Zakon o potvrđivanju Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge stra

NN 11/2006 (27.12.2006.), Zakon o potvrđivanju Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge stra

HRVATRSKI SABOR

139

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, S JEDNE STRANE, I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE, O CARINSKIM KVOTAMA ZA ŠEĆER I PROIZVODE OD ŠEĆERA PODRIJETLOM IZ HRVATSKE ILI ZAJEDNICE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Protokol o izmjenama i dopunama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge stane, o carinskim kvotama za šećer i proizvode od šećera podrijedlom iz Hrvatske ili Zajednice, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/105

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 19. prosinca 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, S JEDNE STRANE, I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE, O CARINSKIM KVOTAMA ZA ŠEĆER I PROIZVODE OD ŠEĆERA PODRIJETLOM IZ HRVATSKE ILI ZAJEDNICE

Članak 1.

Potvrđuje se Protokol o izmjenama i dopunama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, o carinskim kvotama za šećer i proizvode od šećera podrijetlom iz Hrvatske ili Zajednice, potpisan u Zagrebu 28. studenoga 2006. u izvorniku na hrvatskom, češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom i švedskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Protokola iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku, glasi:

PROTOKOL O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, S JEDNE STRANE, I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE, O CARINSKIM KVOTAMA ZA ŠEĆER I PROIZVODE OD ŠEĆERA PODRIJETLOM IZ HRVATSKE ILI ZAJEDNICE

REPUBLIKA HRVATSKA, u daljnjem tekstu: »Hrvatska«, s jedne strane, i

EUROPSKA ZAJEDNICA, u daljnjem tekstu: »Zajednica«, s druge strane,

Uzimajući u obzir:

(1)       da je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, (u daljnjem tekstu »SSP«) potpisan u Luksemburgu 29. listopada 2001. i stupio na snagu 1. veljače 2005.,

(2)       da su pregovori održani u cilju izmjene preferencijalnih rješenja iz SSP-a u odnosu na šećer i proizvode od šećera podrijetlom iz Hrvatske ili Zajednice,

(3)       da trebaju biti usvojene odgovarajuće izmjene i dopune SSP-a,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

SSP mijenja se kako slijedi:

(1) Članak 27. mijenja se kako slijedi:

a) u stavku (1), prvi podstavak mijenja se i glasi:

»Zajednica će ukinuti carine i pristojbe s jednakim učinkom na uvoz poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske, izuzevši na proizvode obuhvaćene brojevima 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 i 2204 Kombinirane nomenklature.«,

(b) stavak (5) dodaje se i glasi:

»5. Određena trgovinska rješenja koja se primjenjuju na šećer i proizvode od šećera obuhvaćene brojevima 1701 i 1702 Kombinirane nomenklature utvrđena su u Dodatku IV(h).«

(2) U Dodatku IV, tekst Dodatka ovoga Protokola dodaje se kao Dodatak IV(h).

(3) U tablici u Dodatku I. Protokola 3, brišu se sljedeće oznake:

– »1702 50 00 – Kemijski čista fruktoza«,

– »1702 90 10 – Kemijski čista maltoza«.

Članak 2.

Stranke će se sastati u drugoj polovici 2008. godine kako bi razmotrile učinke ovoga Protokola.

Članak 3.

Ovaj Protokol činit će sastavni dio SSP-a.

Članak 4.

Ovaj Protokol će stupiti na snagu 1. siječnja 2007.

Članak 5.

Ovaj Protokol sastavljen je u dva primjerka na hrvatskom, češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom i švedskom jeziku, od kojih je svaki tekst jednako vjerodostojan.

Sastavljeno u Zagrebu dana dvadesetosmog studenoga dvije tisuće i šeste godine.

Za Republiku Hrvatsku
Petar Čobanković, v. r.
ministar poljoprivrede, šumarstva
i vodnoga gospodarstva

Za Europsku zajednicu
Vincent Degert, v. r.
voditelj Delegacije Europske
komisije u Republici Hrvatskoj

 

 

DODATAK

»DODATAK IV. (h) naveden u članku 27. (5)

1. Zajednica će primijeniti bescarinski uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Hrvatske pod tarifnim brojem 1701 i 1702 Kombinirane nomenklature u okviru godišnje kvote od 180.000 tona (neto težine).

