Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske

NN 7/2005 (24.8.2005.), Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

74

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, S JEDNE STRANE I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE, KAKO BI SE UZELO U OBZIR PRISTUPANJE ČEŠKE REPUBLIKE, REPUBLIKE ESTONIJE, REPUBLIKE CIPAR, REPUBLIKE MAĐARSKE, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, REPUBLIKE MALTE, REPUBLIKE POLJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJEI SLOVAČKE REPUBLIKE EUROPSKOJ UNIJI

 

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipar, Republike Mađarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. srpnja 2005. godine.

Broj: 01-081-05-2383/2

Zagreb, 6. srpnja 2005.

 

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, S JEDNE STRANE I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE, KAKO BI SE UZELO U OBZIR PRISTUPANJE ČEŠKE REPUBLIKE, REPUBLIKE ESTONIJE, REPUBLIKE CIPAR, REPUBLIKE MAĐARSKE, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, REPUBLIKE MALTE, REPUBLIKE POLJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE I SLOVAČKE REPUBLIKE EUROPSKOJ UNIJI

Članak 1.

Potvrđuje se Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipar, Republike Mađarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji, potpisan u Bruxellesu 21. prosinca 2004., u izvorniku na hrvatskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, malteškom, mađarskom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Protokola iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku, glasi:

PROTOKOL UZ SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, S JEDNE STRANE, I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA,S DRUGE STRANE, KAKO BI SE UZELOU OBZIR PRISTUPANJE ČEŠKE REPUBLIKE, REPUBLIKE ESTONIJE, REPUBLIKE CIPAR, REPUBLIKE MAĐARSKE, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, REPUBLIKE MALTE, REPUBLIKE POLJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE I SLOVAČKE REPUBLIKE EUROPSKOJ UNIJI

REPUBLIKA HRVATSKA s jedne strane, i

KRALJEVINA BELGIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPAR,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MAĐARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAČKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

u daljnjem tekstu: »države članice«, koje predstavlja Vijeće Europske unije, i

EUROPSKA ZAJEDNICA, EUROPSKA ZAJEDNICA ZA ATOMSKU ENERGIJU,

u daljnjem tekstu: »Zajednice«, koje predstavljaju Vijeće Europske unije i Europska komisija,

s druge strane,

uzimajući u obzir da Češka Republika, Republika Estonija, Republika Cipar, Republika Latvija, Republika Litva, Republika Mađarska, Republika Malta, Republika Poljska, Republika Slovenija i Slovačka Republika (u daljnjem tekstu: »nove države članice«) pristupaju Europskoj uniji, a time i Zajednici, 1. svibnja 2004.,

Budući:

(1) da je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, te Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, (u daljnjem tekstu: »SSP«) potpisan u Luksemburgu, 29. listopada 2001.,

(2) da je Ugovor o pristupanju Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipar, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: »Ugovor o pristupanju«) potpisan u Ateni, 16. travnja 2003.,

(3) da sukladno članku 6. stavku 2. Akta o pristupanju koji je priložen Ugovoru o pristupanju, nove države članice pristupaju SSP-u zaključivanjem protokola uz SSP,

(4) da su sukladno članku 36. stavku 3. SSP-a obavljene konzultacije kako bi se zajamčilo uzimanje u obzir međusobnih interesa Zajednice i Hrvatske koji su navedeni u Sporazumu,

(5) da se i u SSP moraju unijeti izmjene i dopune Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europske zajednice, s druge strane, (u daljnjem tekstu: »Privremeni sporazum«), kojima se Privremeni sporazum prilagođava kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipar, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Glava I.UGOVORNE STRANKE

Članak 1.

Češka Republika, Republika Estonija, Republika Cipar, Republika Latvija, Republika Litva, Republika Mađarska, Republika Malta, Republika Poljska, Republika Slovenija i Slovačka Republika stranke su Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Hrvatske, s druge strane, potpisanog u Luksemburgu, 29. listopada 2001. te svaka od njih prihvaća i uzima na znanje, na isti način kao i druge države članice Zajednice, tekstove Sporazuma, kao i Zajedničkih izjava te Jednostranih izjava priloženih Završnom aktu koji je pot­pisan istoga dana.

Članak 2.

Kako bi se uzele u obzir nedavne institucionalne promjene unutar Europske unije, stranke su suglasne da će se, nakon isteka Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, postojeće odredbe Sporazuma koje se odnose na Europsku zajednicu za ugljen i čelik odnositi na Europsku zajednicu koja je preuzela sva ugovorna prava i obveze Europske zajednice za ugljen i čelik.

PRILAGODBE TEKSTA SSP-A UKLJUČUJUĆI NJEGOVE DODATKE I PROTOKOLE

Glava II.POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

Članak 3.

Poljoprivredni proizvodi sensu stricto

1. Dodatak IV.(a) i Dodatak IV.(c) SSP-a zamjenjuju se tekstom Dodatka I. ovoga Protokola.

2. Dodatak IV.(b) SSP-a zamjenjuje se tekstom Dodatka II. ovoga Protokola.

3. Dodatak IV.(d) SSP-a zamjenjuje se tekstom Dodatka III. ovoga Protokola.

4. Dodatak IV.(e) SSP-a zamjenjuje se tekstom Dodatka IV. ovoga Protokola.

5. Dodatak IV.(f) SSP-a zamjenjuje se tekstom Dodatka V. ovoga Protokola.

6. U članku 27. stavku 3. SSP-a dodaje se točka (d) koja glasi:

»(d) Od 1. svibnja 2004. Hrvatska će primjenjivati carine za proizvode koji su navedeni u Dodatku IV.(g).«

7. Tekst Dodatka VI. ovoga Protokola dodaje se SSP-u kao Dodatak IV.(g).

Članak 4.

Ribe i riblji proizvodi

1. Dodatak V.(a) SSP-a zamjenjuje se tekstom Dodatka VII. ovoga Protokola.

2. Dodatak V.(b) SSP-a zamjenjuje se tekstom Dodatka VIII. ovoga Protokola.

Članak 5.

Prerađeni poljoprivredni proizvodi

Tablice 2. i 3. Dodatka II. Protokola 3. SSP-a zamjenjuju se tablicama 2., 3. i 4. Dodatka IX. ovoga Protokola.

Članak 6.

Sporazum o vinu

Dodatak I. (Sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o uzajamnim preferencijalnim trgovačkim koncesijama za određena vina, koji se spominje u članku 27. stavku 4. SSP-a) Dodatnog protokola kojim se usklađuju trgovinski aspekti SSP-a, sukladno ishodu pregovora između stranaka o uzajamnim preferencijalnim koncesijama za određena vina, uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli imena vina i uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli označavanja alkoholnih pića i aromatiziranih pića, zamjenjuje se tekstom Dodatka X. ovoga Protokola.

Glava III.PRAVILA O PODRIJETLU

Članak 7.

1. Članak 18. stavak 4. Protokola 4. SSP-a zamjenjuje se sljedećim:

»4. Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1 moraju sadržavati jednu od ovih naznaka:

ES       »EXPEDIDO A POSTERIORI«,

CS       »VYSTAVENO DODATEČN«,

DA      »UDSTEDT EFTERF¨LGENDE«,

DE       »NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«,

ET       »VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT«,

EL       »   «,

EN       »ISSUED RETROSPECTIVELY«,

FR       »DÉLIVRÉ A POSTERIORI«,

IT        »RILASCIATO A POSTERIORI«,

LV       »IZSNIEGTS RETROSPEKTÎVI«,

LT       »RETROSPEKTYVUSIS IĐDAVIMAS«,

HU      »KIADVA VISSZAMENLEGES HATLLYAL«,

MT      »MARU RETROSPETTIVAMENT«,

NL       »AFGEGEVEN A POSTERIORI«,

PL       »WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«,

PT       »EMITIDO A POSTERIORI«,

SL       »IZDANO NAKNADNO«,

SK       »VYDANÉ DODATOČNE«,

FI        »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«,

SV       »UTFÄRDAT I EFTERHAND«,

HR       »NAKNADNO IZDANO«.«

2. Članak 19. stavak 2. Protokola 4. SSP-a zamjenjuje se sljedećim:

»2. Tako izdan duplikat mora sadržavati jednu od ovih naznaka:

ES       »DUPLICADO«,

CS       »DUPLIKÁT«,

DA      »DUPLIKAT«,

DE       »DUPLIKAT«,

ET       »DUPLIKAAT«,

EL       »«,

EN       »DUPLICATE«,

FR       »DUPLICATA«,

IT        »DUPLICATO«,

LV       »DUBLIKTS«,

LT       »DUBLIKATAS«,

HU      »MÁSODLAT«,

MT      »DUPLIKAT«,

NL       »DUPLICAAT«,

PL       »DUPLIKAT«,

PT       »SEGUNDA VIA«,

SL       »DVOJNIK«,

SK       »DUPLIKÁT«,

FI        »KAKSOISKAPPALE«,

SV       »DUPLIKAT«,

HR       »DUPLIKAT«.«

3. Dodatak I. Protokola 4. SSP-a zamjenjuje se tekstom Dodatka XI. ovoga Protokola.

4. Dodatak II. Protokola 4. SSP-a zamjenjuje se tekstom Dodatka XII. ovoga Protokola.

5. Dodatak IV. Protokola 4. SSP-a zamjenjuje se tekstom Dodatka XIII. ovoga Protokola.

Glava IV.PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 8.

Svjetska trgovinska organizacija

Republika Hrvatska se obvezuje da u svezi s ovim proširenjem Zajednice neće postavljati nikakve zahtjeve, potraživanja ili pokretati sporove niti mijenjati ili povlačiti bilo koju koncesiju iz članka XXIV.6 i XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994.

Članak 9.

Dokaz o podrijetlu i upravna suradnja

1. Dokazi o podrijetlu valjano izdani od strane Republike Hrvatske ili jedne od novih država članica u okviru povlaštenih sporazuma ili autonomnih ugovora koji se između njih primjenjuju, prihvaćat će se u dotičnim državama, uz uvjet:

(a) da stjecanje takvog podrijetla omogućuje povlašteni carinski tretman na temelju povlaštenih carinskih mjera koje su sadržane u SSP-u,

(b) da su dokaz o podrijetlu i isprave o prijevozu izdani najkasnije na dan koji prethodi datumu pristupanja,

(c) da je dokaz o podrijetlu podnesen carinskim vlastima u roku od četiri mjeseca od datuma pristupanja.

Ako je roba prijavljena za uvoz u Republiku Hrvatsku ili u novu državu članicu prije datuma pristupanja, na temelju povlaštenih sporazuma ili autonomnih ugovora koji se u to vrijeme primjenjuju između Republike Hrvatske i te nove države članice, dokaz o podrijetlu koji je naknadno izdan na temelju tih sporazuma ili dogovora može se također prihvatiti, uz uvjet da se podnese carinskim vlastima u roku od četiri mjeseca od datuma pristupanja.

