous réserve de ratification

Pour le Gouvernement de la République Française                                        Christian DžAUMALE

Pour le Gouvernement du                                       D. LOGAN

Royaume-Uni de Grande-Bretagne                       F. SEDGWICK-JELL

et džIrlande du Nord

Pour le Gouvernement du Royaume de Grčce

Pour le Gouvernement de la République džHaďti

Pour le Gouvernement de la                                   Laszlo FOLDES                 Sous la réserve mentionnée dans les

République Populaire Hongroise                                                                      pouvoirs

Pour le Gouvernement de lžEtat džIsraël              Israël HAVIV                     Sous réserve de ratification

Pour le Gouvernement de la                                   F. MALFATTI                  Sous réserve de ratification

République Italienne

Pour le Gouvernement du Japon

Pour le Gouvernement de la République Libanaise

Pour le Gouvernement du Royaume  du Maroc

Pour le Gouvernement de la                                   Pierre-Louis FALAIZE    Sous réserve de ratification

Principauté de Monaco

Pour le Gouvernement de la

République Fédérale du Nigeria

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvčge                                            Hersleb VOGT      Sous réserve de ratification

Pour le Gouvernement du Royaume                     J.A. de RANITZ               Sous réserve de ratification

des Pays-Bas

Pour le Gouvernement de la                                   Michata KAJZERA          Sous réserve de ratification et sous la réserve

République Populaire de Pologne                                                                     mentionnée dans la note verbale du 30 Novembre 1972

                                                                                                                                (n° Z-II-OME-BIE)

Pour le Gouvernement de la                                   A. LENCASTRE da          Sous réserve de ratification

République du Portugal                                          VEIGA

                                                                                    29 Novembre 1973

Pour le Gouvernement de la                                   C. FLITAN                         Sous réserve de ratification et avec la réserve, mentionnée

République Socialiste de Roumanie                     8 Novembre 1973              par les pleins pouvoirs, aux dispositions des paragraphes

                                                                                                                                3 et 4 de lžarticle 34 et avec déclaration - lžarticle 35

Pour le Gouvernement du                                       D. WINTER                       Sous réserve de ratification

Royaume du Sučde

Pour le Gouvernement de la                                   Max TROENDLE              Sous réserve de ratification

Confédération Suisse

Pour le Gouvernement de la

République Socialiste Tchécoslovaque

Pour le Gouvernement de la                                   Abdessalem BEN

République Tunisienne                                          AYED

Pour le Gouvernement de la                                   Alexandre GORDENOK   Sous la réserve et la déclaration

République Soviétique de lžUkraine                                                                 transmises au moment de la signature

Pour le Gouvernement de lžUnion                        Youri BORISSOV              Sous la réserve et la déclaration

des Républiques Socialistes Soviétiques                                                        transmises au moment de la signature

 

APPENDICE

CONVENTION CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES SIGNEE A PARIS LE 22 NOVEMBRE 1928, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LES PROTOCOLES DES 10 MAI 1948, 16 NOVEMBRE 1966 ET 30 NOVEMBRE 1972, AINSI QUE PAR LžAMENDEMENT DU 24 JUIN 1982 ET PAR LžAMENDEMENT DU 31 MAI 1988

TITRE I – Définitions et objet.

Article 1

1. Une exposition est une manifestation qui, quelle que soit sa dénomination, a un but principal dženseignement pour le public, faisant lžinventaire des moyens dont dispose lžhomme pour satisfaire les besoins džune civilisation et faisant ressortir dans une ou plusieurs branches de lžactivité humaine les progrčs réalisés ou les perspectives džavenir.

2. Lžexposition est international lorsque plus džun Etat y participe.

3. Les participants - une exposition internationale sont džune part les exposants des Etats officiellement représentés groupés en sections nationales, džautre part les organisations internationales ou les exposants ressortissants džEtats non officiellement représentés et enfin ceux qui sont autorisés, selon les rčglements de lžexposition, - poursuivre une autre activité, en particulier les concessionnaires.

Article 2

La présente Convention sžapplique - toutes les expositions internationales - lžexception des:

a) expositions džune durée de moins de trois semaines;

b) expositions des Beaux-Arts;

c) expositions essentiellement commerciales.

Nonobstant le titre qui pourrait ętre donné - une exposition par ses organisateurs, la présente Convention distingue les expositions enregistrées et les expositions reconnues.

TITRE II – Conditions générales džorganisation des expositions internationales.

Article 3

Ont la vocation - ętre enregistrées par le Bureau Internationales des Expositions, visé - lžarticle 25 ci-aprčs, les expositions internationales qui présentent les caractčres suivants:

A) Leur durée ne peut ętre inférieure - six semaines, ni supérieure - six mois;

B) Le régime des bâtiments džexposition utilisés par les Etats participants est fixé par le réglement général de lžexposition. Dans le cas oů une taxe immobiličre serait exigible, džaprčs la législation en vigueur dans lžEtat invitant, elle demeurerait - la charge des organisateurs. Seuls les services effectivement rendus en application des rčglements approuvés par le Bureau peuvent faire lžobjet džune rétribution;

C) A partir du ler janvier 1995 lžespacement entre deux expositions enregistrées est de cinq ans au moins, la premičre exposition pouvant avoir lieu en 1995. Toutefois, le Bureau International des Expositions peut accepter une avance džun an au plus par rapport - la date qui résulte de la disposition qui précčde pour permettre la célébration džun évčnement particulier džimportance internationale, sans pour autant que lžespacement quinquennal fixé par le calendrier džorigine soit modifié«.

