Uredba o objavi Ugovora između UNESCO-a i Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju Regionalnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Hrvatska, kao centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESCO-a

NN 1/2009 (27.2.2009.), Uredba o objavi Ugovora između UNESCO-a i Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju Regionalnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Hrvatska, kao centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESCO-a

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

9

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. siječnja 2009. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU UNESCO-A I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O USPOSTAVLJANJU REGIONALNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU, HRVATSKA, KAO CENTRA KATEGORIJE 2 POD POKROVITELJSTVOM UNESCO-A

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između UNESCO-a i Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju Regionalnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Hrvatska, kao centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESCO-a, potpisan u Parizu, 1. kolovoza 2008. godine, u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe, u prijevodu na hrvatski jezik i u izvorniku na engleskom jeziku, glasi:

UGOVOR IZMEĐU UNESCO-a
I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
O USPOSTAVLJANJU REGIONALNOG CENTRA
ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU
U ZADRU, HRVATSKA,
KAO CENTRA KATEGORIJE 2
POD POKROVITELJSTVOM UNESCO-a

Vlada Republike Hrvatske, i

Glavni direktor Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu,

Uzimajući u obzir Konvenciju UNESCO-a o zaštiti podvodne kulturne baštine (Pariz, 2001.), osobito članke 2.2., 19., 20. i 21. u kojima se potiče međunarodna suradnja, razmjena znanja te osiguravanje stručnog osposobljavanja na području podvodne arheologije,

Uzimajući u obzir da je Opća konferencija ovlastila glavnog direktora da sklopi Ugovor s Vladom Republike Hrvatske sukladno nacrtu koji je dostavljen Općoj konferenciji u Dodatku dokumenta 177 EX/67,

U želji da se ovim Ugovorom odrede uvjeti odnosa između UNESCO-a i Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zadru, Hrvatska,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak I.
SVRHA UGOVORA

Cilj ovog Ugovora je utvrditi uvjete suradnje između UNESCO-a i Vlade te prava i obveze koje iz njega proistječu za stranke.

Članak II.
TUMAČENJE

U Ugovoru, ako iz konteksta ne slijedi drugačije:

1. »UNESCO« odnosi se na Organizaciju Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu;

2. »Centar« označava Međunarodni centar za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zadru, Hrvatska;

3. »Vlada« označava Vladu Republike Hrvatske;

4. »Ministarstvo kulture« označava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske;

5. »Hrvatski restauratorski zavod« označava Zavod ovoga imena smješten u Zagrebu, Hrvatska;

6. »Ugovor« označava ovaj Ugovor;

7. »Stranke« označava UNESCO i Vladu;

8. »Konvencija iz 2001.« označava UNESCO-ovu Konvenciju o zaštiti podvodne kulturne baštine koju je usvojila Opća konferencija UNESCO-a u Parizu 2. studenog 2001. godine;

9. »Podvodna kulturna baština« označava »podvodnu kulturnu baštinu« kako je određena u članku 1. Konvencije iz 2001. godine.

Članak III.
DJELOVANJE

Vlada je suglasna poduzeti sve mjere potrebne za daljnje uspostavljanje i osiguranje djelovanja Centra u Zadru, sukladno odredbama Ugovora.

Članak IV.
ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE

1. Centar je neovisna ustanova u sastavu Hrvatskog restauratorskog zavoda. On ima pravnu osobnost određenu člankom V.

2. Centrom upravlja ravnatelj kako je određeno člancima X. i XI. Njegov rad nadzire Vijeće sukladno članku VIII.

3. Centar je na usluzi državama članicama i pridruženim članicama UNESCO-a koje žele s njime surađivati u zajedničkom interesu sukladno ciljevima Centra.

4. Države članice UNESCO-a koje žele sudjelovati u aktivnostima Centra na temelju ovog Ugovora uputit će glavnom direktoru UNESCO-a obavijest u tom smislu. Glavni direktor obavještava ravnatelja Centra i gore spomenute države članice o primitku takvih obavijesti.

Članak V.
PRAVNA OSOBNOST

Na državnom području Republike Hrvatske Centar ima pravnu osobnost i pravnu sposobnost potrebnu za obavljanje svojih zadaća, osobito sposobnost:

(i) sklapanja ugovora;

(ii) pokretanja pravnih postupaka;

(iii) stjecanja i raspolaganja pokretnom i nepokretnom imovinom.

