Objava o stupanju na snagu Sporazima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o pomoći i suradnji na području zaštite i spašavanja

NN 10/2008 (12.12.2008.), Objava o stupanju na snagu Sporazima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o pomoći i suradnji na području zaštite i spašavanja

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

151

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o pomoći i suradnji na području zaštite i spašavanja, potpisan u Parizu 10. listopada 2007., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 7/2008, stupiti na snagu 1. siječnja 2009.

Klasa: 018-05/99-06/04

Urbroj: 521-S-03/06-08-23

Zagreb, 1. prosinca 2008.

Ministar
Gordan Jandroković, v. r.