Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o uračunavanju u obvezne zalihe Republike Hrvatske, zaliha sirove nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj

NN 1/2011 (11.2.2011.), Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o uračunavanju u obvezne zalihe Republike Hrvatske, zaliha sirove nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

11

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2010. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O URAČUNAVANJU U OBVEZNE ZALIHE REPUBLIKE HRVATSKE, ZALIHA SIROVE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE U SAVEZNOJ REPUBLICI NJEMAČKOJ

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o uračunavanju u obvezne zalihe Republike Hrvatske, zaliha sirove nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, potpisan u Zagrebu 17. studenoga 2010. godine, u izvorniku na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O URAČUNAVANJU U OBVEZNE ZALIHE REPUBLIKE HRVATSKE, ZALIHA SIROVE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE U SAVEZNOJ REPUBLICI NJEMAČKOJ

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
I
VLADA SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE

sukladno članku 7. Direktive Vijeća 2006/67/EC od 24. srpnja 2006., koja obvezuje države članice Europske unije na formiranje i čuvanje obveznih zaliha nafte i/ili naftnih derivata,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Sukladno ovom Sporazumu, obvezne zalihe nafte i naftnih derivata koje u ime Republike Hrvatske mora osigurati Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (u daljnjem tekstu: HANDA), uskladištene na državnom području Savezne Republike Njemačke, mogu se uračunati u obvezne zalihe Republike Hrvatske.

Članak 2.

U obvezne zalihe Republike Hrvatske mogu se uračunati:

1. zalihe u Saveznoj Republici Njemačkoj, kojima HANDA raspolaže s osnove vlasništva ili iz druge pravne osnove,

2. druge zalihe u Saveznoj Republici Njemačkoj, za koje se trgovačko društvo, nadležna institucija ili tijelo, sa sjedištem u Saveznoj Republici Njemačkoj, uknjiženo kao vlasnik ili iz neke druge pravne osnove ovlašteno za raspolaganje zalihama pismeno obvezalo (izjava o preuzimanju obveze) da će te zalihe imati na raspolaganju za HANDA-u najmanje u trajanju od 3 (tri) mjeseca, a Savezno ministarstvo gospodarstva i tehnologije Savezne Republike Njemačke je u pisanom obliku odobrilo zahtjev za skladištenje trgovačkog društva, nadležne institucije ili tijela.

Članak 3.

(1) Ministarstvo nadležno za obvezne zalihe Republike Hrvatske odmah će obavijestiti Savezno ministarstvo gospodarstva i tehnologije Savezne Republike Njemačke o obveznim zalihama koje su u skladu s člankom 2. točkom 1. ovoga Sporazuma uskladištene u Saveznoj Republici Njemačkoj. Obavijest će sadržavati sljedeće podatke:

1. ime vlasnika zaliha ili onoga koji posjeduje pravo raspolaganja tim zalihama,

2. ime i adresu trgovačkog društva, nadležne institucije ili tijela koje skladišti zalihe,

3. vrsta (sirova nafta, vrsta proizvoda) i količina zaliha,

4. adresu skladišta u kojem se nalaze zalihe,

5. ime trgovačkog društva, nadležne institucije ili tijela koje je kupilo zalihe za skladištenje odnosno, kojem će zalihe biti prodane u slučaju da se iznose iz skladišta.

(2) Savezno ministarstvo gospodarstva i tehnologije Savezne Republike Njemačke odobrit će skladištenje u skladu s člankom 2. točkom 2. u slučaju da:

1. trgovačko društvo, nadležna institucija ili tijelo koje ima pravo raspolaganja zalihama podnese zahtjev Saveznom ministarstvu gospodarstva i tehnologije Savezne Republike Njemačke najkasnije 15 (petnaest) radnih dana prije početka mjeseca od kojeg trgovačko društvo, nadležna institucija ili tijelo želi imati zalihe na raspolaganju,

2. zahtjev sadrži sljedeće podatke:

a) vrsta (sirova nafta, vrsta proizvoda) i količina zaliha,

b) točnu oznaku zemljopisnog položaja skladišta u kojem su zalihe uskladištene,

c) naziv i adresu trgovačkog društva, nadležne institucije ili tijela u čijim skladištima su zalihe uskladištene,

d) razdoblje za koje se traži odobrenje,

3. je uz zahtjev priložena izjava o preuzimanju obveze iz članka 2. točke 2. kojom se podnositelj zahtjeva obvezuje da će tijekom valjanosti zahtjeva i izjave o preuzimanju ugovora obvezne zalihe u svakom trenutku biti na raspolaganju HANDA-i, te da će ih na zahtjev sukladno sporazumu sklopljenom između HANDA-e i podnositelja zahtjeva prodati i predati u vlasništvo HANDA-i u bilo kojem trenutku. Ako je izjava o preuzimanju obveze dana za razdoblje dulje od 3 (tri) mjeseca, može se podnijeti zahtjev za cjelokupno razdoblje, ukoliko se u tom razdoblju ne promijene drugi podaci koje treba dati u skladu s ovim člankom. Odobrenje u skladu s člankom 2. točkom 2. izdaje se najdulje za razdoblje od 3 (tri) mjeseca a zatim se, ako je potrebno, obnavlja.

Članak 4.

