Objava o stupanju na snagu konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe

NN 15/2002 (23.12.2002.), Objava o stupanju na snagu konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

 

182

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Konvencija o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe, sastavljena u Lisabonu 11. travnja 1997. objav­ljena u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 9/2002, stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. prosinca 2002.

Klasa: 018-05/00-01/123
Urbroj: 521-03-05-02/04-02-10
Zagreb, 13. prosinca 2002.

Ministar
vanjskih poslova
Tonino Picula, v. r.