Članak VI.
STATUT

Vijeće Centra, kako je određeno člankom VIII., donosi Statut. Statut mora sadržavati sljedeće odredbe:

(a) o pravnom položaju koji Centru daje, na temelju nacionalnog zakonodavstva, samostalni pravnu sposobnost potrebnu za obavljanje svojih zadaća i prihvaćanje subvencija, naplatu pruženih usluga i realizaciju nabave svih potrebnih sredstava;

(b) o upravnoj strukturi Centra koja bi omogućila zastupljenost UNESCO-a u upravnim tijelima, odnosno, Vijeću.

Članak VII.
ZADAĆE I CILJEVI

Zadaće i ciljevi Centra su:

(a) stručno osposobljavanje podvodnih arheologa i konzervatorskih stručnjaka, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, praktično i teorijski (uključujući profesionalnu ronilačku obuku za arheologe, povjesničare, geologe, fotografe i druge stručnjake; znanstveno metodološko obrazovanje za istraživanje podvodnih arheoloških nalazišta te stručno obrazovanje iz konzervacije i restauracije);

(b) unaprjeđivanje, u okviru međunarodne suradnje, znanstvena istraživanja podvodnih lokaliteta kulturne baštine, analize nalaza i njihovog predstavljanja te restauracije predmeta pronađenih u podmorju;

(c) poticanje i omogućavanje razmjene znanja iz područja podvodne arheologije;

(d) organiziranje međunarodnih konferencija i radionica; te

(e) obrazovanje javnosti kako bi se podigla svijest o podvodnoj baštini među stanovništvom općenito.

Članak VIII.
VIJEĆE

1. Centar usmjerava i nadzire Vijeće, koje se obnavlja svake tri godine i sastavljeno je od:

(a) dva predstavnika Ministarstva kulture Republike Hrvatske;

(b) dva predstavnika glavnog direktora UNESCO-a;

(c) jednoga predstavnika Hrvatskog restauratorskog zavoda; ili njegovih/njezinih imenovanih predstavnika.

2. Vijeće:

(a) odobrava dugoročne i srednjoročne programe Centra;

(b) odobrava godišnje planove rada i financijski plan Centra uključujući sistematizaciju radnih mjesta radnika;

(c) razmatra godišnje izvještaje koje podnosi ravnatelj Centra;

(d) donosi pravila i propise, te utvrđuje financijske, administrativne te postupke upravljanja osobljem Centra;

(e) odlučuje o sudjelovanju regionalnih međuvladinih organizacija i međunarodnih organizacija u radu Centra;

(f) nadzire obrazovne standarde i programe te etičku politiku Centra sukladno Konvenciji iz 2001. godine;

(g) daje nove poticaje aktivnostima Centra.

3. Vijeće se sastaje na redovitim sjednicama u redovnim intervalima, najmanje jedanput svake kalendarske godine; održava izvanredne sjednice na poziv predsjedatelja /predsjedateljice bilo na njegovu/njezinu inicijativu ili na zahtjev glavnog direktora UNESCO-a ili na zahtjev dvije trećine članova.

4. Vijeće usvaja Poslovnik o radu. Za prvu sjednicu postupak utvrđuju Vlada i UNESCO.

Članak IX.
TAJNIŠTVO

1. Tajništvo Centra sastoji se od ravnatelja i osoblja potrebnog za pravilno djelovanje Centra.

2. Ostali članovi Tajništva mogu biti:

(a) službenici UNESCO-a koji bi privremeno bili upućeni na rad i bili na raspolaganju u Centru sukladno UNESCO-ovim propisima i odlukama njegovih upravnih tijela;

(b) svaka osoba koju imenuje ravnatelj sukladno postupcima koje utvrdi Vijeće;

(c) državni dužnosnici i službenici koji bi bili stavljeni na raspolaganje Centru sukladno nacionalnom zakonodavstvu.

Članak X.
RAVNATELJ

Svakodnevno upravljanje radom Centra dužnost je ravnatelja kojeg imenuje predsjednik Vijeća u dogovoru s glavnim direktorom UNESCO-a na razdoblje od tri godine, te treba imati sveučilišno obrazovanje i priznato stručno iskustvo na području zaštite kulturne baštine.

