Odluka o objavi Općeg administrativnog sporazuma za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju

NN 10/2003 (6.6.2003.), Odluka o objavi Općeg administrativnog sporazuma za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

70

Na teme­lju članka 32. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. svib­nja 2003. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVI OPĆEG ADMINISTRATIVNOG SPORAZUMA ZA PROVEDBU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU

I.

Objav­ljuje se Opći administrativni sporazum za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Repub­like Jugoslavije o socijalnom osigura­nju (»Narodne novine – međunarodni ugovori«, broj 14/2001), potpisan u Zagrebu, 18. ožujka 2003. godine, u izvorniku na hrvatskom i na srpskom jeziku.

II.

Tekst Opće­g administrativnog sporazuma iz točke I. ove Odluke u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

OPĆI ADMINISTRATIVNI SPORAZUM ZA PROVEDBU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU

Na osnovi članka 29. stavka 1. Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osigura­nju, koji je potpisan 15. rujna 1997. godine (u da­lj­njem tekstu: Ugovor), Ministarstvo rada i socijalne skrbi i Ministarstvo zdravstva, za Hrvatsku i Savezni sekretarijat za rad, zdravstvo i socijalno staranje, za Srbiju i Crnu Goru (u da­lj­njem tekstu: nadležna tijela), dogovorili su se o s­ljedećem:

Odje­ljak I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

DEFINICIJE POJMOVA

Izrazi iz članka 1. Ugovora koji se upotreb­ljavaju u ovom Sporazumu imaju isto znače­nje kao u navedenom članku Ugovora.

Članak 2.

TIJELA ZA VEZU

(1) Tijela za vezu dviju država ugovornica su:

u Hrvatskoj – Hrvatski zavod za zdravstveno osigura­nje

Hrvatski zavod za mirovinsko osigura­nje

Hrvatski zavod za zapoš­ljava­nje

u Srbiji i Crnoj Gori – Savezni zavod za socijalno osigura­nje

Savezni zavod za tržište rada i migracije

(2) Tijela za vezu iz stavka 1. ovog članka utvrdit će dvo­jezične tiskanice za provedbu Ugovora i ovog Sporazuma

(3) U primjeni Ugovora i ovog Sporazuma tijela za vezu surađuju, uzajamno pružaju pravnu i administrativnu pomoć i mo­gu se neposredno obraćati nadležnim tijelima, nosite­ljima i zainteresiranim osobama ili ­njihovim opunomoćenicima.

Odje­ljak II.

ODREDBE O PRIMJENI PRAVNIH PROPISA

Članak 3.

Primjena Članaka 7. do 9. Ugovora

(1) U slučajevima iz članaka 7. do 9. Ugovora, nadležni nosite­lj države ugovornice, čiji se pravni propisi primje­njuju, izdaje na utvrđenoj dvojezičnoj tiskanici potvrdu o primjeni tih pravnih propisa u određenom razdob­lju.

(2) Potvrdu iz stavka 1. ovog članka, na zahtjev osiguranika ili poslodavca, izdaje:

pri primjeni pravnih propisa Hrvatske – nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje;

pri primjeni pravnih propisa Srbije i Crne Gore – organizacijska jedinica nosite­lja zdravstvenog osigura­nja u Republici.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovog članka može se iznimno izdati i naknadno na zahtjev osiguranika, poslodavca ili nosite­lja države ugovornice na čijem se području obav­lja djelatnost.

Odje­ljak III.

PRIMJENA POSEBNIH ODREDABA

Poglav­lje 1.

Bolest i majČinstvo

Članak 4.

Primjena Članaka 7. do 9. Ugovora

(1) Radi primjene članka 10. Ugovora, nadležni nosite­lji država ugovornica izdaju na utvrđenoj dvojezičnoj tiskanici potvrdu o razdob­lju zdravstvenog osigura­nja navršenom prema pravnim propisima koje primje­njuju.

(2) Potvrdu iz stavka 1. ovog članka na zahtjev osiguranika izdaje:

u Hrvatskoj

nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje;

u Srbiji i Crnoj Gori

organizacijska jedinica nosite­lja zdravstvenog osigura­nja u Republici.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovog članka može se iznimno i naknadno izdati na zahtjev osiguranika ili nosite­lja države ugovornice na čijem se području osoba nalazi.

