Zakon o potvrđivanju Ugovora o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Ukrajine

NN 10/2003 (6.6.2003.), Zakon o potvrđivanju Ugovora o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Ukrajine

HRVATSKI SABOR

 

65

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, do­nosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O PRIJATELJSTVU I SURADNJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I UKRAJINE

Proglašavam Zakon o potvrđiva­nju Ugovora o prija­telj­stvu i surad­nji između Republike Hrvatske i Ukrajine, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 8. svib­nja 2003.

Broj: 01-081-03-1711/2
Zagreb, 13. svib­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O
PRIJATELJSTVU I SURADNJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I UKRAJINE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Ukrajine, potpisan u Zagrebu, 24. listopada 2002., u izvorniku na hrvatskom, ukrajinskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O PRIJATELJSTVU I SURADNJI  IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I UKRAJINE

Republika Hrvatska i Ukrajina, u daljnjem tekstu ugovorne stran­ke,

UZIMAJUĆI u obzir postojanje tradicionalnih prijateljskih odnosa između naroda dviju država,

ODLUČNE dalje promicati prijateljske odnose, te jačati posto­jeću suradnju u svim područjima od obostranog interesa, pri čemu se osobito velike mogućnosti vide u gospodarstvu, trgovini, pravosuđu i unutarnjim poslovima,

ODLUČNE zajedno raditi na postizanju trajnog mira, stabilnosti i gospodarskog razvitka u Europi,

SVJESNE važnosti jačanja suradnje među regijama kojima zemljopisno i povijesno pripadaju,

RUKOVODEĆI se ciljevima i načelima Povelje Ujedinjenih naroda, općeprihvaćenim pravilima međunarodnog prava,

PRIDRŽAVAJUĆI se obveza preuzetih u okviru Organizacije o europskoj sigurnosti i suradnji,

UVJERENE da se problemi vezani uz postojanje uzroka napetosti u međunarodnim odnosima, regionalne krize i otvorena pitanja u odnosima između pojedinih država ili grupa država mogu i moraju rješavati putem pregovora uz poštivanje demokratskih standarda i međunarodnih normi,

ŽELEĆI pridonijeti stvaranju i razvijanju Europe u kojoj će biti poštovana ljudska prava i temeljne slobode uključujući prava ma­njina i temeljna načela demokracije i pravne države,

ŽELEĆI poboljšati redoviti politički dijalog o dvostranim i više­stranim pitanjima od zajedničkog interesa,

UZIMAJUĆI u obzir sve dvostrane sporazume sklopljene između ugovornih stranaka i uspostavljene oblike konzultacija, dijaloga i suradnje,

ŽELEĆI proširiti dvostrane odnose u svim područjima i stvoriti za to odgovarajuću ugovorno-pravnu osnovu, dogovorile su da će međusobne odnose razvijati na slijedećim načelima:

Članak 1.

Ugovorne stranke će kao prijateljske države razvijati svestrane međusobne odnose aktivno koristeći nove mogućnosti nastale značajnim promjenama u Europi.

U svojim će se odnosima dosljedno rukovoditi principima suverene jednakosti, nekorištenja sile ili prijetnje silom, nepovredivosti granica, teritorijalne cjelovitosti, mirnog rješavanja sporova, nemiješanja u unutarnje poslove, poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda te uzajamno korisne suradnje.

Članak 2.

Ugovorne stranke će eventualne međusobne sporove rješa­vati isključivo mirnim sredstvima, sukladno Povelji Ujedinjenih naroda i načelima Organizacije o europskoj sigurnosti i suradnji.

Članak 3.

Ugovorne stranke će pomagati učvršćivanje sigurnosti i surad­nje unutar Europe.

U tu će svrhu ugovorne stranke podržavati djelovanje i daljnji razvoj institucija i tijela učinkovitog sve-europskog sustava kolektivne sigurnosti.

Ugovorne stranke će surađivati u suzbijanju međunarodnog terorizma.         

Članak 4.

Ugovorne stranke će osobit značaj pridavati procesu stvaranja jedinstvenog pravnog prostora u Europi na temeljima poštivanja ljudskih prava, demokracije i vladavine prava, te će surađivati u tom cilju.

Članak 5.

Ugovorne stranke će aktivno pomagati procese razoružanja, smanjenja konvencionalnog naoružanja, postupnog ukidanja svih vrsta oružja za masovno uništavanje i zabrane njihova širenja, daljnjeg ograničavanja opsega oružanih snaga, učvršćivanja povjerenja i sigurnosti na dvostranoj i višestranoj osnovi u Europi.