Article 4

A) Ont la vocation - ętre reconnues par le Bureau International des Expositions les expositions internationales qui présentent les caractčres suivants:

1. Leur durée ne peut ętre inférieure - trois semaines ni supérieure - trois mois;

2. Elles doivent illustrer un thčme précis;

3. Leur surface totale ne doit pas exéder 25 ha.;

4. Elles doivent attribuer aux Etats participants des emplacements construits par lžorganisateur et libres de tous loyers, charges, taxes et frais autres que ceux représentatifs de services rendus, lžemplacement le plus important attribué - un Etat ne doit pas exéder 1000 m˛. Toutefois, le Bureau International des Expositions peut autoriser une dérogation - lžobligation de gratuité si la situation économique et financičre de lžEtat organisateur le justifie;

5. Une seule exposition reconnue au titre du présent paragraphe A peut se tenir entre deux expositions enregistrées.

6. Une seule exposition enregistrée ou reconnue au titre du présent paragraphe A peut se tenir au cours džune męme année.

B) Le Bureau International des Expositions peut également accorder sa reconnaissance:

1. - lžexposition des Arts Décoratifs et de lžArchitecture Moderne de la Triennale de Milan, en raison de son antériorité historique et pour autant quželle conserve ses caractéristiques džorigine;

2. aux expositions džhorticulture de type Al agréées par lžAssociation International des Producteurs de lžHorticulture pourvu quželles soient espacées džau moins deux ans dans des états différents et džau moins dix ans dans un męme état;

appelées - se tenir dans lžintervalle entre deux expositions enregistrées.

Article 5

Les dates džouverture ou de clôture džune exposition et ses caractčres généraux sont fixés au moment de son enregistrement ou de sa reconnaissance et ne peuvent ętre modifiés qužavec lžaccord du B.I.E.

TITRE III  – Enregistrement

Article 6

1. Le gouvernement džune Partie contractante sur le territoire de laquelle une exposition est projetée (ci-aprčs dénommé gouvernement invitant), doit adresser au Bureau une demande pour obtenir son enregistrement ou de sa reconnaissance en indiquant les mesures législatives, réglementaires ou financičres qužil prévoit - lžoccasion de cette exposition. Le gouvernement džun Etat non-countractant désireux džobtenir lženregistrement ou la reconnaissance džune exposition peut de la męme maničre adresser une demande au Bureau - condition de sžengager - respecter pour cette exposition les dispositions des titres I, II, III et IV de cette Convention et les rčglements édictés pour leur application.    

2. La demande dženregistrement ou de reconnaissance doit ętre faite par le gouvernement chargé des relations internationales se rapportant au lieu oů lžexposition est projetée (ci-aprčs dénommé le gouvernement invitant), męme dans le cas oů ce gouvernement nžest pas lžorganisateur de lžexposition.

3. Le Bureau détermine par ses rčglements obligatoires le délai maximum pour retenir la date džune exposition et le délai minimum pour le dépôt de la demande dženregistrement ou de reconnaissance; il précise les documents qui doivent accompag­ner une telle demande. Il fixe également, par rčglement obligatoire, le montant des contributions exigées pour frais džexamen de la demande.

4. Lženregistrement ou la reconnaissance nžest accordé que si lžexposition remplit les conditions fixées par la présente Convention et les rčglements établis par le Bureau.

Article  7

1. Lorsque deux Etats ou plus sont en concurrence entre eux pour lženregistrement ou la reconnaissance džune exposition et ne parviennent pas - sžaccorder, ils saisissent lžAssemblée Générale du Bureau qui décide en tenant compte des considérations invoquées et notamment des raisons spéciales de nature historique ou morale, du temps écoulé depuis la derničre exposition et du nombre de manifestations déj- organisées par les Etats concurrents.

2. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le Bureau donne la préférence - une exposition projetée sur le territoire džune Partie contractante.

Article  8

Sauf dans le cas prévu - lžarticle 5 paragraphe 2, lžEtat qui a obtenu lženregistrement ou la reconnaissance džune exposition perd les droits attachés - cet enregistrement ou cette reconnaissance sžil modifie la date - laquelle il avait déclaré quželle se tiendrait. Sžil entend quželle soit organisée - une autre date, il doit introduire une nouvelle demande et se soumettre, sžil y a lieu, - la procédure fixée - lžarticle 7 qužimpliquent les compétitions éventuelles.

Article  9

1. Pour toute exposition qui nža pas été enregistrée ou reconnue, les Parties contractantes refusent leur participation et leur patronage ainsi que toute subvention.

2. Les Parties contractantes restent entičrement libres de ne pas participer - une exposition enregistrée ou reconnue.

3. Chaque Partie contractante usera de tous les moyens qui, džaprčs sa législation, lui paraîtront les plus opportuns pour agir contre les promoteurs džexpositions fictives ou džexpositions auxquelles les participants seraient frauduleusement attirés par des promesses, annonces ou réclames mensongčres.

TITRE IV – Obligations des organisateurs des expositions enregistrées et des Etats participants.

Article  10

1. Le gouvernement invitant doit veiller au respect des dispositions de la présente Convention et des rčglements édictés pour son application.

2. Si ce gouvernement nžorganise pas lui-męme lžexposition, la personne morale qui lžorganise doit ętre officiellement reconnue - cet effet par le gouvernement, lequel garantit lžexécution des obligations de cette personne morale.

Article  11

1. Toutes les invitations - participer - une exposition, quželles soient adressées - des Parties contractantes ou - des Etats non-membres, doivent ętre acheminées par voie diplomatique par le seul gouvernement de lžEtat invitant au seul gouvernement de lžEtat invité, pour lui-męme et les autres personnes physiques ou morales qui relčvent de son autorité. Les réponses doivent parvenir par la męme voie au gouvernement invitant, de męme que les désirs de participation exprimés par des personnes physiques ou morales non invitées. Les invitations doivent tenir compte des délais prescrits par le Bureau. Les invitations aux organisations de caractčre international leur sont adressées directement.