Članak 5.

Primjena Članka 11. Ugovora

(1) Radi korište­nja prava na zdravstvenu zaštitu, osoba iz članka 11. Ugovora obvezna je nosite­lju u mjestu prebivališta ili boravišta, podnijeti na utvrđenoj dvojezičnoj tiskanici potvrdu o pravu na dava­nje u naravi.

(2) Potvrdu iz stavka 1. ovog članka izdaje:

pri primjeni pravnih propisa Hrvatske – nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje;

pri primjeni pravnih propisa Srbije i Crne Gore – organizacijska jedinica nosite­lja zdravstvenog osigura­nja u Republici.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovog članka može se iznimno i naknadno izdati na zahtjev nosite­lja osigura­nja koji je pružio dava­nje u naravi. Uz zahtjev, nosite­lj prilaže i raspoloživu medicinsku dokumentaciju.

(4) U slučaju utvrđene nesposobnosti za rad i odobrenog bolničkog liječe­nja, nosite­lj koji pruža dava­nja, prema prebi­valištu ili boravištu osobe, obvezan je o tome neodgodivo, na utvrđenoj dvojezičnoj tiskanici, obavijestiti nadležnog nosite­lja.

(5) Suglasnost za korište­nje proteza, pomagala, kao i drugih zdravstvenih usluga veće vrijednosti, iz članka 11. stavka 3. Ugovora, izdaje se na utvrđenoj dvojezičnoj tiskanici kada vrijednost tih usluga prelazi svotu od 150 EUR, iskazanu u nacionalnoj valuti države ugovornice.

(6) Dava­nja u smislu stavka 5. ovog članka su:

1. umjetni dijelovi tijela, ortopedska pomagala (aparati i steznici, dopunski dijelovi, pribori, alat);

2. plastika če­ljusti i plastika za lice, perike;

3. ortopedska obuća, po potrebi uz pripadajuću drugu normalnu cipelu (koja nije ortopedska);

4. otisci modela (izrada raznih dijelova tijela) koji se koriste da bi se predmeti navedeni pod brojevima 1. do 3. pravilno uklopili;

5. umjetne oči, kontaktne leće, naočale s dioptrijom i teleskopske naočale;

6. slušni aparati;

7. zubne proteze (fiksne i koje se mogu vaditi) i proteze za zatvara­nje usne šup­ljine;

8. invalidska kolica i druga mehanička sredstva za kreta­nje;

9. obnav­lja­nje predmeta navedenih u prethodnim točkama;

10. psi vodiči slijepih;

11. liječe­nje u ­lječilištima, oporavilištima i toplicama.

Članak 6.

Odobre­nje novČanih dava­nja

Nadležni nosite­lj isplaćuje novčana dava­nja iz članka 12. Ugovora izravno korisnicima prava.

Članak 7.

Odobre­nje dava­nja u naravi korisnicima mirovine

(1) Radi korište­nja prava na zdravstvenu zaštitu korisnika mirovine iz članka 13. stavka 2. Ugovora, nadležni nosite­lj izdaje nosite­lju, nadležnom prema prebivalištu korisnika mirovine, potvrdu na utvrđenoj dvojezičnoj tiskanici, kao dokaz o postoja­nju prava na dava­nje u naravi.

(2) Potvrdu iz stavka 1. ovog članka izdaje:

u Hrvatskoj

nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje;

u Srbiji i Crnoj Gori

organizacijska jedinica nosite­lja zdravstvenog osigura­nja u Republici.

Članak 8.

Naknada u sluČaju nepridrŽava­nja propisanog postupka

(1) Osobi iz članka 11. Ugovora koja nije koristila zdravstvenu zaštitu na način predviđen člankom 5. ovog Sporazuma, nastale troškove nadoknađuje nadležni nosite­lj, prema pravnim propisima koje on primje­njuje.

(2) Nosite­lj koji je pružio dava­nja iz stavka 1. ovog članka, obvezan je nadležnom nosite­lju, na ­nje­gov zahtjev, dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Poglav­lje 2.

STAROST, INVALIDNOST I SMRT

Članak 9.