Članak XI.
DUŽNOSTI RAVNATELJA

Ravnatelj obavlja sljedeće dužnosti:

(a) upravlja radom Centra sukladno programima i smjernicama koje utvrdi Vijeće;

(b) predlaže nacrt plana rada i financijski plan koje podnosi Vijeću na odobrenje;

(c) on/ona priprema privremeni dnevni red sjednica Vijeća i upućuje Vijeću sve prijedloge koje smatra korisnim za upravljanje Centrom;

(d) priprema izvješća o aktivnostima Centra koja podnosi Vijeću;

(e) predstavlja Centar u pravnim i građanskim postupcima;

(f) imenuje članove osoblja u skladu s propisima o zaposlenicima koje odobrava Vijeće.

Članak XII.
DOPRINOS UNESCO-a

1. UNESCO osigurava pomoć u obliku znanstvenog savjetovanja glede djelatnosti Centra sukladno UNESCO-ovim strategijskim ciljevima i usmjerenjima.

2. UNESCO je suglasan:

– osigurati znanstvenu i tehničku savjetodavnu pomoć u specijaliziranim područjima djelatnosti Centra; i

– povezati Centar s programima koje provodi i u kojima se sudjelovanje Centra smatra potrebnim.

Članak XIII.
DOPRINOS VLADE

Vlada osigurava u državnom proračunu sredstva za djelovanje Centra te sredstva potrebna za građevinske radove na kompleksu u Zadru i opremanje prostora. Suglasna je dalje osiguravati sva sredstva financijske ili druge prirode potrebna za upravljanje i pravilno djelovanje Centra. U cijelosti preuzima obvezu održavanja prostora i tehničke opreme kao i osiguravanja sredstava za aktivnosti Centra. Vlada će:

– u razdoblju 2008. – 2014. godine u cijelosti preuzeti troškove rada i održavanja Centra, uključujući administrativno i znanstveno osoblje potrebno za obavljanje njegovih zadaća te će na godišnjoj osnovi ispitati uporabu ovih sredstava;

– osigurati sredstva za zapošljavanje najmanje četiri hrvatska stručnjaka;

– osigurati godišnje iz državnog proračuna, preko Ministarstva kulture, najmanje 918.000 USD za Centar, od kojih: 228.000 USD za ljudske resurse; 177.000 USD za upravljanje i održavanje; 513.000 USD za programe podvodne arheologije, uključujući istraživanje, restauraciju i obrazovne aktivnosti. Sredstva će se osiguravati na račun Centra;

– preuzeti udio od 30% od ukupnih troškova svakog međunarodnog projekta koji Centar provodi dok će preostali dio pokriti partneri na projektu.

Članak XIV.
ODGOVORNOST

Centar je pravno odvojen od UNESCO-a.

UNESCO nije pravno odgovoran za Centar niti će imati ikakvih obveza financijske ili druge naravi, izuzev odredbi izričito navedenih u ovome Ugovoru.

Članak XV.
PROCJENA

1. UNESCO može u bilo koje vrijeme izvršiti procjenu aktivnosti Centra kako bi nadgledao:

– daje li Centar značajan doprinos strategijskim ciljevima UNESCO-a, osobito promicanju Konvencije iz 2001. godine;

– jesu li aktivnosti koje provodi Centar sukladne načelima sadržanim u Konvenciji iz 2001. godine i stručnim standardima odgovorne podvodne arheologije;

– jesu li aktivnosti koje stvarno provodi Centar sukladne onima sadržanim u ovom Ugovoru.

2. UNESCO je suglasan dostaviti Vladi u što kraćem roku izvješće o izvršenoj procjeni.

3. UNESCO zadržava mogućnost otkazivanja ili mijenjanja i dopunjavanja sadržaja ovog Ugovora sukladno nalazima izvršene procjene.

Članak XVI.
UPORABA UNESCO-ovog NAZIVA I ZNAKA

1. Centar smije navoditi svoju povezanost s UNESCO-om. U tom smislu može, iza svog naziva navesti »pod pokroviteljstvom UNESCO-a«.

2. Centar je ovlašten koristiti UNESCO-ov znak ili inačicu toga znaka na zaglavlju svog papira i dokumentima.

Članak XVII.
TRAJANJE

Ovaj se Ugovor sklapa se na razdoblje od šest godina od njegovog stupanja na snagu i može biti prešutno produljen.