2. Aucune Partie contractante ne peut organiser ou patronner une participation - une exposition internationale si les invitations ci-dessus nžont pas été adressées conformément aux dispositions de cette Convention.

3. Les Parties contractantes sžengagent - nžadresser ni accepter aucune invitation - participer - une exposition, quželle doive avoir lieu sur le territorie džune Partie contractante ou sur celui džun Etat non-membre, si cette invitation ne fait pas mention de lženregistrement ou de la reconnaissance accordé conformément aux dispositions de la présente Convention.

4. Toute Partie contractante peut requérir les organisateurs de sžabstenir de lui adresser des invitations autres que celle qui lui est destinée. Elle peut aussi sžabstenir de transmettre des invitations ou des désirs de participation exprimés par des personnes physiques ou morales non invitées.

Article  12

Le gouvernement invitant doit nommer un Commissaire Général de lžexposition, sžil sžagit džune exposition enregistrée, ou un Commissaire de lžexposition, sžil sžagit džune exposition reconnue, chargé de le représenter - toutes fins de la présente Convention et en tout ce qui concerne lžexposition.

Article  13

Le gouvernement de tout Etat qui participe - une exposition doit nommer un Commissaire Général de section sžil sžagit džune exposition enregistrée ou un Commissaire de Section sžil sžagit džune exposition reconnue pour le représenter auprčs du gouvernement invitant. Le Commissaire Général de Section ou le Commissaire de Section est seul chargé de lžorganisation de sa présentation nationale. Il informe le Commissaire Général de lžexposition ou le Commissaire de lžexposition de la composition de cette présentation et veille au respect des droits et obligations des exposants.

Article  14 (abrogé)

Article  15 (abrogé)

Article  16

Le régime douanier des expositions est fixé par lžannexe - la présente Convention, dont ladite annexe fait partie intégrante.

Article  17

Dans une exposition, ne sont considérées comme nationales et, en conséquence, ne peuvent ętre désignées sous cette dénomi­nation que les sections constituées sous lžautorité de Commissaires Généraux ou de Commissaires nommés conformément - lžartice 13 par les gouvernements des Etats participants. Une section nationale comprend tous les exposants de lžEtat considéré, mais non les concessionnaires.

Article  18

1. Dans une exposition, il ne peut ętre fait usage pour désig­ner un participant ou un groupe de participants džune appellation géographique se rapportant - une Partie contractante qužavec lžautorisation du Commissaire Général de section ou du Commissaire de Section représentant le gouvernement de ladite Partie.

2. Si une Partie contractante ne participe pas - une exposition, le Commissaire Général ou le Commissaire de cette exposition veille, en ce qui concerne cette Partie contractante, au respect de la protection prévue au paragraphe précédent.

Article 19

1. Les productions présentées dans la section nationale džun Etat participant doivent ętre en relation étroite avec cet Etat (par exemple objets originaires de son territoire ou productions créées par ses ressortissants).

2. Peuvent toutefois y figurer, avec lžautorisation des Commissaires Généraux ou des Commissaires des autres Etats en cause, džautres objets ou productions, - condition qužils ne servent quž- compléter la présentation.

3. En cas de contestation entre Etats participants dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, un arbitrage est rendu par le Collčge des Commissaires Généraux ou des Commissaires de section statuant - la majorité des Commissaires présents. La décision est définitive.

Article 20

1. A moins de dispositions contraires dans la législation en vigueur dans lžEtat invitant, il ne doit ętre concédé aucun monopo­le de quelque nature qužil soit, sauf, en ce qui concerne les services communs, autorisation du Bureau accordée au moment de lženre­gistrement ou de la reconnaissance. Dans ce cas les organisateurs sont tenus aux obligations suivantes:

a) indiquer lžexistence de ce ou ces monopoles dans le Rčglement Général de lžexposition et dans le Contrat de Participation;

b) assurer aux participants lžusage des services monopolisés aux conditions habituellement appliquées dans lžEtat;

c) ne limiter en aucun cas les pouvoirs des Commissaires Généraux ou des Commissaires dans leurs sections respectives.

2. Le Commissaire Général ou le Commissaire de lžexposition prend toute mesure pour que les tarifs demandés aux Etats participants ne soient pas plus élevés que ceux demandés aux organisateurs de lžexposition et, en tout cas, que les tarifs normaux de la localité.

Article 21

Le Commissaire Général ou le Commissaire de lžexposition prend toutes les mesures possibles pour assurer le fonctionnement efficace des services džutilité publique - lžintérieur de lžexposition.

Article 22

Le gouvernement invitant sžefforce de faciliter lžorganisation de la participation des Etats et de leurs ressortissants, notamment en matičre de tarifs de transport et de conditions džadmission des personnes et des objets.

Article 23

1. Le Rčglement Général džune exposition doit indiquer si, indépendamment des certificats de participation qui peuvent ętre accordés, des récompenses seront ou non décernées aux participants. Dans le cas oů des récompenses seraient prévues, leur attribution peut ętre limitée - certaines catégories.

2. Avant lžouverture de lžexposition tout participant peut déclarer vouloir rester en dehors de lžattribution des récompenses.

Article 24

Le Bureau International des Expositions visé au titre suivant, peut établir des rčglements fixant les conditions générales de composition et de fonctionnement des jurys et déterminant le mode džattribution des récompenses.

TITRE V – Dispositions institutionnelles.