Obrada zahtjeva za dava­nje

(1) Nadležni nosite­lji država ugovornica obvezni su među­sob­no se obavještavati o svakom zahtjevu za dava­nje i o svim či­njenicama koje su važne za ostvariva­nje prava i utvrđiva­nje visine dava­nja, pri čemu dostav­lja­nje podataka na utvrđenoj dvojezičnoj tiskanici zamje­njuje dostav­lja­nje izvorne dokumentacije.

(2) Nadležni nosite­lj jedne države ugovornice kojem je podnijet zahtjev za ostvariva­nje prava na mirovinu dostav­lja nadležnom nosite­lju druge države ugovornice, uz dvojezične tiskanice i izvornu radnu k­njižicu ili presliku koju je ovjerio.

Članak 10.

Isplata novČanih dava­nja

(1) Nadležni nosite­lji isplaćuju novčana dava­nja izravno korisniku prava koji im, u ožujku ili trav­nju tekuće godine, dostav­lja potvrdu o životu.

(2) Tijela za vezu, krajem ve­ljače tekuće godine, međusobno razmje­njuju statističke podatke o broju korisnika po vrsti mirovine i isplaćenim svotama na području druge države ugovornice za prethodnu godinu.

Poglav­lje 3.

NESREĆA NA POSLU I PROFESIONALNA BOLEST

Članak 11.

Odobre­nje dava­nja u naravi

Na slučajeve iz članka 22. Ugovora primje­njuje se članak 5. ovog Sporazuma.

Članak 12.

Odobre­nje novČanih dava­nja

Nadležni nosite­lji isplaćuju novčana dava­nja izravno korisnicima prava.

Poglav­lje 4.

NEZAPOSLENOST

Članak 13.

Postupak

(1) Radi korište­nja prava iz članka 26. Ugovora, podnosite­lj zahtjeva je obvezan nadležnom nosite­lju jedne države ugovornice dostaviti potvrdu nadležnog nosite­lja druge države ugovornice o stažu osigura­nja navršenom prema pravnim propisima koje on primje­njuje, kao i o razdob­lju kojem je isplaćena naknada za slučaj nezaposlenosti.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovog članka može se naknadno izdati na zahtjev nosite­lja države ugovornice kod koje­g je podnijet zahtjev.

Poglav­lje 5.

PRAVNA I ADMINISTRATIVNA POMOĆ

Članak 14.

Primjena Članka 29. stavaka 8. i 9. Ugovora

(1) Međusobno pruža­nje pravne i administrativne pomoći obav­lja se do pokreta­nja sudskog postupka.

(2) Kada tijelo vještače­nja nadležnog nosite­lja jedne države ugovornice, radi primjene članka 39. Ugovora, utvrdi da nalaz, ocjena i miš­lje­nje tijela vještače­nja nosite­lja druge države ugovornice odgovaraju mjerilima koje on primje­njuje, taj nalaz, ocjena i miš­lje­nje će se uzeti u obzir kao dokazno sredstvo u postupku ostvariva­nja prava.

(3) Nadležni nosite­lj jedne države ugovornice čije je tijelo obavilo vještače­nje, na zahtjev nadležnog nosite­lja druge države ugovornice, dostavit će i presliku medicinske dokumentacije na osnovi koje je vještače­nje obav­ljeno, koju je ovjerio.

(4) Za korisnika kojemu nosite­lj jedne države ugovornice isplaćuje razliku za ponovno utvrđena i obračunata dava­nja prema članku 39. stavku 4. Ugovora, nosite­lj druge države ugovornice dostav­lja u trav­nju tekuće godine podatke o svotama mirovine po mjesecima koje mu je isplatio u prethodnoj godini.

Članak 15.

UtvrĐiva­nje staŽa osigura­nja i plaĆa do 8. listopada 1991.

(1) Nadležni nosite­lj na čijem se području nalazilo sjedište poslovne jedinice poduzeća, od nadležnog će nosite­lja, na čijem se području nalazilo sjedište tog poduzeća, zahtjevom zatražiti iskaziva­nje podataka o stažu osigura­nja i plaćama na odgova­raju­ćoj tiskanici.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke o: nazivu i sjedištu poduzeća, ­nje­govih poslovnih jedinica s re­gistarskim bro­jevima i godinama osigura­nja za koje treba iskazati staž osi­gu­ra­nja i plaće.