2. Republici Hrvatskoj i novim državama članicama dopušteno je zadržati ovlaštenja kojima se dodjeljuje status »ovlaštenih izvoznika« u okviru povlaštenih sporazuma i autonomnih ugovora koji se među njima primjenjuju, uz uvjet:

(a) da je takva odredba predviđena i sporazumom koji je zaključen između Republike Hrvatske i Zajednice prije datuma pristupanja, i

(b) da ovlašteni izvoznici primjenjuju pravila o podrijetlu koja su na snazi sukladno tom sporazumu.

Ova će se ovlaštenja, najkasnije godinu dana nakon datuma pristupanja, zamijeniti novim ovlaštenjima izdanim prema uvjetima SSP-a.

3. Nadležne carinske vlasti Republike Hrvatske, odnosno država članica prihvaćat će zahtjeve za naknadnom provjerom dokaza o podrijetlu, izdanih na temelju povlaštenih sporazuma ili samostalnih dogovora iz stavka 1. i 2., tijekom razdoblja od tri godine od izdavanja dotičnog dokaza o podrijetlu, a provjere mogu obaviti u razdoblju od tri godine nakon prihvaćanja dokaza o podrijetlu koji im je dostavljen uz uvoznu deklaraciju.

Članak 10.

Roba u provozu

1. Odredbe SSP-a mogu se primjenjivati na robu koja se izvozi bilo iz Republike Hrvatske u jednu od novih država članica, bilo iz jedne od novih država članica u Republiku Hrvatsku, a koja zadovoljava odredbe Protokola 4. SSP-a i koja je, na dan pristupanja, ili na putu ili u privremenom skladištu ili u carinskom skladištu ili u slobodnoj zoni u Republici Hrvatskoj odnosno u toj novoj državi članici.

2. U takvim se slučajevima može dodijeliti povlašteni tretman, uz uvjet da se carinskim vlastima zemlje uvoznice, u roku od četiri mjeseca od datuma pristupanja, dostavi dokaz o podrijetlu naknadno izdan od strane carinskih vlasti zemlje izvoznice.

Članak 11.

Kvote u 2004. godini

Veličine novih carinskih kvota i povećanje veličina postojećih carinskih kvota za 2004. godinu izračunat će se kao pro rata temeljnih veličina, uzimajući u obzir dio razdoblja koji je protekao prije 1. svibnja 2004.

Glava V.OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovaj Protokol i njegovi Dodaci sastavni su dio SSP-a.

Članak 13.

1. Ovaj Protokol odobravaju Zajednice, Vijeće Europske unije, u ime država članica, i Republika Hrvatska u skladu s vlastitim postupcima.

2. Isprave o odobrenju polažu se kod Glavnog tajništva Vijeća Europske unije.

Članak 14.

1. Ovaj Protokol stupa na snagu istoga dana kada i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, pod uvjetom da su sve isprave o odobrenju položene prije toga datuma.

2. Ako se prije toga datuma ne polože sve isprave o odobrenju ovoga Protokola, Protokol stupa na snagu prvoga dana prvoga mjeseca nakon datuma polaganja posljednje isprave o odobrenju.

Članak 15.

Ovaj je Protokol sastavljen u po dva istovjetna primjerka na hrvatskom, češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, slovenskom, slovačkom, španjolskom, švedskom jeziku, s tim da je svaki tekst jednako vjerodostojan.

Članak 16.

Tekst SSP-a, uključujući Dodatke i Protokole koji su njegov sastavni dio, te Završni akt zajedno s Izjavama koje su mu dodane sastavljeni su na češkom, estonskom, mađarskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, slovačkom i slovenskom jeziku, s tim da su ti tekstovi vjerodostojni na isti način kao i izvorni tekstovi. Ove tekstove odobrava Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje.

Sastavljeno u Bruxellesu, dvadeset prvoga prosinca godine dvije tisuće četvrte.

Za Republiku Hrvatsku:                                                          Za države članice Europske unije:

Petar Čobanković, v. r.                                                        Cess Veerman, v. r.

ministar poljoprivrede, šumarstva                                            ministar poljoprivrede,

i vodnoga gospodarstva                                                          prirode i hrane 

                                                                                              Kraljevine Nizozemske

                                                                                              Za Europske zajednice:           

                                                                                              Olli Rehn, v. r.          

                                                                                              član Europske komisije

DODATAK I.

»Dodatak IV. (a) i IV. (c)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA

POLJOPRIVREDNE PROIZVODE

(Nulta stopa carine za neograničene količine od 1. svibnja 2004.)

(navedene u članku 27. stavku 3. (a) (i) i članku 27. stavku 3. (b) (i))

 

Hrvatska        Hrvatska  Hrvatska     Hrvatska

tarifna          tarifna         tarifna         tarifna

oznaka          oznaka        oznaka        oznaka

0105 19 20

1007 00

2009 29 11

 

 

0105 19 90

1008

2009 29 19

2303 10

 

0106 90 00 10

1106

2009 29 99 10

2303 20

 

0205 00

1108

2009 39 11

2303 30

 

0206

1109 00 00

2009 39 19

2304 00 00

 

0208

1209

2009 39 39 10

2305 00 00

 

0407 00 30

1210

2009 49 11

2306 41 00

 

0407 00 30 50

1211

2009 49 19

2306 49 00

 

0407 00 90

1212 10

2009 49 99 10

2306 70 00

 

0410 00 00

1212 30 00

2009 79 11

2307 00

 

0504 00 00

1212 99 80

2009 79 19

2308 00

 

0604

1213 00 00

2009 79 99 10

2309 10

 

0714

1214

2009 80 35 10

 

 

0801

1301

2009 80 38 10

 

 

0802

1302

2009 80 99 10

 

 

0803 00

1501 00 11

2009 80 11

 

 

0804 10 00

1501 00 19 10

2009 80 19

 

 

0804 30 00

1501 00 90

2009 80 32

 

 

0805 40 00

1502 00

2009 80 33

 

 

0805 50

1503 00

2009 80 35

 

 

0805 90 00

1504

2009 80 36

 

 

0806 20

1516 10

2009 80 38

 

 

0807 20 00

1603 00

2009 80 69 10

 

 

0811

1702 11 00

2009 80 96 10

 

 

0812

1702 19 00

2009 80 97 10

 

 

0813

1702 60

2009 80 99 20

 

 

0814 00 00

1703 10 00

2009 90 11

 

 

0901 11 00

2003 10

2009 90 19

 

 

0901 12 00

2003 20 00

2009 90 21

 

 

0902

2005 60 00

2009 90 29

 

 

0904

2007 91

2009 90 39 10

 

 

0905 00 00

2008 19

2009 90 49 10

 

 

0906

2008 20

2009 90 59 10

 

 

0907 00 00

2008 30

2009 90 79 10

 

 

0908

2008 80

2009 90 97 10

 

 

0909

2008 99 36

2009 90 98 10

 

 

0910

2008 99 38

2301

 

 

1001 10 00

2008 99 49 10

2302 10

 

 

1002 00 00 10

2008 99 67 10

2302 20

 

 

1003 00 10

2008 99 99 10

2302 40

 

 

1004 00 00 10

2009 11

 

 

 

1005 10

2009 19 11

 

 

 

1006

2009 19 19

 

 

 

 

2009 19 98 10

 

 

«

 

(1) Kako je definirano Carinskom tarifom Republike Hrvatske – objavljeno u »Narodnim novinama«, br. 184/03., u izmijenjenom i dopunjenom obliku.

DODATAK II.

»Dodatak IV. (b)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA

POLJOPRIVREDNE PROIZVODE

(Nulta stopa carine unutar kvote od 1. svibnja 2004.)

(navedene u članku 27. stavku 3. (a) (ii))

Hrvatska          Opis                       Carinska Godiš-

Tarifna                                            kvota   nje povećanje

Oznaka                                          (tone)   kvote (tone)

0104

Žive ovce i koze

300

 

0201

Goveđe meso, svježe ili rashlađeno

200

 

0204

Ovčje ili kozje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

110

5

0207

Meso peradi i jestivi unutrašnji organi (iznutrice) od peradi iz tarifnog broja 0105, svježi, rashlađeni ili smrznuti

780

30

0401

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani i bez dodanog šećera ili drugih sladila

13 500

 

0402

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s dodanim šećerom ili drugim sladilima

250

 

0406

Sir i skuta

2 200

100

0406 osim

04069078

Sir i skuta osim gaude

800

 

04069078

Gauda

350

 

0409 00 00

Prirodni med

20

 

06029010

Miceliji gljiva

9 400

 

0701 90 10

Krumpir, za proizvodnju škroba

1 000

 

0712

Osušeno povrće, cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno

1 050

 

0805 10

Naranče

27 500

1 250

0808 10 *

Jabuke

5 800

 

0809 10

Marelice

1 100

50

0810 10

Jagode

220

10

1002 00 00

Raž

700

100

1101

Brašno od pšenice ili suražice

250

 

1103

Prekrupa, krupica i pelete od žitarica

100

 

1206 00

Suncokretovo sjeme, uključujući i lomljeno

110

5

1507

Sojino ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1 200

10

1514 19

1514 99

Ulje od repice niskog sadržaja eruka kiseline

100

 

2004 90

Ostalo povrće i mješavine povrća

110

5

2005 90

Kapari, artičoke, ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

135

 

2007 99

Džemovi, voćni želei, marmelade, pripravci, ostalo

130

 

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Voćni sokovi

200

 

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

2009 80 83

2009 80 84

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

Sokovi od ostaloga pojedinačnog voća ili povrća

330

15

21069010

21069030

21069051

21069055

21069059

Prehrambeni pripravci

550

 

2302

230230

Posije i ostali ostaci, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom žitarica ili mahunarki, nepeletirani ili peletirani

– od pšenice

6 200

 

2309

230990

Pripravci koji se rabe za prehranu životinja

– ostali

1 350

 

* Kvota će biti raspoređena u razdoblju između 21. veljače i 14. rujna.«

DODATAK III.

»Dodatak IV. (d)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE

(Postupno ukidanje carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije nacije unutar carinskih kvota)

(navedene u članku 27. stavku 3. (c) (i))

Carine za proizvode koji su navedeni u ovom Dodatku bit će snižene i ukinute prema ovom rasporedu:

– 1. siječnja 2004. primijenjene carine bit će snižene na 40% od osnovne carine,

– 1. siječnja 2005. sve će carine biti snižene na 20% od osnovne carine,

– 1. siječnja 2006. ukinut će se preostale carine.

 

0103 91
0103 92

Žive svinje

550

25

 

 

0210

Meso i jestivi mesni klaonički proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i krupica od mesa ili od klaoničkih proizvoda

500

15

 

0401

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani i bez dodanog šećera ili drugih sladila

3 300

150

 

0402

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s dodanim šećerom ili drugim sladilima

15 400

700

 

0405 10

Maslac

300

10

 

0702

Rajčica, svježa ili rashlađena

8 250

375

 

0703 20

Češnjak (bijeli luk)

1100

50

 

0805 20

– Mandarine (uključujući tangerske i satsuma mandarine); klementine, wilking mandarine i slični hibridi agruma

2 640

120

 

0806 10

Stolno grožđe

8 800

400

 

1509

Maslinovo ulje

390

20

 

1602 41 do 1602 49

Pripremljeno ili konzervirano svinjsko meso

330

15

 

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju

6 270

285

 

2002

Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

5 430

240

 

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

– sok od naranče: ostali

1 980

90

 

 

«

 

DODATAK IV.