Article 25

1. Il est institué une organisation internationale dénommée Bureau International des Expositions, chargée de veiller et pourvoir - lžapplication de la présente Convention. Ses membres sont les gouvernements des Parties contractantes. Le Sičge du Bureau est - Paris.

2. Le Bureau possčde la personnalité juridique et notamment la capacité de conclure des contrats, džacquérir et de vendre des biens meubles et immeubles, ainsi que džester en justice.

3. Le Bureau a la capacité de conclure des accords notamment en matičre de privilčges et immunités avec des Etats et organisations internationales pour lžexercice des attributions qui lui sont confiées par la présente Convention.

4. Le Bureau comprend une Assemblé Générale, un Président, une Commission Exécutive, des commissions spécialisées, autant de Vice-Présidents que de Commissions et un Secrétariat placé sous lžautorité džun Secrétaire Général.

Article 26

LžAssemblée Générale du Bureau est composée des délégués désignés par les gouvernements des Parties contractantes - raison džun - trois délégués pour chacune dželles.

Article 27

LžAssemblée Générale tient des sessions réguliéres et peut également tenir des sessions extraordinaires. Elle statue sur toutes les questions pour lesquelles la présente Convention attribue compétence au Bureau dont elle est la plus haute autorité, et notamment:

a) discute, adopte et public les rčglements relatifs - lženre­gistrement ou -  la reconnaissance, la classification et lžorgani­sa­tion des expositions internationales et au fonctionnement du Bureau;

dans les limites des dispositions de la présente Convention, elle peut établir des rčglements obligatoires; elle peut aussi établir des rčglements-types qui serviront de guides pur lžorganisation des expositions;

b) arręte le budget, contrôle et approuve les comptes du Bureau;

c) approuve les rapports du Secrétaire Général;

d) crée les commissions quželle juge utiles, désigne les membres de la Commission Exécutive et des autres commissions et fixe la durée de leur mandat;

e) approuve tout projet džaccord international visé - lžarticle 25 paragraphe 3 de la présente Convention;

f) adopte les projets džamendements visés - lžarticle 33;

g) désigne le Secrétaire Général.

Article 28

1. Le gouvernement de chaque Partie contractante, quel que soit le nombre de ses délégués, dispose džune voix au sein de lžAssemblée Générale. Toutefois, son droit de vote est suspendu si la totalité des cotisations dűes par lui, en application de lžarticle 32 ci-aprčs, excčde le total de ses cotisations se rapportant - lžannée en cours et - lžannée précédente.

2. LžAssemblée Générale peut valablement délibérer lorsque le nombre des délégations présentes en séance et ayant droit de vote est au moins des deux tiers de celui des Parties contractantes ayant droit de vote. Si ce quorum nžest pas atteint, elle est - nouveau convoquée sur le męme ordre du jour, - échéance džau moins un mois. Dans ce cas le quorum requis est abaissé - la moitié du nombre des Parties contractantes disposant du droit de vote.

3. Les votes sont acquis - la majorité des délégations présentes qui expriment leur vote pour ou contre. Toutefois, dans les cas suivants la majorité des deux tiers est requise:

a) adoption des projets džamendements - la présente Convention;

b) établissement et modification des rčglements;

c) adoption du budget et approbation du montant des cotisations annuelles des Parties contractantes;

d) autorisation de modifier les dates džouverture et de clôture džune exposition dans les conditions prévues - lžarticle 5 ci-dessus;

e) enre­gistrement džune expositions sur le territoire džun Etat non-membre en cas de concurrence avec une exposition sur le territoire džune Partie contractante;

f) réduction des intervalles prévus - lžarticle 3 de la présente Convention;

g) acceptation des réserves - un amendement présentées par une Partie contractante; ledit amendement devant ętre, en application de lžarticle 33, adopté č la majorité des 4/5 ou - lžunanimité selon le cas;

h) approbation de tout projet džaccord international;

i) nomination du Secrétaire Général.

Article 29

1. Le Président est élu par lžAssemblée Générale au scrutin secret pour une période de deux ans parmi les délégués de gouvernements des Parties contractantes, mais il ne représente plus lžEtat dont il est ressortissant pendant la durée de son mandat. Il est rééligible.

2. Le Président convoque et dirige les réunions de lžAssemblée Générale et veille au bon fonctionnement du Bureau. En son absence, ses fonctions sont exercées par le Vice-Président chargé de la Commission Exécutive ou, - défaut, par un des autres Vice-Présidents, dans lžordre de leur élection.

3. Les Vice-Présidents sont élus parmi les délégués des gouvernements des Parties contractantes par lžAssemblée Générale qui détermine la nature et la durée de leur mandat et désigne notamment la commission dont ils ont la charge.

Article 30

1. La Commission Exécutive se compose de délégués des gouvernements de douze Parties contractantes - raison džun pour chacun džentre eux.

2. La Commission Exécutive

a) établit et tient - jour une classification des activités humaines susceptibles de figurer dans une exposition;

b) examine toute demande dženre­gistrement ou de reconnaissance džune exposition et la soumet, avec son avis, - lžapprobation de lžAssemblée Générale;

c) remplit les tâches qui lui sont confiées par lžAssemblée Générale;

d) peut demander lžavis des autres commissions.

Article 31

1. Le Secrétaire Général, nommé suivant les dispositions de lžarticle 28 de la présente Convention, doit ętre un ressortissant džune des Parties contractantes.

2. Le Secrétaire Général est chargé de gérer les affaires courantes du Bureau suivant les instructions de lžAssemblée Générale et de la Commission Exécutive. Il élabore le projet de budget, présente les comptes et soumet - lžAssemblée Générale des rapports relatifs - ses activités. Il représente le Bureau, notamment en justice.