(3) Nadležni nosite­lj na čijem se području nalazilo sjedište poduzeća, uz popu­njenu tiskanicu iz stavka 1. ovog članka, dostav­lja nadležnom nosite­lju koji mu je uputio zahtjev i podatke o: prestanku poslova­nja poslovnih jedinica, odjavi osigura­nja za zaposlene u tim jedinicama kao i podatke o poslovnim jedinicama i zaposlenima u ­njima koji nisu obuhvaćeni zahtjevom, ako ih ima.

(4) Ako se staž osigura­nja utvrđen u matičnoj evidenciji nad­ležnih nosite­lja obje države ugovornice poklapa u razdob­lju od 2. kolovoza 1975. do 30. rujna 1976., nadležni nosite­lj na čijem području se nalazilo sjedište poslovne jedinice će izbrisati podat­ke o stažu osigura­nja i plaćama za to razdob­lje u svojoj matičnoj evidenciji.

ODJELJAK IV.

FINANCIJSKA ODREDBA

Članak 16.

Naknada troškova za dava­nja u naravi

(1) Nosite­lj mjesta prebivališta ili boravka osobe podnosi zahtjev za naknadu troškova za pružena dava­nja u naravi nadležnom nosite­lju druge države ugovornice, tromjesečno, preko tijela za vezu.

(2) Nadležni je nosite­lj obvezan nesporne troškove naknaditi u roku od 60 dana od dana primitka zahtjeva.

ODJELJAK V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Uračunava­nje određenih razdob­lja osigura­nja

(1) Razdob­lja osigura­nja od 1. siječ­nja 1973. do 8. listopada 1991. navršena prema pravnim propisima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o mirovinskom i invalidskom osigura­nju vojnih osiguranika, uračunava na svoj teret država ugovornica čija je osoba držav­ljanin na dan ostvariva­nja prava na mirovinu.

(2) Ako osoba iz stavka 1. ovog članka ima držav­ljanstvo obiju država ugovornica, navedena razdob­lja osigura­nja na svoj teret uračunava ona država ugovornica u kojoj osoba ima prebivalište na dan ostvariva­nja prava na mirovinu.

Članak 18.

Dava­nja za koja se ne pokreće postupak za ponovno određiva­nje

Postupak za ponovno određiva­nje dava­nja iz članka 39. Ugovora neće se pokretati u s­ljedećim slučajevima:

1. dava­nja ostvarenih od 8. listopada 1991. do dana stupa­nja na snagu Ugovora, uračunava­njem razdob­lja osigura­nja navršenih prema pravnim propisima obje države ugovornice i primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osigura­nju koje jedna od ­njih ili obje imaju sa trećim državama, osim međunarodnih ugovora s drugim republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i

2. prava na obite­ljsku mirovinu ostvarenu od 8. listopada 1991. do dana stupa­nja na snagu Ugovora, ako je umrli korisnik ostvario pravo na mirovinu prije 8. listopada 1991.

Članak 19.

Stupa­nje na snagu

Ovaj Sporazum stupa na snagu istodobno s Ugovorom.

Sastav­ljeno u Zagrebu 18. ožujka 2003. godine, u dva izvorna primjerka, svaki na hrvatskom jeziku i srpskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA NADLEŽNA TIJELA ZA NADLEŽNO TIJELO

REPUBLIKE HRVATSKE SRBIJE I CRNE GORE

Davorko Vidović, v. r.         Milan Simurdić, v. r.

ministar rada i                                                               veleposlanik Srbije i Crne Gore

socijalne skrbi                                                               u Republici Hrvatskoj

III.

Provedba Opće­g administrativnog sporazuma iz točke I. ove Odluke u djelokrugu je Ministarstva rada i socijalne skrbi i Ministarstva zdravstva.

IV.

Opći administrativni sporazum iz točke I. ove Odluke stupio je na snagu 1. svib­nja 2003. godine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 504-02/96-01/04
Urbroj: 5030104-03-2
Zagreb, 22. svib­nja 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.