»Dodatak IV. (e)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE

(Postupno snižavanje carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije nacije za neograničene količine)

(navedene u članku 27. stavku 3. c. (ii))

Carine za proizvode koji su navedeni u ovom Dodatku bit će snižene prema ovom rasporedu:

– 1. svibnja 2004. primijenjene carine bit će snižene na 70% od osnovne carine,

– 1. siječnja 2005. sve će carine biti snižene na 60% od osnovne carine,

– 1. siječnja 2006. sve će carine biti snižene na 50% od osnovne carine.

0104

Žive ovce i koze

 

0105

010512

Živa domaća perad vrste Gallus domesticus, patke, guske, pure i biserke

Pure

 

010592

0105920020

0105920030

Kokoši vrste Gallus domesticus mase ne veće od 2 000 g

Ostala

 

0209

Svinjska masnoća, očišćena od mesa i masnoća peradi, netopljeni niti drukčije ekstrahirani, svježi, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni.

 

0404

Surutka, koncentrirana ili nekoncentrirana, s dodanim šećerom ili drugim sladilima; proizvodi što se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

 

040700

04070030 40

Jaja peradi i ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili kuhana:

pureća jaja

 

0601

Lukovice, gomolji, gomoljasto korijenje, izdanci korijenja i podanci korijenja u stanju mirovanja, u vegetaciji ili u cvatu; biljke i korijenje cikorije, osim korijenja iz tarifnog broja 1212.

 

0602

Ostale žive biljke (uključujući i njihovo korijenje), reznice i cijepovi; micelij gljiva.

 

0603

Rezano cvijeće i cvjetni pupoljci vrsta prikladnih za bukete ili za ukras, svježi, osušeni, bojeni, bijeljeni, impregnirani ili drukčije pripremljeni

 

0708

Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, svježe ili rashlađeno

 

0710

Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto

 

0711

Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu

 

0712

Osušeno povrće, cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno.

 

0713

Osušeno mahunasto povrće, u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno.

 

0901

090121 00

090122 00

Kava, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez kofeina; kavine ljuske i opne, nadomjesci kave što sadrže kavu u bilo kojem omjeru:

– kava, pržena

 

100300

1003009010

Ječam

--- pivarski ječam

 

100400 00

Zob

 

1005

100590

Kukuruz

Ostalo

 

1104

Žitarice u zrnu na drugi način obrađene (npr. oljuštene, valjane, u pahuljicama, perlirane, rezane ili gnječene), osim riže iz tarifnog broja 1006; klice od žitarica, cijele, valjane, u ljuskicama ili mljevene

 

1105

Brašno, krupica, prah, pahuljice, granule i pelete od krumpira.

 

170230

– Glukoza i glukozni sirup, bez masenog udjela fruktoze ili s masenim udjelom fruktoze manjim od 20% u suhom stanju

 

170240

– Glukoza i glukozni sirup, s masenim udjelom fruktoze 20% ili većim ali manjim od 50% u suhom stanju, isključujući invertni šećer

 

2005

2005 40 00

2005 51 00

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006

– grašak (Pisum sativum)

--- grah u zrnu (bez mahune)

 

2008

200850

200870

Voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, uključujući i s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili alkoholom, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

– marelice

– breskve

 

2009

2009 41

2009 41 10

Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila:

– sok od ananasa:

--- ostalo

 

2009 69

– Sok od grožđa (uključujući mošt od grožđa)

 

2206

Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača, medovina); mješavine fermentiranih pića i mješavine fermentiranih i bezalkoholnih pića, nespomenute niti obuhvaćene na drugom mjestu.

 

2302

230230

Posije i ostali ostaci, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom žitarica ili mahunarki, nepeletirani ili peletirani:

– od pšenice

 

2306

230690

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji biljnih masti ili ulja, osim onih iz tarifnog broja 2304 ili 2305, nemljeveni, mljeveni ili peletirani

-ostalo

 

2309

230990

Pripravci što ih se rabi za prehranu životinja

-ostalo

«

 

DODATAK V.

»Dodatak IV. (f)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE

(Postupno smanjivanje carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije nacije unutar carinskih kvota)

(navedene u članku 27. stavku 3. (c) (iii))

Carine za proizvode koji su navedeni u ovom Dodatku bit će snižene prema ovom rasporedu:

– 1. siječnja 2004. sve će carine biti snižene na 70% od osnovne carine,

– 1. siječnja 2005. sve će carine biti snižene na 60% od osnovne carine,

– 1. siječnja 2006. sve će carine biti snižene na 50% od osnovne carine.

0102 90

Žive životinje vrste goveda

220

10

 

0202

Goveđe meso,
smrznuto

3 300

150

 

0203

Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

8 030

365

 

0701

Krumpir, svjež ili rashlađen

13 200

600

 

0703 10

0703 90

Crveni luk i ljutika,

Poriluk i ostalo povrće vrste luka

11 290

500

 

0807 11 00

0807 19 00

Dinje (uključujući lubenice)

6 210

275

 

0808 10

Svježe jabuke

6 000

300

 

1101

Brašno od pšenice ili suražice

990

45

 

1103

Prekrupa, krupica i pelete od žitarica

8 580

390

 

1107

Slad, pržen ili nepržen

17 500

750

 

1601 00

Kobasice i slični proizvodi

1 980

90

 

1602 10 do 1602 39 1602 50 do 1602 90

Pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi (osim svinje)

560

30

 

2401

Neprerađeni duhan; duhanski otpaci

220

10

«

 

DODATAK VI.

»Dodatak IV. (g)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE

(navedene u članku 27. stavku 3. (d))

Carine za proizvode navedene u ovom Dodatku primjenjivat će se od 1. svibnja 2004. kako je navedeno

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Žive životinje vrste goveda

9 000

15%

0103 91

0103 92

Žive svinje

2 550

15%

0105920020

Kokoši vrste Gallus domesticus mase ne veće od 2000 g

90

10%

0203

Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

3 570

25%

0401

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani i bez dodanog šećera ili drugih sladila

12 600

€4.2/100kg

0704 90 10

Kupus

160

50% MFN

0706 10 00

Mrkva, svježa ili rashlađena

140

50% MFN

0706 90 30

0706 90 90

Hren (Cochlearia armoracia), svjež ili rashlađen

Kelj

110

50% MFN

0707

Krastavci i kornišoni, svježi ili rashlađeni

200

10%

0709 51 00

0709 59 00

Gljive, svježe ili rashlađene

Lisičice, jestive gljive iz roda Boletus

340

10%

0709 60 10

Slatke paprike, svježe ili rashlađene

310

12%

0710 2100

0710 2200

0710 9000

Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto

1 500

7%

1001 90 99

Pšenica i suražica, ostalo

9 000

15%

1005 90

Kukuruz, ostalo

20 000

9%

1206 00 91

1206 00 99

Suncokretovo sjeme, uključujući i lomljeno

2 160

6%

1517 10 90

Margarin

1 200

20%

1601 00 *

Kobasice i slični proizvodi *

1 500

10%

160210 –

160239

Pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi osim od svinje

240

10%

160241 -

1602 49

Pripremljeno ili konzervirano svinjsko meso

180

10%

1702 40

Glukoza i glukozni sirup, s masenim udjelom fruktoze 20% ili većim ali manjim od 50% u suhom stanju

1 000

5%

1703 90 00

Melasa od repe

14 500

14%

* U 2005. kvota za proizvode 160100 podliježe povećanju od 400t.«

DODATAK VII.

»Dodatak V. (a)

Proizvodi navedeni u članku 28. stavku 1.

Uvoz u Europsku zajednicu sljedećih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske bit će predmetom dolje navedenih koncesija:

KN oznaka

Opis

2004.

2005. na dalje

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 10 15

0304 10 17

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

0304 20 15

0304 20 17

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pastrva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): živa; svježa ili rashlađena; smrznuta; sušena, soljena ili u salamuri, dimljena; fileti i ostalo riblje meso; riblje brašno, krupica i pelete, pogodni za ljudsku prehranu

Kvota: 30 t uz 0%

Preko kvote:

70% od MFN carine

Kvota: 30 t uz 0%

Preko kvote:

70% od MFN carine

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Šaran: živi; svježi ili rashlađeni; smrznuti; sušen, soljen ili u salamuri, dimljen; fileti i ostalo riblje meso; riblje brašno, krupica i pelete, pogodni za ljudsku prehranu

Kvota: 210 t uz 0 %

Preko kvote:

70% od MFN carine

Kvota: 210 t uz 0%

Preko kvote:

70% od MFN carine

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orada (Dentex dentex and Pagellus spp.): živa; svježa ili rashlađena; smrznuta; sušena, soljena ili u salamuri, dimljena; fileti i ostalo riblje meso; riblje brašno, krupica i pelete, pogodni za ljudsku prehranu

Kvota: 35 t uz 0 %

Preko kvote: 30 % od MFN carine

Kvota: 35 t uz 0 %

Preko kvote: 30 % od MFN carine

ex 0301 99 90

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Lubin (Dicentrarchus labrax): živa; svježa ili rashlađena; smrznuta; sušena, soljena ili u salamuri, dimljena; fileti i ostalo riblje meso; riblje brašno, krupica i pelete, pogodni za ljudsku prehranu

Kvota: 650 t uz 0 %

Preko kvote: 30 % od MFN carine

Kvota: 650 t uz 0 %

Preko kvote: 30 % od MFN carine

 

KN oznaka

Opis

2004.

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Pripremljene ili konzervirane sardine

Kvota: 180 t uz 6%

Preko kvote: puna MFN carina

1604 16 00

1604 20 40

Pripremljeni ili konzervirani inćuni

Kvota: 50 t uz 0 %

Preko kvote: puna MFN carina

1604

Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja

Kvota: 1290 t uz 0%

Preko kvote: snižena tarifa vidi dolje

 

KN oznaka

Opis

2005. na dalje

1604

Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja

Kvota: 1550 t uz 0%

Preko kvote: snižena tarifa vidi dolje

 

Za količine koje prelaze kvotu, carine za sve proizvode iz HS tarifne oznake 1604, osim pripremljenih i konzerviranih sardina i inćuna bit će 60% od carine utvrđene po načelu najpovlaštenije nacije 2004. godine i 50% od carine utvrđene po načelu najpovlaštenije nacije od 2005. godine na dalje. Za količine sardina i inćuna koje prelaze kvotu carina će biti puni iznos carine utvrđene po načelu najpovlaštenije nacije.«

DODATAK VIII.

»Dodatak V. (b)

Proizvodi navedeni u članku 28. stavku 2.