3. LžAssemblée Générale détermine les autres attributions et les obligations du Secrétaire Général ainsi que son statut.

Article 32

Le budget annuel du Bureau est fixé par lžAssemblée Générale dans les conditions prévues au paragraphe 3 de lžarticle 28. Il tient compte des réserves financičres du Bureau, des recettes de toute sorte, ainsi que des soldes débiteurs et créditeurs reportés des exercices précédents. Les dépenses du Bureau sont couvertes par ces sources et par les cotisations des Parties contractantes selon le nombre de parts leur incombant en application des décisions de lžAssemblée Générale.

Article 33

1. Toute Partie contractante peut proposer un projet džamendement - la présente Convention. Le texte dudit projet et les raisons qui lžont motivé sont adressés au Secrétaire Général qui les communique dans le plus bref délai aux autres Parties contractantes.

2. Le projet džamendement proposé est inscrit - lžordre du jour da la session ordinaire ou džune session extraordinaire de lžAssemblée Générale qui se tient au moins trois mois aprčs la date de son envoi par le Secrétaire Général.

3. Tout projet džamendement adopté par lžAssemblée Générale dans les conditions prévues au paragraphe précédent et - lžarticle 28 est soumis par le Gouvernement de la République Française - lžacceptation de toutes les Parties contractantes.  Il entre en vigueur - lžégard de toutes ces Parties - la date - laquelle les quatre cinquičmes džentre elles ont notifié leur acceptation au Gouvernement de la République Française. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précčdent, tout projet džamendement au présent paragraphe, -  lžarticle 16 relatif au régime douanier, ou - lžannexe prévue audit article, nžentre en vigueur quž- la date - laquelle toutes les Parties contractantes ont notifié leur acceptation au Gouvernement de la République Française.

4. Toute Partie contractante qui souhaite assortie džune réserve son acceptation džun amendement fait part au Bureau des termes de la réserve envisagée. LžAssemblée Générale statue sur lžadmissibilité de ladite réserve. LžAssemblée Générale doit faire droit aux réserves qui tendraient - sauve­garder des situations acquises en matičre džexpositions et rejeter celles qui auraient pour effet de créer des situations privilégiées. Si la réserve est acceptée, la Partie qui lžavait présentée figure parmi celles qui sont comptées comme ayant accepté lžamendement pour le calcul de la majorité des quatre cinquičmes susmentionnée. Si elle est rejetée, la Partie qui lžavait présentée opte entre le refus de lžamendement ou son acceptation sans réserve.

5. Lorsque lžamendement entre en vigueur, dans les conditions prévues au troisičme paragraphe du présent article, toute Partie contractante ayant refusé de lžaccepter peut, si elle le juge bon, se prévaloir des dispositions de lžarticle 37 ci-aprčs.

Article 34

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contrac­tantes concernant lžapplication ou lžinterprétation de la présente Convention, qui ne peut ętre réglé par les autorités investies de pouvoirs de décision en application de la présente Convention, fera lžobjet de négociations entre les Parties en litige.

2. Si ces négociations nžaboutissent pas - un accord - bref délai, une des Parties saisit le Président du Bureau et lui demande de désigner un conciliateur. Si alors le conciliateur ne peut obtenir lžaccord des Parties en litige sur une solution, il constate et délimite dans son rapport au Président la nature el lžétendue du litige.

3. Lorsqužun désaccord est ainsi constaté, le différend fait lžobjet džun arbitrage. A cette fin une des Parties saisit, dans un délai de deux mois - compter de la communication du rapport aux Parties en litige, le Secrétaire Général du Bureau džune requęte džarbitrage en mentionnant lžarbitre choisi par elle. Lžautre ou les autres Parties au différend doivent désigner, chacune, dans un délai de deux mois, leur arbitre respectif. A défaut, une des Parties saisit le Président de la Cour Internationale de Justice en lui demandant de désigner le ou les arbitres. Lorsque plusieurs Parties font cause commune, elles ne comptent pour lžapplication des dispositions du paragraphe qui précčde que pour une seule. En cas de doute, le Secrétaire Général décide.

Les arbitres désignent - leur tour un surarbitre. Si les arbitres ne peuvent sžaccorder sur ce choix dans un délai de deux mois, le Président de la Cour Internationale de Justice, saisi par une des Parties, y pourvoit.

4. Le collčge arbitral rend son arbitrage - la majorité de ses membres, la voix du surarbitre étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Cet arbitrage sžimpose - toutes les Parties en litige, définitivement et sans recours.

5. Chaque Etat pourra, au moment oů il signera ou ratifiera la présente Conventio ou y adhérera, déclarer qužil ne se consi­dčre pas lié par les dispositions des paragraphes 3 et 4 qui précčdent. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par lesdites dispositions envers tout Etat qui aura formulé une telle réserve.

6. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent, pourra - tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Gouvernement Dépositaire.

Article  35

La présente Convention est ouverte - lžadhésion džune part de tout Etat, soit membre de lžOrganisation des Nations Unies, soit non-membre de IžONU qui est Partie au statut de la Cour Internationale de Justice, ou membre džune institution spécialisée des Nations Unies, ou membre de lžAgence Internationale de lžEnergie Atomique et, džautre part, de tout autre Etat dont la demande džadhésion est approuvée par la majorité des deux tiers des Parties contractantes ayant droit de vote - lžAssemblée Générale du Bureau. Les instruments džadhésion sont déposés auprčs du Gouvernement de la République Française et prennent effet - la date de leur dépôt.