Ugovorne stranke će razvijati suradnju na području obrane.

Članak 6.

Ugovorne stranke se obvezuju da će jedna drugoj pružiti pomoć u onim međunarodnim organizacijama u kojima jedna od ugovornih stranaka nije članica, a članstvo nastoji ostvariti.

Članak 7.

Ugovorne stranke jačat će suradnju u procesu približavanja Europskoj Uniji i NATO-u kroz međusobne konzultacije i raz­mjenu informacija.

Članak 8.

Ugovorne stranke će održavati redovni politički dijalog o međunarodnim temama od obostranog interesa, te o temama dvostrane suradnje.

U okviru političkog dijaloga razmatrat će se sljedeće:

– pitanja od dvostranog interesa,

– pitanja od obostranog regionalnog interesa,

– pitanja od obostranog interesa u vezi s proširenjem Europske Unije i NATO-a,

– pitanja vezana za mir i stabilnost u regiji,

– ostala pitanja od zajedničkog interesa.

Na zahtjev Ugovornih stranaka, politički dijalog se može odvijati putem sastanaka predstavnika ministarstava vanjskih poslova na različitim razinama.

Ministri vanjskih poslova sastajat će se najmanje jednom godišnje.

Susreti na najvišoj razini održavat će se prema potrebi.

Članak 9.

Ugovorne stranke će poticati veze na svim razinama između svojih vladinih institucija.

Ugovorne stranke će pomagati razvitak međuparlamentarnih veza, te poticati suradnju između tijela lokalne i regionalne samouprave u pitanjima iz njihove nadležnosti utvrđene nacionalnim zakonodavstvom.

Ugovorne stranke će, radi zbližavanja njihovih naroda, na osnovi prijateljstva i uzajamnog povjerenja, poticati širenje kontakata između svojih građana i njihovih udruženja, političkih stranaka, vjerskih i drugih organizacija, sukladno nacionalnim zakonodavstvima.

Članak 10.

Ugovorne stranke su sporazumne jačati suradnju na svim područjima, a osobito u području gospodarstva i trgovine, kretanja radnika i kapitala, ostvarivanja prava na poslovni nastan, pružanje usluga, usklađivanja domaćeg zakonodavstva s acquis communautaire-om, te pravosuđa i unutarnjih poslova.

Članak 11.

Ugovorne stranke će pridavati osobitu pozornost promicanju suradnje s posebnim naglaskom na gospodarskoj suradnji i promicanju poslovne suradnje, inovacija i transfera tehnologije modernizacije upravljanja granicom, razvoju transportne infrastrukture, zaštiti okoliša, kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj razmjeni, suradnji lokalnih i regionalnih vlasti i nevladinih organizacija.

Članak 12.

Polazeći od dokumenata Organizacije o europskoj sigurnosti i suradnji, te ukrajinsko-madžarske deklaracije o načelima suradnje u ostvarivanju prava nacionalnih manjina, koje je potpisnica i Republika Hrvatska, ugovorne stranke potvrđuju da će poštivati ljudska prava i temeljne slobode, uključujući prava manjina.

Članak 13.

Ugovorne stranke su spremne jačati suradnju u području pravosuđa i unutarnjih poslova.

Ugovorne stranke će surađivati u pitanjima uzajamne pravne pomoći u građanskim, obiteljskim i kaznenim poslovima.

Ugovorne stranke će surađivati i razmjenjivati iskustva i informacije na području borbe protiv organiziranog kriminala, krijumčarenja i zloporabe droga, nezakonitog izvoza kulturnih dobara i ilegalnog prelaska granice.

Članak 14.

Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme.

Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum pisano, diplomatskim putem najmanje 6 mjeseci unaprijed.

Članak 15.

Ovaj Sporazum stupa na snagu primitkom posljednje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, da su ispunjeni njihovi unutarnji pravni uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

Sastavljeno u Zagrebu, 24. listopada 2002. u dva izvornika na hrvatskom, ukrajinskom i engleskom jeziku, od kojih je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

U slučaju različitog tumačenja, engleski tekst će biti mjerodavan.

Za Republiku Hrvatsku:  Za Ukrajinu:

Stjepan Mesić, v. r.              Leonid Kučma, v. r. 

predsjednik Republike Hrvatske predsjednik Ukrajine

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je Ministarstva vanjskih poslova.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-01/03-01/01
Zagreb, 8. svibnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.