Uvoz u Hrvatsku sljedećih proizvoda podrijetlom iz Europske zajednice bit će predmetom dolje navedenih koncesija:

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 10 15

0304 10 17

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

0304 20 15

0304 20 17

Pastrva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): živa; svježa ili rashlađena; smrznuta; sušena,

Kvota: 25 t uz 0%

Preko kvote:

70% od MFN carine

Kvota: 25 t uz 0%

Preko kvote:

70% od MFN carine

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

soljena ili u salamuri, dimljena; fileti i ostalo riblje meso; riblje brašno, krupica i pelete, pogodni za ljudsku prehranu

 

 

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Šaran: živi; svježi ili rashlađeni; smrznuti; sušen, soljen ili u salamuri, dimljen; fileti i ostalo riblje meso; riblje brašno, krupica i pelete, pogodni za ljudsku prehranu

Kvota: 30 t uz 0%

Preko kvote:

70% od MFN carine

Kvota: 30 t uz 0%

Preko kvote:

70% od MFN carine

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Arbun (Dentex dentex and Pagellus spp.): živa; svježa ili rashlađena; smrznuta; sušena, soljena ili u salamuri, dimljena; fileti i ostalo riblje meso; riblje brašno, krupica i pelete, pogodni za ljudsku prehranu

Kvota: 35 t uz 0 %

Preko kvote: 30 % od MFN carine

Kvota: 35 t uz 0 %

Preko kvote: 30 % od MFN carine

ex 0301 99 90

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Lubin (Dicentrarchus labrax): živa; svježa ili rashlađena; smrznuta; sušena, soljena ili u salamuri, dimljena; fileti i ostalo riblje meso; riblje brašno, krupica i pelete, pogodni za ljudsku prehranu

Kvota: 60 t uz 0 %

Preko kvote:

30 % od MFN carine

Kvota: 60 t uz 0 %

Preko kvote:

30 % od MFN carine

 

KN oznaka

Opis

2004.

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

1604 16 00

1604 20 40

Pripremljene ili konzervirane sardine

Pripremljeni ili konzervirani inćuni

Kvota: 95 t uz 10%

Preko kvote: puna MFN carina

1604

Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja

Kvota: 215t uz 0%

Preko kvote: snižena tarifa vidi dolje

 

KN oznaka

Opis

2005. na dalje

1604

Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja

Kvota: 310 t uz 0 %

Preko kvote: snižena tarifa vidi dolje

 

Za količine koje prelaze kvotu, carine za sve proizvode iz HS tarifne oznake 1604, osim pripremljenih i konzerviranih sardina i inćuna bit će 60% od carine utvrđene po načelu najpovlaštenije nacije 2004. godine i 50% od carine utvrđene po načelu najpovlaštenije nacije od 2005. godine na dalje. Za količine sardina i inćuna koje prelaze kvotu carina će biti puni iznos carine utvrđene po načelu najpovlaštenije nacije.«

 

DODATAK IX.

 

(Proizvodi navedeni u članku 25. SSP-a)

»Tablica 2: Kvote i carine koje se primjenjuju pri uvozu u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice

Napomena: Na proizvode koji su navedeni u ovoj tablici primijenit će se nulta stopa carine u okviru carinskih kvota koje su navedene u nastavku. Veličina tih kvota povećavat će se godišnje u  2005. i 2006. kako je navedeno u tablici. Carine na uvoz količina koje premašuju te kvote snizit će se u 2004., 2005., i 2006. na 70 %, 60% i 50% od carine utvrđene po načelu najpovlaštenije nacije.

KN oznaka

Opis

Kvota za 2004.

Kvota za 2005.

Kvota za 2006. i sljedeće godine

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

0403

0403 10

0403 10 51 do

0403 10 99

0403 90

0403 90 71 do

0403 90 99

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, aromatizirani, ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

-Jogurt:

--Aromatizirani ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom

-Ostali:

-- Aromatizirani ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom

2 070 tona

2 230 tona

2 390 tona

 

0405

0405 20

0405 20 10

0405 20 30

Maslac i druge masti i ulja dobivene od mlijeka, mliječni namazi:

-Mliječni namazi:

--Sa sadržajem masti od 39% po masi ili više, ali manje od 60%

--Sa sadržajem masti od 60% po masi ili više, ali koji ne prelazi 75%

60 tona

64 tone

68 tona

 

1517

1517 10

1517 10 10

1517 90

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog Poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516:

-Margarin, isključujući tekući margarin:

--s masenim udjelom mliječnih masti većim od 10%, ali ne većim od 15%

-Ostalo:

600 tona

650 tona

700 tona

 

1517 90 10

1517 90 93

-- s masenim udjelom mliječnih masti većim od 10%, ali ne većim od 15%

--Ostalo

---jestive mješavine ili pripravci što ih se rabi za podmazivanje kalupa

 

 

 

2201

Vode, uključujući prirodne ili umjetne mineralne vode i gazirane vode, bez dodanog šećera ili drugih sladila ili aroma; led i snijeg:

16 200 tona

16 550 tona

16 900 tona

2201 10

-Mineralne vode i gazirane vode

2205

Vermut i ostala vina od svježeg grožđa, aromatizirani biljem ili aromatskim tvarima

360 hl

390 hl

420 hl

2208

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80vol.%; rakije, likeri i ostala alkoholna pića:

60 hl

65 hl

70 hl

ex2208 90 33

ex2208 90 38

----rakija od šljive (šljivovica)

2402

Cigare, čeruti, cigarilosi i cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana:

30 tona

32,5 tona

35 tona

2402 20

-Cigarete koje sadrže duhan

2402 90 00

-Ostale

2403

Ostali prerađeni duhan i prerađeni nadomjesci duhana; homogenizirani i rekonstituirani duhan; duhanski ekstrakt i esencije

36 tona

39 tona

42 tone

2403 10

-duhan za pušenje, s dodatkom ili bez dodatka nadomjestaka duhana u bilo kojem omjeru

 

»Tablica 3: Kvote i carine koje se primjenjuju pri uvozu u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice

Napomena: Na proizvode koji su navedeni u ovoj tablici primjenjivat će se koncesije kako je navedeno u nastavku. Veličina kvota povećavat će se godišnje u 2005. i 2006. kako je navedeno u tablici. Carine koje će se primjenjivati na uvoz količina koje premašuju te kvote snizit će se u 2004., 2005. i 2006. na 65%, 55% i 40% od carine utvrđene po načelu najpovlaštenije nacije.

KN oznaka

Opis

Kvota
(tone)

Carina koja se primjenjuje unutar kvote

2004.

2005.

2006. i sljedeće godine

(% MFN)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1704

Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa:

1 100

1 150

1 200

0

1704 90

-Ostali

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao

2 130

2 270

2 410

0

1905

Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi sa sadržajem kakaa ili bez kakaa; hostije, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi

2 920

3 080

3 240

0

2105 00

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, s dodatkom kakaa ili bez kakaa

1 290

1 360

1 430

0

2202

Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromama i ostala bezalkoholna pića, osim sokova voća ili povrća iz tarifnog broja 2009.

16 300

17 200

18 100

0

 

»Tablica 4: Kvote i carine koje se primjenjuju pri uvozu u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice

Napomena: Na proizvode koji su navedeni u ovoj tablici primijenit će se nulta stopa carine u okviru carinskih kvota koje su navedene u nastavku. Na carine na uvoz količina koje premašuju te kvote primjenjuju se uvjeti navedeni u Dodatku II. tablici 1. Protokola 3.

KN oznaka

Opis

Kvota (u tonama)

2004.

2005.

2006.

ex 2103

Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf):

300

300

300

2103 90 30

----aromatične gorke tvari s volumnim udjelom alkohola 44,2 do 49,2 vol.% i s masenim udjelom 1,5 do 6 % gorčice (gencijane), začina i ostalih sastojaka te 4 do 10 % šećera, u spremnicima obujma 0,5 l ili manjeg

2103 90 90

-- ostalo

 

DODATAK X.

»Dodatak I.

SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O UZAJAMNIM PREFERENCIJALNIM TRGOVAČKIM KONCESIJAMA ZA ODREĐENA VINA

1. Uvoz u Zajednicu sljedećih proizvoda podrijetlom iz Republike Hrvatske bit će predmetom dolje navedenih koncesija od 1. svibnja 2004.:

KN
oznaka

Opis

Carina
koja se
primjenjuje

Godišnja količina (hl)

Godišnje povećanje (hl)

Posebne odredbe

ex 2204 10

Kvalitetno pjenušavo vino

slobodno

44.000

10.000

(1)(2)

ex 2204 21

Vino od svježeg grožđa

ex 2204 29

Vino od svježeg grožđa

slobodno

29.000

0

(2)

 

1) Pod uvjetom da je najmanje 80 % raspoložive količine iskorišteno u prethodnoj godini, godišnje povećanje će se primjenjivati dok zbroj kvote koja se odnosi na poziciju ex 2204 10 i ex 2204 21 i kvote koja se odnosi na poziciju ex 2204 29 ne dostigne najviše 98.000 hl.

2) Konzultacije na zahtjev jedne od ugovornih stranaka mogu se održati radi prilagodbe kvota prebacivanjem iz kvote koja se odnosi na poziciju ex 2204 29 na kvotu koja se odnosi na pozicije ex 2204 10 i na ex 2204 21.

2. Zajednica će odobriti preferencijalnu nultu stopu carine u okviru carinskih kvota kako je spomenuto u točki 1., pod uvjetom da se ne plaćaju izvozne subvencije na izvoz ovih količina iz Republike Hrvatske.

3. Uvoz u Republiku Hrvatsku sljedećih proizvoda podrijetlom iz Zajednice bit će predmetom dolje navedenih koncesija od 1. svibnja 2004.:

Hrvatska tarifna oznaka

Opis

Carina
koja se
primjenjuje

Godišnja količina (hl)

Godišnje povećanje
(hl)

Posebne odredbe

ex 2204 10

Kvalitetno pjenušavo vino

Slobodno

14.000

800

(1)

ex 2204 21

Vino od svježeg grožđa

ex 2204 29

Vino od svježeg grožđa

Slobodno

8.000

0

 

 

1) Pod uvjetom da je najmanje 80 % raspoložive količine iskorišteno u prethodnoj godini, godišnje povećanje će se primjenjivati dok kvota ne dostigne najviše 18 000 hl.

4. Republika Hrvatska će odobriti preferencijalnu nultu stopu carine u okviru carinskih kvota kako je spomenuto u točki 3., pod uvjetom da se ne plaćaju izvozne subvencije na izvoz ovih količina iz Zajednice.

5. Ovaj Sporazum obuhvaća vina

(a) koja su proizvedena iz svježega grožđa u cijelosti proizvedenog i obranog na području ugovornih stranaka, i

(b) (i) podrijetlom iz Europske unije, koja su proizvedena u skladu s propisima koji određuju enološke postupke i procese navedene u Glavi V. Uredbe vijeća (EZ) br. 1493/1999,

(ii) podrijetlom iz Republike Hrvatske, koja su proizvedena u skladu s propisima koji određuju enološke postupke i procese u skladu s hrvatskim zakonom. Ovi enološki propisi moraju biti u skladu sa zakonodavstvom Zajednice.