Article  36

Le Gouvernement de la République Française notifie aux gouvernements des Etats Parties - la présente Convention ainsi qužau Bureau International des Expositions:

a) lžentrée en vigueur des amendements, conformément - lžarticle 33;

b) les adhésions, conformément - lžarticle 35;

c) les dénonciations, conformément - lžarticle 37;

d) les réserves émises en application d lžarticle 34 paragraphe 5;

e) lžexpiration éventuelle de la Convention.

Article 37

1. Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention en le notifiant par écrit au Gouvernement de la République Française.

2. Cette dénonciation prend effet un an aprés la date de réception de cette notification.

3. La présente Convention vient - expiration si, par suite de dénonciations, le nombre des Parties contractantes est réduit - mois de sept.

Sous réserve de tout accord qui pourrait ętre conclu entre les Parties contractantes au sujet de la dissolution du Bureau, le Secrétaire Général sera chargé des questions de liquidation. Lžactif ser réparti entre les Parties contractantes au prorata des cotisations versées depuis quželles sont Parties - la présente Convention. Sžil existe un passif, celui-ci sera pris en charge par ces męmes Parties au prorata des cotisations fixées pour lžexercice financier en cours.

ANNEXE

- la Convention signée - Paris le 22 Novembre 1928 concernant les expositions internationales, modifiée et complétée par les Protocoles du 10 Mai 1948, du 16 Novembre 1966 et du 30 Novembre 1972, ainsi que par lžAmendement du 24 Juin 1982.

REGIME DOUANIER POUR
LžIMPORTATION DES ARTICLES PAR LES PARTICIPANTS AUX EXPOSITIONS INTERNATIONALES

Article  1

Définitions

Pour lžapplication de la présente annexe on entend par:

a) »droits - lžimportation«, les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus - lžimportation ou - lžoccasion de lžimportation, ainsi que tous les droits džaccise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, - lžexclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coűt approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de carac­tčre fiscal - lžimportation;

b) »admission temporaire«, lžimportation temporaire en franchise de droits - lžimportation, sans prohibitions ni restrictions džimportation, - charge de réexportation.

Article  2

Bénéficient de lžadmission temporaire:

a) les marchandises destinées - ętre exposées ou - faire lžobjet džune démonstration - lžexposition;

b) les marchandises destinées - ętre utilisées pour les présentations - lžexposition de produits étrangers, telles que:

i) les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étranger exposés;

ii) les matériaux de construction, męme - lžétat brut, le matériel de décoration e džameublement, et lžéquipement électrique pour les pavillons et stands étrangers de lžexposition, ainsi que pour les locaux affectés au Commissaire Général de section džun pays étranger participant;

iii) les outils, le matériel utilisés pour la construction et les moyens de transport, nécessaires aux travaux de lžexposition;

iv) le matériel publicitaire ou de démonstration, destiné mani­festement - ętre utilisé - titre de publicité pour les marchandises étrangčres présentées - lžexposition, tels que les enre­gistrements sonores, films et diapositives, ainsi que lžappa­reillage nécessaire - leur utilisation;

c) le matériel – y compris les installations džinterprétariat, les appareils dženre­gistrement du son et les films - caractčre édu­catif, scientifique ou culturel – destiné - ętre utilisé - lžoccasion de lžexposition.

Article 3

Les facilités visées - lžarticle 2 de cette annexe sont accordées - condition que:

a) les marchandises puissent ętre identifiées lors de leur réexportation;

b) le Commissaire Général de section du pays participant garantisse sans dépôt de fonds le paiement des droits - lžimportation frappant les marchandises qui ne seraient pas réexportées aprčs la clôture de lžexposition dans les délais fixés; džautres garanties prévues par la législation du pays invitant peuvent ętre admises - la demande des exposants (par exemple carnet A. T. A institué par la Convention du Conseil de Coopération Douaničre du 6 Décembre 1961;

c) les autorités douaničres du pays džimportation temporaire estiment que les conditions imposées par cette annexe soient remplies.

Article 4

Aussi longtemps quželles bénéficient des facilités prévues par la présente annexe et sauf si les lois et rčglements du pays džimportation temporaire le permettent, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas ętre prętées, louées ou utilisées moyennant rétribution ni transportées hors du lieu de lžexposition. Elles doivent ętre réexportées dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois aprčs la clôture de lžexposition. Les autorités douaničres peuvent pour des raisons valables prolonger cette période dans les limites prescrites par les lois et rčglements du pays džimportation temporaire.

Article 5

a) Nonobstant lžobligation de réexportation prévue - lžarticle 4, la réexportation des marchandises périssables ou gravement endommagées ou de faible valeur, nžest pas exigée, pourvu quželles soient, selon la décision des autorités douaničres:

i) soumises aux droits - lžimportation dűs en lžespčce, ou

ii) abandonnées, libres de tous frais, au Trésor Public du pays džimportation temporaire, ou

iii) détruites, sous contrôle officiel, sans qužil puisse en résulter de frais pour le Trésor Public du pays džimportation temporaire.

Toutefois, lžobligation de réexportation ne sžapplique pas aux marchandises de toute nature dont la destruction requise par le Commissaire Général de section concerné, est effectuée sous contrôle officiel et sans qužil puisse en résulter de frais pour le Trésor Public du pays džimportation temporaire.

b) Les marchandises placées en admission temporaire peuvent recevoir une destination autre que la réexportation et notamment ętre mises - la consommation intérieure, sous réserve qužil soit satisfait aux conditions et aux formalités qui seraient appliquées en vertu des lois et rčglements du pays džimportation temporaire si elles étaient importées directement de lžétranger.

Article 6

Les produits accessoirement obtenus au cours de lžexpo­si­tion, - partir de marchandises importées temporairement, - lžoccasion de la démonstration de machines ou džappareils exposés, sont soumis aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente annexe, de la męme façon que sžils avaient été placés en admission temporaire, sours réserve des dispositions de lžarticle 7 ci-aprčs.