2. Hrvatska će primijeniti sniženu carinsku stopu na uvoz u Hrvatsku proizvoda podrijetlom iz Zajednice pod tarifnim brojem 1701 Kombinirane nomenklature u okviru godišnje kvote od 80.000 tona (neto težine) tek kada uvoz u Zajednicu iz Hrvatske proizvoda pod tarifnim brojem 1701 i 1702 Kombinirane nomenklature dosegne 80.000 tona (neto težine). Na tu će količinu Hrvatska sniziti carinske stope kako slijedi:

– 1. siječnja 2007. carina će biti snižena na 75% osnovne carine,

– 1. siječnja 2008. carina će biti snižena na 70% osnovne carine,

– od 1. siječnja 2009. nadalje carina će biti snižena na 50% osnovne carine.

3. Zajednica se obvezuje da neće isplaćivati iz proračuna Zajednice izvozne subvencije za šećer, sirup i druge proizvode od šećera obuhvaćenih tarifnim brojem 1701 i 1702 Kombinirane nomenklature kada se izvoze u prirodnom stanju u Hrvatsku. Hrvatska neće isplaćivati izvozne subvencije za izvoz šećera u Zajednicu.

PROTOCOL AMENDING THE STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA, OF THE ONE PART, AND THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE OTHER PART, ON TARIFF QUOTAS FOR SUGAR AND SUGAR PRODUCTS ORIGINATING IN CROATIA OR IN THE COMMUNITY

THE REPUBLIC OF CROATIA, hereinafter referred to as »Croatia«, of the one part, and

THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as »the Community«, of the other part,

Whereas:

(1)       The Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part, (hereinafter referred to as »the SAA«) was signed in Luxembourg on 29 October 2001 and entered into force on 1 February 2005.

(2)       Negotiations have taken place to alter the preferential arrangements in the SAA with regard to sugar and sugar products originating in Croatia or in the Community.

(3)       Appropriate amendments to the SAA should be adopted,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

The SAA is amended as follows:

(1) Article 27 is amended as follows:

(a) in paragraph (1), the first subparagraph shall be replaced by the following:

»The Community shall abolish the customs duties and charges having equivalent effect on imports of agricultural products originating in Croatia, other than those of heading Nos 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 and 2204 of the Combined Nomenclature.«;

(b) the following paragraph (5) is added:

»5.  Certain trade arrangements to apply to sugar and sugar products under the headings Nos 1701 and 1702 of the Combined Nomenclature are set out in Annex IV(h).«.

(2) In Annex IV, the text in the Annex to this Decision is added as Annex IV(h).

(3) In the table in Annex I to Protocol 3, the following references are deleted:

– »1702 50 00 – Chemically pure fructose«,

– »1702 90 10 – Chemically pure maltose«.

Article 2

The Parties shall meet in the second half of 2008 to review the effects of this Protocol.

Article 3

This Protocol shall form an integral part of the SAA.

Article 4

This Protocol shall enter into force on 1 January 2007.

Article 5

This Protocol is drawn up in duplicate in the Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovak, Slovene, Spanish, and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.

Done at Zagreb, on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and six.

For the Republic of Croatia Petar ČobankovićMinister of Agriculture,

Forestry and Water Management the Republic of Croatia        For the European CommunityVincent DegertHead of Delegation of the European Commission to

 

ANNEX

»ANNEX IV(h) REFERRED TO IN ARTICLE 27(5)

1. The Community shall apply duty-free access on imports into the Community for products originating in Croatia of headings 1701 and 1702 of the Combined Nomenclature within a limit of an annual quantity of 180 000 tonnes (net weight).

2. Croatia shall apply a reduced duty access on imports into Croatia of products originating in the Community of headings 1701 of the Combined Nomenclature within a limit of an annual quantity of 80 000 tonnes (net weight), to be applied only once imports from Croatia to the Community of headings 1701 and 1702 of the Combined Nomenclature reach 80 000 tonnes (net weight). On this quantity Croatia will reduce duty rates as follows:

– on 1 January 2007 the duty shall be reduced to 75 % of the basic duty,

– on 1 January 2008 the duty shall be reduced to 70 % of the basic duty,

– on 1 January 2009 and onwards the duty shall be reduced to 50 % of the basic duty.

3. The Community undertakes not to pay export refunds from the Community budget for sugar, syrup and certain other sugar products falling under headings 1701 and 1702 of the Combined Nomenclature when exported in natural state to Croatia. Croatia undertakes not to pay export refunds for sugar exports to the Community.«

 

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Članak 4.

Protokol iz članka 1. ovoga Zakona stupit će na snagu dana 1. siječnja 2007. godine.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 331-03/06-01/01

Zagreb, 15. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.