6. Uvoz vina u okviru koncesija iz ovoga Sporazuma bit će uvjetovan podnošenjem potvrde koju izdaje obostrano priznato službeno tijelo iz popisa koji će se zajednički utvrditi, s ciljem da navedeno vino udovoljava točki 5. (b).

7. Ugovorne stranke će preispitati, najkasnije u prvom tromjesečju 2005. mogućnost odobravanja jedna drugoj daljnjih koncesija vodeći računa o razvoju trgovine vinom između ugovornih stranaka.

8. Ugovorne stranke osigurat će da se obostrano odobrene povlastice ne dovedu u pitanje drugim mjerama.

9. Konzultacije će uslijediti na zahtjev bilo koje ugovorne stranke vezano uz bilo koji problem koji se odnosi na način odvijanja Sporazuma.

10. Ovaj Sporazum primijenit će se, s jedne strane, na područjima u kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice i pod uvjetima utvrđenim tim Ugovorom, i s druge strane, na području Republike Hrvatske.«

DODATAK XI.

»Dodatak I.

UVODNE NAPOMENE UZ TABLICU U DODATKU II.

Napomena 1:

Popis donosi uvjete koje trebaju ispunjavati svi proizvodi da bi se smatrali dostatno obrađenima ili prerađenima u smislu članka 6. ovoga Protokola.

Napomena 2:

2.1. Prva dva stupca u popisu opisuju dobiveni proizvod. Prvi stupac navodi broj tarifnoga broja ili poglavlja iz Harmoniziranoga sustava, a drugi stupac daje opis robe koji se rabi u tom sustavu za taj tarifni broj ili poglavlje. Za svaki navod u prva dva stupca dano je pravilo u stupcu 3. ili 4. Kad u nekim slučajevima navodu iz prvoga stupca prethodi »ex«, to znači da se pravila iz stupca 3. ili 4. primjenjuju samo na dio toga tarifnog broja koji je opisan u stupcu 2.

2.2. Kad je nekoliko tarifnih brojeva grupirano zajedno u stupcu 1. ili se navodi broj poglavlja te se stoga u stupcu 2. daje općenit opis proizvoda, susjedna pravila u stupcu 3. ili 4. odnose se na sve proizvode koji su prema Harmoniziranomu sustavu razvrstani pod tarifni broj odnosnoga poglavlja ili pod bilo koji tarifni broj grupiran u stupcu 1.

2.3. Kad su na popisu različita pravila koja se odnose na različite proizvode unutar nekoga tarifnoga broja, svaka alineja sadrži opis toga dijela tarifnoga broja koji je obuhvaćen susjednim pravilima u stupcu 3. ili 4.

2.4. Kad se za navod u prva dva stupca daje pravilo i u stupcu 3. i u stupcu 4., izvoznik može alternativno birati primjenu pravila iz stupca 3. ili iz stupca 4. Ako u stupcu 4. nije dano nikakvo pravilo glede podrijetla, mora se primijeniti pravilo iz stupca 3.

Napomena 3:

3.1. Odredbe članka 6. ovoga Protokola o proizvodima koji su stekli status proizvoda s podrijetlom i koji služe u izradi drugih proizvoda, primjenjivat će se bez obzira na to jesu li proizvodi stekli taj status u tvornici gdje se rabe ili u nekoj drugoj tvornici u Hrvatskoj ili u Zajednici.

Primjer:

Motor iz tarifnoga broja 8407, za koji pravilo kaže da vrijednost materijala bez podrijetla koji se može ugraditi ne smije prelaziti 40 % cijene fco tvornica, izrađen je od »drugoga legiranoga čelika grubo oblikovanoga kovanjem« iz tarifnoga broja ex 7224.

Ako je to kovanje obavljeno u Zajednici na ingotu bez podrijetla, on je već stekao podrijetlo na temelju pravila iz popisa za tarifni broj ex 7224. Kovani materijal može se tada računati kao materijal s podrijetlom u obračunu vrijednosti stroja bez obzira na to je li on proizveden u istoj ili drugoj tvornici u Zajednici. Vrijednost ingota bez podrijetla time se ne uzima u obzir pri zbrajanju vrijednosti materijala bez podrijetla.

3.2.      Pravilo iz popisa je minimalna količina potrebne obrade ili prerade pa se poduzimanjem većega stupnja obrade ili prerade također stječe status proizvoda s podrijetlom, i obratno, poduzimanjem manjega stupnja obrade ili prerade ne može se steći status proizvoda s podrijetlom. Ako pravilo predviđa da se na određenoj razini izrade može uporabiti materijal bez podrijetla, uporaba toga materijala u ranijoj fazi izrade dopuštena je, dok uporaba toga materijala u kasnijoj fazi izrade nije dopuštena.

3.3.      Ne dovodeći u pitanje napomenu 3.2., kada se u pravilu koristi izraz »proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja«, tada se mogu uporabiti materijali iz bilo kojega tarifnog broja ili tarifnih brojeva (pa i materijali s istim opisom i iz istoga tarifnog broja kojemu pripada i proizvod), podložno možebitnim konkretnim ograničenjima koja su sadržana u pravilu.

Međutim, izraz »proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja...« ili »proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istoga tarifnog broja kojemu pripada i proizvod« znači da se mogu uporabiti materijali iz bilo kojega tarifnog broja, osim onih koji su istog opisa kao i proizvod, a kako je navedeno u stupcu 2. na popisu.

3.4.      Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod može izrađivati od više od jednoga materijala, to znači da se može uporabiti jedan ili više materijala. Ne zahtijeva se da svi budu upotrijebljeni.

Primjer:

Pravilo za tkanine iz tarifnih brojeva 5208 - 5212 određuje da se mogu uporabiti prirodna vlakna te da se među ostalim materijalom može uporabiti i kemijski materijal. To ne znači da se mora uporabiti jedan i drugi; može se koristiti jedan ili drugi ili i jedan i drugi.

3.5.      Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod mora izraditi od određenoga materijala, taj uvjet očito ne priječi uporabu drugog materijala koji zbog svoje unutarnje naravi ne može zadovoljiti to pravilo. (Vidi također donju napomenu 6.2. u svezi s tekstilom.)

Primjer:

Pravilo za gotovu hranu iz tarifnoga broja 1904, koje konkretno isključuje uporabu žitarica i njihovih prerađevina, ne priječi uporabu mineralnih soli, kemikalija i drugih dodataka koji nisu proizvodi od žitarica.

Međutim, to se ne odnosi na proizvode koji se, premda se ne mogu izraditi od određenoga konkretno navedenoga materijala s popisa, mogu proizvesti od materijala iste naravi u nekoj ranijoj fazi izrade.

Primjer:

U slučaju odjevnoga predmeta iz ex poglavlja 62, izrađenoga od netkana materijala, te ako je za tu klasu proizvoda dopuštena uporaba samo pređe bez podrijetla, nije moguće započeti s netkanom tkaninom, čak i ako se netkane tkanine inače ne mogu izrađivati od pređe. U takvim bi slučajevima početni materijal normalno bio u fazi koja prethodi pređi, a to je stanje vlakana.

3.6.      Kad se u nekom pravilu iz popisa za maksimalnu vrijednost materijala bez podrijetla koji se mogu uporabiti navode dva postotka, ti se postoci ne mogu zbrajati. Drugim riječima, maksimalna vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla nikada ne smije premašiti najviši navedeni postotak. Nadalje, pojedinačni postoci ne smiju se premašiti u odnosu na konkretni materijal na koji se primjenjuju.

Napomena 4:

4.1.      Pojam »prirodna vlakna« rabi se u popisu za vlakna koja nisu umjetna ili sintetička. Ograničen je na faze prije predenja, uključujući i otpad te, ako nije određeno drugačije, na vlačena, češljana ili na kakav drugi način prerađena, ali nepredena vlakna.

4.2.      Pojam »prirodna vlakna« uključuje konjsku dlaku iz tarifnoga broja 0503, svilu iz tarifnoga broja 5002 i 5003, te vunena vlakna, finu ili grubu životinjsku dlaku iz tarifnih brojeva od 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tarifnog broja od 5201 do 5203 i druga biljna vlakna iz tarifnog broja od 5301 do 5305.

4.3.      Pojmovi »tekstilna pulpa«, »kemijski materijali« i »materijali za izradu papira« u popisu prerada služe za opis materijala koji nisu klasificirani u poglavljima od 50. do 63., a mogu se uporabiti za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili pređe.

4.4.      Pojam »sintetska ili umjetna rezana vlakna« rabi se u popisu za umjetnu kudjelju, rezana vlakna ili otpad iz tarifnog broja od 5501 do 5507.

Napomena 5:

5.1.      Kad se za određeni proizvod iz popisa spominje ova napomena, uvjeti iz stupca 3. ne primjenjuju se ni na koje osnovne tekstilne materijale koji su uporabljeni za izradu toga proizvoda koji zajedno čine 10 % ili manje od ukupne težine svih osnovnih tekstilnih materijala. (Vidi također donje bilješke 5.3 i 5.4.)

5.2.      Međutim, tolerancija iz bilješke 5.1. može se primijeniti samo na mješovite proizvode koji su izrađeni od dvaju ili više osnovnih tekstilnih materijala.

Osnovni su tekstilni materijali ovi:

– svila,

– vuna,

– gruba životinjska dlaka,

– fina životinjska dlaka,

– konjska dlaka,

– pamuk,

– materijali za izradu papira i papir,

– lan,

– prirodna konoplja,

– juta i druga tekstilna vlakna od drvenoga lika,

– sisal i druga tekstilna vlakna iz roda agava,

– kokos, abaka, rami i druga biljna tekstilna vlakna,

– sintetski filamenti,

– umjetni filamenti,

– vodljivi filamenti,

– sintetička polipropilenska rezana vlakna,

– sintetička poliesterska rezana vlakna,

– sintetička poliamidna rezana vlakna,

– sintetička poliakrilonitrilna rezana vlakna,

– sintetička poliimidna rezana vlakna,

– sintetička politetrafluoroetilenska rezana vlakna,

– sintetička rezana vlakna od polifenilen sulfida.

– sintetička rezana vlakna od polivinil klorida,

– druga sintetička rezana vlakna,

– umjetna rezana vlakna viskoze,

– druga umjetna sortirana vlakna,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim poliesterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– proizvodi iz tarifnoga broja 5605 (metalizirana pređa) koji uključuju traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije,

– drugi proizvodi iz tarifnoga broja 5605.

Primjer:

Pređa iz tarifnoga broja 5205 koja je izrađena od pamučnih vlakana iz tarifnoga broja 5203 i sintetički rezanih vlakana iz tarifnog broja 5506 miješana je pređa. Stoga se sintetička rezana vlakna bez podrijetla i ne zadovoljavaju pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe) mogu uporabiti pod uvjetom da njihova ukupna težina ne premaši 10 % težine pređe.

