Objava o stupanju na snagu Konvencije o međunarodnim izložbama

NN 10/2003 (6.6.2003.), Objava o stupanju na snagu Konvencije o međunarodnim izložbama

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

 

85

Na teme­lju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo va­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Konvencija o međunarodnim izložbama potpisana u Parizu, 22. studenoga 1928., te izmije­njena i nadopu­njena protokolima od 10. svib­nja 1948., 16. studenoga 1966., 30. studenoga 1972., te nadopunama od 24. lip­nja 1982. i 31. svib­nja 1988., objav­ljena u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 15/2002., stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 14. ožujka 2003.

Klasa: 018-05/01-01/145
Urbroj: 521-03-05-02/04-03-12
Zagreb, 19. svib­nja 2003.

Ministarva­njskih poslova
Tonino Picula, v. r.