Članak XVIII.
STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Ugovor stupa na snagu po ispunjenju formalnosti koje se u tu svrhu zahtijevaju unutarnjim pravom Republike Hrvatske i internim pravilima UNESCO-a.

Članak XIX.
OTKAZIVANJE

1. Svaka od stranaka ima pravo jednostrano otkazati ovaj Ugovor.

2. Otkaz stupa na snagu 30 dana nakon primitka obavijesti koju je jedna od stranaka uputila drugoj stranci.

Članak XX.
IZMJENE I DOPUNE

Ovaj se Ugovor može izmijeniti i dopuniti uzajamnim pristankom stranaka.

Članak XXI.
RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Svaki spor između UNESCO-a i Vlade u pogledu tumačenja ili primjene ovog Ugovora, ukoliko se ne riješi pregovorima ili bilo kojim odgovarajućim postupkom kojeg stranke dogovore, iznijet će se radi donošenja konačne odluke pred arbitražni sud sastavljen od tri člana od kojih će jednoga imenovati Vlada, drugog UNESCO, a trećeg, koji će predsjedati sudom, izabrat će navedena dva člana. Ako se dva člana arbitražnog suda ne mogu dogovoriti oko izbora trećega, njega će imenovati predsjednik Međunarodnog suda.

2. Odluka Suda je konačna.

U potvrdu navedenog, dolje navedeni potpisani potpisali su ovaj Ugovor.

Sastavljeno u 6 primjeraka na engleskom i francuskom jeziku, dana 1. kolovoza 2008. godine.

Za Organizaciju Ujedinjenih naroda

za obrazovanje, znanost i kulturu

Koichïro Matsuura, v. r.

glavni direktor

Za Republiku Hrvatsku

mr. sc. Božo Biškupić, v. r.

ministar kulture

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je ministarstva nadležnog za kulturu.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 612-08/08-02/03

Urbroj: 5030104-09-1

Zagreb, 8. siječnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

AGREEMENT BETWEEN UNESCO AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA REGARDING THE ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL CENTRE FOR UNDERWATER ARCHAEOLOGY IN ZADAR, CROATIA
AS A CATEGORY 2 CENTRE UNDER
THE AUSPICES OF UNESCO

The Government of the Republic of Croatia, and

The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,

Considering the UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage (Paris, 2001), in particular Articles 2.2, 19, 20 and 21 encouraging international cooperation, the exchange of knowledge and the provision of training in the field of underwater archaeology,

Considering that the Director-General has been authorized by the General Conference to conclude with the Government of the Republic of Croatia an agreement in conformity with the draft that was submitted to the General Conference in document 177 EX/67 Add.,

Desirous of defining the terms and conditions of the relation of UNESCO and the International Centre for Underwater Archaeology of the Croatian Restoration Institute in Zadar, Croatia, in this Agreement,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article I
PURPOSE OF THE AGREEMENT

The purpose of the Agreement is to define the terms and conditions governing collaboration between UNESCO and the Government as well as the rights and obligations stemming therefrom for the Parties.

Article II
INTERPRETATION

In the Agreement, unless the context requires a different meaning:

1. «UNESCO» refers to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;

2. «The Centre» means the International Centre for Underwater Archaeology of the Croatian Restoration Institute in Zadar, Croatia;

3. «The Government» means the Government of the Republic of Croatia;

4. «The Ministry of Culture» means the Ministry of Culture of the Republic of Croatia;

5. «The Croatian Restoration Institute» means the institute of this name located in Zagreb, Croatia;

6. «The Agreement» means the present contract;

7. «The Parties» means UNESCO and the Government;

8. «2001 Convention» means the UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage adopted by the UNESCO General Conference in Paris on 2 November 2001;

9. «Underwater cultural heritage» means «underwater cultural heritage» as defined in Article 1 of the 2001 Convention.

Article III
FUNCTIONING

The Government agrees to take any measures that may be required for continuing the establishment and for assuring the functioning at Zadar of the Centre, as provided for under the Agreement.

Article IV
ORGANIZATION AND PARTICIPATION

1. The Centre shall be an independent entity within the Croatian Restoration Institute. It shall have the juridical personality specified under Article V.