U izvješćima koja je potrebno slati nadležnim tijelima Međunarodne agencije za energiju i Europskoj uniji, zalihe iz članka 2. ne smiju se prikazivati kao obvezne zalihe Savezne Republike Njemačke.

Članak 5.

(1) Obvezne zalihe koje su u vlasništvu HANDA-e i koje su uskladištene u Saveznoj Republici Njemačkoj, kao i zalihe iz članka 2. točke 2. o kojima je obaviješteno Savezno ministarstvo gospodarstva i tehnologije Savezne Republike Njemačke i za koje je Savezno ministarstvo gospodarstva i tehnologije Savezne Republike Njemačke izdalo dozvolu da se skladište kao obvezne zalihe Republike Hrvatske, mogu se u svakom trenutku nesmetano prenijeti na državno područje Republike Hrvatske. Isto vrijedi i u slučaju poremećaja opskrbe.

(2) U slučaju poremećaja opskrbe, Ministarstvo nadležno za obvezne zalihe Republike Hrvatske mora, što je prije moguće, obavijestiti Savezno ministarstvo gospodarstva i tehnologije Savezne Republike Njemačke o svakoj otpremi obveznih zaliha HANDA-e iz zaliha uskladištenih u Saveznoj Republici Njemačkoj.

Članak 6.

(1) Po isteku svakog tromjesečja Ministarstvo nadležno za obvezne zalihe Republike Hrvatske dostavit će Saveznom ministarstvu gospodarstva i tehnologije Savezne Republike Njemačke najkasnije 30 (trideset) dana po isteku kvartala, na koje se izvješće odnosi, pregled zaliha na državnom području Savezne Republike Njemačke koje se uračunavaju u obvezne zalihe HANDA-e. Izvješće treba raščlaniti u skladu s objema kategorijama iz članka 2. i mora sadržavati podatke navedene u članku 3. stavku 1. odnosno, članku 3. stavku 2. točki 2. Ako tijekom tromjesečja na koje se izvješće odnosi nastupe promijene u odnosu na podatke dostavljene Saveznom ministarstvu za gospodarstvo i tehnologiju Savezne Republike Njemačke u skladu s člankom 3. stavkom 1. odnosno, s člankom 3. stavkom 2. točkom 2., Ministarstvo nadležno za obvezne zalihe Republike Hrvatske o tim će izmjenama odmah obavijestiti Savezno ministarstvo gospodarstva i tehnologije Savezne Republike Njemačke.

(2) Savezno ministarstvo gospodarstva i tehnologije Savezne Republike Njemačke provjerava točnost navoda te obavještava Ministarstvo nadležno za obvezne zalihe Republike Hrvatske o eventualnim primjedbama.

Članak 7.

(1) U okviru ovoga Sporazuma Ministarstvo nadležno za obvezne zalihe Republike Hrvatske može od Saveznog ministarstva gospodarstva i tehnologije Savezne Republike Njemačke zatražiti provedbu inspekcija koje smatra potrebnim za uredno ispunjenje obveza o držanju zaliha.

(2) Rezultati tih inspekcija bit će predočeni Ministarstvu nadležnom za obvezne zalihe Republike Hrvatske što je prije moguće.

Članak 8.

Na zahtjev bilo koje ugovorne stranke, o svim pitanjima povezanim s tumačenjem i primjenom ovoga Sporazuma, kao i o eventualnim sporovima, održat će se konzultacije. U slučaju poremećaja opskrbe, konzultacije se sazivaju odmah, diplomatskim putem.

Članak 9.

(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu datumom kada Savezna Republika Njemačka primi diplomatskim putem pisanu obavijest Vlade Republike Hrvatske, kojom se potvrđuje da su okončani svi unutarnji pravni postupci potrebni za njegovo stupanje na snagu. Datum primitka ove obavijesti je mjerodavan za stupanje ovoga Sporazuma na snagu.

(2) Sporazum će se privremeno primjenjivati od datuma potpisivanja do njegova stupanja na snagu.

(3) Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme.

(4) Svaka ugovorna stranka može u svako doba okončati ovaj Sporazum slanjem pisane obavijesti drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem. Obavijest o okončanju treba dostaviti drugoj ugovornoj stranci najmanje 12 (dvanaest) mjeseci prije prestanka. Rok počinje teći od datuma primitka diplomatske note uručene drugoj ugovornoj stranci. Sporazum se ne može okončati za vrijeme poremećaja opskrbe.

Članak 10.

Odmah po stupanju na snagu ovoga Sporazuma, Vlada Savezne Republike Njemačke provest će registraciju ovoga Sporazuma u Tajništvu Ujedinjenih naroda, sukladno članku 102. Povelje Ujedinjenih naroda. Vlada Republike Hrvatske bit će obaviještena o registraciji, uz navođenje broja registracije Ujedinjenih naroda, odmah nakon što ga potvrdi Tajništvo Ujedinjenih naroda.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 17. studenoga 2010., u dva izvornika, svaki na hrvatskom i njemačkom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. Đuro Popijač, v. r.
ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

ZA VLADU SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE

Rainer Brüderle, v. r.
ministar gospodarstva i tehnologije

dr. Bernd Fischer, v. r.
veleposlanik Savezne Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj


Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, već se privremeno primjenjuje od datuma potpisivanja, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 310-05/10-03/04
Urbroj: 5030105-10-4
Zagreb, 17. prosinca 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.