Primjer:

Vunena tkanina iz tarifnoga broja 5112 koja je izrađena od vunene pređe iz tarifnoga broja 5107 i sintetičkih rezanih vlakana iz tarifnoga broja 5509 mješovita je tkanina. Stoga se sintetička pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe), ili vunena pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od prirodnih vlakana bez grebenanja ili češljanja ili druge pripreme za predenje) ili njihova kombinacija, može uporabiti pod uvjetom da njihova ukupna težina ne prelazi 10 % ukupne težine tkanine.

Primjer:

Čupava tekstilna tkanina iz tarifnoga broja 5802 koja je izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i pamučne tkanine iz tarifnoga broja 5210 miješani je proizvod samo ako je pamučna tkanina i sama miješana tkanina koja je izrađena od pređe razvrstane pod dva različita tarifna broja, ili ako su uporabljene pamučne pređe i same mješavine.

Primjer:

Ako je odnosna čupava tekstilna tkanina bila izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i sintetičke tkanine iz tarifnoga broja 5407, onda su uporabljene pređe očito dva zasebna osnovna tekstilna materijala, pa je čupava tekstilna tkanina prema tomu miješani proizvod.

5.3. U slučaju proizvoda koji uključuju »poliuretansku pređu s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletenu ili neupletenu«, tolerancija za tu pređu iznosi 20 %.

5.4. U slučaju proizvoda koji uključuju »traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije«, tolerancija za tu traku iznosi 30 %.

Napomena 6:

6.1. Kada se u popisu upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijali, uz izuzeće podstava i međupodstava, koji ne zadovoljavaju pravilo iz stupca 3. popisa za izrađeni proizvod, mogu se uporabiti pod uvjetom da su razvrstani pod tarifni broj koji je različiti od tarifnog broja proizvoda te da njihova vrijednost ne prelazi 8 % cijene fco tvornica proizvoda.

6.2. Ne dovodeći u pitanje napomenu 6.3., materijal koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. može se slobodno uporabiti u izradi tekstilnih proizvoda, sadržavao on tekstil ili ne sadržavao.

Primjer:

Ako pravilo iz popisa propisuje da se za određeni tekstilni artikl, poput hlača, mora uporabiti pređa, to ne priječi uporabu metalnih artikala poput dugmadi, jer dugmad nije razvrstana u poglavljima 50. do 63. Iz istoga se razloga ne priječi ni uporaba patentnih zatvarača premda patentni zatvarači normalno sadrže tekstil.

6.3. Kad god vrijedi pravilo o postotku, vrijednost materijala koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. mora se uzeti u obzir pri izračunavanju vrijednosti uključenih materijala koji ne potječu iz ugovorne stranke.

Napomena 7:

7.1. Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 »specifični postupci« su sljedeći:

(a) vakuumska destilacija,

(b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja,

(c) krekovanje,

(d) popravljanje,

(e) ekstrakcija selektivnim otapalima,

(f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom,

(g) polimerizacija,

(h) alkilacija,

(i) izomerizacija.

7.2. Za potrebe tarifnih brojeva 2710, 2711 i 2712 »specifični postupci« su sljedeći:

(a) vakuumska destilacija,

(b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja,

(c) krekovanje,

(d) popravljanje,

(e) ekstrakcija selektivnim otapalima,

(f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom,

(g) polimerizacija,

(h) alkilacija,

(ij) izomerizacija,

(k) samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, odsumporavanje vodikom koje rezultira smanjenjem najmanje 85 % sadržaja sumpora u prerađivanim proizvodima (ASTM D 1266-59 T metoda),

(l) samo u odnosu na proizvode iz tarifnog broja 2710, deparafinacija nekim drugim procesom osim filtriranja,

(m) samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman vodikom pod tlakom većim od 20 bara i temperaturom većom od 250C uz uporabu katalizatora, u neku drugu svrhu nego što je odsumporavanje, kad vodik tvori aktivni element u kemijskoj reakciji. Daljnji tretman vodikom ulja za podmazivanje iz tarifnog broja ex 2710 (npr. hidrofiniširanje ili dekolorizacija) radi poboljšanja boje ili stabilnosti ne smatra se specifičnim procesom,

(n) samo u odnosu na loživa ulja iz tarifnog broja ex 2710, atmosferska destilacija, pod uvjetom da se manje od 30 % tih proizvoda – po obujmu, uključujući i gubitke – destilira na 300C pomoću metode ASTM D 86,

(o) samo u pogledu drugih teških ulja osim plinskih i loživih ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman pomoću visokofrekventnoga jedva vidljivoga električnoga pražnjenja bez iskrenja,

(p) samo u pogledu sirovih proizvoda (osim vazelina, ozokerita, voska mrkog ugljena ili voska od treseta, parafinskog voska koji sadrži manje od 0,75% ulja po masi) iz tarifnog broja ex 2712, odmašćivanje frakcijskom kristalizacijom.

7.3. Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 jednostavne aktivnosti poput čišćenja, pretakanja, desalinizacije, odvajanja vode, filtriranja, bojenja, obilježavanja, dobivanja sadržaja sumpora zbog miješanja proizvoda s različitim sadržajima sumpora, bilo koja njihova kombinacija ili slične aktivnosti ne daju status proizvoda s podrijetlom.

DODATAK XII.

»Dodatak II.

POPIS PRERADA ILI OBRADA ŠTO IH JE POTREBNO OBAVITI NA MATERIJALIMA BEZ PODRIJETLA KAKO BI DOBIVENI PROIZVOD STEKAO STATUS PROIZVODA S PODRIJETLOM

Svi proizvodi navedeni u listi ne moraju biti obuhvaćeni Ugovorom. Iz tog razloga neophodno je konzultirati ostale dijelove Ugovora.

HS tarifni broj

Opis proizvoda

Prerada ili obrada, obavljena na materijalima bez podrijetla, kojom se stječe status proizvoda s podrijetlom

(1)

(2)

(3)                               ili                                  (4)

Poglavlje 01

Žive životinje

Sve životinje iz poglavlja 1 moraju biti dobivene u cijelosti

 

Poglavlje 02

Meso i drugi jestivi klaonički proizvodi

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 1 i 2 moraju biti dobiveni u cijelosti

 

Poglavlje 03

Ribe, ljuskavci, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 3 moraju biti dobiveni u cijelosti

 

ex Poglavlje 04

Mliječni proizvodi; ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog podrijetla; koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; osim:

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 4 moraju biti dobiveni u cijelosti

 

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje, aromatizirani, s dodanim ili bez dodanog voća, oraščića ili kakaa

Proizvodnja u kojoj:
- svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 4 moraju biti dobiveni u cijelosti;
- upotrijebljeni sok od voća (osim ananasa, limuna i limeta ili grejpa) iz tarifnog broja 2009 mora biti s podrijetlom; i
- vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30% u cijeni proizvoda fco tvornica.

ex poglavlje 05

Proizvodi životinjskog podrijetla, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, osim:

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 5 moraju biti dobiveni u cijelosti

 

ex 0502

Čekinje i dlake pitome ili divlje svinje, prerađene

Čišćenje, dezinfekcija, svrstavanje i ispravljanje čekinja i dlaka

Poglavlje 06

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće

Proizvodnja u kojoj:
- materijali upotrijebljeni u poglavlju 6 moraju biti dobiveni u cijelosti;
- vrijednost upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% u cijeni proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 07

Jestivo povrće, neko korijenje i gomolji

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 7 moraju biti dobiveni u cijelosti

 

Poglavlje 08

Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma ili dinja i lubenica

Proizvodnja u kojoj:
- svo upotrijebljeno voće i orašasti plodovi mora biti dobiveno u cijelosti;
- vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30% u cijeni proizvoda fco tvornica.

 

ex Poglavlje 09

Kava, čaj, mate-čaj i začini, osim:

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 9 moraju biti dobiveni u cijelosti

 

0901

Kava, pržena ili nepržena s ili bez kofeinom; kavine ljuske i opne, nadomjesci kave, koji sadrže kavu bilo u kojem postotku

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja.

 

0902

čaj, aromatizirani ili nearomatizirani

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

ex 0910

Mješavine začina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

Poglavlje 10

Žitarice

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 10 moraju biti dobiveni u cijelosti

 

ex Poglavlje 11

Proizvodi mlinske industrije slad, škrob, inzulin; pšenični gluten; osim:

Proizvodnja u kojoj sve žitarice, jestivo povrće, korijeni i gomolji iz tarifnog broja 0714 moraju biti dobiveni u cijelosti

 

ex 1106

Brašno, krupica i prah od sušenih ljusaka mahunastoga povrća iz tarifnog broja 0713, ljuštena

Sušenje i mljevenje mahunastog povrća iz tarifnog broja 0708

 

Poglavlje 12

Uljano sjemenje i plodovi: razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i glomazna stočna hrana

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 12 moraju biti dobiveni u cijelosti

 

1301

Šelak; prirodne gume, smole, gume-smole i smole od ulja (na primjer balzami)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 1301 ne premašuje 50% u cijeni proizvoda fco tvornica

 

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušćivači, dobiveni od biljnih proizvoda, modificirani ili nemodificirani

 

 

 

- sluzi i zgušćivači dobiveni iz biljnih proizvoda, modificirani

Proizvodnja od nemodificiranih sluzi i zgušćivača

 

 

- ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne prelazi 50%u cijeni proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 14

Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 14 moraju biti dobiveni u cijelosti

 

ex Poglavlje 15

Masti i ulja životinjskog i biljnog podrijetla te proizvodi njihova razlaganja; prerađene jestive masti; životinjski i biljni voskovi, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda.

 

1501

Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim iz tarifnog broja 0209 ili 1503

 

 

 

- Mast iz kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim materijala iz tarifnog broja 0203, 0206 ili 0207 ili od kostiju iz tarifnog broja 0506

 

 

- ostalo

Proizvodnja od mesa ili od jestivih otpadaka svinjećega podrijetla iz tarifnog broja 0203 ili 0206,
ili od mesa i jestivih otpadaka peradi iz tarifnog broja 0207

 

1502

Masti od goveda, ovaca ili koza, osim iz tarifnog broja 1503

 

 

 

- Mast iz kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim materijala iz tarifnog broja 0201, 0202 ili 0204 ili 0206 ili od kostiju iz tarifnog broja 0506

 

 

- ostalo

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 2 moraju biti dobiveni u cijelosti

 

1504

Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

 

 

 

- čvrste frakcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 1504

 

 

- ostalo

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 2 i 3 moraju biti dobiveni u cijelosti

 

ex 1505

rafinirani lanolin

Proizvodnja od sirove masti od vune iz tarifnog broja 1505

 

1506

Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

 

 

 

- čvrste frakcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 1506

 

 

- ostalo

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 2 moraju biti dobiveni u cijelosti.

 

1507 do 1515

Biljna ulja i njihove frakcije

 

 

 

- sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosova oraha (kopre), ulje od palmine jezgre, »babassu« ulje, tungovo ulje, oitikika ulje, vosak od mirike i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničku ili industrijsku primjenu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku prehranu

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda.