Article 7

Les droits - lžimportation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions - lžimportation ne sont pas appliquées et, si lžadmission temporaire a été accordée, la réexportation nžest pas exigée dans les cas suivants, pourvu que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de lžavis des autorités douaničres du pays džimportation, en égard - la nature de lžexposition, au nombre des visiteurs et - lžimportance de la participation de lžexposant:

a) Petits échantillons (autres que boissons alcooliques, tabac et combustibles) représentatifs des marchandises étrangčres exposées - lžexpositions, y compris les échantillons de produits ali­mentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus - lžexposition - partir de marchandises importées en vrac, pourvu:

i) qužil sžagisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement - des distributions gratuites au public - lžexposition pour ętre utilisés ou consommés par les personnes - qui ils auront été distribués;

ii) que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons - caractčre publicitaire ne présentant qužune faible valeur unitaire;

iii) qužils ne se prętent pas - la commercialisation et qužils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans les plus petites emballages vendus au détail;

iv) que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément - lžalinéa iii) ci-dessus, soient consommés - lžexposition.

b) Echantillons importés qui sont utilisés ou consommés par les membres des jurys de lžexposition pour apprécier et juger les objets exposés, sous réserve de la production džune attestation du Commissaire Général de section, mentionnant la nature et la quantité des objets consommés au cours de telle appréciation et tel jugement.

c) Marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration, ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés - lžexposition et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations.

d) Imprimés, catalogues, prospectus, prix-courants, affiches, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifestement - ętre utilisés - titre de publicité pour les marchandises étrangčres présentées - lžexposition, pourvu qužil sžagisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement - des distributions gratuites au public sur le lieu de lžexposition.

Article 8

Les droits - lžimportation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions - lžimportation ne sont pas appliqués et, si lžadmission temporaire a été accordée, la réexportation nžest pas exigée dans les cas suivants:

a) produits qui sont importés et utilisés pour la construction, lžaménagement, la décoration, lžanimation et lženvironnement des présentations étrangčres - lžexposition (peintures, vernis, papier de tenture, liquides vaporisés, articles pour feux džartifice, graines ou plantes, etc.) détruits du fait de leur utilisation;

b) catalogues, brochures, affiches et autres imprimés officiels, illustrés ou non, qui sont publiés par les pays participant - lžexposition;

c) plans, dessins, dossiers, archives, formules et autres do­cuments destinés - ętre utilisés comme tels - lžexposition.

Article 9

a) A lžentrée comme - la sortie, la vérification et le dé­douanement des marchandises qui vont ętre ou qui ont été présentées ou utilisées - une exposition sont effectués, dans tous les cas oů cela est possible et opportun, sur les lieux de cette exposition.

b) Chaque Partie contractante sžefforcera, dans tous les cas oů elle lžestimera utile, compte tenu de lžimportance de lžexposition, džouvrir pour une durée raisonnable un bureau de douane sur les lieux de lžexposition organisée sur son territoire.

c) La réexportation de marchandises placées en admission temporaire peut sžeffectuer en une ou en plusieurs fois et par tout bureau de douane ouvert - ces opérations, męme sžil est différent du bureau džimportation, sauf si lžimportateur sžengage, afin de bénéficier džune procédure simplifiée, - réexporter les marchandises par le bureau džimportation.

Article 10

Les dispositions qui précčdent ne mettent pas obstacle - lžapplication:

a) de facilités plus grandes que certaines Parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu džaccords bilatéraux ou multilatéraux;

b) des rčglements nationaux ou conventionnels non douaniers concernant lžorganisation de lžexposition;

c) des prohibitions et restrictions résultant des lois et rčglements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou džordre public, de sécurité publique, džhygične ou de santé publiques ou sur des considérations džordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant - la protection des brevets, marques de fabrique et droits džauteur et de reproduction.

Article 11

Pour lžapplication de la présente annexe les territoires des pays contractants qui forment une union douaničre ou économique peuvent ętre considérés comme un seul territoire.

RECOMMANDATION

LžAssemblée Générale recommande que les droits - lžimportation ne soient pas perçus et les prohibitions ou restrictions - lžimportation ne soient pas appliquées et, si lžadmission temporaire a été accordée, la réexportation ne soit pas exigée, pourvu que la valeur globale et la quantité de marchandises soient raisonnables de lžavis des autorités douaničres du pays džimportation en égard - la nature de lžexposition, au nombre des visiteurs et - lžimportance de la participation de lžexposant pour les produits importés par les Commissaires Généraux de section pour:

i) leur consommation personnelle;

ii) ętre utilisés lors des réceptions officielles;

iii) ętre offerts aux visiteurs de marque de leur propre pays, du pays organisateur ou - ceux venant džun pays tiers./.

RESERVES ET DECLARATIONS

ETATS-UNIS DžAMERIQUE

Réserve:

»LžAmbassade des Etats-Unis džAmérique présente ses compliments au Ministčre des Affaires Etrangčres et a lžhonneur de lžinformer, en ce qui concerne la signature du Protocole de la Convention de 1928 sur les expositions internationales qui sera ouvert - la signature au Ministčre des Affaires Etrangčres le 30 Novembre 1972, que la signature des Etats-Unis est assortie džune réserve au sujet de lžarticle 10, paragraphe 2. Cette réserve reflčte le point de vue invariablement soutenu par le Gouvernement des Etats-Unis au cours de séances du Bureau des Expositions Internationales et lors de la rédaction des rčgles générales concernant les expositions aux Etats-Unis, - savoir que le Gouvernement américain, tout en garantissant lžexécution de ses propres obligations, nžest pas en mesure, aux termes de sa législation, de garantir que les personnes morales accréditées par lui aux fins džorganiser les expositions sžacquittent de leurs obligations. Mais le Gouvernement des Etats-Unis sžefforcera, dans toute la mesure du possible, džobtenir que ces organisateurs remplissent leurs obligations«.