2. The Centre shall be managed by a director as specified in Articles X and XI. Its activities shall be supervised by a Council as specified in Article VIII.

3. The Centre shall be at the service of Member States and Associate Members of UNESCO that, by their common interest in the objectives of the Centre, desire to cooperate with it.

4. Member States of UNESCO wishing to participate in the Centre’s activities, as provided for under this Agreement, shall send the Director-General of UNESCO notification to this effect. The Director-General shall inform the Director of the Centre and the Member States mentioned above of the receipt of such notifications.

Article V
JURIDICAL PERSONALITY

The Centre shall enjoy on the territory of the Republic of Croatia the juridical personality and legal capacity necessary for the exercise of its functions, in particular the capacity:

(i) to contract;

(ii) to institute legal proceedings;

(iii) to acquire and dispose of movable and immovable property.

Article VI
CONSTITUTION

The Council of the Centre, as specified in Article VIII, shall adopt a Constitution. The Constitution must include the following provisions:

(a) a legal status granting to the Centre, under national legislation, the autonomous legal capacity necessary to exercise its functions and to receive subventions, obtain payments for services rendered and carry out the acquisition of all means required;

(b) a governing structure for the Centre allowing UNESCO representation within its governing bodies, namely the Council.

Article VII
FUNCTIONS AND OBJECTIVES

The functions and objectives of the Centre shall be:

(a) to train underwater archaeologists and conservation specialists, nationally and internationally, practically and theoretically (including professional diving training for archaeologists, historians, geologists, photographers and other specialists; scientific methodological education for the research of underwater archaeological sites and education in conservation and restoration);

(b) to improve, in the framework of international cooperation, the scientific research of underwater cultural heritage sites, the analysis of finds and their presentation and the restoration of objects recovered from the sea;

(c) to foster and facilitate the exchange of knowledge in the discipline of underwater archaeology;

(d) to organize international conferences and workshops; and

(e) to educate the public in order to raise the awareness of the underwater heritage among the public at large.

Article VIII
COUNCIL

1. The Centre shall be guided and supervised by a Council renewed every three years and composed of:

(a) two representatives of the Ministry of Culture of the Republic of Croatia;

(b) two representatives of the Director-General of UNESCO;

(c) one representative of the Croatian Restoration Institute; or his/her appointed representatives.

2. The Council shall:

(a) approve the long-term and medium-term programmes of the Centre;

(b) approve the annual work plan and financial plan of the Centre, including the staffing table;

(c) examine the annual reports submitted by the Director of the Centre;

(d) issue the rules and regulations and determine the financial, administrative and personnel management procedures of the Centre;

(e) decide on the participation of regional intergovernmental organizations and international organizations in the work of the Centre;

(f) supervise the training standards and curricula as well as the ethics policy of the Centre in conformity with the 2001 Convention;

(g) give new impulses for the activities of the Centre.

3. The Council shall meet in ordinary session at regular intervals, at least once every calendar year; it shall meet in extraordinary session if summoned by the Chairperson, either on his/her own initiative or at the request of the Director-General of UNESCO, or of two thirds of its members.

4. The Council shall adopt its own rules of procedure. For its first meeting the procedure shall be established by the Government and UNESCO.

Article IX
SECRETARIAT

1. The Centre’s secretariat shall consist of a director and such staff as is necessary for the proper functioning of the Centre.

2. The other members of the secretariat may include:

(a) members of UNESCO’s staff who would be temporarily detached and made available to the Centre, as provided for by UNESCO’s regulations and by the decisions of its governing bodies;

(b) any person appointed by the Director, in accordance with the procedures laid down by the Council;

(c) government officials who would be made available to the Centre, as provided by government regulations.

Article X
DIRECTOR

The daily management of the Centre shall be assured by the Director, who shall be appointed by the Chairperson of the Council in consultation with the Director-General of UNESCO, for a term of three years and shall be university trained and have recognized professional experience in the field of the protection of cultural heritage.