 

 

- čvrste frakcije osim onih od ulja jojobe

Proizvodnja od drugih materijala iz tarifnih brojeva 1507 do 1515

 

 

- ostalo

Proizvodnja u kojoj upotrijebljene biljne tvari moraju biti dobivene u cijelosti

 

1516

Masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogeenirani, interesterificirani, re-esterificirani ili elaidinizirani, bez obzira jesu li rafinirani ili nerafinirani, ali dalje nepripremljeni:

Proizvodnja u kojoj:
- svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2, moraju biti dobiveni u cijelosti, i
- sve upotrijebljene biljne tvari moraju biti dobivene u cijelosti. Međutim materijali iz tarifnog broja 1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti upotrijebljeni

 

1517

Margarin; jestive mješavine ili preparati masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516,

Proizvodnja u kojoj:
- svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 i 4, moraju biti dobiveni u cijelosti, i
- sve upotrijebljene biljne tvari moraju biti dobivene u cijelosti: ipak materijali iz tarifnog broja 1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti upotrijebljeni

 

Poglavlje 16

Prerađevine od mesa, riba, ljuskavaca, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka

Proizvodnja od životinja iz poglavlja 1 i/ili:
Svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3 moraju biti dobiveni u cijelosti

 

ex Poglavlje 17

Šećer i proizvodi od šećera, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda.

 

ex 1701

Šećer od šećerne trske i šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju, aromatizirana ili obojana

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

 

1702

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih tvari za aromatizaciju ili za bojenje; umjetni med i mješavine umjetnog i prirodnog meda; karamel

 

 

 

- kemijski čista maltoza i fruktoza

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući druge materijale iz tarifnog broja 1702

 

 

- ostali šećeri u krutom stanju, s dodanim aromama ili bojilima

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

 

 

- ostalo

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti s podrijetlom.

 

ex 1703

Melase dobivene pri ekstrakciji ili rafiniranju šećera, s dodanim aromama ili bojilima

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

 

1704

Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

Proizvodnja:
- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i
- u kojoj vrijednost svih ostalih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne prelazi 30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 18

Kakao i proizvodi od kakaa

Proizvodnja:
- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i
- u kojoj vrijednost svih ostalih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne prelazi 30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, koji ne sadrže kakao ili koji sadrže manje od 40% masenog udjela kakaa, računano na potpuno odmašćenu osnovu, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu;

prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnog broja 0401 do 0404 koji ne sadrže kakao ili sadrže manje od 5% masenog udjela kakaa, računano na potpuno odmašćenu osnovu, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu.

 

 

 

- sladni ekstrakt

Proizvodnja od žitarica iz poglavlja 10

 

 

- ostalo

Proizvodnja:
- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih ostalih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne prelazi 30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

1902

Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni, »coucous« (kuskus) pripremljeni ili nepripremljeni

 

 

 

- koji sadrže 20% ili manje mesa, mesnih proizvoda, ribe, ljuskavaca mekušaca

Proizvodnja u kojoj sve upotrijebljene žitarice i njihovi derivati (osim durum pšenice i njezinih derivata), moraju biti dobiveni u cijelosti

 

 

- koji sadrže više od 20% mesa, mesnih proizvoda, ribe, ljuskavaca ili mekušaca

Proizvodnja u kojoj:
- sve žitarice i njihovi derivati (osim tvrdoga žita i njihovih derivata) moraju biti dobiveni u cijelosti

- svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 i 3 moraju biti dobiveni u cijelosti

 

1903

Tapioka i nadomjesci tapioke pripremljene od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuslica ili u sličnim oblicima

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim od krumpirova škroba iz tarifnog broja 1108

 

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili pahuljicama ili drukčije pripremljene (osim brašna, prekrupe i krupice) prethodno kuhane ili drukčije pripremljene, nespomenute ili neobuhvaćene na drugom mjestu:

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja 1806;

- u kojoj sve upotrijebljene žitarice i brašno (osim pšenice durum i njenih derivata i kukuruza Zea indurata) moraju biti dobiveni u cijelosti;

- u kojoj vrijednost svih materijala iz poglavlja 17 ne smije prelaziti 30% cijene proizvoda fco tvornica

 

1905

Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi sa sadržajem kakaa ili bez; hostije, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim onih iz poglavlja 11

 

ex Poglavlje 20

Proizvodi od povrća, voća, orašastih plodova i ostalih dijelova biljaka, osim:

Proizvodnja u kojoj sve voće, orašasti plodovi ili povrće mora biti dobiveno u cijelosti

 

ex 2001

Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi povrća koji sadrže 5% ili više škroba, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda.

 

ex 2004 i  ex 2005

Krumpir u obliku brašna, pogače ili pahuljica, pripremljeni ili konzervirani na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda.

 

2006

Povrće, voće, orasi, kore od voće i drugi dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (osušeno, preliveno ili kristalizirano)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

 

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća i od orašastih plodova dobiveni kuhanjem, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex 2008

- Orašasti plodovi, bez dodatka šećera ili alkohola

Proizvodnja u kojoj vrijednost orašastih plodova i uljnatog sjemenja s podrijetlom iz 0801, 0802 i 1202 do 1207 premašuje 60% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

 

- maslac od kikirikija, mješavine na bazi žitarica; palmina jezgra; kukuruz

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda.

 

 

- ostalo osim voća i orašastih plodova, ukuhano drukčije nego na pari ili vodi, bez dodatka šećera, zamrznuto

Proizvodnja
- od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

 

2009

Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje;

Proizvodnja
- od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex poglavlje 21

Razni prehrambeni proizvodi osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda.

 

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, čaja ili mate čaja i pripravci na osnovu tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i drugi prženi nadomjesci kave i ekstrakti, esencije i koncentrati proizvoda.

Proizvodnja
- od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

- upotrijebljena cikorija mora biti dobivena u cijelosti

 

2103

Umaci i preparati za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

 

 

 

- preparati za umake i pripremljeni umaci, miješani začini i miješana začinska sredstva

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, smije se upotrijebiti brašno od gorušice ili pripremljenu gorušicu

 

 

- brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja.

 

ex 2104

Juhe i mesne juhe i preparati za te proizvode

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od prerađena ili konzerviranog povrća iz 2002 do 2005

 

2106

Prehrambeni proizvodi nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu:

Proizvodnja
- od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex poglavlje 22

Pića, alkoholi i ocat, osim:

Proizvodnja
- od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj svo upotrijebljeno grožđe ili upotrijebljeni materijal dobiven iz grožđa mora biti dobiven u cijelosti

 

2202

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, s dodanim šećerom ili drugim tvarima za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća iz tarifnog broja 2009

Proizvodnja

- od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica, i u kojoj

- upotrijebljeni voćni sokovi (osim soka od ananasa, limete te grejpa) moraju biti s podrijetlom

 

2207

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80% ili većim; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, neovisno o volumnom udjelu alkohola

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja 2207 ili 2208.

- u kojoj svo upotrijebljeno grožđe ili upotrijebljeni materijal dobiven iz grožđa mora biti dobiven u cijelosti

ili ako su svi drugi upotrijebljeni materijali već s podrijetlom, arak može biti upotrijebljen do 5% ukupnog volumena    

 

2208

Nedenaturirani etilni alkohol, s volumnim udjelom alkohola manjim od 80%; rakije, likeri i ostala alkoholna pića

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja 2207 ili 2208;

- u kojoj svo upotrijebljeno grožđe ili upotrijebljeni materijal dobiven iz grožđa mora biti dobiven u cijelosti

- ili ako su svi drugi upotrijebljeni materijali već s podrijetlom, arrack (rakija od riže ili palminog vina) može biti upotrijebljen do 5% ukupnog volumena

 

ex poglavlje 23

Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

ex 2301

Kitovo brašno, brašno, riblje brašno, pelete od ribe ili od ljuskavaca, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, nepogodni za ljudsku prehranu

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 i 3 moraju biti dobiveni u cijelosti

 

ex 2303

Ostaci od proizvodnje škroba iz kukuruza (izuzevši koncentrirane tekućine za namakanje), što sadrže u suhoj tvari više od 40% proteina

Proizvodnja u kojoj sav upotrijebljeni kukuruz mora biti dobiven u cijelosti

 

ex 2306

Pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji maslinova ulja, što sadrže više od 3% maslinova ulja

Proizvodnja u kojoj sve upotrijebljene masline moraju bit dobivene u cijelosti

 

2309

Proizvodi koji se upotrebljavaju za hranidbu životinja

Proizvodnja u kojoj:
- upotrijebljene žitarice, šećer ili melasa, meso ili mlijeko moraju biti s podrijetlom;
- svi materijali iz poglavlja 3 moraju biti dobiveni u cijelosti

 

ex poglavlje 24

Duhan i prerađeni nadomjesci duhana, osim za;

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 24 moraju biti dobiveni u cijelosti

 

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana i nadomjestaka duhana

Proizvodnja u kojoj najmanje 70% težine upotrijebljena neprerađenog duhana ili otpadaka duhana iz tarifnog broja 2401 mora biti s podrijetlom

 

ex 2403

Duhan za pušenje

Proizvodnja u kojoj najmanje 70% težine upotrijebljena neprerađenog duhana ili otpadaka duhana iz tarifnog broja 2401 mora biti s podrijetlom

 

ex poglavlje 25

Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra; vapno i cement, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

ex 2504

Grafit prirodni, kristalasti, obogaćen ugljikohidratima, pročišćen i u prahu

Obogaćenje sadržaja ugljikom, pročišćavanje i mljevenje gruba kristalastoga grafita

 

ex 2515

Mramor, grubo oblikovan piljenjem ili drukčije, u blokovima ili pločama u pravokutnim oblicima (uključujući četverokutne) do 25 centimetara debljine

Obrada mramora debljine veće od 25 centimetara, piljenjem ili drukčije (i ako je već ispiljen)

 

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, pješčar i drugo kamenje za spomenike i građevine, jednostavno obrađeno piljenjem ili na drugi način, u blokovima ili pločama u pravokutnim oblicima (uključujući četverokutne), do 25 centimetara debljine

Obrada kamena debljine veće od 25 centimetara, piljenjem ili drukčije (i ako je već ispiljen)

 

ex 2518

Kalcinirani dolomit

Kalciniranje nekalciniranog dolomita

 

ex 2519

Drobljeni prirodni magnezijev karbonat (magnezit) u hermetički zatvorenim kontejnerima i magnezijev oksid, čisti ili nečisti, osim topljena magnezijeva oksida ili mrtvo pečena (sinterirana) magnezijeva oksida

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, dopuštena je upotreba prirodna magnezijeva karbonata (magnezita)

 

ex 2520

Sadra, posebno obrađena za zubarstvo

Proizvodnja u kojoj upotrijebljeni materijali ne smiju premašiti 50% u vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

ex 2524

Prirodno azbestno vlakno

Proizvodnja od minerala azbesta (koncentrirani azbest)

 

ex 2525

Tinjac u prahu

Mljevenje tinjca ili otpadaka od tinjca

 

ex 2530

Zemljane boje, pečene ili u prahu

Mljevenje ili pečenje zemljanih boja

 