BIELORUSSIE

Réserve:

»Le Gouvernement de la République Socialiste Soviétique de Biélorussie ne se considčre pas lié par les dispositions sur lžarbitrage, paragraphe 3 et 4 de lžarticle 34 de la Convention«.

Déclaration:

»Le Gouvernement de la République Socialiste Soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions de lžarticle 35 de la Convention modifiée selon lesquelles un certain nombre džEtats sont privés de devenir parties - la Convention sont džune nature discriminatoire et considčre que la Convention, conformément aux principes du droit souverain des Etats, doit ętre ouverte  - la participation de tous les Etats intéressés sans discrimination et restrictions quelles quželles soient«.

BULGARIE

Réserve:

»La République Populaire de Bulgarie ne se considčre pas liée par les dispositions des paragraphes 3 et 4 de lžarticle 34 de la Convention«.

Déclaration:

»Tous les pays monde profitent de lžégalité absolue et ont le droit džadhérer - la présente Convention, sans tenir compte des restrictions découlant de lžarticle 35 de ladite Convention«.

HONGRIE

Réserve:

»La partie hongroise ne considére pas comme obligatoires pour elle les alinéas 3 et 4 de lžarticle 34 du Protocole«.

POLOGNE

Réserve:

»Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne déclare qužil ne se considčre pas lié par les dispositions de lžarticle 34, paragraphes 3 et 4 de la présente Convention«.

Déclaration concernant lžarticle 35 de la Convention:

»Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne est džavis que la présente Convention devrait ętre ouverte - lžadhésion de tout Etat«.

ROUMANIE

Réserve:

»La République Socialiste de Roumanie déclare, en sžappuyant de lžarticle 34 paragraphe 5 de la Convention concernant les expositions internationales, signée - Paris le 22 Novembre 1928 quželle ne se considčre pas liée par les dispositions des paragraphes 3 et 4 de lžarticle 34 de la Convention. La position de la République Socialiste de Roumanie est que les différends entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant lžinterprétation ou lžapplication de la Convention qui nžauront pas été réglés par voie de négociations pourraient ętre soumis - lžarbitrage seulement avec le consentement de toutes les parties en litige, pour chaque cas particulier«.

Déclaration:

»Le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie considére que les dispositions de lžarticle 35 de la Convention concernant les expositions internationales, signée - Paris le 22 Novembre 1928, ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux, dont lžobjet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble, doivent ętre ouverts - la participation universelle«.

UKRAINE

Réserve:

»Le Gouvernement de la République Socialiste Soviétique džUkraine ne se considére pas lié par les dispositions sur lžarbitrage paragraphes 3 et 4 de lžarticle 34 de la Convention«.

Déclaration:

»Le Gouvernement de la République Socialiste Soviétique džUkraine déclare que les dispositions de lžarticle 35 de la Convention modifiée selon lesquelles un certain nombre džEtats sont privés de devenir parties - la Convention, sont džune nature dis­criminatoire et considčre que la Convention, conformément aux principes du droit souverain des Etats, doit ętre ouverte - la participation de tous les Etats intéressés sans discrimination et restrictions quelles quželles soient«.

U. R. S. S.

Réserve:

»Le Gouvernement de lžU. R. S. S. ne se considčre pas lié par les dispositions sur lžarbitrage, paragraphes 3 et 4 de lžarticle 34 de la Convention«.

Déclaration:

»Le Gouvernement de lžU. R. S. S. déclare que les dispositions de lžarticle 35 de la Convention modifiée selon lesquelles un certain nombre džEtats sont privés de devenir parties - la Convention, sont džune nature discriminatoire et considčre que la Convention, conformément aux principes du droit souverain des Etats, doit ętre ouverte - la participation de tous les Etats intéressés sans discrimination et restrictions quelles quželles soient«.

TCHECOSLOVAQUIE

Réserve:

»Le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque ne se considére pas lié par les dispositions de lžarticle 34 alinéas 3 et 4 de la Convention«.

25. 07. 1974

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

Réserve:

»Le Gouvernement de la République Démocratique Allemande ne se considčre pas lié par les dispositions de lžarticle 34 alinéas 3 et 4 de la Convention«.

Déclaration:

»La République Démocratique Allemande considčre que la Convention doit ętre ouverte - lžadhésion de tout Etat«.

16. 12. 1975

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva turizma, Ministarstva kulture, Ministarstva financija, Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo, Ministarstva znanosti i tehnologije i Ministarstva za europske integracije.

Članak 4.

Za izvršenje Konvencije iz članka 1. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske osnovat će Nacionalni odbor Republike Hrvatske u čijem sastavu su predstavnici:

– Ministarstva vanjskih poslova,

– Ministarstva gospodarstva,

– Ministarstva turizma,

– Ministarstva kulture,

– Ministarstva financija,

– Ministarstva za javne radove, obnove i graditeljstvo,

– Ministarstva znanosti i tehnologije i

– Ministarstva za europske integracije.

Nacionalnim odborom rukovodi Nacionalni povjerenik kojega imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Konvencija iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi za Republiku Hrvatsku, te će se podaci o njezinom stupanju na snagu, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, objaviti nakon njegovog stupanja na snagu.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/02-01/15
Zagreb, 20. studenoga 2002.

HRVATSKI SABOR

 

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.