Article XI
DUTIES OF THE DIRECTOR

The Director shall discharge the following duties:

(a) direct the work of the Centre in conformity with the programmes and directives established by the Council;

(b) propose the draft work plan and financial plan to be submitted to the Council for approval;

(c) prepare the provisional agenda for the sessions of the Council and submit to it any proposals that he/she may deem useful for the administration of the Centre;

(d) prepare reports on the Centre’s activities to be submitted to the Council;

(e) represent the Centre in law and in all civil acts;

(f) appoint staff members in accordance with the staff regulations approved by the Council.

Article XII
CONTRIBUTION OF UNESCO

1. UNESCO shall provide assistance in the form of scientific advice concerning the activities of the Centre in accordance with the strategic goals and objectives of UNESCO.

2. UNESCO agrees to:

– provide scientific and technical advice in the specialized fields of the Centre; and

– associate the Centre with the programmes which it implements and for which the participation of the latter seems necessary.

Article XIII
CONTRIBUTION OF THE GOVERNMENT

The Government shall provide in the State budget the funds for the functioning of the Centre, as well as the funds necessary for the construction work on the complex in Zadar and the equipment of the premises. It agrees to further provide all resources, financial or in other kind, needed for the administration and proper functioning of the Centre. It entirely assumes the maintenance of the premises and technical equipment as well as the provision of the resources for the activities of the Centre. The Government shall:

– entirely assume during the period 2008-2014 the operating and maintenance costs of the Centre, including the administrative and scientific staff necessary for the performance of its functions, and shall examine the use of these resources annually;

– provide the budget for the employment of at least four Croatian experts;

– provide annually from the State budget, through the Ministry of Culture, the minimum amount of $918,000 to the Centre, of which: $228,000 for human resources; $177,000 for administration and maintenance; $513,000 for programmes of underwater archaeology, including research, restoration, and educational activities. The budget shall be provided to the account of the Centre;

– assume the participation of 30% of the total cost for each international project undertaken by the Centre, while the other part of allotment shall be provided by the partners on the project.

Article XIV
RESPONSIBILITY

The Centre is legally separate from UNESCO.

UNESCO shall not be legally responsible for it and shall bear no liabilities of any kind, be they financial or otherwise, with the exception of the provisions expressly laid down in this Agreement.

Article XV
EVALUATION

1. UNESCO may, at any time, carry out an evaluation of the activities of the Centre in order to monitor:

– whether the Centre makes an important contribution to the strategic goals of UNESCO, in particular the promotion of the 2001 Convention;

– whether the activities undertaken by the Centre respect the principles of the 2001 Convention and the professional standards of responsible underwater archaeology;

– whether the activities effectively pursued by the Centre are in conformity with those set out in this Agreement.

2. UNESCO shall agree to submit to the Government, at the earliest opportunity, a report on any evaluation.

3. UNESCO shall reserve the option to denounce this Agreement or amend its contents, following the results of an evaluation.

Article XVI
USE OF UNESCO NAME AND LOGO

1. The Centre may mention its affiliation with UNESCO. It may therefore use after its title the mention «under the auspices of UNESCO».

2. The Centre is authorized to use the UNESCO logo or a version thereof on its letter- headed paper and documents.

Article XVII
DURATION

This Agreement is concluded for a period of six years as from its entry into force and may be tacitly renewed.

Article XVIII
ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force upon meeting the formalities required to that effect by the domestic law of the Republic of Croatia and by UNESCO’s internal regulations.

Article XIX
DENUNCIATION

1. Each of the Parties shall be entitled to denounce this Agreement unilaterally.

2. The denunciation shall take effect within 30 days following receipt of the notification sent by one of the Parties to the other.

Article XX
REVISION

The present Agreement may be revised by consent between the Parties.

Article XXI
SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Any dispute between UNESCO and the Government concerning the interpretation or application of this Agreement, if it is not settled by negotiation or any other appropriate method agreed to by the Parties, shall be submitted for final decision to an arbitration tribunal composed of three members, one of whom shall be appointed by the Government, another by UNESCO, and a third, who shall preside over the tribunal, chosen by these two. If the two arbitrators cannot agree on the choice of the third, the appointment shall be made by the President of the International Court of Justice.

2. The Tribunal’s decision shall be final.

In witness whereof, the undersigned have signed this Agreement.

Done in 6 copies in English and French, on 1 August 2008.

For the United Nations Educational,

Scientific and Cultural Organization

Koichïro Matsuura,

Director-General

For the Republic of Croatia

Božo Biškupić,

Minister of Culture