Poglavlje 26

Rude, troske i pepeli

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

ex poglavlje 27

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

ex 2707

Ulja u kojima masa aromatskih premašuje masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobivenim destilacijom ugljenih katrana na visokim temperaturama, gdje je destilirano više od 65% njihova opsega na temperaturi do 250 stupnjeva C (uključujući mješavinu esencije nafte i benzola), a namijenjeni su za pogonsko ili toplinsko gorivo

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (1) ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex 2709

Nerafinirana ulja dobivena iz bitumenskih minerala

Destruktivna destilacija bitumenskih materijala

 

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi koji nisu spomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu, koji po masi sadrže 70% ili više naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, ako čine osnovne sastojke tih proizvoda, otpadna ulja

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa (2)
ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja mogu se koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

 

2711

Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa(3)
ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

2712

Vazelin; parafinski vosak, mikro-kristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak od mrkog ugljena i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa (4)
ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja mogu se koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

2713

Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci iz nafte ili iz ulja od bitumenskih minerala

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa (5)
ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja mogu se koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

2714

Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski ili uljni škriljevci i terpijesak; asfaltiti i asfaltne stijene:

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa (6)
ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja mogu se koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

2715

Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr. bitumenski kit, »cutback«):

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (7)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja mogu se koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex poglavlje 28

Anorganski kemijski proizvodi; organski ili anorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemalja, radioaktivnih elemenata ili izotopa, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, mogu se koristiti materijali iz istog tarifnog broja pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco-tvornica

ex 2805

»Mischmetall«

Proizvodnja elektrolitičkim i termalnim tretmanom u kojem vrijednost svih upotrijebljenih materijal ne prelazi 50% cijene proizvoda fco-tvornica

 

ex 2811

sumporni trioksid

Proizvodnja od sumpornog dioksida

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2833

Aluminijev sulfat

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

ex 2840

Natrijevi perborati

Proizvodnja od dinatrijevog tetraborata pentahidrata

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 29

Organski kemijski spojevi, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2901

Aciklički ugljikovodici što ih se upotrebljava kao pogonsko ili toplinsko gorivo

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa(8)
ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

 

ex 2902

Ciklani i cikleni (izuzevši azulena), benzeni, tolueni i ksileni, upotrijebljeni kao pogonsko ili toplinsko gorivo

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (9)
ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar. br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex 2905

Kovinski alkoholati alkohola iz ovog tar. br., te od etanola ili glicerina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući i ostale materijale iz 2905: Međutim, kovinske alkoholate iz ovog tarifnog broja može se upotrijebiti samo ako njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

2915

Zasićene acikličke mono-karboksilne kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfonitro ili nitrozo derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 2915 i 2916 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 2932

- interni eteri i njihovi halogeni sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 2909 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

- ciklični acetati i hemi-acetali, te njihovi halogeni, sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

2933

Heterociklički spojevi samo s jednim ili više dušikovih heteroatoma

 

 

 

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednosti svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 2932 i 2933 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli; kemijski određenie ili ne; ostali heterociklički spojevi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 2932, 2933 i 2934 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

2939

Koncentrati od slamke maka koji ne sadrže više od 50% težine alkaloida

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

ex poglavlje 30

Farmaceutski proizvodi, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

 

 

Međutim, materijali iz istog tarifnog broja mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

3002

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za uporabu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserumi i ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi dobiveni biotehnološkim procesima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi:

 

 

 

- proizvodi koji se sastoje od dvaju ili više sastojaka, pomiješani za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu ili ne pomiješani proizvodi za ove svrhe, pakirani u odmjerene doze ili u obliku ili pakirani za maloprodaju

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002.
Međutim, materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

 

- ostalo:

 

 

 

- ljudska krv

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002.
Međutim, materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

 

- životinjska krv pripremljena za terapijsku ili profilaktičku uporabu

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002.
Međutim, materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

 

- frakcije krvi osim antiseruma, hemoglobina i serum globulina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002.
Međutim, materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

 

- Hemoglobin, globulin od krvi i serum-globulin

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002.
Međutim, materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

 

- ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002. Materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

3003 i 3004

Lijekovi (osim proizvoda iz tar. broja 3002, 3005 ili 3006):

 

 

 

- dobiveni iz amikacina iz tarifnog broja 2941

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda Međutim, materijali iz tarifnog broja 3003 ili 3004 mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

 

- ostalo

Proizvodnja u kojoj:
- od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda.

Međutim, materijali iz tarifnog broja 3003 ili 3004 mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica; i

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex 3006

Otpadni farmaceutski proizvodi navedeni u Napomeni 4 (k) ovog poglavlja

Zadržat će se podrijetlo proizvoda prema izvornoj klasifikaciji.

 

ex poglavlje 31

Gnojiva, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3105

Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa: dušik, fosfori i kalij; ostala gnojiva; proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima, ili pakiranjima do 10 kg bruto mase, osim:
- natrij-nitrata

- kalcij-cianomida

- kalijeva sulfata

- magnezium kalium sulfata

Proizvodnja u kojoj:
- svi upotrijebljeni materijali moraju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica; i
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 32

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati: pigmenti i druge tvari za bojenje; pripremljena premazna sredstva i lakovi; kitovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i crnila; osim za:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda.
Međutim, materijali iz istog tarifnog broja mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3201

Tanini i njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati

Proizvodnja od ekstrakta tanina biljnog podrijetla

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3205

Lak boje; preparati na osnovi lak boja navedeni u napomeni 3 uz ovo poglavlje (10)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja 3203, 3204 i 3205. Međutim materijali iz tarifnog broja 3205 se mogu upotrijebiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 33

Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički i toaletni proizvodi; osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda.
Međutim, materijali iz istog tarifnog broja mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3301

Eterična ulja (bez terpentina ili s terpentinom), uključujući takozvane konkrete i absolue; rezinoidi; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeteričnim uljima, voskovima ili sličnom, dobiveni ekstakcijom eteričnih ulja pomću masti ili maceracijom; sporedni terpenski provodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući materijale različite »grupe« (11) ovog tarifnog broja.
Međutim, materijali iste grupe mogu biti korišteni, pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 34

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, pripravci za pranje, pripravci za podmazivanje, umjetni voskovi, pripremljeni voskovi, pripravci za poliranje i čišćenje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, »zubarski voskovi« te zubarski pripravci na osnovi sadre, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3403

Pripravci za podmazivanje koji po masi sadrže manje od 70% masenih udjela naftnih ulja ili ulja dobivenog od bitumenskih minerala.

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (12)
ili

Druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu biti upotrijebljeni pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

3404

Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi:

 

 

 

- na osnovi parafina, naftnih voskova, voskova dobivenih od bitumenskih minerala, prešanog parafina ili parafina s odstranjenim uljem

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda.. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

 

- ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim:
- hidrogenirana ulja koja imaju svojstva voskova iz 1516,
- kemijski neodređene masne kiseline ili industrijski masni alkoholi koji imaju svojstva voskova iz tarifnog broja 3823

- materijali iz tarifnog broja 3404
Međutim, ti materijali se mogu upotrijebiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 35

Bjelančevinaste tvari; modificirani škrobovi; ljepila, enzimi, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3505

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi (npr. preželatinirani i esterificirani škrobovi); ljepila na osnovi škrobova, dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:

 

 

 

- škrobni eteri i esteri

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući i ostale materijale iz 3505

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

- ostali

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih iz tarifnog broja 1108

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3507

Pripremljeni enzimi, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% vrijednost proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 36

Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne slitine; zapaljivi pripravci

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 37

Proizvodi za fotografsku i kinematografsku uporabu, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3701

Fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; ravni filmovi za trenutnu fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni u kasetama ili bez kaseta

 

 

 

- film za trenutnu kolor fotografiju, u kasetama

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja 3701 ili 3702. Međutim, materijali iz tarifnog broja 3702 mogu biti upotrijebljeni pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

- ostali

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja 3701 ili 3702
Međutim, materijali iz tarifnog broja 3701 i 3702 mogu biti upotrijebljeni pod uvjetom da njihova vrijednost skupa ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3702

Fotografski filmovi u svicima, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; filmovi u svicima za trenutne (brze) fotografije, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja 3701 ili 3702.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3704

Fotografske ploče, filmovi, papir, karton i tekstil, osvijetljeni ali nerazvijeni

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja 3701 ili 3704

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 38

Razni proizvodi kemijske industrije, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3801

- koloidni grafit u uljnoj suspenziji i polukoloidni grafit; ugljikova pasta za elektrode

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

 

- grafit u obliku paste, gdje mješavina grafita i mineralnih ulja sudjeluje u više od 30% mase

Proizvodnja u kojoj vrijednost materijala iz tarifnog broja 3403 ne prelaz i20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3803

Rafinirano tal-ulje

Rafiniranje sirovog tal-ulja

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3805

Alkohol sulfatnog terpentina, pročišćeni

pročišćavanje destilacijom ili rafiniranjem sirova alkohola od sulfatnog terpentina

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3806

Smolni esteri

Proizvodnja od smolnih kiselina

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3807

Drvni katran (smola drvnog katrana)

Destilacija drvnoga katrana

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinficijensi i slični proizvodi, pripremljeni u oblike ili pakiranja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (npr. posumporene vrpce, stijenjevi, svijeće i papiri za ubijanje muha)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3809

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje boje i drugi proizvodi i preparati (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), koja se upotrebljavaju u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3810

Pripravci za dekapiranje kovinskih površina; talatelji i drugi pomoćni preparati za lemljenje i zavarivanje; prašci i paste za lemljenje i zavarivanje; koje se sastoje od kovina i drugih materijala; Pripravci koji se upotrebljavaju kao jezgre ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3811

Pripravci protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprječavanje taloženja smole, poboljšivači viskoznosti, pripravci za sprječavanje korozije i drugi pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao mineralna ulja:

 

 

 

-Pripremljeni dodaci za podmazivanje što sadrže naftna ulja ili ulja dobivena od bitumenskih minerala  

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 3811 ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

 

- ostali

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3812

Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije, složeni plastifikatori za gumu i plastične mase, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; pripravci za sprječavanje oksidacije i drugi složeni stabilizatori za gumu i plastične mase:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3813

Pripravci i punila za aparate za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3814

Složena organska otapala i razrjeđivači, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; sredstva pripremljena za skidanje premaznih boja ili lakova

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3818

Kemijski elementi dopirani za uporabu u elektronici, u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; kemijski spojevi dopirani za upotrebu u elektronici

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3819

Tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidrauličnu transmisiju koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi, naftnog ulja, ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3820

Pripravci protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3822

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi i pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi ili ne, osim onih iz tarifnog broja 3002 ili 3006; certificirani referentni materijal

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:

 

 

 

- Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

 

- industrijski masni alkoholi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući druge materijale iz tarifnog broja 3823

 

3824

Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre; kemijski proizvodi i pripravci kemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od smjese prirodnih proizvoda), nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu: